Kap. III Staten sider Del II 2009_ :11 Side 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27"

Transkript

1 sider Del II 2009_ :11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder med innplassering i lønnsrammer eller lønnsspenn, fellesbestemmelser (bl.a. beregning av ansiennitet, arbeidstid, permisjonsrettigheter med og uten lønn, lønn ved sykdom/skade, omsorg for barn, natt-, lørdagsog søndagsarbeid m.m.), pensjonsrettigheter, seniorpolitiske tiltak, avtalefestet ferie, boliglån, omstilling m.m. Hovedtariffavtalen finner du her: %20og%20personalpolitikk/HTA_ pdf Forhold som angår tilsetting og oppsigelse er regulert i tjenestemannloven for arbeidstakere som er ansatt i statlige virksomheter. For øvrig gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser også for statsansatte. I det følgende gis nærmere informasjon om noen sentrale bestemmelser i HTA. Det vises også til almanakkens kap. VIII - Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, kap. IX - Ferie og kap. X - Pensjon. 2. Lønn 2.1 Stillingsplassering Stillingene i staten er enten innplassert i lønnsrammer eller lønnspenn. En lønnsramme består av 21 alternativer. Om man innplasseres i en av de åtte første alternativene, innplasseres man etter ansiennitet. Alternativ 1 er kun angivelse av lavest mulige innplassering. Om man innplasseres i de 12 øverste alternativene (spenn), innplasseres man uten direkte hensyn til ansiennitet. Ved innplassering i lønnsramme 24, er det ansiennitet i stillingen som avgjør innplassering og opprykk. Ved tilsetting må hver enkelt person selv forhandle om hvilket alternativ en skal innplasseres i. Ved lønnstillegg i lokale forhandlinger skal en innplasseres i et høyere lønnsrammealternativ enn det man var i. Det er ingen sentrale kriterier for hvor en skal innplasseres i et lønnsspenn. Ved tilsetting og ved lokale forhandlinger fastsettes lønnstrinnet innenfor stillingskodenes lønnsspenn. Stillingskodene er enten gjennomgående stillingskoder eller etatsvise stillingskoder. Gjennomgående stillingskoder kan brukes i hele det statlige tariffområdet. Etatsvise koder kan kun brukes i det departementsområdet som stillingskoden tilhører. Kap. III Staten 27

2 sider Del II 2009_ :11 Side 28 De mest brukte stillingskoder for medlemmer i Utdanningsforbundet: Stillingskode Lønnsspenn/lønnsramme (LR) Gjennomgående stillinger 1408 Førstekonsulent LR Seniorkonsulent Lønnspenn Rådgiver Lønnsspenn Seniorrådgiver Lønnsspenn Undervisningsstilinger i skole 0958 Studieinspektør Lønnsspenn Undervisningsinspektør Lønnsspenn Avdelingsleder Lønnsspenn Rektor Lønnsspenn Lærer LR Adjunkt LR Adjunkt med opprykk LR Lektor LR Lektor med opprykk LR 31 Undervisningspersonalet i statlige skoler skal innplasseres minst i lønnsrammealternativ 4 Universitet og høgskoler 1003 Avdelingsleder Lønnsspenn Høgskolelærer/øvingslærer LR Førsteamanuensis LR Førstelektor LR Postdoktor LR Høgskolelektor LR Universitetslærer LR Amanuensis LR Dosent Lønnsspenn Professor Lønnsspenn Barne-, ungdom og familieetat 1489 Miljøterapeut LR Spesialutdannet miljøterapeut LR Leder Lønnsspenn Ass. leder Lønnsspenn Spesialutdannet miljøterapeut Lønnsspenn Leder Lønnsspenn Voksenopplæring forsvaret 1187 Undervisningsinspektør Lønnsspenn Rektor Lønnsspenn Områderektor Lønnsspenn Kap. III Staten

3 sider Del II 2009_ :11 Side Ansiennitet/godskrivingsregler Det vises til HTA kap. 3 Fellesbestemmelsene, 5 Godskrivingsregler. 5 Godskrivingsregler Ved tilsetting etter 1. mai 2008 godskrives tidligere tjeneste i tjenesteansienniteten etter de regler som er fastsatt i paragrafen her. A. Generelle regler 1. All militærtjeneste, polititjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut. 2. Omsorgsarbeid godskrives med inntil 3 år. 3. All yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet godskrives fullt ut. Tidligere relevant yrkespraksis skal likevel medregnes, når yrkespraksisen er opparbeidet i et yrke hvor kortere arbeidsoppdrag er vanlig. B. Spesielle regler Stillingene vil i tillegg til de generelle godskrivingsreglene i pkt. A kunne være omfattet av de spesielle godskrivingsregler nedenfor. Det fremgår av den enkelte lønnsplan hvilke stillinger dette gjelder. 1. Ved tilsetting innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk utdanning i ltr. 42 og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Den tjenesteansiennitet arbeidstakeren har krav på etter de generelle godskrivingsregler i pkt. A kommer i tillegg. Ved direkte overgang til annen stilling i det statlige tariffområdet beholdes inntil 6 år av den fiktive tjenesteansienniteten dersom ikke annet blir avtalt. 2. Ved tilsetting godskrives 2 år (ved tilsetting etter godskrives 3 år) av utdanningstiden som bachelor eller tilsvarende i tjenesteansienniteten. 2.3 Lønnsrammer I det følgende gjengis kun lønnsramme 25. Alle lønnsrammene finnes som vedlegg 1 til HTA og på Utdanningsforbundets nettsider. Vi gjør oppmerksom på at undervisningspersonalet i statlige skoler minst skal avlønnes i lønnsrammealternativ 4 i aktuelle lønnsrammer (27, 28, 29, 30 eler 31) og at innplassering i lønnsramme 24 er det ansiennitet i stillingen som avgjør innplassering og opprykk. Kap. III Staten 29

4 sider Del II 2009_ :11 Side 30 Lønnsramme 25 LR25 Tjenesteansiennitet Alt (57-69) 2.4 A-lønnstabell hovedlønnstabell A-lønnstabellen (hovedlønnstabell) og B-lønnstabellen (tilleggslønnstabell) er vedlegg 1 til HTA. A-lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2009 Ltr Br. Lønn Ltr Br. Lønn Ltr Br. Lønn Forhandlingsbestemmelser 3.1 Sentrale forhandlinger I hovedtariffoppgjør per 1. mai forhandles hele hovedtariffavtalen (lønn, forhandlingssystem, fellesbestemmelser m.m.). Det forhand- 30 Kap. III Staten

5 sider Del II 2009_ :11 Side 31 les om det skal avsettes pott til sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger, samt ev. størrelse på slike avsetninger. 3.2 Lokale forhandlinger Partene sentralt er enige om at partene lokalt skal utvikle egen lønnspolitikk som legges til grunn for lønnsfastsetting ved tilsetting og ved forhandlinger. Partene lokalt skal søke å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, midlertidige ansatte og ansatte i permisjon ivaretas. Lønnspolitikken skal gjøres kjent for alle ansatte som forhandlingene omfatter. Årlige forhandlinger (pkt i HTA) I de sentrale forhandlingene avklarer de sentrale partene om det skal avsettes penger til lokale forhandlinger og hvor mye som skal avsettes. De sentrale partene fastsetter frist for når forhandlingene skal være gjennomført. De lokale partene gjennomfører forhandlingene. Virksomhetene kan skyte til egne midler til potten til lokale forhandlinger. Ved uenighet avgjør Staten lønnsutvalg. Særlig grunnlag (pkt i HTA) Eventuelle lønnsendringer etter denne forhandlingsbestemmelsen må tas av virksomhetens eget budsjett. Det kan fremmes krav om økt lønn dersom arbeidsoppgavene er vesentlig endret fra lønnsfastsettelsen fant sted. Ved uenighet avgjør Statens lønnsutvalg. Etter avtale med tillitsvalgte kan det gis økt lønn når det er særlig vanskelig å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskskraft, eller om arbeidstaker har gjort ekstraordinær arbeidsinnsats. Det er ikke tvisteordning. Arbeidsgivers siste tilbud gjelder. Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i henhold til likestillingsloven 5. Selv om det heller ikke i slike tilfeller er tvisteordning, kan Utdanningsforbundet klage saker inn til Barne- og likestillingsdepartementet. 4. Tilsetting i ledig stilling (pkt i HTA) Viktig for medlemmer Ved tilsetting i stilling i staten forhandler man selv om lønn ved tilsetting innenfor aktuell lønnsramme eller lønnsspenn som stillingen er utlyst med. Den som tilsettes kan be om bistand fra tillitsvalgte. Viktig for tillitsvalgte Tillitsvalgte skal være med på å drøfte personalplan og behovet for Kap. III Staten 31

6 sider Del II 2009_ :11 Side 32 nye stillinger, herunder kompetansekrav stillinger skal utlyses med. Tillitsvalgte skal bli orientert om den lønnsplassering arbeidsgiver har tenkt å lyse ut stillinger med. Tillitsvalgte kan kreve å få drøfte lønnsplasseringer. Viktig for medlemmer og tillitsvalgte Arbeidsgiver kan inntil 12 mnd. etter tilsetting, og ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny. Både tillitsvalgte og medlemmet selv må påse at nytilsatte får ny lønnsvurdering for det har gått ett år. Det kan gjerne skje før, for eksempel i forbindelse med prøvetidens utløp. 5. Kompensasjon for reiser innenlands Det vises til HTA kap. 3, Fellesbestemmelsene 8, s Seniorpolitiske tiltak Det vises til kap. 5.9 i HTA. Staten generelt Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden. For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende: Fra 62 år a) åtte dager per år fra det kalenderåret man fyller 62 år b) de lokale partene kan i tillegg avtale inntil seks dager per år. Kommer de lokale partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Deltidstilsatte arbeidstakere får rett til fridager forholdsmessig. Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Alternativt kan det avtales at dagene godtgjøres med lønn, jf. 2, nr. 1. Uttaket etter denne bestemmelsen kan ikke overføres. Statlige grunnskoler og videregående opplæring For undervisningspersonale over 60 år reduseres den ukentlige gjennomsnittlige leseplikten i grunnskole og videregående skole med en basisprosent lik 7 %. Reduksjonen gjennomføres fra skoleårets begynnelse det kalenderår læreren fyller 60 år. Leseplikten vil innebære en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det totale årsverk. Den frigjorte tiden benyttes til oppgaver tilknyttet tilrettelegging og oppfølging av undervisning. Arbeidsgiver fastsetter hvilke arbeidsoppgaver som kan løses innenfor den omfordelte arbeidstid. 32 Kap. III Staten

7 sider Del II 2009_ :11 Side Stedfortredertjeneste Bestemmelsene er nokså like som i KS, jf. kap. 1 KS, pkt. 5. Se ellers statlig HTA kap. 3 Fellesbestemmelsene 12 s Permisjoner 8.1 Velferdspermisjoner Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager. Dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke i fleksibelt uttak av permisjonsdagene. Det vises til HTA kap. 3 Fellesbestemmelsene Eksamen 1. Det gis permisjon med lønn på eksamensdager selv om eksamen foregår i fritiden. Slik permisjon gis for eksamen og deleksamen for arbeidstakere som tar etter- og videreutdanning etter virksomhetens behov. 2. Det gis også permisjon med lønn ved hjemme-/gruppeeksamen selv om eksamen foregår i fritiden. Permisjonens lengde settes tilsvarende lengden av en ordinær eksamen i vedkommende fag. Der det ikke avholdes skoleeksamen eller vedkommende ikke selv kan velge mellom skoleeksamen og hjemme- /gruppeeksamen, gis permisjon til hjemmeeksamen i inntil 5 dager. 3. Det gis permisjon med lønn 2 lesedager (arbeidsdager) for hver eksamensdag hvis eksamen har færre enn 30 studiepoeng. For eksamen som har 30 studiepoeng eller mer, gis 3 lesedager for hver eksamensdag. Lesedagene gis i umiddelbar tilknytning til eksamen. 4. Permisjon etter 10 skal gis selv om utdanningen/eksamen ikke er direkte til nytte for stillingen/arbeidet vedkommende arbeidstaker har eller for statstjenesten i sin alminnelighet. 5. Antall eksamensdager under 10 pkt. 1 og 2 er begrenset til 4 pr. år for arbeidstakere som tar etter- og videreutdanning som har liten eller ingen betydning for virksomheten. 6. Bestemmelsen gjelder også for midlertidig tilsatte som skal gjøre tjeneste av noen varighet. Det vises til særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. 4. Avtalen finnes på nettsidene til Utdanningsforbundet og til FAD. Kap. IV PBL A (Private Barnehagers Landsforbund Arbeidsgiverseksjonen) Kap. IV PBL A 33

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for høyskoler 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Hovedtariffavtalen. i staten

Hovedtariffavtalen. i staten www.lomedia.no Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon: 23 06 10 51 Telefaks: 22 42 00 75 Internett: www.lostat.no E-post: lostat@lostat.no Med lønnsplanhefte

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016 Landsoverenskomst for høyskoler 1. mai 2014 30. april 2016 Design: LO Media 2015 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE på den ene side og STATEN vi KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET på den annen side vedrørende

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2010 - kl 15.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom MEKLERENS FORSLAG I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom LO Kommune (Sak 2012 013) Unio (Sak 2012-015) YS- Kommune (Sak 2012-014) Akademikerne- kommune (Sak 2012-16) på den ene side og

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 1 8. april 2010 - kl 10.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for utdanning LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer