Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN Styrebehandlet: 19. september 2011

2 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER INNSPARINGSBEHOV ØKTE INNTEKTER DRIFTSBUDSJETT Husleie eksisterende leieforhold Leie fra nye investeringer Bolig Tilskudd Andre inntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter Administrasjonskostnader Innleie av boliger og annen eiendom Salg renholdstjenester Forsikringer Eiendomsdrift Vedlikehold Renteinntekter Rentekostnader Avskrivninger Avdrag Eieruttak Mva - kompensasjon Energikostnader INVESTERINGSBUDSJETT OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN FINANSIERING Salg av eiendom BARNEHAGE Oppgradering bygningsmassen Nye barnehageplasser Kobbervik gård OPPVEKST KULTUR- FRITID Oppgradering bygningsmassen Regionteater Utebadet på Marienlyst LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING Oppgradering bygningsmassen Rådhuset/Engene Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år PLEIE OG OMSORG Oppgradering bygningsmassen SAMFERDSEL OG FELLESAREALER P-hus Strømsø UNDERVISNING Oppgradering bygningsmassen kr. 17 mill Brandengen skole - Oppgradering Introduksjonssenteret - Oppgradering Åskollen skole Svensedammen skole Frydenhaug skole Universell utforming Økonomiplan Side 2 av 18

3 2.10 SOSIALE TJENESTER Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Fra Leie til Eie Oppgradering bygningsmassen TEKNISK OPPGRADERING Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Energimål, Enøk UTVIKLING AV EIENDOM Generell ramme Strømsø skole Strømsø videregående skole Nytt kjøkken - Drammen Kjøkken KF Investeringsbudsjett / oversikt Økonomiplan Side 3 av 18

4 1 Rammebetingelser De ytre rammebetingelsene og forventninger fra eier forventes i hovedsak å være på linje med det som gjelder for inneværende år. 1.1 Innsparingsbehov Fra rådmannen er det lagt til grunn at kommunen går inn i en stram økonomisk situasjon i økonomiplanperioden med et foreløpig anslått tilpasningsbehov i 2012 på omkring kr. 60 mill. som tilsvarer ca. 2 % av brutto driftsutgifter. De kommunale foretakene er også anmodet om å vise kostnadsbesparelser på 2 % i forhold til bykassen kan tas ut som økt eieruttak. DEKF er i tillegg spesielt anmodet om en oppdatert vurdering av investeringsbehovet i perioden. DEKF har en brutto omsetning på kr. 438 mill. Av dette utgjør imidlertid kapitalposter og viderefakturerte avtalefestede innleieforhold betydelige beløp. En analyse av innsparingsmuligheter må derfor konsentreres om løpende driftskostnader og tjenesteinnkjøp på vegne av kommunen; dvs. 2 % av ca. kr. 130 mill., som utgjør behov for innsparinger på ca. kr. 2,6 mill. Med bakgrunn i dette legges det i budsjettet opp til at kravet til eieruttak fra bykassen vil øke fra kr. 33,2 mill., som ligger i gjeldende økonomplan, til kr. 35,8 mill. Effekten av innsparingen vil bety at resultatet må økes gjennom økte inntekter eller reduserte kostnader. Som det fremgår av budsjettoppsett (side 10) er det mulig for DEKF å oppnå et resultat som forsvarer et slikt eieruttak, selv om ønsket styrking av budsjett for eiendomsdrift og vedlikehold da må reduseres. Det er også viktig å merke seg at vår kontantstrøm blir svært anstrengt. Dette skyldes at vi har høyere avdragsbelastning enn avskrivninger. Effekten av det økte resultatkravet er at økte husleiemidler som følge av nye leieforhold ikke gir tilsvarende økning av midler til eiendomsdrift og vedlikehold. Over tid er dette ikke en forsvarlig utvikling. 1.2 Økte inntekter DEKF er utfordret på også å vurdere muligheter for økte inntekter. Leieinntektene er i hovedsak knyttet opp mot leieforhold til kommunen og mot kontraktbaserte leieforhold med private leietakere. En rask og vesentlig økning av inntektene er vanskelig å oppnå. Det er tidligere gjennomført analyser av muligheter for inntektsøkning i leieforhold med private leietakere (grunnarealer mv). Det er naturlig at vi gjennomgår dette på nytt. Vi har i dag lite ledige lokaler. Det er i hovedsak tidligere Strømsø Skole hvor det nå er ledige lokaler. Eiendommen har en standard som ikke forsvarer tung utleie, og med en uavklart etterbruk er potensialet for økte inntekter idag begrenset Økonomiplan Side 4 av 18

5 1.3 DRIFTSBUDSJETT Husleie eksisterende leieforhold Husleieinntekten fra de kommunale leieinntektene justeres med 1,64 % som tilsvarer endringene i KPI fra til Dette gjelder både leieforhold i våre egne bygg og innleie-/fremleieforhold. Øvrige inntekter fra boliger og andre private leieforhold følger kontrakt, men har i all hovedsak også KPI-justering Leie fra nye investeringer Nye leieforhold baseres på en rente på 3,5 % og avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. mye teknisk utstyr, øker avskrivningssatsen tilsvarende. I tillegg beregnes FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 300 kr. pr. m². Ved innleie på vegne av kommunen beregner ikke DEKF noe påslag i leiesummen. For å dekke kostnadene knyttet til slik innleie beregnes et forvaltningshonorar på 1,0 % av leiebeløpet, begrenset oppad til kr ,- pr. leieforhold Bolig DEKF deltar i det boligsosiale utviklingsarbeidet via prosjektet BASIS og i arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Dette arbeidet vil gi føringer for det boligsosiale arbeidet både i kommunen og i DEKF i økonomiplanperioden. Bystyret vedtok i forbindelse med 1.tertial 2011 et Boligløft med en rekke tiltak for vanskeligstilte i boligmarkedet. DEKF er i ferd med å effektuere investeringsrammen på kr. 60 mill. som ble bevilget til anskaffelse og oppgradering av boliger. Med bakgrunn i den befolkningsveksten som forventes i byen foreslås det likevel en videreføring av investeringer i nye boliger med kr. 10 mill. pr. år. (jfr. pkt ) Styret i DEKF ønsker at foretaket skal spille en sentral rolle i det videre boligsosiale arbeidet og bidra aktivt i arbeidet med utforming og gjennomføring av ny boligsosial handlingsplan både hva gjelder tiltak og organisering. Ut fra de foreløpige vurderingene som er gjort omkring organisering av det boligsosiale arbeidet ser styret det som hensiktsmessig at DEKF s rolle isoleres til eierskap, drift og forvaltning av boligene. Styret er ellers spesielt opptatt av at DEKF skal ha et riktig husleienivå som reflekterer reelle kostnader knyttet til boligene og som stimulerer til bedre utnyttelse og gjennomstrømming i våre boliger ved at våre beboere har mulighet for å skaffe egen bolig. Styret i DEKF har derfor igangsatt arbeid med å utrede mulighetene for å innføre kostnadsdekkende husleie i kombinasjon med individuell kommunal bostøtte. Styret er av den oppfatning at ønsket om større gjennomstrømming i boligmassen vanskelig kan realiseres med dagens leiepriser. Etablering av prosjekt Boligtjeneste innebærer at noen av våre ansatte vil kunne bli overført som prosjektmedarbeidere dit. I prosjektperioden er de ansatt i DEKF. Det er for tidlig å konkludere eller innarbeide eventuelle konsekvenser for økonomi, lokalisering og organisasjon i herværende budsjett Økonomiplan Side 5 av 18

6 Det legges i dag ikke inn budsjettforutsetninger om justeringer av prinsippene for fastsettelse av leienivåene. Leieinntekter fra boliger forventes derfor å øke i gjennomsnitt tilsvarende endringer i KPI innenfor de rammer husleieloven setter, dvs. ca. 1,6 % Tilskudd DEKF mottar tilskudd både fra Drammen kommune og staten. Budsjettert tilskudd på til sammen kr. 7,6 mill. i 2012 består av flere elementer. Fra Drammen kommune mottas kapitaltilskudd kr. 4,2 mill. som ble etablert ved overdragelse av borettslagsleiligheter til DEKF. Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosiale grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF. For forvaltning og drift av presteboliger får DEKF ca. kr. 1,0 mill i tilskudd fra bispedømmet, samt et kapitaltilskudd fra Drammen kommune på kr. 0,3 mill. Det forventes videre at søknader om utbedringstilskudd til boliger fra Husbanken vil gi kr. 0,8 mill. som i Andre inntekter Andre inntekter består hovedsaklig av inntekter fra byggherrefunksjonen med kr. 3,5 mill. og av salg av energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya med kr. 5,2 mill. Det forventes at overskuddet på denne virksomheten vil ligge på ca. kr. 0,5 mill. i Driftskostnader Lønnsutgifter Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 23,1 mill. I dette er inkludert en forventet generell lønnsvekst på 5,0 % i forhold til regulert lønnsnivå i Det er også lagt inn en ny stilling i vår prosjektavdeling for å styre kapasitet og kompetanse knyttet til våre byggeprosjekter. Denne stillingen vil finansieres ved belastning av byggeprosjekter Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene holdes på nåværende nivå uten prisjustering Innleie av boliger og annen eiendom På vegne av kommunen leier DEKF inn en rekke eiendommer fra private utleiere som fremleies til kommunens virksomheter. Kostnadene må sees i sammenheng med leieinntektene. DEKF har begrenset risiko knyttet til disse fremleieforholdene, da innleiearealene i all vesentlighet er fremleiet med tilsvarende avtalevilkår til kommune og stat (NAV). DEKF beregner et forvaltningshonorar på 1,0 %, maks ,- av leiebeløpet Salg renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på to private leverandører, som til sammen har tre kontrakter. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes kommunens renholdskostnader å øke med ca. 1,64 % på årsbasis i forhold til 2011, som følge av lønnsutvikling i bransjen, samt usikkerhet knyttet til konkurranseutsetting av en av kontraktene. DEKF kjøper inn renhold på vegne av kommunen for ca. 35,4 mill. og budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg Økonomiplan Side 6 av 18

7 på ca. kr. 0,7 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører Forsikringer Gjennom DEKF har kommunen samlet ansvar for eiendommene. Dette har gitt mulighet for et helhetlig og systematisk arbeid med systemer for intern kontroll, blant annet i form av brann- og el-oppfølging. Nye investeringer og arealer innebærer at totalbeløpet forventes å bli ca. 3.0 mill. i Eiendomsdrift Det foreslås en økning av kostnader til eiendomsdrift med kr. 0,5 mill. utover prisveksten. Dette skyldes hovedsaklig ferdigstilling av nye byggeprosjekter som genererer både nye inntekter og kostnader til drift, og at det har vært et volum og en kostnadsutvikling utover prisveksten på blant annet energi, offentlige avgifter, mv Vedlikehold Vedlikehold av bygningsmassen forelås også økt med 0,5 mill. i forhold til 2011 med tillegg av en forventet prisvekst kr. 0,4 mill. til kr. 24,4 mill Renteinntekter Det budsjetteres med renteinntekter på kr. 0,7 mill. i Rentekostnader DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet gjeld pr , fratrukket avdrag gjennom året. Som følge av nye låneopptak vil rentekostnadene øke med kr. 4,8 mill. i forhold til prognose for 2011 slik at rentekostnadene blir på i alt kr. 91,0 mill. I budsjettet for 2012 er det tatt utgangspunkt i de kapitalkostnader som er kjent ved begynnelsen av året og beregnet disse med en kalkulasjonsrente på 3,5 % på lån knyttet til kommunale leieforhold. Dette bygger på at renterisiko på disse låneforholdene ligger på lånefond/ bykassen. En eventuell endring av denne kalkulasjonsrenten knyttet til de kommunale leieforholdene forutsettes å medføres tilsvarende endring i leieprisene. På lån knyttet til boliger og private leieforhold hvor DEKF har renterisiko beregnes en rente på. 5,8 % Avskrivninger DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært i henhold til forskrifter for kommunale foretak. Dette innebærer at bygningsmassen avskrives med 2,5 %, det vil si en levetid på 40 år. For 2012 er avskrivningene beregnet til kr. 75,2 mill., en økning på ca. kr. 3,4 mill. fra 2011 som skyldes nye ferdigstilte prosjekter Avdrag DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende løpetid ikke kan overstige gjenværende levetid på kommunens samlede eiendeler Økonomiplan Side 7 av 18

8 DEKF beregner å nedbetale lån basert på en levetid på eiendelene på ca. 30 år, noe som innebærer beregnede avdrag på omkring kr. 76,1 mill. i Eieruttak Drammen kommune henter ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2011 budsjettert til kr. 33,2 mill. Med bakgrunn i de innsparingskrav eier forventer legger DEKF til grunn at eieruttaket økes med 2,6 mill. til kr. 35,8 mill. i budsjettet for (jfr. pkt ) Mva - kompensasjon Kompensasjon relatert til investeringer har til nå vært overført bykassen i sin helhet. For økonomiperioden vil nye forskrifter tre i kraft, som innebærer en gradvis overgang til at kompensasjonen skal godskrives investeringsprosjektene. Det er på nåværende tidspunkt stor usikkerhet om hva kompensasjonsberettiget produksjon vil være i Dette avhenger både av nye investeringsbevilgninger og overføring av allerede bevilgede midler. Foreløpig prognose tilsier en total produksjon i 2012 på ca. kr. 250 mill, som vil kunne gi mva-kompensasjon fra investeringer for omkring kr. 41,8 mill. Overføring til bykassen anslås til ca. kr. 16,7 mill. Det er knyttet usikkerhet til tallene Energikostnader DEKF er faglig ansvarlig for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune. Kostnadene fordeles på den enkelte virksomhet etter forbruk. Det har vært diskutert om grensesnittet mellom DEKF og virksomhetene bør endres med hensyn til ansvar for risiko for volum og prisendringer. Det anbefales at nåværende ordning videreføres. Virksomhetene skal imidlertid sikres større forutsigbarhet for prisutviklingen ved at kraftprisen for kommende budsjettår bindes i september. En oppnår med denne løsningen at insitamenter til energisparende adferd fortsatt ligger i virksomhetene. DEKF har på vegne av Drammen kommune inngått en ny avtale om kraftforvaltning fra leverandøren LOS AS. I samarbeid med kommunene Asker og Bærum har Drammen gjennomført en konkurranse med forhandling etter lov om offentlige anskaffelser. Den nye kraftforvaltningsavtalen trådte i kraft fra 1. mai 2010 og gjelder for 2 år med mulighet for forlengelse inntil 3 år. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Det er utarbeidet et eget notat til rådmannen om priser på energi for Dette viser at energikostnadene vil ligge på ca. 73 øre/kwh mot 78 øre/kwh i Økonomiplan Side 8 av 18

9 Drammen Eiendom KF tall i mill.kr. DRIFTSINNTEKTER Budsj Budsj Endring Kommunale husleieinntekter 266,0 275,6 9,6 Eksterne leieinntekter 45,5 47,7 2,2 Leieinntekt boliger 62,3 62,5 0,2 Salg renholdstjenester 33,5 35,4 1,8 Tilskudd 7,9 7,7 (0,3) Andre Inntekter 9,6 9,3 (0,3) SUM DRIFTSINNTEKTER 424,8 438,1 13,3 DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 22,2 23,7 1,5 Administrasjonskostnader 4,5 4,5 0,0 Innleiekostnader 103,2 105,0 1,8 Innkjøp renhold 33,2 34,7 1,5 Eiendomsdrift 42,4 43,7 1,3 Vedlikehold 23,5 23,9 0,4 Tap på fordringer 0,3 0,3 - Avskrivninger 71,8 75,2 3,4 SUM DRIFTSUTGIFTER 302,8 311,0 8,1 DRIFTSRESULTAT 122,5 127,1 4,6 Finansinntekter 0,7 0,7 - Finansutgifter 88,4 91,0 2,6 SUM FINANS 87,7 90,3 2,6 RESULTAT før Eiendomssalg 34,8 36,8 2,0 Salg av eiendom 3,0 3,0 - Kostpris solgte eiendommer Kostnader ved salg av eiendom RESULTAT SALG EIENDOM 3,0 3,0 - NETTO RESULTAT 37,8 39,8 2,0 Kontanstrøm Kontanstrøm før salg 106,6 112,0 Avdrag 74,9 76,1 Eieruttak 33,2 35,8 Netto kontantstrøm (1,5) 0, Økonomiplan Side 9 av 18

10 2 INVESTERINGSBUDSJETT De fleste investeringene DEKF gjennomfører innebærer at Drammen kommune ved den aktuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Beregningen av husleie er beregnet ut fra en rentekostnad på 3,5 % og avskrivninger på 2,5 % (40 år). I tillegg tillegges husleien på nye investeringer en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på kr. 300,- / m2. Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og bystyre. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan derfor bli endret i forbindelse bystyrets behandling og prioriteringer. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen nedenfor Investeringstiltakene gis en nærmere omtale nedenfor. Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og endelige rammer for utbyggingen er ikke endelig før etter at prosjektering er gjennomført. Nedenfor har vi beskrevet foreløpig innspill på nye investeringsbevilgninger. I tillegg til nye investeringstiltak er tidligere bevilgninger på ikke igangsatte prosjekter inflasjonsjustert med byggekostnadsindeks på 4.0 %. 2.1 Oppgradering av bygningsmassen Investeringspostene er i hovedsak knyttet direkte til nye investeringstiltak. I tillegg krever eiendommene løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Disse midlene prioriteres av DEKF ut fra faglige vurderinger. 2.2 Finansiering DEKF har i hovedsak 3 kilder til finansiering: låneopptak via kommunes lånefond, statstilskudd, refusjon merverdiavgift eller egenfinansiering ved salg av eiendom. For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme avkastning som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner Økonomiplan Side 10 av 18

11 2.2.1 Salg av eiendom Totalt sett vurderes potensialet for ytterligere inntekter fra salg av eiendom som begrenset. DEKF har tidligere foreslått salg av tidligere Strømsø skole ettersom det til nå ikke har vært aktuelt med kommunale leietakere eller kommunal tjenesteproduksjon på eiendommen (jfr. eget pkt.). Et eventuelt salg avventer politiske avklaringer av ønsker etterbruk av eiendommen. Noe salg av grunneiendommer og boliger pågår løpende, men først og fremst som en del av omstrukturering av boligmassen. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går til finansiering av nye investeringer. I samsvar med gjeldende økonomiplan budsjetteres det med salg på kr. 3,0 mill. pr. år i perioden. Dersom Prosjekt Eie til Leie videreføres vil det bli gjennomført salg av boliger til beboere, men hvor forutsetningen vil være at salgsmidlene skal gå til nye kjøp. Det foreslås avsatt en ramme på kr. 10 mill. til dette formålet. 2.3 Barnehage Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 1,0 mill. til generell oppgradering av barnehagene Nye barnehageplasser Økonomiplan 2012 har avsatt kr. 40 mill. fra 2012 til etablering av nye barnehageplasser i perioden Det er foreløpig signalisert at behovet for nye barnehageplasser er størst på Strømsø. Det igangsettes utredningsarbeid for å finne en egnet lokalisering Kobbervik gård Drammen Sjømannsforening flyttet ut fra Kobbervik gård i juli Drammen Eiendom KF har igangsatt prosess for å vurdere tilstanden og fremtidig anvendelse av eiendommen. Et aktuelt alternativ er barnehage. 2.4 Oppvekst I 2012 er det avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering av ny barnebolig for å bygge ut kapasiteten, med en foreløpig avsetning på kr. 21 mill., fordelt på 2013 og Kultur- fritid Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen innfor kultur og fritid hvert år i perioden Regionteater Økonomiplan Side 11 av 18

12 DEKF er pekt på som samarbeidspartner når det gjelder etablering av lokaler for Brageteateret- regionteateret i Buskerud. DEKF arbeider med ulike muligheter, blant annet er det ført samtaler med Harmonien AS som ønsker at kommunen vurderer mulighetene for å overta Harmonibygningen for å kunne innlemme det i teaterkvartalet. I revidert budsjett 2010 ble DEKF gitt mandat til i samarbeid med Brageteateret og Drammen Scener AS til å kunne gå i forhandlinger med Harmonien AS om overtakelse av eiendommen, forutsatt at en finner en funksjonell og økonomisk bærekraftig løsning med husleie fra Brageteateret og/eller Drammen scener AS. Opsjons- og intensjonsavtaler er inngått i 2011 og det arbeides nå med skisseprosjekt som grunnlag for videre prosesser både i Brageteateret, hos eierne og staten som yter av tilskudd til driften Utebadet på Marienlyst Utebadet ble oppført i Det har behov for rehabilitering selv om det ble gjort en del helt nødvendige tiltak i forbindelse med byggeprosjekt av nytt bad. Pr. dato er det meldt fra badet at det lekker betydelig med vann i utebassengene. Det er gjort en revidert vurdering av eksternt konsulentfirma basert på gjennomgang i For å gjøre nødvendige utbedringer av eksisterende konstruksjoner for å øke forventet levetid med 5 10 år er dette anslått til investering på kr. 5 mill. Nødvendig utbedringer av defekte rør er da ikke medtatt, men vil avdekkes i denne prosessen. Dette vil eventuelt vurderes som egen sak i Det foreslås avsatt kr. 5 mill i 2012 En totalrehabilitering av utebadet med full oppgradering til tidsmessig standard er anslått til kr mill. 2.6 Ledelse Organisasjon og Styring Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 0,5 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Rådhuset/Engene 1 Det pågår avklarering av langsiktig utvikling og oppgradering av rådhuset Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år Det er behov for løpende oppgraderinger av rådhuset. Drammen Kommunale Pensjonskasse har som eier signalisert at de vil kunne stille til disposisjon ca. kr. 3,0 mill. pr. år til ulike investeringstiltak. Ettersom Pensjonskassen skal forestå investeringen føres ikke beløpet opp i DEKF s investeringsbudsjett. DKP beregner husleie som må hensyntas i kommunens driftsbudsjett. 2.7 Pleie og Omsorg Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen for å dekke slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie 2.8 Samferdsel og fellesarealer Økonomiplan Side 12 av 18

13 2.8.1 P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 (november 2010) har man fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Valg av entreprenør er gjort i juni 2011 og byggestart er planlagt til månedsskiftet oktober / november Det er bevilget kr. 62 mill. i Det er avsatt kr. 55,1 mill. i Samlet budsjett er på kr. 117,1 mill. eks. mva. 2.9 Undervisning Det er behov for tilpasning av skolene til elevtallsvekst og behov for fortsatt oppgradering av flere skoler. Mange mindre tiltak vil bli dekket via sekkeposten oppgradering av bygningsmassen jfr. pkt , mens andre større tiltak krever egne bevilgninger. Nedenfor har vi kort redegjort for det vi oppfatter som de viktigste tiltakene som bør prioriteres. Det pågår planprosesser knyttet mot økt barneskolekapasitet på Åskollen, Brandengen, Fjell og Gulskogen og ungdomskolekapasitet på Åskollen Oppgradering bygningsmassen kr. 17 mill. Beløpet er delt på 2 poster: 1. Det avsettes kr. 7,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen for å dekke slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie. 2. I tillegg er det behov for å gjøre tiltak som dekker tidligere etterslep og endret bruk. Det forelås for 2012 å avsette kr. 10 mill. som dekker tilpasning til elevtallsvekst. Disse investeringene medfører økt husleie og prioriteres i samråd med rådmannen Brandengen skole - Oppgradering Det er igangsatt byggeprosjekt på Brandengen skole, innenfor en investeringsramme på 30 mill. kr., som i hovedsak omfatter rehabiliteringstiltak knyttet til skolebyggets fasader (primært tak og vinduer). Prosjektet omfatter tiltak knyttet til energieffektivitet, noe som medfører deltakelse i EU-prosjekt (School of Future) og mulighet for å søke tilskudd fra Enova. I tillegg muliggjør vedtatt investering gjennomføring av noen oppgraderingstiltak innvendig i skoleanlegget, primært knyttet til oppgradering av toalettanlegg og overflatebehandling. Skoleanlegget har i tillegg et vesentlig behov for modernisering/oppgradering og utvidelse for å møte fremtidens behov mht. skolevekst og moderne undervisningsarealer. Foreløpige vurderinger av utbyggingsmuligheter tilsier at skolen kan utvides med ca m² i forlengelsen av hovedbygningen mot nord. En fullstendig innvendig oppgradering og utvidelse av Brandengen skole vil være svært kostnadskrevende (i størrelsesorden mill. kr inklusiv utvidelse), og det er behov for mer detaljerte utredninger av utbyggings- og oppgraderingsløsninger og kostnadskonsekvenser av disse før nødvendige beslutninger om videreføring kan tas. Det anbefales derfor at det i første omgang avsettes 2 mill. kr. i 2012, for å detaljprosjektere fremtidens Brandengen skole. I tillegg anbefales det avsatt 5 mill. kr. til nødvendige dreneringstiltak, da det er fuktinntrengning i kjeller. En sanering av disse problemene er nødvendige for å bedre inneklima og vil muliggjøre bruk av kjeller til lagerfunksjoner for å avhjelpe undervisningsarealer. Til sammen foreslås det avsatt 7 mill. kr. i Økonomiplan Side 13 av 18

14 2.9.3 Introduksjonssenteret - Oppgradering Det er igangsatt byggeprosjektprosjekt på Introduksjonssenteret/tidl. Fjellheim skole, innenfor en investeringsramme på 20 mill. kr., som i hovedsak omfatter rehabiliteringstiltak knyttet til byggets fasader (primært tak og vinduer). Deler av bygningsmassen, særlig klasseromsfløyen, har behov for oppgradering av ventilasjonsanlegg, elektro/ikt, toaletter og overflatebehandling av gulv, vegger og tak. En fullstendig oppgradering og modernisering av klasseromsfløyen estimeres foreløpig til å koste i størrelsesorden 50 mill. kr. For å få en mer detaljert kunnskap om kostnader og løsninger, anbefales det i første omgang avsatt 10 mill. kr. i 2012, for å starte oppgraderingsarbeidene og innhente erfaringsgrunnlag for videre beslutninger Åskollen skole Det er behov for utvidelse av skolekapasiteten på Åskollen. Det bør derfor avsettes midler utbygging av skolekapasitet både på barne- og ungdomstrinn, samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Åskollen skole. Det ble avsatt kr. 1 mill. til prosjektering i Det er arbeidet med behovsavklaringer og arealavklaringer som grunnlag for nye investeringer. Skissert behov er basert på utbygging av skolen fra 22 til 28 klasserom. Inkludert planlagt riving av bygg A som er i dårlig forfatning innebærer løsningsforslaget bygging av et nytt bygg med klasserom, samt noe oppgradering av andre bygninger. Forprosjekt er under utarbeidelse. Endelig løsning og kostnadskalkyle er derfor ikke ferdig utarbeidet. Foreløpige anslag antyder likevel kostnader i størrelsesorden kr. 100 mill. Elevtallsveksten er allerede stor og det er ønskelig med rask realisering av økte arealer. Det arbeides ut fra en plan om oppstart av byggearbeider 2. halvår Det foreslås på bakgrunn av dette å gjøre en foreløpig avsetning på kr. 30 mill. i 2012 og kr. 70 mill i Det pågår arbeid med mulighetsanalyser for etablering av ungdomsskole på Åskollen. Eventuell økonomiske avsetninger til dette planlegges innarbeidet i senere budsjettprosesser Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Som en følge av prosessen og de konkrete avdekkete arealbehov vedtok bystyret en økning av investeringsrammen til kr. 45 mill. Prosjekteringsarbeidet er igangsatt og det regnes med gjennomføring av anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider i løpet av høsten Det er tidligere bevilget kr. 11,5 mill. Det er avsatt kr. 34,8 mill. i Frydenhaug skole Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole pågår i tett samarbeid med skolen. Med unntak av bevaring av verneverdig bebyggelse (hovedbygning og drengestue), planlegges nybygg som erstatning for dagens skoleanlegg. Planlagt byggestart er sommer/høst 2012 med ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i Økonomiplan Side 14 av 18

15 Prosjektering har pågått i 1. og 2. tertial 2011, og skisseprosjekt med kostnadsestimater for ny skole er ferdigstilt. Ved utvikling av skisseprosjekt har arealbehovet for skolen økt fra brutto 4500 m2 til brutto 5300 m2. For å realisere arealøkningen, samt foreta tilpasning til markedssituasjonen, vil det medfører at tidligere vedtatt investeringsramme på 205 mill. kr. må økes til 248, 6 mill. kr Universell utforming Arbeidet med tilpasninger til universell utforming i eksisterende bygningsmasse etableres som et eget investeringsprosjekt. Disse investeringene forutsettes belastet med husleie fra den enkelte virksomhet. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft fra DEKF har iverksatt et prosjekt for å kartlegge behovet for universell utforming av våre eiendommer. Tiltak som gjennomføres på kort sikt er individuelle og behovsprøvde i forhold til elever og ansatte på de enkelte skoler. Det er allerede gjennomført noen mindre tiltak på Rødskog skole og Åskollen skole. Ved Aronsløkka skole er det engasjert entreprenør for oppføring av tilbygg med heis for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet til deler av skoleanlegget til medio august Forventet totalkostnad, inklusiv tiltak i eksisterende skole, utgjør ca.kr. 6 mill. Ved Børresen skole iverksettes det sommeren 2011 tiltak til tilpasninger innenfor en forventet totalkostnad på kr. 2 mill. for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet. Det er tidligere avsatt kr. 10 mill. til universell utforming. Det foreslås at det som en foreløpig avsetning budsjetteres med kr. 5,0 mill. pr. år i perioden. Disse investeringene forutsettes belastet med husleie fra den enkelte virksomhet Sosiale tjenester Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Ref. pkt Det er behov for store familieleiligheter og det foreslås at det i tråd med gjeldende økonomiplan inntil videre videreføres et investeringsnivå på kr. 10 mill. pr. år Fra Leie til Eie Forutsatt at prosjektet Leie til Eie videreføres vil i tillegg midler som kommer inn ved salg av boliger til leietakerne bli reinvestert. Det foreslås avsatt en ramme på inntil kr. 10 mill. til dette Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 6,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Teknisk oppgradering Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill. Denne rammen er ikke fordelt på programområder, ettersom den vil måtte kunne brukes ut fra de krav som måtte komme. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til Økonomiplan Side 15 av 18

16 gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Bruk av denne ramme medfører ikke husleiekorrigering Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Flere store energikonverteringsprosjekter er nå i avslutning. Nærvarmenettet på Marienlyst er nå koblet til et forsterket fjernvarmenett. Alle byggene tilknyttet dette nettet vil nå kun ha energileveranse fra fjernvarme og solvarme fra gressbanen. Konnerud og Aronsløkka skoler har fått installert varmepumper med energibrønner i På Fredholdt BSS, er energibrønnene ferdig boret, teknisk rom under etablering og det er planlagt oppstart Videre er prosjekteringen av varmepumpeløsninger med energibrønner startet på Åskollen BSS med planlagt ferdigstillelse i Det er tidligere bevilget kr. 15 mill. Det er avsatt kr. 10 mill. hvert år frem til 2015 planperioden Energimål, Enøk I.h.t strategiplan skal energibruket reduseres. Dette krever investeringer som i.h.t styresak av ble anslått til kr mill. På 8 skoler er det dårlige og lite energieffektive ventilasjonsanlegg i gymsal og garderober. Disse bør oppgraderes og skiftes til energieffektive aggregater. I tillegg bør flere bygg og anlegg tilknyttes vårt sentrale driftskontrollanlegg, samt at flere bygg bør få installert energibesparende behovstyring på ventilasjon, varme og lys. Det er tidligere bevilget kr. 10 mill. Det foreslås avsatt kr. 10 mill. i 2012, deretter kr 5 mill. i 2013, 2014 og Utvikling av Eiendom Generell ramme. Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Generell ramme er på kr. 5,0 mill. pr. år Strømsø skole Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området har inngått som et viktig element i idèkonkurransen En by å leve i og endelig reguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt som utstillingsområde i FutureBuilt. DEKF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektiv kun er hovedbygningen som av vernehensyn bør bestå. På dette grunnlaget er det utarbeidet et skisseprosjekt for rehabilitering av denne bygningen. Med et ambisjonsnivå om at rehabiliteringen skal kunne være et FutureBuilt -forbildeprosjekt med sterk energi- og miljøstandard vil kostnadene til en rehabilitering innebære en husleie tilsvarende nybygg. Det foreligger ikke planer om at Drammen kommune skal være leietaker i eiendommen. Det anses ikke naturlig at Drammen kommune bruker investeringsmidler i et kommersielt marked og DEKF planlegger derfor å legge hele eiendommen ut for salg. Det utarbeides nå strategi for hvordan salget bør tilrettelegges, Økonomiplan Side 16 av 18

17 herunder hvor langt reguleringsplan bør avklares før salg. Endelig beslutning om salg vil fremlegges for politisk behandling, etter at etterbruk er drøftet Strømsø videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg etter at skolen skal samlokaliseres på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kommunale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø skole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Et eventuelt forslag om kjøp og investering i eiendommen vil bli fremlagt for politisk behandling Nytt kjøkken - Drammen Kjøkken KF Det strategiske grunnlaget for virksomheten til Drammen kjøkken ble drøftet ved behandlingen av 1.tertialrapport Bystyret vedtok sentrale strategiske føringer for kjøkkendriften. Drammen kjøkken har på dette grunnlaget henvendt seg til Drammen Eiendom KF for å videreføre arbeid med å anskaffe nye lokaler. I økonomiplan ble det avsatt kr. 0,4 mill. til utredning av nytt kjøkken for Drammen Kjøkken KF. Det er arbeidet med et skisseprosjekt. Drammen Kjøkken KF ønsker å etablere et nytt kjøkken da eksisterende lokaler er uhensiktsmessige med tanke på fremtidig drift. Lokalene er fordelt på 2 plan, og vil derfor vanskelig kunne rehabiliteres til et fremtidsrettet produksjonslokale. Opprettholdelse av eksisterende drift vil også nærmest umuliggjøre en slik rehabilitering. En eventuell utvidelse av eksisterende lokaler vil gå på bekostning av parkarealer og kan derfor ikke anbefales. Kompleksiteten i et nytt kjøkkenbygg og flytende overganger mellom byggets tekniske utrustning og inventar tilsier at leie trolig vil være kostnadsmessig ugunstig, og at dette bør være et formålsbygg med kommunalt eierskap. Skisseprosjekt for nytt kjøkken legger til grunn et definert behov for et bygg på m² BRA. Det er ikke foretatt kvalifiserte kostnadsberegninger, men et moderne produksjonskjøkken med utstyr antas å ha et totalt investeringsomfang på kr mill. Drammen kommune har ikke aktuelle tomtearealer til disposisjon, og vil således måtte anskaffe dette i markedet. Tomten vil måtte ivareta Drammen Kjøkken KF s fremtidige behov. DEKF ber sammen med Drammen kjøkken om fullmakt til å fremskaffe tilbud på mulig tomter eller eiendommer for etablering av et nytt kjøkken. Fremforhandlet utkast til avtale forutsettes fremlagt for politisk godkjenning og innarbeidelse i revidert budsjett 2012 eller økonomiplan Økonomiplan Side 17 av 18

18 Investeringsbudsjett / oversikt Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Justering av Byggekostnadsinndeks på 4 % på noen prosjekter Mulig Rest Tidl.øk. statstilskudd tidl.bev. plan Sum Sum prosjekt 01 Barnehager 0,0 0,0 0,0 11,0 21,0 11,0 1,0 44,0 44,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 Etablering av nye barnehageplasser 10,0 20,0 10,0 0,0 40,0 40,0 02 Oppvekst 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 21,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 21,0 21,0 06 Kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 9,0 4,0 4,0 4,0 21,0 21,0 Oppgradering bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 Utebadet på Marienlyst 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 Oppgradering bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 Oppgradering bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 11 Samferdsel og fellesarealer 0,0 0,0 62,0 55,1 0,0 0,0 0,0 55,1 117,1 Parkeringshus Bj. Bjørnsonsgate 62,0 55,1 0,0 0,0 0,0 55,1 117,1 12 Skole 0,0 0,0 43,5 173,8 212,0 74,6 22,0 482,4 525,9 Åskollen skole - Utvidelse/ombygging 1,0 30,0 70,0 0,0 0,0 100,0 101,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 6,0 70,0 120,0 52,6 0,0 242,6 248,6 Brandenga skole - rehabilitering 20,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 37,0 Svensedammen skole - Utbygging/ombygging 11,5 34,8 0,0 0,0 0,0 34,8 46,3 Universiell utforming 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 25,0 Oppgradering og tilpasninger pga. økt elevtall 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 68,0 13 Sosiale tjenester 0,0 0,0 20,0 36,0 16,0 16,0 16,0 84,0 104,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 Introduksjonssenteret, oppgradering 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 30,0 Reinvesteringer boliger prosjekt Leie til Eie 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Oppgradering bygningsmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 24,0 Ufordelt myndighetskrav 0,0 0,0 25,0 24,0 19,0 19,0 9,0 71,0 96,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 15,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 45,0 Andre Enøk- tiltak 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 25,0 35,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 DEKF - utvikling av eiendommer 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Generell investeringsramme 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Totalt 0,0 0,0 88,5 319,5 291,5 144,1 61,5 816,6 967,1 Saldering av investeringsbudsjett Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 319,5 291,5 144,1 61,5 816,6 Sum anvendelse av midler 319,5 291,5 144,1 61,5 816,6 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Salg boliger prosjekt Leie til Eie -10,0 0,0 0,0 0,0-10,0 Statstilskudd -13,0-2,0-2,0-2,0-19,0 Momskompensasjon investeringer -26,5-37,6-22,4-8,6-95,1 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -52,5-42,6-27,4-13,6-136,1 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -267,0-248,9-116,7-47,9-680,5 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -319,5-291,5-144,1-61,5-816, Økonomiplan Side 18 av 18

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 SAK 39/08: ØKONOMIPLAN 2010-13 - FORELØPIG

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saknr. 38/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011

Saknr. 38/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011 DRAMMEN KOMMUNE Styret i Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/10438 Deres referanse Dato 15.9.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 38/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet: 26. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 3 3.2 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010 Fjellheim skole Øren skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2010. Drammensbadet. Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken 02.2015 - Side 1 av 6 HB 7.B.8 02.2015 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV Byrådssak 1371 /15 Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste OLRA/ INKV ESARK-1701-201302363-17 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes Bilpolicy fra 2007, er det lagt til grunn

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 4 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 SAK 28/16: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres:

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres: 1. Hva er finansiell leasing Klassifiseringen av finansielle leieavtaler er en regnskapsmessig vurdering som er regulert av Regnskapsloven, herunder Norsk Regnskaps Standard (NRS) 14. Dersom det vesentligste

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer