Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud"

Transkript

1 Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken skal være et virkemiddel i personalpolitikken og bidra til at virksomheten løser sine oppgaver og når sine mål. Lønnspolitikken skal: ses i sammenheng med virksomhetens overordnede mål og strategier være enkel å ta i bruk og praktiseres både for ledere, medarbeidere og tjenestemannsorganisasjonene være nedfelt skriftlig, forutsigbar og kjent for alle ansatte være omforent mellom tjenestemannsorganisasjoner og arbeidsgiver I høgskolens personalpolitiske retningslinjer er målet for den lokale lønnspolitikk uttrykt slik: Høgskolen i Buskerud skal ha en lønnspolitikk som gjør det mulig å rekruttere, utvikle og motivere medarbeidere. Det gis rom for å belønne innsats og gode prestasjoner som bidrar til å beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Personalet er den viktigste ressursen i høgskolen. Arbeidsgiver ved rektor og avdelingsledere har et særskilt ansvar for at lønnspolitikken brukes aktivt i organisasjonen. Lønnspolitikken skal spesielt brukes som et virkemiddel i arbeidet med utvikling og oppbygging av ansattes kompetanse, til bedre resultatoppnåelse og motivasjon for nødvendige omstillinger. Dette forutsetter at arbeidsgiver synliggjør forventninger og at nærmeste leder følger opp egne medarbeidere. 2. Utøvelse av lokal lønnspolitikk Lokal lønnspolitikk utøves ved: 1. Kunngjøring og tilsetting (rekruttering) 2. Lønnsplassering ved opprykk til førstestillinger, dosent eller professor 3. Omgjøring ved ledighet i stillinger 4. Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt og Lønnsplassering ved kunngjøring og ved tilsetting a) Ved kunngjøring Stillingskoder som høgskolen benytter er plassert enten i lønnsrammer eller spenn. For de stillinger som lyses ut med grunnstigen i en lønnsramme og for alle stillinger som ikke lyses ut med hele spennet, skal utlysingen ha med følgende: for spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Se for øvrig pkt b og c nedenfor. Vedtatt i IDF-møte

2 b) Lønnstilbud ved tilsetting Ved tilsetting foretar arbeidsgiver en vurdering av lønn basert på stillings- og personvurdering, samt markedssituasjonen. Til sammen vil dette danne grunnlag for endelig lønnsfastsetting, jfr. også pkt 2.1 a) for spesielt kvalifiserte søker kan høyere lønn vurderes. Beslutning om avlønning foretas administrativt, dvs. av rektor etter samråd med stillingens nærmeste foresatte. For øvrig gir pkt i Hovedtariffavtalen retningslinjer for lønnsplassering ved tilsetting i ledige stillinger m.v. c) Lønnsnivå i høgskolen Hvis gjennomsnittlig lønnsnivå i høgskolen blir høyere for nytilsatte enn for allerede tilsatte medarbeidere i samme stillingsgruppe, vurderes gruppevis lønnsheving med bakgrunn i pkt pkt i) i Hovedtariffavtalen. Arbeidsgiver har et ansvar for at det etter lokale forhandlinger gjøres rede for om det har oppstått slike tilfeller siden siste lokale forhandlinger. d) Gjeninntreden i høgskolen etter avsluttet permisjon Det kan forhandles om lønn for de som kommer tilbake etter avsluttet permisjon med grunnlag i Hovedtalens pkt 2.3.4, 2. ledd. For stillinger som avlønnes i spenn er det et mål at gjennomsnittet i lønnsgruppen er på minimum midten av spennet. 2.2 Lønnsplassering ved opprykk til førstestillinger/dosent og professor Ved opprykk til førstestillinger, dosent og professor tildeles lønnsopprykk: a) Som hovedregel med virkning fra dato for dokumentert innlevering av doktorgradsavhandlingen. b) Som hovedregel med virkning fra dato for innlevert søknad om opprykk til førstelektor, dosent eller professor. c) Ved opprykk til førstestillinger, dosent eller professor på grunnlag av sakkyndig vurdering foretatt i forbindelse med ekstern stillingssøknad, tildeles som hovedregel lønnsopprykk med virkning fra dato for innsendt søknad til vedkommende stilling. Ved opprykk innplasseres han/hun 4 lønnstrinn over stillingskodens laveste lønnstrinn, og minimum 4 lønnstrinn opprykk ift tidligere stilling og lønnsplassering. 2.3 Lønnsøkning ved andre forhold for kompetanseutvikling Det kan gis lønnsøkning ved dokumentasjon av relevant kompetanseutvikling (f.eks. 30 studiepoeng, gjennomført en halvårsenhet/årsenhet) med virkning fra fullført utdanning. 2.4 Omgjøring ved ledighet i stillinger Ved ledighet i stillinger kan disse omgjøres. Dette drøftes med tillitsvalgte jfr. Hovedavtalens Lokale lønnsforhandlinger Høgskolen i Buskerud er eget forhandlingssted med likeverdige forhandlingsparter. Høgskolen er bundet av avtalte forhandlingsregler, rammer og virkemidler fastsatt av sentrale avtaleparter i henhold til Hovedtariffavtalen og dennes avtaleperiode. Vedtatt i IDF-møte

3 2.5.1 Lokale årlige forhandlinger Det holdes lokale lønnsforhandlinger, jfr. Hovedtariffavtalen. Det er sentralt avsatt ressurser til disse forhandlingene og sentrale føringer kan gis. Arbeidsgiver kan i tillegg avsette lokale midler til forhandlingene. Dersom arbeidsgiver ønsker å gi spesielle lokale føringer utover resultat- og vurderingskriteriene i lokal lønnspolitikk, må disse gjøres kjent i god tid før forhandlingene. Hovedregelen er at de lønnsendringer som skjer i forhandlinger er på individuelt grunnlag, jfr. kriteriene. Lønnsendringer som er ment å følge også framtidige stillingsinnehavere (dvs. følge stillingen), må bare gjøres unntaksvis og skal gå fram av protokollen. Hovedtariffavtalens pkt i) sier imidlertid at lønnstillegg også kan nyttes for grupper av arbeidstakere. Ved forhandlingene skal virkningene for den enkelte medarbeider av den samlede lønnspolitikk vurderes, inklusivt lønnsutviklingen for ulike grupper av medarbeidere, jfr. også kap 2.1 c). Det holdes forberedende møte med tjenestemannsorganisasjonene i god tid før forhandlingene hvor prosedyrer, ansvar og framdrift avklares. Arbeidsgiver v/forhandlingsleder forbereder, innkaller og sørger for gjennomføring og evaluering av årlige forhandlinger. Erfaringsutveksling og evaluering skjer etter at de årlige forhandlingene er gjennomført. Den enkelte arbeidstaker eller noen på dennes vegne kan legge inn eget lønnskrav som begrunnes i kriteriene for resultatvurdering. Arbeidsgiver ved rektor og avdelingsleder/seksjonsleder kan bruke lokale forhandlinger aktivt til å fremme krav for en eller grupper av ansatte det er ønske om å gi lønnsøkning. Tillitsvalgte kan også fremme krav for en eller flere arbeidstakere. Disse sendes arbeidsgivers forhandlingsleder, jfr. pkt i) i Hovedtariffavtalen Lokale forhandlinger på særlige grunnlag, Det kan gjennomføres lokale forhandlinger på særlige grunnlag. Krav begrunnes etter gjeldende retningslinjer i Hovedtariffavtalen. Krav om 2.3.4, 1. ledd a) Partene kan føre lokale forhandlinger på særskilt grunnlag, bl.a. når det har skjedd vesentlige endringer i forhold til det som ble lagt til grunn ved stillingsvurdering og lønnsfastsetting. I rimelige utstrekning tas også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tid. Forhandlingskrav som er basert på pkt 2.3.4, 1. ledd a) bør være dokumentert ved en stillingsbeskrivelse/stillingsvurdering eller opplysninger som på en annen måte gjør det mulig å måle endringene i de pålagte oppgaver. Et 2.3.4, 1. ledd a) krav kan fremmes via nærmeste leder og/eller tjenestemannsorganisasjonene. Frist for å fremme 2.3.4, 1. ledd a) krav er som hovedregel 1. april og 1. oktober. Virkningsdato er som hovedregel fra den dato som blir vedtatt i forhandlingene. Krav om 2.3.4, 2. ledd Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsbegrenset eller varig lønnsendring når det er særlig vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller til arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær innsats. Et 2.3.4, 2. ledd krav fremmes som regel av arbeidsgiver. Vedtatt i IDF-møte

4 ledd krav behandles fortløpende. Virkningsdato er som hovedregel fra den dato som blir vedtatt i forhandlingene. 3. Lønns- og personalpolitiske virkemidler 3.1 Stillingsvurdering Stillingsvurdering brukes for å plassere enkeltstillinger eller grupper av stillinger på riktig lønnsnivå, på bakgrunn av de arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen og den kompetanse stillingsinnehaver må ha, dvs. lønnsplan/stillingskode. Før en stilling kunngjøres, vurderes ansvarsområde, arbeidsoppgaver, dvs. innhold i stillingen og det kompetansekrav som er nødvendig for å ivareta stillingens oppgaver. Stillingsvurdering skal således være et hjelpemiddel for å få samsvar både mellom ansvarsområder, arbeidsoppgaver, kvalifikasjons- og kompetansekrav og lønn, dvs. objektive fakta om den enkelte stilling. Det er nærmeste leder som foretar stillingsvurdering ved oppretting/omgjøring/ kunngjøring av stilling i samråd med personalseksjonen. 3.2 Stillingsbeskrivelser tekniske og administrative stillinger Stillingsbeskrivelse brukes som dokumentasjon for 2.3.4, 1. ledd a) krav og skal konkretisere endringer på eget arbeidsområde samt personlig og faglig kompetanseutvikling. Erfaringer fra lokale 2.3.4, 1. ledd a) lønnsforhandlinger viser at det er vanskelig å vurdere krav når det ikke finnes stillingsbeskrivelse (spesielt for ansatte i teknisk og administrative stillinger), som kan vise konkrete endringer av arbeidsoppgaver og ansvarsområder over tid. I forbindelse med gjennomføring av medarbeidersamtalen kan det være behov for å ajourføre stillingsbeskrivelsen evt. gjøre endringer i ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Det kan også være hensiktsmessig å synliggjøre personlig og faglig kompetanseutvikling over tid. Nærmeste leder sørger for at stillingsbeskrivelser blir utarbeidet for egne ansatte, gjennomgått regelmessig, samt at de blir justert når ansvar- og arbeidsoppgaver blir vesentlig endret. 3.3 Medarbeidersamtaler For at en leder strukturert og målrettet skal kunne følge opp egne medarbeidere er bl.a. medarbeidersamtalen tatt i bruk som et viktig virkemiddel. I medarbeidersamtalen evalueres bl.a. arbeidsinnsats og resultater. Medarbeidere kan ta opp ønske om endring av arbeids- og ansvarsområder og behov for kompetanseutvikling i kommende planperiode kan avklares. Medarbeidersamtalen kan være et godt utgangspunkt for å vurdere lønn i forhold til personlige resultater. Resultatvurdering i forhold til kriterier for lønnsopprykk tas opp. Leder kan vurdere å støtte/prioritere lønnskrav for medarbeider på bakgrunn av dette. Nærmeste leder gjennomfører samtaler med egne medarbeidere minimum en gang pr år. Gjennomførte medarbeidersamtaler skal dokumenteres, slik at både leder og arbeidstaker har en kopi hver oppsummering av samtalen og planlagte tiltak. Vedtatt i IDF-møte

5 3.4 Resultatvurdering Lønnspolitikken skal være et personalpolitisk virkemiddel for å nå høgskolens mål, og kriteriene for resultatvurdering må fastsettes ut fra hvilke faktorer som er avgjørende for måloppnåelse i høgskolen. Det betyr at lønnspolitikken må ses i sammenheng med mål, delmål og tiltak slik de kommer fram i virksomhetsplaner på bakgrunn av strategiplanens langsiktige mål. Kriteriene som benyttes, skal være klart utformet og kjent for alle i høgskolen. Bruk av lønnssystemet krever normalt forhandlinger ved at det fremmes krav i henhold til Hovedavtalens bestemmelser. 3.5 Personvurdering Personvurdering brukes ved fastsetting av lønn ved tilsetting, dvs. for å rekruttere medarbeidere. Personvurderingen avgjør i hvilket lønntrinn i lønnsrammen eller spennet vedkommende skal avlønnes i. Kriterier for personvurdering kan også brukes som grunnlag for å fremme 2.3.4, 2. ledd krav for å beholde dyktige medarbeidere. Det kan også i enkelte tilfeller benyttes ved årlige lønnsforhandlinger, da relatert til kriterier som underbygger resultatoppnåelse. Kriteriene som benyttes skal være uttrykk for den bedriftskultur som høgskolen ønsker å utvikle. Generelt vil forhold som ansvarsbevissthet, samarbeidsevne, produktivitet/effektivitet og initiativ bli vektlagt ved fastsetting av lønn. Nærmeste leder foretar personvurdering ved fastsetting av lønn, dvs. ved rekruttering av medarbeidere i samråd med personalseksjonen og evt. i forbindelse med lønnsforhandlinger. Nyansatte kan etter endt prøvetid eller i løpet av de første 12 mnd bli vurdert for en evt. lønnsjustering uten særskilte forhandlinger. 4. Oppfølging 4.1 Midler fra arbeidsgiver I tilknytning til budsjettbehandling for påfølgende år skal høgskolen vurdere å legge inn ressurser utover det som er forhandlet fram sentralt, jfr. HTA pkt b. 4.2 Opplæring For å sikre at retningslinjer i lønnspolitikken er blitt forstått og kan tas i bruk, satses det på opplæring av ledere og tillitsvalgte, dvs. representanter som har ansvar for eller deltar i lokale lønnsforhandlinger. Opplæring kan ha følgende innhold: Utøvelse av lønnspolitikken med spesiell vekt på en gjennomgang av virkemidler og resultatkriteriene Prosedyrer, ansvar og framdrift ved gjennomføring av lokale forhandlinger Evt. andre temaer som er særlig aktuelt å belyse i forbindelse med høgskolens lønnspolitikk, f. eks. medarbeidersamtaler. Ledere med personalansvar må spesielt bestrebe seg på en mest mulig rettferdig behandling av sine medarbeidere i forhold til retningslinjer som er gitt i dette dokument. Gjeldende lønnspolitikk skal bekjentgjøres på avdelingene i hensiktsmessige fora (for eksempel på personalmøter). Fellesopplæringen ivaretas av personalseksjonen. 4.3 Varighet og evaluering Vedtatt i IDF-møte

6 Krav og forslag til endringer i lønnspolitiske retningslinjer kan fremmes etter at de lokale forhandlinger er gjennomført og tas opp i forbindelse med evaluering av årets forhandlinger. 4.4 Etikk i forhandlingsprosessen Partene er enige om at: o Opplysninger som kommer fram i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud skal behandles konfidensielt o Opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i løpet av forhandlingsprosessen ikke skal bringes videre o Dersom det foreligger lønnskrav på noen som selv deltar i en forhandlingsdelegasjon, skal vedkommende fratre når eget krav behandles Taushetsplikt Alle parter har taushetsplikt med hensyn til krav og tilbud på de navn som legges fram under forhandlingsmøtene. Det er kun resultatet av forhandlingene som skal gjøres kjent, dvs. protokollen. Høgskolens lønnspolitiske retningslinjer trer i kraft fra den dato disse blir omforent og inntil partene blir enige om noe annet. Vedtatt i IDF-møte

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 FORORD Hovedtariffavtalen (HTA)

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 FORORD Årets tariffoppgjør i staten for perioden 1. mai 2012 til og med 30. april 2014, mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 46 Forord Stortinget samtykket den 18. juni 2008 i at det med virkning fra 1. mai 2008 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Hovedtariffavtalen. i staten

Hovedtariffavtalen. i staten www.lomedia.no Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon: 23 06 10 51 Telefaks: 22 42 00 75 Internett: www.lostat.no E-post: lostat@lostat.no Med lønnsplanhefte

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

Siljan kommune. Personalplan 2005. 31. januar 2005

Siljan kommune. Personalplan 2005. 31. januar 2005 Siljan kommune Personalplan 2005 31. januar 2005 Personalplan 2005 Innledning (2) Organisasjonsfilosofi (2) Rekruttering (3) Ansettelse (4) Arbeidstidsordninger(5) Lønn (5) Godtgjøringer (7) Sykefraværsoppfølging

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016 Landsoverenskomst for høyskoler 1. mai 2014 30. april 2016 Design: LO Media 2015 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for høyskoler 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi 4 Juridisk utredning ved omstilling i April 2008 Follo fremtidens politi side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Lov- og avtaleverk... 4 1.2 Hvem er berørt i omstillingen?... 4 2 Forholdet

Detaljer