HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner"

Transkript

1 HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014

2 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt Den lokale lønnspolitikken skal skape forutsigbarhet og tydeliggjøre kriterier for lokal lønnsdannelse. Lønnspolitikken utøves gjennom lønnsfastsettelse ved tilsetting og tariffestede lønnsforhandlinger/ lønnsreguleringer. Dette er lønnsdannelsen i kommunen. Med en lokal lønnspolitikk forstås et dokument som resultatet av et lokalt samarbeid om hva som skal legges til grunn for lokale lønnstillegg og lønnsplasseringer. Utvikling og praktisering av en lokal lønnspolitikk kan ikke presses frem ved makt. En lokal lønnspolitikk bør være basert på enighet mellom partene, og vil bare få betydning som et godt hjelpemiddel dersom alle parter lokalt ser seg tjent med den. Dette er av vesentlig betydning for å kunne komme frem til enighet i lokale lønnsforhandlinger. Utforming av en omforent lokal lønnspolitikk er selvsagt ikke uproblematisk. På samme måte som forhandlinger er «å gi og ta», vil utformingen av lønnspolitiske formuleringer kunne bli dragkamper med ulike utgangspunkt, og resultatet er ofte et kompromiss. En omforent lokal lønnspolitikk kan således være forskjellig fra arbeidsgivers lønnspolitikk og de ulike arbeidstakerorganisasjonenes lønnspolitikk. Det er viktig at en lokal lønnspolitikk har legitimitet blant de ansatte. Uten legitimitet vil lønnspolitikken være vanskelig å realisere. Lønnspolitikk må derfor diskuteres kontinuerlig med medlemmene. Det må være en kontinuerlig vurdering av innholdet. Selv om det er arbeidsgivers ansvar å ta initiativ til revidering av lokal lønnspolitikk (pkt. 3.2 i HTA), må vi ta egne initiativ og være aktiv medspillere for å utvikle politikken. Lønnspolitikken må gjøres kjent for alle ansatte (pkt. 3.2 HTA), og det er særlig viktig at alle medlemmer får vite hvilke kriterier som skal legges til grunn ved de lokale forhandlingene. En lokal lønnspolitikk har ikke status som en tariffavtale. Selv om man ikke har en omforent lokal lønnspolitikk, eller det ikke er vedtatt en lokal lønnspolitikk, er partene lokalt likevel forpliktet til å føre lokale forhandlinger. Isolert sett kan man lure på om «lokal lønnspolitikk» og «lønnspolitiske retningslinjer» er to forskjellige ting. Men dette er formuleringer som framkommer i samme avsnitt i HTA, og må forstås som to sider av samme sak, dvs. at lønnspolitiske retningslinjer er en del av den lokale lønnspolitikken. Formuleringen innebærer videre at arbeidsgiver kan, etter drøftinger, utforme lønnspolitiske retningslinjer som organisasjonene ikke nødvendigvis er enig i. Dersom lønnspolitikken / de lønnspolitiske retningslinjene ikke er omforente, må drøftingene om kriteriene for hva som skal legges til grunn for lønnsendringer ved lokale forhandlinger, ta utgangspunkt i partenes ulike standpunkter. Hvis partene står veldig langt fra hverandre, kan det bli tungt å komme fram til et resultat. Arbeidsgiver kan vedta egen lønnspolitikk / lønnspolitiske retningslinjer og bruke det som styringsverktøy, selv om organisasjonene ikke er enige. I så tilfelle må Ergoterapeutene og NFF 2

3 sammen med de andre organisasjonene gå offensivt inn i de lønnspolitiske diskusjonene, med sikte på å endre lønnspolitikken mer i tråd med egen politikk. Partene lokalt utarbeider sammen et lønnspolitisk dokument. Det er viktig å få til enighet mellom partene om lønnspolitiske prinsipper og forslag til tiltak på kort og lang sikt. Hovedavtalen er et virkemiddel for tillitsvalgtes medvirkning og medinnflytelse. Den skal bidra til gjensidig forståelse for partenes ulike roller og skal bidra til gode prosesser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på alle nivå. I arbeidet med den lokale lønnspolitikken betyr dette en aktiv deltakelse fra tillitsvalgte med direkte påvirkning på den lokale lønnspolitikken. Hva sier hovedtariffavtalen om lokal lønnspolitikk? «Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Lønnspolitikken skal bl.a. bidra til å motivere til kompetanseutvikling motivere til mer heltid beholde, utvikle og rekruttere sikre kvalitativt gode tjenester Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene, og skal utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement og også vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling. Lønnspolitikken skal legg til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter, og vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling. Kriterier for innplassering i avansementsstillinger fastsettes som en del av den lokale lønnspolitikken. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner omfattes av lokale forhandlinger.» Det siste avsnittet innebærer at disse arbeidstakere skal vurderes på lik linje med øvrige arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene når det gjelder lokale tillegg. Hva skal lokal lønnspolitikk inneholde? Mål for virksomheten og virksomhetens lønnspolitikk Prosedyrer for lokale forhandlinger og lokale prosesser Lokale prinsipper for lønnsfastsettelsen Kriterier for lønnsfastsettelse Seniorpolitiske tiltak Lokale utfordringer mm 3

4 Mål for virksomheten Den lokale lønnspolitikken skal være en plan med målsetting, tiltak og strategi for hvordan lønn skal brukes for å rekruttere, lønne, motivere, utvikle og beholde arbeidstakere. Den lokale lønnspolitikken bør ha sitt grunnlag i kommunens målsettinger og bør også henge sammen med andre viktige dokument i kommunen, som visjon og planer, og være en integrert del av kommunens personalpolitikk. Målene kan være: å benytte lønn som virkemiddel i konkurransen om ettertraktet fagpersonell motivere og synliggjøre den enkelte ansatte gjennom økt fokus på lønn for ansvar, innsats og resultater gi uttelling for relevant kompetanseheving/videreutdanning rekruttere og beholde dyktige medarbeidere gjøre lønn til et virkemiddel for bedre ressursutnyttelse, kvalitet og utvikling Den lokale lønnspolitikken bør være langsiktig for å kunne gi partene lokalt et godt styringsverktøy i forbindelse med lokale forhandlinger og annen lokal lønnsdannelse. Prosedyrer for lokale forhandlinger og lokale prosesser Prosedyrene kan være: Generelt Lønn for den enkelte ansatte fastsettes ved forhandlinger ved tilsetting, ved sentrale forhandlinger og i lokale forhandlinger mellom kommunens arbeidsgiverrepresentanter og arbeidstakerorganisasjonene. Medarbeidere skal på forhånd før arbeidsavtale inngås, vite hva de tilbys i lønn. Dette gjelder også for ansatte som etter organisasjonsendringer går over i annen stilling i kommunen. Hovedtariffavtalens bestemmelser Utgangspunktet for all lønnsfastsetting i kommunen er hovedtariffavtalens lønns- og stillingsbestemmelser. Etter disse er ansatte i kommunen inndelt i tre grupper: Ansatte som får sin lønn fastsatt sentralt og lokalt (kapittel 4) Ansatte som får sin lønn fullt og helt fastsatt lokalt (kapittel 5) Ansatte i lederstillinger rådmann, enhetsledere og virksomhetsledere (kapittel 3.4) Det er stillingen som avgjør hvilken av de tre gruppene den enkelte ansatte vil falle inn under. For ansatte i stillinger som omfattes av kapittel 4 kapittel 5 vil stillingens krav til utdanning være utslagsgivende for avlønning. Lønnsfastsettelsen foregår etter forskjellige regler og ulike prosedyrer for hver av gruppene. For stillinger som omfattes av kapittel 4 er det sentralt fastsatt minstelønnsnivå. Det er ikke tilfelle for stillinger i kapittel 5 og kapittel

5 Elementer for den enkelte ansattes lønn - eksempel Lønnsplassering for den enkelte ansatte i kommunen er avhengig av flere elementer knyttet til a) stillingen b) personen c) arbeidsutførelsen. Ett eller flere av disse elementene ligger bak som grunnlag for den enkelte ansattes lønnsplassering: Stillingens grunnlønn (utdanning, ansiennitet) Funksjoner i stillingen (arbeidsoppgaver, ansvar osv.) Kompetanse utover grunnutdanning (relevant etter- og videreutdanning, realkompetanse osv.) Markedssituasjonen (etterspørsel og konkurranse med annen privat eller offentlig virksomhet) Individuell vurdering av den enkeltes arbeidsutførelse, initiativ og samarbeidsevne Lokale forhandlinger prosedyrer - eksempel Lokale forhandlinger i kommunen foregår slik det er forskrevet i hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser i kapittel 3,4 og retningslinjene i vedlegg 3 i HTA god forhandlingsskikk. Praktiske forhold i forbindelse med krav, forhandlingsrekkefølge, deltakere osv. fastsettes i samråd mellom partene i god tid før forhandlingene igangsettes. For øvrig gjelder: Partenes forhandlere kan fremme egne lønnskrav og forhandle på seg selv. Deltakelse i lokale forhandlinger fra partenes regionale ledd eller fra andre utenfor kommunen, skal varsles skriftlig overfor den annen part i god tid før forhandlingsstart. Deltakere i forhandlingene plikter å hindre at utenforstående får tilgang eller kjennskap til opplysninger om noen personlige forhold dersom slike opplysninger inngår i forhandlingene. Opplysninger om lønnsplassering for enkeltpersoner skal ikke bekjentgjøres for andre før forhandlingene er avsluttet. Uorganiserte har ikke forhandlingsrett og kan ikke fremme egne krav. Lønnspolitiske drøftinger skal gjennomføres en gang pr år. Kriterier og prioriteringer i forbindelse med lokale forhandlinger skal drøftes mellom partene så tidlig som mulig slik at begge parter får tid til å gjennomføre en forsvarlig prosess. Bruk av forhandlingsbestemmelsene - eksempel Lønn til rådmannen(hta 3.4.1) Lønn til rådmann fastsettes av kommunen. Lønnsvurdering skal gjennomføres en gang pr. år og virkningstidspunktet er satt til 1. mai. Rådmannen kan la seg bistå av tillitsvalgt. Rådmannens toppledergruppe/kommunalsjefer (HTA 3.4.1) Lønn til rådmannens toppledergruppe/kommunalsjefer fastsettes etter forhandlinger mellom rådmannen og tillitsvalgte. Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år og virkningstidspunktet er satt til 1. mai. Anke: Dersom partene ikke blir enige, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud blir gjeldende. 5

6 Enhetsledere (HTA 3.4.2) Ledere som rapporter direkte til ledere etter og som har selvstendig, delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar. Lønn til enhetsledere blir fastsatt etter lokale forhandlinger mellom rådmannen og tillitsvalgte. Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år og virkningstidspunktet er satt til 1. mai. Anke: Dersom partene ikke blir enige, blir tvisten avgjort i lokal nemnd jfr. Hovedavtalen del A 6-2. Forhandlinger etter kapittel. 4.A.1 Frist for gjennomføring, virkningstidspunkt og økonomisk ramme for 4.A.1 forhandlinger blir fastsatt i sentrale forhandlinger. Anke: Dersom partene ikke blir enige, blir tvisten søkt løst i organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. Hvis saken ikke blir løst her, kan partene bli enige om at tvisten løses i sentral nemnd jfr. Hovedavtalen del A 6-3. Forhandlinger etter kapittel 4.A.2 særskilte forhandlinger Slike særskilte forhandlinger foregår en gang i året. Når det er avsatt pott til lokale forhandlinger etter 4.A.1, foretas disse forhandlingen først. Anke: Dersom partene ikke blir enige, blir tvisten avgjort i lokal nemnd jfr. Hovedavtalen del A 6-2. Forhandlinger etter kapittel 4.A.3 beholde og rekruttere arbeidstakere Disse forhandlingene foretas umiddelbart etter at krav er fremmet. Anke: Kommer partene ikke til enighet ved forhandlingene, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Forhandlinger etter kapittel 4.A.4 kompetanse Denne forhandlingsbestemmelsen kan tas i bruk umiddelbart etter at krav er fremmet. Anke: Kommer partene ikke til enighet ved forhandlingene, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Forhandlinger etter kapittel 5.1 lokalt lønns- og stillingsregulativ Stillinger i kapittel 5 har kun lokal lønnsdannelse og lønn blir fastsatt etter forhandlinger mellom kommunen og aktuelle tillitsvalgte. Medlemmer i stillingskode 8530 rådgiver og lederstillinger kode 8451 omfattes av denne bestemmelsen. 6

7 Forhandlinger etter kapittel 5.2 årlig lønnsforhandling. Lønnsforhandlingene gjennomføres en gang i året. Tidspunkt for forhandlingene blir tilpasset forhandlingene i de andre kapitlene. Virkningstidspunktet er 1. mai. Anke: Dersom partene ikke blir enige, blir tvisten avgjort i lokal nemnd jfr. Hovedavtalen del A 6-2. Forhandlinger etter kapittel 5.3 annen lønnsregulering Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøftinger med de berørte parter. Slike drøftinger foregår en gang i året. Anke: Kommer partene ikke til enighet ved forhandlingene, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Lokale prinsipper for lønnsfastsettelsen Likelønn Hvordan skal kommunen arbeide aktivt og målrettet for å oppnå full likestilling? Eksempel: Kommunen skal arbeide aktivt og målrettet for å oppnå full likestilling. I lønnspolitisk sammenheng innebærer dette at det ved lønnsfastsettelse i hovedsak skal tas utgangspunkt i arbeidstakernes samlede kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver. Utgangspunktet er at arbeid av lik verdi skal avlønnes likt. Lønnsnivået for kvinnedominerte stillingskategorier skal være like høyt som for tilsvarende mannsdominerte. Lokale lønnstillegg kan benyttes for å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Heltid/deltid Hvordan unngå uønsket deltid og hvordan få kultur for hele stillinger? Eksempel: Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte. En reduksjon av uønsket deltid vil blant annet bidra til at den enkelte arbeidstaker sikres økt inntekt, mer forutsigbar arbeidstid og fritid og øke likestillingen mellom kjønnene. Det må også antas at dette vil gi bedre tjenestekvalitet, forbedret arbeidsmiljølov og redusert sykefravær. Samlet sett vil redusert bruk av uønsket deltid bidra til å forbedre kommunens omdømme og attraktivitet i kampen om arbeidskraften. Kommunen vil til enhver tid ha oversikt over ansatte som har uønsket deltid og dermed kunne lyse ut ledige stillinger internt først. Seniorpolitikk Hvordan få seniorene til å stå lenger i arbeid? 7

8 Eksempel: Kommunen ønsker at flest mulig arbeidstakere skal motiveres til å stå lenger i arbeid. Dette for å sikre en videreføring av eldre arbeidstakeres erfaringskompetanse og kunne nyttiggjøre seg av tilgjengelig arbeidskraft. Tiltak kan være bonusordninger etter fylte 60 år, mer fritid ved at det gis tjenestefri med full lønn i 10 dager etter fylte 62 år og 15 dager etter fylte 64 dager. Det kan også gis permisjon uten lønn inntil tre uker pr år for etter fylte 62 år. Kompetanse læring og utvikling De ansattes kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte selv, kommunen og samfunnet. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutvikling. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkeltes ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Arbeidsgiver har ansvaret for å kartlegge kompetansen i egen virksomhet. På bakgrunn av kompetansekartleggingen og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, både for individ og/eller grupper. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Eksempel: Lønn etter kompetanseprinsippet A Generelt om kompetanse i kommunen For de fleste stillingene i kommunen stiller vi krav til utdanning ved tilsetting. For en del stillinger er krav til kompetanse fastsatt i lov eller forskrift, for andre stillinger står kommune selv fritt til å fastsette hvilken kompetanse vi må ha. I alle tilfeller skal krav til kompetanse fremgå av utlysningsteksten når ledige stillinger lyses ut. Bestått grunnutdanning i en eller annen form er normal inngangsbilletten til stilling i kommunen. For noen stillinger blir det krevd eller ønsket ytterligere kompetanse ut over grunnutdanningen, enten i form av videreutdanning eller relevant erfaring. Generelt skal det være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. Gjeldende hovedtariffavtale inneholder to typer kompetanselønnssystem: 1. Et minstelønnssystem som gir lønn etter kompetansekravene til stillingen. Dette innebærer at personer som har utdanning utover minstekravene til stillingen ikke automatisk får høyere lønn pga utdanningen. 8

9 2. Minstelønnssystemet for undervisningspersonalet som gir lønn etter utdanning, uavhengig av hvilket utdanningsnivå som er krevd for den aktuelle stillingen. Hvis man har videreutdanning for oppfyller formelle kompetansekrav for et nivå høyere, har man automatisk rett til lønn etter det høyere nivået. B Formalkompetanse/realkompetanse Når det gjelder kompetansebegrepet deler man dette gjerne i to: formalkompetanse og realkompetanse. Formalkompetanse er den kompetansen en arbeidstaker har i kraft av formell utdanning, mens realkompetanse er den kompetansen en arbeidstaker faktisk har gjennom praktisk jobbutførelse uavhengig av utdanning. Det er vanskelig til enhver tid å ha oversikt over realkompetansen til arbeidstakerne. Lønnsjustering knyttet til realkompetanse blir knyttet til resultat og utvikling i arbeids- og ansvarsområde til den enkelte ansatte. C Retningslinjer for et lokalt kompetanselønnssystem Fullført etter-/videreutdanning gir uttelling i form av lønnstillegg etter tabellen under når følgende vilkår er oppfylt: Etter- eller videreutdanning er direkte relevant i den aktuelle arbeidssituasjonen Utdanningen er etterspurt av og avtalt med arbeidsgiver Dersom etter- eller videreutdanningen gir uttelling etter sentral avtale, gis det ikke lønnstillegg etter det lokale kompetanselønnssystemet. Prinsippet er at samme utdanning bare blir godtgjort en gang. Lønnstillegg etter tabellen blir vurdert ved tilsetting. For den som allerede er tilsatt i kommunen, gis lønnstillegg fra måneden etter at det er fremlagt gyldig dokumentasjon på fullført og bestått videre-/ etterutdanning. D Tabell for vurdering av tillegg etter økt formalkompetanse: For tilsatte med utdanning på fagarbeidernivå: Utdanningslengde Tillegg i årslønn Tilsvarende 1 års vgs. utdanning Tilsvarende ½ års vgs. utdanning

10 For tilsatte med utdanning på høyskole-/universitetsnivå: Utdanningslengde Tillegg i årslønn 2 år eller mer (120 studiepoeng) år (60 studiepoeng) ½ år (30 studiepoeng) ¼ år (15 studiepoeng) E Etter-/og videreutdanning som gir automatisk lønnsøkning For tilsatte som kommer inn under avtaleverket for undervisningspersonell vil lønnsøkning og opprykk skje fra den dato eksamen er bestått. For øvrige ansatte vil lønnsøkningen skje fra den 1. i påfølgende måned etter at dokumentert eksamen/fagprøve er bestått. F Etter-/videreutdanning som ikke gir automatisk lønnsøkning Oppfyller ikke etter-/videreutdanningen retningslinjene for kommunens lokale kompetanselønnssystem, må vedkommende fremme krav om opprykk i forbindelse med de lokale forhandlingene. I dette eksempelet fra en kommune, er ikke kriterier for bruk av avansementstillinger, hvordan ta i bruk kodene for kategorien høyskoleutdanning med ytterligere utdanning og hvordan ta i bruk koden master med. Eksempler fra andre kommuner vedrørende disse forholdene: Avansementstillinger: I forbindelse med tariffoppgjøret pr ble partene enige om å ta i bruk avansementstillinger i kapittel 4 med en anbefalt godtgjøring på om lag kr som en veiledet norm for lønnstillegg etter 1 års relevant videre-/etterutdanning og /eller vurdert realkompetanse. For relevant videre-/ etterutdanning av kortere varighet enn 1 år, dog begrenset nedad til 3 måneder, benyttes lønnsrelasjonene forholdsmessig. Partene lokalt avtaler hvilke avansementkoder som skal tas i bruk og kriterier for dette for tariffperioden. Endring av tittel og årslønn gjøres automatisk etter at dokumentasjon for tilleggsutdanning/ realkompetanse er fremlagt. Dersom ansatte i avansementstilling oppnår ytterligere 30 studiepoeng, og dette gir automatisk opprykk til annen grunnstilling, faller tillegget for romertall I-stillingen bort. 10

11 Følgende avansementstillinger ble opprettet for perioden i kommunen: Spesialhjelpepleier, spesialomsorgsarbeider og spesialhelsefagarbeider - - Sykepleier I - - Spesialfysioterapeut I Spesialfysioterapeuter som har godkjent minimum 30 studiepoeng i inneværende tariffperiode: Videreutdanning i fysioterapi for eldre Videreutdanning i fysioterapi for barn og unge Videreutdanning i folkehelsearbeid Fysioterapispesifikk videreutdanning. Emner fra følgende spesialistutdanning, men ikke på spesialist/masternivå: Barne- og ungdomsfysioterapi Geriatrisk fysioterapi Endringsfokusert veiledning Nevrologisk fysioterapi 30 studiepoeng 30 studiepoeng 30 studiepoeng Kurs med godkjent kursoppgave tilsvarende ½ års studier Spesialergoterapeut Videreutdanning i barns helse Videreutdanning i eldres helse Videreutdanning i folkehelse Videreutdanning i psykisk helse Videreutdanning i somatisk helse Ergoterapispesifikk videreutdanning. Emner fra følgende spesialutdanning, men ikke på spesialist/masternivå: Allmenn helse Arbeidshelse 30 studiepoeng 15 el 30 studiepoeng 30 studiepoeng 30 studiepoeng 30 studiepoeng Kurs med godkjent kursoppgave tilsvarende ½ års studier 11

12 Det er ingen rapporteringskode som heter spesialergoterapeut I. Spesialergoterapeut ligger som rapporteringsbenevnelse til stillingskode 7710 Tverrfaglig. Det er likevel mulig å etablere spesialergoterapeut I som lokal avansementskode. Det krever at partene er enige om det. I dette eksemplet er det ikke sagt hvordan partene skal ta i bruk avansementstillingen Fysioterapeut I eller Ergoterapeut I. Master: Fra gis ansatte som har tatt mastergrad, avlønning som master selv om det det ikke var krav om dette ved ansettelsen. Dette gjelder mastergrad innen avtalte* fagområder som er relevant for kommunen. Dette gjelder også ved nyansettelser. *For fysioterapeuter gjelder følgende: Spesialist i fysioterapi Fysioterapeuter med godkjent spesialistutdanning godkjent etter kriterier for spesialistutdanning fra Norsk Fysioterapeutforbund. Følgende master/spesialistutdanning for fysioterapeuter gir avlønning som master: Master i klinisk helsearbeid Master program i helsefag fysioterapivitenskap Master i helsefagvitenskap Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Spesialist i geriatrisk fysioterapi Spesialist i allmenn fysioterapi For ergoterapeuter gjelder følgende: Spesialist i ergoterapi Ergoterapeuter med godkjent spesialistutdanning godkjent etter kriterier for spesialistutdanning fra Norsk Ergoterapeutforbund. 12

13 Følgende master/spesialistutdanning for ergoterapeuter gir avlønning som master: Master i aktivitet og bevegelse Master i ergoterapi Master i helsevitenskap EURO master i ergoterapi Master i psykisk helsearbeid Spesialist i allmennhelse Spesialist i arbeidshelse Spesialist i barns helse Spesialist i eldres helse Spesialist i folkehelse Spesialist i psykisk helse Spesialist i somatisk helse Lønn til ledere Eksempel Lønn til rådmann, enhetsledere og virksomhetsledere i kommunen vurderes en gang i året. Lønn til enhetsledere og virksomhetsledere fastsettes etter forhandlinger ut fra kriteriene i HTA kapittel 3.4 og det som er avtalt i den enkeltes lederavtale. I tillegg til de generelle krav som gjelder for alle ansatte, stilles det spesielle krav til ledere om at de skal kunne: Motivere og bidra til utvikling av medarbeiderne Etablere og utvikle samarbeid bygd på åpenhet, tillit og utvikling Organisere og fordele arbeidsoppgavene rasjonelt og effektivt Planlegge og lede aktiviteten i samsvar med vedtatt budsjett, handlingsplaner og kommuneplan Opptre synlig og troverdig som representant for arbeidsgiver, og vise forståelse for politiske prosesser og vedtak Ha god dialog med tillitsvalgte Ledere som konstitueres i overordnet stilling, skal som hovedregel ha sin lønn fastsatt utfra det som gjelder for den høyere stillingen. Konstituering benyttes bare når en overordnet stilling blir stående ledig for et lengre tidsrom utover 1 måned. Lønn til fagledere Eksempel Fagleder avlønnes med kr for sitt faglederansvar. Dette skal komme i tillegg til grunnlønn. 13

14 Funksjonslønn Eksempel Funksjonslønn er særskilt lønn for spesielle funksjoner eller oppgaver og kan gis avgrenset for perioden den ansatte har funksjonen. Følgende funksjonstillegg gjelder: Gruppeleder i bosteder for psykisk utviklingshemmede kr Pedagogisk leder i barnehage kr Rehabiliteringskoordinator kr Ansvarlig for turnusveiledning kr Fagansvarlig for lærlinger kr Koordinator kr Tilleggene gis i tillegg til årslønn. Åpen kommunikasjon Eksempel Mulighet til å påvirke egen lønnsutvikling Det er viktig at den enkelte arbeidstaker har kjennskap til muligheter for egen lønnsutvikling. Tiltakene i lokal lønnspolitikk skal bidra til å skape trygghet, inngi tillit og gi arbeidsglede. Kjente og ryddige prosesser med arbeidstakerorganisasjonene ved lønnsfastsettelsen skal bidra til at de ansatte forstår hvordan deres lønn blir fastsatt. Kriteriene for individuelle lønnstillegg skal være kjent for alle. Ledere har særskilt ansvar for at kriteriene er godt kjent og kommunisert med medarbeiderne. Rettferdig lønn Lønn skal føles rettferdig, men rettferdig lønn er ikke nødvendigvis lik lønn. Forskjeller i lønn aksepteres av de ansatte, men forskjellene skal da kunne forklares. Forklarbare forskjeller i lønn må ansatte leve med, f.eks. grunnet marked, ulik kompetanse og ulik jobbutførelse, mens utilsiktede forskjeller søkes rettet opp ved neste/de neste lokale forhandling(ene) Norsk Fysioterapeutforbund og Ergoterapeutene Illustrasjon: Shutterstock Grafisk produksjon: SIGNUS 14

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2-1 Forhandlingsbestemmelser 2-2 Seniorpolitiske tiltak 2-3 Forhandlingsutvalg 2-4 Forhandlingsstruktur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/5995 Klassering: 515 Saksbehandler: Karsten Saugestad LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Sørum kommunes lønnspolitikk

Sørum kommunes lønnspolitikk Sørum kommunes lønnspolitikk Vedtatt av Administrasjonsutvalget 15.08.01, sist revidert; ØA 09.06.2010 1 2 Innholdsfortegnelse: Innledning Sørum kommunes lønnspolitikk.... 4 DEL I.... 4 1. Mål... 4 2.

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune

Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune En orientering til ledere og medarbeidere august 2017 Side 1 av 14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lokal lønnspolitikk... 3 3. Lønn og hovedtariffavtalen... 4 3.1 HTA

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013 Søgne kommune Arkiv: 500 Saksmappe: 2010/3354-34084/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 24.10.2013 Saksframlegg Lønnspolitisk plan 2014-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E Publisert: Januar 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk... 4 2 Bruk av lønnspolitikken... 4 3 Attraktive arbeidsplasser...

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse.

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse. Lønnspolitiske retningslinjer ved Universitetet i Stavanger Gjeldende fra 1. februar 2011 1. GENERELT De lønnspolitiske retningslinjene er en del av universitetets personalpolitikk. Målet for lønnspolitikken

Detaljer

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Nytt lønnssystem med felles sentrale lønnsstiger Siden hovedtariffoppgjøret i 2008 har lokale lønnstillegg helt eller delvis blitt videreført

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 (Vedtatt av Rådmannen 05.05.2014) Innhold 1 Lønnsfastsettelse i Mandal kommune... 2 1.1 Innledning... 2 1.2. Forhandlingssystemet... 2 1.2.1 Avtalestrukturen... 2

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune Sak 17/2545

Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune Sak 17/2545 Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune Sak 17/2545 Innhold 1 Innledning 3 2 Mål for lønnspolitikken 3 3 Generelt 4 4 Forventninger til arbeidstakere 4 5 Lønns og stillingsbestemmelser 5 5.1 Lønnsplassering

Detaljer

Kompetanse på dagsorden hva nå? Tips og råd til tillitsvalgte

Kompetanse på dagsorden hva nå? Tips og råd til tillitsvalgte Kompetanse på dagsorden hva nå? Tips og råd til tillitsvalgte De gode hensiktene i tariffoppgjøret 2008 Innledning I tariffoppgjøret 2008 fikk kompetanse stor oppmerksomhet. Det var enighet mellom KS

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

INTERNT NOTAT. Rådmannen. Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan. Innhold. KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken. KAPITTEL 2 Lønnsregulering

INTERNT NOTAT. Rådmannen. Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan. Innhold. KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken. KAPITTEL 2 Lønnsregulering INTERNT NOTAT Rådmannen Til: Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 520 &30 S.nr: 05/00121-008 Sbh: RL 09.06.2006 L.nr: 004998/05 Innhold KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE 2017-2020 Innhold Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnspolitikk... 1 Innledning og avgrensing... 2 Hovedutfordringer...

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN. Godkjent av AMU , sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret , sak 15/33

LØNNSPOLITISK PLAN. Godkjent av AMU , sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret , sak 15/33 LØNNSPOLITISK PLAN Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/33 i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 MÅL FOR DEN LOKALE LØNNSPOLITIKKEN... 1 2. LØNNSPLASSERING

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument Foto: istockphoto Lønnspolitisk dokument 2013-2016 Innhold Innledning... 1 1. Overordnet... 1 2. Lokale forhandlinger... 1 2.1 Generelle årlige forhandlinger... 2 2.2 Særskilte forhandlinger... 3 2.3 Forhandlinger

Detaljer

KS tariffområde. Lokale forhandlinger. Utdanningsforbundets veiledningshefte Revidert utgave september 2012

KS tariffområde. Lokale forhandlinger. Utdanningsforbundets veiledningshefte Revidert utgave september 2012 KS tariffområde Lokale forhandlinger Utdanningsforbundets veiledningshefte 2012 Revidert utgave september 2012 Veiledningshefte lokale forhandlinger KS, revidert utgave september 2012 2 Forord Veiledningsheftet

Detaljer

Lønnspolitisk plan revidering

Lønnspolitisk plan revidering Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2012 14079/2012 2011/1150 515 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/9 Organisasjonsutvalget 08.05.2012 12/14 Bystyret 24.05.2012

Detaljer

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål I 2017 er det forhandlinger i alle kapitler i KS-avtalen. Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom

Detaljer

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons / DOK2 14JUNI2012 KL 1400 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons tariffområde 1mai2012 Fagforbundet Musikemes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer