Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune"

Transkript

1 Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune En orientering til ledere og medarbeidere august 2017 Side 1 av 14

2 Innhold 1. Innledning Lokal lønnspolitikk Lønn og hovedtariffavtalen HTA Kap. 3.4 Ledere og HTA kap HTA kap Krav og tilbud ved forhandlinger Hvordan ansatte kan påvirke sin egen lønnsutvikling Lønnssamtale- HTA kap Kompetanse og kompetanseutvikling Lønn som bidrar til å løse rekruttere- og beholdeutfordringer En likestilt lønnspolitikk Lønnspolitikk med legitimitet hos de ansatte og arbeidstakerorganisasjonene Lønn som stimulerer til god ledelse Side 2 av 14

3 1. Innledning Kommunens lønnssystem forutsetter at det utarbeides en lokal lønnspolitikk som gjøres kjent for alle ansatte. Dette for å skape forutsigbarhet og mulighet for ansatte til å innrette seg etter lønnspolitikken. Se hovedtariffavtalens (HTA) kap. 3.2 «Lokal lønnspolitikk». Lokal lønnspolitikk er samlet i dokumentet «Lønnspolitisk plattform». Den er forankret i kommuneplanen, kommunedelplaner og Lunner kommunes arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av den lokale lønnspolitikken. Den utformes i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kriterier for lokale lønnstillegg er en del av dette arbeidet. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene. Dokumentet ble første gang utarbeidet i 2005 og iverksatt året etter. Det ble justert i 2010, revidert i 2014 og justert i «Lønnspolitisk plattform» beskriver prioriteringene i den lokale lønnspolitikken. Den skal gjøre ansatte og deres organisasjoner kjent med hva som danner grunnlag for lønnsplassering og lønnsutvikling. Denne orienteringen er utarbeidet for at ansatte og ledere skal vite hva som virker inn på lønnsdannelsen og kjennetegner Lunner kommunes overordnede lønnspolitikk. Dette vil bidra til større forutsigbarhet både for arbeidsgivers representanter og arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte forut for lokale lønnsforhandlinger og ved annet lønnspolitisk arbeid i kommunen. I vedlegg til orienteringen gis det en forklaring på ord og uttrykk. 2. Lokal lønnspolitikk Både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene (partene i hovedtariffavtalen) har utviklet mål, systemer og planer for sin lønnspolitikk, innenfor det rammeverk kommunal hovedtariffavtale (HTA) gir. Med lønnspolitikk forstår vi en målrettet bruk av lønn som personalpolitisk virkemiddel. Lønnspolitikken er en del av arbeidsgiverpolitikken. Lunner kommunes «Arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag» ble revidert i 2010 etter en prosess der alle enheter, ledere og tillitsvalgte hadde anledning til å gi sine innspill. Side 3 av 14

4 I heftet «Arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag» synliggjøres overordnede mål, verdisett, holdninger og handlinger som arbeidsgiver står for og skal praktisere overfor sine medarbeidere. Våre viktigste kulturtrekk skal være verdibasert ledelse, medarbeiderskap, kompetanse og medvirkning. Våre verdier er åpenhet, støtte, dialog og lojalitet. Lokal lønnspolitikk skal bl.a. bidra til å: sikre kvalitativt gode tjenester motivere til kompetanseutvikling motivere til mer heltid beholde, utvikle og rekruttere fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene Den lokale lønnspolitikken skal: være utformet og virke slik at kvinner og menn blir likebehandlet ved vurdering av lønn og avansement legge til rette for avansementsmuligheter, både faglige og ledelsesmessige karriereveier angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling vise hvordan tilegnet kompetanse kan gi lønnsmessig uttelling Lønn er betaling for arbeid. Arbeidsgiver skal bruke et system som belønner ansvar, innsats, engasjement, kompetanse og avtalt kompetanseutvikling. Lønn er også et virkemiddel for å rekruttere og beholde særlig kompetente medarbeidere. God ledelse og motiverte medarbeidere som trives er viktig for kvalitet i tjenestene, et godt arbeidsmiljø og fagmiljø. Opplevelsen av å bli sett, anerkjent og rettferdig vurdert, er vesentlig for de fleste. En forutsigbar lønnspolitikk vil bygge opp under dette. Lunner kommunes hovedoppgaver er å levere tjenester til kommunens innbyggere med god kvalitet. Kommunens lønnspolitikk skal understøtte dette. 3. Lønn og hovedtariffavtalen I Norge er det hovedorganisasjoner (arbeidslivets parter) som forhandler fram hvor stor lønnsutviklingen skal være, rammen for et oppgjør, og hvilke lønnsnivå som skal gjelde for Side 4 av 14

5 de fleste yrkesgrupper. «Frontfagsmodellen» i privat sektor gir føringer for hvor stor rammen i kommunesektoren blir. Tariffavtalen regulerer hvilke handlingsrom lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte skal ha for å utøve lokal lønnspolitikk. Den regulerer også lønnsdannelsen og lønnsreguleringen for alle arbeidstakere i norske kommuner og fylkeskommuner. I kommunesektoren er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS som inngår tariffavtaler med hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden. Hovedtariffavtalen (HTA) for kommunesektoren er inndelt i 3 forhandlingskapitler: 3.1 HTA Kap. 3.4 Ledere og HTA kap. 5 Stillinger hvor hovedregelen er at det kreves høyere akademisk utdanning, er plassert i HTA kap. 5. Sammen med ledere i kap 3.4 utgjør disse om lag 5 % av arbeidstakerne hos Lunner kommune. All lønnsdannelse skjer lokalt. Disse stillingene følger verken minstelønnsnivåer eller ansiennitetsstiger i hovedtariffavtalen. Alle lønnsforhandlinger foregår mellom partene i kommunen. HTA gir kriterier som skal tillegges vekt når lønn vurderes for disse stillingene. Stillingene er i større grad forskjellige fra hverandre, i motsetning til de store, tjenesteytende gruppene. Ved forhandlingene lokalt kan partene avtale både generelle og individuelle tillegg for disse stillingene. Har du en stilling med stillingskode (de fire sifrene før stillingsbenevnelsen) som begynner med et 8 tall er den i HTA kap. 5 og begynner den med et 9 tall er den i HTA kap HTA kap. 4 Stillinger med i hovedsak garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet. 95 % av arbeidstakerne hos Lunner kommune får hele eller store deler av sin lønn regulert gjennom dette kapitlet. Sentrale tariffparter avsetter normalt en pott penger til lokale lønnsforhandlinger for disse stillingene hvert annet år. Pottens størrelse varierer fra gang til gang. Førstelinjeledere (avdelingsledere, arbeidsledere) og fagledere blir også forhandlet i dette kapitlet. Et fellestrekk for de som arbeider i stillinger innplassert i dette kapitlet, er at de tilhører store grupper der arbeidsoppgaver, ansvar og kompleksitet er ganske lik. De har mesteparten av arbeidstiden i direkte kontakt med kommunens innbyggere. Eksempler på slike stillinger er lærere, vernepleiere, sykepleiere, barnehagelærere, fagarbeidere, hjelpepleiere, pleiemedarbeidere, renholdere og assistenter. Side 5 av 14

6 Har du en stilling med stillingskode (de fire sifrene før stillingsbenevnelsen) som begynner med et 6 eller 7 tall så tilhører din stilling kap. 4 i HTA. I lokale forhandlinger er det ofte søkelys på grupper, men i noen tilfeller gis det tillegg etter individuell vurdering (endret stillingsinnhold/ansvarsområde, økt kompetanse, innsats, resultater, rekruttere/beholde). Når det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger for stillinger i kap. 4, må resultatet også sees i sammenheng med det som er gitt i sentrale forhandlinger. Hovedtariffavtalen er på denne måten førende for all lønnspolitikk vi praktiserer hos Lunner kommune gjennom lønnsplassering, lønnsregulering og lønnsforhandlinger. Lønnstillegg gis som krone eller prosenttillegg. I kommunesektoren foregår lønnsforhandlingene mellom arbeidslivets parter. Dette gjelder både ved sentrale lønnsoppgjør og ved lokale lønnsforhandlinger. I Norge er det lang tradisjon for at de beste løsninger i lønnspolitikken finnes gjennom forhandlinger. Arbeidstakere som ikke er organisert (uorganiserte) følger lønnsnivåene og lønnstilleggene som avtales gjennom de sentrale tariffoppgjørene, og ivaretas i lokale forhandlinger ensidig av arbeidsgiver. Ved ansettelse er det arbeidsgiver som gir opplysninger om lønnsnivå og fastsetter lønnen. Før en søker takker ja til en stilling, kan han eller hun fremme lønnskrav selv, direkte overfor arbeidsgiver. Arbeidstakerorganisasjonene kan være behjelpelige med å gi informasjon om hva som er normalt lønnsnivå i en stilling. 4. Krav og tilbud ved forhandlinger Ved sentrale forhandlinger er det hovedsammenslutningene LO, UNIO, YS og Akademikerne i kommunesektoren som fremmer krav på vegne av arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsgiverorganisasjonen KS gir tilbud på vegne av sine medlemmer (alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo som er eget tariffområde). I forberedelsene til lokale lønnsforhandlinger gjennomfører arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene to (2) lønnspolitiske drøftingsmøter. I disse møtene presenterer bl.a. arbeidsgiver sine prioriteringer (arbeidsgiverprofil) og arbeidstakerorganisasjonene fremmer sine prioriteringer. Profilene blir sammenstilt for å synliggjøre likheter og ulikheter i prioriteringene. Uklarheter blir avklart mellom partene. Sentralt tariffoppgjør blir gjennomgått og virkninger av dette vurdert. Partene blir i møtene enige om opplegg, tidsplan, gjennomføring og evaluering av bl.a. forhandlingsresultater. Ved lokale forhandlinger fremmer den enkelte arbeidstakerorganisasjon krav overfor Lunner kommune. Arbeidsgiver fremmer sine krav overfor de arbeidstakerorganisasjonene Side 6 av 14

7 som her rett til å føre lønnsforhandlinger med kommunen. For tiden er dette 20 arbeidstakerorganisasjoner. Lønnskravene som arbeidstakerorganisasjonene fremmer lokalt på vegne av sine medlemmer, framkommer etter en dialog med medlemmene. Krav fremmes skriftlig. Organisasjonene informerer sine medlemmer om hvilke prosesser som gjelder for den enkelte organisasjon. Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner omfattes av lokale forhandlinger. På arbeidsgiversiden fremmer linjeledere sine prioriteringer i dialog med arbeidsgivers forhandlingsutvalg. Utvalget samordner innspillene og fremmer arbeidsgivers krav skriftlig. Til hjelp i forberedelsene er det utarbeidet lønnsstatistikker av KS og lønnsoversikter lokalt. Arbeidsgivers 1. tilbud utgjør ca 60 % av rammen. Første tilbud legges fram slik: til kap forhandlingene, seinest 1 uke før forhandlingene starter til kap. 5.1, og forhandlinger, ved åpningen av forhandlingene den dagen disse starter Vil du vite mer om hvordan vi forbereder og gjennomfører forhandlingene, les vedlegg 1, 2, 3 og 4 til dokumentet «Lønnspolitisk plattform». 5. Hvordan ansatte kan påvirke sin egen lønnsutvikling 5.1. Lønnssamtale- HTA kap Arbeidstaker kan be om en lønnssamtale. Denne gjennomføres mellom overordnet leder (arbeidsgiver) og arbeidstaker, setter lønnspolitikken i system og gir et grunnlag for å komme fram til en felles forståelse. Momenter knyttet til lønnssamtalen: Arbeidsgiver og arbeidstaker skal diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker kan oppnå bedre lønnsutvikling Informasjonsgrunnlag for bruken av individuelle tillegg Avholdes første gang i etterkant av de lokale lønnsforhandlingene. Deretter i forkant til disse forhandlingene under vurderingsfasen for å gi individuelle tillegg Vurderingskriteriene er «verktøyet» for definering av arbeidstakers jobbutførelse. Gir mulighet for arbeidsgiver og arbeidstaker til å diskutere jobbutførelsen. Minsker muligheten for at det oppstår tilfeldigheter og urettferdighet Rammen rundt lønnssamtalen er de gitte vurderingskriterier Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte Det skal skrives referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det Husk at lønnssamtalen skal omfatte alle fast ansatte også de som er i foreldrepermisjon eller annen lønnet permisjon. Alle skal ha de samme muligheter til å kunne påvirke sin lønn gjennom samtaler. Side 7 av 14

8 5.2. Kompetanse og kompetanseutvikling Kommunesektorens lønnssystem er i hovedsak bygget opp som et kompetanselønnssystem. Der gjelder ulike lønnsnivåer for ufaglærte, faglærte, høgskole- og universitetsutdannede. For Lunner kommune som arbeidsgiver, er det viktig at lønnspolitikken bygger opp under kommunens overordnede mål: «Produksjon av prioriterte tjenester til rett tid i riktig mengde og kvalitet gjennom effektiv ressursbruk og forsvarlig myndighetsutøvelse». Lønnspolitikken skal enda mer rettes mot enkeltmedarbeideres totale kompetanse og bl.a. bidra til riktig omfang og kvalitet i tjenestene. Kompetanse sees som betydningsfullt for kvalitet i tjenestene herunder sammenhengen til heltidskultur og nærvær. Lønnssystemet må derfor reflekteres i lønnspolitikken. I medarbeidersamtalen kan spørsmålet om utvikling av ens kompetanse for å bidra til å styrke tjenestekvalitet og/eller fremme av egen karriere tas opp. Leder og medarbeider kan for eksempel avtale utviklingsmål. Kompetanseplan vil være viktig i denne sammenhengen. Realkompetanse er viktig og skal ikke undervurderes, men for mange små stillinger er den formelle kompetansen en nødvendig forutsetning for å kunne utvikle enheten og seg selv. Dette er svært viktig i perspektivet heltidskultur. Derfor er en sammenheng mellom lønnsfastsettelsen og den formelle kompetansen viktig. På landsbasis er Lunner kommune med sine vel 9000 innbyggere, en mellomstor kommune. På Hadeland er Lunner kommune nest største lokale arbeidsgiver med i overkant av 700 fast ansatte. Det gir våre medarbeidere muligheten til å utvikle sin kompetanse, karriere og derved påvirke sin egen lønnsutvikling. Fra 1996 har over 100 medarbeidere utviklet seg fra ufaglærte assistenter/ pleiemedarbeidere til å bli fagarbeidere. Dette har de gjort samtidig med å være i jobb hos Lunner kommune. På samme måte har mange faglærte tatt høyskoleutdanning. Godt over 100 har tatt relevant etter-/videreutdanning på fagskole eller høgskolenivå. En slik kompetanseutvikling, i tillegg til å utvikle seg faglig, har gitt lønnsmessig uttelling. For noen har økt kompetanse gitt opprykk til en høyere lønnet stilling Lønn som bidrar til å løse rekruttere- og beholdeutfordringer Lunner kommune opplever god tilgang på arbeidskraft på de fleste fagområder. Dette henger bl.a. sammen med at mange bor på Hadeland, men pendler ut av regionen for å jobbe. Men som i arbeidslivet for øvrig er det på noen fagområder utfordrende å sikre nødvendig kompetanse. Ekstra utfordrende blir det når vi ikke har mulighet til å etterkomme lønnsnivået fullt ut i konkurranse med det private arbeidsmarked. Lønn må i slike sammenhenger sees i sammenheng med andre elementer i arbeidsgiverpolitikken som god tjenestepensjonsordning og gode personalordninger. Forutsigbarhet i jobben, kombinert med utfordrende og interessante arbeidsoppgaver, samt gode utviklingsmuligheter, er viktig for mange medarbeidere. Side 8 av 14

9 På områder hvor vi konkurrerer med andre offentlige virksomheter, er det viktig å kunne tilby en konkurransedyktig lønn. Dette er områder der vi i årene framover forventer knapphet på arbeidskraft bl.a. som følge av utfordringer i sammensetning av befolkningen. En aktiv og velfundert arbeidsgiverpolitikk kan virke positivt inn både på kommunens og de kommunale yrkers omdømme, og slik sett gi kommunen et bedre utgangspunkt for å møte framtidens utfordringer. Lunner kommune skal fortsette med å bruke både lønnsfastsetting ved ansettelse, ordinære årlige lønnsforhandlinger og særforhandlinger på en slik måte at vi både kan rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft En likestilt lønnspolitikk De lokale tariffparter har siden slutten av 1980-tallet hatt et vedvarende søkelys på likestilling i lønnspolitikken. Det er et mål å ha en lønnspolitikk som ivaretar og fremmer likestilling mellom kjønnene. Hovedtariffavtalen legger også stor vekt på dette. I Lunner kommune dominerer kvinnene i helse, omsorg og oppvekst. Menn dominerer i de tekniske yrkene. Forholdet kvinner og menn er 80/20. I snitt tjener kvinner per måned litt mer enn menn i samme stillingskode eller ansattgruppe. Jf. Tabell 3 i PAI statistikken per Vi skal fortsatt analysere kvinners og menns lønnsutvikling. Lunner kommune vil fortsatt ha som mål å føre en lønnspolitikk som bidrar til likestilling mellom kjønnene. Kompetanseutvikling peker seg ut som en god måte for både kvinner og menn til å fremme sin karriere og lønnsutvikling Lønnspolitikk med legitimitet hos de ansatte og arbeidstakerorganisasjonene Tradisjonelt har det vært små lønnsforskjeller i kommunesektoren. I de seineste årene har det imidlertid vært en tendens til sterkere lønnsøkning blant langtidsutdannede og ledere enn for de store arbeidstakergruppene. Større lønnsforskjeller som skyldes press i markedet, er det utfordrende å skape forståelse for. Nødvendige lønnstiltak, for å rekruttere og beholde spisskompetanse i enkelte fag- og lederstillinger, fører til lønnsforskjeller mellom kolleger innad i enheter, og forskjeller mellom ulike fagfelt og typer kompetanse. Når nye ansatte med høy formell kompetanse rekrutteres inn i organisasjonen, kan det oppstå lønnsforskjeller i forhold til de som arbeider der fra før. Dette gjelder også der nyansatte oppnår «topplønn» uten full lønnsansiennitet. De som arbeider der fra før opplever gjerne at de må bidra med innføring, veiledning og opplæring av den nyansatte. For disse kan det være vanskelig å forstå at denne skal tjene mer enn de selv. Noen ganger skyldes lønnsforskjeller innad i avdelinger og på tvers mellom avdelinger at enkeltpersoner pga. omplassering fra høyere lønnet stilling, har fått beholde sin lønn. HTA Side 9 av 14

10 gir ansatte rett til å beholde sin lønn som personlig ordning av ulike årsaker ved omplassering til lavere lønnet stilling. Nødvendige tiltak for å rekruttere og beholde spisskompetanse, kan noen ganger gi større lønnsforskjeller enn det som har vært vanlig både innad og mellom avdelinger/enheter. Der noen typer kompetanse er vanskelig å få tak, må ledere være forberedt på å håndtere slike forskjeller innad i egen avdeling. For å skape legitimitet for lønnspolitikken er det viktig at kriteriene for lønnsdannelse og lønnsforhandlinger er forutsigbare. I gjennomføringen av lønnspolitiske drøftingsmøter og lønnsforhandlinger har partene et felles ansvar for å sikre slik forutsigbarhet. Dette vil bidra til en mer legitim lønnspolitikk. Partenes opplæring og kommunikasjon av forhold som påvirker lønnsdannelsen vil også bidra til større forståelse for lønnspolitikken. Arbeidsgiver og de ulike arbeidstakerorganisasjonene kan ha ulike prioriteringer og målsettinger med lønnsforhandlinger. Forståelse og aksept for dette, samt respekt for hverandre og for tariffavtalen, kan også bidra til større legitimitet hos de ansatte og arbeidstakerorganisasjonene Lønn som stimulerer til god ledelse Lunner kommune er avhengig av kompetente og dyktige ledere på alle nivåer i kommuneorganisasjonen. God ledelse har avgjørende betydning for kvaliteten på tjenestene til brukerne, medarbeiderne og ressursutnyttelsen. Lønnspolitikken må i så stor grad som mulig bygge opp under god ledelse. Både ansvarsområde, kompleksitet og krav til kvalifikasjoner vil være bestemmende for lederstillingers lønnsnivå. I hovedtariffavtalens kap presiseres følgende kriterier: - Endret ansvarsområde - Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål - Utøvelse av lederskap - Betydelige organisatoriske endringer - Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft Det har over tid blitt utviklet lokale kriterier i tillegg for lederlønn. Eksempler på slike er: personalansvar o antall årsverk fast ansatte o lønnsnivået for fagstillinger en leder kompleksitet o antall tjenester å lede erfaring Side 10 av 14

11 o antall år ledererfaring utdanningsnivået til leder Dette vil sammen med kriteriene i HTA være utgangspunkt for både lønnsplassering ved ansettelsen og for de ordinære lønnsforhandlingene. Lederavtaler, ledersamtaler, bidrag til iverksetting av våre kulturtrekk og verdier, resultater fra medarbeider- og brukerundersøkelser er eksempler på verktøy som kan nyttes ved arbeidsgivers prioriteringer ved lønnsforhandlinger for ledere. Det skal være en sammenheng mellom de resultater og effekter en leder presterer og den lønnsutvikling som kan påregnes. Siden lønnsforhandlingene forgår mellom tariffpartene, er det opp til partene å drøfte og forhandle om hvordan profilen på tilleggene skal være. Partene er i fellesskap opptatt av at lønnen i lederstillinger må ligge på et nivå som gjør det motiverende å ta på seg det ansvaret som følger med en lederstilling. I praksis kan det allikevel være uenighet om hvilke prioriteringer som faktisk skal gjøres innenfor det som er disponibel ramme i forhandlingene. Lunner kommune har lederstillinger på ulike nivåer. Disse inngår i ulike forhandlingskapitler i hovedtariffavtalen, avhengig av om de er kommunalsjefer, virksomhetsledere/rektorer eller avdelingsledere. I tillegg finnes det en rekke fagleder/arbeidslederstillinger som ikke har økonomi og personalansvar. Dag Flacké, Rådmann Ole Øystein Larsen, Forhandlingsleder Side 11 av 14

12 Vedlegg 1 FORKLARING AV ORD OG UTTRYKK Arbeidsgiver Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste Arbeidstaker Enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste Ansiennitetsstige De fleste stillinger i hovedtariffavtalens kapittel 4 følger en ansiennitetsstige, der lønnen er gitt ut fra hvor lang relevant erfaring den ansatte har. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser angir hvordan lønnsansiennitet skal beregnes. Arbeidslivets parter Arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene utgjør arbeidslivets parter. Arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene har organisert seg i hovedorganisasjoner og hovedsammenslutninger som ivaretar medlemmenes interesser under sentrale tariffoppgjør. Arbeidstakerorganisasjon En medlemsorganisasjon for arbeidstakere. Arbeidstakerorganisasjonen forhandler på medlemmenes vegne med arbeidsgiver / arbeidsgiverorganisasjonen om arbeidsvilkårene, og kan inngå tariffavtaler som medlemmene blir bundet av. Det finnes ulike arbeidstakerorganisasjoner for ulike profesjoner/grupper arbeidstakere. I Lunner kommune er det ca. 20 arbeidstakerorganisasjoner som har rett til å føre lønnsforhandlinger med kommunen. I sentrale tariffoppgjør fører hovedsammenslutningene forhandlinger overfor kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon KS. I arbeidstvistloven brukes begrepet fagforening om enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger som har til formål å ivareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere. Fagforening Se arbeidstakerorganisasjon Forhandlinger Forhandlinger føres mellom partene i arbeidslivet, både på sentralt nivå for kommunesektoren samlet (KS og hovedsammenslutningene) og på lokalt nivå i Side 12 av 14

13 kommunen (Lunner kommune og arbeidstakerorganisasjoner med forhandlingsrett). Forhandlinger føres med hjemmel i avtaleverkets bestemmelser. Frontfagsmodellen Sentrale lønnsforhandlinger i konkurranseutsatte næringer i privat sektor. Gjennomføres før de øvrige forhandlinger starter. Garantilønn I hovedtariffavtalens kapittel 4 er det gitt en garantilønn for de ulike stillingsgruppene. Garantilønn gir uttrykk for den laveste årslønnen i full stilling som en arbeidstaker kan lønnes etter, gitt at krav til kompetanse (utdanning) er oppfylt. Hovedsammenslutning Se arbeidslivets parter. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen(HTA) er en to -årig avtale inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjoner med forhandlingsrett. Lokale lønnsforhandlinger Lokale lønnsforhandlinger foregår i Lunner kommune med hjemmel i hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Forhandlingene foregår mellom arbeidsgivers forhandlingsutvalg (normalt rådmannen, kommunalsjefene og kommunens forhandlingsleder) og arbeidstakerorganisasjonenes forhandlingsdelegasjoner. Lønnsdannelse Hvordan blir lønnen fastsatt? F.eks. gjennom sentrale forhandlinger, ansiennitetsstiger og lokale forhandlinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4 og gjennom forhandlinger lokalt i kapittel 3 og 5. Lønnskriterier De forhold som skal vektlegges når lønn fastsettes ved ansettelse og gjennom forhandlinger. Partene i arbeidslivet Se arbeidslivets parter. Pott til lokale forhandlinger En andel av lønnsoppgjøret som partene i sentrale forhandlinger blir enige om å sette av til lokale forhandlinger i HTA kap Sentrale parter KS og arbeidstakerorganisasjonene sentralt i kommunesektoren. Sentrale tariffoppgjør Se tariffoppgjør Side 13 av 14

14 Særavtaleforhandlinger En særavtale kommer i tillegg til hovedtariffavtalen. Forhandlinger om særavtaler (særavtaleforhandlinger) kan føres sentralt for hele kommunesektoren eller lokalt i den enkelte kommune. Tariffavtale Dette er en skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår som partene (se Arbeidslivets parter) har inngått. Tariffoppgjør Partene i arbeidslivet gjennomfører tariffoppgjør for kommunesektoren hvert år, vanligvis innen utgangen av april. Det er vekselsvis hovedoppgjør og mellomoppgjør annet hvert år. Hovedoppgjøret er det mest omfattende, da forhandles det om alle elementene i hovedtariffavtalen for eksempel lønn, pensjon og fellesbestemmelser. I mellomoppgjøret forhandles det i hovedsak om regulering av lønn for det andre avtaleåret. Tillitsvalgt Medlemmene i en arbeidstakerorganisasjon representeres av tillitsvalgt som velges av og blant medlemmene. Uorganiserte arbeidstakere Arbeidstakere som ikke er medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Vår ref.: 17/ Side 14 av 14

LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE Saksnr: 201300321-20 Saksbehandler: INKV Delarkiv: ESARK-0804 LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1. Om dokumentet 2. Innledning 3. Sentrale og lokale stillingsbestemmelser 4. På

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 (Vedtatt av Rådmannen 05.05.2014) Innhold 1 Lønnsfastsettelse i Mandal kommune... 2 1.1 Innledning... 2 1.2. Forhandlingssystemet... 2 1.2.1 Avtalestrukturen... 2

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3841-1 Arkiv: 515 Sakbeh.: Linda Pedersen Sakstittel: LOKALE FORHANDLINGER 2014 Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Oslo kommune KRAV NR. 2 23. april 2014 kl. 10.00 2 Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 Innledning Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/112 Lnr.: 10296/16 Ark.: 510 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Sørum kommunes lønnspolitikk

Sørum kommunes lønnspolitikk Sørum kommunes lønnspolitikk Vedtatt av Administrasjonsutvalget 15.08.01, sist revidert; ØA 09.06.2010 1 2 Innholdsfortegnelse: Innledning Sørum kommunes lønnspolitikk.... 4 DEL I.... 4 1. Mål... 4 2.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Revidert utgave, mai -2016 Innholdsfortegnelse; INNHOLDSFORTEGNELSE;...2 1. INNLEDNING...3 2. MÅL...4 3. FORBEREDELSER TIL LOKALE FORHANDLINGER...4 3.1 DRØFTINGSMØTER...4

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument Foto: istockphoto Lønnspolitisk dokument 2013-2016 Innhold Innledning... 1 1. Overordnet... 1 2. Lokale forhandlinger... 1 2.1 Generelle årlige forhandlinger... 2 2.2 Særskilte forhandlinger... 3 2.3 Forhandlinger

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

LOKALE FORHANDLINGER 2014 LØNNSPOLITISKE FØRINGER

LOKALE FORHANDLINGER 2014 LØNNSPOLITISKE FØRINGER 1 LOKALE FORHANDLINGER 2014 LØNNSPOLITISKE FØRINGER Velkommen til lokale forhandlinger 2014. Lønnsforhandlinger er noe vi går i møte med spenning og med respekt for hverandre. Vi ser fram mot Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark Lokal Lønnspolitikk NAV i Hedmark Innhold 1 Formålet med lønnspolitikken:... 3 2 Utfordringer de nærmeste år.... 3 3 Rekruttere... 4 3.1 Behovsanalyse... 5 3.2 Tillitsvalgtes og leders rolle ved utlysning...

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune - Lokal lønnspolitikk Versjon: 2.0

Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune - Lokal lønnspolitikk Versjon: 2.0 Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune - Lokal lønnspolitikk Versjon: 2.0 Historikk Versjon Dato Signatur Beskrivelse 1.0 Første versjon av dokumentet 2.0 03.05.2015 Handelseby, Bâckstrøm, Wiig Revisjon

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013 Søgne kommune Arkiv: 500 Saksmappe: 2010/3354-34084/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 24.10.2013 Saksframlegg Lønnspolitisk plan 2014-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

ÅRLIG LØNNSREGULERING 2015 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

ÅRLIG LØNNSREGULERING 2015 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Til - Styret i Naturviterne Kommune - Fylkeskontakter - Fylkesarbeidsutvalg - Tillitsvalgte i KS-området - Naturviternes medlemmer KS-området - Hovedstyret RUNDSKRIV 2015 Oslo, mai 2015 ÅRLIG LØNNSREGULERING

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold 1. Arbeidsgiverpolitikk... 2 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk i VAM... 3 1.2 Tariffavtaler... 3 2. Overordnede lønnspolitiske kriterier... 4 2.1 Ved rekruttering/ansettelse

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016 Innholdsoversikt 1. Innledning.. side 2 2. Lønn som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel... side 2 3. Lønnspolitisk målsetting i Vestvågøy kommune side 3 4. Lønnsfastsettelse i Vestvågøy kommune prinsipper

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE Sauherad kommune Side 1 av 9 LØNNSPOLITISK Sauherad kommune Side 2 av 9 LØNNSPOLITISK FORORD Lønnspolitisk plattform inngår som et av flere element i Sauherad kommunes

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer