SANDNES TOMTESELSKAP KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDNES TOMTESELSKAP KF"

Transkript

1 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Regnskap Noter Driftsinntekt Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Lønnskostnad Kostnader solgte tomter Tilbakeført avsetning forpliktelser 12 ( ) Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Renteinntekt Utbytte Rentekostnad Sum finansposter ( ) ( ) Aktivering av renter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Overskudd

2 SANDNES TOMTESELSKAP KF Balanse EIENDELER Noter ANLEGGSMIDLER Inventar, bil Aksjer Pensjonsmidler Ansvarlig lån Bærheim Utvikling AS Fordring Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Tomter Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

3

4 SANDNES TOMTESELSKAP KF Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter/kostnader Inntekstføring ved salg av tomter skjer når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Inntektene anses opptjent ved inngåelse av gjensidig bindende kontrakt. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Kostnader regnskapsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående art. Nedskrivning blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være tilstede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Tomter ment for videresalg Tomtene er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost består kjøpspris med tillegg av direkte henførbare utviklingskostnader, inklusive finansieringskostnader. Note 2 Lønnskostnader Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Honorarer Sum lønnskostnader Ansatte 7

5 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Andre godtgjørelser Pensjonsutgifter Godtgjørelse til revisor kr Note 3 Salgsinntekter per virksomhetsområde Næringstomter Tomter til offentlige formål Boligtomter Andre inntekter Sum driftsinntekter Note 4 Tomter Boligtomter Næringstomter Tomter til offentlige formål Tomt indre havn Nedskrivning Sum tomter Tomtene er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er foretatt en nedskrivning av tomtene på kr Tomt i indre havn er overtatt fra Sandnes Havn KF. Verdien er verdsatt til markedspris på avtaletidspunktet. Eventuelle merverdier som fremkommer etter at alle tomter er solgt skal fordeles mellom selger (Sandnes Havn KF) med 60% og kjøper med 40%. Ved salg av delfelt er dekningsbidrag redusert med beregnet andel av eventuell gevinst som skal tilfalle Sandnes Havn KF. Note 5 Utbytte Mottatt utbytte fra Sandnes Øst Utvikling kr og fra Brattebø Gård AS kr Note 6 Bundne bankinnskudd Innestående på bank er kr Av dette er kr bundne skattetrekksmidler.

6 Note 7 Varige driftsmidler Inventar Bil Sum Anskaffelseskost 1/ Akk. avskrivninger Balanseført verdi per Årets avskrivninger I % Note 8 Investeringer i tilknyttede selskaper Ervervet Kontor Eierandel Kvelluren Næringseiendom AS 2005 Sandnes 34% Sørbø Hove AS 2007 Sandnes 36% Brattebø Gård AS 2009 Sandnes 70% Kleivane utviklingsselskap AS 2011 Sandnes 64,5% Sandnes Øst Utvikling AS 2011 Sandnes 60% Nord Jæren Utviklingsselskap AS 2012 Sandnes 39,6% Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS 2012 Sandnes 59,61% Bærheim Utvikling AS 2014 Sandnes 60% Austrått Utvikling AS 2014 Sandnes 6,7% Bogafjell Vest Utvikling AS 2014 Sandnes 60% Ruten Parkering AS 2014 Sandnes 40% Sandnes Byutvikling AS 2014 Sandnes 9,9% Aksjekapi tal Ant aksjer Egenkapital 100% Bokført verdi (kostpris) Kvelluren Næringseiendom AS Sørbø Hove AS Brattebø Gård AS Kleivane utviklingsselskap AS Sandnes Øst Utvikling AS Nord Jæren Utviklingsselskap AS Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS Bærheim Utvikling AS Austrått Utvikling AS Bogafjell Vest Utvikling AS Ruten Parkering AS* Sandnes Byutvikling AS Sum *Ruten Parkering AS skal overføres til kommunen Note 9 Ansvarlig lån Bærheim Utvikling AS Lånet skal renteberegnes med NIBOR 3 måneder +2%. Det skal stå tilbake for annen kreditorgjeld hos låntaker. (jfr. dekningsloven 9-7 nr. 2)

7 Note 10 Mellomværende med Sandnes kommune og kommunale foretak Fordringer Kundefordring Sandnes kommune Fordring Sandnes Havn KF Kortsiktig gjeld Gjeld Sandnes kommune Gjeld Sandnes Havn KF Langsiktig gjeld Ansvarlig lån Sandnes kommune Lån Sandnes Havn KF Ansvarlig lån Sandnes kommune Ansvarlig lån 01/ Avdrag Ansvarlig lån 31/ Ansvarlig lån fra Sandnes kommune skal nedbetales over 30 år. Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR + marginpåslag på 3%. Lån Sandnes Havn KF Lån Sandnes Havn KF Lånet er oppstått ved overføringen av tomter fra Sandnes Havn KF. Lånet forrentes med 3 måneders NIBOR fra det tidspunkt del av tomt stilles til disposisjon og frem til betaling av det enkelte avdrag. Avdrag på lånet skal skje etter hvert og i samme takt som delfelter selges til sluttkjøper. Note 11 Andre fordringer Andre fordringer består i hovedsak av opptjente ikke fakturerte inntekter. Dette knytter seg til inngåtte bindende salgsavtaler med hel eller delvis betalingsutsettelse. Skjøte overføres ikke før hele salgssummen er gjort opp. Note 12 Avsetning for forpliktelser Selskapet har hatt en forpliktelse angående fremtidig utbygging av veisystem knyttet til tomteområder som er solgt. Forpliktelsen var estimert til kr Denne forpliktelsen har nå falt vekk og beløpet er ført som kostnadsreduksjon.

8 Note 13 Pensjonsforpiktelse Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 10 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom den kommunale pensjonskassen. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Brutto pensjonskostnad Avkastning på pensjonsmidler Adm kostnader Arbeidsgiveravgift Resultatføring av aktuarielt tap Resultatføring av planendring Effekt av estimatendringer Netto pensjonskostnader Beregnet pensjonsforpiktelse per Pensjonsmidler til markedsverdi Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført aktuarielt tap inkl arb giv Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsmidler Diskonteringsrente 3,00 4,00 Forvented lønnsvekst 3,25 3,75 Grunnbeløpets regulering 3,00 3,50 Pensjonsregulering 2,23 2,72 Forvented avkastning på fondsmidler 3,80 4,40 De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

9 Note 14 Egenkapital Opptjent egenkapital 1/1 kr Overskudd 2014 kr Planendring pensjon kr Opptjent egenkapital kr Netto endring i pensjonsmidler kr skyldes planendring er ført direkte mot egenkapital og ikke inntektsført i drift. Planendringen som gir vesentlig utslag i måling av pensjonsutgiftene er ikke direkte relatert til driften for Note 15 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat Ordinære avskrivninger Reduksjon i varelager (tomter) Reduksjon (økning) i kundefordringer Reduksjon (økning) i andre fordringer Økning (reduksjon) i leverandørgjeld Økning (reduksjon) i kortsiktig gjeld, Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Økning (reduksjon) langsiktige fordringer Økning aksjer Planendring pensjon tillagt egenkapital Reduksjon (økning) langsiktig gjeld Økning (reduksjon) pensjonsmidler Netto kontantstrøm av finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter ved periodens slutt

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer