Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report"

Transkript

1 Manpowers Q Norge A Manpower Research Report

2 Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 10 Internasjonale variasjoner - Nord og Mellom-Amerika 13 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 15 Om undersøkelsen 17 Om Manpower Inc. 17 1

3 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2008 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 750 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i tredje kvartal 2008 i forhold til inneværende kvartal? Av de norske arbeidsgiverne som ble intervjuet, svarte 20 % at de forventer en økning i sysselsettingen i tredje kvartal 2008, 4 % ser for seg en nedgang, mens 75 % ikke forventer noen endring. Dette gir en netto forventet sysselsetting på +16 %. Sammenlignet med forrige kvartal ligger netto forventet sysselsetting på et relativt stabilt nivå, men på årsbasis har optimismen blant arbeidsgiverne avtatt betraktelig, med en nedgang på 9 prosentpoeng. I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet sysselsetting. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgiverne som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet sysselsetting. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Når man justerer for sesongvariasjoner, ligger netto forventet sysselsetting blant norske arbeidsgivere på stabile +14 %, dvs. ingen endring fra forrige kvartal. På årsbasis har det imidlertid vært en nedgang på 7 prosentpoeng. 2

4 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner melder om en positiv netto forventet sysselsetting. De mest optimistiske arbeidsgiverne finner vi på Østlandet (+20 %) og i Stor-Oslo (+18 %). På Sør- og Vestlandet forventer arbeidsgiverne også en jevn rekrutteringstakt (+16 %). I Nord-Norge melder arbeidsgivere om en beskjeden sysselsettingsutvikling (+6 %). Sammenlignet med andre kvartal 2008, er det to regioner som peker seg ut som en anelse mer optimistiske enn resten. På Østlandet har netto forventet sysselsetting økt med 4 prosentpoeng, mens tilsvarende økning i Stor-Oslo er på 3 prosentpoeng. I de andre regionene er optimismen på retur, med en nedgang på 8 prosentpoeng i netto forventet sysselsetting blant arbeidsgivere i Midt-Norge, og en nedgang på 5 prosentpoeng i Nord-Norge. På Sørog Vestlandet ligger forventningene på et stabilt nivå. På årsbasis er variasjonene større, spesielt i Nord- Norge, hvor det har vært en betydelig nedgang i netto forventet sysselsetting med 26 prosentpoeng. I Midt- Norge har nedgangen også vært merkbar, med 14 prosentpoeng. Arbeidsgivere i Stor-Oslo og på Sør- og Vestlandet er også mer forsiktige sammenlignet med tilsvarende periode i Tallene for netto forventet sysselsetting på Østlandet er absolutt mer lovende, og arbeidsgiverne der melder om en økning på hele 9 prosentpoeng på årsbasis. Ujusterte data vitner om optimisme når det gjelder sysselsettingsaktivitet, både på Østlandet og i Stor-Oslo. De øvrige tre regionene kan alle vise til det samme, men som sesongjusterte data antyder, har nedgangen på årsbasis vært betydelig både for Nord- og Midt-Norge. Østlandet Stor-Oslo Midt-Norge Nord-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet +23(20)% De mest optimistiske arbeidsgiverne i Norge finner vi på Østlandet, hvor det rapporteres om en netto forventet sysselsetting på +20 %. Disse utsiktene er litt mer positive enn i forrige kvartal med en økning på 4 prosentpoeng, og 9 prosentpoeng over tilsvarende periode i Ujusterte data viser at arbeidsgivere i denne regionen har store forventninger til kommende kvartal, med en netto forventet sysselsetting på +23 %. Både kvartalsvis og på årsbasis utgjør dette en betydelig økning på 9 prosentpoeng. Stor-Oslo +21(18)% Arbeidsgivere i Stor-Oslo forventer en gunstig sysselsettingsutvikling i de kommende tre måneder, og melder om en netto forventet sysselsetting på +18 %. Kvartalsvis er det en liten økning på 3 prosentpoeng. På årsbasis har arbeidsgiverne i Stor-Oslo imidlertid blitt mer forsiktige, og det har vært en moderat nedgang på 7 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data for Stor- Oslo, fremkommer det et temmelig identisk sysselsettingsbilde. Netto forventet sysselsetting ligger på +21 %. Dette gir en liten kvartalsvis økning, men derimot en moderat nedgang på årsbasis. 3

5 Manpowers Norge Midt-Norge +13(10)% I Midt-Norge hersker det forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne for kommende kvartal, med en netto forventet sysselsetting på +10 %. På kvartals- og årsbasis er dette en nedgang på henholdsvis 8 og 14 prosentpoeng. Ujustert netto forventet sysselsetting for Midt-Norge ligger på 13 %, etter en moderat kvartalsvis nedgang på 6 prosentpoeng. På årsbasis er netto forventet sysselsetting 16 prosentpoeng svakere enn for tilsvarende kvartal i Nord-Norge +12(6)% I Nord-Norge ser arbeidsgiverne kun for seg en beskjeden sysselsettingsaktivitet, med en netto forventet sysselsetting på +6 %. Dette er en moderat kvartalsvis nedgang (et fall på 5 prosentpoeng), men en betydelig nedgang på årsbasis (ned 26 prosentpoeng). På grunnlag av ujusterte data i undersøkelsen, har netto forventet sysselsetting i Nord-Norge hatt en kraftig nedgang på årsbasis, mens den kvartalsvis holder seg på et relativt stabilt nivå. Sør- og Vestlandet +11(16)% På Sør- og Vestlandet forventer arbeidsgiverne gode muligheter til å øke bemanningen i de kommende tre måneder. Netto forventet sysselsetting er på +16 %, og har holdt seg relativt stabil sammenlignet med forrige kvartal. I løpet av de siste 12 månedene har det vært en nedgang i netto forventet sysselsetting med moderate 5 prosentpoeng. Når man ser bort fra sesongvariasjoner, forventer arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet at sysselsettingsnivået skal holde seg stabilt i tredje kvartal 2008, med en netto forventet sysselsetting på +11 %. Dette er en liten kvartalsvis nedgang på 3 prosentpoeng, og en moderat nedgang på 8 prosentpoeng på årsbasis. 4

6 Bransjevariasjoner Mens arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper i Norge melder om en positiv netto forventet sysselsetting, varierer graden av optimisme sterkt mellom de ulike gruppene. Arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet er de mest optimistiske (+30 %), og det råder en god stemning blant arbeidsgivere innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant (+20 %) samt i bransjegruppen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning (+19 %). I motsetning til ovennevnte grupper, forventer arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting (+6 %) og bygg og anlegg (+8 %) kun en beskjeden økning i sysselsettingen. Sammenlignet med forrige kvartal, har arbeidsgivere i flere bransjegrupper lagt bånd på sine forventninger, og ingen av gruppene ser for seg en mer positiv sysselsettingsutvikling enn i forrige kvartal. Arbeidsgivere innen bygg og anlegg, offentlig tjenesteyting, finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning samt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske regner ikke med noen endringer i netto forventet sysselsetting på kvartalsbasis. I bransjegruppen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet har det imidlertid vært en betydelig nedgang på 9 prosentpoeng, og innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning er nedgangen på 7 prosentpoeng. På årsbasis har forventningene falt i alle bransjegrupper unntatt én, og det største fallet finner vi innen produksjon med en nedgang på 16 prosentpoeng. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet har en nedgang på 17 prosentpoeng. Når man ser bort fra sesongvariasjoner, melder arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet om en netto forventet sysselsetting på +37 %. Arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning ser også lyst på situasjonen med +22 %. På årsbasis har det imidlertid vært en reduksjon i netto forventet sysselsetting i samtlige ni bransjegrupper, og den største nedgangen finner vi innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet, med 22 prosentpoeng. Også innen produksjon har nedgangen vært betydelig, med 16 prosentpoeng. Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske +10 (10)% Arbeidsgivere i bransjegruppen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske melder om netto forventet sysselsetting på +10 % for tredje kvartal. Sammenlignet med forrige kvartal er situasjonen stabil, selv om det har vært en moderat nedgang på 5 prosent på årsbasis Når man ser bort fra sesongvariasjoner, er netto forventet sysselsetting i bransjegruppen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske også på +10 %, en vesentlig nedgang på 15 prosentpoeng fra forrige kvartal og en nedgang på årsbasis på 4 prosentpoeng

7 Manpowers Norge Bygg og anlegg +13 (8)% Arbeidsgivere innen bygg og anlegg er svakt optimistiske når det gjelder sysselsettingen i tredje kvartal Netto forventet sysselsetting ligger på +8 %, noe som er i samsvar med forrige kvartal, og en nedgang på 3 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Ujusterte data vitner om en kvartalsvis økning i netto forventet sysselsetting på 7 prosentpoeng. På årsbasis har det imidlertid vært en liten tilbakegang på 4 prosentpoeng. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +16 (16)% Arbeidsgivere innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning kan vise til en gunstig netto forventet sysselsetting på +16 %, men er mer forbeholdne nå enn i forrige kvartal, med en nedgang på 7 prosentpoeng. På årsbasis har det vært en nedgang i netto forventet sysselsetting på 9 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data melder arbeidsgivere innen denne bransjegruppen om en netto forventet sysselsetting på +16 %. Dette er en kvartalsvis nedgang på 5 prosentpoeng, og en mer betydelig nedgang på årsbasis på 9 prosentpoeng. Finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning +22 (19)% Netto forventet sysselsetting for bransjegruppen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning har holdt seg uforandret fra forrige kvartal, og ligger på optimistiske +19 %. Sammenholdt med situasjonen for 12 måneder siden, har det kun vært små endringer i netto forventet sysselsetting, med en nedgang på 2 prosentpoeng. Ujusterte data for denne bransjegruppen viser en netto forventet sysselsetting på +22 %. Sammenlignet med forrige kvartal er dette en moderat økning på 8 prosentpoeng, og på årsbasis er det en liten økning på 2 prosentpoeng. Produksjon +15 (16)% Arbeidsgivere innen produksjon melder om en netto forventet sysselsetting på +16 % i tredje kvartal. I de tre månedene som er gått siden forrige undersøkelse, har netto forventet sysselsetting hatt en nedgang på 5 prosentpoeng, mens det har vært en betydelig nedgang på årsbasis med 16 prosentpoeng. Ujusterte data gir et meget stabilt inntrykk av situasjonen, med en netto forventet sysselsetting på +15 %, og en utvikling både på kvartals- og årsbasis som er på linje med endringene i sesongjusterte data. 6

8 Gruvedrift og steinindustri +17(11)% Innen bransjegruppen gruvedrift og steinindustri forventer arbeidsgiverne et stabilt sysselsettingsnivå neste kvartal, med en netto forventet sysselsetting på +11 %. Dette er en liten nedgang på 3 prosentpoeng fra foregående kvartal, og en moderat nedgang på 8 prosentpoeng sammenlignet med tredje kvartal Ujusterte data viser en netto forventet sysselsetting på +17 % innen gruvedrift og steinindustri. Arbeidsmarkedet i denne bransjegruppen er i ferd med å kjølne, med en kvartalsvis nedgang på 4 prosentpoeng og en nedgang på årsbasis på 8 prosentpoeng. Offentlig tjenesteyting +9 (6)% Arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting melder om de svakeste utsiktene til netto forventet sysselsetting blant samtlige ni bransjegrupper dette kvartalet, med +6 %. Det nåværende nivået har ikke endret seg fra forrige kvartal, men sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, har nedgangen vært på hele 10 prosentpoeng. Ujusterte data viser en liten kvartalsvis økning på 4 prosentpoeng i netto forventet sysselsetting, som nå ligger på +9 %. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, er nedgangen imidlertid på 10 prosentpoeng. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +37(30)% Arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet melder om de beste utsiktene blant samtlige ni bransjegrupper. Netto forventet sysselsetting ligger på hele +30 %. Samtidig er optimismen i denne bransjen lavere enn for kort tid siden, med en vesentlig nedgang i netto forventet sysselsetting på 9 prosentpoeng siden foregående kvartal, og en enda større tilbakegang på årsbasis med hele 17 prosentpoeng. Ujusterte data for denne bransjen tyder på stor optimisme med en netto forventet sysselsetting på +37 %. På kvartalsbasis ser man imidlertid en nedgang på 5 prosentpoeng, og sammenlignet med tredje kvartal 2007 er nedgangen på hele 22 prosentpoeng. Engros- og detaljhandel / hotell og restaurant +19 (20)% Utviklingen innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant er meget lovende, ifølge arbeidsgiverne. Netto forventet sysselsetting for denne bransjegruppen er +20 %. Dette er en liten kvartalsvis nedgang på 2 prosentpoeng. På årsbasis har det vært en liten økning i netto forventet sysselsetting på 2 prosentpoeng. Når man ser bort fra sesongvariasjoner, melder arbeidsgivere i denne bransjegruppen om en netto forventet sysselsetting på +19 %. Selv om dette er en nedgang på 7 prosentpoeng siden forrige kvartal, har nivået holdt seg relativt stabilt på årsbasis. 7

9 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8

10 Mer enn arbeidsgivere i 32 land og territorier er blitt intervjuet om forventet sysselsettingsutvikling* i perioden juli til september Med unntak av Spania, som er det eneste landet med negativ netto forventet sysselsetting, forventer arbeidsgivere i samtlige land og landområder en positiv utvikling. Det er verdt å merke seg at arbeidsgivere i Mexico melder om sine mest optimistiske sysselsettingsplaner siden undersøkelsen ble innført der. På verdensbasis fremkommer det imidlertid at arbeidsgiverne er mindre optimistiske når det gjelder nye ansettelser i kommende kvartal sammenlignet med tredje kvartal Arbeidsgivere i Argentina, New Zealand, Sør-Afrika og Spania melder om sine laveste forventninger siden undersøkelsen ble innført i disse landene. For første gang tar India og Sveits i bruk sesongjusterte tall i undersøkelsen. Globalt sett melder arbeidsgivere i India, Singapore, Peru, Polen, Costa Rica, Hong Kong og Romania om de mest optimistiske sysselsettingsplanene for tredje kvartal. I motsatt ende av skalaen finner vi arbeidsgivere i Spania, Italia og Irland, som melder om de svakeste utsiktene for kommende kvartal. Arbeidsgivere i 18 land og landområder har mindre optimistiske sysselsettingsplaner sammenlignet med forrige kvartal, sju melder om en bedring, mens sju ikke ser for seg noen endring i arbeidsstyrken. Sammenlignet med tredje kvartal 2007, ser man en tilsvarende tendens: 22 land og landområder melder om svekkede utsikter, mens kun fem melder om økning i sysselsettingsplanene. På regional basis fortsetter den positive sysselsettingsutviklingen blant de fleste landene i Amerika, men netto forventet sysselsetting er generelt svakere enn både andre kvartal 2008 og tredje kvartal Arbeidsgivere i Peru, Costa Rica og Argentina er de mest positive i regionen, meksikanske arbeidsgivere melder om sine mest optimistiske utsikter siden undersøkelsen ble innført i landet, mens USA ser for seg sitt svakeste resultat siden fjerde kvartal Arbeidsmarkedene i Asia og Stillehavsområdet forventes å holde seg aktive, og der er optimismen størst blant arbeidsgivere i India, Singapore og Hong Kong. I Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA-regionen) har veksten i ni land avtatt noe sammenlignet med forrige kvartal, og arbeidsgivere i 13 land melder om en nedgang i sysselsettingsplanene sammenlignet med tredje kvartal Den største optimismen finner man blant arbeidsgivere i Polen og Romania. Det er verdt å merke seg at utsiktene for Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige, Sveits og UK (Storbritannia og Nord-Irland) enten var stabile eller viste en liten økning sammenlignet med andre kvartal * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2008 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige både fra offentlige og private bedrifter verden over. 42 % av respondentene kom fra sju land i Amerika, 30 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 28 % fra 17 EMEA-land. 9

11 Manpowers Norge Internasjonale variasjoner-europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA) Det er gjennomført over intervjuer i 17 EMEAland om forventet sysselsetting i tredje kvartal Arbeidsgivere i regionen melder fremdeles om varierende grad av positiv sysselsettingsaktivitet, selv om utsiktene er mindre optimistiske i ni av de 17 landene sammenlignet med andre kvartal. I åtte av landene er utsiktene stabile eller mer optimistiske. Sammenlignet med tredje kvartal 2007, har det vært en nedgang i netto forventet sysselsetting i 13 land. Det er arbeidsgivere i Polen, Romania, Hellas, Sør-Afrika og Norge som er mest optimistiske når det gjelder nye ansettelser neste kvartal. I motsetning til disse landene står Spania, Italia og Irland, og netto forventet sysselsetting blant spanske arbeidsgivere er den laveste siden undersøkelsen ble innført der. I Tyskland forventer arbeidsgiverne å holde den samme stabile ansettelsestakten som i foregående kvartal. Belgia Frankrike Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Italia Nederland 10

12 Norge Polen Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Romania Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Storbritannia Sveits Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

13 Manpowers Norge Sverige Sør-Afrika Tsjekkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Tyskland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Østerrike 12

14 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom Amerika Det er gjennomført over intervjuer i Argentina, Canada, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Peru og USA om forventet sysselsetting i tredje kvartal Arbeidsgivere i de sju landene som deltok i undersøkelsen melder om varierende grad av positiv sysselsettingsaktivitet. Imidlertid melder fire av landene om en nedgang, både sammenlignet med forrige kvartal og tredje kvartal I likhet med andre kvartal, er det arbeidsgivere i Peru, Costa Rica og Argentina som har de største forventningene til de kommende tre måneder. Det er verdt å merke seg at argentinske arbeidsgivere til tross for Argentina relativt høye forventninger til nye ansettelser melder om sine minst optimistiske sysselsettingsplaner siden undersøkelsen begynte i første kvartal I motsatt ende av skalaen finner vi meksikanske arbeidsgivere som er på sitt mest optimistiske siden undersøkelsen ble innført der i tredje kvartal I USA fortsetter den nedadgående tendensen, med en netto forventet sysselsetting som ligger under forrige kvartal og tredje kvartal Netto forventet sysselsetting dette kvartalet er på sitt laveste nivå siden fjerde kvartal Forventningene til nye ansettelser blant kanadiske arbeidsgivere har imidlertid økt noe siden andre kvartal Canada Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

15 Manpowers Norge Mexico Peru Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal USA 14

16 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført nesten intervjuer i Asia og Stillehavsområdet om forventet sysselsetting i perioden juli til september I fem av de åtte landene og landområdene meldes det om nedgang i sysselsettingen sammenlignet med forrige kvartal og tredje kvartal Det er arbeidsgivere i India og Singapore som har de største forventningene til nye ansettelser, mens arbeidsgivere i Kina og New Zealand er de minst optimistiske i regionen. Arbeidsgivere i New Zealand melder om sine laveste forventninger siden undersøkelsen ble innført der i andre kvartal Regionalt sett har det vært en nedgang i sju av åtte land i bransjegruppene produksjon og engros- og detaljhandel sammenlignet med tredje kvartal Optimistiske utsikter fra arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning ligger bak en vesentlig del av de sterke resultatene for India. Australia Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Manpowers Norge Kina New Zealand Singapore Taiwan 16

18 Om Manpower Inc. Manpower Inc. (NYSE: MAN) er verdensleder i bemanningsbransjen og tilbyr et bredt spekter av bemanningsløsninger. Selskapet feirer 60 år i 2008, og omsetter for 21 mrd. dollar. Manpower har spesialisert seg innenfor permanente, midlertidige og kontraktsansettelser; testing og opplæring av ansatte, karriereendring og organisasjonsutvikling. Manpowers kontorer i 80 land gjør selskapet i stand til å møte behovet til sine kunder pr. år som består av små og mellomstore bedrifter så vel som de store multinasjonale selskapene. Fokus for Manpower er å øke produktiviteten gjennom forbedret kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon og la kundene få konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Manpower opererer som fem brands: Manpower, Manpower Professional, Elan, Jefferson Wells og Right Management. Mer informasjon om Manpower Inc. ligger på Om Manpower Norge Manpower arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. I Norge er Manpower ledende innen bemanningstjenester. Manpower Professional er størst på rekruttering til faste stillinger samt utleie av konsulenter med spisskompetanse innen engineering og økonomi/finans. Manpower Business Solutions tilbyr outsourcing, Right Management tilbyr HR-tjenester og Elan formidler IT-konsulenter. Gruppen er representert med 45 avdelingskontorer i Norge. Manpower er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Om undersøkelsen Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede sysselsettingsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i mer enn 45 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi sysselsetting i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I mer enn 40 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med nesten offentlige og private arbeidsgivere i 32 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Metodikk Undersøkelsen er utført med en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 32 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpower Internal research team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 750 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i september 2008 i forhold til forrige kvartal? 17

19 Manpowers Norge Netto forventet sysselsetting I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet sysselsetting. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Sesong justeringer Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan og USA for å gi større innsikt i undersøkelses tallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelses fluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de andre landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer historikk 1962: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 2006: Manpower i Costa Rica og Peru lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige i tredje kvartal. Manpower i Sør-Afrika lanserer Manpowers. 2007: Manpower i Argentina lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: Manpower i Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 1968: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise sysselsettingsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 1976: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 18

20 19

21

22 Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+) , Manpower Inc. All rights reserved.

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer