Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT RENHOLD BOLIGER KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER EIENDOMSPROSJEKTER KJØP AV EIENDOM FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Åskollen skole ombygging Rødskog skole modulbygg 1. klasse BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv Christian Bloms gate 20 - bolig Schwartz gate 20 - bolig Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Lyngveien Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger Drammen Helsehus Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Brandengen skole - fremtidig utbygging Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus Fjell skole - utvidelse Øren Skole idrettshall Øren skole - skoleutvidelse Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage Hjelpemiddelsentral ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2015 Side 2 av 17

3 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr. 373,7 mill. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 49,3 mill., som er kr. 7,8 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom vil være godt innenfor budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 20,9 mill. fordelt med kr. 20,5 mill. på bolig (Leie til eie) og kr. 0,4 mill. på annen eiendom. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 63,3 mill. som er kr. 13,0 mill. over budsjett pr. 2. tertial. 3 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial Renhold På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester for daglig renhold av ca m² gulvarealer. Det har i 2. tertial vært utlyst en anbudskonkurranse for rode Bragernes Øst på ca m². Den nye avtalen vil gjelde fra 2. oktober Anbudskonkurransen medførte reduserte priser for denne roden på kr. 1,6 mill. pr. år som innarbeides i økonomiplan for Det er utfakturert renholdstjenester for kr. 26,8 mill. pr. 2. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 25,2 mill. Det har i 2. tertial vært gjennomført kvalitetskontroller (INSTA 800). Der falt 3 rom av totalt 165 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,81 %. Til sammenligning med 1. tertial 2015 falt 6 rom av totalt 308 rom en fallprosent på 1,95 %. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater tertial 2015 Side 3 av 17

4 4 BOLIGER Som en del av boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er nå organisert som en avdeling under virksomheten Tjenestetildeling og samordning. 3 medarbeidere fra DEKF jobber i Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Innføring av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis, og pr har rundt 90 % av leietakerne fått nye husleier. De resterende vil få ny husleie i løpet av Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Prosjektet er begrenset til andelsboliger. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 10,0 mill. i Hittil i år er 17 borettslagsleiligheter solgt for kr. 20,0 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 6 leiligheter til kr. 8,0 mill. Til sammen kr. 18,0 mill. over budsjett. Beløpet foreslås disponert til kjøp av boliger. Samlet sett har vi til nå i prosjektet Fra Leie til Eie solgt 112 boliger, noe som styret anser som et positivt resultat i forhold til målsettingene i Boligsosial handlingsplan. 4.3 Kjøp av boliger Revidert budsjett for kjøp av boliger 2015 er kr. 40,7 mill. Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er kjøpt boliger for kr. 27,7 mill. 5 boliger er innkjøpt i 2015 for kr. 13,8 mill, og de resterende kr. 13,7 mill. er oppgjør for boliger anskaffet i Av rest disponible midlene til kjøp av bolig på kr. 13,2 mill. er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 7 boliger for til sammen kr. 12,2 mill. Med bakgrunn i at salg av boliger er kr. 18 mill. over budsjett vil disse ekstra midlene benyttes til ytterligere kjøp av boliger i tertial 2015 Side 4 av 17

5 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2015 er det bokført nye investeringer i nybygg for kr. 169,5 mill. 5.1 Kjøp av eiendom Strategiske eiendomskjøp med kr. 20,0 mill. ble budsjettjustert i forbindelse med 1. tertial Påløpt pr. 2. tertial er kr. 5,3 mill. til kjøp av eiendommen Jarlsbergveien 72 C. Denne eiendommen er anskaffet for å sikre utvidelse av idrettsformålet ved Konnerud stadion. I tillegg er det vedtatt og avsatt kr. 12,0 mill. til erverv av Tollboden. Beløpet er delt i kjøpesum kr. 10,5 mill. (takst) samt kjøpsomkostninger og noe oppgradering kr.1,5 mill. Kjøpet av Tollboden blir gjennomført i 3.tertial. 5.2 Ferdigstilte byggeprosjekter Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Byggearbeidene knyttet til ny hovedinngang og til innvendig oppgradering av 1. etasje og mellometasje er ferdigstilt medio mai Publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje er videreutviklet som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det er etablert nytt møteromssenter, moderne cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Investeringsramme er kr. 17,3 mill. eks. inventar/utstyr og finansieres av Drammen kommunale Pensjonskasse Åskollen skole ombygging Prosjektet omfattet bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og øvrige arbeider (inkl. riving av skolens eldste bygning - bygg A), er gjennomført våren Gjenstående arbeider omfatter kun mindre tiltak knyttet til fukt oppdaget i underetasjen på bygg B. Tiltakene vil gjennomføres i løpet av 2015, etter at uttørking av bunnplaten er avsluttet. Prosjektet regnes for øvrig som ferdigstilt Rødskog skole modulbygg 1. klasse Rødskog skole opplever vekst i elevtallet og må dele flere trinn fra skoleåret 2014/2015. DEKF har avholdt konkurranse om nytt modulbygg for 1. trinn og har sørget for komplett oppføring av tiltaket sommeren Eksisterende leskur i skolegården ble revet for å gi plass til et bygg på ca. 200m2 med 2 klasserom og tilhørende funksjoner. Modulene leies inn for kr. 0,4 mill. pr. år. I tillegg påløper det en investeringskostnad til tilpasninger og grunnarbeid på ca. kr. 2,0 mill. som avskrives over leieperioden på 4 år. Årlig husleie for skolen blir dermed kr. 0,9 mill tertial 2015 Side 5 av 17

6 5.3 Byggeprosjekter under utførelse Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/studiesal og vindusutskifting mv. ble påbegynt februar Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av Resterende arbeid med vinduer, innvendige arbeider og uteområder ferdigstilles i Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60 mill., hvorav fase 3 utgjør kr. 14,6 mill. Prosjektet vil gjennomføres innenfor investeringsrammen Christian Bloms gate 20 - bolig Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i Oppføring av nybygg med 10 boenheter startet i februar 2015 og er nå ferdigstilt og under innflytning. Tiltaket gjennomføres innenfor investeringsrammen på 19,5 mill. kr. Hvorav kr. 9,5 mill er forsikringsoppgjør Schwartz gate 20 - bolig DEKF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse Bygården med 6 leiligheter totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader og innredning av leiligheter. Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. desember Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som har forsinket prosjektets fremdrift. Opprinnelig budsjett for rehabilitering av bygget ble satt til kr 8,7 mill. (inkl. mva). Sluttsummen forventes å kunne bli noe høyere pga. konkurs og merarbeid i forbindelse med dette Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken Nytt sentralkjøkken er under oppføring på Tømmerkrana 16. Sentralkjøkkenet har et brutto areal på ca m², fordelt på ca m² produksjonskjøkken i 1. etasje og ca. 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. Byggestart var medio oktober 2014, med ferdigstillelse medio oktober Nybygget har en investeringsramme på kr. 73,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Nybygget ferdigstilles medio oktober 2015 innenfor budsjettrammen Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder Oppgradering av kjøkkenfasiliteter og kjølerom/fryserom på mottakerstedene (institusjoner og bofellesskap) er igangsatt innenfor en investeringsramme på kr. 5 mill. Omfanget av oppgraderingsbehov varierer. Prosjektet omfatter oppgradering av til sammen 14 mottakssteder. Overordnet fremdriftsstatus er at alle mottakersteder (til sammen 14) unntatt Drammen Helsehus ferdigstilles innen utgangen av tertial 2015 Side 6 av 17

7 Drammen Helsehus ferdigstilles tidligst mulig i 2016, etter at Drammen Kjøkken KF har flyttet ut Bygningsmessig investeringsramme på kr. 5 mill (inkl. mva eks. inventar/utstyr) for alle mottakerstedene er stram, og styringsgruppen for prosjektet er varslet at forventet sluttkostnad blir mellom kr. 5,0 mill. og kr. 6,0 mill. (inkl. mva eks. inventar/utstyr) Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i og 1954-bygget. Entreprisekonkurranse er blitt utlyst våren 2015 og arbeidene har startet under sommerferien. Det regnes med ferdigstillelse februar Investeringsramme er kr. 30 mill. ekskl. inventar og utstyr Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse Bekkevolden gir tilbud til funksjonshemmede barn og deres foreldre. Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje. Dette vil gi arealer til ca. 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med prosjektering og kontrahering av entreprisearbeidene. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og detaljprosjektering er igangsatt. Arbeidene ved byggeplassen har startet august Investeringsramme for prosjektet er 39,5 mill.kr. Prosjektet innebærer en del krevende tekniske løsninger, hvor ny 2 etg. må bygges på en eksisterende konstruksjon. Dette medfører usikkerhet iht. både økonomi og fremdrift. Planlagt ferdigstillelse sommer tertial 2015 Side 7 av 17

8 5.4 Prosjekter under utvikling Lyngveien Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger Det er behov for bygningsmessige tilpasninger av bofelleskapet i Lyngveien bl.a. med fasiliteter knyttet til heldøgns bemanning og bygningsmessig oppgradering. Det foreslås bevilget kr. 3,0 mill. til dette i 2. tertial Drammen Helsehus Det er i økonomiplan avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I perioden fra 2013 er det igangsatt og blitt gjennomført diverse ombygginger og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. Blant annet er ny gangbro i 2. etasje ferdigstilt i 2. tertial Hittil er det investert for ca. kr. 7,0 mill. innenfor en budsjettramme på kr. 8,0 mill. Helsehuset planlegges nå relokalisert til det nye sykehusområdet på Brakerøya og videre utviklingsarbeid vil preges av dette Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Det er i 2014 vedtatt at etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst skal basere seg på å beholde eksisterende Drammenshall og oppføre ny multifunksjonshall som tvillinghall mot vest. DEKF ivaretar byggherrefunksjonen i det videre arbeidet. Tidligfaseutredninger med kapasitetsvurderinger av ny multifunksjonshall i 3 alternativer er gjennomført i dialog med Drammen Idrettsråd. Alternativene omfatter hall med kapasitet for henholdsvis sitteplasser, sitteplasser og sitteplasser. Bystyret har vedtatt videreføring av løsning med sitteplasser. Det er foreløpig avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett Fremdrift på videre prosjektering avklares i økonomiplanbehandlingen Brandengen skole - fremtidig utbygging Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bystyret Prosjektering av flerbrukshallen kan starte så snart reguleringsplanen er vedtatt. Avhengig av høringsinnspill vil 2. gangs behandling av reguleringsplanen kunne skje tidligst i november Avsatt investeringsramme for selve flerbrukshallen er kr 50,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr). DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler utenom de som er avsatt til selve hallen. Noen eiendommer, som er vesentlige for å realisere reguleringsplanen, er det foreløpig ikke gjort endelig avtale om. Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er derfor ikke endelig avklart. Det skal tegnes egne utbyggingsavtaler for prosjektet når det gjelder opparbeidelse av gangforbindelser, trafikktiltak, VA-anlegg osv. Omfang og kostnader til dette er ikke endelig kartlagt tertial 2015 Side 8 av 17

9 5.4.5 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus Bygging av nytt aktivitetshus med flerbrukshall på Fjell er del av Fjell satsingen. Lokalisering av bygget ble besluttet av Bystyret i sak 78/13. Høsten 2014 har man gjennomført et parallelloppdrag for å belyse utformingsalternativer for bygg og uteområder, herunder også mulighet for en senere etablering av en ytterligere spilleflate. Resultatene fra parallelloppdraget er senere blitt presentert og diskutert i en bred brukermedvirkningsprosess. Videre planlegging vil ta utgangspunkt i dette. Konkurranse for kontrahering av arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015 og arbeidet med skisseprosjekt for endelig løsning har påbegynt. Med forbehold om reguleringsplanbehandlinger, vil byggeprosessen kunne komme i gang i løpet av Det er avsatt kr. 120,0 mill. til realisering av nytt flerbrukshall/ samfunnshus på Fjell. Bevilgningen tar utgangspunkt i et tidlig kostnadsestimat fra DEKF for gjennomføring av en stor hall med bydels- og skolefunksjoner, totalt ca m² BTA. Arealtilbudet planlegges ut fra standard romprogram, jfr. krav for spillemiddeltilskudd for flerbrukshaller. I tillegg vil bygget inkludere bydelsarealer (bibliotek, aktivitetsrom m.m.) og noen spesialrom for skolen. Endelig romprogram er fortsatt under arbeid. Det legges stor vekt på løsninger for effektiv drift og sambruk. Estimert investeringsbehov inkluderer ikke kostnader for inventar og utstyr og for utomhusanlegg til stedsutvikling/ allmenning. Usikkerheter er først og fremst knyttet til reguleringsplanbehandling og -krav, samt gjenstående avklaringer vedr. prosjektinnhold og ambisjonsnivå/kvaliteter. Prosjektet er fortsatt under utvikling Fjell skole - utvidelse Tidligere økonomiplan har medtatt en avsetning for utbygging og rehabilitering av skoleanleggene på Fjell og Brandengen.. Planene for Fjell skole må ses i sammenheng med prosjektet for idrettshall/ aktivitetshus. Bygget vil også inneholde skolearealer og må ses på som en integrert del av skoleanlegget. Utviklingsarbeidet har foreløpig pågått parallelt og vært en del av Fjell 2020-satsingen. I den videre prosessen må konkrete løsninger utarbeides i samråd med brukerne. Konkurranse for kontrahering av arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015 og arbeidet med skisseprosjekt for endelig løsning har påbegynt. Det vil jobbes videre med dette i løpet av 3 tertial. Foreløpig investeringsramme anslås til kr. 150,0 mill tertial 2015 Side 9 av 17

10 5.4.7 Øren Skole idrettshall Reguleringsplanen for Øren skole og flerbrukshall ble vedtatt av Bystyret (2. gangs behandling). Planen ble vedtatt med et tillegg om at banestørrelse skal belyses gjennom en egen prosess. Det er Byplan som skal gjennomføre denne prosessen og arbeidet med flerbrukshallen kan gå sin gang uavhengig av dette. Det er avsatt en investeringsramme på kr 50,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr) til flerbrukshall ved Øren skole. I tillegg vedtok Bystyret i 1. tertial: DBK ønsker at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på til sammen. 250 m2. Eneste mulig plassering av dette er i kjeller på hallen. Foreløpige analyser tilsier at dette vil kunne ha en kostnad på omkring kr. 10 mill. Dersom dette ønskes prioritert må dette legges inn som en tilleggsbevilgning i revidert budsjett. Forslag: Det gis fullmakt til Drammen eiendom sammen med DIR og DBK å utrede arealer for motorikk- og basistrening i kjelleren på hallen. Nødvendig finansiering innarbeides i 2. tertial. Byggesøknad for flerbrukshall og driftsbygg er sendt til Byggesak ( ) for behandling parallelt med at flerbrukshallen er ute på tilbudsforespørsel. Tilbudsfrist var 17. september med påfølgende forhandlingsrunder med aktuelle entreprenører. Motorikkarealene er innarbeidet i anbudsprosessen, som er under evaluering og forhandlinger. Det forventes avklaring medio oktober Øren skole - skoleutvidelse Det er avsatt kr 50,0 mill. til skoleutvidelse i 2016/2017. DEKF har utarbeidet prosjektbeskrivelse og planlegger oppstart med arkitekt forprosjektering av skoleutvidelse og brukermedvirkning fra oktober Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage De to prosjektbasene ønskes samlokalisert for å oppnå en bedre samhandling. Dette vil innebære noen bygningsmessige tilpasninger i byggene i Wergelands gate nr. 9 og 13. Arbeidene har startet i løpet av sommerferien 2015 og anses som nærmest avsluttet nå. Virksomheten har flyttet inn fra august Investeringsramme for prosjektet er kr. 0,8 mill. ekskl. inventar og utstyr Hjelpemiddelsentral Det er avsatt kr. 3,0 mill. til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet var opprinnelig planlagt for arealer i Buskerudveien 17. Men vurderes nå i stedet lokalisert i de tidligere lokalene til Drammen Kjøkken på Landfalløya. Prosjektering pågår tertial 2015 Side 10 av 17

11 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 39 ansatte i bedriften; 13 kvinner og 26 menn. Foretaket har hittil i 2015 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til ,38 % i 2. kvartal 2015, mot 4,67 % i Sykefravær kvartal 2015 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 3,88 % 2,23 % 1,46 % 3,69 % Menn 5,03 % 2,42 % 3,80 % 6,22 % Samlet 4,67 % 2,36 % 3,02 % 5,38 % Det har vært avholdt 6 styremøter hvor det er behandlet 50 saker tertial 2015 Side 11 av 17

12 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. tertial Driftsbudsjett 2015 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett og det foreslås ingen endringer. 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tall i mill. kr. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 2. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Lyngveien tilpasning av Bofelleskap _ 0,9 3,0 3,9 Kjøp av boliger til vanskeligstilte 27,7 40,7 18,0 58,7 SUM 27,7 41,6 21,0 62,6 Finansiering Økt salg via Leie til eie 18,0 Økt låneopptak 3,0 Dekkes av periodisert investerings budsjett Sum 21, tertial 2015 Side 12 av 17

13 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett 2015 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,39 % Eksterne leieinntekter ,58 % Leieinntekt boliger ,63 % Salg renholdstjenester ,69 % Andre Inntekter ,85 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,27 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,07 % Administrasjonskostnader ,82 % Innleiekostnader ,94 % Innkjøp renhold ,12 % Eiendomsdrift ,70 % Vedlikehold ,72 % Tap på fordringer (7830, 7831) ,45 % Avskrivninger ,81 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,51 % DRIFTSRESULTAT ,09 % Finansinntekter ,13 % Finansutgifter ,55 % SUM FINANS ,80 % RESULTAT før Eiendomssalg ,73 % Inntekter fra salg av eiendom ,42 % Bokført verdi solgte eiendommer ,00 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,37 % NETTO RESULTAT ,09 % tertial 2015 Side 13 av 17

14 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2015 Side 14 av 17

15 7.5 Investeringsregnskap 2. tertial tertial 2015 Side 15 av 17

16 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Fjellhagen, erstatningsbarnehage Strømsø BH - utvidelse SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr Lilleløkka BH - fjerne ildsteder SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager SUM Disponible midler Barnehager - Oppgr. bygningsm Barnehage - SUM Bekkevolden barnebolig - utvidelse Oppvekst - SUM Buskerudveien 17 - hjelpemiddelsentral Drammen Helsehus Schwartz gate 18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Disponibelt kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Ombygging institusjonsbygg Gulskogen BSS - Etablering av beboerrom Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass Disponible midler ombygging institusjonsbygg Restarbeid, garanti - Disponibelt SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Husleiekorrigering - Oppgr. bygningsm., Helse og omsorg Gamle Fløya - universiell utforming Nedre Storgate 24 - etablere solskjerming Strømsø BSS - uteområde,uteområde dammen,utvidet terrasse Helse og omsorg - SUM Harmonien, oppgradering Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Marienlyst - tak og WC Klokkesvingen Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg SUM 06 Kultur og fritid - Disponibelt SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - videre utvikling Rådhuset - servicetorg mv SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst Blichsgate P-hus Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2015 Side 16 av 17

17 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Brandenga skole - fremtidig utbygging Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) Fjell skole - utvidelse Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Norges beste skole - ombygging Rødskog skole - modulbygg Øren Skole - idrettshall Øren skole - skoleutvidelse Åskollen skole, ombygging Aronsløkka skole - modulbygg Brandenga skole - modulbygg Kjøsterud skole - ombygging mottakselever Konnerud skole Nybygg Skoger skole - garantiarbeider Svensedammen skole,utbygging/ombygging Frydenhaug skole, nybygg Galterud skole, flerbrukshall garantitid Marienlyst Skole - garantiarbeider Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg SUM 12 Skole - Disponibelt SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Christian Blomsgate 20 - nybygg Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Stiboltsgate, rehabilitering Restarbeid, garanty - Disponibelt SUM Kjøp av boliger (+ restarbeider) SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Drammen kjøkken - Ny lokalisering Drammen kjøkken - oppgradering mottaksteder SUM Disponible midler - Generell investeringsramme Generell investeringsramme - SUM Strategiske eiendomskjøp SUM SUM Finansiert eksternt TOTALT tertial 2015 Side 16 av 17

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 26. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 5 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 SAK 28/16: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet: 26. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 3 3.2 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 27. september 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 BOLIGER... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP AV BOLIGER...

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Styrebehandlet: 26. september 2016 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 RENHOLD... 4 4 EINDOMSFORVALTNING...

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 27.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 4 3.2 KONNERUD SKOLE...

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Byutvikling i Drammen

Byutvikling i Drammen Byutvikling i Drammen Pågående prosesser Formannskapet 10.09.2013 Utbyggingspotensial i sentrale strøk Overordnede gjeldende rammebetingelser: Kommuneplan for Drammen 2007-2018: Overordnede gjeldende rammebetingelser:

Detaljer

Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter

Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter Presentasjon Bystyrekomite Oppvekst og Utdanning 14. mars 2017 Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter 1. Innledning 2. Barnehage - og skolekapasitet 3. Ungdomsskole Strømsø inntaksområde

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 56/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 30.09.2013 SAK 56/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 17.03.2014 SAK 19/14: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2015-2018 Styrebehandlet 29. september 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 29.mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 29/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.05.2016 SAK 29/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Styrebehandlet: 23. mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 EIERSTRATEGI... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 EIENDOMSDRIFTEN I 2014... 4 3.2 KUNDETILFREDSHET... 4 3.3

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2017

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2017 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2017 Styrebehandlet: 22. mai 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 4 4 BOLIGER... 5 4.1 SALG AV BOLIGER...

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Agenda 1. Bakgrunn Fjell 2020 2. Konseptvalgsanalyse

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2017 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD... 3 3.1 RENHOLD... 4 4 BOLIGER... 5 4.1 SALG AV BOLIGER...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011 DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/6241 Deres referanse Dato 15/9-2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Saknr. 15/15 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/191 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2015

Saknr. 15/15 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/191 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2015 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/15 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/191 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2015 SAK 03/15: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015:

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Arkivsak-dok. 15-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Saken gjelder: I denne saken legges frem status

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/15 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 15/50 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 14/15 PROTOKOLL FRA MØTE 01/15 16.02.2015 Innstilling

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/

Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/ Vedlegg 5 DRAMMEN EIENDOM KF UTSKRIFT AV MØTEBOK Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/05-2007 SAK 22/07: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT BUDSJETT

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/11882 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 19/12 BLENTENBORG, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder.

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder. Dato: 4. desember 2006 Fullmaktsak 35 /06 Nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord-engasjering av byggeleder OJS BBE-1633-200412084-54 Hva saken gjelder: I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Presentasjon for formannskapet februar 2015. Byutvikling. - Et utvalg av pågående prosesser og prosjekter

Presentasjon for formannskapet februar 2015. Byutvikling. - Et utvalg av pågående prosesser og prosjekter Presentasjon for formannskapet februar 2015 Byutvikling - Et utvalg av pågående prosesser og prosjekter Buskerudbysamarbeidet - et fundament for utvikling av Drammen 2 Belønningsmidler er på plass Buskerudbypakke

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer