Saknr. 39/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 39/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/ SAK 39/10: ØKONOMIPLAN FORELØPIG ORIENTERING Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Redegjørelse om økonomiplanarbeidet ble drøftet og tatt til orientering. 2. Endelig forslag til økonomiplan fremlegges for behandling i styret neste møte. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller

2 Økonomiplan Hensikten med denne saken er å gi en foreløpig orientering om de mest sentrale og kritiske postene som vil påvirke økonomiplanen Mange forhold er under utredning og til avklaring og prioritering hos basisorganisasjonen. Endelig forslag til økonomiplan vil bli lagt frem for behandling i neste styremøte for oversendelse til behandling i formannskap og endelig behandling i bystyret den 23.november. Styret vil deretter få fremlagt budsjettet til endelig beslutning i styremøte den 8. desember etter eventuelle korrigeringer etter bystyrets behandling. Økonomiplanen er et viktig dokument i styringen av Drammen kommune. Den er derfor en viktig arena for å trekke inn ulike innspill som Drammen Eiendom ønsker å trekke frem for politiske drøftelser og avklaringer. Vedlagt følger notat som er oversendt rådmannen som et første administrative innspill til arbeidet med økonomiplanen. Nevnte notat er i første rekke et innspill på oppfølging av drammen eiendoms strategi, og områder som berører kommunens virksomheter direkte. Det er ennå ikke utarbeidet et tallfestet driftsbudsjett for Drammen Eiendom KF internt. Der er ikke forventet store endringer i driften, men utfordringene for oss i 2011 vil ligge på utviklingsoppgaver og oppfølging av våre strategiske mål. Driftsmessig vil blant annet bortfall av leieinntekter på Strømsø skole og Wergelandsgate, samt driftskostnader og kapasitet innenfor boligområdet medføre de viktigste økonomiske utfordringene. /moh. Vedlegg: Budsjettnotat

3 NOTAT Til: Fra: Rådmannen Drammen Eiendom KF Saksnr./Arkivkode Sted Dato DRAMMEN ØKONOMIPLAN Hensikten med dette notatet er å komme med første utkast til administrative innspill til budsjettet fra Drammen Eiendom KF (DEKF). Notatet vil ikke være utfyllende på det nåværende tidspunktet. Det vil fortløpende bli supplert med detaljer, nye innspill og bestillinger, både m.h.t. investeringer, husleieoversikter, renholdskostnader, momskompensasjon og energikostnader. P.g.a ferieavvikling vil notatet oppjusteres med nye versjoner etter hvert som det kommer nye innspill og vil bli kvalitetssikret ytterligere. Notatet skal fremlegges for styret i Drammen Eiendom KF den 25/8. /pr

4 Innholdsfortegnelse 1 DRIFTSBUDSJETT HUSLEIE EKSISTERENDE LEIEFORHOLD INNLEIE OG FREMLEIE LEIE FRA NYE INVESTERINGER LEIEINNTEKT FRA BOLIGER RENHOLDSTJENESTER MVA - KOMPENSASJON ENERGIKOSTNADER INVESTERINGSBUDSJETT BARNEHAGE Oppgradering bygningsmassen Nye barnehageplasser OPPVEKST KULTUR- FRITID Oppgradering bygningsmassen Regionteater Utebadet på Marienlyst LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING Oppgradering bygningsmassen Rådhuset - Utbygging av Borggården Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år PLEIE OG OMSORG Oppgradering bygningsmassen omsorgsboliger for aldersdemente Blentenborg SAMFERDSEL OG FELLESAREALER P-hus Strømsø UNDERVISNING Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Brandengen skole - Nye vinduer og tak Åskollen skole Svensedammen skole Frydenhaug skole Universell utforming SOSIALE TJENESTER Oppgradering bygningsmassen Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Stiboltsgate - Oppgradering av boliger Småhusprosjektet Muusøya TEKNISK OPPGRADERING Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Energimål, Enøk UTVIKLING AV EIENDOM Generell ramme Utbygging av kontor på Muusøya for Glitrevannverket IKS Ny midlertidig godsterminal på Holmen Etterbruk Strømsø skole Drammen Kjøkken KF Papirbredden fase INVESTERINGSBUDSJETT / OVERSIKT Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 2

5 1 DRIFTSBUDSJETT Husleie eksisterende leieforhold Husleiene prisjusteres 1,9 % i samsvar med endring KPI fra 15. juli 2009 til 15. juli Den største usikkerheten vedrørende leieinntektene til DEKF ligger i utnyttelsen av Wergelandsgate 9-13, Strømsø skole, utleie av 7. etasje i NAV bygget og Killingen. 1.2 Innleie og fremleie Fra 2011 vil vi også tilpasse KPI-justeringen, for de innleieforholdene vi viderefakturerer, til samme justeringstidspunkt dvs. juli-juli på 1,9 %. 1.3 Leie fra nye investeringer Nye leieforhold baseres på en rente på 3,5 % og avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. mye teknisk utstyr, øker avskrivningssatsen tilsvarende. I tillegg beregnes FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 250 kr. pr. m². Ved innleie på vegne av kommunen beregner ikke DEKF noe påslag i leiesummen. For å dekke kostnadene knyttet til slik innleie beregnes et forvaltningshonorar på 1,0 % av leiebeløpet, begrenset oppad til kr ,- pr. leieforhold. 1.4 Leieinntekt fra boliger Leieinntekter fra boliger forventes å øke med et gjennomsnitt innenfor de rammer husleieloven setter. Leiene på kommunens boliger fastsettes ut fra et grunnlag som ble lagt i 1996, 1.5 Renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på to private leverandører. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes renholdskostnadene å øke med ca. 4 % på årsbasis i forhold til 2010, som følge av lønnsutvikling i bransjen, samt innføring av leide matter på skolene. Leie av mattene skal inndekkes fra DEKF budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 0,5 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører. 1.6 Mva - kompensasjon Kompensasjon relatert til investeringer har til nå vært overført bykassen i sin helhet. For økonomiperioden vil nye forskrifter tre i kraft, som innebærer en gradvis overgang til at kompensasjonen skal godskrives investeringsprosjektene. Det er på nåværende tidspunkt stor usikkerhet om hva kompensasjonsberettiget produksjon vil være i Dette avhenger både av nye investeringsbevilgninger og overføring av allerede bevilgede midler. Foreløpig prognose tilsier en total produksjon i 2011 på ca. kr. 250 mill, som vil kunne gi MVA-kompensasjon fra investeringer for Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 3

6 omkring kr. 45 mill. Av dette skal i % godskrives prosjektene. Overføring til bykassen anslås til ca. 27 mill. Det er knyttet usikkerhet til tallene. 1.7 Energikostnader DEKF er faglig ansvarlig for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune. Kostnadenes fordeles ut på den enkelte virksomhet etter forbruk. Det har vært diskutert om grensesnittet mellom DEKF og virksomhetene bør endres med hensyn til ansvar for risiko for volum og prisendringer. Det anbefales at nåværende ordning videreføres. Virksomhetene skal imidlertid sikres større forutsigbarhet for prisutviklingen ved at kraftprisen for kommende budsjettår bindes i september. En oppnår med denne løsningen at insitamenter til energisparende adferd fortsatt ligger i virksomhetene. DEKF har på vegne av Drammen kommune inngått en ny avtale om kraftforvaltning fra leverandøren LOS AS. I samarbeid med kommunene Asker og Bærum har Drammen gjennomført en konkurranse med forhandling etter lov om offentlige anskaffelser. Den nye kraftforvaltningsavtalen trer i kraft fra 1. mai 2010 og gjelder for 2 år med mulighet for forlengelse inntil 3 år. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Det utarbeides et eget notat om priser på energi for 2011 i løpet av primo september. 2 INVESTERINGSBUDSJETT Nedenfor har vi beskrevet foreløpig innspill på følgene nye investeringsbevilgninger. I tillegg til nye investeringstiltak er tidligere bevilgninger på ikke igangsatte prosjekter inflasjonsjustert med KPI på 1,9 %. 2.1 Barnehage Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 1,0 mill. til generell oppgradering av barnehagene Nye barnehageplasser Økonomiplan 2010 har avsatt kr. 50 mill. fra 2011 til etablering av nye barnehageplasser i perioden Det er foreløpig signalisert at behovet for nye barnehageplasser er størst på Strømsø. Det igangsettes utredningsarbeid for å finne en egnet lokalisering. 2.2 Oppvekst I 2011 er det avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering av ny barnebolig, for å bygge ut kapasiteten med en foreløpig avsetning på kr. 20 mill., fordelt på 2012 og Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 4

7 2.3 Kultur- fritid Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 3,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen innfor kultur og fritid Regionteater DEKF er pekt på som samarbeidspartner når det gjelder etablering av lokaler for Brageteateret- regionteateret i Buskerud. DEKF arbeider med ulike muligheter, blant annet er det ført samtaler med Harmonien AS som ønsker at kommunen vurderer mulighetene for å overta Harmonibygningen for å kunne innlemme det i teaterkvartalet. I revidert budsjett 2010 ble DEKF gitt mandat til i samarbeid med Brageteateret og Drammen Scener AS til å kunne gå i forhandlinger med Harmonien AS om overtakelse av eiendommen, forutsatt at en finner en funksjonell og økonomisk bærekraftig løsning med husleie fra Brageteateret og/eller Drammen scener AS. Et eventuelt utkast til avtale og økonomiske forhold knyttet til investeringer og driftsøkonomi forutsettes fremlagt som egen sak, evt. i tilknytning til økonomiplan Eventuell investering kr mill., avhengig av eventuelt kjøp og oppgraderingsbehov Utebadet på Marienlyst Utebadet ble oppført i Det har behov for rehabilitering selv om det ble gjort en del helt nødvendige tiltak i forbindelse med byggeprosjekt av nytt bad. Pr dato er det meldt fra badet at det lekker betydelig med vann i utebassengene. Hvorvidt det er en stor sak eller at det kan finnes en relativt enkel løsning er uklart nå. Arbeid for å finne ut dette er iverksatt. I 2007 ble det gjort en tilstandsvurdering av eksternt konsulentfirma som anslo en rehabiliteringskostnad på 21 mill. Det foreslås avsatt 2 mill for vurdering og enkle utbedringer i 2011 samt en foreløpig avsetning på 25 mill til rehabilitering av utebadet i Ledelse Organisasjon og Styring Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 0,5 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Rådhuset - Utbygging av Borggården Mulighetsanalyse for utbygging av Borggården er igangsatt. Utbyggingspotensialet er ca. 300 m² i grunnplan, og utbyggingen kan gjennomføres i 2 eller 3 etasjer (+ kjeller). DEKF har tilbake til 2008 estimert pris pr. m² til mellom kr ,- og kr ,-. Med et utgangspunkt i kr ,- pr. m² utgjør dette en investering i størrelsesorden 45 mill. kr. i 2 etasjer (ca. 900 m² inklusiv kjeller) og 60 mill. kr. i 3 etasjer (1200 m²). Forprosjekt, som viser planløsninger for alternative utbyggingsløsninger, vil foreligge primo oktober Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 5

8 2.4.3 Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år Det er behov for løpende oppgraderinger av rådhuset. Drammen Kommunale Pensjonskasse har som eier signalisert at de vil kunne stille til disposisjon ca. kr. 3,0 mill. pr. år til ulike investeringstiltak. Ettersom Pensjonskassen skal investere føres ikke beløpet opp i DEKF s investeringsbudsjett. DKP beregner husleie som må hensyntas i kommunens driftsbudsjett. 2.5 Pleie og Omsorg Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen omsorgsboliger for aldersdemente Det planlegges å etablere 16 nye boenheter for demente med base og fellesareal på eiendommen Schwartsgate Arkitekten for prosjektet har gjennomført en prosess mot Byplan, hvor man har kommet til enighet om at det kan oppføres et bygg med en grunnflate på ca 750 m² i to etasjer. Det er lagt stor vekt på at prosjektet skal være fremtidsrettet i forhold til tekniske løsninger og hjelpemidler. Bakgrunn for dette er å kunne frigi ressurser for å kunne gi den enkelte beboer en optimal oppfølging. Prosjektet vil derfor gjennomføres som et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Arene Innovasjon ved Papirbredden i Drammen. Kostnadene forbundet med dette vil ikke bli påført Drammen kommune. Det er gjennomført et forprosjekt i samarbeid med brukerne. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 41 mill. Byggetiden vil være ca. 1 og 1/2 år fra rammetillatelse er gitt. I gjeldende øk. plan er det for 2011 avsatt kr. 31,0 mill. (10 mill. i 2010) til nytt bofellesskap for 16 aldersdemente. Prosjektet ligger dermed innenfor gjeldende øk. plan Blentenborg Blentenborg har tidligere vært vurdert ombygget. Vurderingene munnet ut i at bygget var i så dårlig forfatning at det ikke var økonomisk forsvarlig å gjennomføre en slik ombygging. Det er nå gjennomført en ny vurdering, som viser at bygget er i langt bedre forfatning enn tidligere vurderinger viser. En sanering av bygget vil også være meget kostnadsdrivende. Bygningskroppen er vurdert som meget ombyggingsvennlig, og vil derfor være lett å bygge om. Det har tidligere vært planlagt å bygge 8 nye bo enheter ved Blentenborg og 8 nye enheter ved Iver Holtersgate. DEKF har i samarbeid med Omsorgstiltakene vurdert å slå disse to prosjektene i sammen, og etablere de innenfor den eksisterende bygningsmassen ved Blentenborg. En sammenslåing av disse to prosjektene vil også kunne medføre en driftsbesparelse. Prosjektet har tidligere ikke vært kostnadsberegnet. Det har vært gjennomført en arkitektkonkurranse, og valg av arkitekt er foretatt. Det er utarbeidet et forprosjekt som er kostnadsberegnet til ca 56 mill kr. I gjeldende økonomiplan er det bevilget 40,8 mill. kr. til de nevnte prosjektene, dvs at man trenger Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 6

9 en ytterligere styrking av budsjettet med15,2 mill kr. Det foreslås derfor at det i økonomiplanen for 2011 innarbeides kr 15 mill for å styrke budsjettet for Blentenborg. Byggetiden er beregnet til ca 1,1/2 år fra rammetillatelse er gitt. 2.6 Samferdsel og fellesarealer P-hus Strømsø Det har pågått planlegging av et eventuelt P-hus i Bj. Bjørnssonsgate. En begrenset idekonkurranse for utforming av fasadene ble utlyst i januar Konkurransen var rettet til kunstnermiljøet og ambisjonen om å bruke kunst i arkitekturens skala ble positiv mottatt av KORO (Kunst i offentlige rom), som har vedtatt tilsagn til kunst på 1 mill.kr. Tilsagnet forutsetter en egenandel på 3 mill. kr. fra kommunens side. Dette tilsvarer kunstavsetningen i tidligere meldt kostnadsestimat på 112 mill. kr. ekskl. mva.(øk.plan ). Prosjektets driftsøkonomi og organisering er ikke endelig avklart, og planlegges utredet nærmere inn mot Økonomiplan Undervisning Det er behov for tilpasning av skolene til økt elevtallsvekst og behov for fortsatt oppgradering av flere skoler. Mange mindre tiltak vil bli dekket via sekkeposten oppgradering av bygningsmassen jfr. pkt , mens andre større tiltak krever egne bevilgninger. Nedenfor har vi kort redegjort for det vi oppfatter som de viktigste tiltakene som bør prioriteres Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill. Beløpet er delt på 2 poster. 1. Det avsettes kr. 5,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen, for å dekke slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie. 2. I tillegg er det behov for å gjøre tiltak som dekker tidligere etterslep og endret bruk. Det forelås for 2011 å avsette 10 mill. som dekker tilpasning til elevtallsvekst. Disse investeringene medfører økt husleie og prioriteres i samråd med rådmannen Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Basert på gjennomført og avlyst (mislykket) konkurranse om ombygging av eksisterende bygg i 2009, ble det høsten 2009 arbeidet med ny anbudskonkurranse basert på oppføring av ny flerbrukshall innenfor tidligere fastsatt investeringsramme på 36 mill. kr., men hvor også vurderinger i forhold til mulige spillemidler avklares. Det arbeidet er stilt noe i bero i 2010, i påvente av overordnede lokaliserings- og utbyggingsavklaringer innenfor prosjekt Fjell 2020, som planlegges avklart i økonomiplanprosessen Brandengen skole - Nye vinduer og tak Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 7

10 Brandengen skole har stort behov for nye vinduer, nytt utvendig tak, samt noe innvendig oppgradering. Det vurderes også behov for ny drenering rundt skolen. Nye vinduer av ny kvalitet vil være et viktig miljøtiltak, både i forhold til innemiljø for brukerne og for energiforbruket ved skolen. Tiltakene anbefales gjennomført i 2011 med en ramme på kr. 15 mill Åskollen skole Det bør avsettes midler til utredning og utbygging av skolekapasitet både på barne- og ungdomstrinn, samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Åskollen skole. Det foreslås avsatt kr. 1 mill til prosjektering i Det er foreløpig ikke gjort anslag på kostnadene, men det forelås å gjøre en foreløpig avsetning på kr. 30 mill. i 2012 og 20 mill i Svensedammen skole Planlegging av tilbygging /ombygging av Svensedammen skole er igangsatt, for å ivareta arealbehov for dagens elever og forventet elevvekst, og samtidig vurdere mulig modernisering av deler av skolens nåværende arealer. Planleggingen er basert på vedtatt investeringsramme på 21 mill. kr., men foreløpig kartlegging har avdekket ønsker/behov for nye arealer og oppgradering som overstiger investeringsrammen. Vedtatt investeringsramme muliggjør utbygging av ca m², mens signalisert/ønsket utbyggingsbehov tilsier ca.1000 m² nye arealer samt oppgradering av deler av eksisterende skole. Planleggingen videreføres frem økonomiplan , for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag for endelig valg av utbyggingsløsning. Byggestart er planlagt årsskifte 2010/ Frydenhaug skole Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole er igangsatt i samarbeid med skolen. Foreløpig kartlegging viser stort behov for nye arealer og planløsninger, for i enda større grad å kunne ivareta elevenes og de ansattes fremtidige behov. Planleggingen må ta høyde for forventet elevvekst. Det er gjennomført et parallelt arkitektoppdrag, hvor 3 arkitektfirmaer har utarbeidet et skissegrunnlag basert på et foreløpig romprogram. Skisseforslagene danner et viktig grunnlag for valg av hovedløsning for utbyggingen. Utbyggingsutredningen forutsettes ferdigstilt til kommende økonomiplanbehandling. Det er foreløpig ikke gjort anslag på kostnadene, men det forelås å gjøre en foreløpig avsetning på kr. 30 mill. i 2012 og 20 mill i Universell utforming Arbeidet med tilpasninger til universell utforming i eksisterende bygningsmasse etableres som et eget investeringsprosjekt, hvor det i første omgang avsettes kr. 5,0 mill., og at prosjektet får en sterkere forankret prioritert plan som innarbeides i økonomiplan , etter at kartleggingen av behovene er gjort. Disse investeringene forutsettes belastet med husleie fra den enkelte virksomhet. 2.8 Sosiale tjenester Det er behov for en oppfølging av H&S plan for å konkretisere boligpolitikken. Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 8

11 Dette gjelder både organisering av boligforvaltningen, dekning av boligbehov, prinsipper for lokalisering, regime for husleieberegning, eie- eller leievurderinger og håndtering av kommunens subsidie-element Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 6,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosiale grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden i dag ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF for nye boliger. Det er behov for store familieleiligheter og det foreslås at det i tråd med gjeldende økonomiplan inntil videre videreføres et investeringsnivå på kr. 10 mill. pr. år Stiboltsgate - Oppgradering av boliger Boligene i Stiboltsgate 9, 13 og 15 har stor oppgraderingsbehov, knyttet både til generell modernisering (bl.a. etablering av bad i de av enhetene som mangler dette), og bygningsmessig og teknisk rehabilitering. Samtidig er byggene pga. sin tidstypiske boligtypologi og sin sentrale plassering på Strømsø vurdert som utstillingsobjekter i Futurebuilt. Man har undersøkt muligheten for å gjennomføre en full rehabilitering etter passivhusstandard og kostnaden estimeres til ca. 5 mill. pr. bygg. Det foreslås at det igangsettes rehabilitering av 1. bygg pr. år i de nærmeste 3 årene, basert på at dette skal være forbilde-prosjekter i Futurebuilt Småhusprosjektet Muusøya Det har vært gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Drammen kommune om bygging og fremtidig drift av småhus i Drammen. Dette har munnet ut i et enkelt skisseprosjekt, med plass til 6 boenheter og personalbase. I dette prosjektet skulle Røde Kors være byggherre, og Drammen kommune skulle stille med tomt. Kirkens Bymisjon skulle stå for driften. Røde Kors skulle opprinnelig bidra med midler til selve byggeprosjektet, men disse midlene er i etterkant. Røde Kors sin rolle er nå begrenset til kun å oppta byggelån og stå som byggherre, med en langsiktig leieavtale med Drammen kommune, hvor kommunen må bære all økonomisk risiko for prosjektet. Partene har derfor funnet det riktig at DEKF overtar byggherreansvaret. Det er innvilget et boligtilskudd på 4,8 mill. kr. til prosjektet. Boligtilskuddet kan lett overføres Drammen kommune så snart Husbanken mottar henvendelse fra partene. Det foreligger rammetillatelse for boligene fra bygningsmyndighetene. Prosjektet er kostnadsberegnet til 18 mill. kr. som må innarbeides i økonomiplan for Byggetiden er beregnet til et år, og arbeidene kan starte så snart det foreligger finansiering av prosjektet. 2.9 Teknisk oppgradering Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill. Denne rammen er ikke fordelt på programområder, ettersom den vil måtte kunne brukes ut fra de krav som måtte komme. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Bruk av denne ramme medfører ikke husleiekorrigering. Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 9

12 2.9.2 Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Oppfølging av energistrategien samt allerede bevilgede midler i forrige økonomiplanperiode Energimål, Enøk I.h.t strategiplan skal energibruket reduseres. Dette krever investeringer som i.h.t styresak av ble anslått til mill. På 8 skoler er det dårlige og lite energieffektive ventilasjonsanlegg på gymsal og garderober. Disse bør oppgraderes og skiftes til energieffektive aggregater. I tillegg bør flere bygg og anlegg tilknyttes vårt sentrale driftskontrollanlegg, samt at flere bygg bør få installert energibesparende behovstyring på ventilasjon, varme og lys. Det foreslås avsatt 15 mill i 2011 og 5 mill de følgende år Utvikling av Eiendom I 2011 har vi i tillegg en generell ramme for spesielle behov knyttet til prosjekter som foreløpig ikke er fordelt på programområdene Generell ramme. Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale virksomheter, som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Generell ramme er på kr. 5,0 mill. pr. år Utbygging av kontor på Muusøya for Glitrevannverket IKS Glitrevannverket IKS ønsker å flytte sin virksomhet til Muusøya. Dette vil medføre ombygging og utvidelse av kontordelen på anlegget. Markedsleie, størrelse og kostnader vil vurderes i budsjettprosessen Ny midlertidig godsterminal på Holmen Formannskapet har stilt seg positiv til at det utredes og fremforhandles en finansieringsog eierskapsmodell for en midlertidig godsterminal på Holmen med kommunal finansiering og eierskap og utleie til Drammen Havnevesen. Prosjektet er fortsatt på utredningstadiet Etterbruk Strømsø skole Når Marienlyst skole står ferdig, vil nåværende Strømsø skole bli fristilt. Det er igangsatt arbeid med mulighetsanalyser for etterbruk av eiendommen. I tillegg er Strømsø skole del av FutureBuilt, noe som bl.a. forplikter til stort fokus på miljøaspektet i forbindelse med både nybygging og rehabilitering. For å ivareta dette aspektet har DEKF gjennomført en strategisk analyse av bygningsmassen ut i fra energiløsninger m.m., samt gjennomført et forprosjekt med sikte på oppgradering i et miljøperspektiv. Kostnadsberegnet til ca. kr. 75 mill. Eiendommen er også inkludert i idékonkurransen En By å leve i for Strømsø, som ble gjennomført i regi av Byplan. Det planlegges politisk prosess for å drøfte rammer for regulering og langsiktig utvikling i kvartalet i etterkant av idekonkurransen. Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 10

13 DEKF arbeider parallelt med dette med ulike løsninger for både kortsiktig og langsiktig bruk og utleie. Det utarbeides et eget notat Drammen Kjøkken KF I økonomiplan ble det avsatt kr. 0,4 mill. til utredning av nytt kjøkken for Drammen Kjøkken KF. Arbeidet er igangsatt. Drammen Kjøkken KF ønsker å etablere et nytt kjøkken da eksisterende lokaler er uhensiktsmessige med tanke på fremtidig drift. Lokalene er fordelt på 2 plan, og vil derfor vanskelig kunne rehabiliteres til et fremtidsrettet produksjonslokale. Opprettholdelse av eksisterende drift vil også nærmest umuliggjøre en slik rehabilitering. En eventuell utvidelse av eksisterende lokaler vil gå på bekostning av parkarealer og kan derfor ikke anbefales. Kompleksiteten i et nytt kjøkkenbygg og flytende overganger mellom byggets tekniske utrustning og inventar tilsier at leie trolig vil være kostnadsmessig ugunstig, og at dette bør være et formålsbygg med kommunalt eierskap. Drammen kommune har ikke aktuelle tomtearealer til disposisjon, og vil således måtte anskaffe dette i markedet. Tomten vil måtte ivareta Drammen Kjøkken KF sitt fremtidige behov Papirbredden fase 2 Det har i 2010 vært arbeidet med utvikling av Fase 2 på Papirbredden. Resultatet av dette er at Drammen kommune har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud, MSD Norge og Papirbredden Eiendom AS om oppføring av en nytt bygg for å styrke Drammen som kompetanseby. DEKF deltar på vegne av kommunen både gjennom koordinering av kommunens innleie av arealer, gjennom eierskap (40 %) og styreverv i Papirbredden Eiendom AS. Papirbredden Eiendom AS planlegger nå å igangsette første byggetrinn på ca m². Bygging blir nå basert på at MSD, høyskolene og andre aktuelle leietakere skal fylle bygg 1. I dette ligger at kommunens forpliktelse og mulighet for leie av m² helt eller delvis skyves over mot et eventuelt bygg 2. Det ser foreløpig ut til at prosjektet kan finansieres av selskapet uten innskudd av ny egenkapital fra eierne. Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 11

14 2.11 Investeringsbudsjett / oversikt NB! Foreløpig skisse Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Mulig Rest Tidl.øk. statstilskudd tidl.bev. plan Sum Sum prosjekt 01 Barnehager 0,0 0,0 1,0 11,0 26,0 16,0 1,0 54,0 55,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 Etablering av nye barnehageplasser 0,0 10,0 25,0 15,0? 50,0 50,0 02 Oppvekst 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 21,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 21,0 21,0 06 Kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 28,0 3,0 3,0 3,0 37,0 37,0 Galterud. Flerbrukshall 0,0???? 0,0 0,0 Regionteater 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 Oppgradering bygningsmassen 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,0 2,0 20,5 40,5 0,5 0,5 62,0 64,0 Oppgradering bygningsmassen 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 Forprosjekt - utbygging av Borggården 2,0 20,0 40,0 0,0 0,0 60,0 62,0 09 Pleie og omsorg 6,4 0,0 50,8 50,0 4,0 4,0 4,0 62,0 112,8 Oppgradering bygningsmassen 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 Blentenborg 40,8 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 55,8 16 omsorgsboliger for aldersdemente 6,4 10,0 31,0 0,0 0,0 0,0 31,0 41,0 11 Samferdsel og fellesarealer 0,0 0,0 0,0 62,0 50,0 0,0 0,0 112,0 112,0 Parkeringshus Bj. Bjørnsonsgate 0,0 62,0 50,0 0,0 0,0 112,0 112,0 12 Skole 0,0 0,0 16,0 47,0 80,0 60,0 20,0 207,0 223,0 Utvidelse/ombygging Åskollen skole 0,0 1,0 30,0 20,0 0,0 51,0 51,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 1,0 0,0 30,0 20,0 0,0 50,0 51,0 Brandenga skole - rehabilitering tak og vinduer 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 Utbygging/ombygging Svensedammen skole 10,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 21,0 Universiell utforming 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 25,0 Tilpasning/oppgradering pga. økt elevtall 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 60,0 13 Sosiale tjenester 0,0 0,0 0,0 34,0 18,0 19,0 16,0 87,0 87,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 Oppgradering bygningsmassen inkl. brannsikring 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 24,0 Stiboltsgate - Oppgradering av boliger 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0 5,0 5,0 Småhusprosjektet Muusøya 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 Ufordelt myndighetskrav 0,0 0,0 7,5 28,5 44,0 19,0 9,0 100,5 108,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 7,5 7,5 10,0 10,0 0,0 27,5 35,0 Energimål, Enøk 0,0 15,0 5,0 5,0 5,0 30,0 30,0 Utebadet 0,0 2,0 25,0 0,0 0,0 27,0 27,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 DEKF - utvikling av eiendommer 0,0 0,0 2,9 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 22,9 Ny midlertidig gods terminal Holmen, utredning 1,0???? 0,0 1,0 Strømsø skole - By- og boligutstilling, utredning 1,0???? 0,0 1,0 Glitrevannverket, Buskerudveien 17, utredning 0,5???? 0,0 0,5 Drammen kjøkken / Ny lokalisering 0,4???? 0,0 0,4 Utvikling av eiendommer 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 Generell investeringsramme 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Totalt 6,4 0,0 80,2 287,0 280,5 136,5 58,5 762,5 842,7 Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 12

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/

Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 32/11: ØKONOMIPLAN 2012-15 - FORELØPIG

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 SAK 39/08: ØKONOMIPLAN 2010-13 - FORELØPIG

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/

Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/09-2009 SAK 46/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 01/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 13/201 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.02.2014 SAK 01/14 PROTOKOLL FRA MØTE 09/13 09.12.2013 Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/10439 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.9.2011 SAK 39/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 53/10 ENERGIMERKEORDNINGEN Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/15 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 15/50 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 14/15 PROTOKOLL FRA MØTE 01/15 16.02.2015 Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/11882 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 19/12 BLENTENBORG, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 17.03.2014 SAK 19/14: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 56/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 30.09.2013 SAK 56/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2009-2012 Styrebehandlet: 16.10.2008 Behandlet av rådmann: 25.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGI... 3 2 BALANSERT MÅLSTYRING... 3 2.1 BYSAMFUNNET... 3 2.2 BRUKERNE... 4 2.3 MEDARBEIDERNE...

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/08 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 02.04.2008 SAK 14/08 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 29/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.05.2016 SAK 29/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2010 N-99.1 08/24499 10/209438 Saksbehandler: Tore Justad Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 65/16 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 16/502 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.01.2017 SAK 65/16 PROTOKOLL FRA MØTE 09/16 19.12.2016 Innstilling

Detaljer

Saknr. 47/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/10-2010

Saknr. 47/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/10-2010 DRAMMEN KOMMUNE Styret i Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/6239/2/MOROTT Arkivkode 145 Deres referanse Dato 29.09.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 47/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03.

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03. Vedlegg 1 NOTAT Til: Fra: Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet Drammen Eiendom KF Dato: 8.03.06 Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Bakgrunn Drammen kommune og Foreningen Drammen Teater etablerte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2015-2018 Styrebehandlet 29. september 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 610 C33 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 610 C33 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 610 C33 Arkivsaksnr.: 06/2001-1 Dato: 07.04.2006 EIERFORHOLD I TEATERKVARTALET INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens innstilling: 1.

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

Kommunale boliger. Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter

Kommunale boliger. Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter Kommunale boliger Programleder Boligsosialt utviklingsprogram Terje Lindtveit Elverum kommune Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter Her startet det: Kommunestyrets budsjettkonferanse

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Saknr. 04 /11 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 04 /11 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04 /11 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.02.11 SAK 04/11: OPPGRADERING OG VEDLIKEHOLDSPLAN 2011 Innstilling

Detaljer

Saknr. 22/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/11881 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 22/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/11881 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 22/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/11881 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 22/12: SCHWARTZGATE, BOLIGER FOR DEMENTE, STATUSRAPPORT

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Byutvikling i Drammen

Byutvikling i Drammen Byutvikling i Drammen Pågående prosesser Formannskapet 10.09.2013 Utbyggingspotensial i sentrale strøk Overordnede gjeldende rammebetingelser: Kommuneplan for Drammen 2007-2018: Overordnede gjeldende rammebetingelser:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Saknr. 05/12 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 12/223 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 05/12 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 12/223 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/12 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 12/223 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 6.2.2012 SAK 05/12: OPPGRADERING OG VEDLIKEHOLDSPLAN 2012 Innstilling

Detaljer