Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge"

Transkript

1 Manpowers Q Norge

2

3 Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2013 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 750 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i første kvartal 2013 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Sammenliknet med forrige kvartal er det en nedgang på 3 prosentpoeng. Når man sammenlikner med første kvartal 2012, er utsiktene til nye ansettelser relativt stabile. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +6 %. Sammenliknet med forrige kvartal er bemanningsplanene relativt stabile, men det er en nedgang på 2 prosentpoeng fra første kvartal Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere forventer en viss økning i nye ansettelser i første kvartal Mens 8 % av arbeidsgiverne forventer en økning i bemanningen, ser 3 % for seg en nedgang. 86 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +5 %, sesongjustert på +6%. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i fire av de fem regionene forventer å øke bemanningen kommende kvartal. Utsiktene til nye ansettelser er best på Østlandet og Sør- og Vestlandet, hvor netto forventet bemanning ligger på +11%. I Midt- Norge forventes en moderat vekst, med en netto forventet bemanning på +5 %, og i Nord-Norge er dette tallet +4 %. I Stor-Oslo sender arbeidsgiverne ut blandede signaler når det gjelder arbeidsmarkedet neste kvartal, med en netto forventet bemanning på 0 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng på Østlandet. I Midt-Norge og på Sør- og Vestlandet er det en liten økning på 2 prosentpoeng. Imidlertid er det en nedgang i forventet bemanning på hele 12 prosentpoeng i Stor-Oslo, og en nedgang på 5 prosentpoeng i Nord-Norge. Når man sammenlikner med første kvartal 2012, melder arbeidsgivere i tre av de fem regionene om en reduksjon i nye ansettelser. Dette kommer sterkest til uttrykk i Stor-Oslo, hvor nedgangen er på 17 prosentpoeng. I Midt-Norge er det en nedgang i forventet bemanning på 6 prosentpoeng. Mer positive tegn ser man blant arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet og på Østlandet. Der ventes en økning på henholdsvis 5 og 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i fire av de fem regionene en bemanningsøkning kommende kvartal. Det mest lovende arbeidsmarkedet ser ut til å bli Sør- og Vestlandet. Imidlertid meldes det om svakere vekst i tre av fem regioner sammenliknet med både forrige kvartal og første kvartal Østlandet +11* (+8**)% Med en netto forventet bemanning på +11% ser arbeidsgiverne for seg en jevn bemanningstakt i første kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er det en økning på 4 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme blant arbeidsgivere for kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en liten økning, mens det er en moderat økning fra første kvartal * Sesongjustert ** Netto 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo 0 (+3)% Med en netto forventet bemanning på 0 % for kommende kvartal, ser arbeidsgivere i Stor-Oslo for seg det svakeste arbeidsmarkedet siden første kvartal Både sammenliknet med forrige kvartal og første kvartal 2012 er det en betydelig nedgang på henholdsvis 12 og 17 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en beskjeden bemanningsøkning i perioden januar mars. Utsiktene til nye ansettelser er likevel langt dårligere enn i forrige kvartal og i første kvartal Midt-Norge +5 (+3)% Jobbsøkere i denne regionen vil trolig få visse muligheter i første kvartal 2013, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +5 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Når man ser på ujusterte data, forventer arbeidsgiverne en liten bemanningsøkning kommende kvartal. Kvartalsvis er situasjonen relativt stabil, men på årsbasis er det en moderat nedgang. Nord-Norge +4 (0)% Med en netto forventet bemanning på +4 % forventer arbeidsgiverne en viss økning kommende kvartal. Imidlertid er det en nedgang på 5 prosentpoeng fra foregående kvartal, og en nedgang på 2 prosentpoeng fra første kvartal Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg et flatt arbeidsmarked kommende kvartal. Det er en moderat nedgang fra foregående kvartal og en liten nedgang fra første kvartal Sør- og Vestlandet +11 (+9)% Med en netto forventet bemanning på +11 % melder arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet om sine mest optimistiske bemanningsplaner siden første kvartal Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra forrige kvartal, og en økning på 5 prosentpoeng fra tilsvarende kvartal i fjor. Ifølge ujusterte data er det oppmuntrende tegn for jobbsøkerne i denne regionen kommende kvartal. Utsiktene holder seg relativt stabile fra forrige kvartal, og på årsbasis er det en moderat økning. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper forventer å øke bemanningen i perioden januar mars Optimismen er størst innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester samt engros- og detaljhandel/hotell og restaurant. I begge disse bransjegruppene ligger netto forventet bemanning på +15 %. Innen bygg og anlegg hersker forsiktig optimisme, med en netto forventet bemanning på +9 %, og i bransjegruppen olje og gass er dette tallet +7 %. Sammenliknet med forrige kvartal forventes det en svakere bemanningsvekst i fem av de ni bransjegruppene. Den mest merkbare nedgangen på 7 prosentpoeng finner man innen bygg og anlegg, mens det i bransjegruppen olje og gass er en nedgang i netto forventet bemanning på 4 prosentpoeng. For øvrig går det riktig vei i fire bransjegrupper, deriblant produksjon, hvor arbeidsgiverne melder om en økning på 3 prosentpoeng. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor forventes det en svakere bemanningsvekst i seks av de ni bransjegruppene. Arbeidsgivere innen olje og gass melder om en vesentlig nedgang på 10 prosentpoeng. Ellers ser man at utsiktene til nye ansettelser er redusert med 7 prosentpoeng innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning, og med 4 prosentpoeng innen produksjon. Imidlertid er det to bransjegrupper som kan melde om en økning i forventet bemanning på 3 prosentpoeng: Bygg og anlegg samt engros- og detaljhandel/hotell * og restaurant. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i sju av de ni bransjegruppene en økning i bemanningen kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant samt i bransjegruppen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. Sammenliknet med forrige kvartal er det imidlertid en nedgang i forventet bemanning i seks bransjegrupper, og det samme er tilfellet på årsbasis. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +6 (-2)% Med en netto forventet bemanning på +6 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal. Imidlertid er det en nedgang på 2 prosentpoeng fra forrige kvartal og en nedgang på 3 prosentpoeng fra første kvartal Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en noe dempet aktivitet kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en moderat nedgang i forventet bemanning, og på årsbasis er det også en liten nedgang. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +9 (+1)% Arbeidssøkere i denne bransjegruppen vil trolig dra nytte av den forsiktige optimismen som råder. For perioden januar mars 2013 meldes det om en netto forventet bemanning på +9 %. Dette er en nedgang på 7 prosentpoeng fra forrige kvartal, men det er imidlertid en økning på 3 prosentpoeng fra første kvartal Ujusterte data tyder på et rolig arbeidsmarked kommende kvartal. Det er en betydelig nedgang i forventet bemanning fra foregående kvartal, men sammenliknet med første kvartal 2012 er det en liten økning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +6 (+7)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en moderat utvikling i første kvartal 2013, med en netto forventet bemanning på +6 %. Selv om det er en økning på 2 prosentpoeng fra forrige kvartal, er det en nedgang på 7 prosentpoeng på årsbasis. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en viss bemanningsvekst kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning, men det er en moderat nedgang fra første kvartal Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +15 (+13)% Arbeidsgiverne forventer at den positive trenden vil holde seg i første kvartal 2013, og melder om en netto forventet bemanning på +15 %. Sammenliknet med forrige kvartal er bemanningsutsiktene relativt stabile, og på årsbasis er det ingen endring. Ifølge ujusterte data melder arbeidsgiverne om en lovende bemanningsutvikling for perioden januar mars, til tross for en moderat nedgang fra forrige kvartal. Sammenliknet med første kvartal 2012 er det ingen endring. Produksjon +6 (+2)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen forventer en viss økning i nye ansettelser første kvartal 2013, med en netto forventet bemanning på +6 %. Sammenliknet med forrige kvartal er det en økning på 3 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en nedgang på 4 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et dempet arbeidsmarked kommende kvartal. Det er en moderat nedgang i bemanningsplanene sammenliknet med forrige kvartal, og på årsbasis er det også en liten nedgang. 6

9 Olje og gass +7 (-1)% Med en netto forventet bemanning på +7 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser i perioden januar mars Imidlertid er det en nedgang både sammenliknet med forrige kvartal og første kvartal 2012 på henholdsvis 4 og 10 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en viss usikkerhet når det gjelder ansettelsesplaner kommende kvartal. Både sammenliknet med forrige kvartal og første kvartal 2012 er det en vesentlig nedgang i forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting +3 (+1)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen forventer en beskjeden utvikling første kvartal 2013, med en netto forventet bemanning på +3 %. Sammenliknet med forrige kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 2 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data tar arbeidsgiverne visse forbehold om utviklingen kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er tendensen relativt stabil, men på årsbasis er det en liten nedgang. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +6 (+10)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en viss økning i nye ansettelser i første kvartal 2013, og melder om en netto forventet bemanning på +6 %. Utsiktene holder seg relativt stabile, både sammenliknet med forrige kvartal og første kvartal Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne for de kommende tre måneder. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning, og på årsbasis er situasjonen relativt stabil. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +15 (+14)% Med en netto forventet bemanning på +15 % ser det lovende ut for denne bransjegruppen kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en økning på 3 prosentpoeng. Når man ser på ujusterte data, forventer arbeidsgiverne en god bemanningsutvikling i perioden januar mars Sammenliknet med forrige kvartal er situasjonen relativt stabil, og det er en liten økning fra første kvartal

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Manpower-konsernet har intervjuet over arbeidsgivere i 42 land og landområder om forventet bemanningsutvikling i perioden januar til mars Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er konsernets kvartalsvise oversikt over arbeidsgivernes bemanningsplaner. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i første kvartal 2013 i forhold til inneværende kvartal? Tallene viser at de fleste arbeidsgiverne ser for seg en varierende grad av positiv bemanningsaktivitet i årets første tre måneder. Imidlertid får usikkerheten som preger de globale markedene arbeidsgiverne til å avvente investeringer, deriblant investeringer i talent. Arbeidsgivere fra de fleste markedene som er med i undersøkelsen, oppgir at de har mindre tro på nye ansettelser: I 29 av de 42 landene og landområdene meldes det om svakere utsikter enn i tilsvarende periode i fjor, og i 21 av landene og landområdene er det en nedadgående tendens sammenliknet med forrige kvartal. En analyse på årsbasis viser at netto forventet bemanning øker eller holder seg relativt stabil kun i 13 land og landområder. Globalt sett er forventningene til nye ansettelser størst i Taiwan, India, Brasil og Mexico. I motsatt ende av skalaen finner vi Hellas, Italia, Spania, Slovakia, Slovenia og Nederland. Arbeidsgiverne i Nederland melder om sine svakeste bemanningsutsikter siden undersøkelsen ble innført der for nesten ti år siden. Undersøkelsen avdekker at arbeidsgivere trolig vil ringe inn det nye året med en fortsatt reduksjon i nye ansettelser, etter hvert som usikkerheten på de globale arbeidsmarkedene øker. Denne tendensen gjør seg mest gjeldende i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA-regionen), hvor arbeidsgivere i 13 av 24 land melder om negativ netto forventet bemanning i første kvartal I fjerde kvartal 2012 gjaldt dette åtte land. Imidlertid kan man spore en viss optimisme: På det tyske arbeidsmarkedet er det tegn på seighet og styrke, og bemanningsplanene er forsiktig optimistiske som i forrige kvartal. Og etter at Storbritannia nylig la de økonomiske nedgangstidene bak seg, melder arbeidsgiverne om sine beste bemanningsutsikter på fire år. Også i fastlands-kina ser man en viss usikkerhet blant arbeidsgiverne når de også dette kvartalet presenterer de dårligste utsiktene på tre år. I India er det fortsatt positive tall for bemanningsutviklingen, men sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er det en betydelig nedgang. I USA er det fortsatt en liten oppgang, og arbeidsgiverne indikerer at den stabile ansettelsestakten man har hatt de siste seks månedene, vil holde seg. Arbeidsgivere fra samtlige ti land i Amerika som er med i undersøkelsen, melder om positive bemanningsplaner i første kvartal De beste utsiktene til nye ansettelser finner man i Brasil og Mexico, og de dårligste i Argentina, selv om det her er en moderat kvartalsvis økning som setter en stopper for nedgangen som varte i seks kvartaler. I Asia og Stillehavsområdet er bemanningsutsiktene positive i samtlige åtte land og landområder som er med i undersøkelsen. Det er hovedsakelig ingen endringer fra forrige kvartal, men i fem av de åtte landene og landområdene er det en nedgang fra første kvartal Forventet etterspørsel etter arbeidskraft er størst i Taiwan og India og lavest i Australia. I Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA-regionen) meldes det om positive bemanningsutsikter i 11 av 24 land. På 13 arbeidsmarkeder er situasjonen noe bedre eller relativt stabil sammenliknet med foregående kvartal. Når man imidlertid sammenlikner med første kvartal 2012, er det en nedgang i forventet bemanning i tre firedeler av de landene som er med i undersøkelsen. Regionalt sett kommer Israel, Tyrkia og Romania best ut, mens Hellas, Italia og Spania befinner seg i motsatt ende av skalaen. Dessverre øker antallet land hvor arbeidsgiverne ser for seg flere permitteringer enn nyansettelser fra åtte i fjerde kvartal 2012 til 13 i første kvartal * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2013 omfattet over personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 46 % av respondentene kom fra ti land i Amerika, 23 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 31 % fra 24 EMEA-land. 8

11 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 42 land og landområder 41 land og landområder * Ujusterte data 10

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Manpower-konsernet har gjennomført over intervjuer i 24 land i EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i første kvartal av 24 land melder om positive bemanningsutsikter. På 13 arbeidsmarkeder har situasjonen bedret seg noe fra foregående kvartal eller holdt seg relativt stabil. Når man sammenlikner med første kvartal 2012, ser man imidlertid at ansettelsestakten går noe ned i tre firedeler av de landene som er med i undersøkelsen. Regionalt sett er det Israel, Tyrkia og Romania som kommer best ut, mens Hellas, Italia og Spania befinner seg i motsatt ende av skalaen. Til tross for en generell nedgang fremkalt av den pågående usikkerheten i regionen, finnes det lommer av optimisme. Arbeidsgivere i Storbritannia melder om sine beste bemanningsutsikter på mer enn fire år. Dette skyldes delvis en betydelig vekst på årsbasis i bransjegruppen finans og konsulenttjenester. Videre ser man at det fortsatt er visse muligheter for tyske arbeidssøkere, og den forsiktige optimismen i landet stimuleres av lovende utsikter innen finans og konsulenttjenester samt engrosog detaljhandel/hotell og restaurant. Den største optimismen i regionen finner vi blant arbeidsgivere i Tyrkia og Israel. De positive bemanningsutsiktene i Israel støttes av en forventet sterk aktivitet i bransjegruppen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet. I Tyrkia er etterspørselen størst innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning. Men selv om arbeidsgivere i disse to landene kan vise til mer ambisiøse bemanningsplaner enn kolleger andre steder i EMEAregionen, kommer begge landene merkbart dårligere ut enn i første kvartal Utsiktene er dessuten de minst optimistiske siden undersøkelsen ble innført i hvert av disse landene. Ser man regionen under ett, er det tydelig at arbeidsgiverne har mindre tro på markedet. Data fra Øst-Europa avdekker en klar tendens i retning av et mindre aktivt arbeidsmarked, og i hvert av disse landene er det en nedgang i forventet bemanning. Polske arbeidsgivere melder for første gang om negative utsikter. Nå som eurosonen igjen rammes av økonomisk nedgang, må arbeidsgiverne trolig finne alternative måter å håndtere den usikre etterspørselen etter produkter og tjenester på. Dette kan innebære en justering av arbeidsstyrken for å møte fremtidige utfordringer. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

14 Manpowers Norge Finland Frankrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Israel Italia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Nederland Norge 12

15 Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovenia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

16 Manpowers Norge Sør-Afrika Tsjekkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Tyrkia Tyskland Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenligninger Amerika Det er gjennomført nesten intervjuer i ti land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i første kvartal Arbeidsgivere i samtlige land melder om positive utsikter. Bemanningssituasjonen forventes å bedre seg eller holde seg relativt stabil i seks av de ti landene sammenliknet med forrige kvartal. Når man sammenlikner med første kvartal 2012, melder arbeidsgivere i sju av landene om en nedgang i nye ansettelser. Optimismen er størst i Brasil, Mexico, Colombia og Panama. De dårligste utsiktene til nye ansettelser finner man i Argentina, men arbeidsgiverne der ser likevel noe lysere på situasjonen nå enn for tre måneder siden. Det er en merkbar kvartalsvis økning i bransjegruppen finans, forsikring og eiendomsmegling, og innen produksjon samt engrosog detaljhandel. Selv om USAs tall for første kvartal er blant de minst optimistiske i regionen, ser det likevel ut til at jobbsøkere vil dra nytte av den sterkeste bemanningsveksten siden nedgangstidene satte inn. Til tross for at landet ligger godt under nivået det hadde før den økonomiske nedgangen, forventes det at ansettelsestakten vil holde seg stabil. Innen de fleste bransjegruppene ligger det an til en bedring sammenliknet med første kvartal I USA er optimismen størst i bransjegruppen engros- og detaljhandel, hvor én av fire arbeidsgivere sier de vil øke bemanningen i perioden januar mars. I Mexico melder arbeidsgiverne om sine beste utsikter på nesten fem år. Faktisk er etterspørselen i bransjegruppen service den sterkeste siden andre kvartal 2008, og bemanningsøkningen forventes å holde seg både i Mexico City og det øvrige hovedstadsområdet. I tillegg er utsiktene til nye ansettelser blant arbeidsgivere i området rundt Mexico City de beste siden undersøkelsen ble innført i landet for ti år siden. Bare tiden vil vise hva slags innvirkning de nylig vedtatte reformene i arbeidslovgivningen inkludert opphevingen av forbudet mot deltidsarbeid vil ha på fremveksten av nye jobber. Arbeidsgivere i Brasil forventer et fortsatt solid jobbmarked kommende kvartal. Imidlertid har bemanningstakten gått merkbart ned når man sammenlikner med situasjonen gjennom store deler av de siste tre årene. Nedgangen man har sett i landet de tre siste kvartalene fortsetter, og netto forventet bemanning tangerer nå sitt laveste nivå, som første gang ble rapportert fjerde kvartal Netto forventet bemanning faller i varierende grad i sju av åtte bransjegrupper og i samtlige fem regioner når man sammenlikner med første kvartal I Canada ser bemanningssituasjonen lys ut, godt hjulpet av en sunn etterspørsel i bransjegruppen transport og nyttetrafikk. Netto forventet bemanning øker eller holder seg stabil i ni av ti bransjegrupper sammenliknet med forrige kvartal. Den pågående oljefeltutbyggingen fortsetter å holde bemanningstakten oppe i den vestlige delen av landet. Argentina Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Canada Colombia Costa Rica Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Mexico Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Panama Peru Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet Manpower-konsernet har gjennomført nesten intervjuer i Asia og Stillehavsområdet om forventet bemanning i perioden januar mars Over hele regionen er utsiktene positive, og den største optimismen finner man blant arbeidsgivere i Taiwan, India og New Zealand. I den andre enden av skalaen ligger Australia, hvor arbeidsgiverne for tredje kvartal på rad melder om regionens svakeste bemanningsutsikter. I de fleste landene og landområdene som er med i undersøkelsen, forventer man stort sett ingen endringer fra forrige kvartal. Det er imidlertid fortsatt indikasjoner på en generell usikkerhet, siden arbeidsgivere i fem av åtte land og landområder rapporterer en nedgang i forventet bemanning sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Arbeidsgivere i Taiwan forventer at den høye ansettelsestakten holder seg dette som følge av gode tider i servicesektoren. Regionalt sett kan arbeidsgivernes forventninger til nye ansettelser i bransjegruppen finans, forsikring og eiendomsmegling synes å gjøre et byks fra fjerde kvartal 2012, ettersom bemanningsutsiktene bedrer seg eller holder seg stabile i samtlige land og landområder. Etter den sterke nedgangen forrige kvartal forventer indiske arbeidsgivere et relativt stabilt jobbmarked, men utsiktene til nye ansettelser er betraktelig dårligere enn på denne tiden i fjor. De har nedjustert bemannings- planene, og jobbsøkere vil sannsynligvis oppleve at markedet er merkbart mindre aktivt. Sammenliknet med første kvartal 2012 er det en vesentlig nedgang blant samtlige bransjegrupper og regioner i India. Også andre steder i Asia og Stillehavsområdet hersker det en usikker stemning. I Kina melder arbeidsgiverne nok en gang om sine svakeste utsikter på tre år, og snaue to av fem arbeidsgivere vet ikke om de kommer til å øke bemanningen eller ikke de kommende månedene. Også i Australia er det tunge tider på arbeidsmarkedet. Her fortsetter nedgangen som begynte i tredje kvartal Den en gang så blomstrende bransjegruppen naturressurser går tilbake på noen områder på grunn av lavere råvarepriser og redusert etterspørsel fra Asia. Imidlertid fortsetter veksten innen olje- og gassrelaterte prosjekter, og dette øker mulighetene for nye ansettelser på samtlige utviklingstrinn. Etterspørselen etter nøkkelpersonell, som faglært teknisk personell og ingeniører, vil fortsatt være høy. Grunnen er at mye av mineralutvinningen nå går fra etablerings- og byggefasen og over til produksjonsfasen. I Japan er det fremdeles gode tider for jobbsøkere. Optimismen blant arbeidsgiverne holdes oppe av et vedvarende behov for arbeidskraft innen gruvedrift, anleggsvirksomhet og service, og sykepleiere og andre omsorgsarbeidere er fortsatt etterspurt innen helsesektoren i landet. Australia Hong Kong 17

20 Manpowers Norge India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fire varemerker: Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions og Right Management. Vi er lokalisert i mer enn 80 land og landområder over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 33 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i mer enn 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers arbeidsmarkedsbarometer: Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av ManpowerGroup. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med over offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og landområder for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i mars 2013 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 42 land og landområdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer ManpowerGroups Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt landsøkonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 750 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Belgia, Canada, Colombia, Costa Rica, Frankrike, Guatemala, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Romania, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. ManpowerGroup ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer