Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report"

Transkript

1 Manpowers Q Norge A Manpower Research Report

2

3 Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om Manpower Inc. 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2011 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 750 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i første kvartal 2011 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Kvartalsvis melder arbeidsgiverne om en liten nedgang i forventet bemanning på 4 prosentpoeng. Sammenliknet med første kvartal 2010 er det ingen endring. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +7 %. Kvartalsvis er det en liten nedgang på 4 prosentpoeng, mens situasjonen på årsbasis er uforandret. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere ser for seg en moderat bemanningsvekst i første kvartal Mens 12 % av arbeidsgiverne forventer en økning i bemanningen, er det 7 % som ser for seg en nedgang. 80 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +5 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i fire av de fem regionene forventer en positiv bemanningsvekst i første kvartal Dette kommer sterkest til uttrykk i Nord-Norge, hvor netto forventet bemanning ligger på +17 %. Også i Stor-Oslo er arbeidsgiverne optimistiske, med en netto forventet bemanning på +14 %. Arbeidsgivere i Midt-Norge og på Østlandet er mer forsiktige, med en netto forventet bemanning på henholdsvis +8 % og +7 %. På Sør- og Vestlandet er imidlertid arbeidsmarkedet tregt, og netto forventet bemanning ligger på -8 %. Kvartalsvis er det en nedgang i fire av fem regioner. Det er arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet som melder om den største nedgangen, 14 prosentpoeng, mens nedgangen i Midt-Norge er på 4 prosentpoeng. Både på Østlandet og i Stor-Oslo er bemanningsutviklingen relativt stabil. Når man sammenlikner med første kvartal 2010, forventer arbeidsgivere i tre regioner en økning i nye ansettelser. På Østlandet er denne økningen på 13 prosentpoeng, mens den i Nord-Norge er på 9 prosentpoeng. Imidlertid er arbeidsgivere i Stor-Oslo og på Sør- og Vestlandet langt mindre optimistiske, med en nedgang i netto forventet bemanning på henholdsvis 19 og 13 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i fire av fem regioner en økning i nye ansettelser kommende kvartal, og det er i Stor-Oslo og Nord-Norge optimismen er størst. Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet melder imidlertid om en negativ bemanningsvekst. Kvartalsvis er det en nedgang i tre av regionene. Sammenliknet med første kvartal 2010 forventer arbeidsgivere på Østlandet, i Nord-Norge og Midt-Norge en vekst i bemanningen, mens de to øvrige regionene ser for seg en betydelig nedgang. Østlandet +2 (+7)% Med en netto forventet bemanning på +7 %, ser arbeidsgivere i denne bransjegruppen for seg en viss vekst i første kvartal Utsiktene til nye ansettelser holder seg relativt stabile sammenliknet med foregående kvartal, og på årsbasis er det en vesentlig økning på 13 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en avmålt utvikling på arbeidsmarkedet neste kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en moderat nedgang, mens det på årsbasis er en betydelig økning. 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +15 (+14)% Med en netto forventet bemanning på +14 %, ser arbeidsgivere i Stor-Oslo lyst på første kvartal Mens utsiktene holder seg relativt stabile kvartalsvis, er det imidlertid en nedgang på 19 prosentpoeng på årsbasis. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn bemanningsvekst kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en liten økning, mens det på årsbasis er en betydelig nedgang. Midt-Norge +5 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 %, ser arbeidsgivere i Midt-Norge for seg en beskjeden vekst i første kvartal Selv om det er en kvartalsvis nedgang på 4 prosentpoeng, er det på årsbasis en økning på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en tilfredsstillende utvikling på arbeidsmarkedet neste kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en moderat nedgang, og på årsbasis er det en liten økning Nord-Norge +14 (+17)% Arbeidsgivere i denne regionen ser med optimisme på første kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +17 %. Selv om det er en kvartalsvis nedgang på 2 prosentpoeng, er det på årsbasis en økning på 9 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en respektabel bemanningsvekst i første kvartal Kvartalsvis er det en liten økning i netto forventet bemanning, og på årsbasis er økningen betydelig. Sør- og Vestlandet -8 (-8)% Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet melder om sine dårligste utsikter siden undersøkelsen ble innført i tredje kvartal Netto forventet bemanning for første kvartal 2011 er -8 %, noe som gjenspeiler en betydelig nedgang på 14 prosentpoeng sammenliknet med foregående kvartal. På årsbasis er nedgangen på 13 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data ser arbeidsgiverne negativt på kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en betydelig nedgang i netto forventet bemanning. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i åtte av ni bransjegrupper forventer å øke bemanningen i første kvartal Den største optimismen finner man blant arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, med en netto forventet bemanning på +16 %. Det forventes også en respektabel økning innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant, samt produksjon. I begge bransjegruppene er netto forventet bemanning +11 %. Arbeidsgivere innen bygg og anlegg er forsiktig optimistiske, med en netto forventet bemanning på +10 %, mens tallet for olje og gass er +9 %. I bransjegruppen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske melder man imidlertid om negativ vekst, med en netto forventet bemanning på -3 %. Kvartalsvis er det en nedgang i fem av de ni bransjegruppene. Arbeidsgivere i bransjegruppen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet melder om en markant nedgang på 20 prosentpoeng, og innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske er nedgangen på 17 prosentpoeng. I tre av bransjegruppene er det en økning i netto forventet bemanning, og dette kommer tydeligst til uttrykk innen produksjon, hvor økningen er på 6 prosentpoeng. På årsbasis forventer arbeidsgivere i fem av bransjegruppene en vekst i bemanningen. Innen produksjon er det en økning i netto forventet bemanning på 17 prosentpoeng, og innen bygg og anlegg er økningen på 11 prosentpoeng. Arbeidsgivere i fire av bransjegruppene ser imidlertid for seg en nedgang i forventet bemanning. Innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske er denne nedgangen på 17 prosentpoeng, mens den er på 9 prosentpoeng innen offentlig tjenesteyting. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i sju av de ni bransjegruppene en økning i bemanningen i kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. Også i bransjegruppene olje og gass samt engros- og detaljhandel / hotell og restaurant er utsiktene lyse. Kvartalsvis er det en nedgang i fem av bransjegruppene, og på årsbasis i fire av dem. Jord- og skogbruk, jakt og fiske -11 (-3)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om de svakeste utsiktene til nye ansettelser siden andre kvartal 2004, med en netto forventet bemanning på -3 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en nedgang på hele 17 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data ser arbeidsgiverne dystert på kommende kvartal. Kvartalsvis er det en markant nedgang i netto forventet bemanning, og sammenliknet med første kvartal 2010 er det også en betydelig nedgang. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +6 (+10)% Med en netto forventet bemanning på +10 % ser arbeidsgivere i denne bransjegruppen for seg en moderat vekst i første kvartal Selv om det er en kvartalsvis nedgang på 4 prosentpoeng, er det på årsbasis en økning på 11 prosentpoeng. Ujusterte data viser noen oppmuntrende tegn for arbeidssøkere kommende kvartal, men likevel er netto forventet bemanning lavere enn i fjerde kvartal På årsbasis er det imidlertid en betydelig økning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +8 (+8)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om forsiktig optimisme for kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +8 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning på 2 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en beskjeden bemanningsvekst kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det fremgang å spore Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +16 (+16)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser med optimisme på første kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +16 %. Kvartalsvis er det en liten nedgang på 3 prosentpoeng, og på årsbasis er situasjonen relativt stabil. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et gunstig arbeidsmarked i første kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det en liten nedgang, og på årsbasis er bemanningssituasjonen relativt stabil. Produksjon +10 (+11)% Med en netto forventet bemanning på +11 %, melder arbeidsgivere i denne bransjegruppen om sine mest optimistiske utsikter siden fjerde kvartal Kvartalsvis er det en økning på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 17 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en beskjeden bemanningsvekst kommende kvartal. Utsiktene holder seg relativt stabile kvartalsvis, mens det på årsbasis er en betydelig økning

9 Olje og gass +11 (+9)% Med en netto forventet bemanning på +9 % i første kvartal 2011, er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne. Kvartalsvis holder utsiktene seg relativt stabile, og på årsbasis er det en økning på 2 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en jevn bemanningsvekst kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en liten økning, og på årsbasis er utviklingen relativt stabil. Offentlig tjenesteyting -2 (+1)% Med en netto forventet bemanning på +1 %, ser arbeidsgivere i denne bransjegruppen for seg en dempet utvikling på arbeidsmarkedet i første kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en reduksjon i forventet bemanning, og denne nedgangen er på henholdsvis 5 og 9 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data er det usikkerhet å spore blant arbeidsgiverne for kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en nedgang. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +7 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 % i første kvartal 2011, ser arbeidsgivere i denne bransjegruppen for seg en moderat bemanningsutvikling. Kvartalsvis er det imidlertid en markant nedgang på 20 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventes det et visst antall nye ansettelser, selv om det er en betydelig nedgang i netto forventet bemanning sammenliknet med fjerde kvartal På årsbasis er det en liten nedgang. Engros- og detaljhandel / hotell og restaurant +11 (+11)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en jevn utvikling i første kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +11 %. Kvartalsvis er det ingen endring, men sammenliknet med første kvartal 2010 er det en økning på 8 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data ser arbeidsgiverne lyst på kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en moderat økning i netto forventet bemanning. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Nesten arbeidsgivere i 39 land og landområder er blitt intervjuet om forventet bemanningsutvikling* i perioden januar til mars Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i første kvartal 2011 i forhold til inneværende kvartal? I 32 av de 39 landene og landområdene som deltar i undersøkelsen, forventer arbeidsgiverne i varierende grad en økning i nye ansettelser kommende kvartal. For første gang deltar arbeidsgivere fra Bulgaria, Slovenia og Tyrkia og dermed er 21 land i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) representert. Optimismen er størst i India, Kina, Taiwan, Brasil, Tyrkia og Singapore, mens arbeidsgivere i Hellas, Tsjekkia, Østerrike og Irland melder om de svakeste utsiktene til nye ansettelser i første kvartal Det meldes om en nedgang i 17 av de 36 landene og landområdene hvor kvartalsvise sammenlikninger foreligger, og i 35 land og landområder hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger. I 28 land og landområder forventes det en økning i nye ansettelser. Når det gjelder de ulike regionene, melder arbeidsgivere i Amerika og Asia/Stillehavsområdet fortsatt om en positiv netto forventet bemanning. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor, har det vært en økning i samtlige åtte land og landområder i Asia/Stillehavsområdet, og med ett unntak i alle land i Amerika hvor data på årsbasis foreligger. I USA og India er det en liten økning både fra forrige kvartal samt første kvartal 2010, og arbeidsgivere i Japan ser for seg en gradvis økning og melder om sine beste utsikter siden fjerde kvartal I EMEA-regionen er det en tilbakegang i 11 av 18 land siden forrige kvartal. På årsbasis er situasjonen imidlertid mer gunstig, og 12 land melder om en økning i forhold til første kvartal Det er Tyrkia, Tyskland og Sverige som forventer den høyeste bemanningsveksten, og for første gang siden tredje kvartal 2008, melder italienske arbeidsgivere om positiv netto forventet bemanning. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2011 omfattet personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 47 % av respondentene kom fra ti land i Amerika, 24 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 29 % fra 21 EMEA-land. 8

11 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 36 Land og landområder** 35 Land og landområder*** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Bulgaria, Slovenia og Tyrkia, som deltar for første gang i 1. kvartal 2011 *** Ikke mulig å sammenligne på årsbasis for Panama, som deltok for første gang i 2. kvartal 2010, og Bulgaria, Slovenia og Tyrkia, som deltar for første gang i 1. kvartal

13 Internasjonale sammenlikninger EMEA Det er gjennomført over intervjuer i 21 EMEAland (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i første kvartal For første gang deltar arbeidsgivere i Bulgaria, Slovenia og Tyrkia i undersøkelsen. Forventningene er blandede, og arbeidsgivere i fjorten av landene ser i varierende grad for seg en positiv utvikling i kommende kvartal. Arbeidsgivere i 11 land ser for seg en nedgang sammenliknet med foregående kvartal, mens det på årsbasis meldes om en økning i 12 land. Forventningene til nye ansettelser er sterkest i Tyrkia, Tyskland og Sverige i motsetning til Hellas, Tsjekkia, Østerrike, Irland, Spania og Romania hvor man finner de svakeste og eneste negative utsiktene globalt sett. På bakgrunn av lovende utsikter i bransjegruppen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester melder tyske arbeidsgivere om sine mest optimistiske planer på tre år, mens svenske arbeidsgivere forventer den sterkeste ansettelsestakten på over to år. Den optimismen som kommer til uttrykk i den første undersøkelsen i Tyrkia er delvis underbygd av de store planene om nye ansettelser i bygg og anlegg samt produksjon. I tillegg viser data for Italia en økning i forventet bemanning for tredje kvartal på rad. Dette gjør at italienske arbeidsgivere for første gang på over to år kan presentere positive utsikter. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Frankrike Hellas Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

14 Manpowers Norge Irland Italia Nederland Norge Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

15 Slovenia Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

16 Manpowers Norge Tsjekkia Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Tyskland Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenlikninger Amerika Det er gjennomført nesten intervjuer i landene Argentina, Brasil, Canada, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Panama, Peru og USA om forventet bemanning i perioden januar til mars Data fra undersøkelsen viser positive utsikter for kommende kvartal for hele regionen, men det ligger an til en liten kvartalsvis nedgang i netto forventet bemanning i fire av de ti landene. I forhold til første kvartal 2010 er det imidlertid en økning i samtlige land hvor data på årsbasis foreligger, med unntak av Guatemala. Regionalt sett er optimismen størst i Brasil, Peru og Panama. De laveste forventningene til nye ansettelser finner man i Guatemala og USA, selv om arbeidsgivere i begge land forventer at den forsiktige utviklingen på arbeidsmarkedet vil fortsette gjennom årets første kvartal. Arbeidsgivere i USA melder faktisk om sine beste utsikter siden fjerde kvartal 2008, samtidig som de sammen med meksikanske arbeidsgivere rapporterer sine mest solide førstekvartalstall på tre år. Også blant kanadiske arbeidsgivere hersker det optimisme som følge av moderate økninger i bransjegruppen engros- og detaljhandel, både kvartalsvis og på årsbasis. Fire av ti arbeidsgivere i Brasil indikerer at de vil øke ansettelsestakten kommende kvartal. Optimismen får ytterligere næring av den gunstige situasjonen innen tjenesteyting: For andre kvartal på rad melder over halvparten av arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen at de vil øke bemanningen. Argentina Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenlikninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført nesten intervjuer i landene Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i perioden januar til mars Optimismen råder fortsatt i denne regionen, og sammenliknet med første kvartal 2010 er det en økning i forventet bemanning i alle de åtte landene og landområdene som er med i undersøkelsen. Kvartalsvis kan seks av landene og landområdene vise til en økning eller en stabil tendens. De største forventningene til nye ansettelser i denne regionen finner vi fortsatt i India, Kina og Taiwan. Japanske arbeidsgivere er de minst optimistiske, til tross for fem kvartaler på rad med jevn økning i bemanningen. Den dynamiske utviklingen i India forsetter: Over halvparten av arbeidsgiverne innen tjenestetyting planlegger å øke bemanningen i perioden januar til mars, og arbeidsgivere i bransjegruppen produksjon melder om sine mest optimistiske utsikter siden undersøkelsen ble innført. På samme måte kan kinesiske arbeidssøkere innen engros- og detaljhandel dra nytte av bransjegruppens mest optimistiske utvikling siden undersøkelsen ble innført der i Australia Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

20 Manpowers Norge Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om Manpower Inc. Manpower Inc. (NYSE: MAN) er verdensleder i bemanningsbransjen og tilbyr et bredt spekter av bemanningsløsninger. Selskapet har spesialisert seg innenfor permanente, midlertidige og kontraktsansettelser; testing og opplæring av ansatte, karriereendring og organisasjonsutvikling. Manpowers kontorer i 82 land gjør selskapet i stand til å møte behovet til sine kunder pr. år som består av små og mellomstore bedrifter så vel som de store multinasjonale selskapene. Fokus for Manpower er å øke produktiviteten gjennom forbedret kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon og la kundene få konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Manpower opererer som fem brands: Manpower, Manpower Professional, Elan, Jefferson Wells og Right Management. Mer informasjon om Manpower Inc. ligger på Om Manpower Norge Manpower arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. I Norge er Manpower ledende innen bemanningstjenester. Manpower Professional er størst på rekruttering til faste stillinger samt utleie av konsulenter med spisskompetanse innen engineering og økonomi/finans. Manpower Business Solutions tilbyr outsourcing, Right Management tilbyr HR-tjenester og Elan formidler IT-konsulenter. Gruppen er representert med 35 avdelingskontorer i Norge. Manpower er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Om undersøkelsen Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført siden Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: Siden 1962 har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med nesten offentlige og private arbeidsgivere i 39 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i mars 2011 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 39 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpower Internal research team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 751 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. 19

22 Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Sesong justeringer Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan og USA for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de andre landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer historikk 1962: Første versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1966: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise bemanningsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 2006: Manpower i Costa Rica, Peru og Sør-Afrika lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige i tredje kvartal. 2007: Manpower i Argentina lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: Manpower i Colombia, Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 2009: Manpower i Ungarn lanserer Manpowers i tredje kvartal og Brasil i fjerde kvartal. 2010: Manpower i Panama lanserer Manpowers i andre kvartal. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Peru og Costa Rica. 2011: Manpowers lanseres i første kvartal i Manpower i Bulgaria, Slovenia og Tyrkia. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Argentina og Sør-Afrika. 1976: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers.

23

24 Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+) , Manpower Inc. All rights reserved.

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Manpower Q3 2013. Employment Outlook Survey Norway

Manpower Q3 2013. Employment Outlook Survey Norway Manpower Q3 2013 Employment Outlook Survey Norway Manpower Employment Outlook Outlook Survey Survey Global Norway Q3/13 Contents Norway Employment Outlook 3 Regional Comparisons 4 Sector Comparisons 6

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

PISA 2006 sentrale funn

PISA 2006 sentrale funn Forord Denne boka handler om resultatene fra PISA 2006. Undersøkelsen har vært gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Kapittel 1 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 12 Innledning.......................................... 13 1.1 Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer