Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011"

Transkript

1 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF

2 Boligutleie - En viktig velferdstjeneste Boligmassen Boligmassen fordelt fordelt på på bydeler bydeler Konnerud Konnerud Fjell/Danvik Fjell/Danvik Åssiden Åssiden Bragernes Bragernes Strømsø Strømsø Drammen Eiendom forvalter 1125 boliger Drammen Eiendom forvalter 1125 boliger Boligmassen Boligmassen fordelt fordelt på på eierskap eierskap Drammen Eiendom forvalter 1125 boliger Drammen Eiendom forvalter 1125 boliger Sameier Sameier Frittstående borettslag Frittstående borettslag Private eiere Private eiere Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF Borettslag tilsluttet Borettslag NBBO tilsluttet NBBO Utleie av boliger til vanskeligstilte er et stort og viktig tjenesteområde i Drammen Eiendom KF. Med 1125 boliger er foretaket en sentral aktør i gjennomføringen av Drammen kommunes boligsosiale arbeid. Boligmassen Boligmassen fordelt fordelt på på anvendelse anvendelse Drammen Eiendom forvalter 1125 boliger Drammen Eiendom forvalter 1125 boliger Servicebolig Servicebolig Spesialbolig Spesialbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Utleiebolig Utleiebolig

3 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Styrebehandlet: 19. Mars 2012

4

5 Innhold 1 INNLEDNING BOLIGSOSIALT ARBEID BOLIGLØFTET DRIFT AV BOLIGMASSEN INVESTERINGER I FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER ANLEGG UNDER UTFØRELSE UTVIKLINGSPROSJEKTER PAPIRBREDDEN EIENDOM AS VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT RENHOLD FORSIKRING ENERGIKJØP INNLEIE AV EIENDOM KUNDE- OG BRUKERUNDERSØKELSER ØKONOMI ORGANISASJON RESULTATREGNSKAP BALANSE PR. 31. DESEMBER KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

6 6

7 STYRETS BERETNING 1 Innledning Drammen Eiendom KF ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendoms-området som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. Nordisk Energikommune og byggeskikkpris i 2011 Drammen Eiendom KF har lenge hatt stort fokus på å utvikle eiendomsmassen på en energi- og miljømessig optimal måte. Vi er derfor stolte over at Drammen Eiendom KF på vegne av Drammen kommune vant 2. plass i konkurransen om å være Nordisk Energikommune Prisen ble vunnet for nærvarmenettet på Marienlyst, med effektiv energiutnyttelse og utvikling av energi mellom idrettsbaner, badeanlegg, haller og skole. Marienlyst skole er en viktig del av dette energinettverket. Skolen, som ble ferdigstilt i 2010, er Norges første passivhus skole og vant også Drammen kommunes byggeskikkpris i Boligsosialt arbeid 2011 har vært et aktivt år på boligområdet hvor Drammen Eiendom KF har deltatt i kom-munens boligsosiale utviklingsarbeid via prosjektet BASIS og i arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Tilbud om boliger er en viktig tjeneste Drammen kommune yter til innbyggere som er vanskeligstilte i det ordinære boligmarkedet. Drammen Eiendom KF utøver en viktig funksjon ved å ivareta eierskap og være utleier av kommunens boliger. Drammen Eiendom KF forvalter gjennom dette omkring 5 % av alle boliger i Drammens samfunnet. Drammen Eiendom KF samarbeider nært med kontor for tjenestetildeling som tildeler boliger på sosialfaglig grunnlag og med kommunale virksomheter og NAV som har hovedansvaret for tjenesteyting til vanskeligstilte grupper. Styret har i 2011 hatt hovedfokus på hvordan Drammen Eiendom KF kan spille en sentral rolle i det videre boligsosiale arbeidet i kommunen, og bidra aktivt i arbeidet med utforming og gjennomføring av ny boligsosial handlingsplan både hva gjelder tiltak og organisering. Ut fra foreløpige vurderingene som er gjort omkring organisering av det boligsosiale arbeidet, ser styret det som hensiktsmessig at DEKF s rolle isoleres til eier-skap, drift og forvaltning av boligene. Styret er ellers spesielt opptatt av at Drammen Eiendom KF skal ha et riktig husleienivå som reflekterer reelle verdier og kostnader knyttet til boligene. Dette vil også kunne og stimulerer til bedre utnyttelse og gjennomstrømming i våre boliger ved at våre beboere har etablert en økonomi som gir mulighet for å skaffe egen bolig. Styret i Drammen Eiendom KF har derfor i 2011 igangsatt arbeid med å utrede mulighetene for å innføre kostnadsdekkende husleie i kombinasjon med individuell kommunal bostøtte. Styret er 7

8 av den oppfatning at ønsket om større gjennomstrømming i boligmassen vanskelig kan realiseres med dagens leiepriser. 2.1 Boligløftet Bystyret vedtok i forbindelse med 1.tertial 2011 et «Boligløft» med en 10 konkrete tiltak for vanskeligstilte i boligmarkedet. Mange av disse berører Drammen Eiendom KF, og vi har i hovedsak effektuert investeringsrammen på kr. 75 mill. som ble bevilget til anskaffelse og oppgradering av boliger. Fordeling og status i denne bestillingen fra bystyret er som følger pr : Kjøp av boliger Drammen Eiendom KF har i 2011 kjøpt 23 nye boliger for utleie fordelt på 19 familie-boliger og 4 omsorgsboliger. Salg av boliger 2011 Bystyret vedtok i 1. tertial å tilby beboere i kommunens borettslagsleiligheter å få kjøpe sin bolig til takst innenfor en ramme på kr. 9,0 mill. Prosjektet «Leie til eie» har identifisert og bistått mulige kjøpere med finansiering. Pr er det inngått kjøpekontrakt for 6 boliger for til sammen kr. 6,6 mill. Drammen Eiendom KF har gjennomført taksering og overdragelse til kjøperne. Oppgradering av boliger Det ble i 1. tertial bevilget kr, 15,0 mill til oppgradering av boliger. Midlene ble i første rekke konsentrert om boligene i Stibolts gate 9, 13 og 15 (til sammen 12 leiligheter) som har stort oppgraderingsbehov, knyttet både til generell modernisering (bl.a. etablering av bad i de av enhetene som mangler dette), og bygningsmessig og teknisk rehabilitering utvendig. I tillegg vil rehabilitering av Austadgata 22 (16 leiligheter) bli gjennomført med oppgradering av tak/fasader (vinduer, kledning og økt isolasjon) samt oppgradering av badene. Arbeidene har vært prosjektert og konkurranseutsatt høsten Entreprenører er nå avklart og byggearbeidene vil bli gjennomført i perioden april til desember Bofellesskap for mindreårige flyktninger Drammen kommune har til nå leiet 3 store boligeiendommer fra private eiere til bruk som bofelles skap til mindreårige flyktninger. Ved utløp av kontraktene ble det foreslått å kjøpe boligene. Det ble avsatt inntil kr. 15,0 mill. til dette. Beløpet dekket kjøpesum etter takst på ca. kr. 12 mill. og nødvendige oppgraderinger for ca. kr. 3,0 mill. Kjøpet er gjennomført og oppgradering igangsatt. Husbanken bevilger normalt inntil 40 % i tilskudd til denne type investeringer. 2.2 Drift av boligmassen Boligene er hovedsakelig ment å være midlertidig og det er en betydelig utskiftning av leieboere. I 2011 har det vært 209 endringer av leieforhold. Ved fristilling av leilighetene benyttes anledningen til vedlikehold av boligen før den tilbys ny leieboer. Dette innbærer at vi i store trekk pusser opp en bolig hver arbeidsdag. Det ble brukt kr. gjennomsnittlig kr ,- pr. leilighet til slik oppgradering. Sammen med andre tiltak i ble det samlet brukt kr. 10,7 mill. 2011til vedlikehold på boligene har vært et år preget av stor aktivitet, hvor leietakere og øvrige hendelser på boligene generer mye saksbehandling og koordinering av avdelingens oppgaver. Dette har medvirket til et høyt tempo i behandling og gjennomføring av driftsoppgaver. I under kant av 800 driftsoppgaver har vært innom boligavdelingen for registrering, behandling og utførelse. Utover dette tilkommer driftsoppgaver som oppstår fortløpende via telefonhenvendelser og egne observasjoner. Det er blitt gjennomført vedlikeholdsprosjekter innenfor boligmassen i større og mindre skala, herunder felles bytte av vannberedere, piperehabilitering, oppgradering på elektrosiden og sanitærsiden, samt utskifting av kjøkken og oppgradering av bad. 3 Investeringer i 2011 I 2011 er det ferdigstilt færre store prosjekter enn tidligere år. Unntaket er Skoger skole, som ble ferdigstilt tidlig i Det er igangsatt en del prosjekter, særlig rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekter. I tillegg er det gjennomført prosjektering på flere større prosjekter hvor utførelse starter i Ferdigstilte byggeprosjekter I 2011 har vi gjennomført investeringer for kr. 189,5 mill. Investeringsregnskap er presentert i note 21. Det har vært stor grad av rehabilitering og oppstart av bygge-prosjekter. Av de ferdigstilte byggeprosjekter kan nevnes de største: Prosjekt Påløpt pr Budsjett Skoger skole og ny flerbrukshall Hallermoen skole - ombygging

9 Skoger skole og ny flerbrukshall Prosjektet omfattet oppføring av ny flerbrukshall samt ca. 500 m² nye undervisnings-areal og rehabilitering av eksisterende skolebygg. Prosjektet ble ferdigstilt og alle arealer tatt i bruk fra februar Mindre arbeider ved fasadene (skilting m.m.) ble gjennomført i løpet av sommeren Prosjektet ble gjennomført innenfor budsjettrammen (99 mill.). Hallermoen skole, ombygging av tidligere barnehagelokaler til skoleformål Prosjektet omfattet rehabilitering og oppgradering av tidligere barnehagearealer (ca. 500 m²) til skoleformål innenfor en vedtatt investeringsramme på 10 mill. kr. Innvendige arbeider ble ferdigstilt i vinter Arbeider knyttet til utskifting av taket pågikk til sommeren 2011 og har pga. skjulte skader ved eksisterende takkonstruksjon påført en merkostnad på 0,8 mill. kr. for prosjektet. Marienlyst stadion, stadionutvikling Det er i 2010 og 2011 gjennomført stadionutvikling innenfor en investeringsramme på kr. 10 mill. Det er gjennomført tiltak som omfatter oppgradering mot Marienlyst skole (fasadetiltak og utomhusarbeider ved tribune øst samt bygging av nytt billettbygg) og til utvikling av selve stadion. Stadionutviklingen skjer i samråd og samarbeid med berørte aktører på stadion (VNI, SIF m.fl.). Storskjerm er ferdigstilt. Mindre arbeider knyttet til opprinnelig prosjekt gjenstår for ferdigstillelse frem mot neste sesong. Wergelandsgate 10 Det er inngått en 10-års leieavtale med Vestre Viken HF for Wergelandsgate 10 (tid-ligere Høyskolesenteret/ Dampsentralen). Leieavtalen har innebåret behov for en del tilpasninger som leietaker ønsket og som Drammen Eiendom KF som utleier finansierer mot at husleien økes. VVHF har flyttet inn i sørfløyen av bygget sommer 2011, og i nordfløyen høsten Arbeidene har omfattet flere byggetrinn og regnes som avsluttet nå. Det er påløpt ca. 5,5 mill. kr. Børresen skole, tilrettelegging universell utforming Det er 2011 gjennomført tilgjengelighetstiltak på Børresen skole for ca. 1,5 mill. kr. Tiltakene omfatter i hovedsak etablering av trappeheiser i alle bygg unntatt klasseromsbygget (som har heis), døråpnere og noe bygningsmessige tiltak. Aronsløkka skole, tilbygg (universell utforming) Det er i 2011 oppført tilbygg på Aronsløkka skole, for å sikre bedre tilgjengelighet og brukbarhet for skoleanlegget. Tilbygget i 2 etasjer inneholder heis, og handikaptoalett i 2 etasjer. Byggetiltaket ble ferdigstilt i desember 2011, med en totalkostnad på ca. 7,2 mill. kr. 3.2 Anlegg under utførelse Ved utgangen av 2011 var det påløpt kostnader til anlegg under utførelse for kr. 107,2 mill. Dette er lavere enn forventet da flere av prosjekter har fått noe senere igangsetting enn opprinnelig planlagt. Årsakene til dette er delvis at prosjektene etter anbudskonkurransene har måttet gjennomgås med sikte på justeringer og kostnadskutt, samt politisk behandling av økte bevilgninger. Enkelte prosjekter har også blitt forsinket på grunn av behandling av forespørsler om innsyn i anbudsprosessen. Etter oppklarende runder har likevel ingen tapende anbydere oversendt sakene som klage til KOFA (klageorganet for offentlig anskaffelser). P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Budsjett er på kr. 115 mill. eks. mva. Arbeidet med forberedelse av anbudsgrunnlag og utvikling av endelig fasadeløsning ble påbegynt desember Åpen anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør ble utlyst i februar 2011 og valg av entreprenør ble gjort høst I desember 2011 har arbeidet på byggeplassen startet og ferdigstillelse forventes om ca. 1. år. Introduksjonssenteret, rehabilitering tak (mv.) Det er bevilget kr. 20 mill. til rehabilitering av tak og vinduer på Introduksjonssenteret (tidl. Fjellheim skole). Byggearbeidene gjennomføres med Partner Entreprenør AS som generalentreprenør. Byggearbeidene ble igangsatt høsten 2011, og forventes ferdigstilt mars Etter gjennomført anbudskonkurranse viste det seg at tilbudsprisene var vesentlig høy ere enn kostnadsestimater som lå til grunn for investeringsrammen, og det er valgt å ferdigstille taket med tilhørende vinduer i øverste etasje. Ytterligere utskifting av vinduer ses i sammenheng med videre oppgradering av bygningsmassen sommeren Brandengen skole, rehabilitering tak/vinduer Det er avsatt i alt kr. 30 mill. til rehabilitering av tak/ vinduer og til oppgraderingstiltak. Oppgradering av skolekjøkken er i hovedsak ferdigstilt høsten 2011, mens tak/vinduer ferdigstilles i mars/april Rehabiliteringen gjennomføres med Veidekke AS som totalentreprenør. Prosjektet Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk ønsket som Norges representant i EU-prosjektet School Of Future. Prosjektet fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv. Med de ambisjoner vår energistrategi gir for det allerede planlagte prosjektet gir deltakelsen en mulighet for å realisere dette innenfor bevilgede rammer. Prosjektdeltakelsen vil kunne utløse betydelige tilskudd til energieffektiviseringstiltak. I tillegg er det innvilget tilskudd fra Enova. Marienlyst, lysanlegg Byggearbeider knyttet til nytt lysanlegg (flomlys) er igangsatt i desember 2011, og er forutsatt ferdigstilt før sesongstart mars/april Oppgraderingen skjer i henhold til krav fra fotballforbundet for at stadion skal godkjennes som tippeliga-arena i Anlegget har hatt dispensasjon fra fotballforbundets lyskrav i sesongen Maksimal kostnad for nytt flomlysanlegg er estimert til ca. kr. 15 mill. 9

10 Utbygging av Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Vedtatt investeringsramme er 45 mill. kr. (inkl. inventar og utstyr). Prosjekteringsarbeidet ble igangsatt i slutten av 2010 og har pågått frem til sommer Anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider har blitt gjennomført i løpet av høsten 2011 og valg av entreprenør ble avklart i slutten av året. Byggestart forventes i løpet av første kvartal Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. Byggeprosjektet har fått innvilget rammetillatelse, og er klargjort for konkurranse om totalentreprise tidlig i Med forbehold om markedssituasjonen vil byggestart kunne skje vår/sommer 2012, med forventet ferdigstillelse før skolestart medio august Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er i 2011 gjennomført konkurranse om totalentreprise og Senterbygg Entreprenør AS vant konkurransen. Byggestart er forventet mars Byggherre og entreprenør har samarbeidet med bearbeiding/korrigering av løsninger slik at byggeprosjektet kan gjennomføres innenfor tidligere vedtatt budsjettramme. Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole har vært gjennomført i Med unntak av bevaring av verneverdig bebyggelse (hovedbygning og drengestue), plan legges nybygg som erstatning for dagens skoleanlegg. Planlagt byggestart er sommer/ høst 2012 med ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i Prosjektering har pågått i 2011, og skisseprosjekt med kostnadsestimater for ny skole er ferdigstilt. Ved utvikling av skisseprosjekt har arealbehovet for skolen økt fra brutto 4500 m² til brutto 5300 m². Prosjektet har en brutto investeringsramme på 248, 6 mill. kr. Konkurranse om totalentreprise utlyses i januar/februar Schwartz gate 16-18, boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Planlegging har pågått fra 2009 og forprosjektet ble avsluttet vinter 2010/11. Konkurranse med forhandling for kontrahering av totalentreprenør ble utlyst sommer Forhandlingene ble avsluttet i slutten av året og det regnes nå med en byggestart i løpet av 1. kvartal Investeringsramme er 55 mill. kr. 4 Utviklingsprosjekter Det har i 2011 vært arbeidet med en rekke utviklingsprosjekter og planlegging/ prosjektering av byggeprosjekter. Øvre Sund I 2010 ble det inngått avtale om make skifte med om tomteområder i Øvre Storgate / Øvre sund. Parallelt med dette ble det inngått avtale med Student samskipnaden i Buskerud (SIBU) om overtagelse av eiendom, oppgradering av bygninger og bygging av studentboliger på eiendommene. Drammen Eiendom KF har i 2011 sammen med SIBU gjennomført parallelloppdrag med 3 arkitektmiljøer for å utarbeide en masterplan for området. Masterplanen vil bidra til å sikre utvikling av et sentralt tomte område i byen med studentboliger, sikre vern av verneverdige bygninger og kommunens eget behov for boliger Regionteater Harmonien Drammen Eiendom KF pekt på som samarbeidspartner vedrørende etablering av lokaler for Brageteateretregionteateret i Buskerud. Brageteateret AS har vurdert Harmoni-bygningen som et mulig alternativ for etablering. Med dette som bakgrunn er det inngått avtale med Harmonien AS der Drammen Eiendom KF har overtatt forvaltningen av bygningen med opsjon på kjøp. Kjøp vil kunne bli aktuelt hvis Brageteateret AS får økonomi til investeringer og drift. Om dette er det inngått intensjonsavtale med Brage-teateret AS. Det er i 2011 arbeidet videre mulighetsanalyser for slik utvikling. Wergelandsgate 10 Vestre Viken HF Drammen Sykehus Drammen Eiendom KF har inngått leieavtale med Vestre Viken HF Drammen Sykehus om leie av arealer i Wergelandsgate 10. Leieforholdet løper i 10 år fra med opsjon på 5+5 år etter markedsmessige betingelser. Totalt leieareal er kvm. Den midlertidige barnehagen disponerte kvm frem til , men etter dette overtok sykehuset arealene. I tillegg inngår 30 utendørs parkeringsplasser. Drammen Eiendom KF står for drift og vedlikehold og FDV-kostnad avregnes etter faktisk forbruk. Strømsø skole Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området har inngått som et viktig element i idèkonkurransen En by å leve i og endelig reguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt som utstillings-område i FutureBuilt. Drammen Eiendom KF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektiv kun er hovedbygningen som av vernehensyn bør gjenstå. På dette grunnlaget er det utarbeidet et skisseprosjekt for rehabilitering av denne bygningen. Med et ambisjonsnivå om at rehabiliteringen skal kunne være et FutureBuilt-forbildeprosjekt med sterk energi- og miljøstandard vil kostnadene til en rehabilitering innebære en husleie tilsvarende nybygg. Det foreligger ikke planer om at Drammen kommune skal være leietaker i eiendommen. Det anses ikke naturlig at Drammen kommune bruker investeringsmidler i et kommersielt marked og Drammen Eiendom KF skal derfor legge hele eiendommen ut for salg. Det utarbeides nå salgsprospekt. Endelig beslutning om salg og vilkår for dette vil fremlegges for politisk behandling. 10

11 Strømsø Videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg. Skolen er nå samlokalisert på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kommunale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø ungdomsskole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Et eventuelt forslag om kjøp og investering i eiendommen vil bli fremlagt for politisk behandling. Åspaviljongen Etter at Åspaviljongens tidligere driftselskap gikk konkurs, arbeidet Drammen Eiendom KF våren 2011 med utlysning og etablering av ny leiekontrakt. Parallelt med dette ble det gjennomført en oppgradering av lokalene. Åspaviljongen var åpen til påske som forutsatt av bystyret. Oppgraderingene besto av innvendig oppgradering av overflater, oppussing av kjøkken, fornyelse av elektrisk anlegg og nytt tilbygg med terrasse og rømningsvei. Det er pr påløpt ca. kr. 1,8 mill. Killingen Drammen Eiendom KF har inngått leieavtale for Killingen med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen. Stedet skal drives under konseptnavnet Camp Killingen hvor Drammens og Oplands turistforening og Buskerud Idrettskrets er samarbeidspartnere. Camp Killingen er et spennende og bredt driftskonsept med tilbud til barn og unge som på en god måte oppfyller de forutsetningene bystyret har satt for utleie. Organisasjonene har i tillegg alliert seg med flere lokale bidragsytere som skal bidra både med innhold og økonomi til videreutvikling av stedet. Leieavtalen er i første omgang på 3 år og startet 1.mai Kobbervik gård, etablering av barnehage Det er høsten 2011 gjennomført en mulighetsstudie for å vurdere eiendommens egnethet for andre formål, fortrinnsvis barnehage. Prosjektet utvikles i nært samarbeid med bygningsmyndigheter og antikvariske interesser, og med forbehold om nødvendige godkjennelser (mv.) planlegges utbyggingsoppdraget konkurranseutsatt sommer/høst Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Mulighetsanalyse for utbygging av borggården er gjennomført i Videreføring av alternative utbyggingsløsninger ses i sammenheng med langsiktige utviklingsbehov i råd-huset. I 2011 har fokus vært på langsiktig utvikling av rådhuset, og det er etablert samarbeid med SINTEF for å fastlegge gode kriterier for videreutvikling av rådhuset. Det er avsatt utredningsmidler, men foreløpig ikke investeringsmidler til utførelse av tiltak. Småhusprosjektet Muusøya Prosjektet ble prosjektert frem til konkurranse om totalentreprise sommeren 2011, men ble stanset da ingen tilbydere meldte sin interesse. I tillegg ble kostnadsnivået for valgt utbyggingsløsning vurdert å være høyere enn avsatt investeringsramme. Werglandsgate 13 - Helsehus Etablering av Helsehuset i Wergelandsgate 13 har vært bestilt i forbindelse med 1. tertial Arbeidene er blitt satt ut på anbud i løpet av sommeren Konkurransen ble senere avlyst med bakgrunn i at planene for sykehusutbygging i Drammen berører direkte denne eiendommen. 4.1 Papirbredden Eiendom AS Drammen Eiendom KF ivaretar kommunens eierandel på 40 % i Papirbredden Eiendom AS. Entra Eiendom AS eier de øvrige 60 %. Selskapet eier Papirbredden og Union Scene, samt nabotomten som frem til nå har vært benyttet til parkering. Hele bygningsmassen på totalt m² er i praksis utleid. Selskapet er i 2011 omdannet til konsern hvor hver av eiendommene er lagt inn som datterselskaper. Dette har ikke endret realitetene verken i verdier eller aksjonærforhold. Papirbredden Eiendom AS oppnådde som konsern et resultat på kr. 11,4 mill. i Mot budsjett på kr. 12,6 mill. Avviket skyldes i hovedsak utgifter knyttet til konserndannelsen, samt utgiftsføring av kostnader knyttet til byggeprosjekt. Selskapet hadde pr en egenkapital på kr.128,1 mill. Det er til nå ikke utdelt utbytte til selskapets aksjonærer. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig at selskapet har hatt behov for egenkapital til tunge investeringer etter etableringen. Dette gjelder både kjøp av Union Scene og Kreftingsgate 33, samt pågående investeringer i utbygging av Papirbredden Fase 2. Det har i 2011 vært arbeidet med utvikling av Fase 2 på Papirbredden. Hus 1 i fase 2 er under bygging, samt garasjeanlegg under både hus 1 og 2. Grunnarbeidet startet opp i sluttet av oktober 2010 med Strøm Gundersen AS som kontrahert totalentreprenør. Papirbredden II bygges innenfor FutureBuilt. Ferdigstillelse er planlagt mai Leietakere er MSD, Høyskolen i Buskerud og Telemark, BI og Arbeidstilsynet. 5 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for Drammen Eiendom KF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. Drammen Eiendom KF eier til sammen ca m² bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr. 22,8 mill. i 2011 som er en reduksjon på kr. 1,7 mill. fra Vedlikeholdet fordeler seg med kr. 10,2 mill. på oppussing av boliger og kr. 12,6 mill. (ca 320 tiltak) på øvrige eiendommer. 11

12 I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet er det gjennomført en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr. 33,1 mill. Dette representerer også et vedlikehold, ettersom tyngre oppgraderinger trekker med seg deler av etterslep på vedlikehold. Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg. Samlet er det brukt kr. 55,9 mill. på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i Totalt sett anser vi dette som tilfredsstillende nivå for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen. 6 Eiendomsdrift Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både forhold til utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder. Trygghet for helse, miljø og sikkerhet for brukerne er det høyest prioriterte fokusområdet i eiendomsforvaltningen. Dette er nedfelt i vårt strategidokument. Interne kontrollrutiner for brann, elektro, legionella mv. er gjennomgått i 2011 og følges opp hvert tertial. Eiendomsdriften har i 2011 gått som normalt uten alvorlige hendelser. Det ble spesielt fokusert og brukt store ressurser på fjerning av istapper og snø fra tak både på forog ettervinteren. Det ble i 2011 brukt til sammen kr. 46,6 mill. til drift av eiendommene. Eiendomsdriften fordeler seg med kr. 5,8 mill. på drift av boliger, og kr. 40,8 mill. på drift av øvrige eiendommer. I tillegg kommer kjøp energi fra nærvarmenett kr. 4,6 mill. På grunn av store snømengder samt et betydelig kaldere år har det blitt høyere kostnader på vinter drift og energi enn budsjettert. 6.1 Renhold Rammer for renhold Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold av ca m² gulvareal. Dagens innkjøp er regulert i tre rammeavtaler to er inngått med Elite Service Partner AS og dekker til sammen ca m²., mens Toma AS har en avtale om daglig renhold av et areal på ca m². Drift og anbudskonkurranser Renholdsdriften har i hovedsak gått som normalt i Vindusvask ble gjennomført før 17. mai for institusjoner og rådhuset. For barnehager og skoler ble vinduene pusset før oppstart av nytt skoleår i august. Anbudskonkurranser for innkjøp av renholdstjenester gjennomføres normalt 1-2 ganger pr. år, og må anses som del av den daglige drift. Våren 2011 ble det gjennomført anbuds konkurranse for et areal på ca m². Bedriften mottok 8 tilbud. Elite Service Partner AS ga det økonomisk mest fordelaktige tilbud og ble valgt som leverandør etter Toma AS. Kontrakten startet opp 1. oktober. I desember utlyste bedriften en anbudskonkurranse for renhold av et areal på ca m².(toma-kontrakten). Konkurransen avgjøres trolig i løpet av februar Ny leverandør skal overta fra 4. juni Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. INSTA800 kontroll I 3. tertial falt 55 av 511 rom som ble kontrollert (hele utvalget var 2245 rom), og fallprosenten ble 10,8 %. Dette er dårligere enn i 2. tertial da 22 av 368 kontrollerte rom falt (6,0 %). I 1. tertial falt 29 av 580 kontrollerte rom (5,0 %). Drammen Eiendom KF ser med uro på økningen i siste tertial. Klager/Avvik Klager/avvik loggføres og følges opp umiddelbart av Drammen Eiendom KF, og tiltak fra leverandørenes side har blitt iverk satt. Gjennom 2011 har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne. Imidlertid forekommer klager på brukere fra renholderne som ikke har utført sine forpliktelser i henhold til renholdsavtalen («hvem gjør hva listen»). Brukerundersøkelsen 2011 Bedriften gjennomførte i april en elektronisk brukerundersøkelse. Spørsmålene (ca 40) fra undersøkelsen 2010 ble stilt til de samme brukervirksomhetene. Brukertilfredshet for daglig og periodisk renhold måles på en skal 1-6 hvor 6 er best. Resultatene viser en økt gjennomsnittlig tilfredshet med en poengsum på 4,0 for barnehager mot 3,3 i For skoler 4,0 mot 3,8 i 2010, mens det er uendret for sykehjem med 3,8. Vi anser brukertilfredshet på 4 og bedre som tilfredsstillende. Økonomiske resultater Det ble i 2011 utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 34,0 mill., mot budsjettert kr. 33,5 mill. Avviket skriver seg fra arealøkning, i hovedsak på Skoger og Hallermoen skoler. Kostnadene til renhold ble i 2011 kr. 33,3 mill. Renholdsvirksomheten har i 2011 dermed bidratt med til sammen kr. 0,7 mill. Bidraget er bedre enn budsjettert, blant annet fordi kontrakten med Elite Service Partner AS som startet opp 1. oktober var priset vesentlig lavere enn kontrakten som da ble avsluttet. 6.2 Forsikring Drammen kommune har avtale med WACO Forsikringsmegling AS. Total årlig premie for alle bygningsforsikringer er ca. kr 3,0 mill. Alle eiendommer er fullverdiforsikret. Fra 2011 er eiendommene forsikret i Protector forsikring, mot tidligere Kommuneforsikring AS (Gjensidige AS). I tillegg har Drammen Eiendom KF motorvognforsikring til 12 biler gjennom KLP Skadeforsikring AS har som 2010 vært et år med få og kun mindre skadesaker på kommunens eiendommer. 6.3 Energikjøp Drammen Eiendom KF arbeider ut fra en egen energistrategi for å bygge opp under kommunenes miljøambisjoner. Strategien legger grunnlag for lavere energiforbruk og overgang til mer miljøvennlige energikilder i kommunens bygningsmasse. 12

13 Drammen Eiendom KF kjøper inn energi på vegne av kommunen i avtale om kraftforvaltning med leverandøren LOS AS. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Drammen kommune forbrukte ca. 58 GWh i 2011 sammenlignet med 60 GWh i Porteføljeprisen har vært 38,7 øre/kwh mot 45,4 øre/kwh i I tillegg påløper forbruksavgift, nettleie og forvaltning. Total pris eks. mva er ca. 71 øre/ KWh som er ca 2 øre under budsjettert. Energikostnadene belastes kommunens virksomheter direkte og påvirker slik sett ikke Drammen Eiendom KF s regnskap. Drammen Eiendom KF leverer også varme fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya til virksomheter i disse områdene. 6.4 Innleie av eiendom En av Drammen Eiendom KF sine oppgaver er å være kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom. Drammen Eiendom KF har på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av flere kontrakter, blant annet leiekontrakter på 3 bo- og servicesentre, Union Scene, NAV-bygget, kontorlokaler mv. Totalt leide Drammen Eiendom KF inn lokaler i 2011 for i underkant av kr. 52 mill. Drammen Eiendom KF fremleier lokalene til kommunale virksomheter til samme vilkår som innleiekostnadene, men beregner et administrasjonsgebyr på 1 % av leiesum. 7 Kunde- og Brukerundersøkelser Drammen Eiendom KF har gjennomført kundeundersøkelse i Undersøkelsen er sendt til våre interne kunder representert ved virksomhetene som er leietakere i våre eiendommer. I tillegg gjennomføres det elevundersøkelse på landsbasis i regi av Utdanningsdirektoratet (www. skoleporten.no). Fra elevundersøkelsen har vi plukket relevante spørsmål som går på elevenes oppfatning av fysisk læringsmiljø på skolene. Kundeundersøkelse Gjennomsnittlig score på en skala fra 1-6 ligger på 4,13 med 4,54 på spørsmål direkte knyttet til service, 4,14 leiearealene og 4,75 på byggherrefunksjon og rolle i Drammen kommune. Et resultat som er noe bedre en forrige undersøkelse. Vi betrakter resultatet som tilfredsstillende. Når det gjelder servicegrad fra våre medarbeidere er det hyggelig å konstatere et meget godt nivå på denne samtidig som det også er en forbedring siden undersøkelsen for 2 år siden. Når det gjelder tjenesteomfang scorer vi noe lavere. Spørsmålene knyttet til arealene har resultater på 4,14 som er under vårt eget mål på 4,5, men likevel over 4,0 som normalt anses som tilfredsstillende. Ettersom vi har en forbedring siden siste undersøkelse, og sett i lys av at vi har en eldre bygningsmasse samt et generelt mediefokus på forfallet i offentlig bygningsmasse, er likevel ikke resultatene alarmerende. Elevundersøkelsen Resultatene for elevundersøkelsen er fordelt på barnetrinnet (5-7.trinn) og ungdoms trinnet (8-10.trinn). Hovedbilde i undersøkelsen er at vi på de aller fleste måle indikatorene har hatt en forbedring i resultatene fra 2010 til Samendrag for de fleste indikatorene scorer bedre enn landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig score (omregnet til 1-6 skala) ligger på 4,2 for barnetrinnet og 3,5 for ungdomstrinnet. De to områdene hvor vi scorer dårligere enn landsnittet for både barne- og ungdomstrinn, er for standard på toaletter og renhold. Dette er områder som vi nå fokuserer i eiendomsdriften og vedlike-holdsplanleggingen for 2012 spesielt for de skolene som har dårlig score. 8 ØKONOMI Det fremlagte resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av driften og stillingen for bedriften generelt ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av selskapet ut over det som er nevnt i årsberetningen. Utviklingen av rammebetingelser og fremtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. Drammen Eiendom KF hadde driftsinntekter før salg av eiendom på kr. 432,6 mill. Som er kr. 7,9 høyere enn budsjett. Årsresultatet ble kr. 58,3 mill. Fratrukket gevinst ved salg av eiendom på kr. 3,5 mill. og brann/ forsikringsoppgjør kr. 9,5 mill er driftsresultatet kr. 45,3 mill, som er kr. 9,3 mill over budsjett. Dette skyldes: Økt husleieinntekter Kommunal virksomhet Nye husleier Universell utforming, oppgrad. av skolebygg (spesialrom etc), Energikonvertering, enøk-tiltak Leieinntekt boliger Nye leieobjekter Finansinntekter Disponering av resultat Grunnlaget for forslaget til eieruttaket er økonomiplanens budsjetterte krav på eieruttak på kr. 31,2 mill. Både resultat av forsikringsoppgjør og resultat fra salg av eiendom er kapitalinntekter som forutsettes benyttes til investeringer. Årets resultat på kr. 58,3 mill. foreslås disponert under forutsetning om fortsatt drift og som følger: Eieruttak kr. 31,20 mill. Forsikringsoppgjør overføres til egenkapital kr. 9,55 mill. Overføres til egenkapital kr. 17,55 mill. Sum kr. 58,30 mill. Risikoforhold Drammen Eiendom KF har lav finansiell risiko knyttet til utleievirksomheten. Eiendommene er på det nærmeste fullt utleiet hovedsakelig til offentlige leietakere. Utleie av boliger til vanskeligstilte medfører tap. Disse tapene er likevel på et nivå som er greit håndterbare innenfor virksomhetens økonomiske rammer. Renterisikoen er lav, da leieforholdene til Drammen kommune justeres ved eventuell justering av rentebelastning fra kommunens lånefond. Selskapets operasjonell risiko er knyttet til skader på personer og verdier som følge av eiendomsvirksomhetene, overskridelser på investeringsprosjekter og eventuell mislighetsrisiko. 13

14 9 ORGANISASJON Bedriften har i 2011 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker blant de ansatte. Det ble i 2011 avholdt medarbeiderundersøkelse som bekrefter at arbeidsmiljøet i bedriften er godt, med en score for samlet medarbeidertilfredshet på 4,8 på en skala fra 1-6. Sykefraværet var i 2011 på 8,46 % og dette er en økning fra Økningen skyldes hovedsakelig langtidssykmeldinger (se note 20). Ved utgangen av 2011 var det 35 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 28 menn. Det har vært avholdt 2 møter i HMS-gruppa. Styret Styret behandlet 66 saker i 2011 og det har vært avholdt 8 styremøter. 14

15 15

16 16

17 17

18 13 Noter til årsregnskapet 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk i henhold til Regnskapslovens kapittel 4, 4-1. Omløpsmidler/ kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost inklusiv mva., men fratrukket mottatte investeringstilskudd. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige drifts-midler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbi gående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Offentlige tilskudd Mottatte tilskudd periodiseres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnads føring. For driftstilskudd legges bruttoføring til grunn, ved at tilskuddet vises som inntekt mot den inntektsposten tilskuddet relateres til og ikke som en kostnads-reduksjon. Et investeringstilskudd går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og periodiseres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med avskrivningsperioden for tilskuddet. Mva-kompensasjon på investeringer Ny regnskapsføring innføres gradvis fra En andel av inntektsført kompensasjon fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet. For 2011: 40 % Dette skal inngå som finansiering i foretakets investeringsregnskap. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjonskostnader Kostnader i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter klassifiseres som personalkostnader i regnskapet. Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er lineær fordeling av pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonerings- tidspunktet. Kostnaden beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. Når samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at denne overfinansieringen kan benyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsen overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som gjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjons-utbetalinger. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, lønnsvekst, førtidspensjonering og andre endringer blant pensjonsberettigede. Skatt Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 446 Private eiere ÅRSBERETNING 2011 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF Boligutleie - En viktig velferdstjeneste Drammen Eiendom forvalter 1125 boliger Borettslag tilsluttet NBBO Boligmassen fordelt på anvendelse Servicebolig Spesialbolig Omsorgsbolig Utleiebolig Drammen Eiendom forvalter 1125 boliger Boligmassen fordelt på størrelse Drammen Eiendom forvalter 1125 boliger Hybel 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 31

32 Grafisk utforming og trykk: Grafisk senter Drammen kommune Drammen Eiendom KF Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen Postadresse: Postboks 450 Brakerøya, 3002 Drammen Telefon: Telefaks:

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet: 26. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 3 3.2 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 4 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

Ridehallen AS. Organisasjonsnummer 932 843 226. Årsregnskap. Ridehallen AS Årsregnskap 2015

Ridehallen AS. Organisasjonsnummer 932 843 226. Årsregnskap. Ridehallen AS Årsregnskap 2015 Årsregnskap Ridehallen AS 2015 Årsberetning 2015 Ridehallen AS, driver eiendomsforvaltning, og har som formål å oppføre å drive ridesenteret ved Sandnes og Jæren Rideklubb med tilhørende virksomhet. Tomten

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Styrebehandlet: 23. mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 EIERSTRATEGI... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 EIENDOMSDRIFTEN I 2014... 4 3.2 KUNDETILFREDSHET... 4 3.3

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer