TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL"

Transkript

1 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: 18. mai tertial 2009 Side 2 av 14

2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG ORGANISASJONSFORHOLD REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL RENHOLD EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 1. TERTIAL Danvik skole BYGGEPROSJEKTER I ARBEID Marienlyst skole Skoger skole Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage, oppgradering Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Parktunet barnehage, rehabilitering UTVIKLINGSPROSJEKTER Etterbruk Strømsø skole P-hus Strømsø, STATENS TILTAKSPAKKE Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Fjell skole, utvidelse Erstatning av Oljekjeler INVESTERINGER BOLIG INNLEIE NAV Småhusprosjektet Muusøya JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL INVESTERINGSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT tertial 2009 Side 3 av 14

3 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) er kommunens hovedvirkemiddel for å realisere kommunens mål innen følgende områder: Forvaltning, drift og vedlikehold av skolebygg, omsorgsbygg, institusjoner, barnehager, kulturbygg og kommunale boliger Utleie av boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger (personer med spesielle behov) Utvikling og kjøp/salg av eiendommer Ivareta eierfunksjon av kommunale bygg og eiendommer Innleie av eiendommer for å dekke basisorganisasjonens behov 1 SAMMENDRAG De største begivenhetene i 1. tertial har vært oppstart bygging av Marienlyst skole, sluttarbeider på Danvik skole som flyttet tilbake den 12. Januar og planlegging av flere større byggeprosjekter. Eiendomsdriften har gått som planlagt uten store uhell eller driftsproblemer, men en relativt kald og snørik vinter har medført høye kostnader til snørydding og energi. 2 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 30 ansatte i bedriften. 7 kvinner og 23 menn. Vi har ansatt 1 ny driftstekniker, som begynner 1. Juni Foretaket har hittil i 2009 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Det har vært avholdt to møter i HMSgruppa. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til Sykefravær kvartal 2009 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 0,47 % 17,04 % 17,51 % 0,59 % 0,98 % 1,57 % Menn 1,13 % 2,19 % 3,33 % 1,87 % 0,95 % 2,83 % Samlet 0,98 % 5,72 % 6,70 % 1,55 % 0,96 % 2,51 % Det har vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 21 saker. 3 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 1. tertial kan det likevel være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for hovedtrekkene i regnskapet. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 15,4 mill. som er kr. 0,8 mill under budsjett. Årsaken til dette har sammenheng med at kostnadene til eiendomsdrift tertial 2009 Side 4 av 14

4 er noe over budsjett. I 1.tertial skyldes dette hovedsaklig en snørik vinter og kald vinter. Vedlikehold er i henhold til budsjett. Finansinntekter er på 1,2 mill., som er kr. 0,8 mill over budsjett. Finanskostnadene er på 37,7 mill., som er kr. 0,9 mill under budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 3,1 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 18,5 mill. 3.1 Renhold Inntekter fra salg av renholdstjenester utgjorde pr. april kr. 10,0 mill. mot budsjettert kr. 9,8 mill. Merinntekten skriver seg fra renhold hos virksomheter som ikke var budsjettert (nye barnehager). Kostnadene ble kr. 9,6 mill. Bidraget - kr. 0,4 mill. er noe høyere enn budsjettert. På årsbasis ventes inntekter på kr. 30,0 mill, med kostnader på 29,7 mill. I februar ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant kundene. Undersøkelsen viste en klar forbedring i kundetilfredsheten forhold til undersøkelsen høsten Forbedringen var imidlertid mindre enn ventet. Det er derfor iverksatt ytterligere tiltak og reforhandling av avtaler for å bedre kvaliteten ytterligere. 4 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2009 er det aktivert nye investeringer for kr. 85,5 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mva kompensasjon fra investeringer på kr. 12,6 mill. Beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF å bidra med 45,2 mill. i Ferdigstilte prosjekter i 1. tertial Danvik skole Elevene flyttet tilbake til Danvik skole 12.januar. Etter innflytting har alle arealer løpende blitt ferdigstilt, selv om det fortsatt gjenstår noe sluttarbeid, reklamasjoner, utvendig tak over gymsal, ferdigstillelse av øvre og nedre skolegård og vaktmesterboligen. Bakgrunnen for at vaktmesterboligen ikke er ferdigstilt er endring i bruk og romløsning ved at skolen vil ta den i bruk til nytt mottak, for fremmedspråklige. Ombyggingen og rehabilitering av Danvik skole har et budsjett på kr. 128,5 mill. I tillegg kommer kr. 5,0 mill. til inventar og utstyr som disponeres av skolen. Det er pr belastet kr. 120,7 mill. Men det er forventet at endelig sluttoppgjør vil medføre tilleggsarbeider og kostnader på kr. 3-4 mill. utover budsjett. Dette vil bli dekket av egenkapital og omdisponering av rammer i Drammen Eiendom KF tertial 2009 Side 5 av 14

5 4.2 Byggeprosjekter i arbeid Marienlyst skole Byggearbeide på ny Marienlyst skole er startet. Tidligere tennishall er revet og spunt og gravearbeid er igangsatt. Skolebyggets plassering er parallellforskjøvet østover, for å ivareta muligheten til å utvikle Marienlyst stadion til et moderne stadion for toppfotball. Passivhus-by og boligutstillingen Skolen er planlagt med vesentlig lavere energiforbruk enn tekniske forskrifter krever. I forbindelse med by- og boligutstillingen er det reist spørsmål om ikke skolen kan være et forbildeprosjekt i utstillingen, og tilpasses såkalt passivhusstandard. Dette er ikke urealistisk, og vil etter sigende være den første passivhusskolen i landet. Kravene for å oppfylle passivhus-standard er et forbruk på under 15 kwh pr. kvadratmeter pr. år til oppvarming. Dette vil ha en merkostnad på ca. 8 mill. ENOVA har støtteordninger til tiltak for redusert energibruk. Drammen Eiendom KF har søkt om støtte ca. 4,8 mill. kr. til Marienlyst skole som forbildeprosjekt. Innsparingspotensialet i form av reduserte energiutgifter er likevel marginalt, og investeringen vil først være nedbetalt etter omkring 40 år med full lånefinansiering. Dersom støtte innvilges fra Enova med kr. 4,8 mill., vil investeringen likevel få en forsvarlig lønnsomhet, i tillegg til forbildestatusen skole vil ha i forbindelse med by- og boligutstillingen. En eventuell tilpasning til passivhus en politisk prioritering enten det innvilges støtte for hele eller deler av beløpet. Byggeprosjektet har etter entreprisekonkurransen gjennomført en leveransejustering tilpasset korrigert investeringsramme på 215 mill. kr som ble fastsatt av bystyret ved behandling av økonomiplan Feilaktige beregninger fra geoteknisk rådgiver for behov for spunt og gravarbeid ved flytting av skolen har imidlertid medført forsinkelser og en ikke ubetydelig kostnadsøkning som tærer unødig hard på reservene i prosjekt. Det arbeides med både fremdriftsmessig og kostnadsmessige tilpasninger. Ferdigstillelse til skolestart august 2010 innefor budsjettrammen er fortsatt målsettingen Skoger skole I forbindelse med Økonomiplan 2009 har Bystyret vedtatt en rehabilitering av skolebygget inkl. oppføring av ny, stor flerbrukshall. Det er gjennomført konkurranse på prosjektering og anbudsgrunnlaget forventes ferdigstilt medio juni Igangsetting og oppstart av byggearbeidene planlegges nå for september Som tidligere angitt, stipuleres byggetid til ca. 15 mnd. med ferdigstillelse i årsskiftet 2010/11. Det tas forbehold om fremdriftsavklaringer med valgt entreprenør. Prosjektet vil for øvrig være i tråd med hovedtrekkene i det vedtatte forprosjekt. Et nytt element er at det er valgt å erstatte biobrensel med varmebrønner. Dette ut av en samlet vurdering av investeringskostnader, miljøhensyn, drift og lønnsomhet for anlegget. I tillegg til varmebrønner baseres anlegget på solaranlegg og bruk av gass (for spisslaster). Helheten har en høy miljøprofil tertial 2009 Side 6 av 14

6 Total investeringsramme er avsatt til 97 mill. kr. og foreløpig er påløpt ca. 3,1 mill.kr. (for det meste prosjekteringskostnader) Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Hovedbygget i Fjell barnehage ble totalskadet av brann oktober Ved en gjenoppbygging må det tas hensyn til dagens og fremtidige behov for barnehageplasser i bydel og på kommunenivå. Prosjektet er lagt ut på anbud med flere aktuelle opsjoner til realisering, med anbudsfrist 3. juni. Drammen Eiendom KF ønsker å følge opp kommunens miljøambisjoner og styrke satsing på miljø- og energioptimale løsninger i forbindelse med nye byggeprosjekter. For Fjell barnehage er det aktuelt å basere utbyggingskonseptet på å redusere varmetap fra bygget (passivhus standard), noe som oppnås bl.a. ved å ekstra/superisolere ytterkonstruksjonene, bruke vinduer og dører med meget lavt varmetap, bygge lufttett og ha et ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning. Merkostnadene som vil knyttes til oppnåelse av passivhus-standard estimeres til ca. 10 % av investeringssum. Til gjengjeld vil man kunne regne med noe besparelser ved energibruk i drift over hele byggets levetid. Forsikringsoppgjøret gir en erstatning på kr. 9,0 mill. Det foreligger følgende utbyggingsalternativ: Alternativ 0; Ren gjenoppbygging av nedbrent bygg med bruttoareal på 450 m2. 60 barnehageplasser gjenskapes, men disse vil være trange i forhold til dagens standard på 9 m2/bta pr. barn. Estimert kostnad utover forsikringssum 2,3 mill.kr. Alternativ 1; nybygg med 60 plasser tilpasset dagens standard på 9 m2/bta pr. barn. Utgjør ca. 550 m2 BTA. Estimert kostnad utover forsikringssum 8,3 mill.kr. Alternativ 2; anlegg dimensjonert for 100 barnehageplasser. Utgjør 550 m2 nybygg og rehabilitering av Gamlestua på 280 m2. Estimert kostnad utover forsikringssum 14,2 mill.kr. Alternativ 3; anlegg dimensjonert for 120 barnehageplasser, hvorav 20 nye barnehageplasser. Forutsetter 740 m2 nybygg og rehabilitering av Gamlestua på 280 m2. Estimert kostnad utover forsikringssum 19,4 mill.kr. Det planlegges oppstart av byggesaksbehandling umiddelbart etter politisk avklaring av alternativ. Arbeidene forventes igangsatt i løpet av høsten 2009 og varighet /ferdigstillelse vil være avhengig av ønsket utbyggingsomfang Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage, oppgradering Drammen Eiendom KF kjøpte Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage fra Sykehuset Buskerud og eiendommene ble formelt overtatt 15.desember tertial 2009 Side 7 av 14

7 Begge eiendommene har behov for teknisk og bygningsmessig oppgradering. Total investeringsbehov er budsjettert til 10 mill. kr. Sørbyløkka barnehage er allerede i anbudsfasen og det regnes med en ferdigstillelse i løpet av høsten Arbeidene ved Lilleløkka barnehage er mer omfattende. Det planlegges med byggestart i løpet av høsten 2009 og ferdigstillelse i 1. kvartal Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). I forbindelse med det skal ca. 50 plasser etableres ved Jordbrekkskogen barnehage, hvor eksisterende Grendehus er foreslått rehabilitert og utvidet. Til sammen omfatter prosjektet ca. 500m2 nybygg. Estimert investeringsramme er 12 mill. Prosjektering er igangsatt og byggestart er anslått til høsten Parktunet barnehage, rehabilitering Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). I forbindelse med det skal ca.10 barnehageplasser etableres ved Parktunet barnehage. Man planlegger en omfattende rehabilitering av vestre sidebygg. Investeringsbehov er foreløpig anslått til 3 mill. kr. men pga. av byggets alder og vernestatus har man fortsatt noe usikkerhet iht. kostnadsbildet. Arbeid med tilstandsvurdering og avdekking av rehabiliteringsbehov er igangsatt. På nåværende tidspunkt ser man også på muligheten til å øke barnehagens kapasitet noe utover de påkrevde 10 plasser. Endelig kostnadsbilde vil måtte ses i sammenheng med det. 4.3 Utviklingsprosjekter Etterbruk Strømsø skole Når Marienlyst skole står ferdig, vil nåværende Strømsø skole bli fristilt. Det er igangsatt arbeid med mulighetsanalyser for etterbruk av eiendom. Eiendommen vurderes spesielt i sammenheng med By-og boligutstilling som er under planlegging P-hus Strømsø, Bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplan at det tas snarest mulig sikte på å realisere et parkeringshus på kommunens eiendom i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate På basis av ovennevnt vedtak utarbeidet Drammen Parkering KF og Drammen Eiendom KF beslutningsgrunnlag for bygging og drift av p-hus. Dokumentet ble styrebehandlet i begge foretakene og fremlagt som orienteringssak i formannskapet. Hvor det angis følgende overordnede føringer/anbefalinger: Videre prosjektering tar utgangspunkt i et konsept med et P-hus 5 ½ etasjer som utnytter hele det regulerte areal. Det gås ikke videre med det underjordiske konseptet tertial 2009 Side 8 av 14

8 Det søkes å sikre en funksjonalitet og utforming som i størst mulig grad dekker brukeres behov. Det vektlegges at P-huset skal oppleves som funksjonelt og attraktivt av brukerne. I den videre planlegging av p-huset søkes løsninger med høy estetisk kvalitet og med en best mulig miljø- og klimaprofil. For Drammen kommune vil det kunne være god økonomi å eie et P-hus på Strømsø. Det vurderes derfor som hensiktmessig at finansiering av P-huset skjer gjennom bykassen. Organisering av arbeidet med nytt P-hus skjer med Drammen Eiendom som hovedansvarlig for bygg og eierskap og med Drammen Parkering KF i rollen som framtidig leietaker og drifter av parkeringsvirksomheten. Spørsmålet om endret organisering, evt. etableringer av AS, av eierskap til eiendommen og/eller parkeringsdriften tas opp på et senere tidspunkt. Konseptvalg for bygging av P-hus Det har vært gjennomført konkurranser for valg av arkitekt og prosjekteringsteam. Prosjektering ble igangsatt rundt 1. mai og i den videre prosessen settes stort fokus på både fremdrift og gjennomføring av de avklaringene som blir nødvendig for å kunne levere et kvalitetsmessig godt produkt. I prosessen har det kommet nye politiske innspill om alternative byggemetoder. Blant annet bruk av tre eller annet miljøprofilert material/-konseptvalg. Prosjekteringsgruppen har fått i oppdrag å utarbeide et beslutningsgrunnlag for et slikt konseptvalg. Man har valgt en helhetlig tilnærming til oppgaven, hvor alternative materialer (dvs. tre, stål og betong) ble vurdert iht. miljøegenskaper, bygningsmessige/konstruktive muligheter og økonomiske konsekvenser. Hittil foretatte vurderinger kan kort oppsummeres slikt: Miljøegenskaper: Flere studier viser at tre totalt sett viser en lavere miljøbelastning sett over livsløpet enn andre konstruksjonsmaterialer. Det er imidlertid vanskelig til å trekke en entydig konklusjon basert på vitenskapelig grunnlag på nåværende tidspunkt, dels pga usikkerhet i beregningsmetoder for miljøpåkjenninger. Betong rangeres på andre plass, mens stål fremstår som det mest ugunstige alternativet når det gjelder miljøegenskaper. Konstruktive egenskaper: Alle alternative materialer som blir vurdert kan teoretisk anvendes i bygging av p-huset. Det påpekes likevel at tre vil stille noen utfordringer spesielt når det gjelder brann og sikring mot mekaniske påkjenninger (støt). Det vil også forutsette at foreløpig foreslått fundamenteringsløsning (kompensert fundamentering, 1 kjelleretasje) må revurderes. Andre kritiske temaer er avstivningsforhold, kryp/svinn og setninger og dimensjonering av bærekonstruksjonen generelt. Disse forhold er foreløpig ikke testet i praksis i et p- hus av sammenlignbar størrelse. Sammenlignet med det, fremstår både betong og stål som tryggere materialer, som fører til løsninger som er allerede gjennomprøvd, med kjente og godt dokumenterte langtidsvirkninger. Økonomi: Det er alltid en usikkerhet knyttet til prisberegninger i en så tidlig prosjektfase og med relativ få (eller ingen) referanseprosjekter å forholde seg til. Ved en sammenligning av kjente prisestimater for selve bæresystemet, viser det seg at trekonstruksjonen vil ha en tertial 2009 Side 9 av 14

9 betydelig høyere kostnad. Dette vil kunne avveies noe av fundamenteringen, som antas å være gunstigere for tre enn for betong. Totalsett anslås at kostnad for et p-hus oppført i tre vil kunne ligge 20-30% høyere enn for betong. Dette gjelder kun investeringskostnaden og inkluderer ikke risikohåndtering. Oppsummering Med utgangspunkt i en samlet vurdering av de ovennevnte betraktninger anbefales at p- hus oppføres i betong som bærende konstruksjon. Argumenter som kan trekkes spesielt frem er økonomi og godt dokumenterte forhold når det gjelder både bygge- og driftsfasen. Bruk av tre er en økonomisk mindre gunstig løsning og med flere potentielle risikomomenter som kan øke kostnadsrammen med ytterligere 10-20% sammenlignet med bruk av betong. Det stilles også spørsmål hvorvidt trekonstruksjonen vill fremstå som synlig og om den derfor i begrenset grad vil oppleves som trearkitektur. Avhengig av nødvendige avklaringer planlegges det at et komplett forprosjekt inkl. kostnadskalkyle og anbudsprosess gjennomføres høsten Med endelig investeringsbeslutning i bystyret i forbindelse med økonomiplan Statens tiltakspakke Som følge av finanskrisen har staten tildelt tiltakspakker for å stimulere sysselsettingen. Drammen Kommune ble tildelt ca. 40 mill. i investeringstilskudd, hvorav Drammen eiendom KF er tildelt kr. 5,0 mill. til bruk til erstatning av olje-/ og el. kjeler til fornybare energikilder. I tillegg bevilget bystyret kr. 14 mill. til Fjell skole og 36 mill. til ombygging av Galterudbadet Begrunnet i økte midler til kompensasjon av rentekostnader Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Det er gjennomført konkurranse om totalentreprise knyttet til ombygging av bad (hvor bruken er forutsatt avviklet fra 1. juli d.å.), samt rehabilitering av eksisterende gymsal. Det innkom 3 tilbud, og konkurransen ble avlyst som mislykket da 2 av tilbudene måtte avvises. Ett av tilbudene som måtte avvises foreslo nybygg i stedet for ombygging/rehabilitering. Dette innspillet anses som interessant, da det tilsynelatende er konkurransedyktig med ombyggings-alternativet investeringsmessig, og samtidig inneholder større fleksibilitet bruksmessig. Ny konkurranse foreslås derfor gjennomført slik at både nybygg-alternativet og ombyggings-alternativet kan konkurrere på tildelingsmessig like prinsipper, og at endelig valg av løsning er helhetlig fundert Fjell skole, utvidelse Konkurranse om totalentreprise knyttet til tilbygg/utvidelse av Fjell skole med ca. 500 m2 er gjennomført i 1. Tertial Det innkom 8 tilbud, og tilbudet fra Konsmo Fabrikker AS er valgt. Det arbeides for en rask realisering for å ivareta skolens akutte behov for undervisningsarealer fra kommende skoleår august tertial 2009 Side 10 av 14

10 4.4.3 Erstatning av Oljekjeler Det er igangsatt prosjekt for å gjennomgå hvilke oljekjeler som vil være mest gunstig å konvertere. Prosjekter på 2 eller 3 eiendommer vil bli igangsatt i løpet av året som forutsatt. 4.5 Investeringer Bolig Innenfor boligområdet ble det i budsjettet avsatt kr. 10 mill. til kjøp av boliger.. Det er ved utgangen av 1. tertial investert kr. 9,8 mill. hvorav 9,3 mill i kjøp. 4.6 Innleie En av oppgavene til Drammen Eiendom KF er å være kompetanseenhet for innleie av eiendom på vegne av kommunen når leie velges. En rekke av kommunens virksomheter har for tiden behov for nye eller større lokaler. Dette involverer Drammen Eiendom KF og det er lagt ned betydelig arbeid med å utvikle og fremskaffe tilfredsstillende løsninger på arealbehov både i våre egne eiendommer og i det private markedet NAV Drammen Eiendom KF har inngått leiekontrakt på nytt NAV kontor på vegne av NAV og Drammen kommune/sosialsenteret. Alle nødvendige kontrakter er inngått mellom berørte parter. Prosjektet er lokalisert på Grønland. Byggestart ble igangsatt med planlagt ferdigstillelse Småhusprosjektet Muusøya Samarbeidsprosjekt mellom Rød Kors, Kirkens Bymisjon og Drammen Kommune er startet opp, og det er utarbeidet et enkelt skisseprosjekt. Prosjektet vil inneholde 6 boenheter med personalbase. Drammen Eiendom deltar i byggekomiteen som fremtidig leietaker sammen med byggherren Røde Kors. Det er sendt søknad til Husbanken for prosjektet, og det forventes tilskudd på 40 % av byggekostnadene og 60 % lån. Det er Røde Kors som opptar lånet for prosjektet, men det er Drammen kommune som vil inneha all den økonomiske risikoen, også for kapital og driftskostnadene. Dette vil gjenspeiles i leieavtalene som er under utarbeidelse. Eiendommen forutsettes fremleiet til Senter for rusforebygging og den enkelte beboer tertial 2009 Side 11 av 14

11 5 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL Investeringsbudsjett Ref. pkt Marienlyst skole. Passivhus standard Som det fremgår av pkt er det et alternativ å bygge etter en såkalt Passivhusstandard. Kostnadsberegnet til kr. 8,0 mill. Det er søkt om midler som forbildeprosjekt fra ENOVAs, men det er foreløpig ikke endelig behandlet. Det foreslås at investeringen gjennomføres dersom det innvilges støtte fra Enova på i størrelsesorden 50 % av investeringen. Dersom det ikke skulle komme midler fra Enova forelås det at investeringen ikke gjennomføres. Ref. pkt Gjenoppbygging av Fjell Barnehage Drammen Eiendom KF foreslår utbyggingsalternativ 3 som innebærer en totalinvestering på kr. 28,4 mill. hvorav kr. 9,0 mill dekkes av forsikringsoppgjør. Forslag til revidert Investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Marienlyst skole Tilleggbevilgning for passivhusstandard 16,1 mill 215,0 mill. 4,0 mill. 219,0 mill Fjell Barnehage 0,5 mill. 9,0 mill. 19,4 mill 28,4 mill Utover dette er det ikke behov for endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1.tertial. 5.2 Driftsbudsjett 2009 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 1. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjett så langt er av en slik størrelse at de kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på omkring kr. 28,6 mill. som budsjettert tertial 2009 Side 12 av 14

12 Regnskapsrapport Periode: Drammen Eiendom KF tall i kr Regnskap pr. 1. tertial 2009 Vedtatt budsjett 2009 Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter % Grunnleie/Private % Husleie boliger % Salg renholdstjenester % Tilskudd % Andre Inntekter % SUM DRIFTSINNTEKTER % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader % Administrasjonskostnader % Innleiekostnader % Forsikringer % Innkjøp renhold % Eiendomsdrift % Vedlikehold % Tap på fordringer % Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER % DRIFTSRESULTAT % Finansinntekter % Finansutgifter % SUM FINANS % RESULTAT før Eiendomssalg % Salg av eiendom % Kostpris solgte eiendommer % Kostnader ved salg av eiendom % RESULTAT SALG EIENDOM % NETTO RESULTAT % tertial 2009 Side 13 av 14

13 Investeringsregnskap 1. tertial 2009 Prog. Ansvar Beløp pr. Påløpt i Beløp pr. Prosj.nr Prosjekter Budsjett Rest i kr Barnehager - SUM Dampen sentralbarnehage(wergelandsgt.10b) MP Parktunet BH,rehab.av vestre sidebygg MP Jordbrekkskogen BH,utvidelse MP Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann MP Sørbyløkka barnehage, oppgradering MP Lilleløkka barnehage,oppgradering MP SUM Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Drammenshallen(garderobe:dører,belegg) VA Erstatning Tennishall RP Marienlyst Bad 2005 GA SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Fjellheim skole (oppgrad.) Rådhuset-Tårnbygg (tak-rømn.vei-møterom) GA Pleie og omsorg - SUM Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshe BH Åskollen BSS, tilbygg BH Carporter 4 omr.hjemmesykepleien RP SUM Pleie og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Skole - SUM Frydenhaug skole, mulighetsanalyse rehab. RP Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. RP Hallermoen skole - ombygging MP Fjell skole,utvidelse RP Galterud skole.etterbruk/utvikling bad MP Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall MP Danvik skole,skoleoppgrad(ref.10079) BH Skoler, rehabiliteringsplan RP Marienlyst Skole RP SUM Oppgradering av skolebygg - avsetning Sosiale tjenester - SUM SUM KJØP boliger for sosialt vanskeligstilte HF KJØP boliger for sosialt vanskeligstilte HF Kobbervikhagen 6a,utbedr.i f.m.kjøp VA Anchersensvei 6,oppgrad.elektro+dører BH Ø.Kjøsterudgt.8,leil Ombygg fam.bolig BH SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Ufordelt myndighetskrav - SUM SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Drammen Eiendom KF - SUM SUM Generell investeringsramme SUM Finansiert eksternt SUM Utvikling av eiendommer TOTALSUM tertial 2009 Side 14 av 14

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 27. september 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 BOLIGER... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP AV BOLIGER...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 17.03.2014 SAK 19/14: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/

Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/ Vedlegg 5 DRAMMEN EIENDOM KF UTSKRIFT AV MØTEBOK Saknr. 22/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21/05-2007 SAK 22/07: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT BUDSJETT

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 56/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 30.09.2013 SAK 56/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011 DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/6241 Deres referanse Dato 15/9-2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd.

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 4 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 SAK 28/16: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 DRAMMEN EIENDOM KF Styrebehandlet: 21.05.2008 DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 1 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) er kommunens hovedvirkemiddel for å realisere

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet: 26. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 3 3.2 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 26. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 5 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter

Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter Presentasjon Bystyrekomite Oppvekst og Utdanning 14. mars 2017 Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter 1. Innledning 2. Barnehage - og skolekapasitet 3. Ungdomsskole Strømsø inntaksområde

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder.

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder. Dato: 4. desember 2006 Fullmaktsak 35 /06 Nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord-engasjering av byggeleder OJS BBE-1633-200412084-54 Hva saken gjelder: I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen

Detaljer

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 SAK 39/08: ØKONOMIPLAN 2010-13 - FORELØPIG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 29/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.05.2016 SAK 29/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011 DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/6241 Deres referanse Dato 19/9-2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd.

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 29.mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Byutvikling i Drammen

Byutvikling i Drammen Byutvikling i Drammen Pågående prosesser Formannskapet 10.09.2013 Utbyggingspotensial i sentrale strøk Overordnede gjeldende rammebetingelser: Kommuneplan for Drammen 2007-2018: Overordnede gjeldende rammebetingelser:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/08 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 02.04.2008 SAK 14/08 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Sakspapir. Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg. KS-033/16 Vedtak: ArkivsakID 16/1204

Sakspapir. Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg. KS-033/16 Vedtak: ArkivsakID 16/1204 ArkivsakID 16/1204 Sakspapir Vår saksbehandler: Tord Arnesen 62 43 67 00 Sektor for skole Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 046/16 18.03.2016

Detaljer