Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge"

Transkript

1 Manpowers Q Norge

2

3 Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2013 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 750 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i første kvartal 2013 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Sammenliknet med forrige kvartal er det en nedgang på 3 prosentpoeng. Når man sammenlikner med første kvartal 2012, er utsiktene til nye ansettelser relativt stabile. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +6 %. Sammenliknet med forrige kvartal er bemanningsplanene relativt stabile, men det er en nedgang på 2 prosentpoeng fra første kvartal Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere forventer en viss økning i nye ansettelser i første kvartal Mens 8 % av arbeidsgiverne forventer en økning i bemanningen, ser 3 % for seg en nedgang. 86 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +5 %, sesongjustert på +6%. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i fire av de fem regionene forventer å øke bemanningen kommende kvartal. Utsiktene til nye ansettelser er best på Østlandet og Sør- og Vestlandet, hvor netto forventet bemanning ligger på +11%. I Midt- Norge forventes en moderat vekst, med en netto forventet bemanning på +5 %, og i Nord-Norge er dette tallet +4 %. I Stor-Oslo sender arbeidsgiverne ut blandede signaler når det gjelder arbeidsmarkedet neste kvartal, med en netto forventet bemanning på 0 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng på Østlandet. I Midt-Norge og på Sør- og Vestlandet er det en liten økning på 2 prosentpoeng. Imidlertid er det en nedgang i forventet bemanning på hele 12 prosentpoeng i Stor-Oslo, og en nedgang på 5 prosentpoeng i Nord-Norge. Når man sammenlikner med første kvartal 2012, melder arbeidsgivere i tre av de fem regionene om en reduksjon i nye ansettelser. Dette kommer sterkest til uttrykk i Stor-Oslo, hvor nedgangen er på 17 prosentpoeng. I Midt-Norge er det en nedgang i forventet bemanning på 6 prosentpoeng. Mer positive tegn ser man blant arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet og på Østlandet. Der ventes en økning på henholdsvis 5 og 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i fire av de fem regionene en bemanningsøkning kommende kvartal. Det mest lovende arbeidsmarkedet ser ut til å bli Sør- og Vestlandet. Imidlertid meldes det om svakere vekst i tre av fem regioner sammenliknet med både forrige kvartal og første kvartal Østlandet +11* (+8**)% Med en netto forventet bemanning på +11% ser arbeidsgiverne for seg en jevn bemanningstakt i første kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er det en økning på 4 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme blant arbeidsgivere for kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en liten økning, mens det er en moderat økning fra første kvartal * Sesongjustert ** Netto 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo 0 (+3)% Med en netto forventet bemanning på 0 % for kommende kvartal, ser arbeidsgivere i Stor-Oslo for seg det svakeste arbeidsmarkedet siden første kvartal Både sammenliknet med forrige kvartal og første kvartal 2012 er det en betydelig nedgang på henholdsvis 12 og 17 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en beskjeden bemanningsøkning i perioden januar mars. Utsiktene til nye ansettelser er likevel langt dårligere enn i forrige kvartal og i første kvartal Midt-Norge +5 (+3)% Jobbsøkere i denne regionen vil trolig få visse muligheter i første kvartal 2013, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +5 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Når man ser på ujusterte data, forventer arbeidsgiverne en liten bemanningsøkning kommende kvartal. Kvartalsvis er situasjonen relativt stabil, men på årsbasis er det en moderat nedgang. Nord-Norge +4 (0)% Med en netto forventet bemanning på +4 % forventer arbeidsgiverne en viss økning kommende kvartal. Imidlertid er det en nedgang på 5 prosentpoeng fra foregående kvartal, og en nedgang på 2 prosentpoeng fra første kvartal Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg et flatt arbeidsmarked kommende kvartal. Det er en moderat nedgang fra foregående kvartal og en liten nedgang fra første kvartal Sør- og Vestlandet +11 (+9)% Med en netto forventet bemanning på +11 % melder arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet om sine mest optimistiske bemanningsplaner siden første kvartal Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra forrige kvartal, og en økning på 5 prosentpoeng fra tilsvarende kvartal i fjor. Ifølge ujusterte data er det oppmuntrende tegn for jobbsøkerne i denne regionen kommende kvartal. Utsiktene holder seg relativt stabile fra forrige kvartal, og på årsbasis er det en moderat økning. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper forventer å øke bemanningen i perioden januar mars Optimismen er størst innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester samt engros- og detaljhandel/hotell og restaurant. I begge disse bransjegruppene ligger netto forventet bemanning på +15 %. Innen bygg og anlegg hersker forsiktig optimisme, med en netto forventet bemanning på +9 %, og i bransjegruppen olje og gass er dette tallet +7 %. Sammenliknet med forrige kvartal forventes det en svakere bemanningsvekst i fem av de ni bransjegruppene. Den mest merkbare nedgangen på 7 prosentpoeng finner man innen bygg og anlegg, mens det i bransjegruppen olje og gass er en nedgang i netto forventet bemanning på 4 prosentpoeng. For øvrig går det riktig vei i fire bransjegrupper, deriblant produksjon, hvor arbeidsgiverne melder om en økning på 3 prosentpoeng. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor forventes det en svakere bemanningsvekst i seks av de ni bransjegruppene. Arbeidsgivere innen olje og gass melder om en vesentlig nedgang på 10 prosentpoeng. Ellers ser man at utsiktene til nye ansettelser er redusert med 7 prosentpoeng innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning, og med 4 prosentpoeng innen produksjon. Imidlertid er det to bransjegrupper som kan melde om en økning i forventet bemanning på 3 prosentpoeng: Bygg og anlegg samt engros- og detaljhandel/hotell * og restaurant. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i sju av de ni bransjegruppene en økning i bemanningen kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant samt i bransjegruppen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. Sammenliknet med forrige kvartal er det imidlertid en nedgang i forventet bemanning i seks bransjegrupper, og det samme er tilfellet på årsbasis. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +6 (-2)% Med en netto forventet bemanning på +6 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal. Imidlertid er det en nedgang på 2 prosentpoeng fra forrige kvartal og en nedgang på 3 prosentpoeng fra første kvartal Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en noe dempet aktivitet kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en moderat nedgang i forventet bemanning, og på årsbasis er det også en liten nedgang. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +9 (+1)% Arbeidssøkere i denne bransjegruppen vil trolig dra nytte av den forsiktige optimismen som råder. For perioden januar mars 2013 meldes det om en netto forventet bemanning på +9 %. Dette er en nedgang på 7 prosentpoeng fra forrige kvartal, men det er imidlertid en økning på 3 prosentpoeng fra første kvartal Ujusterte data tyder på et rolig arbeidsmarked kommende kvartal. Det er en betydelig nedgang i forventet bemanning fra foregående kvartal, men sammenliknet med første kvartal 2012 er det en liten økning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +6 (+7)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en moderat utvikling i første kvartal 2013, med en netto forventet bemanning på +6 %. Selv om det er en økning på 2 prosentpoeng fra forrige kvartal, er det en nedgang på 7 prosentpoeng på årsbasis. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en viss bemanningsvekst kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning, men det er en moderat nedgang fra første kvartal Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +15 (+13)% Arbeidsgiverne forventer at den positive trenden vil holde seg i første kvartal 2013, og melder om en netto forventet bemanning på +15 %. Sammenliknet med forrige kvartal er bemanningsutsiktene relativt stabile, og på årsbasis er det ingen endring. Ifølge ujusterte data melder arbeidsgiverne om en lovende bemanningsutvikling for perioden januar mars, til tross for en moderat nedgang fra forrige kvartal. Sammenliknet med første kvartal 2012 er det ingen endring. Produksjon +6 (+2)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen forventer en viss økning i nye ansettelser første kvartal 2013, med en netto forventet bemanning på +6 %. Sammenliknet med forrige kvartal er det en økning på 3 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en nedgang på 4 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et dempet arbeidsmarked kommende kvartal. Det er en moderat nedgang i bemanningsplanene sammenliknet med forrige kvartal, og på årsbasis er det også en liten nedgang. 6

9 Olje og gass +7 (-1)% Med en netto forventet bemanning på +7 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser i perioden januar mars Imidlertid er det en nedgang både sammenliknet med forrige kvartal og første kvartal 2012 på henholdsvis 4 og 10 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en viss usikkerhet når det gjelder ansettelsesplaner kommende kvartal. Både sammenliknet med forrige kvartal og første kvartal 2012 er det en vesentlig nedgang i forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting +3 (+1)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen forventer en beskjeden utvikling første kvartal 2013, med en netto forventet bemanning på +3 %. Sammenliknet med forrige kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 2 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data tar arbeidsgiverne visse forbehold om utviklingen kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er tendensen relativt stabil, men på årsbasis er det en liten nedgang. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +6 (+10)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en viss økning i nye ansettelser i første kvartal 2013, og melder om en netto forventet bemanning på +6 %. Utsiktene holder seg relativt stabile, både sammenliknet med forrige kvartal og første kvartal Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne for de kommende tre måneder. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning, og på årsbasis er situasjonen relativt stabil. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +15 (+14)% Med en netto forventet bemanning på +15 % ser det lovende ut for denne bransjegruppen kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en økning på 3 prosentpoeng. Når man ser på ujusterte data, forventer arbeidsgiverne en god bemanningsutvikling i perioden januar mars Sammenliknet med forrige kvartal er situasjonen relativt stabil, og det er en liten økning fra første kvartal

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Manpower-konsernet har intervjuet over arbeidsgivere i 42 land og landområder om forventet bemanningsutvikling i perioden januar til mars Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er konsernets kvartalsvise oversikt over arbeidsgivernes bemanningsplaner. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i første kvartal 2013 i forhold til inneværende kvartal? Tallene viser at de fleste arbeidsgiverne ser for seg en varierende grad av positiv bemanningsaktivitet i årets første tre måneder. Imidlertid får usikkerheten som preger de globale markedene arbeidsgiverne til å avvente investeringer, deriblant investeringer i talent. Arbeidsgivere fra de fleste markedene som er med i undersøkelsen, oppgir at de har mindre tro på nye ansettelser: I 29 av de 42 landene og landområdene meldes det om svakere utsikter enn i tilsvarende periode i fjor, og i 21 av landene og landområdene er det en nedadgående tendens sammenliknet med forrige kvartal. En analyse på årsbasis viser at netto forventet bemanning øker eller holder seg relativt stabil kun i 13 land og landområder. Globalt sett er forventningene til nye ansettelser størst i Taiwan, India, Brasil og Mexico. I motsatt ende av skalaen finner vi Hellas, Italia, Spania, Slovakia, Slovenia og Nederland. Arbeidsgiverne i Nederland melder om sine svakeste bemanningsutsikter siden undersøkelsen ble innført der for nesten ti år siden. Undersøkelsen avdekker at arbeidsgivere trolig vil ringe inn det nye året med en fortsatt reduksjon i nye ansettelser, etter hvert som usikkerheten på de globale arbeidsmarkedene øker. Denne tendensen gjør seg mest gjeldende i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA-regionen), hvor arbeidsgivere i 13 av 24 land melder om negativ netto forventet bemanning i første kvartal I fjerde kvartal 2012 gjaldt dette åtte land. Imidlertid kan man spore en viss optimisme: På det tyske arbeidsmarkedet er det tegn på seighet og styrke, og bemanningsplanene er forsiktig optimistiske som i forrige kvartal. Og etter at Storbritannia nylig la de økonomiske nedgangstidene bak seg, melder arbeidsgiverne om sine beste bemanningsutsikter på fire år. Også i fastlands-kina ser man en viss usikkerhet blant arbeidsgiverne når de også dette kvartalet presenterer de dårligste utsiktene på tre år. I India er det fortsatt positive tall for bemanningsutviklingen, men sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er det en betydelig nedgang. I USA er det fortsatt en liten oppgang, og arbeidsgiverne indikerer at den stabile ansettelsestakten man har hatt de siste seks månedene, vil holde seg. Arbeidsgivere fra samtlige ti land i Amerika som er med i undersøkelsen, melder om positive bemanningsplaner i første kvartal De beste utsiktene til nye ansettelser finner man i Brasil og Mexico, og de dårligste i Argentina, selv om det her er en moderat kvartalsvis økning som setter en stopper for nedgangen som varte i seks kvartaler. I Asia og Stillehavsområdet er bemanningsutsiktene positive i samtlige åtte land og landområder som er med i undersøkelsen. Det er hovedsakelig ingen endringer fra forrige kvartal, men i fem av de åtte landene og landområdene er det en nedgang fra første kvartal Forventet etterspørsel etter arbeidskraft er størst i Taiwan og India og lavest i Australia. I Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA-regionen) meldes det om positive bemanningsutsikter i 11 av 24 land. På 13 arbeidsmarkeder er situasjonen noe bedre eller relativt stabil sammenliknet med foregående kvartal. Når man imidlertid sammenlikner med første kvartal 2012, er det en nedgang i forventet bemanning i tre firedeler av de landene som er med i undersøkelsen. Regionalt sett kommer Israel, Tyrkia og Romania best ut, mens Hellas, Italia og Spania befinner seg i motsatt ende av skalaen. Dessverre øker antallet land hvor arbeidsgiverne ser for seg flere permitteringer enn nyansettelser fra åtte i fjerde kvartal 2012 til 13 i første kvartal * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2013 omfattet over personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 46 % av respondentene kom fra ti land i Amerika, 23 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 31 % fra 24 EMEA-land. 8

11 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 42 land og landområder 41 land og landområder * Ujusterte data 10

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Manpower-konsernet har gjennomført over intervjuer i 24 land i EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i første kvartal av 24 land melder om positive bemanningsutsikter. På 13 arbeidsmarkeder har situasjonen bedret seg noe fra foregående kvartal eller holdt seg relativt stabil. Når man sammenlikner med første kvartal 2012, ser man imidlertid at ansettelsestakten går noe ned i tre firedeler av de landene som er med i undersøkelsen. Regionalt sett er det Israel, Tyrkia og Romania som kommer best ut, mens Hellas, Italia og Spania befinner seg i motsatt ende av skalaen. Til tross for en generell nedgang fremkalt av den pågående usikkerheten i regionen, finnes det lommer av optimisme. Arbeidsgivere i Storbritannia melder om sine beste bemanningsutsikter på mer enn fire år. Dette skyldes delvis en betydelig vekst på årsbasis i bransjegruppen finans og konsulenttjenester. Videre ser man at det fortsatt er visse muligheter for tyske arbeidssøkere, og den forsiktige optimismen i landet stimuleres av lovende utsikter innen finans og konsulenttjenester samt engrosog detaljhandel/hotell og restaurant. Den største optimismen i regionen finner vi blant arbeidsgivere i Tyrkia og Israel. De positive bemanningsutsiktene i Israel støttes av en forventet sterk aktivitet i bransjegruppen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet. I Tyrkia er etterspørselen størst innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning. Men selv om arbeidsgivere i disse to landene kan vise til mer ambisiøse bemanningsplaner enn kolleger andre steder i EMEAregionen, kommer begge landene merkbart dårligere ut enn i første kvartal Utsiktene er dessuten de minst optimistiske siden undersøkelsen ble innført i hvert av disse landene. Ser man regionen under ett, er det tydelig at arbeidsgiverne har mindre tro på markedet. Data fra Øst-Europa avdekker en klar tendens i retning av et mindre aktivt arbeidsmarked, og i hvert av disse landene er det en nedgang i forventet bemanning. Polske arbeidsgivere melder for første gang om negative utsikter. Nå som eurosonen igjen rammes av økonomisk nedgang, må arbeidsgiverne trolig finne alternative måter å håndtere den usikre etterspørselen etter produkter og tjenester på. Dette kan innebære en justering av arbeidsstyrken for å møte fremtidige utfordringer. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

14 Manpowers Norge Finland Frankrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Israel Italia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Nederland Norge 12

15 Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovenia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

16 Manpowers Norge Sør-Afrika Tsjekkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Tyrkia Tyskland Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenligninger Amerika Det er gjennomført nesten intervjuer i ti land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i første kvartal Arbeidsgivere i samtlige land melder om positive utsikter. Bemanningssituasjonen forventes å bedre seg eller holde seg relativt stabil i seks av de ti landene sammenliknet med forrige kvartal. Når man sammenlikner med første kvartal 2012, melder arbeidsgivere i sju av landene om en nedgang i nye ansettelser. Optimismen er størst i Brasil, Mexico, Colombia og Panama. De dårligste utsiktene til nye ansettelser finner man i Argentina, men arbeidsgiverne der ser likevel noe lysere på situasjonen nå enn for tre måneder siden. Det er en merkbar kvartalsvis økning i bransjegruppen finans, forsikring og eiendomsmegling, og innen produksjon samt engrosog detaljhandel. Selv om USAs tall for første kvartal er blant de minst optimistiske i regionen, ser det likevel ut til at jobbsøkere vil dra nytte av den sterkeste bemanningsveksten siden nedgangstidene satte inn. Til tross for at landet ligger godt under nivået det hadde før den økonomiske nedgangen, forventes det at ansettelsestakten vil holde seg stabil. Innen de fleste bransjegruppene ligger det an til en bedring sammenliknet med første kvartal I USA er optimismen størst i bransjegruppen engros- og detaljhandel, hvor én av fire arbeidsgivere sier de vil øke bemanningen i perioden januar mars. I Mexico melder arbeidsgiverne om sine beste utsikter på nesten fem år. Faktisk er etterspørselen i bransjegruppen service den sterkeste siden andre kvartal 2008, og bemanningsøkningen forventes å holde seg både i Mexico City og det øvrige hovedstadsområdet. I tillegg er utsiktene til nye ansettelser blant arbeidsgivere i området rundt Mexico City de beste siden undersøkelsen ble innført i landet for ti år siden. Bare tiden vil vise hva slags innvirkning de nylig vedtatte reformene i arbeidslovgivningen inkludert opphevingen av forbudet mot deltidsarbeid vil ha på fremveksten av nye jobber. Arbeidsgivere i Brasil forventer et fortsatt solid jobbmarked kommende kvartal. Imidlertid har bemanningstakten gått merkbart ned når man sammenlikner med situasjonen gjennom store deler av de siste tre årene. Nedgangen man har sett i landet de tre siste kvartalene fortsetter, og netto forventet bemanning tangerer nå sitt laveste nivå, som første gang ble rapportert fjerde kvartal Netto forventet bemanning faller i varierende grad i sju av åtte bransjegrupper og i samtlige fem regioner når man sammenlikner med første kvartal I Canada ser bemanningssituasjonen lys ut, godt hjulpet av en sunn etterspørsel i bransjegruppen transport og nyttetrafikk. Netto forventet bemanning øker eller holder seg stabil i ni av ti bransjegrupper sammenliknet med forrige kvartal. Den pågående oljefeltutbyggingen fortsetter å holde bemanningstakten oppe i den vestlige delen av landet. Argentina Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Canada Colombia Costa Rica Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Mexico Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Panama Peru Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet Manpower-konsernet har gjennomført nesten intervjuer i Asia og Stillehavsområdet om forventet bemanning i perioden januar mars Over hele regionen er utsiktene positive, og den største optimismen finner man blant arbeidsgivere i Taiwan, India og New Zealand. I den andre enden av skalaen ligger Australia, hvor arbeidsgiverne for tredje kvartal på rad melder om regionens svakeste bemanningsutsikter. I de fleste landene og landområdene som er med i undersøkelsen, forventer man stort sett ingen endringer fra forrige kvartal. Det er imidlertid fortsatt indikasjoner på en generell usikkerhet, siden arbeidsgivere i fem av åtte land og landområder rapporterer en nedgang i forventet bemanning sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Arbeidsgivere i Taiwan forventer at den høye ansettelsestakten holder seg dette som følge av gode tider i servicesektoren. Regionalt sett kan arbeidsgivernes forventninger til nye ansettelser i bransjegruppen finans, forsikring og eiendomsmegling synes å gjøre et byks fra fjerde kvartal 2012, ettersom bemanningsutsiktene bedrer seg eller holder seg stabile i samtlige land og landområder. Etter den sterke nedgangen forrige kvartal forventer indiske arbeidsgivere et relativt stabilt jobbmarked, men utsiktene til nye ansettelser er betraktelig dårligere enn på denne tiden i fjor. De har nedjustert bemannings- planene, og jobbsøkere vil sannsynligvis oppleve at markedet er merkbart mindre aktivt. Sammenliknet med første kvartal 2012 er det en vesentlig nedgang blant samtlige bransjegrupper og regioner i India. Også andre steder i Asia og Stillehavsområdet hersker det en usikker stemning. I Kina melder arbeidsgiverne nok en gang om sine svakeste utsikter på tre år, og snaue to av fem arbeidsgivere vet ikke om de kommer til å øke bemanningen eller ikke de kommende månedene. Også i Australia er det tunge tider på arbeidsmarkedet. Her fortsetter nedgangen som begynte i tredje kvartal Den en gang så blomstrende bransjegruppen naturressurser går tilbake på noen områder på grunn av lavere råvarepriser og redusert etterspørsel fra Asia. Imidlertid fortsetter veksten innen olje- og gassrelaterte prosjekter, og dette øker mulighetene for nye ansettelser på samtlige utviklingstrinn. Etterspørselen etter nøkkelpersonell, som faglært teknisk personell og ingeniører, vil fortsatt være høy. Grunnen er at mye av mineralutvinningen nå går fra etablerings- og byggefasen og over til produksjonsfasen. I Japan er det fremdeles gode tider for jobbsøkere. Optimismen blant arbeidsgiverne holdes oppe av et vedvarende behov for arbeidskraft innen gruvedrift, anleggsvirksomhet og service, og sykepleiere og andre omsorgsarbeidere er fortsatt etterspurt innen helsesektoren i landet. Australia Hong Kong 17

20 Manpowers Norge India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fire varemerker: Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions og Right Management. Vi er lokalisert i mer enn 80 land og landområder over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 33 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i mer enn 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers arbeidsmarkedsbarometer: Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av ManpowerGroup. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med over offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og landområder for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i mars 2013 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 42 land og landområdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer ManpowerGroups Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt landsøkonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 750 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Belgia, Canada, Colombia, Costa Rica, Frankrike, Guatemala, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Romania, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. ManpowerGroup ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2012 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpowers Q1 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q4 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q2 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer Manpower Q2 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Innvandrere som utvandrer igjen

Innvandrere som utvandrer igjen Økonomiske analyser /15 Terje Skjerpen, Lasse Sigbjørn Stambøl og Marianne Tønnessen Ikke alle innvandrere som kommer til Norge, blir boende i landet. En del utvandrer igjen, og i noen innvandrergrupper

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer