Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten"

Transkript

1 Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten

2 LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN

3 FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har utarbeidet en oversikt over lønnsplassering for hovedgrupper av stillinger (besatt) for (av) sykepleiere i tariffområdene Spekter-helse, kommunal sektor (KS), Oslo kommune og staten. SPEKTER-HELSE Spesialisthelsetjenesten opererer med et minstelønnssystem. Dette innebærer at partene sentralt kun avtaler en garantert minstelønn for enkelte grunnstillinger og at det ikke eksisterer noen grense oppad for lønnens størrelse. I Spekter-helse er det avtalt minstelønnsnivåer for grunnstillingene sykepleier og spesialsykepleier/jordmor ved henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet. Det er ikke avtalt minstelønnssatser for leder stillingene. Disse er gitt et generelt tillegg sentralt. Det kan imidlertid være avtalt bedre bestemmelser for ledere, herunder minstelønn, i lokal B-del. Ved overenskomst forhandlingene i Spekter Helse ble det gitt et generelt tillegg på 2,7 % til sykepleiere, minimum kr , med virkning fra 1. juni Spesialsykepleiere/jordmødre og sykepleieledere fikk et generelt tillegg på 4,2 % fra samme dato. Minstelønnssatsene ble hevet fra 1. august Satsene finner en under pkt 1.0 Spekter Helse. NSF lokalt i de enkelte helseforetakene kan i de lokale B-delene ha avtalt bedre vilkår enn det som er avtalt sentralt. Dette gjelder både for ledere og andre. KS-OMRÅDET (Alle kommuner med unntak av Oslo kommune.) Tariffområdet KS omfatter nå arbeidstakere som har sitt ansettelsesforhold i kommunene og fylkeskommunene. De aller fleste av våre medlemmer er ansatt i kommunehelsetjenesten.stillingene har sentralt kun fastsatt mini mums avlønninger. Dette innebærer at partene sentralt kun avtaler en garantert minstelønn for enkelte hovedstillinger. Det eksisterer ingen øvre grense for lønnens størrelse. I KS er det fra avtalt nye minstelønnssatser for nedenstående hovedstillinger: St. kode 7174 Sykepleier St. kode 7523 Spesialsykepleier St. kode 6185 Helsesøster Stillingskode 7714 Klinisk spesialist i sykepleie lønnes minimum tilsvarende stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning (Spesialsykepleier) Til hver hovedstilling er det knyttet en rekke rapporteringsbenevnelser som er garantert samme minstelønn som hovedstillingen. Eksempler på rapporteringsbenevnelser til 7174 Sykepleier er: Hjemmesykepleier, Bedriftssykepleier, m.fl. Til hver stillingskode kan det også opprettes avansementstillinger, såkalte «romertall I», stillinger. Disse skal lønnes høyere enn grunnstillingen. Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene, men lønn for avdelingssykepleier og andre lederstillinger i hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4 avtales i den enkelte kommune. Det er dog inntatt en bestemmelse i HTA kap 4B, pkt. 5. som sier at: «Ledere som er tildelt vesentlige lederfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold». OSLO KOMMUNE I forbindelse med hovedtariffoppgjøret ble lønnstabellen endret ved at hvert lønnstrinn fikk økt verdi. Lønnstabellen er fortsatt en nettolønnstabell, hvor pensjonspremie og avgift til OU-midler (180 kroner per år) allerede er fratrukket. For å kunne sammenligne Oslo kommunes lønnssatser med andre tariffområder, må man oppjustere for pensjonstrekket på 2 % ved å dividere lønnen i Oslo med 98 og multiplisere med 100. I andre tariffområder gjøres dette først på lønnsslippen. Avtale om stabiliseringstillegg for sykepleierspesifikke stillingskoder gir i tillegg til lønnsramme/lønnstrinnsplasseringen kr ,- (bydeler og andre) etter 4 års ansiennitet i Oslo kommune. Tillegget øker til kr ,- etter 12 års ansiennitet i Oslo kommune. Sykepleierspesifikke lederstillinger får kr 7 000,- etter 12 års ansiennitet i Oslo kommune. Grunnplasseringer: Stillingskode 58 Sykepleier er innplassert i lønnsramme Hvis du har fire års lønnsansiennitet, skal du minst ha lønnstrinn 21. Ved å gå inn på lønnstabellen ser du at dette tilsvarer kr per år. Har du fire års ansiennitet i Oslo kommune får du i tillegg kr ,- per år jfr. avtale om stabiliseringstillegg. Grunnplassering for stillingskodene 59 Spesialutdannet sykeplei- 2 lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 3

4 er, 60 Helsesøster og 61 Jordmor er i lønnsramme Hvis du har 16 års lønnsansiennitet, skal du minst ha lønnstrinn 34 som i lønnstabellen tilsvarer kr per år. Husk at spesialsykepleiere i psykiatri og geriatri avlønnes et lønnsrammealternativ høyere enn de øvrige spesialsykepleierne. Har du 12 års ansiennitet i Oslo kommune får du kr ,- per år i tillegg jfr. avtale om stabiliseringstillegg. Ved godkjenning som klinisk spesialist skal sykepleiere i stillingskode 58 sykepleier, 59 spesialutdannet sykepleier, 60 helsesøster og 61 jordmor minst ha to lønnsrammealternativer mer enn han/hun hadde før godkjenningen, se overenskomsten del C- Sær bestemmelser mellom Oslo kommune og NSF. STATEN Forhandlingene om lønnsregulering i staten for Unios medlemmer, gjelder på grunn av streiken, fra 8. juni På A-tabellen er det gitt et generelt tillegg på kr ,- til og med ltr. 55, fra ltr. 56 ltr. 98 er det gitt et prosenttillegg på 2,7. I tillegg økte tabellen med tre trinn fra dagens ltr. 99 til ltr Videre ble det lagt inn justeringselementer per 1. juli. Alle lønnsspenn heves med 1 trinn i bunnen og 3 trinn på toppen, dvs. at de med laveste lønnstrinn får 1 ltr. Øvrige som er plassert i lønnsspenn får ingen automatiske opprykk, men høyere tak. Alle lønnsrammer blir hevet med 1 trinn på topp, dvs. at de som har nådd siste ansiennitetsopprykk i sin lønnsramme, får 1 lønnstrinn. Alle som er direkteplassert i en lønnsramme (alt 9-21) får 1 lønnstrinn. Det er også avsatt 1,1 % til lokale forhandlinger per 1. september Ny detaljert hovedlønnstabell for arbeidstakere i staten finner du, under punkt 4.6. Lønnsrammene for noen av stillingene i staten finnes under punkt 4.0 staten. INNHOLD 1.0 SPEKTER HELSE Lønnsplassering for sykepleier i Spekter Helse Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor i Spekter Helse KS-OMRÅDET Lønnsplassering for sykepleier i KS Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor/helsesøster i KS Lønnsplassering for stillinger med krav om mastergrad Lønnsplassering for ledere i KS Lønnsplassering for noen stillinger i skoleverket i KS Hjelpetabell for beregning av lønn (utdrag) OSLO KOMMUNE Lønnsplassering for sykepleier i Oslo Kommune Lønnsplassering for ledere og andre direkte plasserte sykepleierstillinger i Oslo Kommune Lønnsinnplassering for alle stillingskoder Lønnsplassering for undervisningsstillinger i Oslo Kommune Lønnstabell for arbeidstakere i Oslo Kommune STATEN Lønnsplassering for sykepleiere i staten Lønnsplassering for leder stillinger i staten Lønnsplassering for andre stillinger i staten Høgskoler i staten Staten Universiteter Lønnstabell for arbeidstakere i staten lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 5

5 1.0 SPEKTER - HELSE I Overenskomsten mellom Spekter og NSF for tariffperioden finnes ikke en tradisjonell lønnstabell, verken i kapittel IV eller som vedlegg. Under tariffområdet KS pkt 2.5 finnes eksempel på en hjelpetabell, som kan benyttes også i tariffområdet Spekter - Helse. 1.1 Lønnsplassering for sykepleier i Spekter - Helse Sykepleier MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor i Spekter Spesialsykepleier/ Jordmor MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for ledere i Spekter Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene. 2.0 KS-OMRÅDET 2.1 Lønnsplassering for sykepleier i KS Sykepleier Sykepleier I, Bedriftssykepleier, Klin.spes. i sykepleie, Fagutviklingssykepleier, Hjemmesykepleier, Hygienesykepleier MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor/helsesøster i KS Spesialsykepleier/ 6185 Helsesøster. (Jordmor *) Spesialsykepleier I, Fagutviklingsykepleier, Geriatrisksykepleier, Onkologisk sykepleier, Psykiatrisksykepleier, Helsesøster I *) Stillingskoden for Jordmor er fra overført til HTA kap.5 uten sentral minstelønn. De som var tilsatt i St.kode 6209 Jordmor pr kan etter eget ønske fortsatt være i HTA kap.4 og følge minstelønn for 7523 spesialsykepleier. MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for stillinger med krav om mastergrad Stillinger med krav om mastergrad MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for ledere i KS Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene. Lønn for avdelingssykepleier og andre lederstillinger i HTA kap 4 fastsettes i den enkelte kommune. Det er dog inntatt en sikringsbestemmelse i HTA kap 4 pkt 4.B5 som sikrer at ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 2.5 Lønnsplassering for noen stillinger i skoleverket i KS Lærer MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år Adjunkt MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år Adjunkt med tilleggsutdanning MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år Lektor MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år Lektor med tilleggsutdanning MINSTELØNN PR Ans.fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 7

6 2.6 Hjelpetabell for beregning av lønn (utdrag) tariffområdet KS pkt 2.4 finnes eksempel på en hjelpetabell, som kan benyttes også i tariffområdet Brutto pr år Brutto pr mnd 33.6t/u 35.5t/u 37.5t/u Overtidsgodtgjøring 50% 100% % (2.6 forts) Brutto pr år Brutto pr mnd 33.6t/u 35.5t/u 37.5t/u Overtidsgodtgjøring 50% 100% % lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 9

7 (2.6 forts) Brutto Brutto Overtidsgodtgjøring (2.6 forts) Brutto pr år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u 37.5t/u 50% 100% % pr år Brutto pr mnd 33.6t/u 35.5t/u 37.5t/u Overtidsgodtgjøring 50% 100% % lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 11

8 (2.6 forts) Brutto Brutto Overtidsgodtgjøring (2.6 forts) Brutto pr år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u 37.5t/u 50% 100% % pr år Brutto pr mnd 33.6t/u 35.5t/u 37.5t/u Overtidsgodtgjøring 50% 100% % OSLO KOMMUNE Gjeldende fra Lønnsplassering for sykepleier i Oslo Kommune LØNNSRAMME 26 Ans Stk. 59 Spesialutdannet sykepleier Stk. 60 Helsesøster Stk. 61 Jordmor LØNNSRAMME 30 Innen geriatri og psykiatri avlønnes 1 lønnsrammealternativ i tillegg. 12 lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 13

9 Ans Lønnsplassering for ledere og andre direkte plasserte syke pleierstillinger i Oslo Kommune Stk. 136 Assisterende avdelingssykepleier LØNNSRAMME 28 Ans Lønnsinnplassering for alle stillingskoder Stk. 62 Assisterende oversykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5501, lønnstrinn 29 Topplønn lønnsrammealternativ 5520, lønnstrinn 48 Stk. 63 Avdelingsjordmor Minstelønn lønnsrammealternativ 5403, lønnstrinn 29 Topplønn lønnsrammealternativ 5420, lønnstrinn 46 Stk. 64 Avdelingssykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5601, lønnstrinn 31 Topplønn lønnsrammealternativ 5620, lønnstrinn 50 Stk. 65 Avdelingshelsesøster Minstelønn lønnsrammealternativ 5504, lønnstrinn 32 Topplønn lønnsrammealternativ 5520, lønnstrinn 48 Stk. 66 Ledende spesialsykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5501, lønnstrinn 29 Topplønn lønnsrammealternativ 5520, lønnstrinn 48 Stk. 68 Opplæringssykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5401, lønnstrinn 27 Topplønn lønnsrammealternativ 5420, lønnstrinn 46 Stk. 70 Overhelsesøster Minstelønn lønnsrammealternativ 5501, lønnstrinn 29 Topplønn lønnsrammealternativ 5520, lønnstrinn 48 Stk. 72 Oversykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5801, lønnstrinn 35 Topplønn lønnsrammealternativ 5820, lønnstrinn 54 Stk. 73 Sykepleierkonsulent Minstelønn lønnsrammealternativ 5401, lønnstrinn 27 Topplønn lønnsrammealternativ 5420, lønnstrinn 46 Stk. 75 Sjefsykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5901, lønnstrinn 37 Topplønn lønnsrammealternativ 5920, lønnstrinn lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 15

10 3.3 Lønnsplassering for undervisningsstillinger i Oslo Kommune Lærer, morsmålslærer LØNNSRAMME Ans Adjunkt LØNNSRAMME Ans Adjunkt med opprykk LØNNSRAMME Ans Lektor LØNNSRAMME Ans lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 17

11 Lektor med opprykk LØNNSRAMME Ans Lønnstabell for arbeidstakere i Oslo kommune per Eks. OU-fond (kr 180) Ltr Kroner Ltr Kroner Ltr Kroner Ltr Kroner STATEN 4.1 Lønnsplassering for sykepleiere i staten Gjeldende fra Sykepleier Lønnsansiennitet: 0810 Spesialutdannet sykepleier Lønnsansiennitet: Lønnsramme nr. alt. Lønnstrinn Lønnsramme nr. alt. Lønnstrinn Lønnsplassering for leder stillinger i staten 0816 Avdelingssykepleier St.kode Stillingsbetegnelse Direkte plassert stilling 0820 Oversykepleier Avdelingssykepleier St.kode Stillingsbetegnelse Direkte plassert stilling Oversykepleier Fylkessykepleier St.kode Stillingsbetegnelse Direkte plassert stilling Fylkessykepleier lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 19

12 4.3 Lønnsplassering for andre stillinger i staten 0790 Bedriftssykepleier St.kode Stillingsbetegnelse Direkte plassert stilling Bedriftssykepleier Høgskoler i staten 1007 Høgskolelærer/øvningslærer Lønnsansiennitet: nr. alt. Lønnstrinn Staten Universiteter 1011 Førsteamanuensis og 1198 Førstekolelektor Lønnsramme Lønnsramme Lønnsansiennitet: nr. alt. Lønnstrinn Høgskolelektor Lønnsramme Lønnsansiennitet: nr. alt. Lønnstrinn lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 21

13 4.6 Lønnstabell for arbeidstakere i staten fra 1. mai 2012 OBS: Gjeldende for Unios medlemmer i staten fra 8. juni 2012 Lønnstrinn Bruttolønn 1 pr. år Bruttolønn 2 pr. mnd. Pensjonsinnskudd 3 Nettolønn pr. mnd Overtidsgodtgjørelse 4 pr. mnd 50 % 100 % 45% natttidskompensasjon Lønnstrinn Bruttolønn 1 pr. år Bruttolønn 2 pr. mnd. Pensjonsinnskudd 3 Nettolønn pr. mnd Overtidsgodtgjørelse 4 pr. mnd 50 % 100 % 45% natttidskompensasjon Bruttolønn inklusiv avgift på kr 300, pr år til OU-midler 2 Bruttolønn eksklusiv avgift på kr 300, pr år til OU-midler 3 Folketrygdens grunnbeløp utgjør pr kr Jf fellesbestemmelsens 2 nr 3 5 Jf fellesbestemmelsens 15 nr 1 22 lønnsplassering sykepleiere lønnsplassering sykepleiere 23

14

15 NORSK SYKEPLEIERFORBUND Tollbugt. 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Tlf Faks Concorde Design. Utgitt oktober Opplag 3000