Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN Styrebehandlet: Behandlet av rådmann:

2 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGI BALANSERT MÅLSTYRING BYSAMFUNNET BRUKERNE MEDARBEIDERNE ØKONOMI LÆRING OG FORNYELSE DRIFTSBUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Leieinntekter Leieinntekt fra Bolig Tilskudd Salg av energi Salg renholdstjenester DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter Administrasjonskostnader Innleie av boliger og annen eiendom Forsikringer Eiendomsdrift Vedlikehold Renteinntekter Rentekostnader Avskrivninger Avdrag Eieruttak INVESTERINGSBUDSJETT FINANSIERING OMTALE AV DE ULIKE INVESTERINGSPROSJEKTENE PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGE PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR OG FRITID PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE ORGANISASJON MV PROGRAMOMRÅDE 09 - PLEIE OG OMSORG PROGRAMOMRÅDE 12 SKOLE PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER UFORDELTE MYNDIGHETSKRAV GENERELL INVESTERINGSRAMME DEKF Økonomiplan Side 2 av 17

3 1 STRATEGI Drammen Eiendom KF (DEKF) er Drammen kommunes enhet for å oppnå en effektiv eiendomsforvaltning. I foretakets vedtekter finner vi følgende formål: Å eie, forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper Ivareta kommunens byggherrefunksjon Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler Styret har igangsatt arbeid med videreutvikling av foretakets strategiske grunnlag. Arbeidet bygger på den rolle Drammen Eiendom KF har opparbeidet i kommunen til nå med de oppgaver og resultat som er oppnådd. Strategiutviklingen vil gi oppdaterte føringer for hvordan Drammen Eiendom KF kan videreutvikles med sikte på å bidra til at kommunens overordnede visjoner og mål oppnås. 2 BALANSERT MÅLSTYRING I samsvar med retningslinjer for samhandling med basisorganisasjonene i kommunen skal DEKF benytte balansert målstyring som styringsverktøy. DEKF følger sammen målekart og fokusområder som kommunen. Det er også naturlig å knytte dette opp mot mer spesifikke resultatmål i foretaket., og endelig målekart foretaket vil bli fastsatt av styret med basis i bystyrets budsjettvedtak Bysamfunnet DEKF s bidrag til godt omdømme og inkluderende by vil være knyttet til generell Standard på eiendommen hvor HMS internkontroll, trivsel og vedlikehold er sentrale suksessfaktorer. Et spesielt fokusert område i kommende økonomiplanperiode er at DEKF skal videreutvikles som foregangbedrift i forhold til Miljø- og energispørsmål. Det er under utarbeidelse både ny strategi og reviderte planer for å intensivere denne satsningen. Drammen Eiendom KF har lenge hatt fokus på ENØK. Blant annet med deltagelse i prosjekt sammen med ENOVA, og gjennomføring av en rekke tiltak med gode resultater. Innsparing på ca. 3 GWH av totalt ca. 55 GWH. ENØK tiltak i form av bygningsmessige tiltak (isolering, nye vinduer mv.) blir gjennomført kontinuerlig, men hovedsaklig i forbindelse med annet rehabiliterings arbeid. Drammen Eiendom KF har satset tungt på behovsstyring av kommunens bygninger. I dag styres og følges de 50 største byggene fra driftssentralen i Drammen Eiendom. Varme- og ventilasjon styres automatisk avhengig av aktiviteten i bygget. Ventilasjon styres på CO2 nivå, lys slås av automatisk og varme styres ut fra tidsstyring og behov. Selv om dette har gitt gode resultater er det fortsatt mer å hente med enda større presisjon i å bruke energi der det trengs når det trengs. DEKF har ambisjon om å kunne redusere energiforbruket ytterligere på denne måten Økonomiplan Side 3 av 17

4 Denne satsningen krever imidlertid både økte personell ressurser, og midler til innkjøp av ekstern kompetanse. Dette er lagt inn i foreliggende budsjettforslag. Eventuelle tyngre investeringsforslag vil bli tatt opp i revidert budsjett eller i økonomiplan Brukerne Brukerperspektivet for DEKF er i ytterste ledd brukerne av bygningene (barn, eldre, mv.). Det er likevel viktig å ha stort fokus på våre leietakere representert ved virksomhetsledere som kunder. DEKF vil være omfattet av deler av spørsmålene i de kommunale brukerundersøkelsene. Som leverandør internt i kommunene vil det i tillegg være nødvendig å supplere dette med kundetilfredshetsundersøkelser hvor virksomhetsledere, og ansatte i kommunene er respondenter. Servicenivå på drift Gjennomføring av byggeprosjekter Bidrag til av samhandling i kommunen. 2.3 Medarbeiderne DEKF benytter samme medarbeidertilfredshetsundersøkelse som kommunen, og skal ha samme måltall. Som en av kommunens største innkjøpere skal etikkplakaten skal ha ekstra fokus i DEKF. 2.4 Økonomi Drammen eiendom KF er en stor virksomhet med en sammensatt økonomi. De kritiske suksessfaktorer er knyttet til: Budsjettkontroll på drift og investering Innkjøperrollen o Oppfølging av lov om off. anskaffelser o Rutiner for bestilling, attestasjon og anvisning Internkontroll økonomi 2.5 Læring og Fornyelse DEKF skal være en lærende organisasjon. Det skal legges til rette for læring, utvikling og fornyelse. For DEKF vil dette konsentreres om følgende: Kompetanseutvikling på fag Bruk av IT-/ teknologi Lederutvikling gjennom lederskole Økonomiplan Side 4 av 17

5 3 DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter DEKF budsjetterer for 2009 med et resultat på. 26,8 mill. før salg av eiendom. Dette er på linje med revidert budsjett Leieinntekter. Leieinntektene fra Drammen kommune forventes økt fra 2008 til Det er 3 hovedårsaker til dette. Ferdigstilling av flere store byggeprosjekter i 2008 gir full husleieeffekt i 2009, dette gjelder bl.a. Drammensbadet og Danvik skole. For det andre har DEKF ansvar for innleie av eiendom, og derfor blir nå også leiekostnader for innleie av eksterne eiendommer fakturert via DEKF. Dette gjelder bl.a. 3 innleide private bo- og servicesentre samt kontorlokaler og Union scene. Drammen Eiendom KF kvalitetssikrer og betaler leien, og viderefakturer den aktuelle virksomheten. Dette representerer ca. kr. 35,7 mill. i økte inntekter pr. år. Beløpet finner sin motpost i leiekostnader og innebærer derfor ingen resultateffekt av betydning. For det tredje er det husleiene justert ved ordinær prisjustering iht. KPI på 4,3 %. Rådmannens forslag til økonomiplan er en husleieprisjustering på ca. 2,05 % Leieinntekt fra Bolig Leieinntekter fra boliger forventes å øke med et gjennomsnitt innenfor de rammer husleieloven setter, beregnet til ca. 2,5 %. Leiene på kommunens boliger fastsettes utfra et grunnlag som ble lagt i 1996, og siden justert i samsvar med konsumprisindeks. Leieprisene for enkelte av boligene ligger lavt både i forhold til gjengs leie i Drammen i dag, og i forhold til nivået i sammenlignbare kommuner. Drammen Eiendom KF vil ta initiativ til en gjennomgang av prisregimet for kommunale boliger i Ved kjøp av nye boliger gir ikke leieinntektene kostnadsdekning. Underskuddet som oppstår blir fakturert Drammen kommune som boligtilskudd Tilskudd DEKF mottar tilskudd både fra Drammen kommune og Staten. Budsjettert tilskudd på til sammen kr. 8,4 mill. i 2009 består av flere elementer. Fra Drammen kommune mottas kapitaltilskudd kr. 4,2 mill. som ble etablert ved overdragelse av borettslagsleiligheter til DEKF. For forvaltning og drift av presteboliger mottas kapital- og driftstilskudd kr. 0,5 mill. fra Drammen kommune i tillegg til ca. kr. 1,2 mill i statstilskudd. Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosial grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF. Det forventes videre at søknader om utbedingstilskudd til boliger fra Husbanken vil gi kr. 0,8 mill. som i Salg av energi DEKF selger energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya. Erfaringer fra 2008 tilsier at salg av energi til nærvarmenettet på Marienlyst/Landfalløya økes Økonomiplan Side 5 av 17

6 på grunn av høyere energipriser og volum knyttet til badet fra 2008 til kr. 6,3 mill. Utgiftsveksten vil være tilsvarende og kr. 6,5 mill. Det forventes derfor at underskuddet på denne virksomheten vil ligge på ca. kr. 0,2 mill. i I tillegg til denne produksjonen har DEKF hatt det faglige ansvaret for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune siden DEKF kjøper elektrisk kraft direkte gjennom den nordiske elbørsen Nord Pool. Energifakturaene går i dag direkte til den enkelte virksomhet og påvirker slik sett ikke DEKF s driftsregnskap. Det vil i 2009 bli igangsatt et prosjekt med sikte på å vurdere grenseflater og ansvarsfordeling mellom Drammen Eiendom KF og virksomhetene på dette området Salg renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på to private leverandører. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes renholdskostnadene å øke med ca. 5 % i forhold til revidert budsjett i 2008, som følge av lønnsutvikling i bransjen. I løpet av 2008 er også bestillingene endret, slik at kvaliteten vil økes. DEKF budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 0,5 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører. 3.2 Driftskostnader Lønnsutgifter Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 17,4 mill. som er en økning på kr.1,5 mill. fra I dette er inkludert en forventet generell lønnsvekst på 5,0 % i forhold til regulert lønnsnivå i Det er også lagt inn en ny stilling for å styrke en forsterket satsning på Klima- miljø og ENØK arbeid Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene forventes ikke å øke utover prisveksten. Det ligger likevel inne en økning på kr. 1,2 mill. som skyldes bl.a. kostnader knyttet til etableringen av nytt NAV kontor. Dette videre faktureres NAV og fremkommer under andre inntekter Innleie av boliger og annen eiendom Som følge av at vi nå tar større ansvar for innleie av eiendom vil kostnadene øke vesentlig i forhold til budsjett Jfr. kommentar vedr. leieinntekter Forsikringer Gjennom DEKF har kommunen samlet et entydig ansvar for eiendommene. Dette har gitt mulighet for et helhetlig og systematisk arbeid med systemer for intern kontroll blant annet i form av brann og el-oppfølging. Dette sammen med god skadestatistikk og et gunstigere prisnivå i markedet har bidratt til lavere premie. Nye investeringer og arealer, samt en bygningsindeks på hele 9,3 %, innebærer likevel at totalbeløpet forventes å øke til ca. 3,8 mill. i Økonomiplan Side 6 av 17

7 3.2.5 Eiendomsdrift Det foreslås en økning av kostnader til eiendomsdrift med kr. 3,9 mill. Dette skyldes hovedsakelig ferdigstilling av nye byggeprosjekter som genererer både nye inntekter og kostnader til drift. I tillegg vil økt fokus på Energi- og miljøtiltak kreve økte midler både til planlegging og gjennomføring av tiltak Vedlikehold Vedlikehold av bygningsmassen er foreslått økt med kr. 3,9 mill. i forhold til revidert budsjett til kr. 21,6 mill. Økningen skyldes hovedsakelig som for eiendomsdrift etablering av nye arealer og nye boliger som genererer nytt vedlikeholdsbehov. Vedlikeholdsbeløpet inkluderer dessuten en videreføring av satsning på indre vedlikehold på skoler med kr. 2,0 mill Renteinntekter Det budsjetteres med en reduksjon av renteinntektene i 2008 til kr. 2,1 mill. Grunnlaget for reduksjonene fra 2008 er at bankinnskudd fra salg av eiendom i stor grad vil bortfalle i Rentekostnader I budsjettet for 2009 er det tatt utgangspunkt i de kapitalkostnader som er kjent ved begynnelsen av året og beregnet disse med en økning av renten til 6 %. Rådmannens forslag til økonomiplan er en kalkulatorisk rente på 5,8 % i I budsjettet for 2008 er det i tillegg lagt inn endringer i rentekostnader og avskrivninger som følge av de investeringer som er forventet ferdigstilt i Det er knyttet usikkerhet til størrelsen på beløpene ettersom ferdigstillingstidspunkt kan variere. Dette er imidlertid poster som vil ha tilsvarende endringer i leieinntekter og slik sett ha en kontrollerbar resultateffekt. DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet gjeld pr , fratrukket avdrag gjennom året. Som følge av nye låneopptak vil rentekostnadene øke med ytterligere kr. 19,6 slik at rentekostnadene blir på i alt kr. 119,9 mill. Rådmannens forslag til økonomiplan er en rentekostnad på 116,4 mill Avskrivninger DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært i henhold til forskrifter for kommunale foretak. Dette innebærer at bygningsmassen avskrives med 2,5 %, det vil si en levetid på 40 år. For 2009 er avskrivningene beregnet til kr. 60,5 mill., en økning på ca. kr. 11,2 mill. fra 2008 som skyldes nye ferdigstilte prosjekter Avdrag DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende Økonomiplan Side 7 av 17

8 løpetid ikke kan overstige gjenværende levetid på kommunes samlede eiendeler. DEKF s andel av lån i lånefondet utgjør over 85 % av kommunens lån. Når avdragene beregnes ut fra levetiden på alle kommunes eiendeler (som ofte har en kortere levetid enn eiendom) så innebærer dette at DEKF belastes avdrag som overstiger krav som DEKF isolert sett ville hatt. For 2009 innebærer dette at DEKF beregner å nedbetale lån basert på en levetid på eiendelene på ca. 30 år, noe som innebærer beregnede avdrag på omkring kr. 60,9 mill. i Eieruttak Drammen kommune henter ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2009 budsjettert til kr. 23,3 mill. Dette utgjør ca. 8 % av egenkapitalen i DEKF. DEKF legger til grunn at dette eieruttaket videreføres på dette nivået i budsjettet for Rådmannens forslag til økonomiplan er at eieruttaket øker med 2 mill. til 25,3 mill. Ny tabell : Drammen Eiendom KF tall i mill.kr. DRIFTSINNTEKTER Budsj Budsj Endring Kommunale husleieinntekter 201,6 260,1 58,6 Grunnleie/Private 11,8 18,5 6,7 Husleie boliger 53,8 58,1 4,3 Salg renholdstjenester 26,8 29,3 2,5 Salg energi nærvarmenett 4,1 6,3 2,2 Tilskudd 7,9 8,4 0,6 Andre Inntekter 2,8 3,9 1,1 SUM DRIFTSINNTEKTER 308,6 384,7 76,0 DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 15,9 17,4 1,5 Administrasjonskostnader 4,5 5,7 1,2 Innleiekostnader 38,1 67,8 29,7 Forsikringer 3,2 3,8 0,6 Innkjøp renhold 26,2 28,8 2,6 Kjøp Energi 4,3 6,5 2,2 Eiendomsdrift 25,7 30,2 4,5 Vedlikehold 17,6 21,6 4,0 Tap på fordringer 0,3 0,3 - Avskrivninger 49,3 60,9 11,6 SUM DRIFTSUTGIFTER 185,2 243,0 57,8 DRIFTSRESULTAT 123,4 141,6 18,2 Finansinntekter 3,7 2,1 (1,6) Finansutgifter 100,4 116,8 16,5 SUM FINANS 96,7 114,7 18,0 RESULTAT før Eiendomssalg 26,7 26,9 0, Økonomiplan Side 8 av 17

9 4 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og bystyre. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan derfor bli endret i forbindelse bystyret behandling og prioriteringer. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen nedenfor, som viser et investeringsprogram på totalt kr. 555,2 mill. i økonomiplanperioden hvorav kr. 211,3 mill er foreslått bevilget i Investeringstiltakene gis en nærmere omtale nedenfor. Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og endelig rammer for utbyggingen er ikke endelig før etter at prosjektering er gjennomført. DEKF arbeider med ny rutine for å forankre beslutningsprosesser og forutsigbarhet i investeringsprosjektene. 4.1 Finansiering DEKF har i hovedsak 3 kilder til finansiering: Låneopptak via kommunes lånefond, statstilskudd eller egenfinansiering ved salg av eiendom. Som det fremgår av nedenstående tabell legges det til grunn det i perioden vil bli finansiert kr. 506,1 mill. ved nye låneopptak, kr. 16,8 mill. i tilskudd og kr. 12,0 mill. ved eiendomssalg. For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme avkastning. Avkastning som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner. Salg av eiendom Drammen Eiendom KF har i løpet av de siste 10 årene frigjort midler ved salg av eiendom til nyinvesteringer for omkring kr. 430 mill. Det aller meste av kommunens eiendomsmasse er nå i bruk enten av kommunen, eller private leietakere (hovedsakelig boliger og festetomter). Salg av kommunale eiendommer vil derfor normalt innebære at de må følges opp med avtaler om tilbakeleie til priser på størrelse med innsparing av renter og avdrag. De eiendommene som leies ut til private vil tilsvarende medføre tapt leieinntekt. Eiendommer som er vurdert solgt er festetomter på Holmen, det tidligere høyskolesenteret i Wergelandsgate alternativt Fjellheim skole. Salg av festetomtene er utsatt ved bystyrevedtak. Det er vurdert ulike scenarioer for etterbruk av Wergelandsgate. Det har vist seg hensiktmessig å kunne disponere noen arealreserver for å ha nødvendig fleksibilitet. Det pågår flere prosesser hvor ulike virksomheter har arealbehov. En salgsprosess i nåværende situasjon vil kunne låse gode fremtidige lokaliseringsløsninger. Det er anbefalt at salg avventes til det er avklart at eiendommene ikke har et forsvarlig driftsmessig eller økonomisk grunnlag i eget eie Økonomiplan Side 9 av 17

10 Noen mindre eiendommer er tidligere vurdert, men ikke lagt ut for salg. Dette er eiendommer som ofte har lav avkastning i forhold til reell verdi, men er beholdt av andre årsaker. I tillegg eies en del tomtearealer som krever reguleringsmessige endringer for å ha verdi. Enkelte mindre tomteparseller selges som tilleggareal, der hvor det ikke er strategisk viktig for kommunene å eie. Dette avklares med byplan. Noe salg av boliger pågår også løpende, men først og fremst som en del av omstrukturering av boligmassen. Totalt sett vurderes potensialet for ytterligere inntekter fra salg av eiendom som begrenset. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går uansett til finansiering av nye investeringer. Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Mulig statstilskudd Rest tidl.bev. Tidl.øk. plan Sum Barnehager 0,0 3,2 0,0 16,0 11,0 26,0 16,0 69,0 Erstatning Hallermoen barnehage 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Etablering av nye barnehageplasser 3,2 0,0 10,0 25,0 15,0 50,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 06 Kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Oppgradering Bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 33,2 44,0 4,0 4,0 85,2 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede i Iver Holtesgt. 11,8 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 Bygningsmessige tilpasninger i sykehjem og omsorgsboliger 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenmeste - bofellesskap for aldersdemente 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,5 4,0 4,0 4,0 16,5 12 Skole 7,0 0,0 122,0 143,0 105,0 15,0 15,0 278,0 Marienlyst Skole 122,0 68,0 40,0 0,0 0,0 108,0 Hallermoen skole - ombygging 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall 7,0 47,0 50,0 0,0 0,0 97,0 Utrede etterbruk/omb. Galterudbad, utbygging Fjell skole, rehab./frydenhaug skole 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Oppgradering av skolebygg - avsetning 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 13 Sosiale tjenester 0,0 10,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering / tilpasning av boligmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Ufordelt myndighetskrav 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Krav og mangler el-anlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 DEKF 0,0 3,8 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Generell investeringsramme 0,9 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Totalt 7,0 17,0 122,0 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Saldering av investeringsbudsjett Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Sum anvendelse av midler 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Statstilskudd 0,0 3,4 13,4 0,0 0,0 16,8 Momskompensasjon investeringer 7,4 6,1 6,8 20,3 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak 6,4 23,8 9,1 9,8 49,1 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak 122,0 211,3 162,7 71,4 60,7 506,1 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak 122,0 217,7 186,5 80,5 70,5 555, Økonomiplan Side 10 av 17

11 4.2 Omtale av de ulike investeringsprosjektene Nedenfor er de enkelte investeringsprosjekter gitt en kort omtale. De fleste investeringene DEKF gjennomfører innebærer at Drammen kommune ved den aktuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Beregningen av husleie er beregnet ut fra en rentekostnad på 6 % og avskrivninger på 2,5 % (40 år). I tillegg tillegges husleien en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på kr/ m2 avhengig av eiendommens art. Oppgradering av bygningsmassen Investeringspostene er i hovedsak knyttet direkte til nye investeringstiltak. I tillegg krever eiendommene løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Disse midlene prioriteres av DEKF utfra faglige vurderinger i samråd med rådmannen. Programområde 01 Barnehage Nye barnehageplasser Behovsanalyser viser at det vil være behov for ytterligere barnehageutbygging i de nærmeste årene. Det avsettes midler til 2 nye barnehager i perioden. Anslått kostnad kr. 25 mill. pr. barnehage. Det ble i 2007 bevilget et beløp på kr. 35 mill til etablering av nye barnehageplasser. Av dette er det disponert ca. 31,8 mill, hvorav 23,0 mill. til ny avdeling ved Gulskogen Barnehage, og plasser på Dampsentralen med kr.8,8 mill. Udisponert pt. kr. 3,2 mill. Rådmannen har satt av 50 mill. i perioden. Erstatning Hallermoen barnehage Med utgangspunkt i opplevd trangboddhet og økende elevantall har Hallermoen skole signalisert behov for arealutvidelse/kapasitetsøkning. En mulig løsning er å innlemme arealene til Hallermoen barnehage i skolen. Kostnader for reetablering av de eksisterende 60 barnehageplassene estimeres til ca. 15 mill. Det tas sikte på gjennomføring av bygningsmessige tiltak i form av både rehabilitering (ca. 6 mill.) og nybygg/tilbygg (ca. 8 mill). Lokalisering må avklares nærmere. Rådmannen har satt av15 mill. i Oppgradering av bygningsmassen kr. 1 mill. Innenfor denne posten vil 2009 øke med kr. 0,5 mill i forhold til Prioritering og gjennomføring avtales nærmere med Drammen Barnehage KF som leietaker. Rådmannen har satt av 1 mill. hvert år i perioden. NY Fjell Barnehage Brannen på Fjell innebærer at det nå vurderes hvordan gjenoppbygging skal gjennomføres. Det legges til grunn at antall plasser må opprettholdes på Fjell. I hvilken Økonomiplan Side 11 av 17

12 grad forsikringsoppgjøret vil gi muligheter for å bygge en moderne barnehage er uavklart. Det vil også være naturlig å vurdere fremtidig bruk av Den såkalte Gamlestua som i dag huser 2 avdelinger i Fjell Barnehage. Eventuelle behov for egne investeringer utover forsikringsoppgjøret vil bli fremmet så raskt det er mulig. Rådmannen har ikke tatt prosjektet med i økonomiplanperioden. Programområde 06 Kultur og fritid Oppgradering av bygningsmassen kr. 3 mill. pr. år. Innenfor denne posten vil 2009 øke med kr. 1 mill i forhold til Prioritering og gjennomføring avklares i samråd med Rådmannen. Rådmannen har satt av 3 mill. hvert år i perioden. Programområde 07 Ledelse organisasjon mv. Rådhuset - Utbygging av Borggården Drammen Eiendom KF har gjennomført en foreløpig vurdering av utbyggingspotensial i Borggården (mv), hvor det er antatt at utbyggingsalternativ i 2 etasjer med kjeller (inklusiv noe rehabiliteringsarbeid i eksisterende bygningsmasse) har en forventet kostnad på omkring 50 mill. kr. Det anbefales at en eventuell videreføring av prosjektet skjer via forprosjekt (og evt. entreprisekonkurranse), og at det i 2009 eventuelt avsettes en ramme på inntil 2 mill. kr. til videre prosjektering. Det er ikke satt av midler i økonomiplanen. Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år Det er behov for løpende oppgraderinger av rådhuset. Drammen kommunale Pensjonskasse har som eier signalisert at de vil kunne stille til disposisjon ca. kr. 3,0 mill. pr. år til ulike investeringstiltak. Ettersom Pensjonskassen skal investere føres ikke beløpet opp i DEKF s investeringsbudsjett. DKP beregner husleie som må hensyntas i kommunens driftsbudsjett. Det er ikke satt av midler i økonomiplanen fra rådmannen. Oppgradering av eiendomsmassen kr. 0,5 mill. pr. år Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområdet ledelse/organisasjon vil avklares i samråd med Rådmannen. Rådmannen har satt av 0,5 mill. hvert år i perioden Økonomiplan Side 12 av 17

13 Programområde 09 - Pleie og omsorg Blentenborg - Bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede kr. 20,0 mill Drammen kommune overtok ansvaret for botilbudet for multi-fysisk funksjonshemmede ved Blentenborg fra sykehuset Buskerud i Ved overtakelsen ble beboere og pårørende forespeilet at det på sikt skal bygges et nytt bofellesskap som erstatning for nåværende boliger. Eiendomsmassen er stor og nedslitt og det er nødvendig med en avklaring av fremtidig bruk. DEKF vil arbeide med ulike forslag til løsninger inn mot øk. plan Foreløpig er det prosjektert et eventuelt nytt bygg på totalt 8 boenheter. Dette er foreslått gjennomført i For å kunne gjennomføre tiltaket i 2010, må det avsettes kr 1 mill. til forprosjektet Når det gjelder den eksisterende bygningsmassen, må den vurderes nærmere før en kan ta stilling til fremtidig bruk. Rådmannen har satt 20 mill. i Bofellesskap for aldersdemente kr. 40,0 mill. Det er presentert behov for å etablere ca. 16 nye boenheter, tilrettelagt for demente, i omsorgsboliger med heldøgnstjenester. Det er pt. ikke foretatt nærmere analyser av mulige løsninger og arealbehov, og det er derfor heller ikke foretatt kostnadsberegninger. Prosjektet er innarbeidet i økonomiplanen, og dersom man ønsker å gå videre med prosjektet, så må det innarbeides kr. 1,5 mill. til et forprosjekt i Rådmannen har satt 40 mill. i Iver Holtersgate - Bofellesskap 8 beboere ca. 20 mill kr. Det er planlagt å bygge nytt bofellesskap med plass for 8 nye beboere i Iver Holtersgate 35. Målgruppen er utviklingshemmede med adferdsforstyrrelser. Bofellesskapet har tidligere hatt en bevilgning på med rest kr 11,8 mill. Avlastningstilbudet er pr. i dag delvis belagt med heltidsavlastning for brukere i denne målgruppen i påvente av tilrettelagte bofellesskapsplasser. Dette er et prioritert tiltak innenfor programområdet. Rådmannen har satt 8,2 mill. i Carporter hjemmetjenesten kr. 3,0 mill. Bygging av carporter for hjemmetjenestens tjenestebiler har et samlet behov på 6 mill. kr, hvorav 3 mill. kr. er finansiert i 2008, og som dekker områdene Konnerud og Fjell. For å fullfinansiere ønsket omfang av bygging av carporter for hjemmetjenesten, anbefales det avsatt kr. 3 mill. i Det er ikke satt av midler i økonomiplanen fra rådmannen. Carporter/boder omsorgstiltak kr. 1,0 mill. Omsorgstiltakene har signalisert behov for boder tilknyttet sine lokaler i Nedre Storgate og Granstad. På Granstad er det behov for at bod sammenbygges med carport. Det anbefales avsatt inntil 1 mill. i til formålet i Oppgradering av eksisterende eiendomsmasse kr. 4 mill. pr. år Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområdet pleie og omsorg vil avklares i samråd med Rådmannen. Rådmannen har satt 4,5 mill. i 2009 og 4 mill. hvert år i resten av perioden. Bygningsmessige tilpasninger i sykehjem og omsorgsboliger Rådmannen har satt 0,5 mill. i Økonomiplan Side 13 av 17

14 Programområde 12 Skole Avsetning skolerehabilitering kr. 20 mill. pr. år. Drammensskolene har et løpende behov for rehabiliteringstiltak, som delvis skyldes rehabiliteringsbehov som følge av bygningenes alder (fasader, tak, skolegårder mv.), og som delvis utløses av myndighetskrav, eks. økt fokus på klima/miljø og universell utforming. Avhengig av ambisjonsnivå kan beløpene variere mye. Rehabiliteringsbehovene må sees i sammenheng med skolebehovsanalyse og et endelig prioritert investeringsforslag hvor også arealøkninger inngår må vi komme tilbake til. Med bakgrunn i Statsbudsjettets forslag om rentekompensasjon for skolerehabilitering er det naturlig å foreslå rehabiliteringstiltak på skolene for kr. 20 mill. pr. år i perioden. Foreløpige oppgraderingsvurderinger av skolene tilsier at det i 2009 bør være et særlig fokus på skolene oppført på og 1980-tallet. Detaljert gjennomføringsplan forutsettes besluttet i samråd med rådmannen. Rådmannen har satt 10 mill. i hvert år i perioden. Marienlyst skole tilleggsbevilgning kr. 61 mill. Marienlyst skole er i ØKP prioritert med en investeringsramme på 170 mill. kr. (eks. inventar/utstyr og flytting av tennisanlegg). Gjennomført anbudskonkurranse august 2008 viser en økning av totalkostnaden på byggeprosjektet til 231 mill. kr, dvs. en økning på 61 mill. kr. i forhold til tidligere vedtatt investeringsramme. Deler av kostnadsøkningen, beregnet til ca. 28 mill. kr. skyldes arealøkning og prisstigning, mens ca. 33 mill. kr. skyldes undervurdering av markedsutviklingen og korrigerte marginer og reserver etter anbudsåpning. Gjennomført anbudskonkurranse har også avdekket behov for forskyvning av forventet ferdigstillelse, slik at nybygget kan tas i bruk til skolestart august Drammen Eiendom KF anbefaler en korreksjon av investeringsrammen til 231 mill. kr. (eks. inventar/utstyr og flytting av tennisanlegg) slik at Marienlyst skole gjennomføres med de kvaliteter og størrelse som er forutsatt i gjennomført anbudskonkurransen. DEKF har notert signaler om at det det vil kunne bli foreslått å reduseres totalbeløpet til kr. 211,0 mill. En slik reduksjon innebærer at prosjektet vil måtte justeres i størrelse og kvalitet i forhold til foreliggende planer og anbudsdokumenter. Kostnadsreduksjonen må gjennomføres som endringsmeldinger. Alternativet vil være en avlysning av anbudskonkurransen som ikke er tilrådelig p.g.a kostnader knyttet til omarbeiding av prosjektet og kostnader til ny utlysning. Drammen Eiendom KF vil også bemerke at gjennomføring av Marienlyst skole slik planene foreligger forutsetter riving av tribune øst på Marienlyst stadion, senest etter sesongslutt høsten Rådmannen har satt 68 mill. i 2009 og 40 mill. i Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall kr. 97 mill. Bystyret vedtok i øk. plan i.f.m. oppgraderingsplan at bygging av ny flerbrukshall på Skoger skole skal utredes med sikte på at bygging skal komme i gang Alternative løsninger for flerbrukshall og oppgradering av skolen er utarbeidet i forbindelse med skisseprosjekt. Her gjennomførte kostnadsestimater viser at en Økonomiplan Side 14 av 17

15 komplett skolerehabilitering, inklusiv ca. 600m2 nye undervisningsarealer og stor flerbrukshall (1800 m2) må anslås til ca. kr. 97 mill. Ett utbyggingsalternativ med mindre aktivitetsareal (liten flerbrukshall, 1000 m2) vil redusere kostnadsbildet til ca. kr. 83 mill. Kostnadsandelen som tilfaller selve flerbrukshallen utgjør mellom mill. Tippemidler på mellom 4-7 mill vil kunne påregnes. Til sammenligning estimeres en enkel frittstående gymsal (500 m2) til ca. 14 mill. Husleien vil etableres på vanlig måte med en kapitalandel på 8,5 % av nettoinvestering (fratrukket tilskudd) med tillegg av 250 kr / m2 i FDV kostnader Sum Størrelse m2 Investering Kapitalandel fdv hus leie Oppgradering skole * 38,8 3,3 3,3 Nye skolearealer ,3 1,5 0,1 1,6 Stor flerbrukshall ,0 2,6 0,5 3,0 Sum 86,1 7,3 0,6 7,9 Interiør 4,3 *inkl. Utearealer Antatt tilskudd på kr. 7 mill. for flerbrukshall er fratrukket ved beregning av kapitalkostnader. Ved valg av liten flerbrukshall eller kun gymsal vil leien reduseres med hhv kr. 1,1 eller kr. 1,7 mill. Rådmannen har satt 47 mill. i 2009 og 50 mill. i Hallermoen skole ombygging kr. 10,0 mill. Med utgangspunkt i opplevd trangboddhet og økende elevantall har Hallermoen skole signalisert behov for arealutvidelse/kapasitetsøkning. En mulig løsning er å innlemme arealene til Hallermoen barnehage i skolen. Investeringsbehovet for å tilpasse arealene til skoleformål anslås til kr. 10 mill. Ved å innlemme barnehagen i skolen, forutsettes det at det utredes behov og mulig løsning for relokalisering av barnehage på Konnerud. Rådmannen har satt 10 mill. i Utrede etterbruk/omb. Galterudbad, utbygging Fjell skole, rehab./frydenhaug skole Galterud skole - Etterbruk/utvikling bad Fremtidig bruk av bygget og rehabiliteringsbehov / ombyggingsmuligheter er under vurdering. Foreløpige vurdering av bygningstekniske behov viser at nødvendig oppgradering av badeanlegget vil koste omkring kr. 30 mill. Tilsvarende vil en ombygging til gymsal ha en kostnad på omkring kr. 27 mill. Ved en ombygging vil det også være formålstjenlig samtidig å oppgradere nåværende gymsal i bygningen. Dette et anslått til omkring kr. 11 mill. Med bakgrunn i dette og de signaler som er fremkommet vil Drammen Eiendom anbefale at det igangsettes et forprosjekt med sikte på en ombygging til gymsal. Endelig forslag til valg av løsning og ambisjonsnivå vil fremmes i revidert budsjett Det avsettes foreløpig kr. 1,0 mill. i investeringsbudsjettet for 2009 til å gjennomføre forprosjekt for gymsal Økonomiplan Side 15 av 17

16 Strømsø skole - Etterbruk/by- og boligutstilling By- og boligutstillingen skal være en motor for utvikling av klimavennlige bygg og byutvikling. Strømsø skoletomt er et aktuelt objekt og etterbruk /utvikling av eiendommen må planlegges med utgangspunkt i de høye ambisjoner som defineres i utstillingsprosjektet både når det gjelder miljøegenskaper og arkitektonisk uttrykk. For nødvendige utredninger/planlegging foreslås en investeringsramme på kr. 2 mill. Frydenhaug skole - Utredning "ny" skole I gjeldene økonomiplan var det for 2009 avsatt kr, 2,0 mill. til prosjektering av ny Frydenhaug skole. En gjennomføring av utrednings og planleggingsarbeid vil kreve en avsetning på kr. 2 mill. i Rådmannen har satt 3 mill. i Oppgradering av bygningsmassen kr. 5 mill. pr. år. Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområde Grunnskole vil avklares i samråd med Rådmannen. Rådmannen har satt av 5 mill. hvert år i perioden. Programområde 13 Sosiale tjenester Boliger for sosialt vanskeligstilte kr. 10,0 mill. pr. år. I samsvar med boligsosial handlingsplan skal det etabler 10 nye boliger pr. år. Det er fortsatt etterspørsel og behov for etablering av familieboliger med 3 eller 4 soverom. Det forutsettes at finansiering kan skje med lån og tilskudd fra Husbanken og med midler fra salg av uegnede boliger. Rådmannen har satt 10 mill. hvert år i perioden. NAV Kontor I forbindelse med etablering av nytt NAV kontor i Drammen, har DEKF stått ansvarlig for utviklingen av dette prosjektet. Prosjektet skal eies av Union eiendomsutvikling, og medfører ikke investeringer for DEKF. Det er inngått en utviklingsavtale mellom DEKF og NAV for prosjektet, og DEKF har inngått leieavtale med Union Eiendomsutvikling. Kostnadene Drammen Eiendom KF har hatt med utviklingen av prosjektet, blir fakturert til NAV, og inngår i vårt driftsbudsjett både som inntekt og utgift. Bygget er planlagt ferdig Røde kors Småhusprosjekt DEKF deltar sammen med Senter for rusforebygging i utviklingen av det såkalte småhusprosjektet på Muusøya. Vår rolle er i første rekke som bortfester av tomten og formell leietaker hos Røde Kors. Planene er at DEKF skal videreutleie boligene direkte til beboerne, samt senter for rusforebygging. Tiltaket krever ikke investeringsmidler for DEKF, men tas med her p.g.a. tiltakets art. Oppgradering av boligmassen kr. 5,0 mill. pr. år. Oppgradering av boligmassen er løpende oppgraderingstiltak for å sikre god standard på boligmassen. Det er et stort behov for oppgradering av boligmassen og DEKF har utarbeidet en plan for dette. Det vil i første omgang prioriteres tiltak som ivaretar HMSkrav. Rådmannen har satt 5 mill. hvert år i perioden Økonomiplan Side 16 av 17

17 Ufordelte myndighetskrav Ufordelt ramme til myndighetskrav Denne rammen er ikke fordelt på programområder ettersom den vil måtte kunne brukes på tvers i kommunen ut fra de krav som måtte komme. Det er løpende krav om oppfølging og utbedring av ulike myndighetskrav knyttet til eiendomsmassen. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Krav og mangler el- anlegg kr. 1,0 mill. i året Ved gjennomføring av internkontroll avdekkes nye behov i andre bygg. For perioden bør det settes av kr. 1,0 mill. pr. år. Til sammen kr. 4 mill. Rådmannen har satt 1 mill. hvert år i perioden. Krav til brannsikkerhetsutbedringer kr. 1,0 mill. i året Vår internkontroll, løpende brannsyn samt et endret regelverk medfører stadig nye krav. Utbedring rømmingsveier og brannseksjonering generelt. For skolene gjelder det oppgradering av brannvarsling for rømmingsveier i.h.t nye krav. Rådmannen har satt 1 mill. hvert år i perioden. Krav til oppgraderinger tekniske anlegg kr. 2,0 mill. i året Dette er tiltak som oppgradering av fyringsanlegg, ventilasjon, oljetanker, varmesystemer, vann, avløp etc. Rådmannen har satt 2 mill. hvert år i perioden. Generell investeringsramme DEKF Generell investeringsramme DEKF kr. 3,0 mill. pr. år. Denne ramme er ment å dekke mindre investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv eller inngår avtaler om økt husleie enten det er eksterne leietakere eller kommunale virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Rådmannen har satt 3 mill. hvert år i perioden Økonomiplan Side 17 av 17

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/

Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23/09-2009 SAK 46/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2015-2018 Styrebehandlet 29. september 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 SAK 39/08: ØKONOMIPLAN 2010-13 - FORELØPIG

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/10439 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.9.2011 SAK 39/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innstilling

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03.

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03. Vedlegg 1 NOTAT Til: Fra: Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet Drammen Eiendom KF Dato: 8.03.06 Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Bakgrunn Drammen kommune og Foreningen Drammen Teater etablerte

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV Byrådssak 1371 /15 Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste OLRA/ INKV ESARK-1701-201302363-17 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes Bilpolicy fra 2007, er det lagt til grunn

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/

Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 32/11: ØKONOMIPLAN 2012-15 - FORELØPIG

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/

Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/ Vedlegg 5 DRAMMEN EIENDOM KF UTSKRIFT AV MØTEBOK Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/05-2007 SAK 22/07: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT BUDSJETT

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer