Lønnspolitiske retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnspolitiske retningslinjer"

Transkript

1 Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget

2 Innhold 1. Innledning Hovedmål Målsettinger med retningslinjene Beskrivelse av lønnssystemet på sentralt nivå Hovedtariffavtalens kapittel 3.4 ledere Hovedtariffavtalens kapittel Hovedtariffavtalens kapittel Lokal lønnsfastsettelse Hovedtariffavtalens kapittel 3.2 gir føringer for lokal lønnspolitikk Lokale drøftinger Lønnssamtale Seniorpolitiske tiltak Bonus (produktivitets-/effektivitetstiltak) Lokal lønnsfastsettelse for ledere i hovedtariffavtalens kapittel Lokal lønnsfastsettelse for ansatte i hovedtariffavtalens kapittel Lokal lønnsfastsettelse for ansatte i hovedtariffavtalens kapittel Beskrivelse av nåværende lønnspolitikk Lokal minstelønn for enkelte stillingsgrupper gjeldende fra Lokale funksjonstillegg Kompetansetillegg Retningslinjer for ferievikarer, høyskolestudenter Lederstilinger i hovedtariffavtalens kapittel Stillinger i hovedtariffavtalens kapittel Prinsipp for individuell lønnsfastsetting Rettferdig lønn Fleksibel, nytenking, utvikling Lojalitet Rekruttering, ta vare på og seniortiltak Krav til lederstillinger Gjennomføring lokale lønnsforhandlinger God forhandlingsskikk Tidsskjema Hvordan gjøre retningslinjene kjent Side 2

3 1. Innledning Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn og pensjon m.m. og gjelder for en periode på to år om gangen. Nåværende tariffavtale gjelder for perioden I hovedtariffavtalen fremgår det at lønnssystemet forutsetter lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver skal ta initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk. Lønnspolitiske retningslinjer utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det innebærer at det ikke nødvendigvis må være enighet om alle forhold i retningslinjene. Lønnspolitiske retningslinjer for ansatte i Verran kommune angir mål for lønnspolitikken, kort beskrivelse av det lokale lønnssystemet og prinsipper for lønnsfastsettelse. Retningslinjene er et supplement til hovedtariffavtalen og viser ulike tillegg, tilpasninger og presiseringer. Retningslinjene gjelder i første omgang for tariffperioden ( ). De rulleres i forbindelse med ny hovedtariffavtale gjeldende fra Retningslinjene erstatter ikke, og skal ikke "overprøve" HTA og HA. Retningslinjene kommer i tillegg. Det skal være en sammenheng mellom kommunens mål og den lokale lønnspolitikken. Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Den lokale lønnspolitikken skal utformes slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakernes kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Arbeidstakere i adopsjons-, fødsels- og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger. 2. Hovedmål Kommunen skal tilstrebe en bedriftskultur basert på 5 verdier: Effektivitet Kvalitet Service Personlig fremtreden Omstillingsvilje For ledere på alle plan vektlegges: Resultatorientering. Engasjement. Samarbeid. Arbeidsgiverlojalitet. Trivsel. Side 3

4 3. Målsettinger med retningslinjene I Verran kommune skal en arbeide for: At de lønnspolitiske retningslinjene skal underbygge en god personalpolitikk. Å synliggjøre de mål og prinsipper kommunen styrer etter ved fastsetting av lønn. Å være konsekvent, systematisk, forutsigbar og rettferdig i fastsetting av individuell lønn og lønnsnivå. Å gjøre kjent for de tilsatte de prinsipper og regler som gjelder ved fastsetting av lønn. At en ved lønnsfastsettelse tar hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. At lønn skal være ett av flere virkemidler for å rekruttere, beholde og utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. At lønn skal være livsfase- og kjønnsnøytralt, og at en skal sikre lik lønn for arbeid av lik verdi. At kommunens lønnsnivå så langt som mulig skal være konkurransedyktig. At lønn er ett av flere virkemidler for å fremme vedtatte satsningsområder i kommunen og stimulere til ekstra innsats. At lokale individuelle tillegg som følge av formell kompetanse er personlige og kommer i tillegg til den til enhver tid fastsatte minstelønn. 4. Beskrivelse av lønnssystemet på sentralt nivå Hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5 regulerer forhold som gjelder lønn/lønnsfastsettelse. Hvert 2. år er det sentralt hovedoppgjør, og året etter er det mellomoppgjør. Partene sentralt bestemmer om det skal avsettes pott til lokale forhandlinger senere i året, og gir eventuelle føringer for disse. Det sentrale oppgjøret gjelder kun for ansatte i kapittel 4, og omfatter ikke ansatte i kapittel 3 og kapittel 5. Sistnevnte grupper får ingen sentrale tillegg slik at all lønnsdannelse for dem skjer lokalt. 4.1 Hovedtariffavtalens kapittel 3.4 ledere Kapittel gir bestemmelser om avlønning for kommunens toppledere (rådmannen og dennes ledergruppe). Kapittel gir vilkår for avlønning av ledere som rapporterer til kommunens toppledere, og som i sin stilling innehar selvstendig, delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar. Lederstrukturen blir fastsatt lokalt etter drøftinger med tillitsvalgte (hvilke stillinger dette gjelder, se side 9). I kapittel 3 er det ingen avtalt pott. 4.2 Hovedtariffavtalens kapittel 4 I hovedsak er det pr. dags dato ansatte som er organisert i arbeidstakerorganisasjoner innen sammenslutningene LO, Unio og YS som kommer inn under kapittel 4 på bakgrunn av vedkommendes stillingskode. Ved sentrale oppgjør blir det fastsatt et minstelønnsnivå for ansatte i kapittel 4. Minstelønn blir fastsatt etter ansiennitetsstige og 20 år. Undervisningsstillinger i skolen har i tillegg fastsatt minstelønn etter 16 års ansiennitet. Pr. 6. juni 2012 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr ,- i 100 % stilling. Side 4

5 Kapittel 4 B har minstelønnsnivå for 10 lønnsgrupper: A: Stillinger uten særskilt krav om utdanning B: Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger C: Stillinger med krav om høyskoleutdanning D: Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning E: Stillinger med krav om mastergrad F: Lærer G: Adjunkt H: Adjunkt med tilleggsutdanning I: Lektor J: Lektor med tilleggsutdanning Ved lokale forhandlinger i kapittel 4 er det avsatt en avtalt pott gjennom de sentrale forhandlingene. 4.3 Hovedtariffavtalens kapittel 5 I hovedsak er det ansatte innen akademikergruppene som kommer inn under dette kapittelet. Som ledere i kapittel 3 får heller ikke disse lønnstillegg i sentrale oppgjør, slik at all lønnsfastsettelse også for denne gruppen skjer lokalt. I kapittel 5 er det ingen sentralt avtalt pott. 5. Lokal lønnsfastsettelse 5.1 Hovedtariffavtalens kapittel 3.2 gir føringer for lokal lønnspolitikk Lønnssystemet forutsetter en lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte. Det må være sammenheng mellom kommunens mål og den lokale lønnspolitikken. Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Lønnspolitiske retningslinjer utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. 5.2 Lokale drøftinger Etter initiativ fra arbeidsgiver skal de lokale parter avholde årlig ett eller flere lønnspolitiske drøftingsmøter som omfatter alle lønnskapitlene. Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens totale situasjon, lokal lønnspolitikk, retningslinjer for lokale forhandlinger og bruk av hovedtariffavtalens bestemmelser, jfr. HTA kapittel Arbeidsgiver skal hvert år legge frem tallmateriale som viser lønnsnivå og lønnsutvikling bl.a. fordelt på kjønn for også å kunne drøfte likelønn. 5.3 Lønnssamtale HTA kapittel fastslår at dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det. Lønnssamtale er ingen forhandling om endring av lønn. Side 5

6 5.4 Seniorpolitiske tiltak I henhold til HTA kapittel skal kommunen utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. I Verran kommune er det vedtatt seniorpolitiske retningslinjer som en del av kommunens personalpolitikk. 5.5 Bonus (produktivitets- /effektivitetstiltak) HTA kapittel 3.6 åpner for at kommunen kan innføre godtgjøring i form av bonus for ansatte eller grupper av ansatte, basert på tiltak som gir økt produktivitet/effektivitet eller økt brukerorientering. Det skal fremgå hvem som omfattes av bonusordningen. Mål og resultatindikatorer som legges til grunn for denne godgjøringsformen skal på forhånd være drøftet med de berørte ansattes organisasjoner. 5.6 Lokal lønnsfastsettelse for ledere i hovedtariffavtalens kapittel 3.4 Ledere i disse gruppene får ingen tillegg ved sentrale oppgjør slik at all lønnsfastsettelse skjer lokalt. Lønn blir fastsatt ved ansettelse og blir regulert i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser. Ved lønnsfastsettelsen skal det tas hensyn til kommunens totale situasjon. Avlønning for ledere skal vurderes/forhandles en gang pr. år. Toppledergruppen Ved vurdering av lønn etter HTA skal ett eller flere av følgende kriterier legges til grunn: Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål. Oppnådde resultater jf. lederavtale. Utøvelse av lederskap. Betydelige organisatoriske endringer. Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft. Ved slike forhandlinger er det ikke ankerett, slik at arbeidsgivers siste tilbud blir det endelige resultatet. Ledere på nivået under toppledergruppen Ved lokale forhandlinger etter HTA skal ett eller flere av følgende kriterier legges til grunn: Endret ansvarsområde. Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål. Oppnådde resultater jf. lederavtale. Utøvelse av lederskap. Betydelige organisatoriske endringer. Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft. Oppnås ikke enighet avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift (jfr. HA del A 6.2). 5.7 Lokal lønnsfastsettelse for ansatte i hovedtariffavtalens kapittel 4 Lokal lønnsfastsettelse for ansatte i kapittel 4 skjer ved ansettelse og på grunnlag av hovedtariffavtalens bestemmelser gjennom: Side 6

7 Kapittel 4.A.1 Lokale forhandlinger. Kapittel 4.A.2 Særskilte forhandlinger. Kapittel 4.A.3 Rekruttere og beholde arbeidstakere. Kapittel 4.A.4 Kompetanse Ved lønnsfastsettelse skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Ansatte i kapittel 4 kan aldri avlønnes lavere enn det sentralt fastsatte minstelønnsnivået. Ledere i kapittel 4 B som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. Bestemmelsen er begrenset til å omfatte medarbeidere i samme kapittel, slik at sikringen ikke gjelder ledere i kapittel 4 B som har underordnede i kapittel 4 C eller i kapittel 5. Kapittel 4.A.1 lokale forhandlinger Som nevnt i punkt 4.2 blir det bestemt som en del av det sentrale lønnsoppgjøret om det skal avsettes pott til lokale forhandlinger, og hvor stor den eventuelt skal være. De sentrale parter fastsetter også virkningstidspunktet for lokale forhandlinger og tidspunkt for når de skal være sluttført. Oppnås ikke enighet kan saken ankes til et sentralt ankeutvalg. Kapittel 4.A.2 særskilte forhandlinger Uavhengig av lokale forhandlinger kan det tas opp forhandlinger om omgjøring av stilling, alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor hovedtariffavtalens bestemmelser når: Det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer. Det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde. Arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning. Virkningstidspunkt for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen fant sted. Ved uenighet kan saken bringes inn for avgjørelse i lokal nemnd. Kapittel 4.A.3 rekruttere og beholde arbeidstakere Hvis det er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, kan partene etter forhandlinger kunne inngå avtale om endret lønnsplassering for den enkelte arbeidstaker. Ved slike forhandlinger er det ikke ankerett, slik at arbeidsgivers siste tilbud blir det endelige resultatet. Kapittel 4.A.4 kompetanse Partene kan uavhengig av andre forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, vedtas arbeidsgivers siste tilbud. 5.8 Lokal lønnsfastsettelse for ansatte i hovedtariffavtalens kapittel 5 Som for ledere i kapittel 3.4 er det ingen sentralt fastsatt lønn for denne gruppen, og det er heller ingen avtalt pott til lokale forhandlinger. All lønnsfastsettelse skjer lokalt ved ansettelse og på grunnlag av hovedtariffavtalens bestemmelser gjennom: Side 7

8 Kapittel 5.2 Årlig lønnsforhandling. Kapittel 5.3 Annen lønnsregulering. Kapittel 5.4 Prinsipper for lønnsfastsettelse. Kapittel 5.2 årlig lønnsforhandling Ved lønnsregulering etter 5.2 skal det tas hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. Oppnås ikke enighet kan tvisten ankes inn for behandling ved lokal nemnd eller pendelvoldgift. Kapittel 5.3 annen lønnsregulering På samme måte som i kapittel 4 kan det tas hensyn til behovet for å rekruttere og beholde arbeidstakere. Lønnsvurdering skal også skje ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde basert på ny eller endret stilling. Ved slike forhandlinger er det ikke ankerett, slik at arbeidsgivers siste tilbud blir det endelige resultatet. Kapittel 5.4 prinsipper for lønnsfastsettelse for ansatte i kapittel 5 Prinsippene for lønnsfastsettelse er de samme som for ansatte i kapittel 4. Det skal bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats resultatoppnåelse og behov for å rekruttere og beholde arbeidskraft. 6. Beskrivelse av nåværende lokal lønnspolitikk I Verran kommune føres lønnsforhandlinger på rådmannsnivå. Gjennom lokale forhandlinger er det etablert en lokal lønnspolitikk. Denne er som følger: 6.1 Lokal minstelønn for enkelte stillingsgrupper Gjeldende fra : Spesialhjelpepleiere: kr over sentralt fastsatt minstelønn for hjelpepleiere Gjeldende fra : Pedagogiske ledere: kr ,- over sentralt fastsatt minstelønn for førskolelærere. Det kan gis individuelle tillegg ut over dette i lokale forhandlinger. 6.2 Lokale og sentrale funksjonstillegg Disse tilleggene gis for den perioden en ansatt ivaretar funksjonen. I det øyeblikk en går ut av funksjonen faller tillegget vekk. Tilleggene er for tiden slik: Funksjonsgodtgjørelse 1 F er fastsatt til kr 6.500,- gjeldende fra a. Kontaktlærertillegg: kr ,-. b. Spes.Ped. koordinator Malm: kr ,- c. Spes.Ped. koordinator Folla: kr ,- d. Rådgiver/sosiallærer: kr ,- e. Trinnleder skole: kr ,- f. Stedfortrederfunksjon rektor: kr 6.500,- g. Bibliotekansvarlig: kr 6.500,- Side 8

9 h. Elevbedrift: kr 6.500,- i. HTV skoler: kr ,- j. ATV skoler: kr 6.500,- k. Samlingsstyrere: kr 6.500,- * l. IKT-kontakt skoler: kr ,- m. Syn- og hørselskontakter: kr 6.500,- n. Faglig leder/opplæringsansvarlig lærlinger: kr ,-. o. Koordinatorfunksjon: kr ,- p. Fagsykepleiere: kr ,- q. Ansvar hjelpemiddellager: kr 6.500,- * Varierer etter fag og skole. 6.3 Kompetansetillegg Verran kommune gir et tillegg til de som velger å ta utdanning og øke sin kompetanse. Kompetansen/studiene må ha relevans i stilling og tilleggene benyttes ikke der økt kompetanse vil medføre endring i stillingsbenevnelse eller automatisk opprykk i lønnstige. Tillegget gis uavhengig av stillingsstørrelse. Kompetansetillegget gis som særskilt tillegg og vil ikke spises opp. Kompetansetillegg for 30 studiepoeng: kr 8.000,- Kompetansetillegg for 60 studiepoeng: kr ,- 6.4 Retningslinjer for ferievikarer høyskolestudenter Ferievikarer, andre vikarer og ekstrahjelp i helse, pleie og omsorg med bakgrunn som studenter under høyere utdanning (sykepleiere, vernepleiere) har p.t. slik avlønning: 1. års studenter kr ,- 2. års studenter kr ,- 3. års studenter kr ,- 6.5 Lederstillinger i hovedtariffavtalens kapittel 3 Følgende stillinger inngår p.t. i toppledergruppen i kapittel i Verran kommune: Kode Stillingsbeskrivelse 9450 Rådmann 9451 Personalleder 9451 Økonomisjef 9451 Rådgiver Følgende stillinger inngår p.t. i kapittel Kode Stillingsbeskrivelse 9451 Driftsleder strandveien barnehage 9451 Driftsleder Malm skole 9451 Driftsleder Folla skole 9451 Driftsleder Stranda oppvekstsenter 9451 Driftsleder kulturskole 9451 Driftsleder åpen omsorg 9451 Driftsleder institusjon Side 9

10 9451 Driftsleder forebyggende helse 9451 Driftsleder skattekontor / skatteoppkrever 9451 Driftsleder NAV 9451 Enhetsleder samfunnsutvikling 6.6 Stillinger i hovedtariffavtalens kapittel 5 Følgende stillinger inngår p.t. i kapittel 5 i Verran kommune: Kode Stillingsbeskrivelse 8451 Leder PPT 8451 Bibliotekleder 8451 Leder barnevern 8084 Senioringeniør 8084 Ingeniør 8451 Prosjektleder ungdomsprosjekt 8530 Rådgiver IT 8530 Rådgiver næringsutvikling 8530 Landbruksrådgiver 7. Prinsipp for individuell lønnsfastsetting Prinsipper for individuell lønnsfasetting i Verran kommune følger nedenfor. Prinsippene er ikke i prioritert rekkefølge. 7.1 Rettferdig lønn Lønn skal avspeile krav om kompetanse, ansvar, arbeidsområde, planlegging og organisering og kompliserte vurderinger. Personlig innsats og dyktighet skal vektlegges. Det forventes selvstendig og målrettet innsats. Arbeidstakerne må kunne samarbeide om gode løsninger uavhengig av personlige oppfatninger og holdninger. Arbeidstakerne må kunne dele sine kunnskaper med kollegaer og samarbeidspartnere. Engasjement (samarbeidsskapende og miljøskapende) som resulterer i gode tiltak skal vurderes positivt ved lokal lønnsfastsetting. Fastsetting av lønn skal være kjønnsnøytral, livsfasenøytral og sikre lik lønn for likeverdig arbeid. Erfaring og kontinuitet skal vektlegges. Lederavtaler er i tillegg til prinsipper for individuell lønnsfastsettelse, et viktig verktøy i forhold til lønnsfastsetting. 7.2 Fleksibel, nytenkning, utvikling Det forventes at arbeidstakerne tilpasser seg endringer i den teknologiske og organisatoriske utviklinga herunder viser evne og vilje til å påta seg nye arbeidsoppgaver. Det forventes at arbeidstakerne viser ansvar for faglig og personlig utvikling innenfor de ressurser og rammer som arbeidsgiveren gir, jf. kompetanseplan. Det forventes at arbeidstakerne viser en fleksibel holdning i forhold til arbeidsoppgaver og tidsbruk i utvikling av avdelinga. Når medarbeidere har en aktiv innstilling til å øke kvalitet og service innen sitt arbeidsfelt, skal dette vurderes positivt. Side 10

11 7.3 Lojalitet Det forventes at arbeidstakerne: Følger gjeldende lover, forskrifter, avtaler og retningslinjer. Retter seg etter politiske vedtak, administrative beslutninger og individuelle arbeidsplaner. Melder fra til sine foresatte/ledere om evt. vesentlige endringer i forutsetningene for å yte gode og effektive tjenester. Arbeider for å oppfylle vedtatt kommuneplan, økonomiplan og budsjett. 7.4 Rekruttering, ta vare på og seniortiltak Ved utlysning og tilsetting kunne tilby lønn som ligger på rett markedsmessig nivå. Ved rekruttering skal kommunen så langt som mulig kunne tilby hele stillinger, alternativt større stillingsbrøker. Særskilt gjelder dette for helsefaglig personale. Være villig til å sette i verk særskilte tiltak for å rekruttere/holde på personale som er særlig konkurranseutsatt. Sette i verk tiltak for å holde på seniormedarbeiderne fram til pensjonsalderen, jfr. seniorplan. 7.5 Krav til lederstillinger I tillegg til de generelle kravene som gjelder for alle arbeidstakerne stilles det spesielle krav til ledere jf. lederavtaler. Generelt må ledere kunne: Motivere og legge til rette for at den enkelte medarbeider skal utvikle sin kompetanse. Etablere og utvikle samarbeid bygd på åpenhet, tillit og medvirkning. Etterfølge kommunens lederprinsipper (prinsipper for ledelse). Aktivt følge opp langtidssykefravær med tanke på attføring, rehabilitering og omplassering. Organisere og fordele arbeidsoppgaver rasjonelt og kostnadseffektivt. Planlegge og lede aktiviteten i samsvar med vedtatt kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Opptre synlig og troverdig som representant for arbeidsgiver, og vise forståelse for politiske prosesser og vedtak. Ha god dialog med tillitsvalgte. Ved fastsettelse av lønn vektlegges bl.a. personal- og arbeidsledelse, ansvar for økonomiske/materielle ressurser, ansvar for mennesker og sammensatte ansvarsområder. Nivå på lederlønn må være konkurransedyktig i markedet. Ledere skal som hovedregel lønnes høyere enn medarbeiderne sine. Unntak er det som er nevnt i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser i 3.4, dvs. spesialavtaler. 8. Gjennomføring lokale lønnsforhandlinger De lønnspolitiske retningslinjer for Verran kommune skal sikre gode prosesser slik at partene lokalt kan gjennomføre reelle forhandlinger. Det vises til HTA kapittel 3 punkt God forhandlingsskikk Drøftingsmøter etter HTA kap. 3 pkt er lønnspolitiske drøftingsmøter der partene drøfter bruken av alle forhandlingsbestemmelsene. Det avholdes særskilte drøftingsmøter for de årlige forhandlingene etter pkt. 3.4 og 5.2. Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Det er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings- og forhandlingsmøter. Drøftingsmøter legges så tidlig Side 11

12 at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med konkrete krav og tilbud. Der forhandlingene desentraliseres, bør det i tillegg til et samlet drøftingsmøte også gjennomføres drøftingsmøter på desentralisert nivå. I drøftingsmøte tar partene blant annet opp: Erfaringer fra tidligere forhandlinger. Forhandlingsforløp. Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning. Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte. Lokal lønnspolitikk og kriterier. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene. Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser. Hvilken statistikk og hvilke lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge frem i forbindelse med forhandlingene. Rutiner for informasjon av forhandlingsresultater. Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter pkt. 4.A.1: Partene lokalt nedsetter et beregningsutvalg som fastsetter pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene etter pkt. 4.A.1. Partene lokalt berammer tidspunkt for oversendelse av krav fra arbeidstaker organisasjonene til arbeidsgiver. Organisasjonene gis anledning til å begrunne sine krav før arbeidsgiver Første tilbud bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver og ikke omfatte for stor del av den samlede pott. Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på stillingskategori. Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere tilbud. Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at også påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter. Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått oversikt over samlet bruk av potten. I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3, 4 og 5 har tillits valgte rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene. Eventuell oversendelse av opplysningene elektronisk må skje innenfor rammen av personopplysningsloven. 8.2 Tidsskjema Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres etter følgende plan: 1 Oppstartsmøte/orienteringsmøte/nedsetting av partssammensatt utvalg for beregning av pott 2 Drøftingsmøte 3 Frist for levering av krav og utsending av tilbud 4 Forhandlinger 5 Oppsummering/gjennomgang av pott 6 Forhandlingsslutt med evaluering lokal lønnsforhandlinger 9. Hvordan gjøre retningslinjene kjent Rådmannen orienterer ledere og tillitsvalgte om de vedtatte retningslinjene. Retningslinjene sendes ut til alle ansatte i kommunen, og vil være tilgjengelig på internett/intranett. Side 12

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124216. Vararepresentanter

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: 09:45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013 Søgne kommune Arkiv: 500 Saksmappe: 2010/3354-34084/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 24.10.2013 Saksframlegg Lønnspolitisk plan 2014-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte 29.08.16 Tidsplan for drøftingsmøte Kl. 12.00: Felles innledning for kapittel 3 og kapittel 5. Ca. kl. 13.00: Kriterier og føringer kapittel 5 Ca.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN. Godkjent av AMU , sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret , sak 15/33

LØNNSPOLITISK PLAN. Godkjent av AMU , sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret , sak 15/33 LØNNSPOLITISK PLAN Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/33 i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 MÅL FOR DEN LOKALE LØNNSPOLITIKKEN... 1 2. LØNNSPLASSERING

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

TARIFFREVISJONEN 1. MAI DOK kl

TARIFFREVISJONEN 1. MAI DOK kl TARIFFREVISJONEN 1. MAI 2004 DOK 3 22.04.04 kl. 13.30 Det vises til krav fra LO Kommune framsatt i dok.1 og dok 2. Det fremmes med dette krav i tilknytning til hovedtariffavtalen kapittel 3 Generelle lønns-og

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Lønnspolitiskk - Ledergruppas forslag 16.juli INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE \ LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2004 Revidert av kommunestyre den 24. februar

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Kurs i lokale lønnsforhandlinger

Kurs i lokale lønnsforhandlinger Kurs i lokale lønnsforhandlinger Gardermoen 21. september og Bergen 22. september 2017 Mona Charlotte Sjødal Randi Moskvil Letmolie Kursets temaer Oversikt over HTAs bestemmelser om lokale forhandlinger

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2-1 Forhandlingsbestemmelser 2-2 Seniorpolitiske tiltak 2-3 Forhandlingsutvalg 2-4 Forhandlingsstruktur

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.08 sak 08/868 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Hovedmål: Lebesby kommune skal føre en lønnspolitikk

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE 2017-2020 Innhold Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnspolitikk... 1 Innledning og avgrensing... 2 Hovedutfordringer...

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017 og 2018

LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017 og 2018 LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017 og 2018 Vedtatt i kommunestyret 20.06.17. Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 5 Arbeidsgiverpolitikk... 5 HTA... 6 Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune

Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune En orientering til ledere og medarbeidere august 2017 Side 1 av 14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lokal lønnspolitikk... 3 3. Lønn og hovedtariffavtalen... 4 3.1 HTA

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE Sauherad kommune Side 1 av 9 LØNNSPOLITISK Sauherad kommune Side 2 av 9 LØNNSPOLITISK FORORD Lønnspolitisk plattform inngår som et av flere element i Sauherad kommunes

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

INTERNT NOTAT. Rådmannen. Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan. Innhold. KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken. KAPITTEL 2 Lønnsregulering

INTERNT NOTAT. Rådmannen. Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan. Innhold. KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken. KAPITTEL 2 Lønnsregulering INTERNT NOTAT Rådmannen Til: Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 520 &30 S.nr: 05/00121-008 Sbh: RL 09.06.2006 L.nr: 004998/05 Innhold KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 12:00 Administrasjonsutvalget Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Lønnspolitisk plan revidering

Lønnspolitisk plan revidering Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2012 14079/2012 2011/1150 515 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/9 Organisasjonsutvalget 08.05.2012 12/14 Bystyret 24.05.2012

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons / DOK2 14JUNI2012 KL 1400 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons tariffområde 1mai2012 Fagforbundet Musikemes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Revidert utgave, mai -2016 Innholdsfortegnelse; INNHOLDSFORTEGNELSE;...2 1. INNLEDNING...3 2. MÅL...4 3. FORBEREDELSER TIL LOKALE FORHANDLINGER...4 3.1 DRØFTINGSMØTER...4

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune ,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune , Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 09.10.2017 Tidspunkt: 11.00 11.30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer