Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report"

Transkript

1 Manpowers Q Norge A Manpower Research Report

2

3 Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2011 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 753 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i fjerde kvartal 2011 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Sammenlignet med foregående kvartal er det en liten økning i netto forventet bemanning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er det en økning på 5 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +13 %. Kvartalsvis er økningen på 5 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 4 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere ser positivt på bemanningssituasjonen i fjerde kvartal Mens 18 % av dem forventer en økning i bemanningen, er det 4 % som ser for seg en nedgang. 78 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +14 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen i fjerde kvartal Med en netto forventet bemanning på +23 % melder arbeidsgivere i Nord-Norge om et sterkt arbeidsmarked. Arbeidsgivere på Østlandet og i Stor-Oslo forventer en jevn utvikling, og netto forventet bemanning ligger på henholdsvis +17 % og +16 %. Blant arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet hersker det forsiktig optimisme med +8 %, mens man i Midt-Norge ser for seg en mer nøktern utvikling med +2 %. Kvartalsvis forventes det en økning i fire av de fem regionene. For Østlandet er denne økningen på 13 prosentpoeng, og i Nord-Norge er den på 6 prosentpoeng. Arbeidsgivere i Midt-Norge melder imidlertid om en nedgang på 3 prosentpoeng. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor ser arbeidsgivere i fire regioner for seg en økning i forventet bemanning. For Østlandet er denne økningen på 10 prosentpoeng, og i Nord-Norge er den på 7 prosentpoeng. I Stor-Oslo og på Sør- og Vestlandet meldes det om en økning på henholdsvis 4 og 3 prosentpoeng. Arbeidsgivere i Midt-Norge melder imidlertid om en nedgang på 10 prosentpoeng på årsbasis. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en økning i bemanningen i fjerde kvartal 2011, med en betydelig vekst i Nord-Norge, Stor-Oslo og på Østlandet. Kvartalsvis forventes det en økning i tre regioner og på årsbasis i fire regioner. Østlandet +18 (+17)% Arbeidsgivere i denne regionen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden tredje kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +17 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning på henholdsvis 13 og 10 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn utvikling i fjerde kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en markant økning i netto forventet bemanning. 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +18 (+16)% Med en netto forventet bemanning på +16 % ser arbeidsgiverne lyst på situasjonen kommende kvartal. Sammenlignet med tredje kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser utviklingen lovende ut for fjerde kvartal 2011, og både kvartalsvis og på årsbasis er det en moderat vekst. Midt-Norge +3 (+2)% Arbeidsgivere i denne regionen melder om sine minst optimistiske utsikter siden andre kvartal 2009, med en netto forventet bemanning på beskjedne +2 %. Sammenlignet med inneværende kvartal er det en nedgang på 3 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på 10 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data forventer arbeidsgiverne en liten bemanningsøkning i fjerde kvartal Imidlertid er det en vesentlig nedgang både kvartalsvis og på årsbasis Nord-Norge +19 (23)% Arbeidsgivere i denne regionen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden første kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +23 %. Sammenlignet med tredje kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 7 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et aktivt arbeidsmarked i fjerde kvartal Kvartalsvis er det en moderat nedgang, mens det på årsbasis er en moderat økning. Sør- og Vestlandet +10 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 % er det tegn på fremgang i fjerde kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i forventet bemanning. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i alle de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i fjerde kvartal Det ventes en betydelig vekst innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, hvor arbeidsgiverne melder om en netto forventet bemanning på +30 %. I bransjegruppen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er netto forventet bemanning på solide +20 %. Det er også optimisme å spore innen produksjon samt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske, med en netto forventet bemanning på henholdsvis +16 % og +12 %. Innen olje og gass ligger netto forventet bemanning på +11 %, mens den er på +10 % i bransjegruppen bygg og anlegg. Kvartalsvis melder arbeidsgivere i fem av de ni bransjegruppene om en økning i netto forventet bemanning. Den mest merkbare økningen på 12 prosentpoeng finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. I bransjegruppen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske er økningen på 9 prosentpoeng. Engrosog detaljhandel/hotell og restaurant har en økning i netto forventet bemanning på 7 prosentpoeng, og arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting melder om en økning på 6 prosentpoeng. Arbeidsgivere i fire av bransjegruppene ser imidlertid for seg en nedgang, hvor den mest merkbare på 6 prosentpoeng er innen bygg og anlegg. På årsbasis forventer arbeidsgivere i seks av de ni bransjegruppene en økning i nye ansettelser. Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester øker med 13 prosentpoeng, og i bransjegruppene produksjon samt engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er økningen på henholdsvis 12 og 11 prosentpoeng. For øvrig er det to bransjegrupper som melder om svakere bemanningsvekst. En av disse er transport, kommunikasjon og lagervirksomhet, med en nedgang på 15 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper en positiv bemanningsvekst kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, samt produksjon. Kvartalsvis er det en økning i fem av bransjegruppene, og på årsbasis i sju av dem. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +13 (+12)% Med en netto forventet bemanning på +12 % ser arbeidsgivere i denne bransjegruppen for seg en jevn ansettelsestakt i fjerde kvartal Kvartalsvis er det en økning på 9 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 2 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer en lovende utvikling kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i forventet bemanning. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +10 (+10)% Med en netto forventet bemanning på +10 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal. Imidlertid er det en nedgang på henholdsvis 6 og 4 prosentpoeng sammenlignet med inneværende kvartal og fjerde kvartal i fjor. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme for kommende kvartal, selv om det har vært en sterk nedgang sammenlignet med tredje kvartal. På årsbasis er det en liten nedgang i netto forventet bemanning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +13 (+ 9)% Med en netto forventet bemanning på +9 % ser bemanningssituasjonen lovende ut for fjerde kvartal Dette er de mest positive utsiktene i denne bransjegruppen siden fjerde kvartal 2008, og både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et rimelig godt jobbmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en vesentlig økning i forventet bemanning, og på årsbasis er økningen moderat Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +31 (+30)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden fjerde kvartal 2007, med en netto forventet bemanning på +30 %. Kvartalsvis er økningen på 12 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 13 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et solid arbeidsmarked i fjerde kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning i netto forventet bemanning. Produksjon +21 (+16)% Med en netto forventet bemanning på + 16 % bør arbeidssøkere i denne bransjegruppen ha gode muligheter i fjerde kvartal Sammenlignet med foregående kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en økning på 12 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et aktivt jobbmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en liten økning i forventet bemanning, mens økningen på årsbasis er betydelig. 6

9 Olje og gass +12 (+11)% En netto forventet bemanning på +11 % lover godt for fjerde kvartal. Sammenlignet med inneværende kvartal er bemanningssituasjonen stabil, og på årsbasis er det en økning på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn bemanningsutvikling i fjerde kvartal 2011, til tross for en moderat nedgang fra tredje kvartal. På årsbasis er det en moderat økning i forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting +8 (+7)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en viss vekst i fjerde kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +7 %. Sammenlignet med inneværende kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er situasjonen uendret. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme for kommende kvartal, og både kvartalsvis og på årsbasis er bemanningssituasjonen relativt stabil. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +1 (+2)% Med en netto forventet bemanning på beskjedne + 2 % ser arbeidsgiverne for seg en langsom vekst i fjerde kvartal Sammenlignet med inneværende kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på hele 15 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et labert arbeidsmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en liten nedgang, men på årsbasis er nedgangen betydelig. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +17 (+20)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden andre kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +20 %. Kvartalsvis er økningen på 7 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 11 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn utvikling i fjerde kvartal Kvartalsvis er bemanningssituasjonen relativt stabil, mens det er en betydelig økning på årsbasis. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer ManpowerGroup gjennomfører hvert kvartal en spørreundersøkelse for å vurdere aktuelle trender* på 41 av verdens viktigste arbeidsmarkeder. Mer enn arbeidsgivere i disse 41 landene og landområdene er blitt intervjuet om forventet bemanningsutvikling i perioden oktober til desember I 36 av de 41 landene og landområdene forventer arbeidsgiverne i varierende grad en økning i nye ansettelser kommende kvartal, til tross for usikkerheten i verdensøkonomien. Arbeidsgivere i Israel og Slovakia deltar i undersøkelsen for første gang dette kvartalet. Globalt sett er optimismen størst i Brasil, Taiwan, India og Singapore, mens arbeidsgivere i Hellas, Italia, Slovenia og Spania melder om de svakeste og eneste negative bemanningsutsiktene; en konsekvens av måneder med økonomisk nedgang. Sammenlignet med forrige kvartal forventes ansettelsestakten å gå noe ned eller holde seg stabil i 32 av 39 land og landområder. Selv om de fleste arbeidsgiverne gir uttrykk for at de vil ansette folk i kommende kvartal, skyldes den kalkulerte nedgangen fra tredje kvartal delvis økt bevissthet rundt forvaltning av kompetanse og bedre metoder for å variere bruken av midlertidig ansatte. Ved første tegn på usikkerhet kan de redusere eller øke bemanningen etter behov. I de 36 landene og landområdene hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger, forventes bemanningen å øke eller holde seg stabil i 22 av dem. Når det gjelder de ulike regionene, melder arbeidsgivere i Asia/Stillehavsområdet om en positiv netto forventet bemanning. Data tyder på at Taiwan har det gunstigste jobbmarkedet blant de åtte landene og landområdene som er med i undersøkelsen i denne regionen, godt hjulpet av en arbeidsledighet på under fem prosent. Sammenlignet med forrige kvartal har det vært en marginal nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft i tre av de åtte landene og landområdene i Asia/Stillehavsområdet som deltar i undersøkelsen. Dette kommer mest tydelig til uttrykk i India, hvor ansettelsestakten forventes å synke betraktelig, delvis som følge av USAs reduserte behov for produkter og tjenesteutsetting (outsourcing). I Amerika melder arbeidsgivere i samtlige ti land om positive bemanningsutsikter for fjerde kvartal. Sammenlignet med tredje kvartal forventes arbeidsmarkedet å holde seg relativt stabilt eller falle litt i sju av de ti landene i denne regionen. På årsbasis ser man imidlertid tegn på en marginal økning eller en stabil tendens i seks av de ti landene. Den beskjedne bemanningsveksten i USA forventes å holde seg uforandret, både sammenliknet med tredje kvartal 2011 og fjerde kvartal I EMEA-regionen er utsiktene noe varierende, og arbeidsgivere i 18 av de 23 landene som er med i undersøkelsen forventer en positiv bemanningsutvikling. I 18 av 21 land er det en nedadgående eller stabil tendens sammenlignet med forrige kvartal, men i 12 av de 18 landene hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger, er tendensen økende eller stabil. I denne regionen er optimismen størst blant arbeidsgivere i Tyrkia, Bulgaria, Israel og Norge, mens Hellas og Italia befinner seg i motsatt ende av skalaen. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2011 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 45 % av respondentene kom fra ti land i Amerika; 25 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 30 % fra 23 EMEA-land. 8

11 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 39 land og landområder 36 land og landområder** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Bulgaria, Slovenia og Tyrkia, som deltar for første gang i 1. kvartal

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Det er gjennomført nesten intervjuer i 23 EMEAland (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i fjerde kvartal Undersøkelsen tyder på at arbeidsmarkedet vil følge den samme variable tendensen som har holdt seg gjennom 2011, og hvor arbeidsgivere i 18 av 23 land forventer en positiv bemanningsutvikling. Kvartalsvis er det en nedgang i 13 land, mens det på årsbasis meldes om en økning i netto forventet bemanning i 11 land. Regionalt sett er optimismen størst i Tyrkia, Israel, Bulgaria og Norge, og i den andre enden av skalaen finner man Hellas og Italia, hvor utsiktene til nye ansettelser er på et lavmål. Innen bransjegruppen produksjon er det en kvartalsvis nedgang i 18 av 21 land, men et unntak man bør merke seg er Tyskland, hvor arbeidsgiverne forventer sin største bemanningsøkning på tre år. Dette økende Belgia behovet for arbeidskraft skyldes delvis mangel på kvalifisert personell som f.eks. ingeniører. Imidlertid vil fallet i bruttonasjonalproduktet utvilsomt få arbeidsgiverne til å vurdere eventuelle nye ansettelser nøye. Arbeidsgivere i Sverige og Norge forutser en god avslutning på året, og melder om sine mest optimistiske bemanningsplaner siden I Norge er utsiktene til nye ansettelser innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester de beste på fire år. I Sverige kommer bygg og anlegg best ut, godt hjulpet av investeringene i infrastruktur i den nordlige delen av landet. Optimismen blant tyrkiske arbeidsgivere holder seg, til tross for en kvartalsvis nedgang i forventet bemanning i ni av elleve bransjegrupper. Og selv om arbeidsgivere i Irland ser for seg et noe stillestående jobbmarked i årets siste måneder, markerer fjerde kvartal 2011 slutten på tolv sammenhengende kvartaler med negative utsikter. Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Frankrike Hellas Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

14 Manpowers Norge Irland Israel Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Italia Nederland Norge Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

15 Slovenia Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Tsjekkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

16 Manpowers Norge Tyskland Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenligninger Amerika ManpowerGroup har gjennomført nesten intervjuer i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i fjerde kvartal Arbeidsgivere fra samtlige land i denne regionen melder om positive utsikter for kommende kvartal. Netto forventet bemanning holder seg relativt stabil eller øker i fem av de ti landene sammenlignet med tredje kvartal På årsbasis ser man denne tendensen i seks av landene. De største forventningene til nye ansettelser finner man blant arbeidsgivere i Brasil, Panama og Colombia. Den sterke etterspørselen i Brasil skyldes i stor grad direkte investeringer fra utlandet i form av internasjonale selskaper som ønsker å dra nytte av dette fremvoksende markedet. Utsiktene til nye ansettelser i Brasil er de mest optimistiske blant samtlige 41 land og landområder som er med i undersøkelsen dette kvartalet. Denne tendensen forsterkes ytterligere av behovet for mer arbeidskraft innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, bygg og anlegg samt service. I disse bransjegruppene regner rundt halvparten av arbeidsgiverne med å øke bemanningen kommende kvartal. Argentina For andre kvartal på rad er arbeidsgivere i USA de minst optimistiske i denne regionen. Til tross for at de forventer en økning i bemanningen i 11 av 13 bransjegrupper, sier arbeidsgivere i USA at de vil senke ansettelsestakten i forhold til foregående kvartal i 12 av de 13 bransjegruppene. De siste måneders hendelser inkludert den fastlåste situasjonen med det føderale gjeldstaket, eurokrisen og nyheten om langsommere BNP-vekst i Tyskland, Europas største økonomi har utvilsomt satt spor. Selv om netto forventet bemanning i USA er positiv med +7 %, er tendensen fortsatt laber, og åpenbart ikke på et nivå som genererer nye arbeidsplasser. Arbeidsgivere i Mexico er på linje med sine kolleger i USA, og forventer en økning i antall nye ansettelser til tross for litt svakere utsikter i forhold til tredje kvartal 2011 og fjerde kvartal Selv om prognosene fra meksikanske arbeidsgivere er optimistiske, kan en fremtidig nedgang i USA virke inn på arbeidsmarkedet i Mexico. Kanadiske arbeidsgivere forventer en jevn bemanningsutvikling kommende kvartal, til tross for en liten nedgang både kvartalsvis og på årsbasis. Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført over intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i fjerde kvartal Optimismen råder fortsatt i denne regionen, og i fem av de åtte landene og landområdene som deltar i undersøkelsen forventes bemanningen å øke eller holde seg stabil sammenlignet med foregående kvartal. På årsbasis ser man noe blandede utsikter blant arbeidsgiverne, med en økning i forventet bemanning i fire av de åtte landene og landområdene. Regionalt sett er optimismen fortsatt størst i Taiwan, India og Singapore. Det er fremdeles japanske arbeidsgivere som regner med lavest bemanningsvekst i regionen, selv om forventet bemanning fortsetter å øke jevnt. Utsiktene til nye ansettelser er nå de beste på tre år, ettersom bedrifter i den jordskjelvrammede Tohoku-regionen gjenopptar sin normale produksjon og statlige arbeidsmarkedstiltak for permitterte arbeidere bidrar til fremgangen. Australia En sterk bemanningsøkning innen bransjegruppene bygg og anlegg, gruvedrift, finans, forsikring og eiendomsmegling samt produksjon sørger for at arbeidsmarkedet i Taiwan opprettholder sin solide posisjon. Mangel på fagfolk med relevant kompetanse og lav arbeidsledighet i Taiwan gir rikelige muligheter for de som kan fylle etterspurte stillinger som FOU-eksperter og teknikere. Også i Singapore, hvor en av tre arbeidsgivere indikerer at de vil øke bemanningen kommende kvartal, har jobbsøkerne gode muligheter. Og til tross for en markant nedgang på årsbasis forventer indiske og kinesiske arbeidsgivere et aktivt jobbmarked i årets siste tre måneder. Siden den indiske finanssektoren i stor grad avhenger av det amerikanske markedet USA står for nesten 60 prosent av inntektene i den USD 60 mrd. sterke indiske IT-bransjen gjenspeiler utsiktene for fjerde kvartal lavere etterspørsel fra USAs side. Samtidig indikerer de kinesiske prognosene at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft vil fortsette å påvirke arbeidsgivernes evne til å benytte innleid personell. Til tross for en økning av minstelønnen med 20 % tidligere i år, ønsker kinesiske arbeidere å unngå ufaglærte jobber med lav lønn, noe som vil påvirke arbeidsgivernes produksjonsvolum og marginer. I Japan rapporterer arbeidsgivere i den viktige produksjonssektoren om sine beste bemanningsutsikter siden andre kvartal Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

20 Manpowers Norge Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fem varemerker: ManpowerGroup Solutions, Elan, Manpower, Manpower Professional og Right. Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i nesten 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I nesten 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med mer enn offentlige og private arbeidsgivere i 41 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i desember 2011 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 41 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpower Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 753 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan og USA for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

22 Historikk 1962: Første versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1966: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise bemanningsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 1976: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 2006: Manpower i Costa Rica, Peru og Sør-Afrika lanserer Manpowers. Sesongjusteringer i tredje kvartal er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige. 2007: Manpower i Argentina lanserer Manpowers. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: Manpower i Colombia, Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer Manpowers. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 2009: Manpower i Ungarn lanserer Manpowers i tredje kvartal og Brasil i fjerde kvartal. 2010: Manpower i Panama lanserer Manpowers i andre kvartal. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Peru og Costa Rica. 2011: Manpowers lanseres i første kvartal i Manpower i Bulgaria, Slovenia og Tyrkia. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina og Sør-Afrika. Manpowers lanseres i Israel og Slovakia i fjerde kvartal.

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red.

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red. bakside: 170 mm Denne boka presenterer og drøfter resultater fra den femte gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen av de sentrale spørsmålene som blir reist er: høyde: 240 mm Hvilke faktorer fremmer

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring Kostnader av frafall i videregående opplæring av Torberg Falch Anne Borge Johannesen Bjarne Strøm SØF-prosjekt nr. 6200: Personer som slutter i videregående opplæring hva skjer videre? Prosjektet er finansiert

Detaljer