Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN"

Transkript

1 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

2 Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren skjer med basis i Hovedtariffavtalen. Dagens avtaleverk kombinert med større avsetninger til lokale forhandlinger, gir økt handlingsrom for lokal lønnsfastsettelse. Økende konkurranse om den arbeidskraft selskapet er avhengig av, gjør det nødvendig og viktig å vurdere hvordan en kan utnytte de muligheter som ligger i lønnssystemet for å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere med de kvalifikasjoner selskapet har behov for. Lønn som motivasjonsfaktor Det er en klar sammenheng mellom motivasjon og prestasjoner. En grunnleggende faktor for motivasjon er at arbeidstakerne har mulighet for å påvirke sin egen arbeidssituasjon og sine arbeidsbetingelser. Større dynamikk i lønnsfastsettelsen vil kunne stimulere den enkelte arbeidstaker til videreutvikling i arbeidssituasjonen, og til kompetanseutvikling generelt. Lønnspolitikken skal inngå som et sentralt element i selskapets personalpolitikk, som et av flere virkemidler for å skaffe seg kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Individuell lønn Individuell lønn er å koble lønnsfastsettelse til funksjon, kvalifikasjoner og til kvaliteten på arbeidet. Vurderingen av resultater og innsats må skje i forhold til relevante og kjente kriterier. Viktige forutsetninger er klart kommuniserte mål for selskapet og den enkelte virksomhet og tydelige forventninger til den ansattes funksjon i stillingen. Rettferdig lønn Individuell lønnsfastsettelse utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av at en lønnsfastsettelse basert på objektive kriterier, som tradisjonelt har vært utdanning og tjenestetid, er den mest rettferdige. Et spørsmål som da melder seg, er om lik lønn for ulikt utført arbeid er rettferdig? Det er erkjent at det i en rettferdig lønnspolitikk også må ligge et element av differensiering, fordi ansatte utfører arbeid av ulik vanskelighetsgrad, med ulike kvalifikasjonskrav, og med varierende innsats og resultat. For å dempe fryktet for at man vurderer den personlige relasjonen i stedet for kvaliteten på arbeidet, må lønnskriteriene og de lokale prioriteringer være klart definert, kommunisert og forstått mest mulig likt av alle i organisasjonen. Markedsverdi og økonomisk handlefrihet Hensynet til markedsverdien ser ut til å få større vekt i lønnsfastsettelsen. Det er viktig å tenke nøye gjennom hvor langt en vil gå for å tilpasse selskapets lønnspolitikk til markedsforholdene. Selv om det i noen tilfelle vil være riktig å bruke lønn som et virkemiddel for å fremme rekruttering, er det viktig å være klar over at underskudd av fagfolk i arbeidsmarkedet ikke kan løses ved kommunene eller kommunale virksomheter overbyr hverandre. En må videre vurdere i hvilken grad lønnsforskjeller begrunnet i markedssituasjonen vil bli akseptert uten at lønnen mister sin betydning som motivasjonsmiddel for andre arbeidstakere.

3 Lønnspolitikken skal også sikre at lønnsutviklingen skjer innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Et mer fleksibelt lønnssystem må ikke bidra til å skape urealistiske forventninger til lønnsutvikling. Lønnssystemet For alle arbeidstakere gir Hovedtariffavtalen følgende premisser for individuell lønnsfastsettelse: stillingens kompleksitet den ansattes kompetanse den ansattes ansvar den ansattes innsats den ansattes resultatoppnåelse Grupperinger og forhandlingsformer i henhold til Hovedtariffavtalen: Lokale forhandlinger gjennomføres sentralt i selskapet. Intensjonen er at det skal legges vekt på de prioriteringer som partene er blitt enige om i drøftingsmøte, samtidig som forhandlingene skal ivareta gjennomgående prioriteringer som ikke er ivaretatt her, og ellers kvalitetssikre prosessen ut fra de lønnspolitiske prosesser og prosedyrene som gjelder. Lønn for brannsjef fastsettes på grunnlag av hovedtariffavtalens Kap Det gjennomføres lønnssamtale mellom styrets leder og brannsjefen som danner grunnlag for styrets behandling og fastsettelse av brannsjefens lønn. Lønnsforhandling for avdelingsledere og stabssjef ledere som rapporterer direkte til leder (les: brannsjef) i.h.h.t. Kap og som i sin stilling innehar selvstendig delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar føres i.h.h.t. Kap Avlønning av arbeidstakere som er innvilget hel permisjon for å fungere som hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt vurderes i.h.h.t Kap Årlig lønnsregulering for ansatte i Kap. 5 foretas i.h.h.t Kap. 5.2 Lokale forhandlinger for ansatte i Kap. 4 føres etter at sentrale forhandlinger er gjennomført. Sentralt fastsatt pott, som godkjennes av partene. Prosesser og ansvarsnivå i lønnsfastsettelsen Lønnspolitikken er et av de redskaper selskapet vil benytte for å nå de mål som er satt. Det er avgjørende for å realisere lønnspolitikken at avdelingsledere blir satt i stand til å følge opp prosessene rundt individuell lønnsfastsettelse og lokale lønnsforhandlinger på sin avdeling. (Vedlegg 1)

4 Forhandlingsprosessen trinn for trinn De sentrale tarifforhandlingene gjennomføres sentralt. Avdelingsledermøte hvor brannsjef orienterer avdelingsledere og stabssjef om resultatet i de sentrale forhandlingene. Avdelingsledere og stabssjef legger frem og drøfter lønnspolitiske utfordringer for selskapet og den enkelte virksomhet. Brannsjef orienterer selskapets styre om lønnspolitiske utfordringer, de økonomiske rammene samt resultatet av forhandlingene. De lokale parter avholder et lønnspolitisk drøftingsmøte årlig (i forkant av lokale forhandlinger), jf. HTA pkt For Kap. 4 godkjennes beregninger foretatt etter sentralt avtalt pott av partene. Det avholdes eget møte for Kap og Kap 5.2. Arbeidstakerorganisasjonene informerer og drøfter prioriteringer i sine ledd. Prioriteringene må gjøres godt kjent for arbeidstakerne. Dette er et fellesansvar for arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Avdelingsleder prioriterer individuelle lønnstillegg for sine medarbeidere. Arbeidstaker sender sine lønnskrav til sin hovedtillitsvalgt. Hovedtillitsvalgt overleverer kravene til arbeidsgiver v/brannsjef. Uorganiserte arbeidstakere har ikke forhandlingsrett, men kan få sin lønnsplassering vurdert i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter begrunnet søknad til arbeidsgiver v/brannsjef. Arbeidsgivers tilbud gjelder. For Kap 4, der det er fastsatt pott, kan fordeling på fagavdelinger skje pro rata (avdelingens andel av lønnsmasse) eller etter satsningsområder. Arbeidsgiver drøfter forholdet i avdelingsledermøte. Fordeling fastsettes i drøftingsmøte mellom hovedtillitsvalgt og brannsjef/forhandlingsutvalg. Det utarbeides tidsplan for lokale lønnsforhandlinger. Denne gjøres kjent for alle parter. Etter at forhandlingene er avsluttet, foretar partene evaluering av forhandlingsprosess og resultat. Lønnspolitiske utfordringer som ikke er løst i årets forhandlinger oppsummeres i møtereferat. Selskapets styre orienteres om lønnspolitiske utfordringer som ikke er løst i årets forhandlinger.

5 Lønnsfastsetting lønnskriterier ved lokale lønnsforhandlinger Hovedtariffavtalen ligger som basis for all lønnspolitikk. LØNN VED TILSETTING (jf. tilsettingsreglement) Vurderingsgrunnlag Stillingsdel Ansvar og oppgaver Persondel Kompetanse Personlige egenskaper Markedsdel Lokalt lønnsnivå Spesielle rekrutteringsproblemer Minstelønnsgaranti Må innfris for stillinger med minstelønnsgaranti LOKALE FORHANDLINGER Kriterium 1 Ansvar og oppgaver Særlige krav til selvstendighet, problemløsning, utvikling og nytenkning i stillingen ifht arbeidsoppgaver og ansvar. Endringer i stillingens ansvar og oppgaver Kriterium 2 Handlinger og resultater Arbeidstakerens oppnådde resultater i forhold til selskapets mål, virksomhetsplan og andre styringsdokumenter Utviklingsorientering, fleksibilitet og forbedring av rutiner i praksis Samarbeidsevne (teamarbeid), åpenhet for tverrfaglig arbeid og helhetlige løsninger Serviceinnstilling og brukerorientering Kriterium 3 Kompetanse Etterspurt og anvendt kompetanse Videre- og etterutdanning i henhold til selskapets prioriteringer Skjønnsmessig helhetsvurdering foretas av brannsjefen Øvrige forhold det kan legges vekt på er: Markeds- og rekrutteringssituasjonen Likelønn Seniorlønn Tilleggskriterier for ledere i kap :

6 Kriterium 4 Faglig ledelse Lede virksomheten i henhold til visjon, mål, strategi og virksomhetsplan Resultat fra brukervurderinger Endringsledelse Kriterium 5 Personalledelse Resultater fra medarbeiderundersøkelser Målrettet kompetanseutvikling Dialog og systematiske medarbeidersamtaler Har etablert hensiktsmessige informasjonsrutiner Kriterium 6 Økonomi og ressurser Styring innenfor økonomiske rammer Produktivitet og leveringsevne. God ressursforvaltning Skjønnsmessig helhetsvurdering foretas av brannsjef Kriterier for brannsjef i kap : Eget opplegg medarbeider-/lønnssamtale med styrets leder. Endelig lønnstillegg fastsettes av selskapets styre.

7 Unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens 5 A ARBEIDSTAKERS KRAV OM TILLEGG I LOKALE FORHANDLINGER Arbeidstakerorganisasjon: Personopplysninger: Navn Adresse Nåværende stilling og lønn Stillingskode Årslønn i hel stilling Krav i lokale forhandlinger Stillingskode Krav om ny årslønn Begrunnelse for kravet: Pers.nr. Tjenestested Stilling Stillingsprosent

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE VEDLEGG 2 SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE F O R S L A G Til behandling i Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget og Kommunestyret i september 2006. Ås kommune skal praktisere en livsfasetilpasset

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen

Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Et godt samspill mellom politikk og fag/administrasjon gir

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Innhold FORORD... 5 OVERENSKOMSTENS DEL A PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2010... 7 I INNDELING I OVERENSKOMSTOMRÅDER...

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET!

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! SCANPIX Veileder i seniorpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Hva er seniorpolitikk? 4 3 Mål og strategi for seniorpolitikken i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer