Regionalt avtalekurs. Sortland, 12. mai Kjersti Myklebust KS Forhandling. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt avtalekurs. Sortland, 12. mai Kjersti Myklebust KS Forhandling. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»"

Transkript

1 Regionalt avtalekurs Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, forberedelser til og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger, protokollskriving m.m. Sortland, 12. mai 2017 Kjersti Myklebust KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

2 Plan for dagen Informasjon om mellomoppgjøret 2017 og implementering endringer i stillingsgrupper o.l. avtalt i 2016 Gjennomgang av lønnskapitlene og forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 3, 4 og 5 HTAs vedlegg 1 og oppbygging av denne HTAs vedlegg 6 og stillingskodeinnplassering av lærere Lokale forhandlinger 2017: HTA kap lønnspolitisk drøftingsmøte Protokoller m.v. Forhandlingsøkonomi HTA kap. 5 og 3.4

3 Mellomoppgjøret innen en ansvarlig ramme på 2,4 prosent Samordningen av tidligere kap. 4B og 4C er gjennomført per Flytting av virkningstidspunktene Sentrale tillegg gis per Lokale forhandlinger per Godkjenning av resultatet innen 1. juni 2017 Hovedstyret behandler saken 29. mai Litt større økonomisk handlingsrom i 2018 Foreløpig beregnet overheng: om lag 1,6 % Anslag lønnsglidning: 0,2 %

4 Hovedelementer økonomi 2017 Årslønnvekstramme , HTA kap. 4 Virkningstidspunkt Årslønnsvekst Overheng til ,9 % Anslag lønnsglidning 0,2 % Sentrale tillegg ,9% Midler til lokale forhandlinger (0,9 % pr. dato) Beregnet årslønnsvekst ,4 % 2,4 %

5 Sentrale tillegg pr. 1. juli 2017 Sentrale tillegg gis til medarbeidere ansatt pr Generelt tillegg til alle ledere på 2,0 % (st.kodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954) beregnet av grunnlønn pr Prosentvise tillegg til lærer og adjunkt beregnes av grunnlønn pr «Høgskole+-stillinger» Stillinger med krav om mastergrad Garantilønn/laveste utregnet årslønn for lærer og adjunkt Ansiennitetsopprykk 1.5 og 1.6 Gruppe 1 Gruppe 2 Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Lærer* 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Stillinger med krav om høgskoleutdanning m/ ytterligere spesialutd. Adjunkt * 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Adjunkt (med tilleggsutdanning) Stillinger med krav om mastergrad Lektor Lektor (med tilleggsutdanning) Grunnlønn = faktisk lønn, uten faste/variable tillegg

6 Sykepleier Grunnlønn pr : ,- Ansiennitet fra Sentralt lønnstillegg pr : Kr Ny grunnlønn: ,- Ansiennitetsopprykk Ansiennitetstillegg: ,- Ny grunnlønn: ,- Lønnsøkning ved lokale forhandlinger pr : Kr ,- Ny grunnlønn pr : ,- Fagarbeider Grunnlønn pr : ,- Ansiennitet fra Sentralt lønnstillegg pr : 7 000,- Ny grunnlønn: ,- Ansiennitetsopprykk Ansiennitetstillegg Ny grunnlønn ,- Lønnsøkning ved lokale forhandlinger pr : Kr ,- Ny grunnlønn pr : ,- Adjunkt Grunnlønn pr : ,- Ansiennitet fra Ansiennitetsopprykk Ansiennitetstillegg 5.600,- Ny grunnlønn pr ,- Sentralt lønnstillegg pr : x 2 % = 8.650,- Ny grunnlønn pr : , = ,-

7 4.2.1 forhandlinger høsten 2017 Virkningsdato: 1. august 2017 Pott på 0,9 % av kap. 4-lønnsmassen i 2016 PAI sender epost til rådmenn og personalsjefer om potten i den enkelte kommune Rundskriv fra PAI om pottberegning sendes ut mai/juni Ledere som er overført til kap. 3 trekkes ut fra PAI-beregnet pott Frist for gjennomføring er 15. oktober 2017 Frist for innmelding av til organisatorisk behandling er 1. november Hvem er omfattet av forhandlingene?

8 Ny stillingsgruppe og nye stillingskoder fra : Fagarbeider med fagskoleutdanning Stillingskode Fagarbeider med fagskoleutdanning, stk og 7719 (uten og med særaldersgrense) brukes for fagarbeidere som har spesialisering innenfor eget fagfelt i tillegg til fagbrevet. fagbrev «i bånn» spesialisering/fordypning av minst ett års varighet (60 fagskolepoeng/60 studiepoeng) innenfor eget fagfelt Hvem som skal plasseres i stillingskoden må vurderes konkret ut fra innhold og krav til de enkelte stillinger. Innhold og krav til stillingen ingen automatikk Dersom vilkårene oppfylles: overføring til ny kode/stillingsgruppe Lønnen justeres opp til laveste utregnede årslønn etter at sentralt tillegg er gitt som fagarbeider.

9 Kort repetisjon: Samordning av kap. 4B og 4C Nye benevnelser på stillingsgrupper Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning Lektor og Stillinger med krav om mastergrad Tydeliggjør krav om 180 st.poeng for å bli innplassert i høgskolestigen, 240 st.poeng for å bli innplassert i «høgskole+» osv., men ingen realitetsendringer fra tidligere. Det er kun undervisningspersonalet som har et såkalt kompetanselønnssystem. For øvrige arbeidstakergrupper er det i utgangspunktet stillingens innhold, samt arbeidsgivers krav og behov som avgjør stillingskodeinnplassering ikke arbeidstakers utdanning.

10 Gruppe 1 Gruppe 2 Tabellen per Nye stillingsgrupper samordning av 4B/4C Må ikke forveksles med tabell over sentrale tillegg! Ansiennitetstillegg gis kun ved ansiennitetsopprykk «Utregnet laveste årslønn» = laveste lønn som kan tilbys en arbeidstaker, avhengig av ansiennitet og stillingsgruppe Stillingsgrupper 0 år Garantilønn Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr år Ans. tillegg 4 år Ans. tillegg 6 år Ans. tillegg 8 år Ans. tillegg 10 år Ans. tillegg 16 år Ans. tillegg Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,90% 0,97% 1,03% 2,78% 16,02% 12,8% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger ,92% 0,96% 1,05% 3,40% 11,50% 1,48% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning ,81% 0,90% 0,97% 3,20% 10,85% 1,39% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Lærer og Stillinger med krav om 3-årig ,97% 1,97% 1,32% 5,80% 5,35% 4,82% U/H-utdanning Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig ,00% 1,98% 1,33% 2,18% 5,33% 4,23% U/H-utdanning Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Adjunkt med tilleggsutdanning og ,00% 0,98% 0,90% 2,18% 3,50% 8,08% Stillinger med krav om 5-årig U/Hutdanning Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Lektor og Stillinger med krav om ,98% 1,14% 0,97% 1,02% 5,46% 10,30% mastergrad Utregnet tillegg for ans Utregnet laveste årslønn Lektor med tilleggsutdanning ,98% 1,10% 0,93% 1,53% 4,89% 11,80% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste

11 God forhandlingsskikk 2008 Innhold: HTA kap. 3 Generelle lønns- og stillingsbetegnelser Lokal lønnspolitikk Lønnspolitisk drøftingsmøte Lønnssamtale Seniorpolitiske tiltak Rett og plikt til forhandlinger Kompetanse 3.4 «Lederlønnskapitlet» Avlønning HTV Tilleggslønn HTA kap. 4 Sentrale lønns- og stillingsbetegnelser Innledende merknader Garantilønnstabellen Forhandlingsbestemmelser HTA kap. 5 Lokale lønns- og stillingsbetegnelser Innledende merknader Forhandlingsbestemmelser Prinsipper for lønnsfastsettelse HTAs vedlegg 1, 3 og 6

12 HTA kapittel 4 Kapittel 4, Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser. (s ) Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger, stillingsgruppe og merknader. (s ) Vedlegg 6 Undervisningspersonalets lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode. (s )

13 Kapittel 4, 4.0 Innledende merknader 1. Lønnsfastsettelsen skjer gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. For ansatte i undervisningsstillinger skal lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skje i samsvar med kompetanselønnssystemet, jf. vedlegg 1 og 6 til HTA. 2. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting, jf. kap Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse.

14 Kapittel 4, 4.0 Innledende merknader (forts.) 4. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 5. Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner, skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse/spisskompetanse, avlønning i henhold til HTAs vedlegg 6, retrettstilling/omplassering eller andre særskilte forhold. 6. Stillingskoder med hovedbenevnelse framgår av vedlegg 1 til HTA.

15 HTAs forhandlingsbestemmelser kapittel Lokale forhandlinger Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. Sentralt definert frist for avslutning av forhandlingene. Tvisteløsning: Organisatorisk behandling evnt. sentral nemnd Særskilte forhandlinger Betydelige organisatoriske/bemanningsmessige endringer Betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde Arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning Virkningstidspunkt fra da endringen fant sted Tvisteløsning: Lokal nemnd

16 HTAs forhandlingsbestemmelser kapittel 4 (forts.) Beholde og rekruttere Ved spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte arbeidstakere. Tvisteløsning: Arbeidsgivers siste tilbud gjelder Kompetanse Ved gjennomført relevant etter-/videreutdanning Tvisteløsning: Arbeidsgivers siste tilbud gjelder Ingen automatikk kompetanseplaner og lokale ordninger

17 Fastsetting av lønn ved tilsetting kapittel 4 Hovedregel: Arbeidsgivers behov og krav ikke nødvendigvis arbeidstakers utdanning Stillingens innhold Innplassering i stillingskode med tilhørende stillingsgruppe ingen «krysskobling» mellom stillingskoder og stillingsgrupper Beregning av ansiennitet Vurdere høyere lønn enn laveste utregnet årslønn basert på arbeidstakers kompetanse/kvalifikasjoner og stillingens oppgaver og ansvarsområde

18 Særskilte kap. 4-problemstillinger Ingen automatikk basert på antall studiepoeng. Arbeidsgivers behov og krav og stillingens innhold avgjør stillingskode. Assistent til fagarbeider se også HTA kap. 1 pkt Fagarbeider til sykepleier? Sykepleier som tar mastergrad? Innplassering av assistent med fagbrev eller assistent med høgskoleutdanning?

19 HTAs vedlegg 1 noen stillingskoder i kap. 4 Ledere (7003, 7451, 7453, 7951, 7954) Ikke definert stillingsgruppe. Ingen ansiennitetsopprykk konsulent Stillingens krav til utdanning avgjør hvorvidt stillingsgruppen er fagarbeider eller stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning 6709 barnehagelærer Barnehagelærere, samt assistenter/fagarbeidere tilsatt på disp pedagogisk leder Barnehagelærere med f.eks. særskilt fag-/avdelingslederansvar 6684 miljøveileder Ikke særaldersgrense. Spesielt for miljøpersonale i skolen m.v musikk- og kulturskolelærer Lønn ut fra musikk-/kulturfaglig utdanning. Aldri «lærerkoder»! 7249 pedagogisk-psykologisk rådgiver Stillingens krav til utdanning legges til grunn for innplassering 7712 stilling med krav om mastergrad

20 HTAs forhandlingsbestemmelser kap Innledende merknader Stillingskodene i vedlegg 1 skal brukes Avtale om hvilke lederstillinger som skal lønnes etter kap og arbeidsgiver avgjør Lederavlønning toppledere. A: Lønn til rådmann og ass. rådmann fastsettes av kommunen. C: Lønn til rådmannens toppledergruppe (kommunalsjef e.l.) og «øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommunen» fastsettes etter forhandlinger. Lederlønnsvurdering en gang i året basert på følgende kriterier Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål Utøvelse av lederskap Betydelige organisatoriske endringer Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft Ved behov kan det opptas forhandlinger i tillegg til de årlige forhandlingene. «Tvisteløsningen» arbeidsgivers siste tilbud vedtas ved uenighet

21 HTAs forhandlingsbestemmelser kap. 3 (forts.) 3.4.2: Lederavlønning virksomhetsleder Delegert budsjett-, økonomi og personalansvar (alle tre vilkår) Lederavlønning leder Delegert budsjett-, økonomi eller personalansvar (minst ett vilkår) Forhandlingsbestemmelser og tvisteløsning (gjelder kun for og 3.4.3) Forhandlinger en gang pr. år Kriterier samme som i kap Virkningsdato 1.5, i utgangspunktet Tidsrommet for forhandlinger Tvisteløsning: Tradisjonell lokal nemnd eller pendelvoldgift

22 Særskilte kap. 3.4-problemstillinger Aktuelle stillingskoder: se HTA vedlegg 1, s Rådmann 9440 Ass. rådmann, kommunalsjef og tilsvarende i kap Leder i kap Skoleleder i kap Leder/avdelingsleder i kap Skoleleder/avdelingsleder i kap Kap med tilhørende stillingskoder passer ikke med lokalt organisasjonskart Kapittelflytting i tariffperioden Er alle i kap unntatt overtidsbestemmelsene? Se HTA 6.3 konkret vurdering

23 Forhandlingsbestemmelsene i HTA kap Årlig lønnsforhandling. Økonomisk ramme, kommuneøkonomi, kommunen totale situasjon, krav til effektivitet samt lønnsutvikling i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder Tvisteløsning: Lokal nemnd Ved enighet kan arbeidsgiver fordele hele/deler av lønnsopprykkene 5.2: Annen lønnsregulering. Problemer med å beholde og rekruttere. Vesentlig endring av stillingens arbeidsområde. Tvisteløsning: Arbeidsgivers siste tilbud 5.3 Prinsipper for lønnsfastsettelse

24 Særskilte kap. 5-problemstillinger Aktuelle stillingskoder: HTA vedlegg 1, s Innplassering i st.kode 8530 rådgiver og 8451 leder forutsetter som hovedregel høyere akademisk utdanning eller utdanning tilsvarende plassering av en av de øvrige stillingskodene i kap. 5. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig. Kapittelflytting i tariffperioden Høyere akademisk utdanning Hva kvalifiserer til innplassering i kap. 5? Skal alle medlemmer av Akademikerne innplasseres i kap. 5 uansett stilling?

25 Lønnssamtale Dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det. NB! En lønnssamtale er ikke en lønnsforhandling!

26 Rett og plikt til forhandlinger De lokale parter har en gjensidig rett og plikt til, etter skriftlig krav fra den annen part, å gjennomføre forhandlinger etter Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Dersom ikke annet er avtalt, skal partene innen 14 dager ha avtalt møtetidspunkt for gjennomføring av forhandlingene. NB! HTA er ikke en selvstendig forhandlingshjemmel

27 Pensjonistavlønning Satsen for pensjonistavlønning er med virkning fra økt til kr. 196,- Ved praktisering av bestemmelsen legges følgende til grunn jfr. B-rundskriv 5/2014: Ingen som har krav på å bli tilsatt på pensjonistlønn arbeidsgiver bestemmer Alle øvrige bestemmelser i Hovedtariffavtalen gjelder (sykdom, ferie, ubekvemstillegg osv.) gjelder Hovedregelen vil være at dette er tilfeldige vikarer mm med timelønn, men mulig med et fastere tilsettingsforhold (men slik at betalingen regnes ut etter timelønn på kr 196,-). Må ikke fortrenge annen, yngre arbeidskraft. Tarifflønn og dermed redusert pensjon må også vurderes Vanlig kvalifikasjonsvurdering gjelder. Dersom pensjonisten vurderes som best kvalifisert kan vedkommende tilsettes på pensjonistvilkår. Arbeidstakere som får tjenestepensjon gjennom lovfestede ordninger (lærere, sykepleiere) følger fortsatt regelverket i disse ordningene.

28 HTAs vedlegg 6 «Lærerkodene» Lærerkodene benyttes kun der læreren fyller de pedagogiske og faglige kravene for tilsetting i undervisningsstilling, slik disse kravene er nedfelt i forskrift til opplæringsloven 14-1, 14-2, 14-3 og lærer: 180 studiepoeng (bachelorgrad) 7962 adjunkt: 240 studiepoeng 7963 adjunkt med tilleggsutdanning: 300 studiepoeng 7965 lektor: 300 studiepoeng, inkl. godkjent mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på hovedfags-/mastergradsnivå 7966 lektor med tilleggsutdanning: 360 studiepoeng, inkl. godkjent mastergrad/hovedfag En lærer som enten ikke fyller kravene til pedagogisk kompetanse, eller som ikke fyller de faglige kravene til tilsetting i undervisningsstilling, skal alltid innplasseres i st.kode 7960 lærer uten godkjent utdanning

29 HTAs vedlegg 6 Lærer uten godkjent utdanning Stillingskode 7960 lærer uten godkjent utdanning. Avlønnes minimum som fagarbeider, men: Tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de faglige kravene til utdanning og har fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, ( ) innplasseres i stillingskode 7960 og får minstelønn som om vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet. Med andre ord: dersom lærere fyller de faglige kravene i kompetanseforskriften, men ikke har PPU, skal de behandles som om de har PPU NB! Gjelder kun 7961 lærer, 7962 adjunkt og 7965 lektor. Innplassering i st.kode 7963 adjunkt med tilleggsutdanning og 7966 lektor med tilleggsutdanning forutsetter fullført pedagogisk utdanning, jfr. B-rundskriv 5/2006.

30 HTAs vedlegg 6 «Merknader» Videreutdanning Automatisk opprykk til ny kode når vilkårene er oppfylt, forutsatt at tilleggsutdanningen er i fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag (gjelder f.o.m ) Virkningstidspunkt: 1. august for vår-eksamen og 1. januar for høst-eksamen. Det forutsettes at dokumentasjon framlegges arbeidsgiver så snart den foreligger. Endring av stillingskode endrer ikke ansiennitet Tidligere gitte lokale lønnstillegg beholdes, med mindre dette er tillegg gitt for samme utdanning som gir ny stillingskode Morsmålslærer uten godkjent utdanning Faglærere i yrkesfaglige studieretninger: gjelder ikke for lærere i grunnskolen!

31 HTA kap. 3.2 Lokal lønnspolitikk Intensjoner bak lokal lønnspolitikk Forutsigbarhet mulighet til å innrette seg Regelmessig revidering i «fredstid» Drøftes med ansattes organisasjoner tilstrebe enighet om kriteriene Vanlige problemstillinger: objektive vs. subjektive kriterier (resultater/samarbeidsevner vs. kompetanse/utdanning o.l.) «omforent» dokument? Andre mulige elementer i en lønnspolitikk Mål, visjon, verdier og prinsipper Rutiner for gjennomføring av lokale forhandlinger Rutiner for gjennomføring av særskilte forhandlinger Lønnsfastsettelse ved nyrekruttering Bruk av tilleggslønn Andre personalpolitiske virkemidler

32 God forhandlingsskikk 2008 Lønnspolitisk drøftingsmøte HTA kap Avholdes årlig etter initiativ fra arbeidsgiver ett eller flere lønnspolitiske drøftingsmøte(r) som samlet omfatter alle lønnskapitlene. Dersom annet ikke avtales, holdes det også særskilte drøftingsmøte for henholdsvis kap. 3.4, 4 og 5. Alle organisasjoner som arbeidsgiver kjenner til er representert i kommunen/fylkeskommunen, skal innkalles. Drøftingsmøtene legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med mer konkrete krav og tilbud. Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens/fylkeskommunens/bedriftens totale situasjon, lokal lønnspolitikk, retningslinjer for lokale forhandlinger (jf. Vedlegg 3) og bruk av Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Videre drøfter partene kriterier for lokale lønnstillegg. Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale/statistikk som viser lønnsnivå og lønnsutvikling bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for også å kunne drøfte likelønn.

33 Lønnspolitisk drøftingsmøte HTA kap De sentrale parter forutsetter at lokale drøftinger og forhandlinger gjennomføres på en rasjonell og hensiktsmessig måte. De lokale parter oppfordres til å finne praktiske arbeidsformer ved f.eks. å desentralisere drøftinger og forhandlinger i store arbeidsgiverområder, gjennom bruk av forhandlingssammenslutningsmodellen eller på annen måte samordne forhandlingene. Referat fra drøftingsmøtet enighet eller uenighet? Vedlegg 3 til HTA «Retningslinjer for lokale forhandlinger God forhandlingsskikk» «sjekkliste» lønnspolitisk drøftingsmøte Opplysninger om lønnsvilkår «oppskrift» for gjennomføring av forhandlinger

34 Lønnspolitisk drøftingsmøte konkrete drøftingstema Gjennomgang av sentralt forhandlingsresultat hva betyr resultatet for vår kommune? Kommunens totale situasjon: økonomi, resultater, rekrutteringssituasjon osv. Lokal lønnspolitikk lønnspolitiske kriterier («det skal tilstrebes enighet om kriteriene») og målsetting for lønnsforhandlingene Bruk av forhandlingsbestemmelsene Erfaringer fra tidligere år, gjennomgang av referat fra tidligere evalueringer Om potten og beregning av potten. Nedsetting av «pottberegningsutvalg» pro rata-beregning av pott? Tallmateriale og statistikk. Hvilke behov finnes? Innsyn i lønnsopplysninger Prioriteringer? Likelønn? Utilsiktede skjevheter?

35 Lønnspolitisk drøftingsmøte konkrete drøftingstema (forts.) Forhandlingsutvalgenes sammensetning, jf. permisjonsrettigheten etter HA del B 3-5 a) Håndtering av «spesielle tilfeller»: nyansatte de som har sluttet de som har gått av med pensjon de som er sykmeldte de som er i lønnet foreldrepermisjon de som er i ulønnet permisjon

36 Lønnspolitisk drøftingsmøte konkrete drøftingstema (forts.) Organisasjoner og organisasjonstilknytning bruk av sammenslutningsmodell? uorganiserte og arbeidstakere med ukjent organisasjonstilknytning håndtering av arbeidstakere med ett medlem håndtering av organisasjoner uten egen tillitsvalgt (HA del A 4.7) Funksjonstillegg? Gjennomføring av forhandlingene hvordan skal forhandlingene gjennomføres «kjøreplan»

37 Lønnspolitisk drøftingsmøte konkrete drøftingstema (forts.) Rutiner ved avslutning av forhandlingene protokollunderskriving protokolltilførsler informasjon om resultatet innsyn i resultatet Tvisteløsning for kap. 5 og kap og Legge framdriftsplan Husk referat der alle parters syn framkommer. Hva er det enighet om, hva er det ikke enighet om?

38 R E F E R A T fra møte i (sted) mellom xx kommune og xx (organisasjon) Sted og dato: Tema for møtet: Til stede: Partenes synspunkter: referent

39 Protokoller Hva saken gjelder hvilken hjemmel hvem er partene Tydelig og klart språk bruk enkle formuleringer som ikke kan misforstås Separate protokoller med hver organisasjon Separate protokoller ved forskjellige hjemler i tariffavtalen Bruk av vedlegg (regneark?) Ved enighet skriv det partene ble enige om kortfattet Ved uenighet skal partenes anførsel/siste tilbud/krav fremgå OBS! Forhandlingssammenslutningsmodell (HA 4-7, 2. ledd) Protokolltilførsler «hilsen til medlemmene» Forskjellen mellom protokoll og referat!

40 PROTOKOLL Den (dato) ble det holdt forhandlingsmøte i (lokalets navn) mellom xx kommune og xx (organisasjon). Tema for forhandlingene:.. Forhandlingene ble ført med hjemmel i. Til stede: Fra xx kommune: Fra xx (organisasjon): 1) Etter felles- og særmøter ble partene enige om. eller 2) Partene kom ikke til enighet. xx kommune anførte: (organisasjon) anførte:.. xx kommune xx (organisasjon)

41 Tydeliggjøring av vilkår lokale forhandlinger etter kap. 3.4 og kap. 5 Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunens, fylkeskommunens, virksomhetens og bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder. Hjelp til beregninger på ks.no:

42 Særskilt for kapittel 3 og 5 Tvisteløsningen i kap. 3: vanlig nemnd eller pendelvoldgift Flytting til kap Flere «nye» organisasjoner med interesser «i saken». Forventninger om 2 % «generelt tillegg» for ledere som var i kap. 4 Obs datoflyttingen fra 1.7 til 1.5 Høye tillegg på mastergradsstigen i kap. 5 Lønnsmassen ledere overflyttet til kap. 3. Trekkes ut fra PAI-beregnet pott Rammebetraktninger som «føringer» i kap Eventuell kapittelflytting er ikke et forhandlingstema under lønnsforhandlinger

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Regionalt avtalekurs. Mellomoppgjøret 2017 og Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingskapitler m.m. Bergen, 8. juni 2017

Regionalt avtalekurs. Mellomoppgjøret 2017 og Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingskapitler m.m. Bergen, 8. juni 2017 Regionalt avtalekurs Mellomoppgjøret 2017 og Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingskapitler m.m. Bergen, 8. juni 2017 Karsten K. Langfeldt KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, vedlegg 6 og innplassering av lærere

Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, vedlegg 6 og innplassering av lærere Regionalt avtalekurs Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, vedlegg 6 og innplassering av lærere Steinkjer, 31. mai 2017 Kjersti Myklebust KS Forhandling «En selvstendig

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v.

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Kjersti Myklebust KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017 KS TILBUD 27. april 2017 kl. 10.00 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2017 I Forhandlingsgrunnlag, jf. HTA kapittel 7 Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Mellomoppgjøret 2017, hovedoppgjøret 2018 med mer

Mellomoppgjøret 2017, hovedoppgjøret 2018 med mer HR/personalsjefnettverk Akershus og Østfold Mellomoppgjøret 2017, hovedoppgjøret 2018 med mer Kommunenes Hus 6. sept. 2017 Kjersti Myklebust og Karsten K. Langfeldt KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Aktuelle saker. Kurs for nye LLL/HT vår 2016.

Aktuelle saker. Kurs for nye LLL/HT vår 2016. Aktuelle saker Kurs for nye LLL/HT vår 2016. Strukturreformer Kommunereform? Skolebruksplan VGO Regionsreform Fusjon UH s2 Kommunereform? Fortsatt usikkert hva som skjer Mange prosesser i Hordaland http://www.bt.no/spesial/nyevestlandet/

Detaljer

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2017 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingene har foregått i to omganger, for hhv. fellesråd

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte 29.08.16 Tidsplan for drøftingsmøte Kl. 12.00: Felles innledning for kapittel 3 og kapittel 5. Ca. kl. 13.00: Kriterier og føringer kapittel 5 Ca.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

B-rundskriv nr.: 5-2014. Dokument nr.: 14/01211-1. Arkivkode: 0. Dato: 02.07.2014. Sign.: Karsten K. Langfeldt spesialrådgiver

B-rundskriv nr.: 5-2014. Dokument nr.: 14/01211-1. Arkivkode: 0. Dato: 02.07.2014. Sign.: Karsten K. Langfeldt spesialrådgiver Hovedtariffavtalen kapittel 4 - Lønnstillegg pr. 1.5.2014 Levert av Kommuneforlaget AS B-05/14 Tariffrevisjonen pr. 1.5.2014 - det anbefalte forslaget er vedtatt Status Gjeldende Ikrafttredelse 02-07-2014

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål I 2017 er det forhandlinger i alle kapitler i KS-avtalen. Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

TARIFFREVISJONEN 1. MAI DOK kl

TARIFFREVISJONEN 1. MAI DOK kl TARIFFREVISJONEN 1. MAI 2004 DOK 3 22.04.04 kl. 13.30 Det vises til krav fra LO Kommune framsatt i dok.1 og dok 2. Det fremmes med dette krav i tilknytning til hovedtariffavtalen kapittel 3 Generelle lønns-og

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/4-2016 Dokument nr.: 16/00933-1 Arkivkode: 0 Dato: 15.06.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 i KS

Tariffoppgjøret 2012 i KS Tariffoppgjøret 2012 i KS Lokale forhandlinger høsten 2012 Forhandlingsavdelingen Tariff 2012 - KS www.delta.no Økonomisk ramme Lønnselementene i meklingsløsningen består i hovedsak av fire deler: Generelt

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

HR/Personalsjefnettverk

HR/Personalsjefnettverk HR/Personalsjefnettverk Kommunenes Hus Juni 2016 Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Forhandlingsløsning! Hvordan klarte vi det? Ramma var avklart Parter som presset på (også i egen delegasjon) i reelle

Detaljer

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring

Detaljer

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra B/10-2014 Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 og nytt lønnssystem fra 1.5. 2015 Utskriftsdato: 5.1.2018 06:00:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2014 Nummer: B/10-2014 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 V E L K O M M E N Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Nytt sentralt lønnssystem fra 1. mai 2015 LUNSJ Parallelle seminarer Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Prosess

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 39/2014/MS Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer s er fattet av Landsoverenskst for utdanning. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13. juni

Detaljer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 - Iverksetting og kommentarer Utskriftsdato: 5.12.2017 07:52:16 Status: Gjeldende Dato: 3.5.2013 Nummer: B-03/2013 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lønnssystem og lønnsbestemmelser Sentralt og lokalt. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Lønnssystem og lønnsbestemmelser Sentralt og lokalt. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Lønnssystem og lønnsbestemmelser Sentralt og lokalt Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Forhandlingshjemmel HA 4 Forhandlingsrett/-plikt (sentralt) 4-7 Forhandlinger etter Hovedtariffavtalens

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer