Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report"

Transkript

1 Manpowers Q Norge A Manpower Research Report

2

3 Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om Manpower Inc. 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2011 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 750 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i andre kvartal 2011 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Kvartalsvis melder arbeidsgiverne om en liten nedgang i netto forventet bemanning på 2 prosentpoeng. Sammenliknet med andre kvartal 2010 er situasjonen relativt stabil. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +6 %. Den er dermed uendret både kvartalsvis og på årsbasis. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere ser for seg en langsom bemanningsvekst i andre kvartal Mens 5 % av arbeidsgiverne forventer en økning i bemanningen, er det 2 % som ser for seg en nedgang. 93 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +3 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i fire av fem regioner forventer en økning i bemanningen i andre kvartal På Sør- og Vestlandet hersker det forsiktig optimisme med en netto forventet bemanning på +7 %. Også blant arbeidsgivere i Stor-Oslo, Midt-Norge og på Østlandet er det optimisme å spore, med en netto forventet bemanning på +6 % i hver av disse regionene. I Nord-Norge ser man tegn på et flatt arbeidsmarked, med en netto forventet bemanning på 0 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 14 prosentpoeng på Sør- og Vestlandet, men i de øvrige fire regionene er det en nedgang i netto forventet bemanning. I Nord-Norge er denne nedgangen på 17 prosentpoeng, mens den i Stor-Oslo er på 8 prosentpoeng. Sammenliknet med andre kvartal 2010 er det en økning i tre regioner. Dette kommer sterkest til uttrykk på Sør- og Vestlandet, hvor økningen i netto forventet bemanning er på 11 prosentpoeng. Arbeidsgivere i to regioner melder imidlertid om en nedgang. En av disse regionene er Nord-Norge, hvor netto forventet bemanning går ned med 12 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data er det en positiv netto forventet bemanning i samtlige fem regioner, og det er på Sørog Vestlandet samt Østlandet optimismen er størst. Kvartalsvis er det en nedgang i tre av regionene. Sammenliknet med andre kvartal 2010 er det en vesentlig økning i forventet bemanning på Sør- og Vestlandet, mens utsiktene til nye ansettelser i Nord-Norge er langt svakere. Østlandet +6 (+6)% Arbeidsgiverne i denne regionen melder om oppmuntrende tegn for andre kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +6 %. Både kvartalsvis og på årsbasis holder situasjonen seg relativt stabil. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en beskjeden bemanningsvekst kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en liten økning, og på årsbasis er utsiktene relativt stabile. 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +4 (+6)% Med en netto forventet bemanning på +6 % ser arbeidsgiverne i Stor-Oslo muligheter til nye ansettelser kommende kvartal. Kvartalsvis er det en nedgang på 8 prosentpoeng, mens utsiktene holder seg relativt stabile på årsbasis. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en langsom bemanningsvekst i andre kvartal Sammenliknet med forrige kvartal er det imidlertid en betydelig nedgang, og på årsbasis er det en liten nedgang. Midt-Norge +1 (+6)% Arbeidsgiverne i denne regionen ser for seg en beskjeden bemanningsvekst andre kvartal Netto forventet bemanning ligger på +6 %. Dette er en kvartalsvis nedgang på 2 prosentpoeng, men på årsbasis er situasjonen relativt stabil. Ujusterte data tyder på at arbeidsgiverne tar forbehold når det gjelder bemanningen i kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en liten nedgang, og på årsbasis er bemanningen relativt stabil Nord-Norge +1 (0)% Med en netto forventet bemanning på 0 % melder arbeidsgiverne om en avmålt utvikling kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig reduksjon i forventet bemanning på henholdsvis 17 og 12 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventes det et svakt arbeidsmarked i andre kvartal Arbeidsgiverne melder om en betydelig nedgang i forventet bemanning, både kvartalsvis og på årsbasis. Sør- og Vestlandet +7 (+7)% Arbeidsgiverne på Sør- og Vestlandet melder om forsiktig optimisme for kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +7 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning på henholdsvis 14 og 11 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en viss bemanningsvekst kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det betydelig fremgang å spore. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i åtte av ni bransjegrupper forventer en bemanningsvekst andre kvartal Den største optimismen finner man blant arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester samt innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet. I begge gruppene er netto forventet bemanning +11 %. Arbeidsgivere innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning samt engros- og detaljhandel / hotell og restaurant er forsiktig optimistiske, med en netto forventet bemanning på +8 % i begge grupper. Innen bransjegruppen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske råder det imidlertid usikkerhet, med en netto forventet bemanning på -1 %. Kvartalsvis er det en vekst i tre av de ni bransjegruppene, deriblant jordbruk, skogbruk, jakt og fiske, hvor økningen i netto forventet bemanning er på 3 prosentpoeng. Arbeidsgivere i fem av bransjegruppene ser imidlertid for seg en nedgang i nye ansettelser. Denne nedgangen er på 8 prosentpoeng innen produksjon, mens den er på 6 prosentpoeng i bransjegruppen bygg og anlegg. På årsbasis forventer arbeidsgivere i fire av de ni bransjegruppene en økning i nye ansettelser. Den største veksten på 8 prosentpoeng forventer man innen produksjon, mens arbeidsgivere i bransjegruppen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet melder om en økning på 5 prosentpoeng. Arbeidsgivere i fem av bransjegruppene ser derimot for seg en nedgang. Innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske er denne nedgangen på seks prosentpoeng, og det samme er tilfellet for bygg og anlegg. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i åtte av de ni bransjegruppene en positiv bemanningsvekst kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. Også i bransjegruppene elektrisitets-, gassog vannforsyning samt engros- og detaljhandel / hotell og restaurant er utsiktene lyse. Kvartalsvis er det en nedgang i seks av bransjegruppene, og på årsbasis i fem av dem. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +4 (-1)% Med en netto forventet bemanning på -1 % ser arbeidsgiverne med usikkerhet på kommende kvartal. Selv om det er en kvartalsvis økning på 3 prosentpoeng, er det på årsbasis en nedgang på 6 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en liten bemanningsvekst kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en betydelig økning, men på årsbasis er det en moderat nedgang i netto forventet bemanning. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +3 (+3)% Arbeidergiverne i denne bransjegruppen ser for seg en langsom bemanningsvekst kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +3 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det imidlertid en nedgang på 6 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en avmålt utvikling på arbeidsmarkedet i andre kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det en liten nedgang, mens nedgangen på årsbasis er moderat. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +8 (+8)% Arbeidsgiverne melder om forsiktig optimisme for andre kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +8 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det ingen endring, og på årsbasis er det en økning på 4 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer muligheter til nye ansettelser neste kvartal. Kvartalsvis er det ingen endring, men sammenliknet med andre kvartal 2010 er det en liten økning Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +9 (+11)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en jevn utvikling kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +11 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det imidlertid en reduksjon i forventet bemanning på henholdsvis 4 og 5 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne oppmuntrende tegn for kommende kvartal. Men både sammenliknet med forrige kvartal og andre kvartal 2010 er det en moderat nedgang i forventet bemanning. Produksjon +1 (+3)% Med en netto forventet bemanning på +3 % ser arbeidsgivere i denne bransjegruppen for seg et svakt arbeidsmarked i andre kvartal Kvartalsvis er det en nedgang på 8 prosentpoeng i forventet bemanning, mens den på årsbasis øker med 8 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på at arbeidsgiverne tar forbehold når det gjelder bemanningen kommende kvartal. Kvartalsvis er det en betydelig nedgang, mens det på årsbasis er en moderat vekst. 6

9 Olje og gass +1(+6)% Med en netto forventet bemanning på +6 % er det visse muligheter for jobbsøkere i andre kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis holder situasjonen seg relativt stabil. Ujusterte data viser en vesentlig nedgang fra første kvartal. På årsbasis er nedgangen moderat. Offentlig tjenesteyting 0 (+3)% Med en netto forventet bemanning på +3 % ser arbeidsgivere i denne bransjegruppen for seg en langsom økning i nye ansettelser kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en nedgang på 3 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et flatt arbeidsmarked i andre kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det en liten økning, mens det på årsbasis er en liten nedgang. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +5 (+11)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en jevn ansettelsestakt i andre kvartal 2011, og melder om en netto forventet bemanning på +11 %. Kvartalsvis holder utsiktene seg relativt stabile, og på årsbasis er det en økning på 5 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en beskjeden utvikling på arbeidsmarkedet neste kvartal. Selv om det er en liten kvartalsvis nedgang i forventet bemanning, er det en liten økning på årsbasis. Engros- og detaljhandel / hotell og restaurant +8 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 % er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne for andre kvartal Utsiktene til nye ansettelser holder seg relativt stabile sammenliknet med foregående kvartal, og på årsbasis er det en økning på 2 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventes det et visst antall nye ansettelser, selv om det er en liten nedgang i netto forventet bemanning sammenliknet med første kvartal På årsbasis er det en liten økning. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Nesten arbeidsgivere i 39 land og landområder er blitt intervjuet om forventet bemanningsutvikling* i perioden april til juni Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i andre kvartal 2011 i forhold til inneværende kvartal? I 33 av de 39 landene og landområdene forventer arbeidsgiverne i varierende grad en økning i nye ansettelser i kommende kvartal. Optimismen er størst i India, Taiwan, Brasil, Kina, Tyrkia og Singapore, mens arbeidsgivere i Hellas, Spania, Irland og Italia melder om de svakeste utsiktene til nye ansettelser i andre kvartal Sammenliknet med forrige kvartal forventes det en økning i 18 av de 39 landene og landområdene. Blant de 36 landene og landområdene hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger, forventes det en økning i 25 av dem. Når det gjelder de ulike regionene, melder arbeidsgivere i Amerika og Asia/Stillehavsområdet fortsatt om en positiv netto forventet bemanning. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor har etterspørselen etter kompetanse økt noe i sju av åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og i sju av ti land i Amerika. De moderate utsiktene i USA er uendret i forhold til første kvartal, men viser en liten økning på årsbasis. Indiske arbeidsgivere melder om sine mest positive utsikter siden undersøkelsen ble innført der i tredje kvartal I EMEA-regionen er det en økning i 11 av 21 land siden forrige kvartal, og arbeidsgivere fra samtlige østeuropeiske land som er med i undersøkelsen melder om liten til moderat vekst. Sammenlikninger på årsbasis indikerer en vekst i forventet bemanning i elleve land. I Europa er optimismen størst blant arbeidsgivere i Tyrkia, Bulgaria, Belgia og Polen, mens Hellas befinner seg i motsatt ende av skalaen. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2011 omfattet nesten personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 47 % av respondentene kom fra ti land i Amerika, 25 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 28 % fra 21 EMEA-land. 8

11 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 39 land og landområder 36 land og landområder** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Bulgaria, Slovenia og Tyrkia, som deltar for første gang i 1. kvartal

13 Internasjonale sammenlikninger EMEA Det er gjennomført over intervjuer i 21 EMEAland (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i andre kvartal Forventningene er blandede, og arbeidsgivere i femten av landene ser i varierende grad for seg en positiv utvikling i kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis meldes det om en økning i netto forventet bemanning i elleve land. Forventningene til nye ansettelser er størst i Tyrkia, Bulgaria, Belgia og Polen. I den andre enden av skalaen finner man arbeidsgivere i Hellas, Spania, Irland, Italia, Østerrike og Sveits. Disse landene melder også om de eneste negative utsiktene globalt sett. Det er tyrkiske arbeidsgivere som ser mest optimistisk på kommende kvartal. Med den dynamiske ansettelsestakten i bransjegruppene bygg og anlegg samt produksjon, går jobbsøkerne lyse tider i møte. Arbeidsgivere i Belgia rapporterer en merkbar økning i netto forventet bemanning både kvartalsvis og på årsbasis. Dette skyldes i høy grad de mest optimistiske utsiktene innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester samt engros- og detaljhandel siden undersøkelsen ble innført i landet. Tyske arbeidsgivere regner med at den gunstige utviklingen fortsetter. De beste utsiktene til nye ansettelser finner man i bransjegruppene transport, kommunikasjon og lagervirksomhet samt finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. Også i Øst-Europa går utviklingen i riktig retning, med varierende grad av vekst i forhold til første kvartal Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Frankrike Hellas Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

14 Manpowers Norge Irland Italia Nederland Norge Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

15 Slovenia Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

16 Manpowers Norge Tsjekkia Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Tyskland Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenlikninger Amerika Det er gjennomført nesten intervjuer i landene Argentina, Brasil, Canada, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Panama, Peru og USA om forventet bemanning i andre kvartal Data fra undersøkelsen viser positive utsikter for de kommende tre måneder. I sju av de ti landene er netto forventet bemanning stabil eller økende i forhold til forrige kvartal. Sammenliknet med andre kvartal 2010 er det en økning i sju av ti land. Regionalt sett er optimismen størst blant arbeidsgivere i Brasil, Argentina, Panama og Peru. De laveste forventningene til nye ansettelser finner man i Guatemala og USA. Arbeidsgivere i USA viser fremdeles tegn på forsiktig optimisme. Der er det ingen endring fra første kvartal, og en liten økning sammenliknet med andre kvartal Situasjonen for meksikanske jobbsøkere er fortsatt lovende, og opprettholdes av veksten i produksjonssektoren. Også kanadiske arbeidsgivere ser lyst på situasjonen, og melder om sine beste andre kvartalstall på fire år. Arbeidsgivere i Brasil forventer at den raske ansettelsestakten vil holde seg. Den skyldes gode tider innen bygg og anlegg, hvor nesten seks av ti arbeidsgivere forventer å øke bemanningen i de kommende tre måneder. Argentina Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenlikninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført nesten intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i andre kvartal Optimismen råder fortsatt i denne regionen, og sammenliknet med andre kvartal 2010 er det en økning i forventet bemanning i sju av de åtte landene og landområdene som er med i undersøkelsen. Kvartalsvis ser man imidlertid at optimismen er blandet med en nedgang i fire av de åtte landene og landområdene. De største forventningene til nye ansettelser i denne regionen finner vi fortsatt i India, Taiwan og Kina. Japanske arbeidsgivere er de minst optimistiske, til tross for sju kvartaler på rad med jevn bemanningsvekst. I India forventer arbeidsgivere i samtlige bransjegrupper og regioner som er med i undersøkelsen en gunstig utvikling kommende kvartal. Netto forventet bemanning er på sitt høyeste siden undersøkelsen ble innført i landet i tredje kvartal Også arbeidsgivere fra Taiwan melder om sine mest positive utsikter siden undersøkelsen ble innført der i andre kvartal Som i India skyldes også mye av optimismen i Taiwan de gode tidene i produksjonssektoren. Det forventes også at denne sektoren vil kunne gi jobbmuligheter til søkere fra fastlands-kina. Australia Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

20 Manpowers Norge Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om Manpower Inc. Manpower Inc. (NYSE: MAN) er verdensleder i bemanningsbransjen og tilbyr et bredt spekter av bemanningsløsninger. Selskapet har spesialisert seg innenfor permanente, midlertidige og kontraktsansettelser; testing og opplæring av ansatte, karriereendring og organisasjonsutvikling. Manpowers kontorer i 82 land gjør selskapet i stand til å møte behovet til sine kunder pr. år som består av små og mellomstore bedrifter så vel som de store multinasjonale selskapene. Fokus for Manpower er å øke produktiviteten gjennom forbedret kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon og la kundene få konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Manpower opererer som fem brands: Manpower, Manpower Professional, Elan, Jefferson Wells og Right Management. Mer informasjon om Manpower Inc. ligger på Om Manpower Norge Manpower arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. I Norge er Manpower ledende innen bemanningstjenester. Manpower Professional er størst på rekruttering til faste stillinger samt utleie av konsulenter med spisskompetanse innen engineering og økonomi/finans. Manpower Business Solutions tilbyr outsourcing, Right Management tilbyr HR-tjenester og Elan formidler IT-konsulenter. Gruppen er representert med 40 avdelingskontorer i Norge. Manpower er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Om undersøkelsen Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført siden Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: Siden 1962 har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med nesten offentlige og private arbeidsgivere i 39 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i juni 2011 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 39 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpower Internal research team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 751 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. 19

22 Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Sesong justeringer Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan og USA for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de andre landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer historikk 1962: Første versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1966: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise bemanningsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 2006: Manpower i Costa Rica, Peru og Sør-Afrika lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige i tredje kvartal. 2007: Manpower i Argentina lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: Manpower i Colombia, Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 2009: Manpower i Ungarn lanserer Manpowers i tredje kvartal og Brasil i fjerde kvartal. 2010: Manpower i Panama lanserer Manpowers i andre kvartal. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Peru og Costa Rica. 2011: Manpowers lanseres i første kvartal i Manpower i Bulgaria, Slovenia og Tyrkia. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Argentina og Sør-Afrika. 1976: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers.

23

24 Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+) , Manpower Inc. All rights reserved.

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer