Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report"

Transkript

1 Manpowers Q Norge A Manpower Research Report

2 Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 10 Internasjonale variasjoner - Nord og Mellom-Amerika 13 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 15 Om undersøkelsen 17 Om Manpower Inc. 17 1

3 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2008 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 750 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i tredje kvartal 2008 i forhold til inneværende kvartal? Av de norske arbeidsgiverne som ble intervjuet, svarte 20 % at de forventer en økning i sysselsettingen i tredje kvartal 2008, 4 % ser for seg en nedgang, mens 75 % ikke forventer noen endring. Dette gir en netto forventet sysselsetting på +16 %. Sammenlignet med forrige kvartal ligger netto forventet sysselsetting på et relativt stabilt nivå, men på årsbasis har optimismen blant arbeidsgiverne avtatt betraktelig, med en nedgang på 9 prosentpoeng. I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet sysselsetting. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgiverne som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet sysselsetting. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Når man justerer for sesongvariasjoner, ligger netto forventet sysselsetting blant norske arbeidsgivere på stabile +14 %, dvs. ingen endring fra forrige kvartal. På årsbasis har det imidlertid vært en nedgang på 7 prosentpoeng. 2

4 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner melder om en positiv netto forventet sysselsetting. De mest optimistiske arbeidsgiverne finner vi på Østlandet (+20 %) og i Stor-Oslo (+18 %). På Sør- og Vestlandet forventer arbeidsgiverne også en jevn rekrutteringstakt (+16 %). I Nord-Norge melder arbeidsgivere om en beskjeden sysselsettingsutvikling (+6 %). Sammenlignet med andre kvartal 2008, er det to regioner som peker seg ut som en anelse mer optimistiske enn resten. På Østlandet har netto forventet sysselsetting økt med 4 prosentpoeng, mens tilsvarende økning i Stor-Oslo er på 3 prosentpoeng. I de andre regionene er optimismen på retur, med en nedgang på 8 prosentpoeng i netto forventet sysselsetting blant arbeidsgivere i Midt-Norge, og en nedgang på 5 prosentpoeng i Nord-Norge. På Sørog Vestlandet ligger forventningene på et stabilt nivå. På årsbasis er variasjonene større, spesielt i Nord- Norge, hvor det har vært en betydelig nedgang i netto forventet sysselsetting med 26 prosentpoeng. I Midt- Norge har nedgangen også vært merkbar, med 14 prosentpoeng. Arbeidsgivere i Stor-Oslo og på Sør- og Vestlandet er også mer forsiktige sammenlignet med tilsvarende periode i Tallene for netto forventet sysselsetting på Østlandet er absolutt mer lovende, og arbeidsgiverne der melder om en økning på hele 9 prosentpoeng på årsbasis. Ujusterte data vitner om optimisme når det gjelder sysselsettingsaktivitet, både på Østlandet og i Stor-Oslo. De øvrige tre regionene kan alle vise til det samme, men som sesongjusterte data antyder, har nedgangen på årsbasis vært betydelig både for Nord- og Midt-Norge. Østlandet Stor-Oslo Midt-Norge Nord-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet +23(20)% De mest optimistiske arbeidsgiverne i Norge finner vi på Østlandet, hvor det rapporteres om en netto forventet sysselsetting på +20 %. Disse utsiktene er litt mer positive enn i forrige kvartal med en økning på 4 prosentpoeng, og 9 prosentpoeng over tilsvarende periode i Ujusterte data viser at arbeidsgivere i denne regionen har store forventninger til kommende kvartal, med en netto forventet sysselsetting på +23 %. Både kvartalsvis og på årsbasis utgjør dette en betydelig økning på 9 prosentpoeng. Stor-Oslo +21(18)% Arbeidsgivere i Stor-Oslo forventer en gunstig sysselsettingsutvikling i de kommende tre måneder, og melder om en netto forventet sysselsetting på +18 %. Kvartalsvis er det en liten økning på 3 prosentpoeng. På årsbasis har arbeidsgiverne i Stor-Oslo imidlertid blitt mer forsiktige, og det har vært en moderat nedgang på 7 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data for Stor- Oslo, fremkommer det et temmelig identisk sysselsettingsbilde. Netto forventet sysselsetting ligger på +21 %. Dette gir en liten kvartalsvis økning, men derimot en moderat nedgang på årsbasis. 3

5 Manpowers Norge Midt-Norge +13(10)% I Midt-Norge hersker det forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne for kommende kvartal, med en netto forventet sysselsetting på +10 %. På kvartals- og årsbasis er dette en nedgang på henholdsvis 8 og 14 prosentpoeng. Ujustert netto forventet sysselsetting for Midt-Norge ligger på 13 %, etter en moderat kvartalsvis nedgang på 6 prosentpoeng. På årsbasis er netto forventet sysselsetting 16 prosentpoeng svakere enn for tilsvarende kvartal i Nord-Norge +12(6)% I Nord-Norge ser arbeidsgiverne kun for seg en beskjeden sysselsettingsaktivitet, med en netto forventet sysselsetting på +6 %. Dette er en moderat kvartalsvis nedgang (et fall på 5 prosentpoeng), men en betydelig nedgang på årsbasis (ned 26 prosentpoeng). På grunnlag av ujusterte data i undersøkelsen, har netto forventet sysselsetting i Nord-Norge hatt en kraftig nedgang på årsbasis, mens den kvartalsvis holder seg på et relativt stabilt nivå. Sør- og Vestlandet +11(16)% På Sør- og Vestlandet forventer arbeidsgiverne gode muligheter til å øke bemanningen i de kommende tre måneder. Netto forventet sysselsetting er på +16 %, og har holdt seg relativt stabil sammenlignet med forrige kvartal. I løpet av de siste 12 månedene har det vært en nedgang i netto forventet sysselsetting med moderate 5 prosentpoeng. Når man ser bort fra sesongvariasjoner, forventer arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet at sysselsettingsnivået skal holde seg stabilt i tredje kvartal 2008, med en netto forventet sysselsetting på +11 %. Dette er en liten kvartalsvis nedgang på 3 prosentpoeng, og en moderat nedgang på 8 prosentpoeng på årsbasis. 4

6 Bransjevariasjoner Mens arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper i Norge melder om en positiv netto forventet sysselsetting, varierer graden av optimisme sterkt mellom de ulike gruppene. Arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet er de mest optimistiske (+30 %), og det råder en god stemning blant arbeidsgivere innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant (+20 %) samt i bransjegruppen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning (+19 %). I motsetning til ovennevnte grupper, forventer arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting (+6 %) og bygg og anlegg (+8 %) kun en beskjeden økning i sysselsettingen. Sammenlignet med forrige kvartal, har arbeidsgivere i flere bransjegrupper lagt bånd på sine forventninger, og ingen av gruppene ser for seg en mer positiv sysselsettingsutvikling enn i forrige kvartal. Arbeidsgivere innen bygg og anlegg, offentlig tjenesteyting, finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning samt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske regner ikke med noen endringer i netto forventet sysselsetting på kvartalsbasis. I bransjegruppen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet har det imidlertid vært en betydelig nedgang på 9 prosentpoeng, og innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning er nedgangen på 7 prosentpoeng. På årsbasis har forventningene falt i alle bransjegrupper unntatt én, og det største fallet finner vi innen produksjon med en nedgang på 16 prosentpoeng. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet har en nedgang på 17 prosentpoeng. Når man ser bort fra sesongvariasjoner, melder arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet om en netto forventet sysselsetting på +37 %. Arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning ser også lyst på situasjonen med +22 %. På årsbasis har det imidlertid vært en reduksjon i netto forventet sysselsetting i samtlige ni bransjegrupper, og den største nedgangen finner vi innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet, med 22 prosentpoeng. Også innen produksjon har nedgangen vært betydelig, med 16 prosentpoeng. Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske +10 (10)% Arbeidsgivere i bransjegruppen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske melder om netto forventet sysselsetting på +10 % for tredje kvartal. Sammenlignet med forrige kvartal er situasjonen stabil, selv om det har vært en moderat nedgang på 5 prosent på årsbasis Når man ser bort fra sesongvariasjoner, er netto forventet sysselsetting i bransjegruppen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske også på +10 %, en vesentlig nedgang på 15 prosentpoeng fra forrige kvartal og en nedgang på årsbasis på 4 prosentpoeng

7 Manpowers Norge Bygg og anlegg +13 (8)% Arbeidsgivere innen bygg og anlegg er svakt optimistiske når det gjelder sysselsettingen i tredje kvartal Netto forventet sysselsetting ligger på +8 %, noe som er i samsvar med forrige kvartal, og en nedgang på 3 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Ujusterte data vitner om en kvartalsvis økning i netto forventet sysselsetting på 7 prosentpoeng. På årsbasis har det imidlertid vært en liten tilbakegang på 4 prosentpoeng. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +16 (16)% Arbeidsgivere innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning kan vise til en gunstig netto forventet sysselsetting på +16 %, men er mer forbeholdne nå enn i forrige kvartal, med en nedgang på 7 prosentpoeng. På årsbasis har det vært en nedgang i netto forventet sysselsetting på 9 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data melder arbeidsgivere innen denne bransjegruppen om en netto forventet sysselsetting på +16 %. Dette er en kvartalsvis nedgang på 5 prosentpoeng, og en mer betydelig nedgang på årsbasis på 9 prosentpoeng. Finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning +22 (19)% Netto forventet sysselsetting for bransjegruppen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning har holdt seg uforandret fra forrige kvartal, og ligger på optimistiske +19 %. Sammenholdt med situasjonen for 12 måneder siden, har det kun vært små endringer i netto forventet sysselsetting, med en nedgang på 2 prosentpoeng. Ujusterte data for denne bransjegruppen viser en netto forventet sysselsetting på +22 %. Sammenlignet med forrige kvartal er dette en moderat økning på 8 prosentpoeng, og på årsbasis er det en liten økning på 2 prosentpoeng. Produksjon +15 (16)% Arbeidsgivere innen produksjon melder om en netto forventet sysselsetting på +16 % i tredje kvartal. I de tre månedene som er gått siden forrige undersøkelse, har netto forventet sysselsetting hatt en nedgang på 5 prosentpoeng, mens det har vært en betydelig nedgang på årsbasis med 16 prosentpoeng. Ujusterte data gir et meget stabilt inntrykk av situasjonen, med en netto forventet sysselsetting på +15 %, og en utvikling både på kvartals- og årsbasis som er på linje med endringene i sesongjusterte data. 6

8 Gruvedrift og steinindustri +17(11)% Innen bransjegruppen gruvedrift og steinindustri forventer arbeidsgiverne et stabilt sysselsettingsnivå neste kvartal, med en netto forventet sysselsetting på +11 %. Dette er en liten nedgang på 3 prosentpoeng fra foregående kvartal, og en moderat nedgang på 8 prosentpoeng sammenlignet med tredje kvartal Ujusterte data viser en netto forventet sysselsetting på +17 % innen gruvedrift og steinindustri. Arbeidsmarkedet i denne bransjegruppen er i ferd med å kjølne, med en kvartalsvis nedgang på 4 prosentpoeng og en nedgang på årsbasis på 8 prosentpoeng. Offentlig tjenesteyting +9 (6)% Arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting melder om de svakeste utsiktene til netto forventet sysselsetting blant samtlige ni bransjegrupper dette kvartalet, med +6 %. Det nåværende nivået har ikke endret seg fra forrige kvartal, men sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, har nedgangen vært på hele 10 prosentpoeng. Ujusterte data viser en liten kvartalsvis økning på 4 prosentpoeng i netto forventet sysselsetting, som nå ligger på +9 %. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, er nedgangen imidlertid på 10 prosentpoeng. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +37(30)% Arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet melder om de beste utsiktene blant samtlige ni bransjegrupper. Netto forventet sysselsetting ligger på hele +30 %. Samtidig er optimismen i denne bransjen lavere enn for kort tid siden, med en vesentlig nedgang i netto forventet sysselsetting på 9 prosentpoeng siden foregående kvartal, og en enda større tilbakegang på årsbasis med hele 17 prosentpoeng. Ujusterte data for denne bransjen tyder på stor optimisme med en netto forventet sysselsetting på +37 %. På kvartalsbasis ser man imidlertid en nedgang på 5 prosentpoeng, og sammenlignet med tredje kvartal 2007 er nedgangen på hele 22 prosentpoeng. Engros- og detaljhandel / hotell og restaurant +19 (20)% Utviklingen innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant er meget lovende, ifølge arbeidsgiverne. Netto forventet sysselsetting for denne bransjegruppen er +20 %. Dette er en liten kvartalsvis nedgang på 2 prosentpoeng. På årsbasis har det vært en liten økning i netto forventet sysselsetting på 2 prosentpoeng. Når man ser bort fra sesongvariasjoner, melder arbeidsgivere i denne bransjegruppen om en netto forventet sysselsetting på +19 %. Selv om dette er en nedgang på 7 prosentpoeng siden forrige kvartal, har nivået holdt seg relativt stabilt på årsbasis. 7

9 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8

10 Mer enn arbeidsgivere i 32 land og territorier er blitt intervjuet om forventet sysselsettingsutvikling* i perioden juli til september Med unntak av Spania, som er det eneste landet med negativ netto forventet sysselsetting, forventer arbeidsgivere i samtlige land og landområder en positiv utvikling. Det er verdt å merke seg at arbeidsgivere i Mexico melder om sine mest optimistiske sysselsettingsplaner siden undersøkelsen ble innført der. På verdensbasis fremkommer det imidlertid at arbeidsgiverne er mindre optimistiske når det gjelder nye ansettelser i kommende kvartal sammenlignet med tredje kvartal Arbeidsgivere i Argentina, New Zealand, Sør-Afrika og Spania melder om sine laveste forventninger siden undersøkelsen ble innført i disse landene. For første gang tar India og Sveits i bruk sesongjusterte tall i undersøkelsen. Globalt sett melder arbeidsgivere i India, Singapore, Peru, Polen, Costa Rica, Hong Kong og Romania om de mest optimistiske sysselsettingsplanene for tredje kvartal. I motsatt ende av skalaen finner vi arbeidsgivere i Spania, Italia og Irland, som melder om de svakeste utsiktene for kommende kvartal. Arbeidsgivere i 18 land og landområder har mindre optimistiske sysselsettingsplaner sammenlignet med forrige kvartal, sju melder om en bedring, mens sju ikke ser for seg noen endring i arbeidsstyrken. Sammenlignet med tredje kvartal 2007, ser man en tilsvarende tendens: 22 land og landområder melder om svekkede utsikter, mens kun fem melder om økning i sysselsettingsplanene. På regional basis fortsetter den positive sysselsettingsutviklingen blant de fleste landene i Amerika, men netto forventet sysselsetting er generelt svakere enn både andre kvartal 2008 og tredje kvartal Arbeidsgivere i Peru, Costa Rica og Argentina er de mest positive i regionen, meksikanske arbeidsgivere melder om sine mest optimistiske utsikter siden undersøkelsen ble innført i landet, mens USA ser for seg sitt svakeste resultat siden fjerde kvartal Arbeidsmarkedene i Asia og Stillehavsområdet forventes å holde seg aktive, og der er optimismen størst blant arbeidsgivere i India, Singapore og Hong Kong. I Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA-regionen) har veksten i ni land avtatt noe sammenlignet med forrige kvartal, og arbeidsgivere i 13 land melder om en nedgang i sysselsettingsplanene sammenlignet med tredje kvartal Den største optimismen finner man blant arbeidsgivere i Polen og Romania. Det er verdt å merke seg at utsiktene for Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige, Sveits og UK (Storbritannia og Nord-Irland) enten var stabile eller viste en liten økning sammenlignet med andre kvartal * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2008 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige både fra offentlige og private bedrifter verden over. 42 % av respondentene kom fra sju land i Amerika, 30 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 28 % fra 17 EMEA-land. 9

11 Manpowers Norge Internasjonale variasjoner-europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA) Det er gjennomført over intervjuer i 17 EMEAland om forventet sysselsetting i tredje kvartal Arbeidsgivere i regionen melder fremdeles om varierende grad av positiv sysselsettingsaktivitet, selv om utsiktene er mindre optimistiske i ni av de 17 landene sammenlignet med andre kvartal. I åtte av landene er utsiktene stabile eller mer optimistiske. Sammenlignet med tredje kvartal 2007, har det vært en nedgang i netto forventet sysselsetting i 13 land. Det er arbeidsgivere i Polen, Romania, Hellas, Sør-Afrika og Norge som er mest optimistiske når det gjelder nye ansettelser neste kvartal. I motsetning til disse landene står Spania, Italia og Irland, og netto forventet sysselsetting blant spanske arbeidsgivere er den laveste siden undersøkelsen ble innført der. I Tyskland forventer arbeidsgiverne å holde den samme stabile ansettelsestakten som i foregående kvartal. Belgia Frankrike Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Italia Nederland 10

12 Norge Polen Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Romania Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Storbritannia Sveits Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

13 Manpowers Norge Sverige Sør-Afrika Tsjekkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Tyskland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Østerrike 12

14 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom Amerika Det er gjennomført over intervjuer i Argentina, Canada, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Peru og USA om forventet sysselsetting i tredje kvartal Arbeidsgivere i de sju landene som deltok i undersøkelsen melder om varierende grad av positiv sysselsettingsaktivitet. Imidlertid melder fire av landene om en nedgang, både sammenlignet med forrige kvartal og tredje kvartal I likhet med andre kvartal, er det arbeidsgivere i Peru, Costa Rica og Argentina som har de største forventningene til de kommende tre måneder. Det er verdt å merke seg at argentinske arbeidsgivere til tross for Argentina relativt høye forventninger til nye ansettelser melder om sine minst optimistiske sysselsettingsplaner siden undersøkelsen begynte i første kvartal I motsatt ende av skalaen finner vi meksikanske arbeidsgivere som er på sitt mest optimistiske siden undersøkelsen ble innført der i tredje kvartal I USA fortsetter den nedadgående tendensen, med en netto forventet sysselsetting som ligger under forrige kvartal og tredje kvartal Netto forventet sysselsetting dette kvartalet er på sitt laveste nivå siden fjerde kvartal Forventningene til nye ansettelser blant kanadiske arbeidsgivere har imidlertid økt noe siden andre kvartal Canada Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

15 Manpowers Norge Mexico Peru Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal USA 14

16 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført nesten intervjuer i Asia og Stillehavsområdet om forventet sysselsetting i perioden juli til september I fem av de åtte landene og landområdene meldes det om nedgang i sysselsettingen sammenlignet med forrige kvartal og tredje kvartal Det er arbeidsgivere i India og Singapore som har de største forventningene til nye ansettelser, mens arbeidsgivere i Kina og New Zealand er de minst optimistiske i regionen. Arbeidsgivere i New Zealand melder om sine laveste forventninger siden undersøkelsen ble innført der i andre kvartal Regionalt sett har det vært en nedgang i sju av åtte land i bransjegruppene produksjon og engros- og detaljhandel sammenlignet med tredje kvartal Optimistiske utsikter fra arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning ligger bak en vesentlig del av de sterke resultatene for India. Australia Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Manpowers Norge Kina New Zealand Singapore Taiwan 16

18 Om Manpower Inc. Manpower Inc. (NYSE: MAN) er verdensleder i bemanningsbransjen og tilbyr et bredt spekter av bemanningsløsninger. Selskapet feirer 60 år i 2008, og omsetter for 21 mrd. dollar. Manpower har spesialisert seg innenfor permanente, midlertidige og kontraktsansettelser; testing og opplæring av ansatte, karriereendring og organisasjonsutvikling. Manpowers kontorer i 80 land gjør selskapet i stand til å møte behovet til sine kunder pr. år som består av små og mellomstore bedrifter så vel som de store multinasjonale selskapene. Fokus for Manpower er å øke produktiviteten gjennom forbedret kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon og la kundene få konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Manpower opererer som fem brands: Manpower, Manpower Professional, Elan, Jefferson Wells og Right Management. Mer informasjon om Manpower Inc. ligger på Om Manpower Norge Manpower arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. I Norge er Manpower ledende innen bemanningstjenester. Manpower Professional er størst på rekruttering til faste stillinger samt utleie av konsulenter med spisskompetanse innen engineering og økonomi/finans. Manpower Business Solutions tilbyr outsourcing, Right Management tilbyr HR-tjenester og Elan formidler IT-konsulenter. Gruppen er representert med 45 avdelingskontorer i Norge. Manpower er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Om undersøkelsen Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede sysselsettingsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i mer enn 45 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi sysselsetting i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I mer enn 40 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med nesten offentlige og private arbeidsgivere i 32 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Metodikk Undersøkelsen er utført med en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 32 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpower Internal research team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 750 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i september 2008 i forhold til forrige kvartal? 17

19 Manpowers Norge Netto forventet sysselsetting I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet sysselsetting. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Sesong justeringer Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan og USA for å gi større innsikt i undersøkelses tallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelses fluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de andre landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer historikk 1962: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 2006: Manpower i Costa Rica og Peru lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige i tredje kvartal. Manpower i Sør-Afrika lanserer Manpowers. 2007: Manpower i Argentina lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: Manpower i Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 1968: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise sysselsettingsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 1976: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 18

20 19

21

22 Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+) , Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpowers Q1 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q4 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q2 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer Manpower Q2 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpower Q3 6 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 6 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2012 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Norske idrettslag: Utfordringer og strategier. Ørnulf Seippel.

Norske idrettslag: Utfordringer og strategier. Ørnulf Seippel. Norske idrettslag: Utfordringer og strategier Ørnulf Seippel www.seippel.no ornulfs@nih.no http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_isc/forskningsprojekter/sivsce Hva skal jeg snakke om? Om SIVSCE-undersøkelsen

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå februar 2017

Arbeidsmarkedet nå februar 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå februar 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer