HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner"

Transkript

1 HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014

2 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt Den lokale lønnspolitikken skal skape forutsigbarhet og tydeliggjøre kriterier for lokal lønnsdannelse. Lønnspolitikken utøves gjennom lønnsfastsettelse ved tilsetting og tariffestede lønnsforhandlinger/ lønnsreguleringer. Dette er lønnsdannelsen i kommunen. Med en lokal lønnspolitikk forstås et dokument som resultatet av et lokalt samarbeid om hva som skal legges til grunn for lokale lønnstillegg og lønnsplasseringer. Utvikling og praktisering av en lokal lønnspolitikk kan ikke presses frem ved makt. En lokal lønnspolitikk bør være basert på enighet mellom partene, og vil bare få betydning som et godt hjelpemiddel dersom alle parter lokalt ser seg tjent med den. Dette er av vesentlig betydning for å kunne komme frem til enighet i lokale lønnsforhandlinger. Utforming av en omforent lokal lønnspolitikk er selvsagt ikke uproblematisk. På samme måte som forhandlinger er «å gi og ta», vil utformingen av lønnspolitiske formuleringer kunne bli dragkamper med ulike utgangspunkt, og resultatet er ofte et kompromiss. En omforent lokal lønnspolitikk kan således være forskjellig fra arbeidsgivers lønnspolitikk og de ulike arbeidstakerorganisasjonenes lønnspolitikk. Det er viktig at en lokal lønnspolitikk har legitimitet blant de ansatte. Uten legitimitet vil lønnspolitikken være vanskelig å realisere. Lønnspolitikk må derfor diskuteres kontinuerlig med medlemmene. Det må være en kontinuerlig vurdering av innholdet. Selv om det er arbeidsgivers ansvar å ta initiativ til revidering av lokal lønnspolitikk (pkt. 3.2 i HTA), må vi ta egne initiativ og være aktiv medspillere for å utvikle politikken. Lønnspolitikken må gjøres kjent for alle ansatte (pkt. 3.2 HTA), og det er særlig viktig at alle medlemmer får vite hvilke kriterier som skal legges til grunn ved de lokale forhandlingene. En lokal lønnspolitikk har ikke status som en tariffavtale. Selv om man ikke har en omforent lokal lønnspolitikk, eller det ikke er vedtatt en lokal lønnspolitikk, er partene lokalt likevel forpliktet til å føre lokale forhandlinger. Isolert sett kan man lure på om «lokal lønnspolitikk» og «lønnspolitiske retningslinjer» er to forskjellige ting. Men dette er formuleringer som framkommer i samme avsnitt i HTA, og må forstås som to sider av samme sak, dvs. at lønnspolitiske retningslinjer er en del av den lokale lønnspolitikken. Formuleringen innebærer videre at arbeidsgiver kan, etter drøftinger, utforme lønnspolitiske retningslinjer som organisasjonene ikke nødvendigvis er enig i. Dersom lønnspolitikken / de lønnspolitiske retningslinjene ikke er omforente, må drøftingene om kriteriene for hva som skal legges til grunn for lønnsendringer ved lokale forhandlinger, ta utgangspunkt i partenes ulike standpunkter. Hvis partene står veldig langt fra hverandre, kan det bli tungt å komme fram til et resultat. Arbeidsgiver kan vedta egen lønnspolitikk / lønnspolitiske retningslinjer og bruke det som styringsverktøy, selv om organisasjonene ikke er enige. I så tilfelle må Ergoterapeutene og NFF 2

3 sammen med de andre organisasjonene gå offensivt inn i de lønnspolitiske diskusjonene, med sikte på å endre lønnspolitikken mer i tråd med egen politikk. Partene lokalt utarbeider sammen et lønnspolitisk dokument. Det er viktig å få til enighet mellom partene om lønnspolitiske prinsipper og forslag til tiltak på kort og lang sikt. Hovedavtalen er et virkemiddel for tillitsvalgtes medvirkning og medinnflytelse. Den skal bidra til gjensidig forståelse for partenes ulike roller og skal bidra til gode prosesser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på alle nivå. I arbeidet med den lokale lønnspolitikken betyr dette en aktiv deltakelse fra tillitsvalgte med direkte påvirkning på den lokale lønnspolitikken. Hva sier hovedtariffavtalen om lokal lønnspolitikk? «Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Lønnspolitikken skal bl.a. bidra til å motivere til kompetanseutvikling motivere til mer heltid beholde, utvikle og rekruttere sikre kvalitativt gode tjenester Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene, og skal utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement og også vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling. Lønnspolitikken skal legg til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter, og vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling. Kriterier for innplassering i avansementsstillinger fastsettes som en del av den lokale lønnspolitikken. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner omfattes av lokale forhandlinger.» Det siste avsnittet innebærer at disse arbeidstakere skal vurderes på lik linje med øvrige arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene når det gjelder lokale tillegg. Hva skal lokal lønnspolitikk inneholde? Mål for virksomheten og virksomhetens lønnspolitikk Prosedyrer for lokale forhandlinger og lokale prosesser Lokale prinsipper for lønnsfastsettelsen Kriterier for lønnsfastsettelse Seniorpolitiske tiltak Lokale utfordringer mm 3

4 Mål for virksomheten Den lokale lønnspolitikken skal være en plan med målsetting, tiltak og strategi for hvordan lønn skal brukes for å rekruttere, lønne, motivere, utvikle og beholde arbeidstakere. Den lokale lønnspolitikken bør ha sitt grunnlag i kommunens målsettinger og bør også henge sammen med andre viktige dokument i kommunen, som visjon og planer, og være en integrert del av kommunens personalpolitikk. Målene kan være: å benytte lønn som virkemiddel i konkurransen om ettertraktet fagpersonell motivere og synliggjøre den enkelte ansatte gjennom økt fokus på lønn for ansvar, innsats og resultater gi uttelling for relevant kompetanseheving/videreutdanning rekruttere og beholde dyktige medarbeidere gjøre lønn til et virkemiddel for bedre ressursutnyttelse, kvalitet og utvikling Den lokale lønnspolitikken bør være langsiktig for å kunne gi partene lokalt et godt styringsverktøy i forbindelse med lokale forhandlinger og annen lokal lønnsdannelse. Prosedyrer for lokale forhandlinger og lokale prosesser Prosedyrene kan være: Generelt Lønn for den enkelte ansatte fastsettes ved forhandlinger ved tilsetting, ved sentrale forhandlinger og i lokale forhandlinger mellom kommunens arbeidsgiverrepresentanter og arbeidstakerorganisasjonene. Medarbeidere skal på forhånd før arbeidsavtale inngås, vite hva de tilbys i lønn. Dette gjelder også for ansatte som etter organisasjonsendringer går over i annen stilling i kommunen. Hovedtariffavtalens bestemmelser Utgangspunktet for all lønnsfastsetting i kommunen er hovedtariffavtalens lønns- og stillingsbestemmelser. Etter disse er ansatte i kommunen inndelt i tre grupper: Ansatte som får sin lønn fastsatt sentralt og lokalt (kapittel 4) Ansatte som får sin lønn fullt og helt fastsatt lokalt (kapittel 5) Ansatte i lederstillinger rådmann, enhetsledere og virksomhetsledere (kapittel 3.4) Det er stillingen som avgjør hvilken av de tre gruppene den enkelte ansatte vil falle inn under. For ansatte i stillinger som omfattes av kapittel 4 kapittel 5 vil stillingens krav til utdanning være utslagsgivende for avlønning. Lønnsfastsettelsen foregår etter forskjellige regler og ulike prosedyrer for hver av gruppene. For stillinger som omfattes av kapittel 4 er det sentralt fastsatt minstelønnsnivå. Det er ikke tilfelle for stillinger i kapittel 5 og kapittel

5 Elementer for den enkelte ansattes lønn - eksempel Lønnsplassering for den enkelte ansatte i kommunen er avhengig av flere elementer knyttet til a) stillingen b) personen c) arbeidsutførelsen. Ett eller flere av disse elementene ligger bak som grunnlag for den enkelte ansattes lønnsplassering: Stillingens grunnlønn (utdanning, ansiennitet) Funksjoner i stillingen (arbeidsoppgaver, ansvar osv.) Kompetanse utover grunnutdanning (relevant etter- og videreutdanning, realkompetanse osv.) Markedssituasjonen (etterspørsel og konkurranse med annen privat eller offentlig virksomhet) Individuell vurdering av den enkeltes arbeidsutførelse, initiativ og samarbeidsevne Lokale forhandlinger prosedyrer - eksempel Lokale forhandlinger i kommunen foregår slik det er forskrevet i hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser i kapittel 3,4 og retningslinjene i vedlegg 3 i HTA god forhandlingsskikk. Praktiske forhold i forbindelse med krav, forhandlingsrekkefølge, deltakere osv. fastsettes i samråd mellom partene i god tid før forhandlingene igangsettes. For øvrig gjelder: Partenes forhandlere kan fremme egne lønnskrav og forhandle på seg selv. Deltakelse i lokale forhandlinger fra partenes regionale ledd eller fra andre utenfor kommunen, skal varsles skriftlig overfor den annen part i god tid før forhandlingsstart. Deltakere i forhandlingene plikter å hindre at utenforstående får tilgang eller kjennskap til opplysninger om noen personlige forhold dersom slike opplysninger inngår i forhandlingene. Opplysninger om lønnsplassering for enkeltpersoner skal ikke bekjentgjøres for andre før forhandlingene er avsluttet. Uorganiserte har ikke forhandlingsrett og kan ikke fremme egne krav. Lønnspolitiske drøftinger skal gjennomføres en gang pr år. Kriterier og prioriteringer i forbindelse med lokale forhandlinger skal drøftes mellom partene så tidlig som mulig slik at begge parter får tid til å gjennomføre en forsvarlig prosess. Bruk av forhandlingsbestemmelsene - eksempel Lønn til rådmannen(hta 3.4.1) Lønn til rådmann fastsettes av kommunen. Lønnsvurdering skal gjennomføres en gang pr. år og virkningstidspunktet er satt til 1. mai. Rådmannen kan la seg bistå av tillitsvalgt. Rådmannens toppledergruppe/kommunalsjefer (HTA 3.4.1) Lønn til rådmannens toppledergruppe/kommunalsjefer fastsettes etter forhandlinger mellom rådmannen og tillitsvalgte. Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år og virkningstidspunktet er satt til 1. mai. Anke: Dersom partene ikke blir enige, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud blir gjeldende. 5

6 Enhetsledere (HTA 3.4.2) Ledere som rapporter direkte til ledere etter og som har selvstendig, delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar. Lønn til enhetsledere blir fastsatt etter lokale forhandlinger mellom rådmannen og tillitsvalgte. Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år og virkningstidspunktet er satt til 1. mai. Anke: Dersom partene ikke blir enige, blir tvisten avgjort i lokal nemnd jfr. Hovedavtalen del A 6-2. Forhandlinger etter kapittel. 4.A.1 Frist for gjennomføring, virkningstidspunkt og økonomisk ramme for 4.A.1 forhandlinger blir fastsatt i sentrale forhandlinger. Anke: Dersom partene ikke blir enige, blir tvisten søkt løst i organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. Hvis saken ikke blir løst her, kan partene bli enige om at tvisten løses i sentral nemnd jfr. Hovedavtalen del A 6-3. Forhandlinger etter kapittel 4.A.2 særskilte forhandlinger Slike særskilte forhandlinger foregår en gang i året. Når det er avsatt pott til lokale forhandlinger etter 4.A.1, foretas disse forhandlingen først. Anke: Dersom partene ikke blir enige, blir tvisten avgjort i lokal nemnd jfr. Hovedavtalen del A 6-2. Forhandlinger etter kapittel 4.A.3 beholde og rekruttere arbeidstakere Disse forhandlingene foretas umiddelbart etter at krav er fremmet. Anke: Kommer partene ikke til enighet ved forhandlingene, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Forhandlinger etter kapittel 4.A.4 kompetanse Denne forhandlingsbestemmelsen kan tas i bruk umiddelbart etter at krav er fremmet. Anke: Kommer partene ikke til enighet ved forhandlingene, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Forhandlinger etter kapittel 5.1 lokalt lønns- og stillingsregulativ Stillinger i kapittel 5 har kun lokal lønnsdannelse og lønn blir fastsatt etter forhandlinger mellom kommunen og aktuelle tillitsvalgte. Medlemmer i stillingskode 8530 rådgiver og lederstillinger kode 8451 omfattes av denne bestemmelsen. 6

7 Forhandlinger etter kapittel 5.2 årlig lønnsforhandling. Lønnsforhandlingene gjennomføres en gang i året. Tidspunkt for forhandlingene blir tilpasset forhandlingene i de andre kapitlene. Virkningstidspunktet er 1. mai. Anke: Dersom partene ikke blir enige, blir tvisten avgjort i lokal nemnd jfr. Hovedavtalen del A 6-2. Forhandlinger etter kapittel 5.3 annen lønnsregulering Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøftinger med de berørte parter. Slike drøftinger foregår en gang i året. Anke: Kommer partene ikke til enighet ved forhandlingene, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Lokale prinsipper for lønnsfastsettelsen Likelønn Hvordan skal kommunen arbeide aktivt og målrettet for å oppnå full likestilling? Eksempel: Kommunen skal arbeide aktivt og målrettet for å oppnå full likestilling. I lønnspolitisk sammenheng innebærer dette at det ved lønnsfastsettelse i hovedsak skal tas utgangspunkt i arbeidstakernes samlede kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver. Utgangspunktet er at arbeid av lik verdi skal avlønnes likt. Lønnsnivået for kvinnedominerte stillingskategorier skal være like høyt som for tilsvarende mannsdominerte. Lokale lønnstillegg kan benyttes for å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Heltid/deltid Hvordan unngå uønsket deltid og hvordan få kultur for hele stillinger? Eksempel: Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte. En reduksjon av uønsket deltid vil blant annet bidra til at den enkelte arbeidstaker sikres økt inntekt, mer forutsigbar arbeidstid og fritid og øke likestillingen mellom kjønnene. Det må også antas at dette vil gi bedre tjenestekvalitet, forbedret arbeidsmiljølov og redusert sykefravær. Samlet sett vil redusert bruk av uønsket deltid bidra til å forbedre kommunens omdømme og attraktivitet i kampen om arbeidskraften. Kommunen vil til enhver tid ha oversikt over ansatte som har uønsket deltid og dermed kunne lyse ut ledige stillinger internt først. Seniorpolitikk Hvordan få seniorene til å stå lenger i arbeid? 7

8 Eksempel: Kommunen ønsker at flest mulig arbeidstakere skal motiveres til å stå lenger i arbeid. Dette for å sikre en videreføring av eldre arbeidstakeres erfaringskompetanse og kunne nyttiggjøre seg av tilgjengelig arbeidskraft. Tiltak kan være bonusordninger etter fylte 60 år, mer fritid ved at det gis tjenestefri med full lønn i 10 dager etter fylte 62 år og 15 dager etter fylte 64 dager. Det kan også gis permisjon uten lønn inntil tre uker pr år for etter fylte 62 år. Kompetanse læring og utvikling De ansattes kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte selv, kommunen og samfunnet. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutvikling. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkeltes ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Arbeidsgiver har ansvaret for å kartlegge kompetansen i egen virksomhet. På bakgrunn av kompetansekartleggingen og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, både for individ og/eller grupper. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Eksempel: Lønn etter kompetanseprinsippet A Generelt om kompetanse i kommunen For de fleste stillingene i kommunen stiller vi krav til utdanning ved tilsetting. For en del stillinger er krav til kompetanse fastsatt i lov eller forskrift, for andre stillinger står kommune selv fritt til å fastsette hvilken kompetanse vi må ha. I alle tilfeller skal krav til kompetanse fremgå av utlysningsteksten når ledige stillinger lyses ut. Bestått grunnutdanning i en eller annen form er normal inngangsbilletten til stilling i kommunen. For noen stillinger blir det krevd eller ønsket ytterligere kompetanse ut over grunnutdanningen, enten i form av videreutdanning eller relevant erfaring. Generelt skal det være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. Gjeldende hovedtariffavtale inneholder to typer kompetanselønnssystem: 1. Et minstelønnssystem som gir lønn etter kompetansekravene til stillingen. Dette innebærer at personer som har utdanning utover minstekravene til stillingen ikke automatisk får høyere lønn pga utdanningen. 8

9 2. Minstelønnssystemet for undervisningspersonalet som gir lønn etter utdanning, uavhengig av hvilket utdanningsnivå som er krevd for den aktuelle stillingen. Hvis man har videreutdanning for oppfyller formelle kompetansekrav for et nivå høyere, har man automatisk rett til lønn etter det høyere nivået. B Formalkompetanse/realkompetanse Når det gjelder kompetansebegrepet deler man dette gjerne i to: formalkompetanse og realkompetanse. Formalkompetanse er den kompetansen en arbeidstaker har i kraft av formell utdanning, mens realkompetanse er den kompetansen en arbeidstaker faktisk har gjennom praktisk jobbutførelse uavhengig av utdanning. Det er vanskelig til enhver tid å ha oversikt over realkompetansen til arbeidstakerne. Lønnsjustering knyttet til realkompetanse blir knyttet til resultat og utvikling i arbeids- og ansvarsområde til den enkelte ansatte. C Retningslinjer for et lokalt kompetanselønnssystem Fullført etter-/videreutdanning gir uttelling i form av lønnstillegg etter tabellen under når følgende vilkår er oppfylt: Etter- eller videreutdanning er direkte relevant i den aktuelle arbeidssituasjonen Utdanningen er etterspurt av og avtalt med arbeidsgiver Dersom etter- eller videreutdanningen gir uttelling etter sentral avtale, gis det ikke lønnstillegg etter det lokale kompetanselønnssystemet. Prinsippet er at samme utdanning bare blir godtgjort en gang. Lønnstillegg etter tabellen blir vurdert ved tilsetting. For den som allerede er tilsatt i kommunen, gis lønnstillegg fra måneden etter at det er fremlagt gyldig dokumentasjon på fullført og bestått videre-/ etterutdanning. D Tabell for vurdering av tillegg etter økt formalkompetanse: For tilsatte med utdanning på fagarbeidernivå: Utdanningslengde Tillegg i årslønn Tilsvarende 1 års vgs. utdanning Tilsvarende ½ års vgs. utdanning

10 For tilsatte med utdanning på høyskole-/universitetsnivå: Utdanningslengde Tillegg i årslønn 2 år eller mer (120 studiepoeng) år (60 studiepoeng) ½ år (30 studiepoeng) ¼ år (15 studiepoeng) E Etter-/og videreutdanning som gir automatisk lønnsøkning For tilsatte som kommer inn under avtaleverket for undervisningspersonell vil lønnsøkning og opprykk skje fra den dato eksamen er bestått. For øvrige ansatte vil lønnsøkningen skje fra den 1. i påfølgende måned etter at dokumentert eksamen/fagprøve er bestått. F Etter-/videreutdanning som ikke gir automatisk lønnsøkning Oppfyller ikke etter-/videreutdanningen retningslinjene for kommunens lokale kompetanselønnssystem, må vedkommende fremme krav om opprykk i forbindelse med de lokale forhandlingene. I dette eksempelet fra en kommune, er ikke kriterier for bruk av avansementstillinger, hvordan ta i bruk kodene for kategorien høyskoleutdanning med ytterligere utdanning og hvordan ta i bruk koden master med. Eksempler fra andre kommuner vedrørende disse forholdene: Avansementstillinger: I forbindelse med tariffoppgjøret pr ble partene enige om å ta i bruk avansementstillinger i kapittel 4 med en anbefalt godtgjøring på om lag kr som en veiledet norm for lønnstillegg etter 1 års relevant videre-/etterutdanning og /eller vurdert realkompetanse. For relevant videre-/ etterutdanning av kortere varighet enn 1 år, dog begrenset nedad til 3 måneder, benyttes lønnsrelasjonene forholdsmessig. Partene lokalt avtaler hvilke avansementkoder som skal tas i bruk og kriterier for dette for tariffperioden. Endring av tittel og årslønn gjøres automatisk etter at dokumentasjon for tilleggsutdanning/ realkompetanse er fremlagt. Dersom ansatte i avansementstilling oppnår ytterligere 30 studiepoeng, og dette gir automatisk opprykk til annen grunnstilling, faller tillegget for romertall I-stillingen bort. 10

11 Følgende avansementstillinger ble opprettet for perioden i kommunen: Spesialhjelpepleier, spesialomsorgsarbeider og spesialhelsefagarbeider - - Sykepleier I - - Spesialfysioterapeut I Spesialfysioterapeuter som har godkjent minimum 30 studiepoeng i inneværende tariffperiode: Videreutdanning i fysioterapi for eldre Videreutdanning i fysioterapi for barn og unge Videreutdanning i folkehelsearbeid Fysioterapispesifikk videreutdanning. Emner fra følgende spesialistutdanning, men ikke på spesialist/masternivå: Barne- og ungdomsfysioterapi Geriatrisk fysioterapi Endringsfokusert veiledning Nevrologisk fysioterapi 30 studiepoeng 30 studiepoeng 30 studiepoeng Kurs med godkjent kursoppgave tilsvarende ½ års studier Spesialergoterapeut Videreutdanning i barns helse Videreutdanning i eldres helse Videreutdanning i folkehelse Videreutdanning i psykisk helse Videreutdanning i somatisk helse Ergoterapispesifikk videreutdanning. Emner fra følgende spesialutdanning, men ikke på spesialist/masternivå: Allmenn helse Arbeidshelse 30 studiepoeng 15 el 30 studiepoeng 30 studiepoeng 30 studiepoeng 30 studiepoeng Kurs med godkjent kursoppgave tilsvarende ½ års studier 11

12 Det er ingen rapporteringskode som heter spesialergoterapeut I. Spesialergoterapeut ligger som rapporteringsbenevnelse til stillingskode 7710 Tverrfaglig. Det er likevel mulig å etablere spesialergoterapeut I som lokal avansementskode. Det krever at partene er enige om det. I dette eksemplet er det ikke sagt hvordan partene skal ta i bruk avansementstillingen Fysioterapeut I eller Ergoterapeut I. Master: Fra gis ansatte som har tatt mastergrad, avlønning som master selv om det det ikke var krav om dette ved ansettelsen. Dette gjelder mastergrad innen avtalte* fagområder som er relevant for kommunen. Dette gjelder også ved nyansettelser. *For fysioterapeuter gjelder følgende: Spesialist i fysioterapi Fysioterapeuter med godkjent spesialistutdanning godkjent etter kriterier for spesialistutdanning fra Norsk Fysioterapeutforbund. Følgende master/spesialistutdanning for fysioterapeuter gir avlønning som master: Master i klinisk helsearbeid Master program i helsefag fysioterapivitenskap Master i helsefagvitenskap Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Spesialist i geriatrisk fysioterapi Spesialist i allmenn fysioterapi For ergoterapeuter gjelder følgende: Spesialist i ergoterapi Ergoterapeuter med godkjent spesialistutdanning godkjent etter kriterier for spesialistutdanning fra Norsk Ergoterapeutforbund. 12

13 Følgende master/spesialistutdanning for ergoterapeuter gir avlønning som master: Master i aktivitet og bevegelse Master i ergoterapi Master i helsevitenskap EURO master i ergoterapi Master i psykisk helsearbeid Spesialist i allmennhelse Spesialist i arbeidshelse Spesialist i barns helse Spesialist i eldres helse Spesialist i folkehelse Spesialist i psykisk helse Spesialist i somatisk helse Lønn til ledere Eksempel Lønn til rådmann, enhetsledere og virksomhetsledere i kommunen vurderes en gang i året. Lønn til enhetsledere og virksomhetsledere fastsettes etter forhandlinger ut fra kriteriene i HTA kapittel 3.4 og det som er avtalt i den enkeltes lederavtale. I tillegg til de generelle krav som gjelder for alle ansatte, stilles det spesielle krav til ledere om at de skal kunne: Motivere og bidra til utvikling av medarbeiderne Etablere og utvikle samarbeid bygd på åpenhet, tillit og utvikling Organisere og fordele arbeidsoppgavene rasjonelt og effektivt Planlegge og lede aktiviteten i samsvar med vedtatt budsjett, handlingsplaner og kommuneplan Opptre synlig og troverdig som representant for arbeidsgiver, og vise forståelse for politiske prosesser og vedtak Ha god dialog med tillitsvalgte Ledere som konstitueres i overordnet stilling, skal som hovedregel ha sin lønn fastsatt utfra det som gjelder for den høyere stillingen. Konstituering benyttes bare når en overordnet stilling blir stående ledig for et lengre tidsrom utover 1 måned. Lønn til fagledere Eksempel Fagleder avlønnes med kr for sitt faglederansvar. Dette skal komme i tillegg til grunnlønn. 13

14 Funksjonslønn Eksempel Funksjonslønn er særskilt lønn for spesielle funksjoner eller oppgaver og kan gis avgrenset for perioden den ansatte har funksjonen. Følgende funksjonstillegg gjelder: Gruppeleder i bosteder for psykisk utviklingshemmede kr Pedagogisk leder i barnehage kr Rehabiliteringskoordinator kr Ansvarlig for turnusveiledning kr Fagansvarlig for lærlinger kr Koordinator kr Tilleggene gis i tillegg til årslønn. Åpen kommunikasjon Eksempel Mulighet til å påvirke egen lønnsutvikling Det er viktig at den enkelte arbeidstaker har kjennskap til muligheter for egen lønnsutvikling. Tiltakene i lokal lønnspolitikk skal bidra til å skape trygghet, inngi tillit og gi arbeidsglede. Kjente og ryddige prosesser med arbeidstakerorganisasjonene ved lønnsfastsettelsen skal bidra til at de ansatte forstår hvordan deres lønn blir fastsatt. Kriteriene for individuelle lønnstillegg skal være kjent for alle. Ledere har særskilt ansvar for at kriteriene er godt kjent og kommunisert med medarbeiderne. Rettferdig lønn Lønn skal føles rettferdig, men rettferdig lønn er ikke nødvendigvis lik lønn. Forskjeller i lønn aksepteres av de ansatte, men forskjellene skal da kunne forklares. Forklarbare forskjeller i lønn må ansatte leve med, f.eks. grunnet marked, ulik kompetanse og ulik jobbutførelse, mens utilsiktede forskjeller søkes rettet opp ved neste/de neste lokale forhandling(ene) Norsk Fysioterapeutforbund og Ergoterapeutene Illustrasjon: Shutterstock Grafisk produksjon: SIGNUS 14

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom MEKLERENS FORSLAG I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom LO Kommune (Sak 2012 013) Unio (Sak 2012-015) YS- Kommune (Sak 2012-014) Akademikerne- kommune (Sak 2012-16) på den ene side og

Detaljer

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom LO Kommune (Sak 2008-005) Unio (Sak 2008-007) YS-Kommune (Sak 2008-006) Akademikerne-kommune (Sak 2008-08) på den ene side

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2008. KS tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2008. KS tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2008 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 2 21. april 2008 - kl 10.00 Innledning Likelønnskommisjonen konkluderer i sin NOU 2008:8 Kjønn og lønn at en del av lønnsgapet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Dok 4 27.04.12 kl 09.30

Dok 4 27.04.12 kl 09.30 Dok 4 27.04.12 kl 09.30 Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 1. Innledning LO Kommune viser til framsatte krav i dokument nr 1 pr 29.mars kl 0900, nr 2 pr 17.april kl 1300 og nr 3 pr 23.april kl 1400. Samtlige

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 3 29. april kl. 10:00 Innledning YS Kommunes målsetting for lønnsutviklingen

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: rådman. II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: rådman. II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/5123 I Arkiv sakid.: 12/1314 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Ingrid K. Altersk;iær I Dato: 21.06.2012

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2012 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2012 KLOKKEN 15:00 1. LØNN a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,7 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2012, dog minst

Detaljer

STANDARDOVERENSKOMSTEN

STANDARDOVERENSKOMSTEN 68 2014/2016 STANDARDOVERENSKOMSTEN MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON MED TILSLUTTEDE LANDSFORENINGER OG DERES MEDLEMMER SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE HANDEL OG KONTOR

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 mellom LA og Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 28 2 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 2008 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 4 30. april 2012 kl. 11.30 Dette kravet erstatter i sin helhet Akademikernes tidligere overleverte krav. Innledning Fornyelse og effektivisering av

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer