Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report"

Transkript

1 Manpowers Q Norge A Manpower Research Report

2

3 Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2011 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 753 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i fjerde kvartal 2011 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Sammenlignet med foregående kvartal er det en liten økning i netto forventet bemanning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er det en økning på 5 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +13 %. Kvartalsvis er økningen på 5 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 4 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere ser positivt på bemanningssituasjonen i fjerde kvartal Mens 18 % av dem forventer en økning i bemanningen, er det 4 % som ser for seg en nedgang. 78 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +14 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen i fjerde kvartal Med en netto forventet bemanning på +23 % melder arbeidsgivere i Nord-Norge om et sterkt arbeidsmarked. Arbeidsgivere på Østlandet og i Stor-Oslo forventer en jevn utvikling, og netto forventet bemanning ligger på henholdsvis +17 % og +16 %. Blant arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet hersker det forsiktig optimisme med +8 %, mens man i Midt-Norge ser for seg en mer nøktern utvikling med +2 %. Kvartalsvis forventes det en økning i fire av de fem regionene. For Østlandet er denne økningen på 13 prosentpoeng, og i Nord-Norge er den på 6 prosentpoeng. Arbeidsgivere i Midt-Norge melder imidlertid om en nedgang på 3 prosentpoeng. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor ser arbeidsgivere i fire regioner for seg en økning i forventet bemanning. For Østlandet er denne økningen på 10 prosentpoeng, og i Nord-Norge er den på 7 prosentpoeng. I Stor-Oslo og på Sør- og Vestlandet meldes det om en økning på henholdsvis 4 og 3 prosentpoeng. Arbeidsgivere i Midt-Norge melder imidlertid om en nedgang på 10 prosentpoeng på årsbasis. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en økning i bemanningen i fjerde kvartal 2011, med en betydelig vekst i Nord-Norge, Stor-Oslo og på Østlandet. Kvartalsvis forventes det en økning i tre regioner og på årsbasis i fire regioner. Østlandet +18 (+17)% Arbeidsgivere i denne regionen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden tredje kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +17 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning på henholdsvis 13 og 10 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn utvikling i fjerde kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en markant økning i netto forventet bemanning. 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +18 (+16)% Med en netto forventet bemanning på +16 % ser arbeidsgiverne lyst på situasjonen kommende kvartal. Sammenlignet med tredje kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser utviklingen lovende ut for fjerde kvartal 2011, og både kvartalsvis og på årsbasis er det en moderat vekst. Midt-Norge +3 (+2)% Arbeidsgivere i denne regionen melder om sine minst optimistiske utsikter siden andre kvartal 2009, med en netto forventet bemanning på beskjedne +2 %. Sammenlignet med inneværende kvartal er det en nedgang på 3 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på 10 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data forventer arbeidsgiverne en liten bemanningsøkning i fjerde kvartal Imidlertid er det en vesentlig nedgang både kvartalsvis og på årsbasis Nord-Norge +19 (23)% Arbeidsgivere i denne regionen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden første kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +23 %. Sammenlignet med tredje kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 7 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et aktivt arbeidsmarked i fjerde kvartal Kvartalsvis er det en moderat nedgang, mens det på årsbasis er en moderat økning. Sør- og Vestlandet +10 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 % er det tegn på fremgang i fjerde kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i forventet bemanning. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i alle de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i fjerde kvartal Det ventes en betydelig vekst innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, hvor arbeidsgiverne melder om en netto forventet bemanning på +30 %. I bransjegruppen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er netto forventet bemanning på solide +20 %. Det er også optimisme å spore innen produksjon samt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske, med en netto forventet bemanning på henholdsvis +16 % og +12 %. Innen olje og gass ligger netto forventet bemanning på +11 %, mens den er på +10 % i bransjegruppen bygg og anlegg. Kvartalsvis melder arbeidsgivere i fem av de ni bransjegruppene om en økning i netto forventet bemanning. Den mest merkbare økningen på 12 prosentpoeng finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. I bransjegruppen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske er økningen på 9 prosentpoeng. Engrosog detaljhandel/hotell og restaurant har en økning i netto forventet bemanning på 7 prosentpoeng, og arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting melder om en økning på 6 prosentpoeng. Arbeidsgivere i fire av bransjegruppene ser imidlertid for seg en nedgang, hvor den mest merkbare på 6 prosentpoeng er innen bygg og anlegg. På årsbasis forventer arbeidsgivere i seks av de ni bransjegruppene en økning i nye ansettelser. Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester øker med 13 prosentpoeng, og i bransjegruppene produksjon samt engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er økningen på henholdsvis 12 og 11 prosentpoeng. For øvrig er det to bransjegrupper som melder om svakere bemanningsvekst. En av disse er transport, kommunikasjon og lagervirksomhet, med en nedgang på 15 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper en positiv bemanningsvekst kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, samt produksjon. Kvartalsvis er det en økning i fem av bransjegruppene, og på årsbasis i sju av dem. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +13 (+12)% Med en netto forventet bemanning på +12 % ser arbeidsgivere i denne bransjegruppen for seg en jevn ansettelsestakt i fjerde kvartal Kvartalsvis er det en økning på 9 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 2 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer en lovende utvikling kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i forventet bemanning. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +10 (+10)% Med en netto forventet bemanning på +10 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal. Imidlertid er det en nedgang på henholdsvis 6 og 4 prosentpoeng sammenlignet med inneværende kvartal og fjerde kvartal i fjor. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme for kommende kvartal, selv om det har vært en sterk nedgang sammenlignet med tredje kvartal. På årsbasis er det en liten nedgang i netto forventet bemanning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +13 (+ 9)% Med en netto forventet bemanning på +9 % ser bemanningssituasjonen lovende ut for fjerde kvartal Dette er de mest positive utsiktene i denne bransjegruppen siden fjerde kvartal 2008, og både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et rimelig godt jobbmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en vesentlig økning i forventet bemanning, og på årsbasis er økningen moderat Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +31 (+30)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden fjerde kvartal 2007, med en netto forventet bemanning på +30 %. Kvartalsvis er økningen på 12 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 13 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et solid arbeidsmarked i fjerde kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning i netto forventet bemanning. Produksjon +21 (+16)% Med en netto forventet bemanning på + 16 % bør arbeidssøkere i denne bransjegruppen ha gode muligheter i fjerde kvartal Sammenlignet med foregående kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en økning på 12 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et aktivt jobbmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en liten økning i forventet bemanning, mens økningen på årsbasis er betydelig. 6

9 Olje og gass +12 (+11)% En netto forventet bemanning på +11 % lover godt for fjerde kvartal. Sammenlignet med inneværende kvartal er bemanningssituasjonen stabil, og på årsbasis er det en økning på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn bemanningsutvikling i fjerde kvartal 2011, til tross for en moderat nedgang fra tredje kvartal. På årsbasis er det en moderat økning i forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting +8 (+7)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en viss vekst i fjerde kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +7 %. Sammenlignet med inneværende kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er situasjonen uendret. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme for kommende kvartal, og både kvartalsvis og på årsbasis er bemanningssituasjonen relativt stabil. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +1 (+2)% Med en netto forventet bemanning på beskjedne + 2 % ser arbeidsgiverne for seg en langsom vekst i fjerde kvartal Sammenlignet med inneværende kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på hele 15 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et labert arbeidsmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en liten nedgang, men på årsbasis er nedgangen betydelig. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +17 (+20)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden andre kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +20 %. Kvartalsvis er økningen på 7 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 11 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn utvikling i fjerde kvartal Kvartalsvis er bemanningssituasjonen relativt stabil, mens det er en betydelig økning på årsbasis. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer ManpowerGroup gjennomfører hvert kvartal en spørreundersøkelse for å vurdere aktuelle trender* på 41 av verdens viktigste arbeidsmarkeder. Mer enn arbeidsgivere i disse 41 landene og landområdene er blitt intervjuet om forventet bemanningsutvikling i perioden oktober til desember I 36 av de 41 landene og landområdene forventer arbeidsgiverne i varierende grad en økning i nye ansettelser kommende kvartal, til tross for usikkerheten i verdensøkonomien. Arbeidsgivere i Israel og Slovakia deltar i undersøkelsen for første gang dette kvartalet. Globalt sett er optimismen størst i Brasil, Taiwan, India og Singapore, mens arbeidsgivere i Hellas, Italia, Slovenia og Spania melder om de svakeste og eneste negative bemanningsutsiktene; en konsekvens av måneder med økonomisk nedgang. Sammenlignet med forrige kvartal forventes ansettelsestakten å gå noe ned eller holde seg stabil i 32 av 39 land og landområder. Selv om de fleste arbeidsgiverne gir uttrykk for at de vil ansette folk i kommende kvartal, skyldes den kalkulerte nedgangen fra tredje kvartal delvis økt bevissthet rundt forvaltning av kompetanse og bedre metoder for å variere bruken av midlertidig ansatte. Ved første tegn på usikkerhet kan de redusere eller øke bemanningen etter behov. I de 36 landene og landområdene hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger, forventes bemanningen å øke eller holde seg stabil i 22 av dem. Når det gjelder de ulike regionene, melder arbeidsgivere i Asia/Stillehavsområdet om en positiv netto forventet bemanning. Data tyder på at Taiwan har det gunstigste jobbmarkedet blant de åtte landene og landområdene som er med i undersøkelsen i denne regionen, godt hjulpet av en arbeidsledighet på under fem prosent. Sammenlignet med forrige kvartal har det vært en marginal nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft i tre av de åtte landene og landområdene i Asia/Stillehavsområdet som deltar i undersøkelsen. Dette kommer mest tydelig til uttrykk i India, hvor ansettelsestakten forventes å synke betraktelig, delvis som følge av USAs reduserte behov for produkter og tjenesteutsetting (outsourcing). I Amerika melder arbeidsgivere i samtlige ti land om positive bemanningsutsikter for fjerde kvartal. Sammenlignet med tredje kvartal forventes arbeidsmarkedet å holde seg relativt stabilt eller falle litt i sju av de ti landene i denne regionen. På årsbasis ser man imidlertid tegn på en marginal økning eller en stabil tendens i seks av de ti landene. Den beskjedne bemanningsveksten i USA forventes å holde seg uforandret, både sammenliknet med tredje kvartal 2011 og fjerde kvartal I EMEA-regionen er utsiktene noe varierende, og arbeidsgivere i 18 av de 23 landene som er med i undersøkelsen forventer en positiv bemanningsutvikling. I 18 av 21 land er det en nedadgående eller stabil tendens sammenlignet med forrige kvartal, men i 12 av de 18 landene hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger, er tendensen økende eller stabil. I denne regionen er optimismen størst blant arbeidsgivere i Tyrkia, Bulgaria, Israel og Norge, mens Hellas og Italia befinner seg i motsatt ende av skalaen. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2011 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 45 % av respondentene kom fra ti land i Amerika; 25 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 30 % fra 23 EMEA-land. 8

11 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 39 land og landområder 36 land og landområder** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Bulgaria, Slovenia og Tyrkia, som deltar for første gang i 1. kvartal

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Det er gjennomført nesten intervjuer i 23 EMEAland (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i fjerde kvartal Undersøkelsen tyder på at arbeidsmarkedet vil følge den samme variable tendensen som har holdt seg gjennom 2011, og hvor arbeidsgivere i 18 av 23 land forventer en positiv bemanningsutvikling. Kvartalsvis er det en nedgang i 13 land, mens det på årsbasis meldes om en økning i netto forventet bemanning i 11 land. Regionalt sett er optimismen størst i Tyrkia, Israel, Bulgaria og Norge, og i den andre enden av skalaen finner man Hellas og Italia, hvor utsiktene til nye ansettelser er på et lavmål. Innen bransjegruppen produksjon er det en kvartalsvis nedgang i 18 av 21 land, men et unntak man bør merke seg er Tyskland, hvor arbeidsgiverne forventer sin største bemanningsøkning på tre år. Dette økende Belgia behovet for arbeidskraft skyldes delvis mangel på kvalifisert personell som f.eks. ingeniører. Imidlertid vil fallet i bruttonasjonalproduktet utvilsomt få arbeidsgiverne til å vurdere eventuelle nye ansettelser nøye. Arbeidsgivere i Sverige og Norge forutser en god avslutning på året, og melder om sine mest optimistiske bemanningsplaner siden I Norge er utsiktene til nye ansettelser innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester de beste på fire år. I Sverige kommer bygg og anlegg best ut, godt hjulpet av investeringene i infrastruktur i den nordlige delen av landet. Optimismen blant tyrkiske arbeidsgivere holder seg, til tross for en kvartalsvis nedgang i forventet bemanning i ni av elleve bransjegrupper. Og selv om arbeidsgivere i Irland ser for seg et noe stillestående jobbmarked i årets siste måneder, markerer fjerde kvartal 2011 slutten på tolv sammenhengende kvartaler med negative utsikter. Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Frankrike Hellas Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

14 Manpowers Norge Irland Israel Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Italia Nederland Norge Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

15 Slovenia Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Tsjekkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

16 Manpowers Norge Tyskland Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenligninger Amerika ManpowerGroup har gjennomført nesten intervjuer i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i fjerde kvartal Arbeidsgivere fra samtlige land i denne regionen melder om positive utsikter for kommende kvartal. Netto forventet bemanning holder seg relativt stabil eller øker i fem av de ti landene sammenlignet med tredje kvartal På årsbasis ser man denne tendensen i seks av landene. De største forventningene til nye ansettelser finner man blant arbeidsgivere i Brasil, Panama og Colombia. Den sterke etterspørselen i Brasil skyldes i stor grad direkte investeringer fra utlandet i form av internasjonale selskaper som ønsker å dra nytte av dette fremvoksende markedet. Utsiktene til nye ansettelser i Brasil er de mest optimistiske blant samtlige 41 land og landområder som er med i undersøkelsen dette kvartalet. Denne tendensen forsterkes ytterligere av behovet for mer arbeidskraft innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, bygg og anlegg samt service. I disse bransjegruppene regner rundt halvparten av arbeidsgiverne med å øke bemanningen kommende kvartal. Argentina For andre kvartal på rad er arbeidsgivere i USA de minst optimistiske i denne regionen. Til tross for at de forventer en økning i bemanningen i 11 av 13 bransjegrupper, sier arbeidsgivere i USA at de vil senke ansettelsestakten i forhold til foregående kvartal i 12 av de 13 bransjegruppene. De siste måneders hendelser inkludert den fastlåste situasjonen med det føderale gjeldstaket, eurokrisen og nyheten om langsommere BNP-vekst i Tyskland, Europas største økonomi har utvilsomt satt spor. Selv om netto forventet bemanning i USA er positiv med +7 %, er tendensen fortsatt laber, og åpenbart ikke på et nivå som genererer nye arbeidsplasser. Arbeidsgivere i Mexico er på linje med sine kolleger i USA, og forventer en økning i antall nye ansettelser til tross for litt svakere utsikter i forhold til tredje kvartal 2011 og fjerde kvartal Selv om prognosene fra meksikanske arbeidsgivere er optimistiske, kan en fremtidig nedgang i USA virke inn på arbeidsmarkedet i Mexico. Kanadiske arbeidsgivere forventer en jevn bemanningsutvikling kommende kvartal, til tross for en liten nedgang både kvartalsvis og på årsbasis. Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført over intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i fjerde kvartal Optimismen råder fortsatt i denne regionen, og i fem av de åtte landene og landområdene som deltar i undersøkelsen forventes bemanningen å øke eller holde seg stabil sammenlignet med foregående kvartal. På årsbasis ser man noe blandede utsikter blant arbeidsgiverne, med en økning i forventet bemanning i fire av de åtte landene og landområdene. Regionalt sett er optimismen fortsatt størst i Taiwan, India og Singapore. Det er fremdeles japanske arbeidsgivere som regner med lavest bemanningsvekst i regionen, selv om forventet bemanning fortsetter å øke jevnt. Utsiktene til nye ansettelser er nå de beste på tre år, ettersom bedrifter i den jordskjelvrammede Tohoku-regionen gjenopptar sin normale produksjon og statlige arbeidsmarkedstiltak for permitterte arbeidere bidrar til fremgangen. Australia En sterk bemanningsøkning innen bransjegruppene bygg og anlegg, gruvedrift, finans, forsikring og eiendomsmegling samt produksjon sørger for at arbeidsmarkedet i Taiwan opprettholder sin solide posisjon. Mangel på fagfolk med relevant kompetanse og lav arbeidsledighet i Taiwan gir rikelige muligheter for de som kan fylle etterspurte stillinger som FOU-eksperter og teknikere. Også i Singapore, hvor en av tre arbeidsgivere indikerer at de vil øke bemanningen kommende kvartal, har jobbsøkerne gode muligheter. Og til tross for en markant nedgang på årsbasis forventer indiske og kinesiske arbeidsgivere et aktivt jobbmarked i årets siste tre måneder. Siden den indiske finanssektoren i stor grad avhenger av det amerikanske markedet USA står for nesten 60 prosent av inntektene i den USD 60 mrd. sterke indiske IT-bransjen gjenspeiler utsiktene for fjerde kvartal lavere etterspørsel fra USAs side. Samtidig indikerer de kinesiske prognosene at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft vil fortsette å påvirke arbeidsgivernes evne til å benytte innleid personell. Til tross for en økning av minstelønnen med 20 % tidligere i år, ønsker kinesiske arbeidere å unngå ufaglærte jobber med lav lønn, noe som vil påvirke arbeidsgivernes produksjonsvolum og marginer. I Japan rapporterer arbeidsgivere i den viktige produksjonssektoren om sine beste bemanningsutsikter siden andre kvartal Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

20 Manpowers Norge Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fem varemerker: ManpowerGroup Solutions, Elan, Manpower, Manpower Professional og Right. Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i nesten 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I nesten 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med mer enn offentlige og private arbeidsgivere i 41 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i desember 2011 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 41 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpower Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 753 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan og USA for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

22 Historikk 1962: Første versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1966: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise bemanningsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 1976: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 2006: Manpower i Costa Rica, Peru og Sør-Afrika lanserer Manpowers. Sesongjusteringer i tredje kvartal er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige. 2007: Manpower i Argentina lanserer Manpowers. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: Manpower i Colombia, Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer Manpowers. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 2009: Manpower i Ungarn lanserer Manpowers i tredje kvartal og Brasil i fjerde kvartal. 2010: Manpower i Panama lanserer Manpowers i andre kvartal. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Peru og Costa Rica. 2011: Manpowers lanseres i første kvartal i Manpower i Bulgaria, Slovenia og Tyrkia. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina og Sør-Afrika. Manpowers lanseres i Israel og Slovakia i fjerde kvartal.

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpowers Q1 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2012 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q4 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q2 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer Manpower Q2 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Innvandrere som utvandrer igjen

Innvandrere som utvandrer igjen Økonomiske analyser /15 Terje Skjerpen, Lasse Sigbjørn Stambøl og Marianne Tønnessen Ikke alle innvandrere som kommer til Norge, blir boende i landet. En del utvandrer igjen, og i noen innvandrergrupper

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Optimisme i Sogn og Fjordane

Optimisme i Sogn og Fjordane RAPPORT 4 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme i Sogn og Fjordane ROLIGERE NEDGANG Vestlandsindeks 4/2015 viser at den negative utviklingen fortsetter, men i et roligere

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks 4Q 2012 - Bedriftene med lange ønskelister til jul Stavanger 30.11. 2012 Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks Vestlandsindeks er en temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer