Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL Styrebehandlet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet:

2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL Sluttføring av rehabilitering av Danvik skole Carporter for hjemmetjenesten på Fjell og Konnerud Marienlyst stadion, ny ståtribune Klokkesvingen BYGGEPROSJEKTER I ARBEID Marienlyst skole Skoger skole Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage, oppgradering Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Parktunet barnehage, rehabilitering UTVIKLINGSPROSJEKTER Etterbruk Strømsø skole P-hus Strømsø, STATENS TILTAKSPAKKE Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Fjell skole, utvidelse Erstatning av oljekjeler INVESTERINGER BOLIG INNLEIE NAV Småhusprosjektet Muusøya JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL INVESTERINGSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT tertial 2009 Side 2 av 12

3 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av kommunens eiendomsmasse. 1 SAMMENDRAG Styret i DEKF har i 2. tertial arbeidet med og vedtatt nye Energistrategi som gir viktige føringer for fokus og videre prioritering av arbeid med miljø- og energieffektivisering. 2. tertial har ellers vært preget av mange uheldige skader, først og fremt en trist brann som førte til totalskade i en av våre boligeiendommer. 5 av 6 leiligheter var bebodd og 16 personer ble husløse. Politietterforskningen viste at brannen skyldtes barns lek med fyrstikker. Alle familiene har fått ny bolig. Ellers førte ekstrem nedbør til betydelige vannskader på noen av våre eiendommer, hvor tribunebygget på Marienlyst og Danvik skole ble hardest rammet. Sluttføringen av oppgraderingene av Danvik skole har dessuten blitt forstyrret av både påsatt brann i leskur og innbrudd. Av positive hendelser er nå arbeidene på nye Marinlyst skole kommet godt i gang og blir etter bystyrets vedtak tilpasset til passivhusstandard. Det har også blitt lagt ned betydelige ressurser i planlegging og gjennomføring av prosjektering og anbudskonkurranser for en rekke prosjekter. I 2.tertial er det også gjennomført en betydelig vedlikeholdsaktivitet i samsvar med budsjettet, som i 2009 er fordelt på ca. 270 små og store tiltak. ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 31 ansatte i bedriften, 7 kvinner og 24 menn. Foretaket har hittil i 2009 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Det har vært avholdt to møter i HMS-gruppa. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til Sykefravær kvartal 2009 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 0,47 % 17,04 % 17,51 % 1,29 % 2,74 % 4,03 % Menn 1,13 % 2,19 % 3,33 % 2,00 % 0,78 % 2,77 % Samlet 0,98 % 5,72 % 6,70 % 1,83 % 1,25 % 3,07 % Det har vært avholdt 6 styremøter hvor det er behandlet 43 saker. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 2. tertial kan det likevel tertial 2009 Side 3 av 12

4 være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for hovedtrekkene i regnskapet. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 22,1 mill. som er kr. 0,5 mill under budsjett. Årsaken til dette har sammenheng med at kostnadene til eiendomsdrift er noe over budsjett. Kostnadsøkningen er fordelt på bl.a. energikostnader, vinterdrift og avsetning egenandeler forsikring. Finansinntekter er på 1,7 mill., som er kr. 0,2 mill under budsjett. Finanskostnadene er på 50 mill., som er kr. 1,9 mill under budsjett. Inntekter fra salg av renholdstjenester utgjorde kr. 20,0 mill. pr. 2. tertial mot budsjettert kr. 19,5 mill. Merinntekten skriver seg i hovedsak fra inntekter som ikke var budsjettert (nye barnehager). Kostnadene ble kr. 19,7 mill., og bidraget kr. 0,3 mill. På årsbasis ventes inntekter på kr. 30,0 mill, med kostnader på 29,8 mill. For barnehagene ble det i 2. tertial innført matteordning Det er bokført salg av eiendom for kr. 4,5 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 26,6 mill. 3 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2009 er det aktivert nye investeringer for kr. 194,4 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mva kompensasjon fra investeringer på kr. 31,1 mill. Beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med 45,2 mill. i Ferdigstilte prosjekter i 2. tertial Sluttføring av rehabilitering av Danvik skole Sluttføring av de omfattende rehabiliteringsarbeidene på Danvik skole har dessverre tatt vesentlig lengre tid en planlagt. Ved siden av utfordringer med kvalitetssikring og sluttføring av flere av underentreprenørens arbeid har skolen vært rammet av flere uhell. Både vannskader, fuktproblemer, brann og innbrudd har skapt uforholdmessig store problemer for skolen. Ombyggingen og rehabilitering av Danvik skole har et budsjett på kr. 128,5 mill. I tillegg kommer kr. 5,0 mill. til inventar og utstyr som disponeres av skolen. Det er pr belastet kr. 129,6 mill. Men det er forventet at endelig sluttoppgjør vil medføre tilleggsarbeider og kostnader på kr. 4 mill. utover budsjett. Dette vil bli dekket av egenkapital og omdisponering av rammer i DEKF Carporter for hjemmetjenesten på Fjell og Konnerud Oppføring av carporter for hjemmetjenesten i bydelene Fjell og Konnerud er ferdigstilt i 2. tertial. Carportene har en samlet investering på ca. 1,3 mill. kr., og er gjennomført som totalentreprise av Bøhmer Entreprenør AS tertial 2009 Side 4 av 12

5 3.1.3 Marienlyst stadion, ny ståtribune Klokkesvingen Ny transportabel ståtribune i Klokkesvingen, med plass til ca tilskuere, er etablert i 2. tertial, innenfor en investeringsramme på 1 mill. kr. 3.2 Byggeprosjekter i arbeid Marienlyst skole Nye Marienlyst skole er under oppføring, og forutsettes ferdigstilt til skolestart august 2010 innenfor justert budsjettramme på 223 mill. kr. Budsjettrammen ble i 1.tertial justert for å tilpasse nybygget til passivhusstandard Skoger skole Det er gjennomført begrenset anbudskonkurranse for valg av entreprenør. Ved utløp av innleveringsfristen ( ) forelå tilbud fra 7 entreprenører. Igangsetting og oppstart av byggearbeidene planlegges for oktober Som tidligere angitt, stipuleres byggetid til ca. 15 mnd. med ferdigstillelse i årsskiftet 2010/11. Det tas forbehold om fremdriftsavklaringer med valgt entreprenør. Total investeringsramme er avsatt til 97 mill. kr. Foreløpig er det påløpt ca. 5 mill.kr. (for det meste prosjekteringskostnader) Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Hovedbygget i Fjell barnehage ble totalskadet av brann i oktober Iht. tilbakemelding fra Bystyret (møte 16. juni 2009) gjenoppbygges barnehagen med økt kapasitet (120 barnehageplasser hvorav 20 nye) og med et nybygg i passivhusstandard. I tillegg skal Gamlestua rehabiliteres. I forbindelse med 1.tertial ble investerings budsjettet justert til totalt 30,2 mill. kr. Etter gjennomført konkurranse for valg av leverandør har man valgt Holtefjell Entreprenør AS som totalentreprenør for oppføring av nybygg-prosjektet. Arbeidene forventes startet umiddelbart etter gjennomført byggesaksbehandling Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage, oppgradering DEKF kjøpte Lilleløkka og Sørbyløkka barnehager fra Sykehuset Buskerud HF og eiendommene ble formelt overtatt 15. desember Begge eiendommene har behov for teknisk og bygningsmessig oppgradering. TotalT investeringsbehov er budsjettert til 10 mill. kr. Arbeidene ved Sørbyløkka barnehage ble igangsatt i løpet av sommeren 2009 og gjennomføres i flere byggetrinn med ferdigstillelse planlagt i slutten av året. Ved Lilleløkka barnehage har man utlyst konkurranse for valg av entreprenør. Arbeidene vil starte umiddelbart etter avklaring av anbudsrunde og forventes ferdigstilt i starten av nyåret (januar 2010) tertial 2009 Side 5 av 12

6 3.2.5 Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Utvidelse av Jordbrekkskogen barnehage, ved etablering av ca. 50 nye barnehager i eksisterende grendehus, er i 2. tertial klargjort for byggestart, som forventes å skje ultimo september eller primo oktober Byggeprosjektet, som omfatter oppgradering og tilbygging, inngår i planen for reetablering av nåværende Hallermoen barnehage. Byggeprosjektet har vært ute på anbudskonkurranse, og firmaet Brødrene Katrud AS er valgt som totalentreprenør. Byggeprosjektet forventes gjennomført innenfor tidligere estimert investeringsramme på 12 mill. kr. Byggeperioden forventes å vare frem til april/mai Detaljert fremdriftsplan vil foreligge i 3. Tertial Parktunet barnehage, rehabilitering Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). I forbindelse med det skal ca.10 barnehageplasser etableres ved Parktunet barnehage. Man planlegger en omfattende rehabilitering av vestre sidebygg. Investeringsbehov er foreløpig anslått til 3 mill. kr. men pga. byggets alder og vernestatus har man fortsatt noe usikkerhet iht. kostnadsbildet. På nåværende tidspunkt ser man også på muligheten til å øke barnehagens kapasitet noe utover de påkrevde 10 plasser. Endelig kostnadsbilde vil måtte sees i sammenheng med det. Arbeid med tilstandsvurdering og avdekking av rehabiliteringsbehov er igangsatt. Konkurransen for valg av entreprenør utlyses i løpet av september. 3.3 Utviklingsprosjekter Etterbruk Strømsø skole Når Marienlyst skole står ferdig, vil nåværende Strømsø skole bli fristilt. Det er igangsatt arbeid med mulighetsanalyser for etterbruk av eiendom. Eiendommen vurderes spesielt i sammenheng med By-og boligutstilling og med den utlyste idékonkurransen for Strømsø P-hus Strømsø, Bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplan at det tas snarest mulig sikte på å realisere et parkeringshus på kommunens eiendom i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. På basis av ovennevnt vedtak utarbeidet Drammen Parkering KF og DEKF beslutningsgrunnlag for bygging og drift av p-hus. Dokumentet ble styrebehandlet i begge foretakene og fremlagt som orienteringssak i formannskapet, hvor det angis følgende overordnede føringer/anbefalinger: Det har vært gjennomført konkurranser for valg av arkitekt og prosjekteringsteam og arbeidet med forprosjektet ble igangsatt rundt 1. mai. I oppstarten har man lagt stort vekt på utredninger rund miljøprofil og alternative materialvalg. Med utgangspunkt i en samlet vurdering av miljøegenskaper, konstruksjons egenskaper og økonomi har man valgt en løsning hvor p-hus oppføres i betong som bærende konstruksjon. Forprosjektet tertial 2009 Side 6 av 12

7 forventes ferdigstilt i løpet av oktober 2009 og investeringsbeslutning i bystyret i forbindelse med økonomiplan Statens tiltakspakke Som følge av finanskrisen har staten tildelt tiltakspakker for å stimulere sysselsettingen. Drammen kommune ble tildelt ca. 40 mill. i investeringstilskudd, hvorav DEKF er tildelt kr. 5,0 mill. til bruk til erstatning av olje-/ og el. kjeler til fornybare energikilder. I tillegg bevilget bystyret kr. 14 mill. til Fjell skole og 36 mill. til ombygging av Galterudbadet p.g.a økte midler til kompensasjon av rentekostnader Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Basert på innspill i tidligere gjennomført og avlyst (mislykket) konkurranse om ombygging av eksisterende bygg, er det i 2. tertial arbeidet med forberedelser til ny anbudskonkurranse. Den nye anbudskonkurransen tar utgangspunkt i oppføring av ny flerbrukshall innenfor tidligere fastsatt investeringsramme på 36 mill. kr., men hvor også vurderinger i forhold til mulige spillemidler avklares. Det arbeides med plassering av en ny hall og ny konkurranse planlegges gjennomført så snart dette er avklart Fjell skole, utvidelse Nytt modulbygg på Fjell skole er påbegynt i 2. tertial 2009 og forventes ferdigstilt ultimo oktober Nybygget har en brutto grunnflate på ca. 528 m2, og byggeprosjektet gjennomføres innenfor en investeringsramme på 13,5 mill. kr. Byggeprosjektet gjennomføres som totalentreprise, med Konsmo Fabrikker AS som totalentreprenør Erstatning av oljekjeler Det er igangsatt prosjekt for å gjennomgå hvilke oljekjeler som vil være mest gunstig å konvertere. Prosjekter på Aronsløkka skole og Konnerud skole vil bli igangsatt i løpet av året som forutsatt. 3.5 Investeringer bolig Innenfor boligområdet ble det i budsjettet avsatt kr. 10 mill. til kjøp av boliger. Det er ved utgangen av 2. tertial investert kr. 9,8 mill. hvorav 9,3 mill i kjøp. 3.6 Innleie En av oppgavene til DEKF er å være kompetanseenhet for innleie av eiendom på vegne av kommunen når leie velges. En rekke av kommunens virksomheter har for tiden behov for nye eller større lokaler. Dette involverer DEKF og det er lagt ned betydelig arbeid med å utvikle og fremskaffe tilfredsstillende løsninger på arealbehov både i våre egne eiendommer og i det private markedet tertial 2009 Side 7 av 12

8 3.6.1 NAV DEKF har inngått leiekontrakt på nytt kontor på vegne av NAV og Drammen kommune/sosialsenteret. Alle nødvendige kontrakter er inngått mellom berørte parter. Prosjektet er lokalisert på Grønland. Byggestart ble igangsatt med planlagt ferdigstillelse I 2. tertial har vi også leid inn 7 etg. i bygget, slik at vi nå disponerer det meste av bygningen. 7.etg. er planlagt benyttet bl.a. til virksomhet for tjenestetildeling og FOU-enheten innen pleie og omsorg Småhusprosjektet Muusøya Samarbeidsprosjekt mellom Rød Kors, Kirkens Bymisjon og Drammen kommune er startet opp, og det er utarbeidet et enkelt skisseprosjekt. Prosjektet vil inneholde 6 boenheter med personalbase. DEKF deltar i byggekomiteen som fremtidig leietaker sammen med byggherren Røde Kors. Det er sendt søknad til Husbanken for prosjektet, og det forventes tilskudd på 40 % av byggekostnadene og 60 % lån. Det er Røde Kors som opptar lånet for prosjektet, men det er Drammen kommune som vil inneha all den økonomiske risikoen, også for kapital- og driftskostnadene. Dette vil gjenspeiles i leieavtalene som er under utarbeidelse. Eiendommen forutsettes fremleiet til Senter for rusforebygging og den enkelte beboer tertial 2009 Side 8 av 12

9 4 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL Investeringsbudsjett De er det ikke behov for endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 2.tertial. 4.2 Driftsbudsjett 2009 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 2. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjett så langt er av en slik størrelse at de bør kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på omkring kr. 28,6 mill. som budsjettert tertial 2009 Side 9 av 12

10 Regnskapsrapport Drammen Eiendom KF Regnskap pr. 2. tertial 2009 Revidert budsjett 2009 Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter % Eksterne leieinntekter % Leieinntekt boliger % Salg renholdstjenester % Tilskudd % Andre Inntekter % SUM DRIFTSINNTEKTER % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader % Administrasjonskostnader % Innleiekostnader % Forsikringer % Innkjøp renhold % Eiendomsdrift % Vedlikehold % Tap på fordringer % Avskrivninger % SUM DRIFTSUTGIFTER % DRIFTSRESULTAT % Finansinntekter % Finansutgifter % SUM FINANS % RESULTAT før Eiendomssalg % Salg av eiendom % Kostpris solgte eiendommer % Kostnader ved salg av eiendom % RESULTAT SALG EIENDOM % NETTO RESULTAT % tertial 2009 Side 10 av 12

11 Investeringsregnskap 2. tertial tertial 2009 Side 11 av 12

12 tertial 2009 Side 12 av 12

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 1 2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 Drammen Eiendom KF 3 Modell av Marienlyst skole 4 INNHOLD 1 STRATEGIUTVIKLING side 8 1.1 ENERGI OG MILJØ side 8 2 EIENDOMSDRIFT

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Boligutleie - En viktig velferdstjeneste Boligmassen Boligmassen fordelt fordelt på på bydeler bydeler 264 264 288 288 350 350 60 60

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Styrebehandlet: 23. mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 EIERSTRATEGI... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 EIENDOMSDRIFTEN I 2014... 4 3.2 KUNDETILFREDSHET... 4 3.3

Detaljer

2. tertialrapport 2012

2. tertialrapport 2012 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 2.TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012... 6 Del 2 Status drifts-

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser.

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser. Byrådssak 120/13 Tilstandskartlegging/tiltak skoler. Handlingsplan 1. Status pr. 15.4.2013 MEGJ ESARK-1642-201302335-5 Hva saken gjelder: 15. mai 2012 ble det lagt frem en sak (104/12) for Bystyret som

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Ålesund kommunale Eiendom KF. Organisasjonsnummer 986 074 988

ÅRSMELDING 2009. Ålesund kommunale Eiendom KF. Organisasjonsnummer 986 074 988 ÅRSMELDING 2009 Ålesund kommunale Eiendom KF Organisasjonsnummer 986 074 988 Innhold: 1. Organisering 2. Styret/styresaker 3. Drift 2009 4. Økonomi/regnskap Skarbøvik Ungdomsskole, gymnastikksal opprustet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer