Lønns- og stillingsoversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønns- og stillingsoversikt"

Transkript

1 og Lønns- stillingsoversikt for Stavanger kommune Gjelder fra 1. mai revisjon pr

2 Lønns- og stillingsoversikt Innholdsfortegnelse Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune... 2 Fullmakter... 2 Funksjonstillegg... 3 Kompetanseutvikling...5 Ansiennitet...7 Særaldersgrense...9 Spesielle avlønninger...9 Sentral minstelønn for kapittel 4 pr Lokal minstelønn for alle kapitler pr

3 Lønns- og stillingsoversikt Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune Denne oversikten omhandler kommunens lønns- og stillingsbestemmelser. Det foreligger resultat fra mellomoppgjøret i kapittel 4. Generelle tillegg og endringer i minstelønn gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2013, og gis arbeidstakere i stillinger som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4. Lønnsoversikten er derfor oppdatert med virkning fra Det vises for øvrig til Stavanger kommunes lønnspolitikk og Personalhåndboken, i tillegg til Hovedtariffavtalen for kommunesektoren. For mer informasjon om lønn, lønnsinnplassering, forhandlinger og lignende kan en gå inn Forhandlingsavdelingen/PO sine intranettsider: Fullmakter Hovedtariffavtalen (HTA) sine lønns- og stillingsbestemmelser gjelder som sentral minstegaranti (minstelønn). Gjennom kommunens lokale forhandlinger kan det avtales bedre lønnsbetingelser for en eller flere stillingskoder. Denne lønns- og stillingsoversikten er en kombinasjon av sentral minstelønnsgaranti og lokale fremforhandlede lønnsbetingelser. Virksomhetsledere og fagsjefer har delegert myndighet til å omgjøre stillinger ved ledighet og innplassere nytilsatte i stillingskoder som er aktuelle for virksomheten. Øvrige lønnsendringer, som lønnsøkning og endret stillingskode, skjer gjennom sentrale og lokale forhandlinger eller etter vedtak fra forhandlingssjefen. For stillinger i kap. 3 og 5 finnes ingen minstelønnsgaranti som nevnt over. Ved slike ansettelser foretas individuell lønnsvurdering. Virksomhetsleder har ikke fullmakt til å omgjøre/endre allerede besatte stillinger. Lønns- og/eller stillingsendringer skjer kun ved sentrale- og lokale forhandlinger, eller ved særskilte forhandlinger. Slik forhandlingsmyndighet er delegert til forhandlingssjefen. Det er ingen automatikk at en nyansatt skal ha lik lønn som tidligere ansatt i stillingen. Ulikheter i lønn i samme stilling fremkommer som en følge av ansettelsestidspunkt, ansiennitet, samt individuell lønn gitt i lokale forhandlinger. 2

4 Lønns- og stillingsoversikt Funksjonstillegg Ansatte som får midlertidig tillagte arbeidsoppgaver utover stillingens innhold kan tilstås et funksjonstillegg utover ordinær årslønn. Slike tillegg opprettes som følge av forhandlinger eller gjennom lønnsvedtak fattet av forhandlingssjefen etter virksomhetslederes anbefaling. Unntak gjelder for undervisningspersonale. Når oppgaven opphører avvikles funksjonstillegget. Funksjonstillegget er forbeholdt ansatte i kapittel 4. Ledere innehar ikke funksjonstillegg. Funksjonstillegget nedenfor er i forhold til 100 % stilling og funksjonstillegget reduseres tilsvarende stillingsprosent. For undervisningspersonale er tillegget uavhengig av stillingsstørrelse. Oversikt over funksjonstillegg i Stavanger kommune LØNNART TYPE BESKRIVELSE BELØP PR ÅR 1602 Utvidet ansvar og oppgaver. Gjelder sykepleier, miljøterapeut, sosialkurator, vernepleier med og uten videreutdanning Meransvar, utvidet ansvar og oppgaver. Gjelder hjelpepleier, omsorgsarbeider og fagarbeider LAR-team Fagutviklingsstilling Respiratorteam Lungeteam Vaktleder legevakt FAGSTIGER 1453 Trinn 1 Gjelder helsefagarbeidere, hjelpepleier og omsorgsarbeidere med og uten videreutdanning Trinn 2 Gjelder helsefagarbeidere, hjelpepleier og omsorgsarbeidere med og uten videreutdanning Trinn 3 Gjelder helsefagarbeidere, hjelpepleier og omsorgsarbeidere med og uten videreutdanning Trinn 4 Gjelder helsefagarbeidere, hjelpepleier og omsorgsarbeidere med og uten videreutdanning Trinn 1 - bachelor Gjelder sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og pedagogiske ledere Trinn 2 - bachelor Gjelder sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og pedagogiske ledere Trinn 3 - bachelor Gjelder sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og pedagogiske ledere Trinn 4 - bachelor Gjelder sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og pedagogiske ledere Trinn 5 - master Gjelder sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og pedagogiske ledere med master. individuell 3

5 Lønns- og stillingsoversikt SKOLE/UNDERVISNINGSPERSONELL 1568 Kontaktlærer 1-10 elever Kontaktlærer elever Kontaktlærer over 20 elever Teamledere og plangruppemedlemmer Samlingsstyrer (avhengig av omfang) IKT-ansvarlig Lærere 50 % spesialpedagogikk (gjelder ikke ATO-avdelinger) Rådgiver/sosiallærer (gjelder bare ungdomstrinn, jf. SFS 2213) Mentor/veileder for nyutdannede lærere (forutsetter fullført veiledningsstudie) Skole uten avdelingsleder Avdelings-/gruppeleder SFO uten høgskole Stedfortreder for rektor

6 Lønns- og stillingsoversikt Kompetanseutvikling Kompetanse Kompetanse og kompetanseutvikling er et viktig moment i kommunens lønnspolitikk og et satsningsområde i arbeidsgiverpolitikken. I kapittel 4 avholdes det kompetanseforhandlinger for ansatte som har fullført videre-/etterutdanning iht. HTAs kap. 4 (punkt 4.A.4). For ansatte i kapittel 5 og i kapittel vurderes uttelling for kompetanse som en del av grunnlaget for lønnsfastsettelse i de årlige lønnsforhandlingene. Utenlandsk utdanning må være godkjent gjennom NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), før kompetansen kan vurderes. Det er den ansatte selv som søker NOKUT om godkjenning. For mer informasjon, se Kriterier for kompetanseforhandlinger for ansatte i kapittel 4 Kriteriene for økonomisk uttelling er at videre/etterutdanningen måtte være relevant, etterspurt og nyttet. Den må være gjennomført i tråd med virksomhetens kompetanseplan og etter anbefaling fra virksomhetsleder. Dette innebærer at utdannelsen må være tatt etter ansettelse i Stavanger kommune. Utdanningen må dokumenteres som fullført med vitnemål/karakterutskrift fra utdanningsinstitusjon. Utskrift fra studentweb godkjennes ikke. For undervisningsstillinger kreves det at en underviser i faget. Det er ingen automatikk for uttelling, da dette er gjenstand for individuell vurdering og forhandling mellom sentrale parter i kommunen. Virksomhetsleder sender fortløpende inn anbefaling til Forhandlingsavdelingen på eget skjema. Dokumentasjon på fullført utdanning må vedlegges elektronisk. Hovedregelen er at ansatte ikke kan få uttelling for videre/etterutdanning tatt før Eldre videre-/etterutdanning etter gjeldende kriterier skal være ivaretatt i tidligere forhandlinger. Uttelling for videre/etterutdanning: Stillinger i høgskolegruppen får uttelling for 60 studiepoeng (årsstudium) og 30 studiepoeng. Det gis ikke uttelling utover 90 studiepoeng. mastergrad får uttelling for fullført relevant masterutdanning i forhold til fagområdet til virksomheten. Mastergraden skal være av minst 120 studiepoeng utover grunnutdanning. Fagarbeidere får uttelling for relevant videre-/etterutdanning med varighet fra 6 mnd. til 1 år. Det gis uttelling for ansatte som har fullført relevant fagarbeiderutdanning/fagbrev. Ved innplassering i ny stillingskode bortfaller kompetansetillegget. Kompetansetillegget reduseres tilsvarende stillingsprosent. 5

7 Lønns- og stillingsoversikt Fagstiger Fagstige er et system for planlagt og målrettet kompetanseutvikling i Stavanger kommune. Fagstigeprogrammet er for tiden gjeldende for sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, pedagogiske ledere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Fagstigene har som formål å bidra til å styrke arbeidet med målrettet kompetanseutvikling i tråd med virksomhetens behov ved å tilrettelegge for faglig utvikling og fordypning på ulike nivåer/trinn. Rammene for kompetanseutviklingen gjennom fagstigen, hvordan den organiseres, hvilke krav som stilles og hva som godkjennes beskrives i fagstigeprogrammet. Etter godkjent gjennomført kompetanseutvikling i tråd med fagstigens ulike krav kan det søkes om lønnsmessig uttelling fortløpende. Stillings- og lønnsmessig uttelling for godkjenning i fagstige program: Gruppe fagstigetrinn kostnad helsefagarbeider, omsorgsarbeider og hjelpepleiere 1, 2 og 3 kr 4000 for hvert trinn helsefagarbeider, omsorgsarbeider og hjelpepleiere med godkjent videreutdanning 1 kr 8000 sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og pedagogiske ledere 1, 2 og 3 kr 5000 for hvert trinn sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og pedagogiske ledere med godkjent 1 kr videreutdanning sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og pedagogiske ledere med godkjent videreutdanning 2 (master) individuell vurdering Ved endring til annen stillingskode skal fagstigetillegget bortfalle. 6

8 Lønns- og stillingsoversikt Ansiennitet Ansiennitet skal beregnes ved tilsetting. Ansiennitetsbestemmelsene følger HTA kapittel Regler for fastsetting av lønnsansiennitet: Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke. Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten. Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten. Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten. Fravær i forbindelse med verneplikt godskrives. For undervisningspersonale godskrives lønnsansiennitet for privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Faste deltidsstillinger beregnes på lik linje med 100 % stillinger. Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet. Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Hovedregelen er at ved tilsetting i annen stilling godskrives kun offentlig tjeneste. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært avbrudd i tjenesten. Unntak I april 2012 endret Stavanger kommune praksis når det gjelder ansiennitetsberegning. Endringen består av at en godskriver all tidligere privat tjeneste for enkelte grupper hvor det er store rekrutteringsutfordringer. Praksisendringen gjelder pr kun for nytilsatte. Du kan lese mer om ansiennitetsberegning og se foiler fra kurs her: 7

9 Lønns- og stillingsoversikt Praksisendring gjeldene for følgende grupper: Stillingskode Høgskolegruppene xx Sosialkuratorer innen HS og barnevernstjenesten 6455xx, Vernepleiere i Hjemmebasert tjeneste, Dagsenter og avlastning xx Sykepleier Barnehagelærer Pedagogisk leder xx Spesialpedagoger 6185xx Helsesøster 7523xx Spesialsykepleiere Fagkonsulent Bestiller kontor Tverrfaglig spesialist Sosialkurator NAV xx Fysioterapeut xx Ergoterapeut xx, Spesial fysioterapeuter Stillingskode Barne- og ungdomsarbeidere Fagarbeidere Fagarbeidere familie barnehage Helsefagarbeidere xx Hjelpepleier Omsorgsarbeider Omsorgsarbeider Spesialhjelpepleier med videreutdanning i psykiatri, eldreomsorg Fagarbeider teknisk xx = underliggende stillingskoder 8

10 Lønns- og stillingsoversikt Særaldersgrense Den alminnelige aldersgrensen i KLPs pensjonsordninger er 70 år. Lavere aldersgrense særaldersgrense, gjelder for stillinger hvor tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på ansatte slik at de normalt ikke makter å utføre arbeidet forsvarlig til fylte 70 år. Dette gjelder også hvor tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper. Særaldersgrensen kan være 65 eller 60 år. Det finnes ulike regler for å beholde særaldersgrensen ved bytte av stilling, og det vises til KLPs pensjonsordninger. Spesielle avlønninger Personlig assistent Personlig assistent innplasseres i stillingskode Pleiemedarbeider Godtgjøring til støttekontakt, avlaster, tilsynsfører, forsterket fosterhjem, omsorgslønn og fritidskontakter gjeldende fra Støttekontakter: Alder Beløp pr time under 16 år kr 108, år kr 122,41 18 år kr 136,00 over 30 år kr 169,95 Sats for utgiftsdekning til støttekontakt maksimum kr 400 pr måned. 9

11 Lønns- og stillingsoversikt Avlaster: avlaster kr 179,52 Tilsynsfører: tilsynsfører kr 169,95 tilsynsfører med relevant høgskole kan, etter virksomhetsleders vurdering, gis kr 207,74 Forhandlingssjefen kan i enkelttilfeller, og ut fra en konkret vurdering av brukers behov, avtale høyere godtgjørelse. Omsorgslønn godtgjøres på nivå som stillinger uten krav om utdanning. Fritidskontakt: Alder Beløp pr time under 16 år kr 108, år kr 122,41 18 år kr 136,00 Tiltakslønn for vernede sysselsatte: Vernede sysselsatte: 90 % av sentral minstelønn for stillinger uten særskilt krav om utdanning (pr kr ,- pr år) Sjåfør/Bas: 100 % av minstelønn for stillinger uten særskilt krav om utdanning (pr kr ,- pr år) Studentavlønning o Gjelder aktive studenter i et planlagt utdanningsløp. o Studieplass og hvor en er i studieforløpet må kunne dokumenteres. Ansiennitet beregnes ut fra HTAs bestemmelser. Det må foretas ny ansiennitetsberegning hvert år forut for oppstart av en ny periode som sommerferievikar. 10

12 Lønns- og stillingsoversikt Sentral minstelønn for kapittel 4 pr Stillingsgrupper Minstelønn - pr. 1. mai år 4 år 8 år 10 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning r/ tilsvarende fagarbeiderstillinger høyskoleutdanning høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning mastergrad 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt (med tilleggsutdanning) Lektor Lektor (med tilleggsutdanning)

13 Lærlinge Lærling 4B 2 Lønn etter HTA Kap Hovedmodell. Prosentvis andel av minstelønn for fagarbeider - stillingskode 7517, eksklusive tillegg 1. halvår: 30 %, 2. halvår: 40 %, 3. halvår: 50 %, 4. halvår: 80 %. Se også HTA kap til for andre modeller. Lærlinge Fysioterapeut i turnusår DIV 1 Årslønn kr (90 % av sentral minstelønn for høgskolegrunppen 0 års ansiennitet). Særaldersgrense 65 år. Lærlinge Student medisin DIV 1 Inntil avsluttet 2. år: Tilsvarende minstelønn for ufaglært og etter ansiennitet. Etter avsluttet 2. år: kr (kr 158,72 pr time). Etter avsluttet 3. år: kr (kr 169,56 pr time). Etter avsluttet 4 år: kr (kr 177,68 pr time). Turnusarbeid 35,5 t/uke. Merk: egen stillingskode for turnusleger i kapittel 5. Lærlinge Student sykepleier DIV 1 1. års student: kr (kr 155,47 pr time). Etter avsluttet 1. år: kr (kr 161,43 pr time). Etter avsluttet 2. år: kr (kr 172,26 pr time). For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen: kr (kr 180,39 pr time). Turnusarbeid 35,5 t/uke. Lærlinge Student vernepleier DIV 1 1. års student: kr (kr 155,47 pr time). Etter avsluttet 1. år: kr (kr 161,43 pr time). Etter avsluttet 2. år: kr (kr 172,26 pr time). For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen: kr (kr 180,39 pr time). Turnusarbeid 35,5 t/uke. Lærlinge Student helse- og sosialfag/allmennlærer DIV 1 Inntil avsluttet 1 år - tilsvarende minstelønn for ufaglærte og etter ansiennitet. 1 år avsluttet: kr (kr 153,30 pr time). 2 år avsluttet: kr (kr 161,43 pr time). Studenter i siste semester og i påvente av bestått bachelorgrad: kr (kr 169,56 pr time). Turnusarbeid 35,5 t/uke. NB! Gjelder også faste miljøarbeidere ved Ungbo. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

14 Lærlinge Lærling Student sivilingeniør / arkitekt DIV 1 1. års student: kr (kr 141,03 pr time), 1. år avsluttet: kr (kr 146,15 pr time), 2. år avsluttet: kr (kr 156,41 pr time), 3. år avsluttet: kr (kr 166,67 pr time), 4. års avsluttet: kr (kr 176,92 pr time). Arbeidstid 37,5 t/uke. Lærlinge Student barnehagelærer DIV 1 Inntil avsluttet 1. år tilsvarende minstelønn for ufaglærte og etter ansiennitet. Etter avsluttet 1. år: kr (kr 145,13 pr time). 2. år avsluttet: kr (kr 153,85 pr time). Siste semester før dokumentert eksamen: kr (kr 162,05 pr time). Arbeidstid 37, 5 t pr uke. Stillingskode forbeholdt barnehage/sfo. Lærlinge Student bachelor DIV 1 Hovedregel: studenter/andre vikarer uten relevant fagutdanning lønnes som assistenter. Minstesats fra kr ved 0-4 års ansiennitet. Unntak: I virksomhetens hovedferieperiode kan studenter som har avsluttet 2. året (eller mer) av et bachelorstudie gis en årslønn på kr Lærlinge Ung arbeidstaker (under/over 16 år) UNG 1 Yngre enn 16 år: kr (kr 108,82 pr time). Fra 16 til 18 år: kr (kr 122,41 pr time). Arbeidstid 37,5 t/uke. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

15 Lærlinge- Stillinger uten særskilt krav om utdanning Lærling Arbeider 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Arbeidsterapeut 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Assistent 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Badebetjent 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Særaldersgrense 65 år. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Barnehageassistent 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Bud 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Familebarnehage assistent 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Hjemmehjelp 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Særaldersgrense 65 år. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

16 Lærlinge- Stillinger uten særskilt krav om utdanning Lærling Kontormedarbeider 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Musikk / kulturmedarbeider 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Forbeholdt Kulturskolen. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Pleiemedarbeider 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Servicemedarbeider 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillingskoden benyttes også for tilsynsvakter skole. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Servicemedarbeider 1 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Se punkt om funksjonstillegg. Stillinger uten særskilt krav om utdanning SFO-assistent 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Sjåfør 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Særaldersgrense 65 år. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

17 Lærlinge- Stillinger uten særskilt krav om utdanning Lærling Skoleassistent 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Stillinger uten særskilt krav om utdanning Vaktmester 4B Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn kr i 100% stilling. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

18 Lærlinge- Fagarbeider- stillinge Lærling Aktivitør 4B Aktivitør 1 4B Stillingen brukes kun ved utvidet ansvar/meransvar. Se punkt om funksjonstillegg i forordet Arbeidsleder / formann Individuell lønnsvurdering ved tilsetting Barne- og ungdomsarbeider 4B Fagarbeider 4B Fagarbeider Teknisk 4B Forbeholdt stillinger ved Teknisk drift, Tekniske hjemmetjenester og Arbeidstreningsseksjonen Fagarbeider Familiebarnehage 4B Fritidsleder uten Individuell lønnsvurdering ved tilsetting. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

19 Lærlinge- Fagarbeider- stillinge Lærling Helsefagarbeider 4B Særaldersgrense 65 år Hjelpepleier 4B Særaldersgrense 65 år. Fagarbeiderstilling Hjelpepleier 1 4B Stillingen brukes kun ved utvidet ansvar/meransvar. Se punkt om funksjonstillegg i forordet. Særaldersgrense 65 år. Fagarbeiderstilling Hjelpepleier - Natt 4B Særaldersgrense 65 år Innfordringskonsulent 4B Stillingskode ved Kemneren Kantinebestyrer Individuell lønnsvurdering ved tilsetting Kjøkkensjef Individuell lønnsvurdering ved tilsetting Kokk 4B Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

20 Lærlinge- Fagarbeider- stillinge Lærling Konsulent 4B Eksempel på innhold i stillingen: Mer selvstendig stilling og noe mer komplekse arbeidsoppgaver sammenlignet med sekretærkoden. Regelstyrt og skjønnsmessig saksbehandling - beslutninger innenfor tydelige prosedyrer eller retningslinjer. Kan overlate saksbehandling til andre når den blir komplisert. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

21 Lærlinge- Fagarbeider- stillinge Lærling Konsulent 1 4B Eksempel på innhold i stillingen: Mer selvstendig stilling og noe mer komplekse arbeidsoppgaver sammelignet med sekretærkoden og konsulent (655900). Regelstyrt og skjønnsmessig saksbehandling - beslutninger innenfor tydelige prosedyrer eller retningslinjer. Kan overta mer komplisert saksbehandling Kontorfagarbeider 4B Omsorgsarbeider 4B Omsorgsarbeider 1 4B Innplassering skjer ved lokale forhandlinger eller etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Forutsettes videreutdanning innen psykiatri/geriatri. Se også Spesialhjelpepleier (stillingskode ) Pedagogisk leder - dispensasjon fra utdanningskrav i barnehage uten 4B Ansatte uten relevant og fullført som gis midlertidig stilling i forbindelse med gitt dispensasjon fra utdanningskrav i barnehage. Dispensasjon innvilges av Barnehagesjefen. Ifølge protokoll fra 2008 skal denne kode følge minstelønn for høgskolegruppen Saksbehandler Skatteregnskap 4B Stillingskode ved Kemneren Renholder 4B Særaldersgrense 65 år. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

22 Lærlinge- Fagarbeider- stillinge Lærling Saksbehandler 4B Innplassering skjer ved lokale forhandlinger eller etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Forutsetter fullført etter/videreutdanning med 60 studiepoeng Saksbehandler Innfordring 4B Stillingskode ved Kemneren Saksbehandler Kontroll 4B Stillingskode ved Kemneren Sekretær 4B Eksempel på innhold i stillingen: Rene merkantile oppgaver som post, ekspedering, telefon, registrering og lignende SFO leder uten Direkteplassert. Minimum årslønn kr Spesialhjelpepleier 4B Forutsettes videreutdanning innen psykiatri/geriatri. Særaldersgrense 65 år. Se også omsorgsarbeider I Tekniker 4B Tekniker KB 4B Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

23 Lærlinge Lærling Barnehagelærer 4B Bibliotekar 4B Ergoterapeut 4B Fagkonsulent Bestillerkontor 4B Fagutviklingssykepleier 4B Innplassering etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Funksjonstillegg kr Særaldersgrense 65 år Fritidsledere med 4B Fysioterapeut 4B Særaldersgrense 65 år Fysioterapeut 1 4B Særaldersgrense 65 år. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

24 Lærlinge Lærling Kommuneergoterapeut 4B Introrådgiver Individuell vurdering ved tilsetting etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Forbeholdt Johannes Læringssenter Miljøterapeut 4B Særaldersgrense 65 år Miljøterapeut 1 4B Stillingen brukes kun ved utvidet ansvar/meransvar. Se punkt om funksjonstillegg i forordet. Særaldersgrense 65 år Pedagogisk leder - dispensasjon fra utdanningskrav i barnehage med 4B Ansatte med relevant og fullført som gis midlertidig stilling i forbindelse med gitt dispensasjon fra utdanningskrav i barnehage. Dispensasjon innvilges av Barnehagesjefen Pedagogisk leder 4B Skal lokalt avlønnes høyere enn stillingskode Barnehagelærer på sentral minstelønn Revisor - Skatte og avgift Minstelønn kr Stilling ved Kemneren. Det stilles krav om revisorkompetanse eller 3 årig bachelor innen økonomi. Lønn fastsettes etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

25 Lærlinge Lærling Saksbehandler med 4B Sosialkurator 4B Stillingskode for barnevernstjenesten, Flyktningeseksjonen, Arbeidstreningsseksjonen og Ungdom og fritid Sosialkurator 1 4B Stillingskode for barnevernstjenesten, Flyktningeseksjonen, Arbeidstreningsseksjonen og Ungdom og fritid. Stillingen brukes kun ved utvidet ansvar/meransvar Språkpedagoger - Ressurssenteret 4B Forbeholdt stillinger ved Ressursenter for styrket barnehagetilbud Sosialkurator NAV 4B Innplassering forutsetter arbeidsted NAV kommune, samt relevant helse- og sosialfaglig /bachelorgrad Sykepleier 4B Særaldersgrense 65 år Sykepleier 1 4B Det gis ytterligere lønnskompensasjons ved godkjenning i klinisk fagstige, samt utvidete oppgaver og ansvar. Særaldersgrense 65 år. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

26 Lærlinge Lærling Sykepleier Natt 4B Gjelder kun for Stavanger legevakt, sykehjem og hjemmesykepleie. Dersom ansatte får bedre uttelling ved lønnsplassering i ordinær sykepleierstige skal denne benyttes. Ved relevant videreutdanning (psykiatri/geriatri) må arbeidsgiver vurdere om denne nyttes i den ansattes stilling på natt, eller bruke spesialistsykepleierstilling. Spesialsykepleiere på natt/legevakt gis kr fra 10 år ansiennitet. Særaldersgrense 65 år Vernepleier 4B Stillinger forbeholdt Hjemmebaserte tjenester og Dagsenter og avlastning. Særaldersgrense 65 år Vernepleier 1 4B Stillingen brukes kun ved Hjemmebaserte tjenester og Dagsenter og avlastning. Særaldersgrense 65 år Fagutviklingsvernepleier 4B Innplassering etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Funksjonstillegg kr Særaldersgrense 65 år. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

27 Lærlinge- med ytterligere spesialutdanning Lærling Geriatrisk sykepleier 4B Spesialsykepleiere ansatt ved bestillerkontor gis tillegg kr Særaldersgrense 65 år. med ytterligere spesialutdanning Helsesøster 4B Særaldersgrense 65 år. med ytterligere spesialutdanning Helsesøster 1 4B Stillingen brukes kun ved utvidet ansvar/meransvar. Særaldersgrense 65 år. med ytterligere spesialutdanning Logoped 4B med ytterligere spesialutdanning Miljøterapeut med videreutdanning 4B Forutsetter relevant, etterspurt og nyttet videre- og etterutdanning, min. 60 studiepoeng innenfor et emne/fagområde. med ytterligere spesialutdanning Psykiatrisk sykepleier 4B Spesialsykepleiere ansatt ved bestillerkontor gis tillegg kr Særaldersgrense 65 år. med ytterligere spesialutdanning Spesialfysioterapeut 4B Særaldersgrense 65 år. med ytterligere spesialutdanning Spesialfysioterapeut 1 4B Søkes særskilt til Forhandlingsavdelingen eller innplasseres i forbindelse med lokale forhandlinger. Særaldersgrense 65 år. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

28 Lærlinge- med ytterligere spesialutdanning Lærling Spesialpedagog 4B Gjelder ansatte i godkjente smågrupper for funksjonshemmede. med ytterligere spesialutdanning Spesialpedagog - Resurssenteret og Hertervigstunet barnehage 4B Gjelder for ansatte i spes.ped.tiltak for barn under skolepliktig alder ved Ressurssenteret og Hertervigstunet. med ytterligere spesialutdanning Spesialsykepleier 4B Spesialsykepleiere - Natt (se stillingskode ) gis kr fra 10 år ansiennitet. Spesialsykepleier ansatt ved Bestillerkontor gis tillegg kr Særaldersgrense 65 år. med ytterligere spesialutdanning Spesialsykepleier 1 4B Spesialsykepleiere ansatt ved Bestillerkontor gis tillegg kr Særaldersgrense 65 år. med ytterligere spesialutdanning Spesialsykepleier Kreftomsorg 4B Spesialsykepleiere ansatt ved Bestillerkontor gis tillegg kr Særaldersgrense 65 år. med ytterligere spesialutdanning Spesialsykepleier Natt 4B Spesialsykepleier ansatt ved Bestillerkontor gis tillegg kr Særaldersgrense 65 år. med ytterligere spesialutdanning Tverrfaglig spesialutdanning 4B Innplassering ved krav om tverrfaglig spesialist i utlysningstekst. Ved omgjøring til stillingskoden søkes det særskilt til Forhandlingsavdelingen eller innplasseres i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Forutsetter grunnutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Minimum fullført 60 studiepoeng innenfor relevant fagkrets. Tverrfaglig spesialutdanning ved Bestillerkontor gis tillegg kr Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

29 Lærlinge- Stillinger med krav om mastergrad Lærling Stillinger Mastergrad 4B Innplassering ved krav om mastergrad i utlysningsteksten. Øvrig innplassering gjøres etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen og forutsetter relevant fagkrets i forhold til virksomheten. Stillinger med krav om mastergrad Stilling med krav om mastergrad med særaldersgrense fysioterapeut 4B Innplassering ved krav om mastergrad i utlysningsteksten. Øvrig innplassering gjøres etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen og forutsetter relevant fagkrets i forhold til virksomheten. Særaldersgrense 65 år Stillinger med krav om mastergrad Stilling med krav om mastergrad med særaldersgrense sykepleier 4B Innplassering ved krav om mastergrad i utlysningsteksten. Øvrig innplassering gjøres etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen og forutsetter relevant fagkrets i forhold til virksomheten. Særaldersgrense 65 år Stillinger med krav om mastergrad Stilling med krav om mastergrad med særaldersgrense vernepleier 4B Innplassering ved krav om mastergrad i utlysningsteksten. Øvrig innplassering gjøres etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen og forutsetter relevant fagkrets i forhold til virksomheten. Særaldersgrense 65 år Stillinger med krav om mastergrad Stilling med krav om mastergrad spesialpedagog 4B Øremerket Ressurssenteret og Hertervigstunet. Innplassering ved krav om mastergrad i utlysningsteksten. Innplassering gjøres etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen og forutsetter relevant fagkrets i forhold til virksomheten. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

30 Lærlinge- Lederstillinger med krav om høgskole Lærling Assisterende barnehagestyrer 4B 90 Direkteplassert. Minimums årslønn inntil 16 avdelinger kr Minimumslønn over 16 avdelinger kr Lederstillinger med krav om høgskole Avdelingsleder Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Merk: Stillingskoden benyttes ikke ved skole, hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleien eller innenfor andre områder hvor det finnes egen stillingskode for avdelingsleder. Lederstillinger med krav om høgskole Avdelingsleder bolig - Hjemmebaserte tjenester Årslønnen er regulert etter antall årsverk. Ved varig reduksjon reguleres årslønnen tilsvarende. < 10 årsverk: kr , 10 < 20 årsverk: kr , 20 < 30 årsverk: kr , 30+ årsverk kr Lederstillinger med krav om høgskole Avdelingsleder - Kulturskolen Individuell vurdering etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Lederstillinger med krav om høgskole Avdelingssykepleier - døgnavdeling Direkteplassert med minimum årslønn kr Særaldersgrense 65 år dersom vedkommende har regelmessig fysiske kontakt med pasienter som sin hovedfunksjon. Lederstillinger med krav om høgskole Fagleder Individuell lønn ved tilsetting. Lederstillinger med krav om høgskole Leder/Avdelingssykepleier - Hjemmesykepleien Årslønnen er regulert etter antall årsverk. Ved varig reduksjon reguleres årslønnen tilsvarende. < 10 årsverk: kr , 10 < 20 årsverk: kr , 20 < 30 årsverk: kr , 30+ årsverk kr Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

31 Lærlinge- Lederstillinger med krav om høgskole Lærling Leder Barnevern Direkteplassert. Minimum årslønn kr etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Gjelder også ledere ved EMbo. Lederstillinger med krav om høgskole Leder Leder med personal- og budsjettansvar. Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Lederstillinger med krav om høgskole Leder Helse- og sosiale tjenester Direkteplassert. Minimum årslønn kr etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Benyttes ved helse- og sosialkontor og NAV-kontor. Lederstillinger med krav om høgskole Leder Helsestasjon / Skolehelsetjeneste Direkteplassert. Minimum årslønn kr etter vedtak fra Forhandlingsavdelingen. Lederstillinger med krav om høgskole Prosjektleder Individuell vurdering ved tilsetting. Lederstillinger med krav om høgskole SFO leder med Direkteplassert. Minimum årslønn kr Lederstillinger med krav om høgskole Vaktleder uten videreutdanning Gjelder Stavanger legevakt. Direkte plassert årslønn kr Gis funksjonstillegg på kr ,-. Lederstillinger med krav om høgskole Vaktleder med videreutdanning Gjelder Stavanger legevakt. Direkte plassert årslønn kr Gis funksjonstillegg på kr ,-. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

32 Lærlinge- Stillinger uten lærerkompetanse Lærling Lærerstudent Bachelor 0 års ansiennitet kr og 4 års ansiennitet kr Gjelder kun 4. års studenter som har bestått de 3 første årene. Studentene legger frem et "bachelorbevis", samt en karakterutskrift som viser beståtte eksamener underskrevet av universitetet. Stillinger uten lærerkompetanse Lærer uten godkjent utdannelse 4C Lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skjer i samsvar med kompetanselønnssystemet i vedlegg 6 til HTA. Lærer uten godkjent utdanning innplasseres i stk med minstelønn som Fagarbeider. Stillinger med lærerkompetanse Lærer 4C Lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skjer i samsvar med kompetanselønnssystemet i vedlegg 6 til HTA. Stillinger med lærerkompetanse Musikk / kulturskolelærer 4C Kompetansekrav som for utdanningspersonell - lærerkompetanse. For Kulturskolen. Stillinger med adjunktkompetanse Adjunkt 4C Lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skjer i samsvar med kompetanselønnssystemet i vedlegg 6 til HTA. Stillinger med adjunktkompetanse Musikk / kulturskolelærer adjunkt 4C Kompetansekrav som for utdanningspersonell - adjunktkompetanse. For Kulturskolen. Stillinger med adjunkt med tilleggsutdanning Adjunkt med tilleggsutdanning 4C Lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skjer i samsvar med kompetanselønnssystemet i vedlegg 6 til HTA. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

33 Lærlinge- Stillinger med adjunkt med tilleggsutdanning Lærling Musikk / kulturskolelærer adjunkt med tilleggsutdanning 4C Kompetansekrav som for utdanningspersonell - Adjunkt m/tilleggsutdanning. For Kulturskolen. Stillinger med lektorkompetanse Lektor 4C Lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skjer i samsvar med kompetanselønnssystemet i vedlegg 6 til HTA. Stillinger med lektorkompetanse Musikk / kulturskolelærer lektor 4C Kompetansekrav som for utdanningspersonell - lektor. For Kulturskolen. Stillinger med lektor med tilleggsutdanning Lektor med tilleggsutdanning 4C Lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skjer i samsvar med kompetanselønnssystemet i vedlegg 6 til HTA. Stillinger med lektor med tilleggsutdanning Musikk / kulturskolelærer lektor med tilleggsutdanning 4C Kompetansekrav som for utdanningspersonell - lektor m/tilleggsutdanning. For Kulturskolen. Administrative stillinger i skolesektoren Avdelingsleder skole 4C 99 Minstelønn kr Brukes på avdelingslederfunksjon. NB! Avdelingsleder/fagleder stillingskode og Fagleder stillingskode brukes unntaksvis. Ta kontakt med Forhandlingsavdelingen. Administrative stillinger i skolesektoren Fagleder grunnskole 4C 99 Brukes unntaksvis ved undervisningsstillinger. Ta kontakt med Forhandlingsavdelingen. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

34 Lærlinge- Kap. 5 stillinger stab/støtte Lærling Advokat 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 5 stillinger stab/støtte Arkitekt 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 5 stillinger stab/støtte Ingeniør 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Minimum årslønn kr ,-. Kap. 5 stillinger stab/støtte Jordmor 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Særaldersgrense 65 år. Kap. 5 stillinger stab/støtte Kommuneadvokat 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 5 stillinger stab/støtte Landskapsarkitekt 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 5 stillinger stab/støtte Lege 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Minimum årslønn kr Kap. 5 stillinger stab/støtte Legespesialist 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Minimum årslønn kr Forutsetter godkjent spesialitet. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

35 Lærlinge- Kap. 5 stillinger stab/støtte Lærling Prosjektkoordinator 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 5 stillinger stab/støtte Psykolog 5 1 Individuell lønnsvurdering ved etter tilsetting vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 5 stillinger stab/støtte Psykologspesialist 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 5 stillinger stab/støtte Rådgiver 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 5 stillinger stab/støtte Seniorrådgiver 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Koden benyttes for ansatte med en faglig bred kommunal kompetanse. Alder og erfaring fra ulike tjenesteområder vil være kriterier for bruken av stillingskoden. Arbeidsoppgaver knyttes til et overordnet og strategisk nivå i enheten. Stillingskoden kan også benyttes ved overgang fra fagsjef og direktørstilling. Kap. 5 stillinger stab/støtte Spesialrådgiver 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Stillingskoden kan brukes til rådgivere med meget høyt kvalifisert utredningsarbeid eller faglig veiledningsarbeid hvor det kreves spisskompetanse på høyt nivå. Kap. 5 stillinger stab/støtte Turnuslege 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Minimum årslønn kr Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

36 Lærlinge- Kap. 3 - Ledere Lærling Assisterende rektor 3 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kun Johannes Læringssenter. Kap. 5 - Ledere Prosjektleder 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 5 - Ledere Leder (Adm) 5 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra direktør/forhandlingssjef. Kap. 3 - Ledere Leder (Adm) 3 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra forhandlingssjef. Kap. 3 - Ledere Rektor 3 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra forhandlingssjef. Kap. 3 - Ledere Styrer i barnehage 3 1 Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra forhandlingssjef. Gjelder fra 1. mai 2013, 2.revisjon

Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune

Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune Gjelder fra 1. august 2017. Oppdatert 11. november 2017. Lønns- og stillingsoversikten gjelder ved lønnsplassering av nye ansatte, og som garantilønnsoversikt

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 22.483 21.895 19.411 39.380 1.689 155

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Stillings- Hovedbenevnelse Rapporterings- Min. lønn. Merknad kode benevnelse Lønnsrammer HRM 01.05.15 6014 Arbeider Arbeider A1 Gjelder også

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2014 til 1.12.. ADJUNKT

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.787 29.925 26.815 39.463 1.708 262

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G.

PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G. PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G. LOKALE LØNNSVEDTAK for perioden 01.07.2014 30.04.2016 - lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt garantilønn - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no)

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2015 til 1.12.. ADJUNKT 7962 25.415

Detaljer

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.329 29.120 26.176 40.507 1.678 252

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 PORSGRUNN KOMMUNE LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 - For kap.4: lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt minstelønn - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no) Personal- og organisasjonsutvikling

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 de fire største byene ) - (Store kommuner utenom Kommunenummer Kommunenavn

Detaljer

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra 1.8.2017 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 01.08.2017 201/503 KS-Lærer og stillinger

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3. Stillingskoder Stillingsbetegnelse/-kode. (Del 3.) I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 - (Bergen, Trondheim og Stavanger) Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 2 15. april kl. 11.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Det vises til YS-K sine

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12.

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12. Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12 Alternativ Barneverns konsulent Barnevernskonsulent I Barnevernskonsulent

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Enighet i KS-oppgjøret

Enighet i KS-oppgjøret Enighet i -oppgjøret Det ble natt til 26. mai oppnådd enighet mellom Delta og i meklingen om årets lønnsoppgjør. Det har vært en krevende og komplisert mekling med mange vanskelige enkeltelementer. Oppgjøret

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 Stavanger ) - (Bergen, Trondheim og Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Innhold Forord 4 Spekter-helse 4 KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune) 4 Oslo kommune

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. 7810 Kompetanse. (Nb eller endre lønnsramme til 604 00) Tillegg: TT-kode / Navn: Beskrivelse av tillegget, settes på lønnsmelding:

PORSGRUNN KOMMUNE. 7810 Kompetanse. (Nb eller endre lønnsramme til 604 00) Tillegg: TT-kode / Navn: Beskrivelse av tillegget, settes på lønnsmelding: PORSGRUNN KOMMUNE Personal- og organisasjonsutvikling Ajourført pr. 18.september 2013 H.G. LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.01.2013 - For kap.4: lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt minstelønn

Detaljer

22 Prosjektmedarbeider A

22 Prosjektmedarbeider A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehagemedarbeider A

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 16 - (De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter

Detaljer

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold PROTOKOLL År 2014, den 22. og 29. september ble det i rådhuset holdt forhandlingsmøte mellom Trondheim kommune ved Rådmannen og Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund,

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/5-2016 Dokument nr.: 16/00964-1 Arkivkode: 0 Dato: 17.08.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Stillinger med særaldersgrense Det vises til

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 - (Fylkeskommuner) Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G.

PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G. PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G. LOKALE LØNNSVEDTAK for perioden 01.07.2014 30.04.2016 - lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no) Lønnsrammer:

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 - (Store kommuner utenom de fire største byene) Kommunenummer Kommunenavn 0101

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 10 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/1-2014 Dokument nr.: 14/00376-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Barnehager, skolefritidsordninger, skole og

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

19 Klinisk sosionom A

19 Klinisk sosionom A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehageassistent A 501

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Antall årsverk (ca) Antall ansatte (ca) Hvilke arbeidstidsordninger fins i virksomheten/enheten Hølonda helse og omsorg

Antall årsverk (ca) Antall ansatte (ca) Hvilke arbeidstidsordninger fins i virksomheten/enheten Hølonda helse og omsorg KOMMUNE: MELHUS. Beskrivelse av virksomhetene/enhetene Navn på virksomhet/enhet Type virksomhet/ enhet Beliggenhet (i forhold til rådhus) Antall årsverk (ca) Antall ansatte (ca) Yrkesgrupper i virksomheten/enheten

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 3 27. april kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 Nedenfor følger en samlet oversikt

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Ledig stilling - søknad

Ledig stilling - søknad Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN Telefon: 72 41 76 00 E-post: epost@holtalen.kommune.no Hjemmeside: http://www.holtalen.kommune.no Ledig stilling - søknad Søknaden gjelder Stillingstittel Side 1 av

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 05 - (Små kommuner med høye bundne

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Kompetanse 2013 18. september 2013

Kompetanse 2013 18. september 2013 Kompetanse 18. september Kompetanse Innledning... 2 Avdeling for Administrasjon... 3 Avdeling for Oppvekst... 4 Avdeling for Helse... 6 Avdeling for Samfunn... 7 NAV kommune... 7 2 Innledning Kravet til

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området

Nytt lønnssystem i KS-området 24.06.2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas bedre Systemet må være

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/4-2016 Dokument nr.: 16/00933-1 Arkivkode: 0 Dato: 15.06.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2016. Tariffområdet KS

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2016. Tariffområdet KS HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Tariffområdet KS KRAV NR. 2 19. april 2016 kl. 13.00 Undervisningspersonalet Det vises til Akademikerne kommunes dokument nr. 1 med krav om annet lønnskapittel med kun

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet s.

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Kompetanse -14 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Innledning Kravet til kompetanseplanlegging har lenge ligget i Hovedavtalen, nærmere bestemt i del B 7. Ved hovedtariffoppgjøret i 2008, ble kravet

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

Lønnspolitisk plan 2012-2015

Lønnspolitisk plan 2012-2015 Lønnspolitisk plan 2012-2015 1. Innledning Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av mer lokal lønnsdannelse. Dette gir større rom for lokale løsninger og tilpasninger, og det gir arbeidsgiver

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer