Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/ SAK 46/09: ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan for Drammen Eiendom KF 2. Økonomiplanen oversendes Formannskapet for videre behandling. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller

2 ØKONOMIPLAN Styrebehandlet:

3 Innholdsfortegnelse 1 HOVEDFOKUS BYSAMFUNNET ENERGI OG MILJØ BRUKERE HMS MEDARBEIDERE ØKONOMI LÆRING OG FORNYELSE DRIFTSBUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Husleie eksisterende leieforhold Innleie og fremleie Leie fra nye investeringer Leieinntekt fra boliger Tilskudd Andre Inntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter Administrasjonskostnader Innleie av boliger og annen eiendom Salg renholdstjenester Forsikringer Eiendomsdrift Vedlikehold Renteinntekter Rentekostnader Avskrivninger Avdrag Eieruttak Mva - kompensasjon INVESTERINGSBUDSJETT OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN FINANSIERING Salg av eiendom BARNEHAGE Nye barnehageplasser Parktunet Oppgradering bygningsmassen OPPVEKST KULTUR- FRITID Stadionutvikling Oppgradering bygningsmassen Regionteater LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING Oppgradering bygningsmassen Innleie av nye lokaler Kemneren Rådhuset - Utbygging av Borggården Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år PLEIE OG OMSORG omsorgsboliger for aldersdemente Geriatrisk kompetansesenter fremtidig areabehov Oppgradering bygningsmassen Økonomiplan Side 2 av 19

4 3.7.4 Tjenestetildeling Innleie av lokaler Utviklingsenheten Innleie av lokaler UNDERVISNING Oppgradering bygningsmassen kr. 20 mill Brandengen skole - Nye vinduer og tak Åskollen skole Svensedammen skole SOSIALE TJENESTER Oppgradering bygningsmassen Introduksjonssenter for utlendinger (IFU) Oppgradering Fjellheim skole Nye midlertidige boliger Stiboltsgate - Oppgradering av boliger Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Gjenoppbygging av boliger som brant ned i Schwartzgate 16/ Innleie Småhus - Muusøya Sosialsentret / NAV Innleie nybygg TEKNISK OPPGRADERING Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill UTVIKLING AV EIENDOM Generell ramme kr. 5,0 mill. pr. år Oppgradering Wergelandsgate 9 kr. 6,5 mill Utbygging av kontor på Muusøya for Glitrevannverket IKS Ny midlertidig godsterminal på Holmen Strømsø skole - By- og boligutstilling Drammen Kjøkken KF P-hus Strømsø INVESTERINGSBUDSJETT / OVERSIKT Økonomiplan Side 3 av 19

5 1 HOVEDFOKUS 1.1 Bysamfunnet Energi og miljø Drammen Eiendom KF (DEKF) har i august 2009 vedtatt en ny energistrategi som setter mål og virkemidler for miljømessig energibruk i bygningsmassen. Dette gjelder både styring av energiforbruk, valg av energibærere og bygningsmessige/isolerende tiltak i gamle og nye bygg. Det vil i være stort fokus på gjennomføring av allerede vedtatte tiltak. Forbildeprosjekter med passivhusstandard på Marienlyst skole og Fjell Barnehage vil gi stor miljøgevinst, oppmerksomhet og ny lærdom. Det samme gjelder ny varmepumpeteknologi og solvarme ved rehabiliteringen av Skoger skole og arbeidet med erstatning av oljekjeler til ny fornybar energi på Aronsløkka og Konnerud Skole (tiltakspakken). For 2010 vil nye tiltak være knyttet opp til oppfølging av strategien, og alle nybygg og rehabiliteringstiltak vil ha energi- og miljøfokus. Vi deltar i Vestregionens Miljø- og energiarbeid på vegne av kommunen og vil også være en viktig partner i virksomhetenes arbeid med miljøsertifisering både i forhold til energibruk og tilrettelegging for avfallshåndtering. Av spesielle prosjekter nevnes: By- og boligutstillingen DEKF deltar med midler til den planlagte internasjonale idékonkurransen. I dette inngår området på Strømsø skole. I tillegg deltar vi i et prosjekt for miljømessig rehabilitering av eldre boligeiendommer hvor 4 boligeiendommer i Stiboltsgate inngår. Etterbruk Strømsø Skole Strømsø skole fraflyttes sommeren 2010 og det planlegges nå etterbruk. Eiendommen omfattes av de overordnede føringer som resultatet av idékonkurransen vil gi. Utfordringene blir å få til en økonomisk forsvarlig forvalting av eksisterende bygningsmasse i påvente av idékonkurransen og overordnede reguleringsmessige forhold. Den gamle skolebygningen er i verneklasse B, og vil bli stående slik den er utvendig i dag. Et alternativ som vurderes er å oppgradere bygningen til kontorformål i et miljømessig by- og boligutstillingsperspektiv. Det kan være aktuelt at DEKF blir første leietaker i bygget, som følge av Introduksjonssenterets ekspansjonsbehov på Fjellheim (ref. eget pkt). Det er foreløpig for tidlig å si noe om kostnadsomfang for rehabilitering, men det bør i løpet av budsjettprosessen bli klarlagt prinsipielle føringer for etterbruk og ambisjonsnivå. Dette kan gi grunnlag for et forprosjekt gjennom vinteren og med en Økonomiplan Side 4 av 19

6 bevilgning i bystyret i 1.tertial. Oppgradering kan da starte i 2010 etter at skolen er fraflyttet. Oppgradering Stiboltsgate (4 boligbygg med til sammen 15 leiligheter) I Stiboltsgate (ved Strømsø skole) eier vi 4 boligeiendommer, hver med 4 leiligheter, hvorav en er nylig rehabilitert. Eiendommene trenger oppgradering både innvendig og energimessig. Det er derfor aktuelt også å benytte disse som forbildeeksempler på miljømessige og innovativ rehabilitering av eldre bygningsmasse. Det er igangsatt utredning av mulige tiltak for dette. I likhet med Strømsø skole er det pt. tidlig å anslå kostnader. Dette vil kunne foreligge i løpet av budsjettprosessen, men det vil uansett være naturlig å avsette midler til prosjektering og komme tilbake til en endelig bevilging i 1. tertial Konvertering av oljekjeler I vår energistrategi har vi som mål å erstatte alle (19) oljekjeler med fornybare energikilder, som varmepumper fra jord og luft, solvarme, fjernvarme, mv. Det er kartlagt hvordan dette kan gjøres teknisk, og i 2009 er det igangsatt prosjektering på Aronsløkka og Konnerud basert på midler fra tiltakspakken. Vi planlegger ytterligere 2 anlegg konvertert i 2010 og deretter en sterkere gjennomføring når vi har fått erfaringer fra de første anleggene. Det foreslås avsatt kr. 5 mill. i 2010 og deretter kr. 10 mill pr. år i perioden. Nye vinduer på Brandengen og Fjellheim Det er behov for rehabilitering av fasader, tak og vinduer på både Brandengen og Fjellheim skole. Nye vinduer med høy energikvalitet vil være et viktig bidrag til energieffektivisering. 1.2 Brukere HMS I DEKFs strategidokument fastslår vi at trygghet for helse, miljø og sikkerhet er et prioritert fokusområdet i eiendomsforvaltingen. HMS vil derfor ha fokus i disponering av rammer til vedlikehold, oppgradering og nybygg som vi skal gjennomføre. I kjølvannet av brannen i Schwartsgate 16/18 er det naturlig å gjennomføre en fornyet gjennomgang og risikoanalyse med hensyn til brannsikkerhet i boligeiendommene. Det foreslås avsatt kr. 1,0 mill. til brannsikkerhetstiltak ved å øke ramme for oppgradering av bolig fra kr. 5 til kr. 6 mill. 1.3 Medarbeidere Drammen Eiendom KF benytter samme medarbeidertilfredshetsundersøkelse som kommunen, og skal ha samme måltall. Som en av kommunens største innkjøpere skal etikkplakaten ha ekstra fokus i DEKF. DEKF skal tilstrebe en høy etisk standard. Det skal gjennomføres årlige utviklingstiltak og gjennomgang av etisk regelverk Økonomiplan Side 5 av 19

7 1.4 Økonomi DEKF skal preges av solid økonomistyring og høy presisjon i regnskap og budsjettoppfølging. I byggeprosjekter skal DEKF sikre forankring av beslutningsprosesser og forutsigbare investeringsbudsjetter. DEKF er en betydelig innkjøpsorganisasjon, og skal ha et kvalitetssystem som sikrer at innkjøpsregelverk og etiske regler følges. Det skal gjennomføres internrevisjon av kvalitetssystemene og praktiseringen av disse jevnlig og minst en gang pr. år. 1.5 Læring og fornyelse DEKF skal være en nasjonal foregangsbedrift i bruk av ny tekologi i forvaltning og drift av kommunal eiendom Økonomiplan Side 6 av 19

8 2 DRIFTSBUDSJETT 2010 DEKF budsjetterer for 2010 med et resultat på. 28,7 mill. før salg av eiendom. Dette er på linje med revidert budsjett Driftsinntekter Husleie eksisterende leieforhold Husleiene prisjusteres 2,2 % i samsvar med endring KPI fra 15. juli 2008 til 15. juli Den største usikkerheten vedrørende leie ligger i utnyttelsen av Wergelandsgate 9-13, Strømsø skole, og utleie av 7. Etasje i NAV bygget Innleie og fremleie Fra 2010 vil vi også tilpasse KPI-justeringen for de innleieforholdene vi viderefakturerer til samme justeringstidspunkt. Dette betyr at DEKF tar en viss risiko i forhold til pris justeringen i de private leieforholdene, men over tid vil dette jevnes ut. I tillegg til prisjusteringen kommer volumøkning som følge av nye ferdigstilte prosjekter. Det utarbeides egen oversikt over dette parallelt med investeringsbudsjettet. Leiekostnader og leieinntekter NAV bygget er foreløpig innarbeidet i budsjettallene med leieinntekter og leiekostnader med kr. 18,8 mill Leie fra nye investeringer Nye leieforhold baseres på en rente på 3,5 % og avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. mye teknisk utstyr, øker avskrivningssatsen tilsvarende. I tillegg beregnes FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 250 kr. pr. m2. Ved oppgraderinger vil FDV-tillegget bli fratrukket det som ligger i dagens leie. Ved innleie på vegne av kommunen beregner ikke DEKF noe påslag i leiesummen. For å dekke kostnadene knyttet til slik innleie vil DEKF i stedet beregne et forvaltningshonorar på 1,0 % av leiebeløpet, begrenset oppad til kr ,- pr. leieforhold Leieinntekt fra boliger Leieinntekter fra boliger forventes å øke med et gjennomsnitt innenfor de rammer husleieloven setter, beregnet til ca. 2,0 %. Leiene på kommunens boliger fastsettes ut fra et grunnlag som ble lagt i 1996, og siden justert i samsvar med konsumprisindeks. Leieprisene for enkelte av boligene ligger lavt både i forhold til gjengs leie i Drammen i dag, og i forhold til nivået i sammenlignbare kommuner. I forbindelse med arbeid med rullering av boligsosial handlingsplan vil DEKF ta initiativ til en gjennomgang av prisregimet for kommunale boliger Tilskudd DEKF mottar tilskudd både fra Drammen kommune og staten. Budsjettert tilskudd på til sammen kr. 8,3 mill. i 2010 består av flere elementer. Fra Drammen kommune mottas kapitaltilskudd kr. 4,2 mill. som ble etablert ved overdragelse av borettslagsleiligheter til DEKF. Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosial grunner ikke kan oppnås Økonomiplan Side 7 av 19

9 kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF. For forvaltning og drift av presteboliger får DEKF ca. kr. 1,0 mill i tilskudd fra bispedømmet, samt er kapitaltilskudd fra Drammen kommune på kr. 0,3 mill. Det forventes videre at søknader om utbedringstilskudd til boliger fra Husbanken vil gi kr. 0,8 mill. som i Andre Inntekter Andre inntekter består hovedsaklig av inntekter fra byggherrefunksjonen med kr. 2,5 mill og salg av energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya. Erfaringer fra 2009 tilsier at salg av energi til nærvarmenettet på Marienlyst/Landfalløya økes på grunn av høyere volum knyttet til badet fra 2009 til kr. 6,8 mill. Utgiftsveksten vil være tilsvarende og kr. 6,7 mill. Det forventes derfor at overskuddet på denne virksomheten vil ligge på ca. kr. 0,1 mill. i Driftskostnader Lønnsutgifter Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 19,2 mill. I dette er inkludert en forventet generell lønnsvekst på 5,0 % i forhold til regulert lønnsnivå i Det er også lagt inn en ny stilling for å styrke forvaltning og drift av eiendomsmassen Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene forventes ikke å øke utover prisveksten Innleie av boliger og annen eiendom Som følge av at vi nå tar større ansvar for innleie av eiendom vil kostnadene øke vesentlig i forhold til budsjett Jfr. kommentar vedr. leieinntekter Salg renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på to private leverandører. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes renholdskostnadene å øke med ca. 3,5 % i forhold til revidert budsjett i 2009, som følge av lønnsutvikling i bransjen. I løpet av 2009 er også bestillingene noe endret, slik at kvaliteten vil økes. DEKF budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 0,6 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører Forsikringer Gjennom DEKF har kommunen samlet et entydig ansvar for eiendommene. Dette har gitt mulighet for et helhetlig og systematisk arbeid med systemer for intern kontroll blant annet i form av brann og el-oppfølging. Nye investeringer og arealer, samt en bygningsindeks på hele 9,3 %, innebærer likevel at totalbeløpet forventes å øke til ca. 3,9 mill. i Økonomiplan Side 8 av 19

10 2.2.6 Eiendomsdrift Det foreslås en økning av kostnader til eiendomsdrift med kr. 2,0 mill. utover prisveksten. Dette skyldes hovedsakelig ferdigstilling av nye byggeprosjekter som genererer både nye inntekter og kostnader til drift, og at det har vært en volum og kostnadsutvikling utover prisveksten på blant annet energi, offentlige avgifter, mv Vedlikehold Vedlikehold av bygningsmassen forelås videreført på nivå med 2010 med tillegg av en forventet prisvekst kr. 0,6 mill. til kr. 22,0 mill Renteinntekter Det budsjetteres med en reduksjon av renteinntektene i 2010 til kr. 0,6 mill. Grunnlaget for reduksjonene fra 2009 er at bankinnskudd fra salg av eiendom i stor grad vil bortfalle i 2009 og at rentene forventes å være fortsatt lave Rentekostnader I budsjettet for 2010 er det tatt utgangspunkt i de kapitalkostnader som er kjent ved begynnelsen av året og beregnet disse med en økning av renten til 3,5 % på lån knyttet til kommunale leieforhold og 5,8 % på lån knyttet til eksterne leieforhold. DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet gjeld pr , fratrukket avdrag gjennom året. Som følge av nye låneopptak vil rentekostnadene øke med kr. 6 mill. i forhold til prognose for 2009 slik at rentekostnadene blir på i alt kr. 81,5 mill Avskrivninger DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært i henhold til forskrifter for kommunale foretak. Dette innebærer at bygningsmassen avskrives med 2,5 %, det vil si en levetid på 40 år. For 2010 er avskrivningene beregnet til kr. 65,3 mill., en økning på ca. kr. 4,3 mill. fra 2009 som skyldes nye ferdigstilte prosjekter Avdrag DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende løpetid ikke kan overstige gjenværende levetid på kommunes samlede eiendeler. DEKF beregner å nedbetale lån basert på en levetid på eiendelene på ca. 29 år, noe som innebærer beregnede avdrag på omkring kr. 67,0 mill. i Eieruttak Drammen kommune henter ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2009 budsjettert til kr. 25,3 mill. Dette utgjør ca. 6,5 % av egenkapitalen i DEKF. DEKF legger til grunn at eieruttaket videreføres på dette nivået i budsjettet for Økonomiplan Side 9 av 19

11 Mva - kompensasjon Kompensasjon relatert til investeringer har til nå vært overført bykassen i sin helhet. For økonomiperioden vil nye forskrifter tre i kraft, noe som innebærer en gradvis overgang til at kompensasjonen skal godskrives investeringsprosjektene. Total produksjon i 2010 anslås å ligge på over kr. 300 mill som vil kunne gi MVAkompensasjon fra investeringer for omkring kr. 40 mill. (det innføres nye regler for MVA-kompensasjon hvor 20 % overføres til investerings regnskapet i 2010). Det er knyttet usikkerhet til tallene. Spesielt vil fremdrift og prioritering av oppgradering av skoler og fremdrift for ny ungdomsskole på Marienlyst påvirke tallene. Drammen Eiendom KF tall i mill.kr. DRIFTSINNTEKTER Rev. budsj Budsj Endring Kommunale husleieinntekter 222,2 256,0 33,8 Eksterne leieinntekter 18,6 21,2 2,6 Leieinntekt boliger 57,8 61,1 3,2 Salg renholdstjenester 29,3 31,2 1,9 Tilskudd 8,4 8,3 (0,1) Andre Inntekter 10,3 10,6 0,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 356,9 388,3 31,4 DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 17,5 19,2 1,7 Administrasjonskostnader 5,7 5,9 0,2 Innleiekostnader 67,8 92,9 25,0 Forsikringer 3,8 3,9 0,1 Innkjøp renhold 28,8 30,6 1,8 Eiendomsdrift 35,4 38,7 3,3 Vedlikehold 21,4 22,0 0,6 Tap på fordringer 0,3 0,3 - Avskrivninger 61,0 65,3 4,3 SUM DRIFTSUTGIFTER 248,2 278,8 30,6 DRIFTSRESULTAT 108,8 109,5 0,8 Finansinntekter 2,1 0,7 (1,4) Finansutgifter 78,3 81,5 3,2 SUM FINANS 76,2 80,8 4,6 RESULTAT før Eiendomssalg 32,6 28,7 0,1 Salg av eiendom 3,0 3,0 - Kostpris solgte eiendommer 0,0 0,0 - Kostnader ved salg av eiendom 0,0 0,0 - RESULTAT SALG EIENDOM 3,0 3,0 - NETTO RESULTAT 35,6 31,7 (3,9) Kontanstrøm Kontanstrøm før salg 93,5 94,0 Avdrag 64,2 67,0 Eieruttak 25,3 25,3 Netto kontantstrøm 4,0 1, Økonomiplan Side 10 av 19

12 3 Investeringsbudsjett De fleste investeringene DEKF gjennomfører innebærer at Drammen kommune ved den aktuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Beregningen av husleie er beregnet ut fra en rentekostnad på 3,5 % og avskrivninger på 2,5 % (40 år). I tillegg tillegges husleien en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på 250 kr/ m2. Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og bystyre. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan derfor bli endret i forbindelse bystyrets behandling og prioriteringer. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen nedenfor Investeringstiltakene gis en nærmere omtale nedenfor. Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og endelige rammer for utbyggingen er ikke endelig før etter at prosjektering er gjennomført. 3.1 Oppgradering av bygningsmassen Investeringspostene er i hovedsak knyttet direkte til nye investeringstiltak. I tillegg krever eiendommene løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Disse midlene prioriteres av DEKF ut fra faglige vurderinger. 3.2 Finansiering DEKF har i hovedsak 3 kilder til finansiering: Låneopptak via kommunes lånefond, statstilskudd eller egenfinansiering ved salg av eiendom. For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme avkastning, som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner Salg av eiendom DEKF har i løpet av de siste 10 årene frigjort midler til nyinvesteringer ved salg av eiendom for omkring kr. 430 mill. Det aller meste av kommunens eiendomsmasse er nå i bruk enten av kommunen, eller private leietakere (hovedsakelig boliger og festetomter). Salg av kommunale eiendommer vil derfor normalt innebære at de må følges opp med avtaler om tilbakeleie til priser på størrelse med innsparing av renter og avdrag. De eiendommene som leies ut til private vil tilsvarende medføre tapt leieinntekt Økonomiplan Side 11 av 19

13 Noe salg av boliger pågår løpende, men først og fremst som en del av omstrukturering av boligmassen. Totalt sett vurderes potensialet for ytterligere inntekter fra salg av eiendom som begrenset. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går til finansiering av nye investeringer. I samsvar med gjeldende økonomiplan budsjetteres det med salg på kr. 3,0 mill. pr. år i perioden. 3.3 Barnehage Nye barnehageplasser I gjeldende økonomiplan er det avsatt midler til bygging av nye barnehager i 2010 og 2011, med anslått kostnad på kr. 25 mill. pr. barnehage. Avsatte midler forskyves ut ett år i tid, men det vil i 2010 igangsettes planlegging og vurderinger av mulig lokalisering av slike barnehager Parktunet Som følge av behov for erstatningsplasser for Hallermoen barnehage er det pt. avsatt kr. 3,0 mill. til ombygging av sidebygget på Parktunet barnehage. P.g.a. byggets vernestatus og tilstand er det behov for å øke investeringene. Beløpet vil bli fastsatt i løpet av oktober. (anbudsfrist 28.9) Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 1,0 mill. til generell oppgradering av barnehagene. 3.4 Oppvekst Det er forselått å forskyve bevilgning til ny barnebolig i gjeldende øk. plan slik at det i 2011 er avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering av ny barnebolig, med sikte på å bygge ut kapasiteten med en foreløpig avsetning på kr. 20 mill., fordelt på 2012 og Kultur- fritid Stadionutvikling Avhengig av videre utredning av stadionplaner kan DEKF bli involvert i videreutvikling av Marienlyst stadion. DEKF foreslår at det minst bør avsettes investeringsmidler knyttet til oppgradering til et såkalt 0-alternativ for å tilfredsstille tekniske krav til toppfotballarena. I dette bør det også legges inn beløp for å kle inn baksiden av tribunen mot den nye skolen. Beløpet utredes i budsjettprosessen inn mot bystyrets behandling Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 3,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen innfor kultur og fritid Økonomiplan Side 12 av 19

14 3.5.3 Regionteater Parallelt med utviklingene av regionteater må det arbeides med å sikre arealer til eventuell utbygging av nye teaterfunksjoner. Basert på dagens intensjonsavtaler med naboene Harmonien AS og Folkets Hus AL må det i løpet av høsten tas stilling til enten å forlenge intensjonsavtalene, eller eventuelt søke å tiltre hele eller deler av dagens avtaler. 3.6 Ledelse Organisasjon og Styring Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 0,5 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Innleie av nye lokaler Kemneren Bystyret vedtok i 1.tertial 09 at det skal gjennomføres forhandlinger med sikte på å leie inn nye lokaler for kemneren. Størrelse på leien vil foreligge i løpet av høsten, og er derfor foreløpig ikke lagt inn i DEKF s budsjett, hverken på inntekts eller utgiftssiden Rådhuset - Utbygging av Borggården DEKF har gjennomført en foreløpig vurdering av utbyggingspotensial i Borggården (mv), hvor det er antatt at utbyggingsalternativ i 2 etasjer med kjeller (inklusiv noe rehabiliteringsarbeid i eksisterende bygningsmasse) har en forventet kostnad på omkring 50 mill. kr. Det anbefales at en eventuell videreføring av prosjektet skjer via forprosjekt (og evt. entreprisekonkurranse), og at det i 2010 eventuelt avsettes en ramme på inntil 2,0 mill. kr. til videre prosjektering og at det gjøres en foreløpig avsetning på kr. 50 mill. i Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år Det er behov for løpende oppgraderinger av rådhuset. Drammen Kommunale Pensjonskasse har som eier signalisert at de vil kunne stille til disposisjon ca. kr. 3,0 mill. pr. år til ulike investeringstiltak. Ettersom Pensjonskassen skal investere føres ikke beløpet opp i DEKF s investeringsbudsjett. DKP beregner husleie som må hensyntas i kommunens driftsbudsjett. 3.7 Pleie og Omsorg I 2010 vil fokus være på realisering av allerede bevilgede prosjekter til bofellesskap for PU avsatt kr. 20,0 mill. og bofellesskap for 8 beboere på Blentenborg avsatt kr.20 mill. Prosjektene vil bli igangsatt, men ikke ferdigstilt og påføre leiekostnader i omsorgsboliger for aldersdemente I gjeldene øk. plan er det for 2010 avsatt kr. 40,0 mill. til nytt bofellesskap for 16. aldersdemente. Planleggingen vil intensiveres og settes i sammenheng med de overnevnte prosjekter Økonomiplan Side 13 av 19

15 3.7.2 Geriatrisk kompetansesenter fremtidig areabehov Utviklingen av Geriatrisk kompetansesenter innebærer økt behov for arealer.en mulighet er å vurdere ombygging av lokalene Drammen Kjøkken KF disponerer i dag. Det anbefales at det avsettes kr. 0,5 mill til prosjektering av en slik ombygging, forutsatt at det igangsettes parallell prosess for relokalisering av Drammen Kjøkken KF. (eget pkt) Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Tjenestetildeling Innleie av lokaler Det er planlagt at Tjenestetildeling blir lokalisert i 7.etg. i NAV- bygget. Endelig areal er ikke fastlagt. Leiepris ca kr. m2 + FDV Utviklingsenheten Innleie av lokaler Det er planlagt at FOU-enheten innenfor Pleie- og omsorg lokaliseres til 7.etg. i NAV bygget. Endelig areal er ikke fastsatt. Leiepris ca kr. m2 + FDV. 3.8 Undervisning Det er behov for tilpasning av skolene til økt elevtallsvekst og behov for fortsatt oppgradering av flere skoler. Mange mindre tiltak vil bli dekket via sekkeposten oppgradering av bygningsmassen jfr. pkt , mens andre større tiltak krever egne bevilgninger. Nedenfor har vi kort redegjort for det vi oppfatter som de viktigste tiltakene som bør prioriteres. Det er i 2009 avsatt kr. 3 mill. til utredning av rehab./bygg på Frydenhaug, utbygging og oppgradering av Fjell skole og etterbruk av Galterud bad. Det er bevilget kr. 38 mill. til ombygging av Galterudbadet. Før nytt anbud skal alternative løsninger og eventuell plasseringer av en frittstående hall vurderes nærmere. I rev. budsjett ble ny paviljong på Fjell skole prioritert og er under bygging (kr. 14,0 mill). Arbeidet med videre oppgradering og løsninger på resten av Fjell skole blir igangsatt i høst. Det er igangsatt prosess for Frydenhaug Oppgradering bygningsmassen kr. 20 mill. Beløpet er delt på 2 poster. 1. Det avsettes kr. 5,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen, for å dekke opp løpende slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie 2. I tillegg er det behov for å gjøre tiltak som dekker tidligere etterslep. Det forelås å avsette 15 mill. som dekker tilpasninger til økt elvetallsvekst og noe tyngre oppgraderinger. I 2009 ble midlene hovedsaklig på tak og utvendige fasader på Konnerud- og Aronsløkka skole. Disse investeringene medfører økt husleie og prioriteres i samråd med rådmannen Økonomiplan Side 14 av 19

16 3.8.2 Brandengen skole - Nye vinduer og tak Brandengen skole har stort behov for nye vinduer, nytt utvendig tak, samt noe innvendig oppgradering. Det vurderes også behov for ny drenering rundt skolen. Ny vinduer av ny kvalitet vil være et viktig miljøtiltak, både i forhold til innemiljøet for brukerne og for energiforbruket ved skolen. Tiltakene anbefales gjennomført i 2010 med en ramme på kr. 15 mill Åskollen skole Det bør avsettes midler til utredning og utbygging av skolekapasitet både på barne og ungdomstrinn, samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Åskollen skole. Det foreslås avsatt kr. 1 mill til prosjektering i Det er foreløpig ikke gjort anslag på kostnadene, men det forelås å gjøre en foreløpig avsetning på kr. 30 mill. i 2011 og 20 mill i Svensedammen skole Det er behov for økte elevarealer på Svensedammen, og det er behov for rask igangsetting. Det er foreløpig ikke gjennomført noe forprosjekt, men det foreslås avsatt grunnlag kr. 21 mill. fordelt på 2010 og 2011, basert på et amnslått investeringsnivå på kr ,- pr. m Sosiale tjenester Det er behov for en oppfølging av ny H&S plan, for å konkretisere boligpolitikken. Dette gjelder både dekning av boligbehov, prinsipper for lokalisering, regime for husleieberegning, eie eller leievurderinger og håndtering av kommunens subsidie element Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 6,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen. Dette er en økning på kr. 1,0 mill. fra Økning forutsettes benyttet til brannssikringstiltak som følge av ny gjennomgang og risikovurdering av brannsikkerheten i boligene Introduksjonssenter for utlendinger (IFU) Oppgradering Fjellheim skole Det har vært flere aktuelle innspill til relokalisering av IFU. I dagens situasjon er det mest realistisk å satse på en fremtidig utvikling i dagens lokaler på Fjellheim. Dette innbærer to konsekvenser: 3. DEKF må påregne å måtte flytte ut for å frigjøre hele bygningsmassen til IFU. 4. Nødvendig oppgradering av eiendommen har vært forskjøvet i påvente av fremtidig bruk. Det anbefales at dette arbeidet prioriteres i Arbeidene består i hovedsak av nye vinduer, tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget i den eldste delen, samt innvendig overflatebehandling. Foreløpig anslått investering kr. 20 mill Nye midlertidige boliger Økonomiplan Side 15 av 19

17 Senter for rusforebygging har skissert behov for å erstatte dagens natthjemløsning med bedre midlertidige boliger. Alternativene er å bygge nytt, leie inn i markedet eller å omdisponere innenfor eksisterende boligmasse. Det anbefalte alternativet er å disponere eksisterende leiligheter i en av oppgangene i en av våre leiegårder i sentrum. Det er i første omgang foreslått å omdisponere 8 av disse. I tillegg ønskes kjellerlokaler en oppgradert til oppholds- og fellesrom. Beregnet investering knyttet til ombygging av kjeller til fellesareal og oppgradering av leiligheter og baseareal er på ca. 2,5 mil. kr. Omdisponeringen av disse leilighetene vil innebære 8 færre enheter til ordinær utleie. Dersom de skal erstattes, vil dette innebære at investering i kjøp av boliger må økes med kr. 6 mill Stiboltsgate - Oppgradering av boliger Vi vil få en rapport om mulige tiltak tilpasset målsettingene i By-og boligutstillingen i løpet av oktober En profilert og miljømessig rehabilitering vil innebære en prioritering som ikke vil kunne dekkes av løpende husleie. Kostnadsdekningen vil derfor måtte komme via husleietilskudd fra bykassen. Det foreslås at det avsettes kr. 1,0 mill. til prosjektering av fremtidig løsning. Endelig prioritering og bevilgning kan avventes til 1.tertial 2010 evt. øk.plan Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosiale grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden i dag ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF for nye boliger. Det er behov for store familieleiligheter og det foreslås at det i tråd med gjeldene økonomiplan inntil videre videreføres et investeringsnivå på kr. 10 mill. pr. år Gjenoppbygging av boliger som brant ned i Schwartzgate 16/18 Det er igangsatt planlegging av reetablering av de 6 leilighetene som gikk tapt ved brannen. Spørsmål som diskuteres er hvorvidt boligene skal reetableres på samme tomt, eller om denne bør benyttes til andre formål og at de tapte boligene erstattes med annen lokalisering Innleie Småhus - Muusøya Samarbeidsprosjektet med Røds Kors og Kirkens Bymisjon vil fremlegge forprosjekt i begynnelsen av september Det vil da kunne legges frem en prognose på husleie Sosialsentret / NAV Innleie nybygg NAV-bygget er planlagt ferdigstilt i februar Leieavtaler er inngått for NAV for kr. 15,3 mill. I tillegg kommer felleskostnader og kostnader til energi og renhold. Det pågår prosess for endelig kostnadsfordeling mellom kommunen og stat, som vil foreligge i løpet av budsjettprosessen Økonomiplan Side 16 av 19

18 3.10 Teknisk oppgradering Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler I vår energistrategi har vi som mål å erstatte alle (19) oljekjeler med fornybare energikilder som varmepumper fra jord og luft, solvarme, fjernvarme, mv. Det er kartlagt hvordan dette kan gjøres teknisk og i 2009 er det igangsatt prosjektering på Aronsløkkaog Konnerud skole basert på midler fra tiltakspakken. Vi planlegger ytterligere 2 anlegg konvertert i 2010 og deretter en sterkere gjennomføring når vi har fått erfaringer fra de første anleggene. Det forelås avsatt kr. 5 mill. i 2010 og deretter kr. 10 mill pr. år i perioden Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill. Denne rammen er ikke fordelt på programområder, ettersom den vil måtte kunne brukes ut fra de krav som måtte komme. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Bruk av denne ramme medfører ikke husleiekorrigering Utvikling av Eiendom I 2010 har vi i tillegg en generell ramme for spesielle behov knyttet til prosjekter som foreløpig ikke er fordelt på programområdene Generell ramme kr. 5,0 mill. pr. år. Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale virksomheter, som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme Oppgradering Wergelandsgate 9 kr. 6,5 mill. Kontorlokalene i 2.etg. i Wergelandsgate 9 er i dårlig stand og det er ønskelig å oppgradere disse til moderne kontor og møteromsstandard. Investering er beregnet til ca. kr. 6,5 mill. og lokalene er planlagt leiet ut til kompetanseutviklingsprosjektet knyttet til Norges Beste Skole Utbygging av kontor på Muusøya for Glitrevannverket IKS Glitrevannverket IKS ønsker å flytte sin virksomhet til Muusøya. Dette vil medføre ombygging og utvidelse av kontordelen på anlegget. Markedsleie, størrelse og kostnader vil vurderes i budsjettprosessen Ny midlertidig godsterminal på Holmen Formannskapet har stilt seg positiv til at det utredes og fremforhandles en finansieringsog eierskapsmodell for en midlertidig godsterminal på Holmen med kommunal finansiering og eierskap og utleie til Drammen Havnevesen. Saken er under utredning og drøftes videre i budsjettprosessen Økonomiplan Side 17 av 19

19 Strømsø skole - By- og boligutstilling Oppgradering av hovedbygning på Strømsø skole utredes og må prinsippavklares og om mulig beløpsfastsettes i budsjettprosessen Drammen Kjøkken KF Eventuell bygging eller innleie av nytt kjøkken, utredes og vil kunne beløpsavklares i budsjettprosessen P-hus Strømsø Bygging av nytt P-hus på Strømsø er under utredning og forprosjekt med kostnadsberetgning vil foreligge i løpet av budsjettprosessen i oktober Økonomiplan Side 18 av 19

20 3.12 Investeringsbudsjett / oversikt Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Mulig Rest statstilskudd tidl.bev. Tidl.øk. plan Sum Sum prosjekt 01 Barnehager 0,0 0,0 3,0 1,0 11,0 26,0 16,0 54,0 57,0 Parktunet barnehage utvidelse 3,0? 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Etablering av nye barnehageplasser 0,0 0,0 10,0 25,0 15,0 50,0 50,0 Oppgradering bygningsmassen 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 02 Oppvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 21,0 06 Kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 13,0 Marienlyst stadion 0,0? 0,0 0,0 Oppgradering Bygningsmassen 0,0 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 13,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 Rådhuset - utbygging av borggården 0,0 2,0 50,0 0,0 0,0 52,0 52,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 44,5 4,0 4,0 4,0 56,5 56,5 16 omsorgsboliger for aldersdemente 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 Geriatrisk kompetansesenter fremtidig areabehov, utredning 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Oppgradering av bygningsmassen 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 11 Samferdsel og fellesarealer 23,6 0,0 452,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Parkeringshus Bj. Bjørnsonsgate?? 0,0 0,0 0,0 12 Skole 11,8 0,0 226,0 146,0 71,0 80,0 50,0 347,0 573,0 Åskollen skole - fremtidige areale 0,0 1,0 30,0 20,0 0,0 51,0 51,0 Svensedammen skole - utredning nye arealer 0,0 10,0 11,0 0,0 0,0 21,0 21,0 Brandenga skole - Nye vinduer og tak 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 Marienlyst Skole 4,8 178,0 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 223,0 Frydenhaug skole 1,0 0,0 0,0 30,0 20,0 50,0 51,0 Fornybare energikilder skoler 0,0 5,0 10,0 10,0 10,0 35,0 35,0 Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall 7,0 47,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 97,0 Oppgradering av skolebygg - avsetning 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 80,0 13 Sosiale tjenester 0,0 0,0 0,0 39,5 16,0 16,0 16,0 87,5 87,5 Introduksjonssenter for utlendinger, Oppgrad 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Stiboltsgate, Oppgradering av boliger utredning 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Midlertidige boliger - Senter for rusforebygging 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 Oppgradering / tilpasning av boligmassen 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 24,0 Ufordelt myndighetskrav 0,0 0,0 0,0 9,0 14,0 14,0 14,0 51,0 51,0 Fornybar energi - Konvesrtering av oljekjeler 0,0 5,0 10,0 10,0 10,0 35,0 35,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 DEKF - utvikling av eiendommer 0,0 0,0 0,0 7,9 5,0 5,0 5,0 22,9 22,9 Ny midlertidig gods terminal Holmen, utredning 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Strømsø skole - By- og boligutstilling, utredning 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Glitrevannverket, Buskerudveien 17, utredning 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Drammen kjøkken / Ny lokalisering 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 Generell investeringsramme 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Totalt 11,8 0,0 229,0 251,4 125,5 158,5 119,5 654,9 883,9 Saldering av investeringsbudsjett Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 251,4 125,5 158,5 119,5 535,4 Sum anvendelse av midler 251,4 125,5 158,5 119,5 535,4 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,0 Statstilskudd 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8 Momskompensasjon investeringer 9,1 9,0 17,1 12,9 35,2 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak 23,9 12,0 20,1 15,9 56,0 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak 229,0 227,5 113,5 138,4 103,6 479,4 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak 229,0 251,4 125,5 158,5 119,5 535, Økonomiplan Side 19 av 19

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 SAK 39/08: ØKONOMIPLAN 2010-13 - FORELØPIG

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Saknr. 39/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/

Saknr. 39/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/08-2010 SAK 39/10: ØKONOMIPLAN 2011-14 - FORELØPIG

Detaljer

Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/

Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 32/11: ØKONOMIPLAN 2012-15 - FORELØPIG

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2015-2018 Styrebehandlet 29. september 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2009-2012 Styrebehandlet: 16.10.2008 Behandlet av rådmann: 25.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGI... 3 2 BALANSERT MÅLSTYRING... 3 2.1 BYSAMFUNNET... 3 2.2 BRUKERNE... 4 2.3 MEDARBEIDERNE...

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/10439 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.9.2011 SAK 39/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 01/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 13/201 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.02.2014 SAK 01/14 PROTOKOLL FRA MØTE 09/13 09.12.2013 Innstilling

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/15 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 15/50 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 14/15 PROTOKOLL FRA MØTE 01/15 16.02.2015 Innstilling

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 17.03.2014 SAK 19/14: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03.

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03. Vedlegg 1 NOTAT Til: Fra: Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet Drammen Eiendom KF Dato: 8.03.06 Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Bakgrunn Drammen kommune og Foreningen Drammen Teater etablerte

Detaljer

Saknr. 18/15 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/8483 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/

Saknr. 18/15 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/8483 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 18/15 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/8483 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/03-2015 SAK 18/15: STRATEGIUTVIKLING DRAMMEN EIENDOM KF Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 27. september 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 BOLIGER... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP AV BOLIGER...

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/

Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/ Vedlegg 5 DRAMMEN EIENDOM KF UTSKRIFT AV MØTEBOK Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/05-2007 SAK 22/07: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT BUDSJETT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 56/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 30.09.2013 SAK 56/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saknr. 06/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 06/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 06/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.09 SAK 06/09: OPPGRADERING OG VEDLIKEHOLDSPLAN 2009 Innstilling

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer