Arendal kommune Lønnspolitiske retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arendal kommune Lønnspolitiske retningslinjer"

Transkript

1 Arendal kommune Lønnspolitiske retningslinjer Innhold 1. Formål Virkeområde Lønnsfastsettelse sentralt Lønnsfastsettelse lokalt HTA kapittel 3, 4 og Avgrensing Grunnlag for vurdering av lønn - generelle føringer Lønnsutvikling Likestilling og likelønn Prinsipper for fastsetting av lønn ved tilsetting Prinsipper for regulering av lønn lokale forhandlinger Individuell vurdering etter HTA kapittel 3, 4 og Særforhandlinger etter kompetanse Vedlegg Lokale tillegg Oversikt over lokale avtaler og relevante reglementer Retningslinjer for karrierestiger og eksempler på stillingsmatriser Karrierestige administrative stillinger ansettelser og forhandlinger Kompetansestige fagarbeidere teknisk drift Kompetansestige Helse og levekår

2 1. Formål Lønnspolitikken i Arendal kommune skal bidra til å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Arendal kommune ønsker å tilby konkurransedyktige vilkår. Lønn fastsettes ved ansettelse og deretter ved lønnsforhandlinger sentralt og lokalt. Lønnspolitikken er basert på likelønn samt de prinsipper som ligger til grunn for partene sentralt. Lønnspolitiske retningslinjer skal bidra til at kommunens lønnspolitikk: Bygger opp under kommunens mål og utvikling av kommunen som tjenesteyter. Bygger på kjente prinsipper slik at lønnsutvikling oppleves forståelig og akseptabel. Bygger på kjente og legitime prosedyrer for gjennomføring av lokale forhandlinger. 2. Virkeområde 2.1 Lønnsfastsettelse sentralt De sentrale parter fastsetter lønn for flertallet av kommunalt ansatte gjennom sentral hovedtariffavtale. De sentrale parter kan også avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger for ansatte tilhørende Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 4. De sentrale parter kan gi føringer for disse lokale forhandlingene. 2.2 Lønnsfastsettelse lokalt Lønn lokalt fastsettes ved tilsetting og ved lokale forhandlinger etter bestemmelsene i HTA. Kommunens lønnspolitiske retningslinjer skal utdype forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 3, 4 og HTA kapittel 3, 4 og 5 HTA kapittel gjelder for rådmann, kommunalsjefer, daglig leder Arendal Eiendom KF og havnefogden (st. kode 9430, 9440). HTA kapittel gjelder for enhetsledere (st. kode 9451, 9951). HTA kapittel gjelder for avdelingsledere som rapporterer direkte til enhetsleder i helse og levekår, skole, kultur, kommunalteknikk og geodata, brann og til daglig leder Arendal Eiendom (st. kode 9454, 9954). Gjelder også avdelingsledere som rapporterer direkte til kommunalsjef. HTA kap. 3.5 gjelder for hoved- og fellestillitsvalgte (drøftinger). For øvrige ansatte gjelder HTA kap 4 og 5, avhengig av hvor stillingene er innplassert. 2.4 Avgrensing Lønnspolitiske retningslinjer skal være retningsgivende ved lønnsvurderinger ved ordinære lokale forhandlinger etter HTA kap. 4, kap. 5 og kap. 3. For øvrige forhandlinger (HTA kap særskilte forhandlinger, kap beholde og rekruttere arbeidstakere, kap gjennomført relevant etter- og videreutdanning og kap. 5.3 annen lønnsregulering) tas det utgangspunkt i prinsipper beskrevet i HTA under det enkelte kapittel. 2

3 3. Grunnlag for vurdering av lønn - generelle føringer 3.1 Lønnsutvikling Ved lokale forhandlinger skal det legges vekt på å gi ansatte en naturlig lønnsmessig utvikling. Arbeidsgiver fremlegger lønnsutvikling for stillingene gjennom de siste år i forkant av de enkelte forhandlinger. Det sentrale oppgjør er en viktig del av en slik vurdering. 3.2 Likestilling og likelønn Arendal kommune søker, uavhengig av kjønn, en mest mulig lik avlønning mellom ansatte med sammenlignbar kompetanse og funksjon. Det er summen av kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som utgjør den enkeltes kompetanse. Funksjon er definert som myndighet, ansvar og kompleksitet i stillingen. Ved urimelige forskjeller, skal dette rettes opp gjennom de ordinære forhandlinger. 4. Prinsipper for fastsetting av lønn ved tilsetting Ved alle ansettelser er det krav til stillingen, som regel spesifisert ved utlysing, som er avgjørende for plassering i kapittel, lønnsramme og stillingskode. Som hovedprinsipp for stillinger i kap. 4 er det utregnet laveste årslønn som gjelder ut fra beregnet ansiennitet. Eksempel: For å kreve innplassering i gruppen «lærer og stillinger med krav om 3-årig U/Hutdanning» i kap. 4 må stillingen må være utlyst med krav om slik kompetanse. Ved ansettelse beregnes lønnsansiennitet med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon, jfr. HTA 12. For plassering i kapittel 5 skal stillingen være definert som en kapittel 5-stilling i henhold til HTA og være lyst ut med krav til mastergrad/ingeniørkompetanse. Arendal kommune har tro på at vi jobber best i team. Sammen er vi bedre enn om hver enkelt helt og fullt jobber individuelt. Praktiseringen av de lønnspolitiske retningslinjer skal bygge opp under dette prinsippet og medfører at flere stillinger i kommunen avlønnes likt. For stillingsgrupper der kommunen har spesielle problemer med å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere kan dette tas hensyn til ved lønnsfastsettelse. All fastsettelse av lønn utover HTA utregnet laveste årslønn skal skje hos rådmann ved kommunalsjef HR. Dette vil gjelde vesentlig færre stillinger enn de stillingene som skal avlønnes likt. Selv om lønnen fastsettes individuelt vil det likevel alltid være viktig å sikre at lønnen er forutsigbar og rettferdig i forhold til sammenlignbare stillinger. Prinsipper for individuell vurdering av lønn ved ansettelse: Fagstilling (ikke leder-stilling): Kompetansekrav formal- og realkompetanse Grad av selvstendighet Stillingens grad av ansvar Grad av forutsigbarhet i oppgavene Konkurranse om arbeidskraften 3

4 Lederstilling: Kompleksiteten i tjenesten Personalansvar Økonomisk ansvar Konkurranse om arbeidskraften 5. Prinsipper for regulering av lønn lokale forhandlinger Ved lokale forhandlinger skal det legges vekt på å gi ansatte en naturlig lønnsmessig utvikling. Store grupper av ansatte er sikret en slik utvikling gjennom de sentrale forhandlinger etter HTA kap 4. Stillinger som ikke ivaretas gjennom justering av sentrale tillegg, må spesielt vurderes gjennom lokale forhandlinger. Grupper som omfattes av forhandlingsbestemmelsene etter HTA kap , 3.4.2, 3.4.3, 3.5, og kap. 5 får hele sin lønnsutvikling gjennom de lokale forhandlinger. Lokal lønnsregulering for stillinger etter HTA kap. 3 og 5, må sikre ansatte som tilhører disse gruppene en naturlig generell lønnsmessig utvikling samtidig som den totale lønnsregulering må gi rom for individuelle vurderinger og tillegg. Det vises i den sammenheng til HTA som angir at lønnsreguleringen skal ta hensyn til lønnsutvikling i tariffområdet og kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. 5.1 Individuell vurdering etter HTA kapittel 3, 4 og 5 Forhold knyttet til innsats er nedfelt i alle forhandlingskapitlene i HTA. Dette er vanskelig å måle i mange tilfeller og må til en viss grad være skjønnsmessig basert. Innsats er knyttet opp mot den ansattes egenskaper og måten jobben gjøres på samt de mål som blir nådd. Attraktivitet i stillingens/kompetansens marked kan være en faktor. Vi har en grunnleggende tro på at vi jobber best i team og at vi sammen er bedre enn om hver enkelt helt og fullt jobbet individuelt. Dette medfører at man for flere stillinger i kommunen avlønner ansatte likt og momentene under dermed anvendes samlet på disse stillingene. Dette er aktuelt for store stillingsgrupper med likeverdige oppgaver og ansvarsområder samt stillinger der ansiennitet og stillingsgruppe etter HTA ikke gjelder. Momenter i denne sammenheng er: Oppnådde resultater i forhold til kommunens styringsdokumenter Vilje til å ta meransvar ut over det som naturlig tilligger stillingen Utvikling i jobbutførelse som følge av økt real- eller formalkompetanse. Bidrag til utvikling av tjenestene i tråd med kommunens mål Evne og vilje til samarbeid, kompetansedeling og til å arbeide tverrfaglig Ledere vurderes i tillegg til om: Lederen er tydelig og troverdig som arbeidsgiver og opptrer i samsvar med kommunens mål, herunder vedtatte budsjettrammer. Det etableres og utvikles samarbeid basert på medvirkning, åpenhet og tillit Virksomheten drives effektivt og organiseres slik at oppgavene løses best mulig 4

5 Lederen har evne og vilje til å motivere medarbeidere og medvirker til utvikling av medarbeidernes kompetanse 5.2 Særforhandlinger etter kompetanse Krav om drøftinger etter forutsetter at kompetansehevingen er dokumentert i kommunens system for kompetansestyring og at etter-/videreutdanningen er av minimum 3 måneders varighet (tilsvarende 15 studiepoeng). Momenter som vil bli vurdert i drøftingene er om kompetansen er relevant og nyttiggjort i jobben og om kompetansehevingen er avtalt/planlagt med leder. Ved vurdering av endret lønn kan det tas utgangspunkt i lønnsrelasjonene mellom henholdsvis (1) fagarbeiderstillinger og fagarbeiderstilling med 1-årig fagskoleutdanning og (2) stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning og 4-årig U/H-utdanning. Arendal Harald Danielsen Rådmann Karl Mork Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet 5

6 6. Vedlegg 6.1 Lokale tillegg Pedagogiske ledere (stk. 7637) i Arendal kommune avlønnes minst 4000 kr høyere enn grunnstillingens (stk førskolelærer) laveste årslønn. Assistenter som avlegger relevant fagbrev og som har mottatt autorisasjon der det er aktuelt, får endret stillingskode og lønn fra datoen gyldig dokumentasjon fremlegges. Ansatte som arbeider alene på natt eller arbeider med «utagerende brukere» får dette kompensert med et funksjonstillegg på kr 7000 for 100 % stilling. Det foretas en gjennomgang av hvilke stillinger dette gjelder under ordinære lokale forhandlinger og skal fremgå av protokoll. Fagarbeidere som har fast funksjon som veileder for lærlinger gis et funksjonstillegg på kr for 100 % stilling. Tillegget bortfaller dersom veileder ikke har lærlinger (1 år) og/eller ikke følger kommunens veilederprogram. Pedagogiske leder som har funksjon som assisterende styrer i barnehage med tre avdelinger eller mer skal ha et funksjonstillegg på kr ,-. Pedagogiske ledere som har funksjon som assisterende styrere i barnehage med to avdelinger eller mindre skal tilsvarende ha et tillegg på kr ,-. Tilleggene justeres i forhold til stillingsstørrelse. o Tillegget på kr ,- gjelder pr følgende barnehager: Gullfakse, Jovannslia, Lia, Gåsungen, Strømsbuåsen, Engene og Fabakken. o Tillegget på kr ,- gjelder pr følgende barnehager: Møllers Asyl, Rykene, Fjellvik og Hove. Etter forhandlinger mellom Arendal kommune og Utdanningsforbundet er en blitt enige om følgende funksjonstillegg for ansatte i kapittel 4 som jobber i undervisningsstillinger i skolen: Funksjonstillegg i skolen Sentrale Lokale tillegg tillegg Kontaktlærer Sosiallærer/rådgiver (Gjelder hele grunnskolen) Rådgiver u-trinn/avo (Gjelder bare rådgivere på ungdomstrinnet og rådgiver AVO) Kontaktlærer elevråd Spes. ped. Koordinator AVO (Gjelder grunnskoleopplæringa på AVO) Tillitsvalgt Stedfortreder for rektor Teamleder Medlem av plangruppe Leseprosjekt AVO IKT ansvarlig

7 6.2 Oversikt over lokale avtaler og relevante reglementer Se personalhåndboken for Arendal kommune, kapittel 4 for oversikt over lokale avtaler og reglementer som vedrører lønn: Retningslinjer for karrierestiger og eksempler på stillingsmatriser HTA sin oversikt over stillingskoder og benevnelser er sortert etter kapitteltilhørighet. Første siffer i stillingskoden angir hvilket kapittel stillingen tilhører: Stillingskode Kapittel 9xxx 3 6xxx, 7xxx 4 8xxx 5 Ved ansettelser og ved forhandlinger skal stillingskoder og benevnelser tilpasses HTA så langt det er mulig og hensiktsmessig. I administrative stillinger skal bruken av hovedbenevnelsene saksbehandler, konsulent og rådgiver gi uttrykk for stillingens krav til utdanningsnivå og kapitteltilhørighet. Tabellen under gir en oversikt over de nevnte hovedbenevnelsene: Stillingskode Hovedbenevnelse Utdanningsnivå Kapitteltilhørighet 6559 Konsulent Fagarbeider Saksbehandler 3-årig universitets-/høyskoleutd Rådgiver 5-årig universitets-/høyskoleutd. 5 I Arendal kommune har stillingskodene 6 siffer. De 2 siste sifrene angir den lokale stillingskoden med tilhørende lokal benevnelse. De lokale benevnelsene skal brukes slik at de henger sammen med hovedbenevnelsen i tråd med rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger i HTA. Ved ansettelser og forhandlinger skal ikke lokale benevnelser brukes slik at de gir usikkerhet om utdanningsnivå eller kapitteltilhørighet. Matrisene under er retningslinjer for hvordan stillingskoder og benevnelser kan brukes til å angi økt grad av myndighet, ansvar og kompleksitet i en stilling. Det er mange stillingskoder i kommunen som ikke er omfattet av matrisene. For disse stillingene bør prinsippene i matrisene og stillingsbenevnelser i HTA legges til grunn når ansatte skal få stillingskoder og benevnelser som angir økt myndighet, ansvar eller kompleksitet. 7

8 6.2.1 Karrierestige administrative stillinger ansettelser og forhandlinger 8

9 Kategori: Tittel: Krav til myndighet, ansvar og kompleksitet: HTA kap Konsulent Ansatte med videregående skole. Oppgaver av gjentagende karakter, tilrettelagt og kontrollert. Liten kompleksitet i oppgaveporteføljen 1.2 Konsulent I Ansatte med videregående skole. Oppgaver av gjentagende karakter, selvstendighet i arbeidsform. Ansvar for oppfølging av oppgaver. Arbeider gjerne i gruppe sammen med andre. 1.3 Seniorkonsulent Ansatte med videregående skole. Komplekse arbeidsoppgaver, oppfølgingsansvar og definert myndighet innenfor deler av saksområdet. Rettleder og veileder 2.2 Saksbehandler Stilling med krav til høyskoleutdanning. Oppgaver av gjentagende karakter, selvstendighet i arbeidsform. Ansvar for oppfølging av oppgaver. Arbeider gjerne i gruppe sammen med andre. 2.3 Saksbehandler I Stilling med krav til høyskoleutdanning. Komplekse arbeidsoppgaver, oppfølgingsansvar og definert myndighet innenfor deler av saksområdet. Rettleder og veileder. 2.4 Senior saksbehandler Stilling med krav til høyskoleutdanning. Som 3, men betydelig erfaring. Stor kompleksitet og evne til selvstendighet i arbeidet. Tar stort ansvar i jobbutførelsen. Utviklingsorientert. HTA kap Rådgiver Stilling med krav til master/ hovedfagsutdanning. Komplekse arbeidsoppgaver, oppfølgingsansvar og definert myndighet innenfor deler av saksområdet. Rettleder og veileder. 3.4 Seniorrådgiver Stilling med krav til master /hovedfagsutdanning. Som 3, men betydelig erfaring, Stor kompleksitet og evne til selvstendighet i arbeidet. Tar stort ansvar i jobbutførelsen. Utviklingsorientert. 3.5 Spesialrådgiver Stilling med krav til master/hovedfagsutdanning. En nestor med unik kompetanse og erfaring. Faglig støtteperson og veileder i eget fagmiljø, i organisasjonen og for kommunens ledelse Stillingskode: Saksbehandler: stillingskode: Konsulent: 1 stillingskode Seniorkonsulent: stillingskode Saksbehandler: stillingskode Saksbehandler 1: stillingskode Senior saksbehandler: Stillingskode Rådgiver: stillingskode Seniorrådgiver: stillingskode Spesialrådgiver: stillingskode

10 6.2.2 Karrierestige Ingeniørstillinger 10

11 Kategori: Tittel: Krav til myndighet, ansvar og kompleksitet: HTA kap Ingeniør Stilling med krav til bachelorutdanning. Ansatte i begynnestilling, ingeniører med mindre enn 5-7 års relevant praksis 2.3 Overingeniør Stilling med krav til bachelorutdanning. Ingeniører med god relevant praksis, som jobber selvstendig 2.4 Senioringeniør Stilling med krav til bachelorutdanning. Ansatt som viser aktiv deltakelse i utvikling av nye arbeidsformer som bidrar til vesentlig forbedring av rutiner, forskrifter, reglementer og lignende. Må kunne påta seg et opplæringsansvar overfor spesielle områder eller overfor nyansatte eller tar et vesentlig ansvar for gjennomføring av utviklingsoppgaver. 3.2 Ingeniør m/ master 3.3 Overingeniør m/ master 3.4 Senioringeniør m/ master 5.3 Spesialingeniør m/ master Stilling med krav til mastergrad. Ansatte i begynnerstilling, ingeniører med mindre enn 5-7 års relevant praksis Stilling med krav til mastergrad. Ingeniører med god relevant praksis, som jobber selvstendig Stilling med krav til mastergrad. Ansatt som viser aktiv deltakelse i utvikling av nye arbeidsformer som bidrar til vesentlig forbedring av rutiner, forskrifter, reglementer og lignende. Må kunne påta seg et opplæringsansvar overfor spesielle områder eller overfor nyansatte eller tar et vesentlig ansvar for gjennomføring av utviklingsoppgaver. Stilling med krav til mastergrad. Særlig høy kompetanse innen fagområdet, gjennomfører oppgaver av høy kvalitet med et faglig ansvar på høyde med avdelingsleders faglige ansvar. Stillingskode: Ingeniør: stillingskode Overingeniør: stillingskode Senioringeniør: stillingskode Ingeniør m/master stillingskode Overingeniør m/ master stillingskode Senioringeniør m/ master stillingskode Spesialingeniør m/master stillingskode

12 6.2.2 Kompetansestige fagarbeidere teknisk drift Kategori: Tittel: Krav til myndighet, ansvar og kompleksitet: HTA kap Arbeider Stilling uten krav til fagbrev, kan ha et sertifikat 1.2 Arbeider 1 Stilling uten krav til fagbrev, men med to eller flere sertifikater. Stillingskode: Arbeider: stillingskode Arbeider 1: stillingskode Fagarbeider Stilling med krav til fagbrev. Fagarbeider: stillingskode Fagarbeider 1 Stilling med krav til fagbrev og med to eller flere sertifikater 2.4 Spesialfagarbeider Stilling med krav til fagbrev samt teknisk fagskole eller tilsvarende Fagarbeider 1: stillingskode Spesialfagarbeider: stillingskode Fagarbeider m/fagskoleutdanning Stilling med krav til fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning (min. 60 fagskolepoeng) Fagarbeider m/spesialutdanning: stillingskode Fagarbeider m/fagskoleutdanning 1 Stilling med krav til fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning (min. 60 fagskolepoeng) Fagarbeider m/spesialutdanning 1: stillingskode Med særaldersgrense stillingskode

13 6.2.3 Kompetansestige Helse og levekår 13

14 Kategori Tittel: Krav til myndighet, ansvar og kompleksitet: 1.1 Fagarbeider/helsefagarbeider/ hjelpepleier/miljøarbeider HTA kap. 4 Stilling med krav til fagbrev og autorisasjon. 1.2 Fagarbeider 1 Stilling med krav til fagbrev og videreutdanning som er relevant for stillingen. 1.3 Fagarbeider med fagskoleutdanning, ny Stilling med krav til fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning som er relevant for stillingen (min. 60 fagskolepoeng). Ansvar for oppfølging av oppgaver. Jobber sammen med andre. For hjelpepleier og helsefagarbeider er det særaldersgrense og krav til gyldig autorisasjon. 2.2 Sykepleier/vernepleier Stilling med krav til bachelorgrad og gyldig autorisasjon som sykepleier/vernepleier 2.3 Sykepleier 1/ Vernepleier 1 Stilling med krav til bachelorgrad og gyldig autorisasjon som sykepleier/vernepleier med tilleggskompetanse 2.4 Spesialsykepleier/ spesialvernepleier/tverrfaglig spesialist/helsesøster 3.4 Sykepleier m/master Vernepleier m/master Helsesøster m/master Stilling med krav om 4-årig universitet- /høyskoleutdanning (min. 240 studiepoeng) Fra Stilling med krav om mastergrad. Spesialiststilling. Stillingskode: Helsefagarbeider (med autorisasjon og særalder) stillingskode Hjelpepleier (med autorisasjon og særalder) stillingskode Fagarbeider stillingskode Miljøarbeider stillingskode Helsefagarbeider 1, stillingskode Hjelpepleier 1, stillingskode Fagarbeider 1, stillingskode Helsefagarbeider med fagskoleutd.: Stillingskode Hjelpepleier med fagskoleutd.: Stillingskode Fagarbeider med fagskoleutd.: Stillingskode Sykepleier stillingskode Vernepleier stillingskode Sykepleier 1 stillingskode Vernepleier 1 stillingskode Spesialsykepleier stillingskode Spesialvernepleier stillingskode Helsesøster stillingskode Tverrfaglig spesialist stillingskode 7710 Spesialsykepleier m/master: stillingskode , Spesialvernepleier m/master: stillingskode , Helsesøster m/master: stillingskode Matrisen gjelder også for andre yrkesgrupper innen sektoren. Dokumentasjon på gyldig autorisasjon/autorisasjonsnummer må foreligge ved ansettelse som helsefagarbeider. Gyldig autorisasjon er avgjørende for å registreres med stillingskode helsefagarbeider. Det skal alltid sjekkes dokumentasjon på sykepleiere/vernepleiere ved ansettelse. 14

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune Sak 17/2545

Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune Sak 17/2545 Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune Sak 17/2545 Innhold 1 Innledning 3 2 Mål for lønnspolitikken 3 3 Generelt 4 4 Forventninger til arbeidstakere 4 5 Lønns og stillingsbestemmelser 5 5.1 Lønnsplassering

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1333 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 003/1 1 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato:

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE 2017-2020 Innhold Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnspolitikk... 1 Innledning og avgrensing... 2 Hovedutfordringer...

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017 KS TILBUD 27. april 2017 kl. 10.00 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2017 I Forhandlingsgrunnlag, jf. HTA kapittel 7 Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 3 28. april kl. 12:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Møteinnkalling for Partssammensatt utvalg

FAUSKE KOMMUNE. Møteinnkalling for Partssammensatt utvalg FAUSKE KOMMUNE Møteinnkalling for Partssammensatt utvalg Tid: 13.09.2017 kl.: 09:00-11:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Regionalt avtalekurs. Sortland, 12. mai Kjersti Myklebust KS Forhandling. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Regionalt avtalekurs. Sortland, 12. mai Kjersti Myklebust KS Forhandling. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Regionalt avtalekurs Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, forberedelser til og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger, protokollskriving m.m. Sortland, 12. mai

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune

Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune En orientering til ledere og medarbeidere august 2017 Side 1 av 14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lokal lønnspolitikk... 3 3. Lønn og hovedtariffavtalen... 4 3.1 HTA

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2-1 Forhandlingsbestemmelser 2-2 Seniorpolitiske tiltak 2-3 Forhandlingsutvalg 2-4 Forhandlingsstruktur

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/1-2014 Dokument nr.: 14/00376-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Barnehager, skolefritidsordninger, skole og

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/5-2016 Dokument nr.: 16/00964-1 Arkivkode: 0 Dato: 17.08.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Stillinger med særaldersgrense Det vises til

Detaljer

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument Foto: istockphoto Lønnspolitisk dokument 2013-2016 Innhold Innledning... 1 1. Overordnet... 1 2. Lokale forhandlinger... 1 2.1 Generelle årlige forhandlinger... 2 2.2 Særskilte forhandlinger... 3 2.3 Forhandlinger

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/085 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 1l/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 026/11 FORMANNSKAP Dato: 11.04.2011 021/11

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen (HTA) HTA inneholder følgende kapitler: 1. Fellesbestemmelser 2. Pensjonsforhold og personalforsikring 3. Lønnssystem 4. Forhandlingsbestemmelser

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Stillings- Hovedbenevnelse Rapporterings- Min. lønn. Merknad kode benevnelse Lønnsrammer HRM 01.05.15 6014 Arbeider Arbeider A1 Gjelder også

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 PORSGRUNN KOMMUNE LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 - For kap.4: lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt minstelønn - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no) Personal- og organisasjonsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Regionalt avtalekurs. Mellomoppgjøret 2017 og Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingskapitler m.m. Bergen, 8. juni 2017

Regionalt avtalekurs. Mellomoppgjøret 2017 og Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingskapitler m.m. Bergen, 8. juni 2017 Regionalt avtalekurs Mellomoppgjøret 2017 og Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingskapitler m.m. Bergen, 8. juni 2017 Karsten K. Langfeldt KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: 09:45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra B/10-2014 Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 og nytt lønnssystem fra 1.5. 2015 Utskriftsdato: 5.1.2018 06:00:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2014 Nummer: B/10-2014 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv

Detaljer

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E Publisert: Januar 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk... 4 2 Bruk av lønnspolitikken... 4 3 Attraktive arbeidsplasser...

Detaljer