RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU)"

Transkript

1 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Seksjon for konkurranse og utvikling RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU) Versjon: 1.0 Dato: Prosjektgruppe: Solveig Krokeide Turid Hesjedal Linda Kallsten Syrstad Maj-Britt Brobakke

2 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING HOVEDTREKK OG OPPSUMMERING PROSJEKTETS MANDAT METODIKK DETALJER RESULTAT, MEDARBEIDERE DETALJER RESULTAT, ENHETSLEDERE VEDLEGG INNLEDNING Bergen kommune (BK) har som målsetting å ha myndiggjorte og motiverte medarbeidere som trives. Som et viktig virkemiddel for å skaffe informasjon om og innsikt i medarbeidernes egen vurdering av arbeidssituasjon, motivasjon og trivsel, gjennomføres årlig en medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU). Det gjennomføres nettbasert spørreundersøkelse via Kommuneforlaget og portalen Oppdragsgiver, ved HR direktøren, ønsket å gjennomføre spørreundersøkelse blant kommunens medarbeider og enhetsledere for å gjøre en evaluering av MTU i forhold til forberedelse og gjennomføring av undersøkelsen, samt oppfølging av resultatet. Gjennom evalueringen kan det tas stilling til hvorvidt MTU er et nyttig ledelsesverktøy, og et nyttig verktøy for økt trivsel for medarbeidere. Gjennom denne prosjektrapporten presenteres resultatene fra evalueringen. Det har ikke vært innenfor prosjektgruppens mandat å foreslå eventuelle tiltak. 2 HOVEDTREKK OG OPPSUMMERING medarbeider og 251 enhetsledere har deltatt i evalueringen av MTU. Av medarbeidere oppgir 2718 medarbeidere (72 %) å ha hel stilling.70% av medarbeiderne var kvinner. Av 251 enhetsledere var 68 % kvinner. Medarbeiderne og lederne fikk ulike spørreundersøkelse; noen spørsmål var like og andre ulike, jfr. detaljer resultater. Metodikk, statistikk og detaljene fra resultatet er presentert i rapporten. Dette kapittelet viser hovedtrekkene og en oppsummering fra evalueringen. Både medarbeidere og ledere vurderer MTU som et nyttig hjelpemiddel. Medarbeidere og ledere er i stor grad fornøyd med informasjon i forkant av MTU og gjennomføringsfasen med praktisk tilrettelegging. 85 % av medarbeiderne har hatt tilgang til skjermet PC arbeidsplass for gjennomføringen, og 83 % besvarte undersøkelsen fra egen kontorplass.34 % av medarbeiderne og 61 % av lederne foretrekker at MTU gjennomføres anonymt. Oppfattelsen av om det settes i gang tiltak i avdelingene, er ulik. Flere ledere (63 %) enn medarbeidere (21%) oppfatter at det er satt i gang tiltak. Oppfattelsen er også ulik med hensyn til aktiv deltagelse i oppfølgingsarbeidet. Mens (63 %) av medarbeiderne oppgir at de selv har deltatt aktivt i oppfølgingsarbeidet, oppgir 92 % av lederne at medarbeiderne har deltatt aktivt. Både medarbeidere og ledere er i stor grad fornbøyd med tiltakene som settes i gang. Versjon 1.0 side 2 av 26

3 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Oppsummering fra evalueringen, Medarbeidere Av medarbeidere som deltok i denne spørreundersøkelsen, har tidligere svart på internettundersøkelsen for MTU. Bare de som hadde deltatt i MTU besvarte vårt skjema for spørsmål knyttet til informasjonen i forkant og gjennomføringen av MTU, mens alle har svart på spørsmålene knyttet til oppfølging av undersøkelsen. For de spørsmålene der respondentene ble bedt om å angi skår på en skala fra 1-6 ble det også gitt mulighet for å svare "vet ikke". Snittverdien er beregnet uten at denne kategorien er med, slik at det for de som har tatt stilling til hvor fornøyd de er, framgår hva som er snittskår. Av de medarbeiderne som tidligere hadde deltatt i MTU gis informasjonen som ble gitt i forkant av undersøkelsen en snittskår på 3,66. Når det gjelder vurdering av alt i alt for gjennomføring av undersøkelsen, er svarene positive og gjennomsnittskår er 4, % av medarbeiderne som deltok bekrefter at resultatet fra MTU ble presentert for personalet. Dette ble i all hovedsak lagt fram av ledelsen. 21 % av medarbeiderne bekrefter at det har vært satt i gang tiltak (aktiviteter og prosesser) på egen arbeidsplass, som følge av undersøkelsen. 34 % sier at det ikke har vært satt i gang tiltak, mens 41 % ikke kjenner til at slike tiltak har vært satt i gang. 4 % mener det ikke har vært behov. Kun 16 % hevder at det har skjedd positive endringer på egen arbeidsplass i etterkant av undersøkelsen. 39 % mener det ikke har skjedd positive endringer, mens 45 % sier vet ikke. Av de medarbeiderne som oppgir at det har vært satt i gang tiltak, har 63 % deltatt aktivt i oppfølgingsarbeidet og 51 % svarer at de alt i alt vurderer undersøkelsen som et nyttig hjelpemiddel for å jobbe effektivt med spørsmål om trivsel og miljø på egen arbeidsplass. Snittskår er 3,62. Tabell 2.1.1: Resultater fra spørreskjema til medarbeiderne for evaluering av MTU, knyttet til informasjons-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen. Resultat i prosent. Snittskår er beregnet uten "vet ikke" kategorien. Informasjonsfasen, medarbeider Skår 1-3 Skår 4-6 Snitt skår Ja Nei Vet ikke Har du besvart spørreskjema for undersøkelsen? 58 % 42 % Antall svar Hvor fornøyd var du med informasjonen som ble gitt i forkant av undersøkelsen? 40 % 54 % 3,66 6% Antall svar I hvor stor grad opplevde du undersøkelsen som anonym? 24 % 68 % 4,41 8 % Antall svar Ville du deltatt i undersøkelsen dersom den ikke var anonym? 40 % 34 % 26 % Antall svar Versjon 1.0 side 3 av 26

4 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Gjennomføringsfasen, medarbeider Hvor fornøyd var du med det elektroniske spørreskjema? Antall svar Hvor fornøyd var du med den praktiske tilretteleggingen? Antall svar Har du hatt tilgang til skjermet PC arbeidsplass for å kunne besvare spørsmålene? Antall svar I spørreskjemaet var det mulig å skrive kommentarer. I hvor stor grad var dette viktig for deg? Antall svar Alt i alt, hvor fornøyd var du med gjennomføringen av undersøkelsen? Antall svar Skår 1-3 Skår 4-6 Snitt skår Ja Nei Vet ikke 18 % 79 % 4,37 3 % 16 % 81 % 4,45 3 % 85 % 15 % 57 % 40 % 3,13 3 % 24 % 73 % 4,08 3% Oppfølgingsfasen, medarbeider Skår 1-3 Skår 4-6 Snitt skår Ja Nei Vet ikke Ble resultatet presentert for personalet? 63 % 19 % 18 % Antall svar Har det vært satt i gang tiltak (aktiviteter og prosesser) på din arbeidsplass, som følge av undersøkelsen? 21 % 34 % 4 % ikke behov 41 % Antall svar Hvor fornøyd er du med de tiltak (aktiviteter og prosesser) som ble iverksatt på din 22 % 72 % 4,22 6 % arbeidsplass? Antall svar 796 Har du selv deltatt aktivt i oppfølgingsarbeidet? 63 % 37 % Antall svar 795 Har det skjedd positive endringer på din arbeidsplass i etterkant av undersøkelsen? 16 % 39 % 45 % Antall svar Alt i alt, i hvilken grad vil du vurdere undersøkelsen som et nyttig hjelpemiddel for å jobbe effektivt med spørsmål om trivsel og arbeidsmiljø på din arbeidsplass? Antall svar % 51 % 3,62 12 % 2.2 Oppsummering fra evalueringen, Ledere 92 % av lederne oppgir at undersøkelsen har vært gjennomført for medarbeiderne på egen avdeling. Disse besvarte spørsmålene i denne evalueringen. 19 ledere deltok ikke i denne evalueringen, fordi det ikke har vært gjennomført MTU på avdelingen. Versjon 1.0 side 4 av 26

5 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU % av lederne er fornøyd med informasjonen som ble gitt i forkant av undersøkelsen, noe som gir en snittskår på 3,98. Informasjonen ble i stor grad mottatt gjennom intranett, ledergruppe, rådgivere og Arbeidsgiverseksjonen ved brukerstøtte. 61 % av lederne involverte andre i planlegging i forkant av undersøkelsen. 85 % av lederne oppgir at medarbeiderne opplever at undersøkelsen er anonym. 61 % oppgir at de ønsker anonym undersøkelse, mens 24 % svarer nei. 15 % oppgir vet ikke. Når det gjelder vurdering av alt i alt for gjennomføring av undersøkelsen, er svarene positive og gjennomsnittskår er 4,27. Lederne har vært fornøyde med den bistand som er gitt fra Arbeidsgiverseksjonen v/brukerstøtte, og gir en gjennomsnittskår på 4, ledere oppgir de ikke har benyttet seg av denne bistanden. 94 % oppgir at resultatet ble lagt fram for personalet, og den ble i all hovedsak lagt fram av ledelsen. 63 % oppgir at det har vært satt i gang tiltak (aktiviteter og prosesser), som følge av undersøkelsen. 21 % av lederne sier det ikke har vært satt i gang aktiviteter og 16 % mener det ikke har vært behov for det. Av de som bekrefter at det har vært satt i gang tiltak er de fleste fornøyde med tiltakene, og snittskår er 4, % av lederne oppgir at medarbeiderne har deltatt aktivt i oppfølgingsarbeidet. 13 % av lederne har benyttet ulik bistand til oppfølgingsarbeidet. 31 % av lederne oppgir at det har skjedd positive endringer i etterkant av undersøkelsen, mens 20 % oppgir nei på spørsmålet. 50 % oppgir vet ikke. Alt i alt oppgir lederne at de er fornøyd med MTU som ledelsesverktøy, og snittskår er 3,78. Tabell 2.2.1: Resultater fra spørreskjema til enhetslederne for evaluering av MTU, knyttet til informasjons-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen. Resultat i prosent. Snittskår er beregnet uten "vet ikke" kategorien. Snitt Vet Skår 1-3 Skår 4-6 Ja Nei Informasjonsfasen, leder skår ikke Har undersøkelsen vært gjennomført for medarbeiderne på din avdeling? 92 % 8 % Antall svar 251 Hvor fornøyd var du med informasjonen som ble gitt i forkant av undersøkelsen? 30 % 68 % 3,98 2 % Antall svar 233 Har du involvert andre i planlegging i forkant av undersøkelsen? 61 % 39 % Antall svar 233 I hvor stor grad opplevde medarbeiderne at undersøkelsen var anonym? 12 % 73 % 4,86 15 % Antall svar 233 Versjon 1.0 side 5 av 26

6 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Ville du foretrukket at undersøkelsen ikke var anonym? Antall svar 233 Gjennomføringsfasen, leder Har dine medarbeidere hatt tilgang til skjermet PC arbeidsplass for å kunne besvare spørsmålene? Antall svar 233 I hvor stor grad fungerte den praktiske tilretteleggingen? Antall svar 233 Hvor fornøyd var du med den bistand Arbeidsgiverseksjonen v/brukerstøtte gav i forbindelse med gjennomføringene? Antall svar 233 Alt i alt, hvor fornøyd var du med gjennomføring av undersøkelsen? Antall svar 233 Oppfølgingsfasen, leder I spørreskjemaet var det mulig å skrive kommentarer. I hvor stor grad var dette nyttig for deg? Antall svar 232 Ble resultatet av undersøkelsen presentert for personalet? Antall svar 232 Har det vært satt i gang tiltak (aktiviteter og prosesser), som følge av undersøkelsen? Antall svar 232 Hvor fornøyd er du med de tiltak (aktiviteter og prosesser) som ble iverksatt? Antall svar 146 Har medarbeiderne deltatt aktivt i oppfølgingsarbeidet? Antall svar 146 Har du benyttet bistand fra andre for oppfølging av undersøkelsen? Antall svar 232 Har det skjedd positive endringer i etterkant av undersøkelsen? Antall svar 232 Alt i alt, hvor fornøyd er du med undersøkelsen som et ledelsesverktøy? Antall svar 232 Skår 1-3 Skår 4-6 Snitt skår 24 % 61 % 15 % Ja Nei 97 % 3 % Vet ikke 6 % 90 % 4,93 3 % 12 % 43 % 4,32 18 % 81 % 4,27 1 % Skår 1-3 Skår 4-6 Snitt skår Ja Nei 6 % 39 % ikke benyttet Vet ikke 51 % 42 % 3,17 7 % 94 % 6 % 63 % 21 % 16 % ikke behov 10 % 82 % 4,39 8 % 92 % 8 % 13 % 87 % 30 % 20 % 50 % 35 % 62 % 3,78 3 % Versjon 1.0 side 6 av 26

7 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Oppsummering fra evalueringen, forhold mellom medarbeider og leder For noen av spørsmålene i denne evalueringen kan forholdet mellom svar fra ledelse og medarbeidere vises slik: Tabell viser sammenstillingen av resultatene fra spørsmål til medarbeidere og ledere, knyttet til informasjon i forkant av undersøkelsen. Hvor fornøyd var du med informasjonen gitt i forkant av undersøkelsen? 35 % 30 % 25 % 20 % Prosent 15 % Medarbeidere Ledere 10 % 5 % 0 % Kategori (1-6), vet ikke (7) Tabellen viser fordelingen i forhold til skårene 1-6 (svært liten grad - svært stor grad) og vet ikke (7). Snittverdien er beregnet uten at "vet ikke" kategorien er inkludert. Lederne ser i større grad ut til å være fornøyd med den informasjonen som ble gitt i forkant av undersøkelsen. Snittskår for medarbeider er 3,9, for lederne er snittskår 4,5. Tabell viser sammenstillingen av resultatene fra spørsmål til medarbeidere og ledere, knyttet til gjennomføring av undersøkelsen. Alt i alt, hvor fornøyd var du med gjennomføringen av undersøkelsen? Prosent 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Kategori (1-6), vet ikke (7) Medarbeidere Ledere Tabellen viser fordelingen i forhold til skårene 1-6 (svært liten grad - svært stor grad) og vet ikke (7). Snittverdien er beregnet uten at "vet ikke" kategorien er inkludert. Både medarbeidere og ledere er i stor grad fornøyd med gjennomføringen av undersøkelsen, og snittskår for medarbeider er 4,08 og for leder 4, % av lederne oppgir at det har vært satt i gang tiltak (aktiviteter og prosesser), som følge av undersøkelsen. Dette er en betydelig større andel enn blant medarbeiderne, hvor bare 21 % Versjon 1.0 side 7 av 26

8 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU mener det samme. 21 % av lederne sier det ikke har vært satt i gang aktiviteter og 16 % av lederne mener det ikke har vært behov for det. 34 % av medarbeiderne sier det ikke har vært satt i gang aktiviteter, mens 41 % av medarbeiderne svarer vet ikke til dette. Tabell viser sammenstilling av resultatene fra spørsmål til medarbeidere og ledere, knyttet til hvor fornøyd de er med tiltak iverksatt på arbeidsplassen Hvor fornøyd er du med de tiltak (aktiviteter og prosesser) som ble iverksatt? Prosent 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Kategori (1-6), vet ikke (7) Medarbeidere Ledere Tabellen viser fordelingen i forhold til skårene 1-6 (svært liten grad - svært stor grad) og vet ikke (7). Snittverdien er beregnet uten at "vet ikke" kategorien er inkludert. Av de tiltak som ble igangsatt på arbeidsplassen, er både lederne og medarbeiderne fornøyde. Lederne gir en snittskår på 4,39 og medarbeiderne gir en snittskår på 4,22. 3 PROSJEKTETS MANDAT 3.1 Prosjektets leveranser Gjennomføre spørreundersøkelse blant kommunens medarbeidere og ledere for evaluering av MTU Spørreundersøkelse skal rettes mot de ulike fasene av MTU; forberedelse, gjennomføring og oppfølging Avlevere rapport hvor resultatet fra undersøkelsen danner grunnlag for det videre arbeidet med MTU 3.2 Avgrensninger og forutsetninger for undersøkelsen/evalueringen Undersøkelsen er rettet mot planleggings- og oppfølgingsfasen av MTU. Hensikten er blant annet å avdekke om det pågår et kontinuerlig forbedringsarbeid ute i avdelingene. Undersøkelsen tar ikke sikte på å følge opp hva som eventuelt kan være bakgrunn for at tiltak ikke iverksettes. Respondentene er medarbeidere og enhetsledere. Spørreundersøkelsen skal være anonym, og lages som en åpen undersøkelse mot medarbeiderne via intranett. Alle enhetsledere får tilsendt spørreundersøkelse per e-post. Spørsmålene som stilles i MTU skal ikke evalueres i undersøkelsen. Det ble lagt opp til "lukkede" spørsmål, uten mulighet for å kommentere eller beskrive ytterligere. Undersøkelsen gjennomføres i Corporater Surveyor. Versjon 1.0 side 8 av 26

9 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU For hele prosjektmandatet, se vedlegg. 4 METODIKK 4.1 Grunnlag og statistikk Evalueringen ble gjennomført for to målgrupper; enhetsledere og medarbeidere. Evalueringen ble gjennomført over en periode på fem uker, med oppstart 11. februar Det ble gitt informasjon i forkant på intranett, og det ble fulgt opp med en påminnelse før evalueringen ble avsluttet. Utforming av spørreskjema Medarbeiderne svarte på et spørreskjema som inneholdt 21 spørsmål. Enhetslederne svarte på et spørreskjema som inneholdt 22 spørsmål. Spørsmålene som ble stilt hadde ulike svaralternativer; ja, nei, vet ikke, ikke behov, samt å angi hvor fornøyd i forhold til en skal fra 1-6 (svært liten grad - svært stor grad). I spørreskjemaene som ble sendt ut for denne evalueringen, ble Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen referert til som "undersøkelsen". Deltakelse MTU gjennomføres årlig og i fjor svarte på spørreskjemaet, noe som utgjorde en deltakelse på 60 % i forhold til planlagte svar fra medarbeiderne. Denne evalueringen ble distribuert via "logon skript", slik at alle med en brukerid på intern sone i kommunens nett, fikk tilgang til undersøkelsen ved pålogging til PC. Alle enhetslederne mottok undersøkelsen direkte via e-post, og ble unntatt denne listen. Det mangler statistikk over omfanget av hvor mange som fikk tilgang til undersøkelsen via "logon", men IKT Drift mener at det er ca ansatte som har en brukerid på intern sone. Omfanget av "ikke aktive" brukeridenter er ikke kjent, men erfaringsmessig er det feilkilder i forbindelse med manglende rutiner for utmelding når personer slutter i kommunen. I tillegg er det også flere med brukerid som ikke benytter denne, f.eks innenfor helsesektoren. Det er også mange som ikke logger seg på i løpet av en periode på dager og uker, slik at det for denne evalueringen er vanskelig å anslå potensialet. Gjennom Corporater har vi informasjon om hvor mange som startet spørreundersøkelsen. Det var som startet denne, og gjennomførte spørreundersøkelsen. På bakgrunn av hvor mange som startet evalueringen gjennom logon til PC, er deltakelsen på 62 %. Alle 322 enhetslederne i kommunen mottok spørreskjemaet på e-post. Av disse deltok 251 i evalueringen, noe som utgjør en deltakelse på 78 %. Prosjektgruppen mener at det er et tilstrekkelig antall besvarelser for tillit til resultatene av evalueringen. Beregning av snittskår For de spørsmålene der respondentene ble bedt om å angi skår på en skala fra 1-6 ble det også gitt mulighet for å svare "vet ikke". Snittverdien er beregnet uten at denne kategorien er med, slik at det for de som har tatt stilling til hvor fornøyd de er, framgår hva som er snittskår. For de detaljert oversiktene i kapittel 5 og 6, er snittverdi angitt hvor "vet ikke" kategorien er inkludert i beregningsgrunnlaget. Versjon 1.0 side 9 av 26

10 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Svakheter Etter databehandlingen av evalueringen, har prosjektgruppen blitt oppmerksomme på at det trolig ligger en misforståelse for ett av de innledende spørsmålene til medarbeiderne. Innledningsvis ble formålet med denne evalueringen beskrevet og det ble gitt informasjon om at medarbeidertilfredshetsundersøkelsen ble omtalt som "undersøkelsen" for denne evalueringen. Medarbeiderne ble spurt om de hadde besvart spørreskjemaet for undersøkelsen, og hele 42 % svarte nei på dette. Bare de som svarte ja på dette spørsmålet, besvarte spørsmålene videre i forhold til informasjons- og gjennomføringsfasen. Populasjonen sank på denne måten i svært stor grad, men det er uklart om det skyldes spørsmålet eller representerer de faktiske forhold. Versjon 1.0 side 10 av 26

11 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU DETALJER RESULTAT, MEDARBEIDERE Kun de som har deltatt i MTU ble gitt anledning til å besvare spørsmål knyttet til informasjons- og gjennomføringsfasen. Dette gjaldt 58 % av de som deltok i spørreundersøkelsen. Alle fikk derimot besvare spørsmål om de ville deltatt i undersøkelsen dersom den ikke var anonym. Noen av spørsmålene ledet til andre spørsmål, avhengig av svarene. Dette framgår av tabellen. Nøkkeltall Evaluering av MTU for medarbeidere: personer i alt: 5938 Antall besvarte: 3730 Andel besvart: 62,82 % "Vet ikke" kategorien inngår i snittberegningen i denne oversikten. 1. Angi din samlede stillingsprosent: 100% , % , % 279 7, % 218 5, % 63 1,69 <20% 52 1,39 Totalt Antall svar: Kjønn Mann ,86 Kvinne ,14 Totalt Antall svar: Har du besvart spørreskjemaet for undersøkelsen? Ja ,07 Nei ,93 Totalt Antall svar: 3730 Dersom medarbeider svarte nei, ble vedkommende ledet til spørsmål nr 7, og deretter Hvor fornøyd var du med den informasjonen som ble gitt i forkant av undersøkelsen? 1) Svært liten grad 142 6,54 2) ,38 Versjon 1.0 side 11 av 26

12 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU ) ,95 4) ,89 5) ,58 6) Svært stor grad 142 6,54 7) Vet ikke 133 6,12 Totalt Antall svar: 2172 Snittverdi: 3,87 5. Hvor fikk du informasjon om undersøkelsen? (flere kryss mulig) 5a. Intranett 1) Sett kryss ,12 Antall svar: 748 5b. Ledelsen 1) Sett kryss ,82 Antall svar: c. Verneombud 1) Sett kryss 86 80,37 Antall svar: 107 5d. Tillitsvalgt 1) Sett kryss 41 77,36 Antall svar: 53 5e. Personalmøte 1) Sett kryss ,98 Antall svar: 463 5f. Kollega 1) Sett kryss ,28 Antall svar: 134 Versjon 1.0 side 12 av 26

13 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU g. Andre 1) Sett kryss 27 72,97 Antall svar: 37 5h. Vet ikke 1) Sett kryss 73 90,12 Antall svar: 81 5i. Fikk ikke informasjon 1) Sett kryss 79 75,96 Antall svar: I hvor stor grad opplevde du at undersøkelsen var anonym? 1) Svært liten grad 90 4,15 2) 151 6,96 3) ) ,1 5) ,38 6) Svært stor grad ,54 7) Vet ikke 171 7,88 Totalt Antall svar: 2170 Snittverdi: 4,62 7. Ville du deltatt i undersøkelsen dersom den ikke var anonym? Ja ,13 Nei ,09 Vet ikke ,79 Totalt Antall svar: Hvor fornøyd var du med det elektroniske spørreskjemaet? 1) Svært liten grad 19 0,88 2) 89 4,11 3) ,47 4) ,93 5) ,69 Versjon 1.0 side 13 av 26

14 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU ) Svært stor grad ,38 7) Vet ikke 55 2,54 Totalt Antall svar: 2167 Snittverdi: 4,44 9. Hvor fornøyd var du med den praktiske tilretteleggingen? 1) Svært liten grad 30 1,38 2) 71 3,28 3) ,54 4) ,44 5) ,55 6) Svært stor grad ,54 7) Vet ikke 71 3,28 Totalt Antall svar: 2167 Snittverdi: 4, Har du hatt tilgang til skjermet PC-arbeidsplass for å kunne besvare spørsmålene? Ja ,63 Nei ,37 Totalt Antall svar: Hvor besvarte du undersøkelsen? Hjemmefra 95 4,38 Eget kontorplass ,88 Annet ,74 Totalt Antall svar: Hvordan besvarte du undersøkelsen? Via elektronisk skjema (internett) ,97 Papirskjema (utskrift) 44 2,03 Totalt Antall svar: I spørreskjemaet var det mulig å skrive kommentarer. I hvor stor grad var dette viktig for deg? 1) Svært liten grad ,78 2) ,94 3) ,41 4) ,87 Versjon 1.0 side 14 av 26

15 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU ) ,83 6) Svært stor grad 184 8,49 7) Vet ikke 58 2,68 Totalt Antall svar: 2167 Snittverdi: 3, Alt i alt, hvor fornøyd var du med gjennomføringen av undersøkelsen? 1) Svært liten grad 40 1,85 2) 109 5,03 3) ,44 4) ,15 5) ,09 6) Svært stor grad 115 5,31 7) Vet ikke 68 3,14 Totalt Antall svar: 2167 Snittverdi: 4, Ble resultatet av undersøkelsen presentert for personalet? Ja ,4 Nei ,5 Vet ikke ,1 Totalt Antall svar: Hvem la frem resultatet av undersøkelsen på din arbeidsplass? (flere kryss mulig) 16a. Ledelsen 1) Sett kryss ,85 Antall svar: b. Tillitsvalgt 1) Sett kryss 60 63,16 Antall svar: 95 16c. Verneombud 1) Sett kryss ,09 Versjon 1.0 side 15 av 26

16 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Antall svar: d. Kollega 1) Sett kryss 55 78,57 Antall svar: 70 16e. Andre 1) Sett kryss 52 72,22 Totalt Antall svar: f. Ikke lagt frem 1) Sett kryss ,67 Antall svar: Har det vært satt i gang tiltak (aktiviteter og prosesser) på din arbeidsplass, som følge av undersøkelsen? Ja ,18 Nei ,57 Vet ikke ,83 Ikke behov 165 4,42 Totalt Antall svar: 3730 Dersom medarbeider svarte ja, ble vedkommende bedt om å besvare spørsmål 17 a-b. 17a. Hvor fornøyd er du med de tiltak (aktiviteter og prosesser) som ble iverksatt på din arbeidsplass? 1) Svært liten grad 17 2,14 2) 44 5,53 3) ,07 4) ,27 5) ,79 6) Svært stor grad 78 9,8 7) Vet ikke 51 6,41 Totalt Antall svar: 796 Snittverdi: 4,4 Versjon 1.0 side 16 av 26

17 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU b. Har du selv deltatt aktivt i oppfølgingsarbeidet? Ja ,27 Nei ,73 Totalt Antall svar: Har det skjedd positive endringer på din arbeidsplass i etterkant av undersøkelsen? Ja ,76 Nei ,17 Vet ikke ,07 Totalt Antall svar: Alt i alt, i hvilken grad vil du vurdere undersøkelsen som et nyttig hjelpemiddel for å jobbe effektivt med spørsmål om trivsel og arbeidsmiljø på din arbeidsplass? 1) Svært liten grad ,05 2) ,48 3) ,3 4) ,03 5) ,63 6) Svært stor grad 335 8,98 7) Vet ikke ,53 Totalt Antall svar: 3730 Snittverdi: 4,01 Versjon 1.0 side 17 av 26

18 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU DETALJER RESULTAT, ENHETSLEDERE 251 enhetsledere besvarte spørreskjema. Det var kun de lederne som bekreftet at det hadde vært gjennomført MTU på avdelingen, som besvarte spørsmålene i denne evalueringen. Noen av spørsmålene ledet til andre spørsmål, avhengig av svarene. Dette framgår av tabellen. Nøkkeltall Evaluering av MTU for enhetsledere: personer i alt: 322 Antall besvarte: 251 Andel besvart: 77,95 % Snittskår er her beregnet, hvor også "vet ikke" kategorien inngår. 1. Kjønn Mann 80 31,87 Kvinne ,13 Totalt Antall svar: Har undersøkelsen vært gjennomført for medarbeiderne på din avdeling? Ja ,43 Nei 19 7,57 Totalt Dersom leder svarte nei, ble evalueringen avsluttet. Antall svar: Hvor fornøyd var du med den informasjonen som ble gitt i forkant av undersøkelsen? 1) Svært liten grad 4 1,72 2) 26 11,16 3) 40 17,17 4) 74 31,76 5) 70 30,04 6) Svært stor grad 15 6,44 7) Vet ikke 4 1,72 Totalt Antall svar: 233 Snittverdi: 4,03 4. Hvor fikk du informasjon om undersøkelsen? (flere kryss mulig) 4a. Intranett 1) Sett kryss ,4 Antall svar: 168 Versjon 1.0 side 18 av 26

19 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU b. Ledergruppe 1) Sett kryss 79 94,05 Antall svar: 84 4c Rådgivere 1) Sett kryss 72 97,3 Antall svar: 74 4d. Veiviseren 1) Sett kryss 17 94,44 Antall svar: 18 4e. Arbeidsgiverseksjonen v/brukerstøtte 1) Sett kryss 26 92,86 Antall svar: 28 4f. Kollega 1) Sett kryss Antall svar: 10 4g. Andre 1) Sett kryss 0 0 Antall svar: 1 4h. Vet ikke 1) Sett kryss 11 91,67 Antall svar: 12 4i. Fikk ikke informasjon 1) Sett kryss 1 50 Versjon 1.0 side 19 av 26

20 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Antall svar: 2 5. Har du involvert andre for planlegging i forkant av undersøkelsen? Ja ,94 Nei 91 39,06 Totalt Antall svar: 233 Dersom leder svarte ja, ble vedkommende bedt å besvare spørsmål 5 a - g. 5 Del a. Dersom du har involvert andre i planleggingen, hvem var dette? 5a. Rådgiver 1) Sett Kryss ) Angre 0 0 Totalt Antall svar: 14 5b.Arbeidsmiljøgruppen 1) Sett Kryss Totalt Antall svar: 66 5c. Tillitsvalgte 1) Sett Kryss 55 96,49 Totalt Antall svar: 57 5d. Verneombud 1) Sett Kryss 68 98,55 Totalt Antall svar: 69 5e. Ledergruppe 1) Sett Kryss Totalt Antall svar: 95 Versjon 1.0 side 20 av 26

21 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU f. Arbeidsgiverseksjonen v/brukerstøtte 1) Sett Kryss Totalt Antall svar: 7 5g. Andre 1) Sett Kryss Totalt Antall svar: I hvor stor grad opplevde medarbeiderne at undersøkelsen var anonym? 1) Svært liten grad 0 0 2) 6 2,58 3) 23 9,87 4) 33 14,16 5) 67 28,76 6) Svært stor grad 70 30,04 7) Vet ikke 34 14,59 Totalt Antall svar: 233 Snittverdi: 5,18 7. Ville du foretrukket at undersøkelsen ikke var anonym? Ja 55 23,61 Nei ,37 Vet ikke 35 15,02 Totalt Antall svar: Har dine medarbeidere hatt tilgang til skjermet PC-arbeidsplass for å kunne besvare spørsmålene? Ja Nei 7 3 Totalt Antall svar: I hvor stor grad fungerte den praktiske tilretteleggingen? 1) Svært liten grad 0 0 2) 0 0 3) 15 6,44 Versjon 1.0 side 21 av 26

22 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU ) 48 20,6 5) 99 42,49 6) Svært stor grad 63 27,04 7) Vet ikke 8 3,43 Totalt Antall svar: 233 Snittverdi: Hvor fornøyd var du med den bistanden fra Arbeidsgiverseksjonen v/brukersøtte i forbindelse med gjennomføringen? 1) Svært liten grad 4 1,72 2) 9 3,86 3) 15 6,44 4) 36 15,45 5) 42 18,03 6) Svært stor grad 22 9,44 7) Vet ikke 14 6,01 8) Har ikke benyttet 91 39,06 Totalt Antall svar: 233 Snittverdi: 5, Alt i alt, hvor fornøyd var du med gjennomføringen av undersøkelsen? 1) Svært liten grad 7 3 2) 10 4,29 3) 25 10,73 4) 82 35,19 5) 83 35,62 6) Svært stor grad 23 9,87 7) Vet ikke 3 1,29 Totalt Antall svar: 233 Snittverdi: 4, I spørreskjemaet var det mulig å skrive kommentarer. I hvilken grad var dette nyttig for deg? 1) Svært liten grad 40 17,24 2) 39 16,81 3) 39 16,81 4) 52 22,41 5) 35 15,09 6) Svært stor grad 11 4,74 7) Vet ikke 16 6,9 Totalt Antall svar: 232 Snittverdi: 3,43 Versjon 1.0 side 22 av 26

23 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Ble resultatet av undersøkelsen presentert for personalet? Ja ,97 Nei 14 6,03 Totalt Antall svar: Hvem la frem resultatet av undersøkelsen på din arbeidsplass? (flere kryss mulig) 14a. Ledelsen 1) Sett kryss ,06 Antall svar: b Tillitsvalgt 1) Sett kryss 9 75 Antall svar: 12 14c Verneombud 1) Sett kryss 42 95,45 Antall svar: 44 14d Kollega 1) Sett kryss Antall svar: 1 14e Andre 1) Sett kryss Antall svar: 2 14f Ikke lagt frem 1) Sett kryss Antall svar: 14 Versjon 1.0 side 23 av 26

24 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Har det vært satt i gang tiltak (aktiviteter og prosesser), som følge av undersøkelsen? Ja ,93 Nei 48 20,69 Ikke behov 38 16,38 Totalt Antall svar: 232 Dersom leder svarte ja, ble vedkommende bedt om å svare på spørsmål 15 a -b. 15a. Hvor fornøyd er du med de tiltak (aktiviteter og prosesser) som ble iverksatt? 1) Svært liten grad 1 0,68 2) 1 0,68 3) 13 8,9 4) 59 40,41 5) 52 35,62 6) Svært stor grad 9 6,16 7) Vet ikke 11 7,53 Totalt Antall svar: 146 Snittverdi: 4,58 15b. Har medarbeiderne deltatt aktivt i oppfølgingsarbeidet? Ja ,47 Nei 11 7,53 Totalt Antall svar: Har du benyttet bistand fra andre for oppfølging av undersøkelsen? Ja 30 12,93 Nei ,07 Totalt Antall svar: 232 Dersom leder svarte ja, ble vedkommende bedt om å svare på spørsmål 16 a -h. 16. Del a. Dersom du har benyttet bistand fra andre, hvem fikk du denne bistanden fra? 16a. Arbeidsgiverseksjonen v/brukerstøtte 1) Sett kryss Antall svar: 1 Versjon 1.0 side 24 av 26

25 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU b. LØFT nettverk 1) Sett kryss Antall svar: 3 16c. Ekstern konsulent 1) Sett kryss Antall svar: 3 16d. Rådgiver 1) Sett kryss Antall svar: 11 16e. Andre ledere 1) Sett kryss Antall svar: 5 16f. Eget fagnettverk 1) Sett kryss Antall svar: 4 16g. Kurs 1) Sett kryss Antall svar: 2 16h. Andre 1) Sett kryss Antall svar: Har det skjedd positive endringer i etterkant av undersøkelsen? Ja 71 30,6 Versjon 1.0 side 25 av 26

26 Resultater fra brukerundersøkelse - evaluering av MTU Nei 46 19,83 Vet ikke ,57 Totalt Antall svar: Alt i alt, hvor fornøyd var du med undersøkelsen som et ledelsesverktøy? 1) Svært liten grad 11 4,74 2) 28 12,07 3) 43 18,53 4) 70 30,17 5) 65 28,02 6) Svært stor grad 9 3,88 7) Vet ikke 6 2,59 Totalt Antall svar: 232 Snittverdi: 3,87 7 VEDLEGG Vedlegg 1: Prosjektmandat Vedlegg 2: Detaljer datamateriale Evaluering MTU, ledere Vedlegg 3: Detaljer datamateriale Evaluering MTU, medarbeidere Versjon 1.0 side 26 av 26

27 Prosjektmandat for evaluering av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) versjon 1.0 Opprettet Saksnr. BKSAK Revidert: Saksbehandler: MBMA Ansvarlig: Maj-Britt Brobakke, prosjektleder Oppdragsgiver: HR Seksjonen ved Eli Glambeck, HR Direktør Prosjektmandat for Evaluering av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) Styringsgruppen Ingen. Prosjekteier oppdragsgiver Prosjektleder Eli Glambeck, HR Direktør Maj-Britt Brobakke, SKU/Prosjekt og rådgivning Prosjektgruppe og roller Eksterne konsulenter Referansegruppe Ingen. Linda Kallsten Syrstad, prosjektdeltaker- fagansvarlig Corporater Solveig Krokeide, prosjektdeltaker - fagansvarlig HR Turid Hesjedal, prosjektdeltaker - fagansvarlig HR Ingen side 1 av 6

28 Prosjektmandat for evaluering av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) versjon 1.0 Endringslogg: Versjon Dato Endret av Berørte deler Kort beskrivelse av endring Kvalitetssikring: Versjon Dato Kvalitetssikret av Kommentarer Innholdsfortegnelse: 1. Prosjektets bakgrunn og formål Bakgrunn for prosjektet Målformuleringer for prosjektet Avgrensninger og forutsetninger Prosjektbeskrivelse Hovedfaser i prosjektet Leveranser Prosjektorganisasjon Rapportering Kritiske suksessfaktorer Økonomi Evaluering side 2 av 6

29 Prosjektmandat for evaluering av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) versjon Prosjektets bakgrunn og formål Bakgrunn for prosjektet Bergen kommune (BK) har som målsetting å ha myndiggjorte og motiverte medarbeidere som trives. Det er et klart lederansvar å bidra til medarbeidernes motivasjon, trivsel og utvikling. Som et viktig virkemiddel for å skaffe informasjon om og innsikt i medarbeidernes egen vurdering av arbeidssituasjon, motivasjon og trivsel, gjennomføres årlig en medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU). Medarbeiderkartleggingen skal bidra til å: Gi den enkelte enhet og enhetsleder et grunnlag for videre prosess på arbeidsplassen omkring konkrete vedlikeholds- og forbedringstiltak. Være et element i vurderingen av den enkeltes enhetsleders resultatoppnåelse. Gi et samlet bilde for Bergen kommune på medarbeidernes syn på sin arbeidssituasjon. Dette gir grunnlag for videreutvikling av arbeidsgiverpolitikken. Gi økt innsikt i sammenhenger mellom medarbeidertilfredshet og kvalitet på tjenestene Gi oversikt over uønsket deltid. BK gjennomført nettbasert MTU for resultatenheter for første gang i 2006 via Kommuneforlaget og portalen Over 7000 ansatte svarte på undersøkelsen, noe som utgjorde en svarprosent på 64. Kartleggingen administreres av HR seksjonen, og gjennomføres i september måned for alle i BK. Oppdragsgiver, ved HR direktøren, ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse blant kommunens medarbeider og ledere for å gjøre en evaluering av MTU i forhold til forberedelse og gjennomføring av undersøkelsen og oppfølging av resultatet Målformuleringer for prosjektet Målet med MTU er å få kunnskap om medarbeidernes vurdering av egen arbeidssituasjon, og opplevelse av motivasjon og trivsel. MTU gjennomføres over flere år, på samme måte i hele Bergen kommune, og skal være et verktøy/temperaturmåler for kontinuerlig forbedringsarbeid. Gjennom evaluering av MTU skal det tas stilling til hvorvidt MTU er et nyttig verktøy for økt trivsel for medarbeidere og ledere. Prosjektet skal: Gjennomføre en spørreundersøkelse blant kommunens medarbeidere og ledere. Spørreundersøkelsen skal rettes mot de ulike fasene av MTU; forberedelse, gjennomføring og oppfølging. Avlevere en rapport hvor resultatet fra denne undersøkelsen danner grunnlag for det videre arbeidet med MTU side 3 av 6

30 Prosjektmandat for evaluering av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) versjon Avgrensninger og forutsetninger Noen avgrensninger og forutsetninger gjort for dette prosjektet/undersøkelsen: Undersøkelsen som skal gjennomføres vil være rettet mot planleggings- og oppfølgingsfasen av MTU. Hensikten er blant annet å avdekke om det pågår et kontinuerlig forbedringsarbeid ute i avdelingene. Undersøkelsen tar ikke sikte på å følge opp hva som eventuelt kan være bakgrunn for at tiltak ikke iverksettes. Respondentene er medarbeidere og enhetsledere. Spørsmålene som stilles i MTU skal ikke evalueres i undersøkelsen. Det blir i størst mulig grad lagt opp til "lukkede" spørsmål, uten mulighet for å kommentere eller beskrive ytterligere. Undersøkelsen er forpliktende, i den grad at det blir sendt purring. Undersøkelsen er anonym. Prosjektgruppen tar stilling til om det er behov for å gjennomføre intervju for å supplere spørreundersøkelsen. Formålet med å gjennomføre intervju vil være å få en mer "kvalitativ" vurdering av MTU og fange opp det som ikke dekkes inn av spørreskjema. Spørreundersøkelsen lages som en åpen undersøkelse mot medarbeiderne. Alle enhetsledere får tilsendt spørreundersøkelse per e-post. Undersøkelsen gjennomføres i Corporater Surveyor side 4 av 6

31 Prosjektmandat for evaluering av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) versjon Prosjektbeskrivelse 2.1. Hovedfaser i prosjektet M1: Godkjent prosjektmandat Frist: 1. februar 2008 M2: Undersøkelsen gjennomført Frist: 3. mars 2008 M3: Rapport overlevert Oppdragsgiver Frist: 1. april Leveranser Hovedleveransene innenfor prosjektet er: M1 Godkjent prosjektmandat: Prosjektgruppen skal utarbeide et prosjektmandat (dette dokumentet) som beskriver og avgrenser omfang av oppdrag og overordnet metodikk for evaluering. Oppdragsgiver skal godkjenne denne. M2 Undersøkelsen gjennomført: Prosjektgruppen utarbeider en gjennomføringsplan for undersøkelsen/evalueringen. Planen vil være et arbeidsdokument for prosjektgruppen og har til hensikt å sikre at undersøkelsen gjennomføres iht det som avtales og til avtalte tider. Deler av planen vil inngå i sluttrapporten som dokumentasjon av metodikk og prosess. Informasjon om undersøkelsen må legges på intranett og gis til ledergruppene. Informasjonen må inneholde beskrivelse av formål og tidsfrister. Det skal utarbeides spørreskjema for undersøkelsen og disse skal registreres i Corporater, og sendes via e-post til lederne, og som åpen undersøkelse til medarbeidere. Spørreskjema skal forelegges kommunaldirektørene for informasjon og kommentarer. Prosjektgruppen skal ta stilling til om det er nødvendig å supplere undersøkelsen ved å gjennomføre intervju. Prosjektgruppen skal gjennomføre undersøkelsen iht. gjennomføringsplan. Den praktiske gjennomføringen gjøres av deltakerne fra SKU. M3 Rapport overlevert Oppdragsgiver: Prosjektgruppen skal samle inn og bearbeide data fra undersøkelsen. Data skal presenteres og kommenteres i en prosjektrapport, som skal overleveres Oppdragsgiver. 3. Prosjektorganisasjon Prosjektgruppe: Linda Kallsten Syrstad, SKU/Kommunal styring og forvaltning Solveig Krokeide, HR-seksjonen Turid Hesjedal, HR-seksjonen Prosjektleder: side 5 av 6

32 Prosjektmandat for evaluering av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) versjon 1.0 Maj-Britt Brobakke, SKU/Prosjekt og rådgivning 4. Rapportering Prosjektleder rapporterer til Oppdragsgiver. Informasjon og kommunikasjonsplan I forkant av undersøkelsen, skal kommunaldirektørene informeres. Det skal videre informeres på intranett, slik at respondentene er forberedt på undersøkelsen. 5. Kritiske suksessfaktorer Usikkerhet (RISK) Feilkilder e-postliste prosent Knapphet på ressurser sett i lys av framdriftsplan. Gevinster Indikasjon på i hvilken grad MTU er et hensiktsmessig verktøy i forhold til det som er målsettingen. Dette vil gi muligheter for å iverksette eventuelle tiltak, gitt at det er behov for å gjøre justeringer. 6. Økonomi Det er ikke estimert noen kostnader forbundet med planlegging, eller gjennomføring av oppdraget. 7. Evaluering Oppdraget anses som avsluttet når prosjektrapporten er overlevert og godkjent av Oppdragsgiver. Tidsfristen for overlevering er satt til 1. april side 6 av 6

33 Ledere 2. Kjønn 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 1. 32% 68% Mann Kvinne Mann Kvinne

34 Ledere 2. Har undersøkelsen vært gjennomført for medarbeiderne på din avdeling? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 2. 92% 8% Ja Nei Ja Nei

35 Ledere 3. Hvor fornøyd var du med den informasjonen som ble gitt i forkant av undersøkelsen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 3. 11% 17% 32% 31% 7% Svært liten grad Svært stor grad Svært liten grad Svært stor grad

36 Ledere 4. Hvor fikk du informasjon om undersøkelsen? a. Intranett 167 4b. Ledergruppe 79 4c Rådgivere 72 4d. Veiviseren 17 4e. Arbeidsgiverseksjonen v/brukerstøtte 26 4f. Kollega 10 4g. Andre 4h. Vet ikke 11 4i. Fikk ikke informasjon

37 Ledere 5. Har du involvert andre i planleggingen i forkant av undersøkelsen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 5. 61% 39% Ja Nei Ja Nei

38 Ledere Spm 5a-g Dersom du har involvert andre i planleggingen, hvem var dette? a. Rådgiver 14 5b.Arbeidsmiljøgruppen 66 5c. Tillitsvalgte 55 5d. Verneombud 68 5e. Ledergruppe 95 5f. Arbeidsgiverseksjonen v/brukerstøtte 7 5g. Andre 21

39 Ledere 6. I hvor stor grad opplevde medarbeiderne at undersøkelsen var anonym? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 6. 3% 12% 17% 34% 35% Svært liten grad Svært stor grad Svært liten grad Svært stor grad

40 Ledere 7. Ville du foretrukket at undersøkelsen ikke var anonym? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 7. 24% 61% 15% Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke

41 Ledere Gjennomføring Nedenfor har vi noen spørsmål om hvordan du opplevde selve gjennomføringen av undersøkelsen. Dette gjelder tilrettelegging og hjelp og støtte underveis.

42 Ledere 8. Har dine medarbeidere hatt tilgang til skjermet PC-arbeidsplass for å kunne besvare spørsmålene? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 8. 97% 3% Ja Nei Ja Nei

43 Ledere 9. I hvor stor grad fungerte den praktiske tilretteleggingen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 9. 7% 21% 44% 28% Svært liten grad Svært stor grad Svært liten grad Svært stor grad

44 Ledere 10. Hvor fornøyd var du med den bistanden fra Arbeidsgiverseksjonen v/brukerstøtte i forbindelse med gjennomføringen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 10. 3% 7% 12% 28% 33% 17% Svært liten grad Svært stor grad Vet ikke 14, Har ikke benyttet 91, Svært liten grad Svært stor grad

45 Ledere 11. Alt i alt, hvor fornøyd var du med gjennomføringen av undersøkelsen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 11. 3% 4% 11% 36% 36% 10% Svært liten grad Svært stor grad Svært liten grad Svært stor grad

46 Ledere Oppfølging Nedenfor har vi noen spørsmål om hvordan du opplevde oppfølgingsarbeidet etter gjennomføringen av undersøkelsen.

47 Ledere 12. I spørreskjemaet var det mulig å skrive kommentarer. I hvor stor grad var dette nyttig for deg? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% % 18% 18% 24% 16% 5% Svært liten grad Svært stor grad Svært liten grad Svært stor grad

48 Ledere 13. Ble resultatet av undersøkelsen presentert for personalet? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% % 6% Ja Nei Ja Nei

49 Ledere 14. Hvem la frem resultatet av undersøkelsen? a. Ledelsen b Tillitsvalgt 9 14c Verneombud 42 14d Kollega 14e Andre 14f Ikke lagt frem 14

50 Ledere 15. Har det vært satt i gang tiltak (aktiviteter og prosesser), som følge av undersøkelsen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% % 21% 16% Ja Nei Ikke behov Ja Nei Ikke behov

51 Ledere 15.a. Hvor fornøyd er du med de tiltak (aktiviteter og prosesser) som ble iverksatt? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 15a. 10% 44% 39% 7% Svært liten grad Svært stor grad a Svært liten grad Svært stor grad

52 Ledere 15.b. Har medarbeiderne deltatt aktivt i oppfølgingsarbeidet? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 15b. 92% 8% Ja Nei b Ja Nei

53 Ledere 16. Har du benyttet bistand fra andre for oppfølging av undersøkelsen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% % 87% Ja Nei Ja Nei

54 Ledere Delspm 16a-h. Dersom du har benyttet bistand fra andre, hvem fikk du denne bistanden fra? a. Arbeidsgiverseksjonen v/brukerstøtte 1 16b. LØFT nettverk 3 16c. Ekstern konsulent 3 16d. Rådgiver 11 16e. Andre ledere 5 16f. Eget fagnettverk 4 16g. Kurs 2 16h. Andre 11

55 Ledere 17. Har det skjedd positive endringer i etterkant av undersøkelsen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% % 20% 50% Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke

56 Ledere 18. Alt i alt, hvor fornøyd er du med undersøkelsen som et ledelsesverktøy? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 18. 5% 12% 19% 31% 29% 4% Svært liten grad Svært stor grad Svært liten grad Svært stor grad

57 Medarbeidere Spørreundersøkelse, evaluering av Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen HR-seksjonen ønsker å gjennomføre en evaluering av hvorvidt medarbeidertilfredshetsundersøkelsen oppfattes som et godt ledelsesverktøy for lederne til å jobbe effektivt med spørsmål om arbeidsmiljø og trivsel. Det legges ut en åpen spørreundersøkelse for alle pc-brukerne i perioden Denne ønsker vi at alle medarbeidere svarer på, med unntak av enhetsledere. Alle enhetsledere svarer på det spørreskjema som ligger i denne e-postmeldingen. Målet med denne undersøkelsen er å høre din mening som leder, om informasjon og planlegging i forkant av undersøkelsen, anonymitet, gjennomføring på nettet og oppfølging av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen.

58 Medarbeidere 1. Angi din samlede stillingsprosent: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% - 73% 11% 7% 6% 100% 80-99% 60-79% 40-59% 20-39% <20% % 80-99% 60-79% 40-59% 20-39% <20%

59 Medarbeidere 2. Kjønn 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% - 31% 69% Mann Kvinne Mann Kvinne

60 Medarbeidere 3. Har du besvart spørreskjemaet for undersøkelsen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% - 58% 42% Ja Nei Ja Nei

61 Medarbeidere 4. Hvor fornøyd var du med den informasjonen som ble gitt i forkant av undersøkelsen? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% - 7% 13% 22% 29% 22% 7% Svært liten grad Svært stor grad Vet ikke Svært liten grad Svært stor grad

62 Medarbeidere 5. Hvor fikk du informasjon om undersøkelsen? a. Intranett 719 5b. Ledelsen c. Verneombud 86 5d. Tillitsvalgt 41 5e. Personalmøte 449 5f. Kollega 125 5g. Andre 5h. Vet ikke 73 5i. Fikk ikke informasjon 79

63 Medarbeidere 6. I hvor stor grad opplevde du at undersø kelsen var anonym? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 6. 5% 8% 14% 19% 26% 29% Svært liten grad Svært stor grad Svært liten grad Svært stor grad

64 Medarbeidere 7. Ville du deltatt i undersøkelsen de rsom den ikke var anonym? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 7. 40% 34% 26% Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke

65 Medarbeidere Gjennomføring Nedenfor har vi noen spørsmål om hvordan du opplevde selve gjennomføringen av undersøkelsen. Dette gjelder det elektroniske skjemaet på internett, samt hjelp og støtte underveis.

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/30643

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/18397 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/18397

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved internemedarbeiderundersøkelser

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde 16.06.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og oppfølging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED 10-FAKTOR?

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED 10-FAKTOR? HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED 10-FAKTOR? Tips for en god gjennomføring September 2017 2 INTRODUKSJON Formål: Gi kunnskap om kommunenes erfaringer med å gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Organisasjonsundersøkelsen 2012

Organisasjonsundersøkelsen 2012 Organisasjonsundersøkelsen 2012 Veiledning for GJENNOMFØRING Innhold: Del A: Spørreundersøkelse Del B: Fysisk vernerunde 2 GJENNOMFØRING Del A: Spørreundersøkelsen Spørreundersøkelsen måler den enkelte

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF)

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF) 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved 2007 - Det Medisinske Fakultet () Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved Utviklet internt i for Gir et oversiktsbilde over situasjonen på utvalgte områder Skal kun

Detaljer

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Kartlegging av medarbeidertilfredshet Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Krav til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Helfo ifm. etablering av rammeavtale

Bilag 1 Kravspesifikasjon Krav til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Helfo ifm. etablering av rammeavtale Bilag 1 Kravspesifikasjon Krav til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Helfo ifm. etablering av rammeavtale 1 Nærmere om Helfos behov... 3 2 Nærmere om Puls - hovedleveransen... 3 3 Konsulentenes

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten I samarbeid med Norsk Vann Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for ergo-/fysioterapitjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for ergo-/fysioterapitjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for ergo-/fysioterapitjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 7

Detaljer

Medarbeidertilfredshets undersøkelse ved UiB. Stig Morten Frøiland personal og organisasjonsavdelingen

Medarbeidertilfredshets undersøkelse ved UiB. Stig Morten Frøiland personal og organisasjonsavdelingen Medarbeidertilfredshets undersøkelse ved UiB Stig Morten Frøiland personal og organisasjonsavdelingen Mandat Som tidligere anbefalt i AMU skal det gjennomføres medarbeidertilfredshetsundersøkelse ved UiB

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 23.11.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolehelsetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolehelsetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolehelsetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Informasjon til ledere del I. August 2012

Informasjon til ledere del I. August 2012 Organisasjonsundersøkelsen 2012 Informasjon til ledere del I August 2012 Innholdsfortegnelse Hensikt Hensikten med denne informasjonen er å motivere og gjøre ledere i stand til å gjennomføre Organisasjonsundersøkelsen

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Nasjonal SUIT Per H. Jacobsen USIT/UiO

Nasjonal SUIT Per H. Jacobsen USIT/UiO Per H. Jacobsen USIT/UiO Samarbeid mellom fem norske universiteter [UiA, UiB, NTNU. UiT og UiO]. Prosjektgruppe med deltagere fra de fem universitetene. Langt på vei basert på UiOs tidligere SUIT-undersøkelser

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan.

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-443 15/1089 15/8586 Anne Haugberg 21.11.2015 Medarbeiderundersøkelse 2016 - metode og fremdriftsplan. Utvalg

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Noen råd til leder Vær personlig. Det er viktig for deg som leder. Vær konkret. Vi gjør dette fordi det

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Øystein Kjos Utviklingsprosjekt: Kartlegging rammebetingelser for 1. linjeledere i klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. Nasjonalt topplederprogram 26. september 2013 Vedlegg Interessentanalyse Risikoanalyse

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten GRUK - Seksjon for kvalitetsutvikling og Kirkegaten Legekontor, Skien bnyen@gruk.no Forbedringsprosjekt i

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

«Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i Oslo kommune, 2017»

«Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i Oslo kommune, 2017» Bilag 1 «Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i Oslo kommune, 2017» Kundens beskrivelse av oppdraget Bakgrunn Helseetaten, heretter kalt oppdragsgiver, har fått i oppdrag å gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes.

Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes. Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes. Presentasjon for Abelia 3. feb. 2011 Lasse Lund, IFE Pål Eriksen, Nofima Ingeborg Lund, SINTEF Hva kan arbeidsmiljøundersøkelser gi for

Detaljer

PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR

PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR Skrevet av: Arbeidsgiverseksjonen Publisert: Februar 2016 Innhold PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR... 4 Dette er 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse... 4 Hva måler vi?... 5 Svare på undersøkelsen...

Detaljer

Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling

Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling Alle er opptatt av brukermedvirkning og brukerdialog Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling Gudrun Haabeth Grindaker, direktør KS 12.-13. feb 2007 Statsminister Jens Stoltenberg Psykisk helse

Detaljer

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms PROSJEKTDIREKTIV Mobil videokonferanse Grønn samhandling Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Prosjektleder/ kontaktperson: Sissel Hansen, Førstekonsulent, NAV

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg EVALUERING AV TILRETTELAGT FRITID FOR VOKSNE Arkivsaksnr.: 10/8895 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer