Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016"

Transkript

1 Forslag ØKONOMIPLAN Styrebehandlet 9. oktober 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING ØKONOMI INNSPARINGSBEHOV DRIFTSBUDSJETT Husleie eksisterende leieforhold Leie fra nye investeringer Bolig Tilskudd Andre inntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter Administrasjonskostnader Innleie av boliger og annen eiendom Salg renholdstjenester Eiendomsdrift Vedlikehold Renteinntekter Rentekostnader Avskrivninger Avdrag Eieruttak Energikostnader INVESTERINGSBUDSJETT HUSLEIE VED NYINVESTERINGER BYGGKOSTNADSINDEKS FINANSIERING Salg av eiendom Mva- kompensasjon OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN BARNEHAGE Oppgradering bygningsmassen Etablering av nye barnehageplasser Strømsø barnehage, utvidelse Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) OPPVEKST Utvidelse av barnebolig HELSE OG OMSORG Oppgradering bygningsmassen Etablering av Drammen Helsesenter KULTUR- FRITID Oppgradering bygningsmassen Harmonien Gulskogen, garderobe Marienlyst utebad, rehabilitering LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING Oppgradering bygningsmassen Rådhuset/Engene 1, kantine og servicetorg Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år UNDERVISNING Åskollen skole (formalisering av tidligere beslutning) Frydenhaug skole (formalisering av tidligere beslutning) Sikkerhet og alarm (ny investering) Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill. (ny investering) Økonomiplan Side 2 av 17

3 Fjell Fjell skole og flerbrukshall Fjell (ny investering) Brandengen skole (ny investering) Universell utforming (ny investering) SOSIALE TJENESTER Oppgradering bygningsmassen (ny investering) Introduksjonssenteret / Fjellheim (ny investering) Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte (ny investering) TEKNISK OPPGRADERING Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill. (ny investering) Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler (ny investering) Energimål, Enøk (ny investering) UTVIKLING AV EIENDOM Generell ramme. (ny investering) Drammen Kjøkken KF - Nytt kjøkken (ny investering) Buskerudveien 17, oppgrad. kontor Glitrevannverket IKS (ny investering) Bevilgninger 2012 som ble overført til Investeringsbudsjett / oversikt Økonomiplan Side 3 av 17

4 1 Mål og resultatstyring De ytre rammebetingelsene og forventninger fra eier forventes i hovedsak å være på linje med det som gjelder for inneværende år. I løpet av 2013 vil DEKF innarbeide kommunens overordnede styringssystem Mål og resultat styring (MRS). 2 Økonomi 2.1 Innsparingsbehov Fra rådmannen er det lagt til grunn at kommunen går inn i en stram økonomisk situasjon i økonomiplanperioden med et foreløpig ønsket tilpasningsbehov i 2013 på inntil kr. 120 mill. som tilsvarer 1-3 % av brutto driftsutgifter. De kommunale foretakene er også anmodet om å vise kostnadsbesparelser på i forhold til bykassen. DEKF har en brutto omsetning på kr. 469,4 mill. Av dette utgjør imidlertid kapitalposter og viderefakturerte avtalefestede innleieforhold betydelige beløp. En analyse av innsparingsmuligheter må derfor konsentreres om løpende driftskostnader og tjenesteinnkjøp på vegne av kommunen. 1 % av ca. kr. 145 mill., som utgjør ønskede innsparinger på ca. kr. 1,5 mill. 3 % tilsvarende kr. 4,5 mill. Våre husleier endres med endringer i KPI. Endringene i KPI fra juli 2012 til juli 2013 er på kun 0,2 %. Dette er vesentlig mindre enn lønnsvekst og kostnadsveksten i bygge- og entreprenørmarkedet. Veksten vi har i omsetning i kroner gjelder nye arealer og leieforhold. Konsekvensen av en økning av eieruttaket vil være at budsjettet for drift og vedlikehold av eiendommene reelt sett vil bli redusert. Over tid er dette ikke en forsvarlig utvikling. I herværende budsjettforslag er det innarbeidet en innsparing på 2,0 %. Dette innebærer at innsparingskrav / eieruttak vil økes med 3,0 mill. fra kr. 31,8 mill. til kr. 34,8 mill. (Hensyntatt at eieruttak knyttet til Lindums grunnleie er redusert med kr. 3,0 mill.). Tilpasningen innbærer at nesten hele vårt overskudd før salg tas ut som eieruttak/ utbytte. Kapitalinntekter og overskudd som følge av salg av eiendom er forutsatt å gå til finansiering av nye investeringer. Innsparingsbehovet på kr. 3,0 mill. vil i det vesentlige måtte tas inn ved tilpasninger av kostnadene. I foreliggende forslag vil dette ramme mulighetene for å avsette nødvendig andel av ny husleie til vedlikehold og eiendomsdrift. Drammen Eiendom KF har et behov for å styrke ressursbruk til kontroll (anskaffelsesprosesser, internkontroll, byggeherreforskrifter mv) og utviklingsoppgaver. Dette vil måtte vanskeliggjøres som følge av kostnadstilpasningen. 2.2 DRIFTSBUDSJETT Husleie eksisterende leieforhold Husleieinntekten fra de kommunale leieinntektene justeres med kun 0,2 % som tilsvarer endringene i KPI fra til Dette gjelder både leieforhold i våre egne bygg og innleie-/fremleieforhold. Øvrige inntekter fra boliger og andre private leieforhold følger kontrakt, men har i all hovedsak også KPI-justering. Inntektsanslaget er redusert med kr. 3,0 mill. som følge av pågående diskusjoner om grunnleien til Lindum AS Økonomiplan Side 4 av 17

5 Denne lave inntektsveksten innbærer at det er svært lite handlingsrom på kostnadssiden i 2013 som for en stor del består av lønnskostnader og byggekostnader som begge har en forventet kostnadsvekst på 4-5 % Leie fra nye investeringer Nye leieforhold baseres på en kalkulasjonsrente på 3,5 % og avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. mye teknisk utstyr, øker avskrivningssatsen tilsvarende. I tillegg beregnes FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 300 kr. pr. m². Ved innleie på vegne av kommunen beregner ikke DEKF noe påslag i leiesummen. For å dekke kostnadene knyttet til slik innleie beregnes et forvaltningshonorar på 1,0 % av leiebeløpet, begrenset oppad til kr ,- pr. leieforhold Bolig Ny boligsosial handlingsplan legger føringer for endret prinsipp for beregning av husleie i kommunale boliger. Sak om endret husleiemodell behandles politisk høsten Foreløpig anslag angir en økning i husleiene på %. Det vil være usikkert knyttet til effekten av endringen i husleie i Husleiejusteringen må fases inn over inntil 3 år. avhengig av ut-/ innflytting og forlengelser av kontrakter i samsvar husleielovens bestemmelser. Herværende budsjett for 2013 er foreløpig basert på gjeldende husleieregime. En innføring av kostnadsdekkende husleie er forutsatt både å gi midler til dekning av alle kostnader til boligene, inkludert vedlikehold som sikrer god bygningsmessig standard. DEKF legger til grunn at hoveddelen av husleieøkningen i 2013 som følge av ny beregningsmodell blir overført eier gjennom reduksjon av boligtilskudd eller økt eieruttak i Økt vedlikeholdsinnsats fases inn ved senere rullering av økonomiplanen Tilskudd DEKF mottar tilskudd både fra Drammen kommune og staten. Fra Drammen kommune mottas boligtilskudd kr. 5,7 mill. Dette forventes redusert etter hvert som økning av husleie på boliger innfases. For forvaltning og drift av presteboliger får DEKF ca. kr. 1,0 mill i tilskudd fra bispedømmet, samt et kapitaltilskudd fra Drammen kommune på kr. 0,3 mill. Utbedringstilskudd til boliger for vanskeligstilte fra Husbanken er redusert til 0,- da vi er meddelt at vi ikke lenger er berettiget tilskuddet Andre inntekter Andre inntekter består hovedsaklig av inntekter fra byggherrefunksjonen med kr. 4,5 mill. og av salg av energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya med kr. 5,4 mill Økonomiplan Side 5 av 17

6 2.3 Driftskostnader Lønnsutgifter Det budsjetteres ikke med nye stillinger i Drammen Eiendom KF i Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 26 mill. I dette er inkludert en forventet generell lønnsvekst på 5,0 % i forhold til regulert lønnsnivå i Administrasjonskostnader. Administrasjonskostnadene holdes på nåværende justert for prisjustering Innleie av boliger og annen eiendom På vegne av kommunen leier DEKF inn en rekke eiendommer fra private utleiere som fremleies til kommunens virksomheter. Kostnadene må sees i sammenheng med leieinntektene. DEKF har begrenset risiko knyttet til disse fremleieforholdene, da innleiearealene i all vesentlighet er fremleiet med tilsvarende avtalevilkår til kommune og stat (NAV). DEKF beregner et forvaltningshonorar på 1,0 %, maks ,- av leiebeløpet Salg renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på en privat leverandør, på til sammen tre kontrakter. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes kommunens renholdskostnader å øke med ca. 3,5 % på årsbasis i forhold til DEKF kjøper inn renhold på vegne av kommunen for ca. 35,4 mill. og budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 1,2 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører, samt usikkerhet knyttet til konkurranseutsetting av en av kontraktene Eiendomsdrift Det foreslås en økning av kostnader til eiendomsdrift med kr. 1 mill. utover prisveksten. Dette skyldes hovedsaklig ferdigstilling av nye byggeprosjekter som genererer både nye inntekter og kostnader til drift, og at det har vært et volum og en kostnadsutvikling utover prisveksten på blant annet energi, offentlige avgifter, mv Vedlikehold Vedlikehold av bygningsmassen forelås også økt med 1 mill. i forhold til 2012 med tillegg av en forventet prisvekst kr. 1 mill. til kr. 26,4 mill Renteinntekter Det budsjetteres med renteinntekter på kr. 2,7 mill. i Rentekostnader DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet gjeld pr , fratrukket avdrag gjennom året. Som følge av nye låneopptak vil rentekostnadene øke med kr. 9,7 mill. i forhold til prognose for 2013 slik at rentekostnadene blir på i alt kr. 101,2 mill Økonomiplan Side 6 av 17

7 2.3.9 Avskrivninger DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært i henhold til forskrifter for kommunale foretak. Dette innebærer at bygningsmassen avskrives med 2,5 %, det vil si en levetid på 40 år. For 2013 er avskrivningene beregnet til kr. 85,9 mill., en økning på ca. kr. 10,3 mill. fra 2012 som skyldes nye ferdigstilte prosjekter Avdrag DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende løpetid ikke kan overstige gjenværende levetid på kommunens samlede eiendeler. DEKF beregner å nedbetale lån basert på en levetid på eiendelene på ca. 30 år, noe som innebærer beregnede avdrag på omkring kr. 79,1 mill. i Eieruttak Drammen kommune henter ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2013 budsjettert til kr. 34,8 mill. jfr. pkt Energikostnader DEKF er faglig ansvarlig for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune. Kostnadene fordeles på den enkelte virksomhet etter forbruk. Det har vært diskutert om grensesnittet mellom DEKF og virksomhetene bør endres med hensyn til ansvar for risiko for volum og prisendringer. Det anbefales at nåværende ordning videreføres. Virksomhetene skal imidlertid sikres større forutsigbarhet for prisutviklingen ved at kraftprisen for kommende budsjettår bindes i september. En oppnår med denne løsningen at insitamenter til energisparende adferd fortsatt ligger i virksomhetene. DEKF har på vegne av Drammen kommune inngått en avtale om kraftforvaltning fra leverandøren LOS AS. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Det utarbeides et eget notat om priser på energi for 2013 i løpet av september Økonomiplan Side 7 av 17

8 Drammen Eiendom KF tall i mill.kr. DRIFTSINNTEKTER Budsj Budsj Endring Kommunale husleieinntekter 279,0 301,7 22,8 Eksterne leieinntekter 47,2 44,6 (2,6) Leieinntekt boliger 65,3 69,1 3,7 Salg renholdstjenester 34,9 36,6 1,6 Tilskudd 8,1 6,9 (1,2) Andre Inntekter 10,1 10,5 0,4 SUM DRIFTSINNTEKTER 444,7 469,4 24,7 DRIFTSUTGIFTER 444,7 469,8 25,1 Lønnskostnader 24,3 26,0 1,6 Administrasjonskostnader 4,4 4,4 (0,0) Innleiekostnader 106,8 108,9 2,1 Innkjøp renhold 34,5 35,4 0,9 Eiendomsdrift 44,9 47,5 2,6 Vedlikehold 24,9 26,9 2,0 Tap på fordringer 0,3 0,3 - Avskrivninger 75,6 85,9 10,3 SUM DRIFTSUTGIFTER 315,8 335,3 19,5 DRIFTSRESULTAT 128,9 134,1 5,2 Finansinntekter 0,7 2,7 2,0 Finansutgifter 91,5 101,2 9,7 SUM FINANS 90,8 98,4 7,7 RESULTAT før Eiendomssalg 38,1 35,7 (2,4) Salg av eiendom 33,0 20,0 (13,0) Kostpris solgte eiendommer Kostnader ved salg av eiendom RESULTAT SALG EIENDOM 33,0 20,0 (13,0) NETTO RESULTAT 71,1 55,7 (15,4) Kontanstrøm Kontanstrøm før salg 121,6 Avdrag 79,1 Eieruttak 34,8 Netto kontantstrøm 7, Økonomiplan Side 8 av 17

9 3 INVESTERINGSBUDSJETT Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og bystyre. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan derfor bli endret i forbindelse bystyrets behandling og prioriteringer. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen nedenfor Investeringstiltakene gis en nærmere omtale nedenfor. Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og endelige rammer for utbyggingen er ikke endelig før etter at prosjektering er gjennomført. 3.1 Husleie ved nyinvesteringer De fleste investeringene DEKF gjennomfører innebærer at Drammen kommune ved den aktuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Beregningen av husleie er beregnet ut fra en rentekostnad på 3,5 % og avskrivninger på 2,5 % (40 år). I tillegg tillegges husleien på nye investeringer en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på kr. 300,- / m Byggkostnadsindeks I tillegg til nye investeringstiltak er tidligere bevilgninger på ikke igangsatte prosjekter inflasjonsjustert med byggekostnadsindeksen på 4,2 %. Dette tar utgangspunkt i rapporten Byggekostnader Osloområdet som Prognosesenteret AS har utarbeidet. 3.3 Finansiering DEKF har i hovedsak 3 kilder til finansiering: låneopptak via kommunes lånefond, tilskudd, refusjon merverdiavgift eller egenfinansiering ved salg av eiendom. For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme avkastning som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner Salg av eiendom Salg av eiendom er en kilde til egenfinansiering av investeringer. I gjeldende økonomiplan budsjetteres det med salg av eiendom ekskl. bolig på kr. 59,0 mill. i perioden. Det er knyttet stor usikkerhet til endelige salgsbeløp, men budsjettet er knyttet opp til salgsprosesser vedrørende legevakten og Strømsø skole, samt noe annet salg. Det foreslås dessuten at prosjekt Leie til Eie videreføres. Det innebærer at det blir gjennomført salg av boliger til beboere, men hvor forutsetningen vil være at salgsmidlene skal gå til nye kjøp. Det foreslås avsatt en ramme på kr. 10 mill. pr. år. til dette formålet. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går til finansiering av nye investeringer Mva- kompensasjon Økonomiplan Side 9 av 17

10 Det er på nåværende tidspunkt stor usikkerhet om hva kompensasjonsberettiget produksjon vil være i Dette avhenger både av nye investeringsbevilgninger og overføring av allerede bevilgede midler. Foreløpig prognose tilsier en total produksjon i 2013 på ca. kr. 400 mill., som vil kunne gi mva-kompensasjon fra investeringer for omkring kr. 60 mill. Av dette skal i % godskrives prosjektene. Overføring til bykassen anslås til ca. kr. 12 mill. Det er knyttet usikkerhet til tallene. 3.4 Oppgradering av bygningsmassen Eiendommene krever løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Disse midlene prioriteres av DEKF ut fra faglige vurderinger. 3.5 Barnehage Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 1 mill. til generell oppgradering av barnehagene Etablering av nye barnehageplasser Det er i økonomiplan avsatt til totalt 115 mill. til bygging av nye barnehageplasser. Av dette ble 45,9 mill avsatt til ombygging av Kobbervik gård i revidert budsjett 2012, samt at kr. 15 mill foreslås til Strømsø barnehage i Det foreslås i kommende økonomiplanperiode avsatt kr. 50 mill. til ytterligere nye plasser Strømsø barnehage, utvidelse Det er vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen til barnehageformål. Tilpasninger og oppgraderinger er foreløpig estimert til 15 mill. kr. Det igangsettes prosjektering med sikte på ombygging og oppgradering. Parallelt arbeides det med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. 50 mill. kr. Det anbefales avsatt 1 mill. kr. i 2013 til mulighetsanalyse/skisseprosjekt Økonomiplan Side 10 av 17

11 3.6 Oppvekst Utvidelse av barnebolig Det er igangsatt utredning av utvidelse av barneboligen på Åssiden. Utvidelse vil måtte skje ved påbygg av 2. etasje, enten delvis eller helt. I økonomiplanen for ble det av satt en samlet ramme på kr. 21 mill. Dersom påbygget skal omfatte hele 2. etasje vurderes totalkostnaden å øke til 35 mill. kr. Videre arbeid med prosjektering og utbyggingsomfang vil bli avklart med Rådmannen i den videre budsjettbehandlingen. 3.7 Helse og Omsorg Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen for å dekke slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie Etablering av Drammen Helsesenter Bystyret har bedt rådmannen om å legge frem sak som utreder mulighetene for å videreutvikle DGKS til å bli Drammen Helsesenter. Mottakere av kommunes helse- og omsorgstjenester gis mulighet for helhetlig pasientforløp innenfor rammen av helsesenteret. Det forutsettes at utredningen foregår i samarbeid med samarbeidende kommuner, Legevakta i Drammensregionen IKS, HIBU og VVHF. For å sikre at Drammen Helsesenter blir en realitet i løpet av økonomiplanperioden avsettes det kr. 200 mill. i. investeringsbudsjettet for Avsetningen finansieres ved tilsvarende økning i Drammen Eiendom KF s låneramme. Det anbefales avsatt 1 mill. kr. i 2013 til mulighetsanalyse/skisseprosjekt. 3.8 Kultur- fritid Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen innenfor kultur og fritid Harmonien Det har vært arbeidet med å utvikle eiendommen til et prosjekt med sikte på lokalisering av Brageteateret i teaterkvartalet. Utvikling av Brageteateret til regionteater og eventuell flytting trekker ut i tid. Vi har opsjon på kjøp av Harmonien frem til juni Dette innbærer at det i økonomiplanen må tas stilling til om kommunen skal kjøpe eiendommen. Til tross for at Regionteateretablering ikke er avklart og bruk av eiendommen er uavklart foreslås det i et strategisk perspektiv at Drammen kommune kjøper eiendommen. Opsjonsprisen er satt takst på ca. kr. 16 mill. I tillegg foreslås det avsatt noe midler til nødvendig oppgradering. Til sammen kr. 20,0 mill. Ytterligere tilpasninger av Økonomiplan Side 11 av 17

12 eiendommen til regionteater eller andre formål vil vi komme tilbake til i senere budsjettbehandlinger Gulskogen, garderobe Garderobeanlegget på Gulskogen har store setningsskader. Bygningsteknisk rapport tilsier at rehabiliteringstiltak vil være kostnadskrevende, og vil ikke forbedre skadeproblematikken på lang sikt. Dersom det skal gjøres tiltak, anbefales det riving og erstatningsbygg. Det anbefales i første omgang igangsatt en mulighetsstudie, for å avdekke løsningsalternativer Marienlyst utebad, rehabilitering Det lekker betydelig med vann i utebassengene og det er behov for oppgradering av vannebehandlingssystemet. Foreløpig anslås oppgraderingsbehovet til kr. 15 mill. Det samarbeids med leietaker Drammensbadet KF om behov og løsninger. 3.9 Ledelse Organisasjon og Styring Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 0,5 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Rådhuset/Engene 1, kantine og servicetorg Det pågår avklarering av langsiktig utvikling og oppgradering av rådhuset, og Engene 1. Det planlegges ombygging av servicetorg til kantine / kafeteria i 1. etg. og ombygging av kantinen i 7.etg. Foreløpige kostnadsvurderinger tilsier at ombyggingen vil koste i størrelsesorden mill. kr. Beløpet forutsettes finansiert av Drammen kommunale Pensjonskasse som eier av bygget Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år Det er behov for løpende oppgraderinger av rådhuset. Drammen Kommunale Pensjonskasse har som eier signalisert at de vil kunne stille til disposisjon ca. kr. 3,0 mill. pr. år til ulike investeringstiltak. Ettersom Pensjonskassen skal forestå investeringen føres ikke beløpet opp i DEKF s investeringsbudsjett. DKP beregner husleie som må hensyntas i kommunens driftsbudsjett Undervisning Åskollen skole (formalisering av tidligere beslutning) Byggekostnader for bygging av nybygg på Åskollen skole er i tråd med tidligere vedtatte investeringsrammer. Byggeprosjektets rammer korrigeres for byggekostnadsindeks Frydenhaug skole (formalisering av tidligere beslutning) Byggekostnader for bygging av ny Frydenhaug skole er i tråd med tidligere vedtatte investeringsrammer. Byggeprosjektets rammer korrigeres for prisstigning Sikkerhet og alarm (ny investering) Økonomiplan Side 12 av 17

13 Med bakgrunn i grove innbrudd på skoler og det faktum at det i dag er vesentlig mer omsettbart løsøre på skolene er det igangsatt arbeid med en revidering av strategi og rutiner for sikkerhet og vakthold av bygninger og verdier. Det vil kunne medføre behov for installasjoner av bl.a. kameraovervåkning og forbedrede alarmsystemer. Det foreslås avsatt kr. 5 mill. i Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill. (ny investering) Beløpet er delt på 2 poster: 1. Det avsettes kr. 5,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen for å dekke slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie. 2. I tillegg er det behov for å gjøre tiltak som dekker tidligere etterslep og endret bruk. Det forelås for 2012 å avsette kr. 10 mill. som dekker tilpasning til elevtallsvekst. Disse investeringene medfører økt husleie og prioriteres i samråd med rådmannen Fjell Fjell skole og flerbrukshall Fjell (ny investering) Det anbefales avsatt midler til planlagt flerbrukshall og oppgradering og utvidelse av Fjell skole i perioden. Foreløpig antas det at en stor flerbrukshall med nærmiljø- og bydelsfunksjoner vil ha et investeringsbehov på 150 mill. kr., rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på skolen anslås til 100 mill. kr. og nødvendig utvidelse utgjør ca. 50 mill. kr. Samlet behov antas å utgjøre ca. 300 mill. kr, hvorav 255 mill. kr. foreslås avsatt i ØKP-perioden Utbygging vil måtte gjennomføres etappevis, og vil trolig ikke kunne ferdigstilles før noe inn i neste ØKP-periode (2017/2018). Det anbefales avsatt 2 mill. kr. mulighetsstudier og forprosjektering i Brandengen skole (ny investering) Brandengen skole har behov for nye kroppsøvningsarealer og nye klasseromsarealer. Det estimeres foreløpig et investeringsbehov i perioden på 130 mill. kr, som skal dekke ny flerbrukshall og nye klasseromsarealer (6-8 nye klasserom), samt ombygging/ rehabilitering av dagens gymsal til spesialromsfunksjoner. Det anbefales 2 mill. kr. i 2013 til å starte prosessen med mulighetsstudier og skisseprosjektering Universell utforming (ny investering) Det er tidligere avsatt kr. 10 mill. til universell utforming. Drammen Eiendom KF foreslår det avsettes kr. 5 mill. pr. år i økonomiperioden for å kunne finansiere allerede igangsatte og kommende enkelttiltak for å følge opp nødvendige krav og behov som avdekkes Sosiale tjenester Oppgradering bygningsmassen (ny investering) Det avsettes kr. 6,0 mill. til generell oppgradering av boligmassen Introduksjonssenteret / Fjellheim (ny investering) Økonomiplan Side 13 av 17

14 Det er i 2010/2011 gjennomført arbeider med nytt tak (mv.) for 20 mill. kr. I 2012 er det startet oppgradering av deler av klasseromsfløyen innenfor vedtatt investeringsramme på 10 mill kr. og ca. 3 mill. kr. fra tekniske oppgraderingsmidler. I økonomiplan for signaliserte Drammen Eiendom et investeringsbehov i størrelsesorden 50 mill. for en fullverdig oppgradering av klasseromsfløyen, og at en investeringsramme på 10 mill. kr. muliggjorde start av oppgraderingsarbeider og innhenting av erfaringsgrunnlag for videre beslutninger. Oppdaterte kostnadsvurderinger tilsier at en ny/supplerende investering på 26 mill. kr. vil sikre at hele klasseromsfløyen kan oppgraderes. I tillegg vil en slik investering sikre utskifting av alle vinduer i bygget. Pågående arbeider i klasseromsfløyen har avdekket dårlig kvalitet på de fleste vinduer, men også fare for at vinduer kan falle ut pga. dårlig innfesting. Midlertidig tiltak er gjennomført av sikkerhetshensyn. I foreslått investering er det også medtatt en viss oppgradering av gymsal og utomhusanlegg, for å sikre en forsvarlig helhet på anlegget. I anbefalt investering på 26 mill. kr. utgjør gjenstående oppgradering av klasseromsfløyen ca. 11 mill. kr., utskifting av alle vinduer ca. 10 mill. kr. og en begrenset oppgradering av gymsal og utomhusanlegg ca. 5 mill. kr Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte (ny investering) Ny boligsosial handlingsplan gir føringer for Drammen Eiendoms investeringer og aktivitet innenfor boligområdet. Det er naturlig å forelå videreføring av en aktiv investeringsstrategi med kr. 20 mill. pr. år. Av dette forutsettes videreføring av prosjektet av boliger gjennom eie til leie å finansiere kr. 10 mill. Videreføring av prosjektet Leie til Eie frigjøre betydelige midler for reinvesteringer. Anslått til 10 mill. pr. år i perioden Teknisk oppgradering Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill. (ny investering) Denne rammen er ikke fordelt på programområder, ettersom den vil måtte kunne brukes ut fra de krav som måtte komme. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Bruk av denne ramme medfører ikke husleiekorrigering Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler (ny investering) Oppfølging av energistrategien samt allerede bevilgede midler i forrige økonomiplanperiode. Flere store energikonverteringsprosjekter er nå i avslutning. Det er tidligere bevilget kr. 25 mill. I samsvar med opprinnelig plan foreslås det videreført en avsetning på kr. 10 mill. i ytterligere 2 år. Til sammen kr. 45 mill Energimål, Enøk (ny investering) I.h.t strategiplan skal energibruket reduseres. Dette krever investeringer som i.h.t styresak av ble anslått til kr mill. På 8 skoler er det dårlige og lite energieffektive ventilasjonsanlegg i gymsal og garderober. Disse bør oppgraderes og skiftes til energieffektive aggregater. I tillegg bør flere bygg og anlegg tilknyttes vårt sentrale driftskontrollanlegg, samt at flere bygg bør få installert energibesparende Økonomiplan Side 14 av 17

15 behovstyring på ventilasjon, varme og lys. Det er tidligere bevilget kr. 20 mill. Det foreslås avsatt kr. 9 mill. i 2013, deretter kr 5 mill. i 2014, 2015 og Utvikling av Eiendom Generell ramme. (ny investering) Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Generell ramme er på kr. 5,0 mill. pr. år Drammen Kjøkken KF - Nytt kjøkken (ny investering) Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem, fra dagens kok/server til kok/kjøl (kjøl/server). Dagens lokaliteter og utstyr er gammelt og slitt og kan ikke benyttes til denne kokemetoden. Det er igangsatt søk etter ny lokalisering. Etter annonsering og forespørsel i eiendomsmarkedet februar 2012 er det kommet inn tilbud på aktuelle tomter. Prisene varierer fra 1500 til 2500 kroner kvadratmeteren for de aktuelle alternativene. De aktuelle tomtene er ubebygde og ligger godt plassert i forhold til logistikk. Tomtevalg er avgjørende for å ferdigstille et godt kostnadsberegnet totalprosjekt. Det er estimert et behov for et bygg på ca m2, noe som tilsier en tomt i størrelsesorden 3000 m2. Foreliggende tilbud tilsier en tomteinvestering på kr. 5-8 mill. Anskaffelse av tomt innebærer begrenset risiko da denne senere kan realiseres dersom forutsetningene for nytt sentralkjøkken endres vesentlig. Det er laget en foreløpig kostnadskalkyle som viser en totalkostnad for bygget på ca. 80 millioner kroner eks mva. Dette er grove kalkyler basert på foreløpige innspill fra rådgivende konsulenter. Investeringer til tilpasninger av kjølelagring og mottakskjøkken på hver institusjon er ikke medtatt i kostnadsoverslaget. Verken bygningsmessig eller personellmessig. Kostnadskonsekvensen for dette vil måtte utredes i et eget prosjekt. Valg av tomtealternativ skjer i samråd med Drammen Kjøkken KF. Det er avsatt kr. 10,0 mill. til tomterverv og prosjektering i Det foreslås avsatt kr. 10 mill. i 2013, kr 50 mill. i 2014 og kr. 20 mill. i Buskerudveien 17, oppgrad. kontor Glitrevannverket IKS (ny investering) Prosjektet har tidligere vært fremme som vedtatt investering, men ble stilt i bero før realisering. Byggeprosjektet er nå aktualisert igjen, og en oppdatert investeringsvurdering tilsier behov for en ramme på 25 mill. kr. Husleie vil bli dekket av Glitrevannverket IKS Økonomiplan Side 15 av 17

16 Bevilgninger 2012 som ble overført til 2013 Det var behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist 1. tertial Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Midlene blir tilbakeført i Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Overført 1. tertial 2012 til Barnehager - Disponibelt Blentenborg Schwartz gate 16-18, boliger for demente Werglandsgate 13 - Helsehus P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Svensedammen skole,utbygging/ombygging Åskollen skole, utvidelse/ombygging Disponible midler Enøk-tiltak Disponible midler Energikonvertering Sum Økonomiplan Side 16 av 17

17 Investeringsbudsjett / oversikt Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Justering av Byggekostnadsindeks på 4,2 % Tidl.øk. plan Sum Sum prosjekt 01 Barnehager 9,0 48,9 51,0 45,0 11,0 155,9 164,9 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 Kobbervik Gård - ombygging til barnehage 9,0 36,9 0,0 0,0 0,0 36,9 45,9 Strømsø barnehage, utvidelse 10,0 5,0 0,0 0,0 15,0 15,0 Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 1,0 25,0 24,0 0,0 50,0 50,0 Etablering av nye barnehageplasser 0,0 0,0 20,0 20,0 10,0 50,0 50,0 02 Oppvekst 1,0 10,0 24,0 0,0 0,0 34,0 35,0 Utvidelse av barnebolig (8-10 nye plasser) 1,0 10,0 24,0 0,0 0,0 34,0 35,0 05 Helse og omsorg 52,6 71,0 5,0 202,0 4,0 282,0 334,6 Oppgradering bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 Drammen Helsehus 0,5 1,0 1,0 198,0 0,0 200,0 200,5 Schwartz gate 16-18, boliger for demente 21,2 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0 54,2 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 30,9 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 55,9 Werglandsgate 13 - Oppgradering 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 06 Kultur og fritid 5,0 28,0 13,0 3,0 3,0 47,0 52,0 Harmonien, kjøp og oppgradering 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Marienlyst utebad, rehabilitering 5,0 5,0 10,0 0,0 0,0 15,0 20,0 Oppgradering bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 Oppgradering bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 11 Samferdsel og fellesarealer 96,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 117,0 Parkeringshus Bj. Bjørnsonsgate 96,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 117,0 12 Skole 108,3 235,8 260,0 170,0 168,0 833,8 942,1 Åskollen skole - Utvidelse/ombygging 6,3 56,8 36,5 0,0 0,0 93,3 99,6 Frydenhaug skole - nybygg 32,5 110,0 120,6 0,0 0,0 230,6 263,1 Galterud skole, flerbrukshall 33,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 63,0 Svensedammen skole - Utbygging/ombygging 36,5 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 46,5 Fjell skole og flerbrukshall Fjell (Fjell 2020) 2,0 63,0 70,0 120,0 255,0 255,0 Brandengen skole 2,0 20,0 80,0 28,0 130,0 130,0 Sikkerhet og alarm 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Universell utforming 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Oppgradering og tilpasninger pga. økt elevtall 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 60,0 13 Sosiale tjenester 30,0 37,0 41,0 26,0 26,0 130,0 160,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte, inkl. Leie til eie 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 80,0 Introduksjonssenteret, oppgradering 30,0 11,0 15,0 0,0 0,0 26,0 56,0 Oppgradering bygningsmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 24,0 Ufordelt myndighetskrav 35,0 29,0 19,0 9,0 9,0 66,0 101,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 19,0 16,0 10,0 0,0 0,0 26,0 45,0 Andre Enøk- tiltak 16,0 9,0 5,0 5,0 5,0 24,0 40,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 DEKF - utvikling av eiendommer 10,0 20,0 75,0 25,0 5,0 125,0 135,0 Drammen Kjøkken KF - Nytt kjøkken 10,0 10,0 50,0 20,0 0,0 80,0 90,0 Buskerudveien 17, oppgrad. kontor Glitrevannverket 5,0 20,0 0,0 0,0 25,0 25,0 Generell investeringsramme 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Totalt 346,9 501,2 488,5 480,5 226,5 1696,7 2043,6 Finansiering Salg -20,0-53,0-13,0-13,0-99,0 - Tilskudd -36,5-4,0-4,0-4,0-48,5 - Momskompensasjon investeringer -57,5-78,2-76,9-34,5-247,1 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -114,0-135,2-93,9-51,5-394,6 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -387,2-353,3-386,6-175,0-1302,1 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -501,2-488,5-480,5-226,5-1696, Økonomiplan Side 17 av 17

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Styrebehandlet: 23. mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 EIERSTRATEGI... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 EIENDOMSDRIFTEN I 2014... 4 3.2 KUNDETILFREDSHET... 4 3.3

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Boligutleie - En viktig velferdstjeneste Boligmassen Boligmassen fordelt fordelt på på bydeler bydeler 264 264 288 288 350 350 60 60

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 1 2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 Drammen Eiendom KF 3 Modell av Marienlyst skole 4 INNHOLD 1 STRATEGIUTVIKLING side 8 1.1 ENERGI OG MILJØ side 8 2 EIENDOMSDRIFT

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Skoler Eldreomsorgen Barnehager Futurebuilt Strømsø Fjell 2020 prosjektet Rådmannens forslag 01.11.2011 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

2. tertialrapport 2012

2. tertialrapport 2012 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 2.TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012... 6 Del 2 Status drifts-

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

5.6 Kommunalområde samfunn

5.6 Kommunalområde samfunn 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor -2 050-4 100-6 150-8

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2014-2017 Side 0 av 113 DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer