Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN Styrebehandlet: 19. september 2011

2 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER INNSPARINGSBEHOV ØKTE INNTEKTER DRIFTSBUDSJETT Husleie eksisterende leieforhold Leie fra nye investeringer Bolig Tilskudd Andre inntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter Administrasjonskostnader Innleie av boliger og annen eiendom Salg renholdstjenester Forsikringer Eiendomsdrift Vedlikehold Renteinntekter Rentekostnader Avskrivninger Avdrag Eieruttak Mva - kompensasjon Energikostnader INVESTERINGSBUDSJETT OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN FINANSIERING Salg av eiendom BARNEHAGE Oppgradering bygningsmassen Nye barnehageplasser Kobbervik gård OPPVEKST KULTUR- FRITID Oppgradering bygningsmassen Regionteater Utebadet på Marienlyst LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING Oppgradering bygningsmassen Rådhuset/Engene Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år PLEIE OG OMSORG Oppgradering bygningsmassen SAMFERDSEL OG FELLESAREALER P-hus Strømsø UNDERVISNING Oppgradering bygningsmassen kr. 17 mill Brandengen skole - Oppgradering Introduksjonssenteret - Oppgradering Åskollen skole Svensedammen skole Frydenhaug skole Universell utforming Økonomiplan Side 2 av 18

3 2.10 SOSIALE TJENESTER Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Fra Leie til Eie Oppgradering bygningsmassen TEKNISK OPPGRADERING Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Energimål, Enøk UTVIKLING AV EIENDOM Generell ramme Strømsø skole Strømsø videregående skole Nytt kjøkken - Drammen Kjøkken KF Investeringsbudsjett / oversikt Økonomiplan Side 3 av 18

4 1 Rammebetingelser De ytre rammebetingelsene og forventninger fra eier forventes i hovedsak å være på linje med det som gjelder for inneværende år. 1.1 Innsparingsbehov Fra rådmannen er det lagt til grunn at kommunen går inn i en stram økonomisk situasjon i økonomiplanperioden med et foreløpig anslått tilpasningsbehov i 2012 på omkring kr. 60 mill. som tilsvarer ca. 2 % av brutto driftsutgifter. De kommunale foretakene er også anmodet om å vise kostnadsbesparelser på 2 % i forhold til bykassen kan tas ut som økt eieruttak. DEKF er i tillegg spesielt anmodet om en oppdatert vurdering av investeringsbehovet i perioden. DEKF har en brutto omsetning på kr. 438 mill. Av dette utgjør imidlertid kapitalposter og viderefakturerte avtalefestede innleieforhold betydelige beløp. En analyse av innsparingsmuligheter må derfor konsentreres om løpende driftskostnader og tjenesteinnkjøp på vegne av kommunen; dvs. 2 % av ca. kr. 130 mill., som utgjør behov for innsparinger på ca. kr. 2,6 mill. Med bakgrunn i dette legges det i budsjettet opp til at kravet til eieruttak fra bykassen vil øke fra kr. 33,2 mill., som ligger i gjeldende økonomplan, til kr. 35,8 mill. Effekten av innsparingen vil bety at resultatet må økes gjennom økte inntekter eller reduserte kostnader. Som det fremgår av budsjettoppsett (side 10) er det mulig for DEKF å oppnå et resultat som forsvarer et slikt eieruttak, selv om ønsket styrking av budsjett for eiendomsdrift og vedlikehold da må reduseres. Det er også viktig å merke seg at vår kontantstrøm blir svært anstrengt. Dette skyldes at vi har høyere avdragsbelastning enn avskrivninger. Effekten av det økte resultatkravet er at økte husleiemidler som følge av nye leieforhold ikke gir tilsvarende økning av midler til eiendomsdrift og vedlikehold. Over tid er dette ikke en forsvarlig utvikling. 1.2 Økte inntekter DEKF er utfordret på også å vurdere muligheter for økte inntekter. Leieinntektene er i hovedsak knyttet opp mot leieforhold til kommunen og mot kontraktbaserte leieforhold med private leietakere. En rask og vesentlig økning av inntektene er vanskelig å oppnå. Det er tidligere gjennomført analyser av muligheter for inntektsøkning i leieforhold med private leietakere (grunnarealer mv). Det er naturlig at vi gjennomgår dette på nytt. Vi har i dag lite ledige lokaler. Det er i hovedsak tidligere Strømsø Skole hvor det nå er ledige lokaler. Eiendommen har en standard som ikke forsvarer tung utleie, og med en uavklart etterbruk er potensialet for økte inntekter idag begrenset Økonomiplan Side 4 av 18

5 1.3 DRIFTSBUDSJETT Husleie eksisterende leieforhold Husleieinntekten fra de kommunale leieinntektene justeres med 1,64 % som tilsvarer endringene i KPI fra til Dette gjelder både leieforhold i våre egne bygg og innleie-/fremleieforhold. Øvrige inntekter fra boliger og andre private leieforhold følger kontrakt, men har i all hovedsak også KPI-justering Leie fra nye investeringer Nye leieforhold baseres på en rente på 3,5 % og avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. mye teknisk utstyr, øker avskrivningssatsen tilsvarende. I tillegg beregnes FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 300 kr. pr. m². Ved innleie på vegne av kommunen beregner ikke DEKF noe påslag i leiesummen. For å dekke kostnadene knyttet til slik innleie beregnes et forvaltningshonorar på 1,0 % av leiebeløpet, begrenset oppad til kr ,- pr. leieforhold Bolig DEKF deltar i det boligsosiale utviklingsarbeidet via prosjektet BASIS og i arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Dette arbeidet vil gi føringer for det boligsosiale arbeidet både i kommunen og i DEKF i økonomiplanperioden. Bystyret vedtok i forbindelse med 1.tertial 2011 et Boligløft med en rekke tiltak for vanskeligstilte i boligmarkedet. DEKF er i ferd med å effektuere investeringsrammen på kr. 60 mill. som ble bevilget til anskaffelse og oppgradering av boliger. Med bakgrunn i den befolkningsveksten som forventes i byen foreslås det likevel en videreføring av investeringer i nye boliger med kr. 10 mill. pr. år. (jfr. pkt ) Styret i DEKF ønsker at foretaket skal spille en sentral rolle i det videre boligsosiale arbeidet og bidra aktivt i arbeidet med utforming og gjennomføring av ny boligsosial handlingsplan både hva gjelder tiltak og organisering. Ut fra de foreløpige vurderingene som er gjort omkring organisering av det boligsosiale arbeidet ser styret det som hensiktsmessig at DEKF s rolle isoleres til eierskap, drift og forvaltning av boligene. Styret er ellers spesielt opptatt av at DEKF skal ha et riktig husleienivå som reflekterer reelle kostnader knyttet til boligene og som stimulerer til bedre utnyttelse og gjennomstrømming i våre boliger ved at våre beboere har mulighet for å skaffe egen bolig. Styret i DEKF har derfor igangsatt arbeid med å utrede mulighetene for å innføre kostnadsdekkende husleie i kombinasjon med individuell kommunal bostøtte. Styret er av den oppfatning at ønsket om større gjennomstrømming i boligmassen vanskelig kan realiseres med dagens leiepriser. Etablering av prosjekt Boligtjeneste innebærer at noen av våre ansatte vil kunne bli overført som prosjektmedarbeidere dit. I prosjektperioden er de ansatt i DEKF. Det er for tidlig å konkludere eller innarbeide eventuelle konsekvenser for økonomi, lokalisering og organisasjon i herværende budsjett Økonomiplan Side 5 av 18

6 Det legges i dag ikke inn budsjettforutsetninger om justeringer av prinsippene for fastsettelse av leienivåene. Leieinntekter fra boliger forventes derfor å øke i gjennomsnitt tilsvarende endringer i KPI innenfor de rammer husleieloven setter, dvs. ca. 1,6 % Tilskudd DEKF mottar tilskudd både fra Drammen kommune og staten. Budsjettert tilskudd på til sammen kr. 7,6 mill. i 2012 består av flere elementer. Fra Drammen kommune mottas kapitaltilskudd kr. 4,2 mill. som ble etablert ved overdragelse av borettslagsleiligheter til DEKF. Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosiale grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF. For forvaltning og drift av presteboliger får DEKF ca. kr. 1,0 mill i tilskudd fra bispedømmet, samt et kapitaltilskudd fra Drammen kommune på kr. 0,3 mill. Det forventes videre at søknader om utbedringstilskudd til boliger fra Husbanken vil gi kr. 0,8 mill. som i Andre inntekter Andre inntekter består hovedsaklig av inntekter fra byggherrefunksjonen med kr. 3,5 mill. og av salg av energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya med kr. 5,2 mill. Det forventes at overskuddet på denne virksomheten vil ligge på ca. kr. 0,5 mill. i Driftskostnader Lønnsutgifter Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 23,1 mill. I dette er inkludert en forventet generell lønnsvekst på 5,0 % i forhold til regulert lønnsnivå i Det er også lagt inn en ny stilling i vår prosjektavdeling for å styre kapasitet og kompetanse knyttet til våre byggeprosjekter. Denne stillingen vil finansieres ved belastning av byggeprosjekter Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene holdes på nåværende nivå uten prisjustering Innleie av boliger og annen eiendom På vegne av kommunen leier DEKF inn en rekke eiendommer fra private utleiere som fremleies til kommunens virksomheter. Kostnadene må sees i sammenheng med leieinntektene. DEKF har begrenset risiko knyttet til disse fremleieforholdene, da innleiearealene i all vesentlighet er fremleiet med tilsvarende avtalevilkår til kommune og stat (NAV). DEKF beregner et forvaltningshonorar på 1,0 %, maks ,- av leiebeløpet Salg renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på to private leverandører, som til sammen har tre kontrakter. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes kommunens renholdskostnader å øke med ca. 1,64 % på årsbasis i forhold til 2011, som følge av lønnsutvikling i bransjen, samt usikkerhet knyttet til konkurranseutsetting av en av kontraktene. DEKF kjøper inn renhold på vegne av kommunen for ca. 35,4 mill. og budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg Økonomiplan Side 6 av 18

7 på ca. kr. 0,7 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører Forsikringer Gjennom DEKF har kommunen samlet ansvar for eiendommene. Dette har gitt mulighet for et helhetlig og systematisk arbeid med systemer for intern kontroll, blant annet i form av brann- og el-oppfølging. Nye investeringer og arealer innebærer at totalbeløpet forventes å bli ca. 3.0 mill. i Eiendomsdrift Det foreslås en økning av kostnader til eiendomsdrift med kr. 0,5 mill. utover prisveksten. Dette skyldes hovedsaklig ferdigstilling av nye byggeprosjekter som genererer både nye inntekter og kostnader til drift, og at det har vært et volum og en kostnadsutvikling utover prisveksten på blant annet energi, offentlige avgifter, mv Vedlikehold Vedlikehold av bygningsmassen forelås også økt med 0,5 mill. i forhold til 2011 med tillegg av en forventet prisvekst kr. 0,4 mill. til kr. 24,4 mill Renteinntekter Det budsjetteres med renteinntekter på kr. 0,7 mill. i Rentekostnader DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet gjeld pr , fratrukket avdrag gjennom året. Som følge av nye låneopptak vil rentekostnadene øke med kr. 4,8 mill. i forhold til prognose for 2011 slik at rentekostnadene blir på i alt kr. 91,0 mill. I budsjettet for 2012 er det tatt utgangspunkt i de kapitalkostnader som er kjent ved begynnelsen av året og beregnet disse med en kalkulasjonsrente på 3,5 % på lån knyttet til kommunale leieforhold. Dette bygger på at renterisiko på disse låneforholdene ligger på lånefond/ bykassen. En eventuell endring av denne kalkulasjonsrenten knyttet til de kommunale leieforholdene forutsettes å medføres tilsvarende endring i leieprisene. På lån knyttet til boliger og private leieforhold hvor DEKF har renterisiko beregnes en rente på. 5,8 % Avskrivninger DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært i henhold til forskrifter for kommunale foretak. Dette innebærer at bygningsmassen avskrives med 2,5 %, det vil si en levetid på 40 år. For 2012 er avskrivningene beregnet til kr. 75,2 mill., en økning på ca. kr. 3,4 mill. fra 2011 som skyldes nye ferdigstilte prosjekter Avdrag DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende løpetid ikke kan overstige gjenværende levetid på kommunens samlede eiendeler Økonomiplan Side 7 av 18

8 DEKF beregner å nedbetale lån basert på en levetid på eiendelene på ca. 30 år, noe som innebærer beregnede avdrag på omkring kr. 76,1 mill. i Eieruttak Drammen kommune henter ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2011 budsjettert til kr. 33,2 mill. Med bakgrunn i de innsparingskrav eier forventer legger DEKF til grunn at eieruttaket økes med 2,6 mill. til kr. 35,8 mill. i budsjettet for (jfr. pkt ) Mva - kompensasjon Kompensasjon relatert til investeringer har til nå vært overført bykassen i sin helhet. For økonomiperioden vil nye forskrifter tre i kraft, som innebærer en gradvis overgang til at kompensasjonen skal godskrives investeringsprosjektene. Det er på nåværende tidspunkt stor usikkerhet om hva kompensasjonsberettiget produksjon vil være i Dette avhenger både av nye investeringsbevilgninger og overføring av allerede bevilgede midler. Foreløpig prognose tilsier en total produksjon i 2012 på ca. kr. 250 mill, som vil kunne gi mva-kompensasjon fra investeringer for omkring kr. 41,8 mill. Overføring til bykassen anslås til ca. kr. 16,7 mill. Det er knyttet usikkerhet til tallene Energikostnader DEKF er faglig ansvarlig for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune. Kostnadene fordeles på den enkelte virksomhet etter forbruk. Det har vært diskutert om grensesnittet mellom DEKF og virksomhetene bør endres med hensyn til ansvar for risiko for volum og prisendringer. Det anbefales at nåværende ordning videreføres. Virksomhetene skal imidlertid sikres større forutsigbarhet for prisutviklingen ved at kraftprisen for kommende budsjettår bindes i september. En oppnår med denne løsningen at insitamenter til energisparende adferd fortsatt ligger i virksomhetene. DEKF har på vegne av Drammen kommune inngått en ny avtale om kraftforvaltning fra leverandøren LOS AS. I samarbeid med kommunene Asker og Bærum har Drammen gjennomført en konkurranse med forhandling etter lov om offentlige anskaffelser. Den nye kraftforvaltningsavtalen trådte i kraft fra 1. mai 2010 og gjelder for 2 år med mulighet for forlengelse inntil 3 år. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Det er utarbeidet et eget notat til rådmannen om priser på energi for Dette viser at energikostnadene vil ligge på ca. 73 øre/kwh mot 78 øre/kwh i Økonomiplan Side 8 av 18

9 Drammen Eiendom KF tall i mill.kr. DRIFTSINNTEKTER Budsj Budsj Endring Kommunale husleieinntekter 266,0 275,6 9,6 Eksterne leieinntekter 45,5 47,7 2,2 Leieinntekt boliger 62,3 62,5 0,2 Salg renholdstjenester 33,5 35,4 1,8 Tilskudd 7,9 7,7 (0,3) Andre Inntekter 9,6 9,3 (0,3) SUM DRIFTSINNTEKTER 424,8 438,1 13,3 DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 22,2 23,7 1,5 Administrasjonskostnader 4,5 4,5 0,0 Innleiekostnader 103,2 105,0 1,8 Innkjøp renhold 33,2 34,7 1,5 Eiendomsdrift 42,4 43,7 1,3 Vedlikehold 23,5 23,9 0,4 Tap på fordringer 0,3 0,3 - Avskrivninger 71,8 75,2 3,4 SUM DRIFTSUTGIFTER 302,8 311,0 8,1 DRIFTSRESULTAT 122,5 127,1 4,6 Finansinntekter 0,7 0,7 - Finansutgifter 88,4 91,0 2,6 SUM FINANS 87,7 90,3 2,6 RESULTAT før Eiendomssalg 34,8 36,8 2,0 Salg av eiendom 3,0 3,0 - Kostpris solgte eiendommer Kostnader ved salg av eiendom RESULTAT SALG EIENDOM 3,0 3,0 - NETTO RESULTAT 37,8 39,8 2,0 Kontanstrøm Kontanstrøm før salg 106,6 112,0 Avdrag 74,9 76,1 Eieruttak 33,2 35,8 Netto kontantstrøm (1,5) 0, Økonomiplan Side 9 av 18

10 2 INVESTERINGSBUDSJETT De fleste investeringene DEKF gjennomfører innebærer at Drammen kommune ved den aktuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Beregningen av husleie er beregnet ut fra en rentekostnad på 3,5 % og avskrivninger på 2,5 % (40 år). I tillegg tillegges husleien på nye investeringer en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på kr. 300,- / m2. Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og bystyre. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan derfor bli endret i forbindelse bystyrets behandling og prioriteringer. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen nedenfor Investeringstiltakene gis en nærmere omtale nedenfor. Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og endelige rammer for utbyggingen er ikke endelig før etter at prosjektering er gjennomført. Nedenfor har vi beskrevet foreløpig innspill på nye investeringsbevilgninger. I tillegg til nye investeringstiltak er tidligere bevilgninger på ikke igangsatte prosjekter inflasjonsjustert med byggekostnadsindeks på 4.0 %. 2.1 Oppgradering av bygningsmassen Investeringspostene er i hovedsak knyttet direkte til nye investeringstiltak. I tillegg krever eiendommene løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Disse midlene prioriteres av DEKF ut fra faglige vurderinger. 2.2 Finansiering DEKF har i hovedsak 3 kilder til finansiering: låneopptak via kommunes lånefond, statstilskudd, refusjon merverdiavgift eller egenfinansiering ved salg av eiendom. For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme avkastning som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner Økonomiplan Side 10 av 18

11 2.2.1 Salg av eiendom Totalt sett vurderes potensialet for ytterligere inntekter fra salg av eiendom som begrenset. DEKF har tidligere foreslått salg av tidligere Strømsø skole ettersom det til nå ikke har vært aktuelt med kommunale leietakere eller kommunal tjenesteproduksjon på eiendommen (jfr. eget pkt.). Et eventuelt salg avventer politiske avklaringer av ønsker etterbruk av eiendommen. Noe salg av grunneiendommer og boliger pågår løpende, men først og fremst som en del av omstrukturering av boligmassen. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går til finansiering av nye investeringer. I samsvar med gjeldende økonomiplan budsjetteres det med salg på kr. 3,0 mill. pr. år i perioden. Dersom Prosjekt Eie til Leie videreføres vil det bli gjennomført salg av boliger til beboere, men hvor forutsetningen vil være at salgsmidlene skal gå til nye kjøp. Det foreslås avsatt en ramme på kr. 10 mill. til dette formålet. 2.3 Barnehage Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 1,0 mill. til generell oppgradering av barnehagene Nye barnehageplasser Økonomiplan 2012 har avsatt kr. 40 mill. fra 2012 til etablering av nye barnehageplasser i perioden Det er foreløpig signalisert at behovet for nye barnehageplasser er størst på Strømsø. Det igangsettes utredningsarbeid for å finne en egnet lokalisering Kobbervik gård Drammen Sjømannsforening flyttet ut fra Kobbervik gård i juli Drammen Eiendom KF har igangsatt prosess for å vurdere tilstanden og fremtidig anvendelse av eiendommen. Et aktuelt alternativ er barnehage. 2.4 Oppvekst I 2012 er det avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering av ny barnebolig for å bygge ut kapasiteten, med en foreløpig avsetning på kr. 21 mill., fordelt på 2013 og Kultur- fritid Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen innfor kultur og fritid hvert år i perioden Regionteater Økonomiplan Side 11 av 18

12 DEKF er pekt på som samarbeidspartner når det gjelder etablering av lokaler for Brageteateret- regionteateret i Buskerud. DEKF arbeider med ulike muligheter, blant annet er det ført samtaler med Harmonien AS som ønsker at kommunen vurderer mulighetene for å overta Harmonibygningen for å kunne innlemme det i teaterkvartalet. I revidert budsjett 2010 ble DEKF gitt mandat til i samarbeid med Brageteateret og Drammen Scener AS til å kunne gå i forhandlinger med Harmonien AS om overtakelse av eiendommen, forutsatt at en finner en funksjonell og økonomisk bærekraftig løsning med husleie fra Brageteateret og/eller Drammen scener AS. Opsjons- og intensjonsavtaler er inngått i 2011 og det arbeides nå med skisseprosjekt som grunnlag for videre prosesser både i Brageteateret, hos eierne og staten som yter av tilskudd til driften Utebadet på Marienlyst Utebadet ble oppført i Det har behov for rehabilitering selv om det ble gjort en del helt nødvendige tiltak i forbindelse med byggeprosjekt av nytt bad. Pr. dato er det meldt fra badet at det lekker betydelig med vann i utebassengene. Det er gjort en revidert vurdering av eksternt konsulentfirma basert på gjennomgang i For å gjøre nødvendige utbedringer av eksisterende konstruksjoner for å øke forventet levetid med 5 10 år er dette anslått til investering på kr. 5 mill. Nødvendig utbedringer av defekte rør er da ikke medtatt, men vil avdekkes i denne prosessen. Dette vil eventuelt vurderes som egen sak i Det foreslås avsatt kr. 5 mill i 2012 En totalrehabilitering av utebadet med full oppgradering til tidsmessig standard er anslått til kr mill. 2.6 Ledelse Organisasjon og Styring Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 0,5 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Rådhuset/Engene 1 Det pågår avklarering av langsiktig utvikling og oppgradering av rådhuset Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år Det er behov for løpende oppgraderinger av rådhuset. Drammen Kommunale Pensjonskasse har som eier signalisert at de vil kunne stille til disposisjon ca. kr. 3,0 mill. pr. år til ulike investeringstiltak. Ettersom Pensjonskassen skal forestå investeringen føres ikke beløpet opp i DEKF s investeringsbudsjett. DKP beregner husleie som må hensyntas i kommunens driftsbudsjett. 2.7 Pleie og Omsorg Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen for å dekke slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie 2.8 Samferdsel og fellesarealer Økonomiplan Side 12 av 18

13 2.8.1 P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 (november 2010) har man fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Valg av entreprenør er gjort i juni 2011 og byggestart er planlagt til månedsskiftet oktober / november Det er bevilget kr. 62 mill. i Det er avsatt kr. 55,1 mill. i Samlet budsjett er på kr. 117,1 mill. eks. mva. 2.9 Undervisning Det er behov for tilpasning av skolene til elevtallsvekst og behov for fortsatt oppgradering av flere skoler. Mange mindre tiltak vil bli dekket via sekkeposten oppgradering av bygningsmassen jfr. pkt , mens andre større tiltak krever egne bevilgninger. Nedenfor har vi kort redegjort for det vi oppfatter som de viktigste tiltakene som bør prioriteres. Det pågår planprosesser knyttet mot økt barneskolekapasitet på Åskollen, Brandengen, Fjell og Gulskogen og ungdomskolekapasitet på Åskollen Oppgradering bygningsmassen kr. 17 mill. Beløpet er delt på 2 poster: 1. Det avsettes kr. 7,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen for å dekke slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie. 2. I tillegg er det behov for å gjøre tiltak som dekker tidligere etterslep og endret bruk. Det forelås for 2012 å avsette kr. 10 mill. som dekker tilpasning til elevtallsvekst. Disse investeringene medfører økt husleie og prioriteres i samråd med rådmannen Brandengen skole - Oppgradering Det er igangsatt byggeprosjekt på Brandengen skole, innenfor en investeringsramme på 30 mill. kr., som i hovedsak omfatter rehabiliteringstiltak knyttet til skolebyggets fasader (primært tak og vinduer). Prosjektet omfatter tiltak knyttet til energieffektivitet, noe som medfører deltakelse i EU-prosjekt (School of Future) og mulighet for å søke tilskudd fra Enova. I tillegg muliggjør vedtatt investering gjennomføring av noen oppgraderingstiltak innvendig i skoleanlegget, primært knyttet til oppgradering av toalettanlegg og overflatebehandling. Skoleanlegget har i tillegg et vesentlig behov for modernisering/oppgradering og utvidelse for å møte fremtidens behov mht. skolevekst og moderne undervisningsarealer. Foreløpige vurderinger av utbyggingsmuligheter tilsier at skolen kan utvides med ca m² i forlengelsen av hovedbygningen mot nord. En fullstendig innvendig oppgradering og utvidelse av Brandengen skole vil være svært kostnadskrevende (i størrelsesorden mill. kr inklusiv utvidelse), og det er behov for mer detaljerte utredninger av utbyggings- og oppgraderingsløsninger og kostnadskonsekvenser av disse før nødvendige beslutninger om videreføring kan tas. Det anbefales derfor at det i første omgang avsettes 2 mill. kr. i 2012, for å detaljprosjektere fremtidens Brandengen skole. I tillegg anbefales det avsatt 5 mill. kr. til nødvendige dreneringstiltak, da det er fuktinntrengning i kjeller. En sanering av disse problemene er nødvendige for å bedre inneklima og vil muliggjøre bruk av kjeller til lagerfunksjoner for å avhjelpe undervisningsarealer. Til sammen foreslås det avsatt 7 mill. kr. i Økonomiplan Side 13 av 18

14 2.9.3 Introduksjonssenteret - Oppgradering Det er igangsatt byggeprosjektprosjekt på Introduksjonssenteret/tidl. Fjellheim skole, innenfor en investeringsramme på 20 mill. kr., som i hovedsak omfatter rehabiliteringstiltak knyttet til byggets fasader (primært tak og vinduer). Deler av bygningsmassen, særlig klasseromsfløyen, har behov for oppgradering av ventilasjonsanlegg, elektro/ikt, toaletter og overflatebehandling av gulv, vegger og tak. En fullstendig oppgradering og modernisering av klasseromsfløyen estimeres foreløpig til å koste i størrelsesorden 50 mill. kr. For å få en mer detaljert kunnskap om kostnader og løsninger, anbefales det i første omgang avsatt 10 mill. kr. i 2012, for å starte oppgraderingsarbeidene og innhente erfaringsgrunnlag for videre beslutninger Åskollen skole Det er behov for utvidelse av skolekapasiteten på Åskollen. Det bør derfor avsettes midler utbygging av skolekapasitet både på barne- og ungdomstrinn, samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Åskollen skole. Det ble avsatt kr. 1 mill. til prosjektering i Det er arbeidet med behovsavklaringer og arealavklaringer som grunnlag for nye investeringer. Skissert behov er basert på utbygging av skolen fra 22 til 28 klasserom. Inkludert planlagt riving av bygg A som er i dårlig forfatning innebærer løsningsforslaget bygging av et nytt bygg med klasserom, samt noe oppgradering av andre bygninger. Forprosjekt er under utarbeidelse. Endelig løsning og kostnadskalkyle er derfor ikke ferdig utarbeidet. Foreløpige anslag antyder likevel kostnader i størrelsesorden kr. 100 mill. Elevtallsveksten er allerede stor og det er ønskelig med rask realisering av økte arealer. Det arbeides ut fra en plan om oppstart av byggearbeider 2. halvår Det foreslås på bakgrunn av dette å gjøre en foreløpig avsetning på kr. 30 mill. i 2012 og kr. 70 mill i Det pågår arbeid med mulighetsanalyser for etablering av ungdomsskole på Åskollen. Eventuell økonomiske avsetninger til dette planlegges innarbeidet i senere budsjettprosesser Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Som en følge av prosessen og de konkrete avdekkete arealbehov vedtok bystyret en økning av investeringsrammen til kr. 45 mill. Prosjekteringsarbeidet er igangsatt og det regnes med gjennomføring av anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider i løpet av høsten Det er tidligere bevilget kr. 11,5 mill. Det er avsatt kr. 34,8 mill. i Frydenhaug skole Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole pågår i tett samarbeid med skolen. Med unntak av bevaring av verneverdig bebyggelse (hovedbygning og drengestue), planlegges nybygg som erstatning for dagens skoleanlegg. Planlagt byggestart er sommer/høst 2012 med ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i Økonomiplan Side 14 av 18

15 Prosjektering har pågått i 1. og 2. tertial 2011, og skisseprosjekt med kostnadsestimater for ny skole er ferdigstilt. Ved utvikling av skisseprosjekt har arealbehovet for skolen økt fra brutto 4500 m2 til brutto 5300 m2. For å realisere arealøkningen, samt foreta tilpasning til markedssituasjonen, vil det medfører at tidligere vedtatt investeringsramme på 205 mill. kr. må økes til 248, 6 mill. kr Universell utforming Arbeidet med tilpasninger til universell utforming i eksisterende bygningsmasse etableres som et eget investeringsprosjekt. Disse investeringene forutsettes belastet med husleie fra den enkelte virksomhet. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft fra DEKF har iverksatt et prosjekt for å kartlegge behovet for universell utforming av våre eiendommer. Tiltak som gjennomføres på kort sikt er individuelle og behovsprøvde i forhold til elever og ansatte på de enkelte skoler. Det er allerede gjennomført noen mindre tiltak på Rødskog skole og Åskollen skole. Ved Aronsløkka skole er det engasjert entreprenør for oppføring av tilbygg med heis for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet til deler av skoleanlegget til medio august Forventet totalkostnad, inklusiv tiltak i eksisterende skole, utgjør ca.kr. 6 mill. Ved Børresen skole iverksettes det sommeren 2011 tiltak til tilpasninger innenfor en forventet totalkostnad på kr. 2 mill. for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet. Det er tidligere avsatt kr. 10 mill. til universell utforming. Det foreslås at det som en foreløpig avsetning budsjetteres med kr. 5,0 mill. pr. år i perioden. Disse investeringene forutsettes belastet med husleie fra den enkelte virksomhet Sosiale tjenester Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Ref. pkt Det er behov for store familieleiligheter og det foreslås at det i tråd med gjeldende økonomiplan inntil videre videreføres et investeringsnivå på kr. 10 mill. pr. år Fra Leie til Eie Forutsatt at prosjektet Leie til Eie videreføres vil i tillegg midler som kommer inn ved salg av boliger til leietakerne bli reinvestert. Det foreslås avsatt en ramme på inntil kr. 10 mill. til dette Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 6,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Teknisk oppgradering Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill. Denne rammen er ikke fordelt på programområder, ettersom den vil måtte kunne brukes ut fra de krav som måtte komme. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til Økonomiplan Side 15 av 18

16 gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Bruk av denne ramme medfører ikke husleiekorrigering Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Flere store energikonverteringsprosjekter er nå i avslutning. Nærvarmenettet på Marienlyst er nå koblet til et forsterket fjernvarmenett. Alle byggene tilknyttet dette nettet vil nå kun ha energileveranse fra fjernvarme og solvarme fra gressbanen. Konnerud og Aronsløkka skoler har fått installert varmepumper med energibrønner i På Fredholdt BSS, er energibrønnene ferdig boret, teknisk rom under etablering og det er planlagt oppstart Videre er prosjekteringen av varmepumpeløsninger med energibrønner startet på Åskollen BSS med planlagt ferdigstillelse i Det er tidligere bevilget kr. 15 mill. Det er avsatt kr. 10 mill. hvert år frem til 2015 planperioden Energimål, Enøk I.h.t strategiplan skal energibruket reduseres. Dette krever investeringer som i.h.t styresak av ble anslått til kr mill. På 8 skoler er det dårlige og lite energieffektive ventilasjonsanlegg i gymsal og garderober. Disse bør oppgraderes og skiftes til energieffektive aggregater. I tillegg bør flere bygg og anlegg tilknyttes vårt sentrale driftskontrollanlegg, samt at flere bygg bør få installert energibesparende behovstyring på ventilasjon, varme og lys. Det er tidligere bevilget kr. 10 mill. Det foreslås avsatt kr. 10 mill. i 2012, deretter kr 5 mill. i 2013, 2014 og Utvikling av Eiendom Generell ramme. Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Generell ramme er på kr. 5,0 mill. pr. år Strømsø skole Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området har inngått som et viktig element i idèkonkurransen En by å leve i og endelig reguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt som utstillingsområde i FutureBuilt. DEKF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektiv kun er hovedbygningen som av vernehensyn bør bestå. På dette grunnlaget er det utarbeidet et skisseprosjekt for rehabilitering av denne bygningen. Med et ambisjonsnivå om at rehabiliteringen skal kunne være et FutureBuilt -forbildeprosjekt med sterk energi- og miljøstandard vil kostnadene til en rehabilitering innebære en husleie tilsvarende nybygg. Det foreligger ikke planer om at Drammen kommune skal være leietaker i eiendommen. Det anses ikke naturlig at Drammen kommune bruker investeringsmidler i et kommersielt marked og DEKF planlegger derfor å legge hele eiendommen ut for salg. Det utarbeides nå strategi for hvordan salget bør tilrettelegges, Økonomiplan Side 16 av 18

17 herunder hvor langt reguleringsplan bør avklares før salg. Endelig beslutning om salg vil fremlegges for politisk behandling, etter at etterbruk er drøftet Strømsø videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg etter at skolen skal samlokaliseres på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kommunale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø skole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Et eventuelt forslag om kjøp og investering i eiendommen vil bli fremlagt for politisk behandling Nytt kjøkken - Drammen Kjøkken KF Det strategiske grunnlaget for virksomheten til Drammen kjøkken ble drøftet ved behandlingen av 1.tertialrapport Bystyret vedtok sentrale strategiske føringer for kjøkkendriften. Drammen kjøkken har på dette grunnlaget henvendt seg til Drammen Eiendom KF for å videreføre arbeid med å anskaffe nye lokaler. I økonomiplan ble det avsatt kr. 0,4 mill. til utredning av nytt kjøkken for Drammen Kjøkken KF. Det er arbeidet med et skisseprosjekt. Drammen Kjøkken KF ønsker å etablere et nytt kjøkken da eksisterende lokaler er uhensiktsmessige med tanke på fremtidig drift. Lokalene er fordelt på 2 plan, og vil derfor vanskelig kunne rehabiliteres til et fremtidsrettet produksjonslokale. Opprettholdelse av eksisterende drift vil også nærmest umuliggjøre en slik rehabilitering. En eventuell utvidelse av eksisterende lokaler vil gå på bekostning av parkarealer og kan derfor ikke anbefales. Kompleksiteten i et nytt kjøkkenbygg og flytende overganger mellom byggets tekniske utrustning og inventar tilsier at leie trolig vil være kostnadsmessig ugunstig, og at dette bør være et formålsbygg med kommunalt eierskap. Skisseprosjekt for nytt kjøkken legger til grunn et definert behov for et bygg på m² BRA. Det er ikke foretatt kvalifiserte kostnadsberegninger, men et moderne produksjonskjøkken med utstyr antas å ha et totalt investeringsomfang på kr mill. Drammen kommune har ikke aktuelle tomtearealer til disposisjon, og vil således måtte anskaffe dette i markedet. Tomten vil måtte ivareta Drammen Kjøkken KF s fremtidige behov. DEKF ber sammen med Drammen kjøkken om fullmakt til å fremskaffe tilbud på mulig tomter eller eiendommer for etablering av et nytt kjøkken. Fremforhandlet utkast til avtale forutsettes fremlagt for politisk godkjenning og innarbeidelse i revidert budsjett 2012 eller økonomiplan Økonomiplan Side 17 av 18

18 Investeringsbudsjett / oversikt Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Justering av Byggekostnadsinndeks på 4 % på noen prosjekter Mulig Rest Tidl.øk. statstilskudd tidl.bev. plan Sum Sum prosjekt 01 Barnehager 0,0 0,0 0,0 11,0 21,0 11,0 1,0 44,0 44,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 Etablering av nye barnehageplasser 10,0 20,0 10,0 0,0 40,0 40,0 02 Oppvekst 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 21,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 21,0 21,0 06 Kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 9,0 4,0 4,0 4,0 21,0 21,0 Oppgradering bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 Utebadet på Marienlyst 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 Oppgradering bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 Oppgradering bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 11 Samferdsel og fellesarealer 0,0 0,0 62,0 55,1 0,0 0,0 0,0 55,1 117,1 Parkeringshus Bj. Bjørnsonsgate 62,0 55,1 0,0 0,0 0,0 55,1 117,1 12 Skole 0,0 0,0 43,5 173,8 212,0 74,6 22,0 482,4 525,9 Åskollen skole - Utvidelse/ombygging 1,0 30,0 70,0 0,0 0,0 100,0 101,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 6,0 70,0 120,0 52,6 0,0 242,6 248,6 Brandenga skole - rehabilitering 20,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 37,0 Svensedammen skole - Utbygging/ombygging 11,5 34,8 0,0 0,0 0,0 34,8 46,3 Universiell utforming 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 25,0 Oppgradering og tilpasninger pga. økt elevtall 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 68,0 13 Sosiale tjenester 0,0 0,0 20,0 36,0 16,0 16,0 16,0 84,0 104,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 Introduksjonssenteret, oppgradering 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 30,0 Reinvesteringer boliger prosjekt Leie til Eie 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Oppgradering bygningsmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 24,0 Ufordelt myndighetskrav 0,0 0,0 25,0 24,0 19,0 19,0 9,0 71,0 96,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 15,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 45,0 Andre Enøk- tiltak 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 25,0 35,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 DEKF - utvikling av eiendommer 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Generell investeringsramme 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Totalt 0,0 0,0 88,5 319,5 291,5 144,1 61,5 816,6 967,1 Saldering av investeringsbudsjett Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 319,5 291,5 144,1 61,5 816,6 Sum anvendelse av midler 319,5 291,5 144,1 61,5 816,6 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Salg boliger prosjekt Leie til Eie -10,0 0,0 0,0 0,0-10,0 Statstilskudd -13,0-2,0-2,0-2,0-19,0 Momskompensasjon investeringer -26,5-37,6-22,4-8,6-95,1 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -52,5-42,6-27,4-13,6-136,1 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -267,0-248,9-116,7-47,9-680,5 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -319,5-291,5-144,1-61,5-816, Økonomiplan Side 18 av 18

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/

Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 32/11: ØKONOMIPLAN 2012-15 - FORELØPIG

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2014-2017 Styrebehandlet 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2015-2018 Styrebehandlet 29. september 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 SAK 39/08: ØKONOMIPLAN 2010-13 - FORELØPIG

Detaljer

Saknr. 39/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/

Saknr. 39/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/08-2010 SAK 39/10: ØKONOMIPLAN 2011-14 - FORELØPIG

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/10439 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.9.2011 SAK 39/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innstilling

Detaljer

Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/

Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/09-2009 SAK 46/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03.

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03. Vedlegg 1 NOTAT Til: Fra: Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet Drammen Eiendom KF Dato: 8.03.06 Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Bakgrunn Drammen kommune og Foreningen Drammen Teater etablerte

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2009-2012 Styrebehandlet: 16.10.2008 Behandlet av rådmann: 25.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGI... 3 2 BALANSERT MÅLSTYRING... 3 2.1 BYSAMFUNNET... 3 2.2 BRUKERNE... 4 2.3 MEDARBEIDERNE...

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF Dato: 21. juni 2006 Fullmaktssak /06 Direktøren i BBE KF Søreide skole * Søreidtunet 4 - Ombygging av kontorlokaler til undervisningslokaler. * Ventilasjon i SFO-basen ( tilfluktsrommet i Søreide skole)

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010 Fjellheim skole Øren skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2010. Drammensbadet. Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør.

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. Dato: 21. februar 2006 /06 Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk - 2006. Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. PEAD BBE-1632-200504174-19 Hva saken gjelder: Bergen Kommune v/ BBE

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/08159-006 Dato: 01.04.03 MARIENLYST NYTT HELÅRSBAD INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for økonomi- og plansaker Administrasjonens

Detaljer

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011 DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/6241 Deres referanse Dato 15/9-2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd.

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 SAK 28/16: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer