VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning"

Transkript

1 VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013

2 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2

3 Innhold Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning Innplassering i lønnssystemet Undervisningsstillinger jf. HTA (Visma-kode/off. kode) Hvor skal undervisningspersonale innplasseres? Endring av innplassering i lønnskapittel Tidligere godkjent kompetanse Videreutdanning for undervisningspersonale Faglærere i yrkesfaglige studieretninger jf. merknader i HTA vedlegg 6 Ansiennitetsbestemmelser jf. HTA Særskilte ansiennitetsregler for ufaglærte HTA kapittel 12.2 Presisering ansiennitet Relevant utdanning for renholdere og vaktmestere Kompetansekrav og innplassering for merkantilt personale 3

4 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning Lønnsfastsetting for stillinger i kapittel 4B og 4C utføres av den enkelte skole, mens for stillinger i kapittel 3 og 5 foretas lønnsfastsettingen av OFKs forhandlingsutvalg. NB! Lønn i kapittel 4 fastsettes etter sentrale lønns- og stillingsbestemmelser. Hvis annen lønn må vurderes - ta kontakt med HR-enheten. Innplassering i lønnssystemet Innplassering av stillinger i kapittel 4 og kapittel 5 gjøres på bakgrunn av stillingens funksjon, ikke organisasjonstilhørighet for stillingsinnehaver. For å bli innplassert i kapittel 5 kreves det som hovedregel en høyere akademisk utdanning. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen hvis arbeidsoppgavene har høy grad av kompleksitet og selvstendighet. 4

5 Undervisningsstillinger jf. HTA (Visma-kode/off. kode) 4800/7960 Lærer uten godkjent utdanning 4801/7960 Lærer uten pedagogisk utdanning 4802/7961 Lærer 4803/7962 Adjunkt 4804/7962 Adjunkt uten pedagogisk utdanning 4805/7963 Adjunkt med tilleggsutdanning 4806/7965 Lektor 4808/7966 Lektor med tilleggsutdanning 4807/7965 Lektor uten pedagogisk utdanning 5

6 Hvor skal undervisningspersonale innplasseres? Stillingskode 4800/ Lærer uten godkjent utdanning Her innplasseres lærere i undervisningsstilling som ikke har gjennomført praktisk pedagogisk utdanning (PPU), men som fyller de faglige kravene til utdanning, med minstelønn som om vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet. Andre uten godkjent utdanning som tilsettes i undervisningsstilling, men som mangler både faglig teori og PPU, innplasseres også i stillingskode 7960, men avlønnes minimum som fagarbeider. NB! Forskrift til opplæringsloven 14-5: Søkere som fyller de faglige kravene, men mangler pedagogisk eller yrkesteoretisk utdanning tilsettes fast på vilkår om at utdanningen blir fullført. Samme regler gjelder for morsmålslærer. Stillingskode 4801/ Lærer uten pedagogisk utdanning Her innplasseres lærere som tilsettes uten pedagogisk utdanning. Stillingskode 4802/ Lærer Her innplasseres tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 3 år normert studietid (180 studiepoeng / 60 vekttall). Stillingskode 4803/ Adjunkt Her innplasseres tilsatte i undervisningsstilling som samlet har godkjent faglig og pedagogisk utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 4 år normert studietid (240 studiepoeng / 80 vekttall). 6

7 Stillingskode 4804/ Adjunkt uten pedagogisk utdanning Her innplasseres tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig, men ikke pedagogisk utdanning tilsvarende minst 5 år normert studietid (300 studiepoeng / 100 vekttall). Stillingskode 4805/ Adjunkt med tilleggsutdanning Her innplasseres tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning tilsvarende minst 5 år normert studietid (300 studiepoeng / 100 vekttall). Stillingskode 4806/ Lektor Her innplasseres tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på hovedfag-/mastergradsnivå. Stillingskode 4807/ Lektor uten pedagogisk utdanning Her innplasseres tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 5 år normert studietid (300 studiepoeng), men uten godkjent pedagogisk utdanning. Stillingskode 4808/ Lektor med tilleggsutdanning Her innplasseres tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 år normert studietid (360 studiepoeng / 120 vekttall) eller mer. 7

8 Samme regler for morsmålslærere Tilsatte som skal gi undervisning i morsmål for fremmedspråklige elever, og som har godkjent lærerutdanning og eventuelt tilleggsutdanning fra Norge og hjemlandet, innplasseres i stillingskodene: 4800/7960 Lærer uten godkjent utdanning 4801/7960 Lærer uten pedagogisk utdanning 4802/7961 Lærer 4803/7962 Adjunkt 4804/7962 Adjunkt uten pedagogisk utdanning 4805/7963 Adjunkt med tilleggsutdanning 4806/7965 Lektor 4807/7965 Lektor uten pedagogisk utdanning 4808/7966 Lektor med tilleggsutdanning 8

9 Endring av innplassering i lønnskapittel Arbeidstakere kan som «hovedregel» ikke endre innplassering i lønnskapittel i tariffperioden. Endring av kapitteltilhørighet kan likevel skje ved betydelig endret ansvars- og arbeidsområde eller ved tilsetting i ny stilling. Før slik endring skal arbeidsgiver drøfte med den berørte arbeidstakerorganisasjon. Tidligere godkjent kompetanse Alle med lærerutdanning godkjent etter tidligere regler, eller ved dispensasjon har fremdeles gyldig kompetanse. Disse innplasseres i stillingskoder lik den godkjenning de fikk. Innplassering i stillingskode etter videreutdanning skjer ut fra samlede studiepoeng/ vekttall. Videreutdanning for undervisningspersonale Tilfredsstiller en lærer/adjunkt/lektor som har tatt tilleggsutdanning kravene til å bli innplassert i en ny stillingskode, vil virkningstidspunktet være 1. august når eksamen er avlagt i vårsemesteret. For tilleggsutdanning med avlagt eksamen i høstsemesteret vil virkningstidspunktet være 1. januar. Ved innplassering i ny stillingskode beholdes tjenesteansienniteten og lokale lønnstillegg gitt i tillegg til tidligere minstelønn, dog slik at man ikke beholder lokale tillegg som dokumentert er gitt for den samme tilleggsutdanningen som inngår i grunnlaget for innplassering i ny stillingskode. 9

10 Faglærere i yrkesfaglige studieretninger jf. merknader i HTA vedlegg 6 Stillingskode 4802/ lærer Eksempel 1 Eksempel 2 Godkjent faglig og pedagogisk utdanning fra universitetet eller høyskole og tilsvarende normert studietid (180 studiepoeng) Fagbrev/svennebrev 2 år yrkesteoretisk utdanning (f.eks. fagskole) 4 års praksis PPU (før 1999) Stillingskode 4802/ adjunkt Eksempel 1 Eksempel 2 Fagbrev/svennebrev 2 år yrkesteoretisk utdanning (f.eks. fagskole) 4 års praksis PPU (etter 1999) Fagbrev evt. sykepleier, ingeniør Bachelor inkl. PPU (180 studiepoeng) 1 ekstra fagbrev (60 studiepoeng) Stillingskode 4805/ adjunkt med tilleggsutdanning Eksempel 1 Eksempel 2 Godkjent faglig og pedagogisk utdanning tilsvarende minst fem år normert studietid (300 studiepoeng) Fagbrev/svennebrev 2 år yrkesteoretisk utdanning (f.eks. fagskole) 4 års praksis PPU (etter 1999) 1 ekstra fagbrev (60 studiepoeng) 10

11 Ansiennitetsbestemmelser jf. HTA Ansiennitet er viktig da det har betydning for hvor i ansiennitetsstigen den ansatte plasseres, og hvilken lønn vedkommende skal ha. Det er forskjellige ansiennitetsregler for det vi her kaller servicepersonale og undervisningspersonale. Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Dato fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke. Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst, adopsjon og videreutdanning medregnes med inntil 2 år i lønnsansienniteten. Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten (1 år). Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet. Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom. 11

12 Særskilte ansiennitetsregler for ufaglærte HTA kapittel 12.2 Ved tilsetting i stillingskode med den sentralt fastsatte minstelønn for ufaglærte, godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år. OBS: Omsorgstjeneste inntil 3 år kan godskrives i tillegg. Ved tilsetting i annen stilling godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Tilpasning for undervisningspersonalet: Lønnsansiennitet godskrives for privat tjeneste etter endt utdanning. Dette punktet gjelder også der det har vært avbrudd i tjenesten. Presisering ansiennitet HTA, 3. ledd sier følgende: Ved tilsetting i annen stilling godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som har betydning for stillingen. Dette betyr at tidligere praksis som har betydning for stillingen kan godkjennes før fullført faglig og pedagogisk utdanning er fullført. Lønnsansiennitet for selvstendig næringsdrivende: Relevant praksis som har betydning for stillingen. Lønnsansienniteten må dokumenteres av andre, for eksempel revisor eller styreleder i selskapet. 12

13 Relevant utdanning for renholdere og vaktmestere For innplassering som renholder må fagbrevet være relevant. Altså fagbrev i renholdsoperatørfaget. Hvis det tilsettes renholdere med annen fagutdanning som ikke er relevant for stillingen vil disse innplasseres som renholder, stillingskode 4820/7210. Renholdere med fagbrev vil innplasseres som fagarbeider, stillingskode 4121/6956. Ved tilsetting av vaktmestere kan flere fag være relevante, for eksempel rørlegger, elektriker og tømrer. Vaktmestere med relevant fag/svennebrev innplasseres som fagarbeider, stillingskode 4107/7517. Vaktmestere uten relevant fag eller svennebrev innplasseres i stillingskode 4060/6541. Kompetansekrav og innplassering for merkantilt personale OFK har tidligere hatt en gjennomgang av følgende stillingsbenevnelser innen merkantilt ansatte. Her deltok også de tillitsvalgte. Følgende stillinger ble gjennomgått: 13

14 Stillingskode Oppgavens karakter Kompetansekrav Kontorarbeider/ fullmektig Kontorfaglige oppgaver Driftsoppgaver Liten grad av ansvar og selvstendighet Basiskompetanse Kontorfagarbeider Kontorfaglige oppgaver Driftsoppgaver Ansvar og selvstendighet innenfor eget fagfelt Fagbrev Sekretær/ førsteseketær Kontorfaglige oppgaver Driftsoppgaver Ansvar og selvstendighet innen eget fagfelt Fagbrev eller tilsvarende fagkompetanse Saksbehandler Saksbehandling og rådgivning på ett eller flere fagområder Drifts - og utviklingsoppgaver Ansvar og selvstendighet innen eget fagområde Høyere utdanning eller tilsvarende realkompetanse innen fagområde(ne) 14

15 15

16

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1 4 HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 Kommuneforlaget 2006 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS, 2006 ISBN 82-446-0941-9 (heftet) ISBN

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.2014 12:53 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 1 Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 Ajourført pr. 1. mai 2008 Versjon 2 Kommuneforlaget 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 2

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.2014 12:44 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels

Detaljer

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget Kommunenes Sentralforbund Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006 Kommuneforlaget 2004 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2004 ISBN 82-446-0941-9

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2008-30. APRIL 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2012 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2012 KLOKKEN 15:00 1. LØNN a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,7 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2012, dog minst

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer