Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report"

Transkript

1 Manpowers Q Norge A Manpower Research Report

2

3 Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om Manpower Inc. 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2011 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 751 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i tredje kvartal 2011 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Kvartalsvis melder arbeidsgiverne om en betydelig økning i netto forventet bemanning på 9 prosentpoeng. Sammenliknet med tredje kvartal 2010 er situasjonen relativt stabil. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +9 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning på 3 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Ifølge norske arbeidsgivere er det lovende utsikter for tredje kvartal Mens 15 % av dem forventer en økning i bemanningen, er det 3 % som ser for seg en nedgang. 81 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +12 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer en økning i bemanningen i tredje kvartal Dette kommer sterkest til uttrykk i Nord-Norge, hvor netto forventet bemanning ligger på +14 %. Også i Stor-Oslo er arbeidsgiverne optimistiske, med en netto forventet bemanning på +13 %. Arbeidsgivere i Midt-Norge og på Sør- og Vestlandet forventer også en viss økning, med en netto forventet bemanning på henholdsvis +6 % og +5 %. Sammenliknet med foregående kvartal melder arbeidsgivere i Nord-Norge om en økning på hele 11 prosentpoeng, og i Stor-Oslo er denne økningen på 8 prosentpoeng. Imidlertid meldes det om en nedgang i tre regioner, deriblant Østlandet, hvor netto forventet bemanning går ned med 4 prosentpoeng. Sammenliknet med tredje kvartal 2010 er det en økning i to regioner Nord-Norge og Stor-Oslo på henholdsvis 13 og 6 prosentpoeng. For øvrig melder arbeidsgivere på Østlandet om en moderat nedgang på 6 prosentpoeng, og i Midt-Norge er reduksjonen i netto forventet bemanning 2 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en økning i nye ansettelser, og det er i Nord-Norge optimismen er størst. Kvartalsvis er det en økning i alle de fem regionene, men sammenliknet med tredje kvartal 2010 gjelder dette kun to av regionene. Østlandet +8 (+2)% Med en netto forventet bemanning på +2 % tar arbeidsgivere i denne regionen forbehold når det gjelder tredje kvartal Sammenliknet med inneværende kvartal er det en nedgang på 4 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på 6 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser i kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er utsiktene litt bedre, men på årsbasis er det en moderat nedgang. 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +13 (+13)% Med en netto forventet bemanning på +13 % ser arbeidsgiverne for seg en jevn bemanningsvekst i tredje kvartal Kvartalsvis er økningen på 8 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 6 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et gunstig arbeidsmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en vesentlig økning i forventet bemanning, og på årsbasis er økningen moderat. Midt-Norge +14 (+6)% Med en netto forventet bemanning på +6 % ser arbeidsgivere i denne regionen for seg en beskjeden bemanningsvekst kommende kvartal. Sammenliknet med andre kvartal er situasjonen relativt stabil, men på årsbasis er det en nedgang på 2 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en positiv utvikling kommende kvartal. Sammenliknet med andre kvartal er det en vesentlig økning, men på årsbasis er det en liten nedgang Nord-Norge +24 (14)% Arbeidsgivere i Nord-Norge ser lyst på situasjonen kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +14 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en betydelig økning på henholdsvis 11 og 13 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ligger det an stor aktivitet på arbeidsmarkedet i tredje kvartal Sammenliknet med andre kvartal er økningen markant, og på årsbasis er den også betydelig. Sør- og Vestlandet +8 (+5)% En netto forventet bemanning på +5 % bør gi arbeidssøkere i denne regionen visse muligheter i tredje kvartal Kvartalsvis er det en nedgang på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er det ingen endring. På grunnlag av ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Kvartalsvis er bemanningssituasjonen relativt stabil, og på årsbasis er den uforandret. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i alle de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i tredje kvartal Den største optimismen finner man blant arbeidsgivere innen produksjon, med en netto forventet bemanning på +20 %. Også i bransjegruppen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester ser det lyst ut, med en netto forventet bemanning på +17 %, og det samme kan sies om bygg og anlegg, med +16 %. Det forventet også en jevn økning innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant, med en netto forventet bemanning på +13 %, og i bransjegruppen olje og gass, med +11 %. Innen offentlig tjenesteyting er det imidlertid mer usikkert, med en netto forventet bemanning på +1 %. Kvartalsvis melder seks av de ni bransjegruppene om en økning i netto forventet bemanning. Innen produksjon forventes en betydelig økning på 17 prosentpoeng, og innen bygg og anlegg hvor økningen er på 14 prosentpoeng hersker også optimismen. For finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester er det en økning i netto forventet bemanning på 7 prosentpoeng. Blant de øvrige bransjegruppene er det to som ser for seg en reduksjon i bemanningen. En av disse er elektrisitets-, gass- og vannforsyning, hvor nedgangen er på 4 prosentpoeng. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor er det fire bransjegrupper som melder om en økning i forventet bemanning. Innen produksjon er økningen på 18 prosentpoeng, og arbeidsgivere innen bygg og anlegg melder om en økning på 7 prosentpoeng. Arbeidsgivere i to bransjegrupper melder om en liten nedgang, og blant disse er jordbruk, skogbruk, jakt og fiske, som går tilbake med 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper en positiv bemanningsvekst kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, samt produksjon. Kvartalsvis er det en økning i sju av bransjegruppene, og på årsbasis i fire av dem. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +9 (+2)% Med en netto forventet bemanning på +2 % ser arbeidsgiverne for seg en langsom vekst i tredje kvartal Selv om det er en kvartalsvis økning på 3 prosentpoeng, er det er nedgang på årsbasis på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne når det gjelder kommende kvartal. Netto forventet bemanning har økt moderat sammenliknet med foregående kvartal, men på årsbasis er det en liten nedgang. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +19 (+16)% Med en netto forventet bemanning på +16 % melder arbeidsgivere i denne bransjegruppen om sine mest optimistiske ansettelsesplaner siden andre kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 14 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 7 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et aktivt jobbmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en betydelig økning i netto forventet bemanning, og på årsbasis er økningen moderat. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +1 (+3)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for en en beskjeden vekst i tredje kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +3 %. Selv om det er en kvartalsvis nedgang på 4 prosentpoeng, er tendensen uendret på årsbasis. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg et labert jobbmarked kommende kvartal. Fra foregående kvartal er det en moderat nedgang, men situasjonen er relativt stabil sammenliknet med tilsvarende periode i fjor Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +19 (+17)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en jevn økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +17 %. Kvartalsvis er økningen på 7 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 2 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne oppmuntrende tegn for kommende kvartal. Kvartalsvis er økningen betydelig, og på årsbasis er det også en viss økning. Produksjon +19 (+20)% Med en netto forventet bemanning på +20 % melder arbeidsgivere i denne bransjegruppen om sine mest optimistiske utsikter siden andre kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er økningen betydelig, med henholdsvis 17 og 18 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et aktivt arbeidsmarked i tredje kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning i netto forventet bemanning. 6

9 Olje og gass +17 (+11)% Med en netto forventet bemanning på +11 % i tredje kvartal 2011, er arbeidsmarkedet i denne bransjegruppen på sitt beste siden fjerde kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 4 prosentpoeng, mens økningen på årsbasis er på 5 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en jevn bemanningsvekst kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en markant økning i netto forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting +7 (+1)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en laber utvikling i tredje kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +1 %. Kvartalsvis er det en nedgang på 3 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på 2 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data forventer arbeidsgiverne en viss bemanningsøkning i tredje kvartal Kvartalsvis er det en moderat økning, mens det på årsbasis er en liten nedgang. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +3 (+9)% En netto forventet bemanning på +9 % gir oppmuntrende tegn for tredje kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er situasjonen uforandret. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en langsom bemanningsvekst kommende kvartal. I forhold til andre kvartal er det en liten nedgang, og på årsbasis er nedgangen moderat. Engros- og detaljhandel / hotell og restaurant +18 (+13)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen venter en merkbar økning i nye ansettelser i tredje kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +13 %. Kvartalsvis er det en økning på 4 prosentpoeng, og på årsbasis er det ingen endring. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn bemanningsvekst kommende kvartal. Kvartalsvis er det en betydelig økning, og på årsbasis er det ingen endring. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Mer enn arbeidsgivere i 39 land og landområder er blitt intervjuet om forventet bemanningsutvikling* i perioden juli til september I 35 av de 39 landene og landområdene forventer arbeidsgiverne i varierende grad en økning i nye ansettelser kommende kvartal. Optimismen er størst i India, Brasil, Taiwan og Tyrkia, mens arbeidsgivere i Spania, Hellas, Italia og Irland melder om de svakeste - og eneste negative - bemanningsutsiktene i tredje kvartal Sammenliknet med foregående kvartal forventes det en økning i 20 av de 39 landene og landområdene. I de 36 landene og landområdene hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger, forventes det en økning i 24 av dem. Når det gjelder de ulike regionene, er arbeidsgivere i Asia/Stillehavsområdet de mest positive. Indiske arbeidsgivere er fortsatt de mest optimistiske blant alle deltakerne i undersøkelsen. I samtlige åtte land og landområder i Asia/Stillehavsområdet melder arbeidsgiverne om en positiv bemanningssituasjon, selv om etterspørselen etter arbeidskraft viser en liten kvartalsvis nedgang fem av dem. Når det gjelder Amerika, ser arbeidsgivere i samtlige ti land som deltar i undersøkelsen lyst på bemanningssituasjonen i tredje kvartal. Sammenliknet med tilsvaende kvartal i fjor, kan jobbsøkere i åtte av de ti landene forvente seg stabile eller bedrede utsikter. Den moderate tendensen i USA er uendret i forhold til forrige kvartal, men på årsbasis er det en liten økning i forventet bemanning. I EMEA-regionen melder 17 av 21 land om positiv netto forventet bemanning. I 13 av de 21 landene er det en økning både kvartalsvis og på årsbasis. Som i andre kvartal er optimismen størst i Tyrkia og Romania, mens Spania og Hellas befinner seg i motsatt ende av skalaen. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for 3. kvartal 2011 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 47 % av respondentene kom fra ti land i Amerika, 24 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 29 % fra 21 EMEA-land. 8

11 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 39 land og landområder 36 land og landområder** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Bulgaria, Slovenia og Tyrkia, som deltar for første gang i 1. kvartal

13 Internasjonale sammenlikninger EMEA Det er gjennomført over intervjuer i 21 EMEAland (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i tredje kvartal Forventningene er blandede, og arbeidsgivere i 17 av landene ser for seg en positiv utvikling kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning i netto forventet bemanning i 13 land. Som i foregående kvartal er optimismen størst i det østlige Europa i landene Tyrkia, Romania, Bulgaria og Polen. I den andre enden av skalaen finner man Spania, Hellas og Italia. I Europa går produksjonssektoren lysere tider i møte, og sammenliknet med tredje kvartal 2010 forventer arbeidsgivere i 17 land i en bemanningsvekst i denne bransjegruppen. I Tyskland kommer mye av optimismen til uttrykk gjennom bransjegruppen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, hvor arbeidsgiverne melder om sine beste utsikter til nyansettelser til dags dato. Og i Frankrike er forventet bemanning drevet av de historisk beste utsiktene innen bransjegruppen produksjon på sitt høyeste på over tre år. Optimismen blant arbeidsgivere i Tyrkia og Romania blir ytterligere forsterket gjennom den solide aktiviteten innen bygg og anlegg. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Frankrike Hellas Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

14 Manpowers Norge Irland Italia Nederland Norge Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

15 Slovenia Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

16 Manpowers Norge Tsjekkia Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Tyskland Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenlikninger Amerika Det er gjennomført nesten intervjuer i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i tredje kvartal Data fra undersøkelsen viser positive utsikter for samtlige ti land i denne regionen. Sammenliknet med tredje kvartal 2010 er netto forventet bemanning relativt stabil eller økende i åtte av landene, og kvartalsvis i sju av dem. Regionalt sett er optimismen størst i Brasil, Argentina og Costa Rica. Selv om arbeidsgivere i USA for sjuende kvartal på rad melder om positive utsikter, er de likevel de minst optimistiske i denne regionen. Undersøkelsen tyder imidlertid på at arbeidsgivere i samtlige 13 bransjegrupper i USA forventer at bemanningen vil holde seg relativt stabil eller øke i forhold til forrige kvartal. Meksikanske arbeidsgivere forventer at den jevne tendensen vil holde seg i perioden juli september. I Brasil er det gode tider innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, og i denne bransjegruppen forventer seks av ti arbeidsgivere en økning i bemanningen kommende kvartal. Og i Canada holder den gunstige tendensen seg for femte kvartal på rad. Argentina Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenlikninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført mer enn intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i tredje kvartal Optimismen råder fortsatt i denne regionen, men i fem av de åtte landene og landområdene som deltar i undersøkelsen er det en kvartalsvis nedgang. På årsbasis er utsiktene generelt bedre, med en økning i fem av de åtte landene og landområdene. De største forventningene til nye ansettelser finner vi fortsatt i India, Taiwan og Singapore. Japanske arbeidsgivere er i motsatt ende av skalaen, selv om de viser tegn på forsiktig optimisme også neste kvartal. I de fleste landene og landområdene melder arbeidsgivere innen service om at bemanningstakten vil gå ned i tredje kvartal. Men til tross for dette holder optimismen stand i regionen. I India er for eksempel utsiktene til nye ansettelser innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant de beste siden undersøkelsen begynte der i tredje kvartal 2005, siden arbeidsgiverne i denne bransjegruppen tar inn flere folk for å betjene det voksende forbrukermarkedet. I Taiwan er utsiktene til nye ansettelser innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester de beste siden undersøkelsen startet i andre kvartal 2005, og det samme gjelder for bransjegruppen produksjon. Australia Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

20 Manpowers Norge Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om Manpower Inc. Manpower Inc. (NYSE: MAN) er verdensleder i bemanningsbransjen og tilbyr et bredt spekter av bemanningsløsninger. Selskapet har spesialisert seg innenfor permanente, midlertidige og kontraktsansettelser; testing og opplæring av ansatte, karriereendring og organisasjonsutvikling. Manpowers kontorer i 82 land gjør selskapet i stand til å møte behovet til sine kunder pr. år som består av små og mellomstore bedrifter så vel som de store multinasjonale selskapene. Fokus for Manpower er å øke produktiviteten gjennom forbedret kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon og la kundene få konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Manpower opererer som fem brands: Manpower, Manpower Professional, Elan, Jefferson Wells og Right Management. Mer informasjon om Manpower Inc. ligger på Om Manpower Norge Manpower arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. I Norge er Manpower ledende innen bemanningstjenester. Manpower Professional er størst på rekruttering til faste stillinger samt utleie av konsulenter med spisskompetanse innen engineering og økonomi/finans. Manpower Business Solutions tilbyr outsourcing, Right Management tilbyr HR-tjenester og Elan formidler IT-konsulenter. Gruppen er representert med 40 avdelingskontorer i Norge. Manpower er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Om undersøkelsen Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i nesten 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I nesten 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med nesten offentlige og private arbeidsgivere i 39 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i september 2011 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 39 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpower Internal research team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 751 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. 19

22 Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Sesong justeringer Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan og USA for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de andre landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer historikk 1962: Første versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1966: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise bemanningsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 2006: Manpower i Costa Rica, Peru og Sør-Afrika lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige i tredje kvartal. 2007: Manpower i Argentina lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: Manpower i Colombia, Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 2009: Manpower i Ungarn lanserer Manpowers i tredje kvartal og Brasil i fjerde kvartal. 2010: Manpower i Panama lanserer Manpowers i andre kvartal. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Peru og Costa Rica. 2011: Manpowers lanseres i første kvartal i Manpower i Bulgaria, Slovenia og Tyrkia. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Argentina og Sør-Afrika. 1976: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers.

23

24 Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+) , Manpower Inc. All rights reserved.

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer