Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017"

Transkript

1 Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING LOKALE FORHANDLINGER Forhandlingssteder Partsforhold Taushetsplikt Lokal lønnspolitikk Hvem forhandlingene omfatter Protokoll Frister Utsettelse og avslutning DET FORMELLE GRUNNLAGET FOR FORHANDLINGENE Årlige forhandlinger (2.5.1) Sentralt avsatte midler Arbeidsgiver avsetter midler Virkningstidspunkt Sentrale og lokale føringer Sentrale føringer Lokale føringer Forhandlinger på særlig grunnlag (2.5.3) Begrunnelse av krav Begrepet «vesentlig endring» Tvisteløsning Virkemidler Virkeområde DEN PRAKTISKE GJENNOMFØRINGEN AV DE ÅRLIGE LOKALE FORHANDLINGENE Brev fra KMD Forberedende møte Gjennomføring av forhandlingene Evalueringsmøte TVISTELØSNINGER Frister Statens lønnsutvalg VEDLEGG Veiledning til utfylling av kravskjema i staten Forslag til kravskjema etter Årlige forhandlinger Forslag til kravskjema etter Særlige grunnlag i

3 1 Innledning Dette heftet gir en veiledning til gjennomføring av lokale forhandlinger i staten. Oversikten er knyttet til bestemmelsene for lokale forhandlinger i Hovedtariffavtalen (HTA) i staten 1. mai april Lokale forhandlinger 2.1 Forhandlingssteder HTA punkt 2.2 inneholder regelen om forhandlingssteder, som nærmere fremgår av HTAs vedlegg 2. Forhandlingene kan delegeres fra forhandlingsstedet gitt i vedlegg 2 til driftsenhet under forhandlingsstedet. Delegasjon av forhandlinger etter HTA 2.5.1, eller skal avklares lokalt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på forhandlingsstedet. Ved uenighet avgjøres spørsmålet av KMD etter drøfting med hovedsammenslutningen. 2.2 Partsforhold Partsforholdet ved lokale forhandlinger reguleres av HTA punkt 2.1. Forhandlingene føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner. Alle forhandlingsberettigede organisasjoner under en hovedsammenslutning kan lokalt velge å opptre som én part (hovedsammenslutningsmodellen). Arbeidsgiver bør få skriftlig melding om hvem som er organisasjonenes representanter ved virksomheten. I virksomheter der organisasjonen kun har ett medlem, ivaretas medlemmets interesser i lønnsforhandlinger av en annen organisasjon under egen hovedsammenslutning. For medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vil det bety en annen organisasjon i Unio. 2.3 Taushetsplikt Partene har taushetsplikt om personlige opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i forbindelse med forhandlingene. Dette følger blant annet av offentlighetslova 13 jf. forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1, men også av den gjensidige lojalitetsplikt mellom partene. Opplysninger som ikke er tatt opp med den enkelte, bør ikke fremlegges under forhandlingene. 2.4 Lokal lønnspolitikk I HTA punkt 2.3 står det: «Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Det enkelte departement/virksomhet utarbeider med utgangspunkt i sine oppgaver, personalsituasjon og budsjett en personalpolitikk der lønnspolitikken inngår som en innarbeidet del. Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidig 1

4 ansatte og ansatte i permisjon ivaretas. Det skal utarbeidet nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, og klarlegge eventuelle forskjeller.» Partene lokalt må sikre at HTAs retningslinjer for den lokale lønnspolitikken utvikles og fastsettes i tråd med virksomhetens behov. 2.5 Hvem forhandlingene omfatter De årlige forhandlingene omfatter alle som er tilsatt på virkningstidspunktet for forhandlingene. Virkningstidspunktet for 2017 er 1. juli. Arbeidstakere som har permisjon omfattes også av forhandlingene. Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere. De uorganiserte er tatt med ved beregningen av lønnsmassen, og inngår dermed i beregningen av den økonomiske rammen. De uorganiserte har ikke partsrettigheter i forhandlingene, og tillitsvalgte representerer ikke dem. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at samtlige ansatte får den lønn de bør ha etter sine arbeidsoppgaver og arbeidsutførelse. Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes av forhandlingene. Det samme gjelder arbeidstakere som før virkningstidspunktet har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon eller omsorgspermisjon uten lønn. 2.6 Protokoll Det skal føres protokoll fra forhandlingsmøtene der forhandlingene gjennomføres. Protokollen skal ikke være et referat fra forhandlingene, men den skal gjengi resultatet. Av protokollen må det fremgå tid og sted for møtet, og hvem som deltok i forhandlingene, samt fullstendige opplysninger om hvem som får lønnsopprykk. Dersom partene blir enige skrives det en enighetsprotokoll, og ved uenighet skal det skrives en uenighets- eller bruddprotokoll. I disse tilfellene er det viktig at det fremgår klart hva uenigheten består i. Partene kan, hver for seg eller sammen, kreve inntatt protokolltilførsler. 2.7 Frister Etter HTA punkt skal arbeidsgiver avtale fremdrift for forhandlingene senest 14 dager etter at krav om forhandlinger er kommet inn. For de årlige lokale forhandlingene fastsettes fristene av KMD og hovedsammenslutningene. I 2017 skal forhandlingene være avsluttet innen 31. oktober. 2.8 Utsettelse og avslutning 2

5 Dersom forhandlingene ikke kan komme i gang innen 14 dager etter at krav er fremsatt, må utsettelsen avtales mellom partene. Er det gått 14 dager etter at reelle forhandlinger er begynt, kan hver av partene kreve forhandlingene avsluttet innen én uke, jf. HTA punkt Det formelle grunnlaget for forhandlingene 3.1 Årlige forhandlinger (2.5.1) HTA punkt gir regler om de årlige lokale forhandlingene. Det skal føres lokale forhandlinger i virksomheten/på forhandlingsstedet dersom en av følgende betingelser er oppfylt: a) Det sentralt er avsatt midler fra den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. KMD beregner avsetningen til det enkelte forhandlingssted angitt i vedlegg 2. Avsetningen fordeles forholdsmessig etter årslønnsmassen, med mindre annet er avtalt mellom KMD og LO Stat, Unio og YS Stat. b) Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler, og vurderer eventuelle resirkulerte midler Sentralt avsatte midler Den økonomiske rammen fastsettes i de sentrale tarifforhandlingene. Det er ikke alltid det avsettes midler til lokale forhandlinger. For 2017 er det bestemt følgende: «Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger [ ]» Rammen beregnes av KMD på grunnlag av hva den enkelte virksomhet har rapportert inn. Tidspunktet for beregningen er 1. oktober Arbeidsgiver avsetter midler I tillegg til de midler som er avsatt sentralt, har arbeidsgiver anledning til å skyte inn såkalt «egne midler» fra virksomheten. Spørsmålet om og hvor mye midler som skal skytes inn av virksomheten, avgjøres av virksomhetens ledelse. Beslutningen om å skyte inn egne midler må tas før forhandlingene starter, og det er viktig at begge forhandlingspartene er klar over den totale rammen som ligger til grunn for de lokale forhandlingene. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruken av eventuelle innskutte midler. Hele den økonomiske rammen er gjenstand for forhandlinger. 3.2 Virkningstidspunkt Det føres lokale forhandlinger én gang per kalenderår, og med virkning fra en dato avtalt mellom partene i tariffoppgjøret. Virkningstidspunktet kan ikke fravikes. For 2017 er virkningstidspunktet avtalt til 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober

6 3.3 Sentrale og lokale føringer Sentrale føringer Sentrale føringer er føringer som KMD og hovedsammenslutningene har blitt enige om, og som skal følges opp av partene lokalt. I 2017 foreligger det ingen sentrale føringer Lokale føringer Både departementet og hovedsammenslutningene har anledning til å be de lokale parter om å ivareta spesielle hensyn ved de lokale forhandlingene. Dette kalles lokale føringer. 3.4 Forhandlinger på særlig grunnlag (2.5.3) Begrunnelse av krav «Partene på forhandlingsstedet jf. punkt 2.2, kan føre forhandlinger dersom det: a) Har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn for fastsetting av stillingenes/ansatts lønn. b) Er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller bedre brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og størrelsen på avsetningen. Partene forhandler om fordelingen av avsetningen mellom arbeidstakerne. c) Er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert, og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. Forhandlingene betinger dekning på virksomhetens budsjett.» Krav etter HTA punkt må være begrunnet i punkt a, b eller c. Kravet bør begrunnes skriftlig. Krav etter dette punktet kan reises når som helst, forutsatt at partene ikke har avtalt noe annet Begrepet «vesentlig endring» I HTA punkt bokstav a om «vesentlig endring» er det presisert at slike forhandlingskrav bør være dokumentert ved en stillingsbeskrivelse/stillingsvurdering eller opplysninger som på en annen måte gjør det mulig å måle endringene i de pålagte oppgaver. Dette fordi en må vurdere forskjellen i arbeidstakerens arbeidsoppgaver og ansvar på kravtidspunktet i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar på det tidspunktet lønnen ble fastsatt. Tillitsvalgte bør søke å avklare om kravet til vesentlig endring er innfridd før kravet sendes. Det er ikke tilstrekkelig at en arbeidstaker har fått nye oppgaver etter hvert som arbeidstaker kvalifiserer seg. Dette skjer for de fleste og er en naturlig utvikling i arbeidet. Det som er avgjørende er om arbeidstaker får oppgaver som krever noe kvalitativt annet enn tidligere. Oppgavene må innebære større vanskelighetsgrad og/eller større ansvar. De nye oppgavene må være av et slikt omfang at forholdene som ligger til grunn for lønnsfastsettelse endres 4

7 vesentlig. Oppgavene som er kvalitativt forskjellige fra tidligere bør utgjøre en stor del av arbeidstakerens arbeidsdag. Kravet om vesentlig endring går derfor både på arbeidsoppgavenes nivå og omfang Tvisteløsning Dersom partene ikke blir enige ved forhandlinger på særlig grunnlag, kan det enkelte krav bringes inn for Statens lønnsutvalg. Nærmere om tvisteløsning i Statens lønnsutvalg behandles under punkt Virkemidler I henhold til HTA punkt kan partene benytte følgende virkemidler under lokale forhandlinger: a) Arbeidstaker i stilling plassert i lønnsramme, kan få endret plassering innenfor lønnsrammens alternativer. b) Arbeidstaker i stilling med lønnsspenn, kan få endret plassering innenfor stillingskodens lønnsspenn. c) Stillinger kan omgjøres til annen stillingskode. d) Avtale minstelønn for arbeidstakere med særlige arbeidsoppgaver, tjenestested og lignende. e) Opprette og endre særavtaler. f) Tilstå tilleggsansiennitet. g) Tilstå fast eller tidsavgrenset kronetillegg. Det er kun de virkemidler som er omtalt i HTA punkt som kan benyttes under de lokale forhandlingene. 3.6 Virkeområde Virkeområdet følger av HTA punkt 2.4. Under lokale forhandlinger kan ikke partene avtale lønns- og arbeidsvilkår som har automatisk virkning utover eget forhandlingssted, jf. punkt Den praktiske gjennomføringen av de årlige lokale forhandlingene 4.1 Brev fra KMD Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender ut et brev om lokale forhandlinger til samtlige forhandlingssteder i staten. Brevet omhandler gjennomføringen av de lokale forhandlingene og endringer i hovedtariffavtalene som blir fastsatt i årets tariffoppgjør. Av brevet fremgår det hvilken økonomisk ramme som er avsatt for det enkelte forhandlingssted, hvilke eventuelle føringer som partene sentralt har blitt enige om, hvilke tidsfrister som gjelder mv. Brevet er lagt ut på NFF sine nettsider og vi råder alle tillitsvalgte til å lese igjennom brevet nøye. 5

8 4.2 Forberedende møte Før de årlige lokale forhandlingene starter, skal det gjennomføres et forberedende møte mellom partene, jf. HTA punkt Arbeidsgiver har ansvar for å innkalle til et forberedende møte. Forberedelsene til forhandlingene er svært viktige, da forberedelsene skaper grunnlag for en tilfredsstillende gjennomføring av forhandlingene. I HTA punkt står følgende: «Før de årlige forhandlingene etter punkt starter, skal det gjennomføres et forberedende møte mellom partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2. I møtet gjennomgås forhandlingsgrunnlaget, den samlede avsetning til forhandlingsstedet, herunder fordeling til eventuelt delegerte forhandlingssteder, hensynet til likestilling/likelønn mv. I tillegg avtaler partene kravfrist og møteplan for gjennomføringen. Partene avklarer hvilke statistikker og lønnsopplysninger som arbeidsgiver skal legge fram under forhandlingene. Det skal føres referat fra det forberedende møtet.» I forkant av møtet bør hovedsammenslutningene ha mottatt tallmateriale og den lønnsstatistikk som viser utvikling i virksomheten med tanke på lønnsnivå, lønnsutvikling, turnover, rekruttering mv. Andre momenter som bør avklares i forberedende møte: Avklare hvem som er forhandlingsparter og hvilke organisasjoner som har forhandlingsrett Erfaringer fra tidligere forhandlinger Økonomisk ramme og eventuelt tilskudd av egne midler Størrelse på avsetning i arbeidsgivers første tilbud Eventuelle rekrutteringsbehov, tiltak i forbindelse med omstilling/omorganisering Forhandling for ledere og tillitsvalgte Saksbehandling, herunder hvordan kravene skal fremsettes, prioriteringer, rutiner for behandling av krav mv. Framdriftsplan som setter om frister for innsending/overlevering av krav, tidspunkt for forhandlingsmøter, informasjon og evaluering av forhandlingene Eventuelle sentrale og/eller lokale føringer Når og hvordan resultatet av forhandlingene skal formidles Etter møtet skal det utformes referat som sendes til de forhandlingsberettigede organisasjonene. 4.3 Gjennomføring av forhandlingene Både arbeidsgiver og den enkelte organisasjon må nedsette en forhandlingsdelegasjon. Forhandlingsdelegasjonen har fullmakt til å forhandle på vegne av sine medlemmer. For å sikre en ryddig gjennomføring av forhandlingene bør hver av organisasjonene og arbeidsgiver utpeke en forhandlingsleder som fører ordet. Gjennomføring av forhandlingene stiller krav til begge parter. Forhandlingene bør føres i en god tone, der man utviser gjensidig respekt og forståelse. Alle parter bør legge vekt på å lytte 6

9 til hverandre og forholde seg seriøst til hverandres argumenter. Målsetningen med forhandlingene må være å oppnå en løsning som alle parter kan leve med. I det forberedende møtet (se foran) har partene blitt enige om frist for overlevering av krav. Denne fristen gjelder både for krav fra organisasjonene og arbeidsgiver. På bakgrunn av de mottatte krav legger arbeidsgiver vanligvis frem et første tilbud i forhandlingsmøte. Tilbudet utformes på bakgrunn av den økonomiske ramme, de føringer som partene eventuelt har blitt enige om, samt de retningslinjene som er nedfelt i virksomhetens omforente lønnspolitikk. Arbeidsgiver kan da gi en kort begrunnelse for det tilbudet som er lagt frem, og organisasjonene vil ha anledning til å stille korte spørsmål for avklaring. Deretter vil normalt organisasjonene gis tid til å gjennomgå tilbudet før partene møtes igjen for å fortsette forhandlingene. Det er ikke slik at hele den økonomiske rammen må disponeres i første tilbud. Ofte disponeres rundt % av potten i første omgang. Vanligvis vil det derfor være nødvendig å legge fram flere tilbud før den økonomiske rammen er disponert og partene er kommet til enighet. Hvor mange tilbud som legges fram vil avhenge av hvor stor avstanden mellom krav og tilbud er, men normalt gis det tre tilbud. Alle parter har anledning til å ta særmøter underveis, både med egen delegasjon, egen organisasjon og en eller flere av de øvrige partene. Begge parter har taushetsplikt med hensyn til krav og tilbud som legges fram under forhandlingsmøtene. Partene bør under forhandlingene kunne uttale seg relativt fritt. Det skal bare informeres om resultatet av forhandlingene. Når forhandlingene er sluttført og forhandlingsresultatet er iverksatt, skal den enkelte virksomhet innrapportere resultatet av forhandlingene og sende kopi av protokoll til KMD og til fagdepartementet. 4.4 Evalueringsmøte En tid etter at forhandlingene er avsluttet, bør partene komme sammen for å evaluere forhandlingsprosessen. Arbeidsgiver har ansvar for å innkalle til evalueringsmøte. I evalueringsmøtet skal partene lokalt utveksle erfaringer fra årets forhandlinger. Her bør det tas opp hva som fungerte, og hva som eventuelt ikke fungerte. Eventuelle forslag til forbedringer bør nedfelles i et referat som sendes forhandlingspartene. 5 Tvisteløsninger Om organisasjonene vurderer å gå til brudd ved lokale forhandlinger, anbefales det kontakt med organisasjonen sentralt i forkant. 5.1 Frister 7

10 Hvis forhandlingene ikke er delegert til driftsenhet kan partene, ved uenighet, bringe saken direkte inn for Statens lønnsutvalg, jf. HTA punkt Innen 3 uker etter at forhandlingene er avsluttet skal partene varsle om at saken bringes inn for Statens lønnsutvalg til de øvrige forhandlingsparter. Fristen begynner å løpe etter at protokollen er undertegnet, eller etter at partene er gitt muligheten til å undertegne. Deretter skal parten som ønsker tvistebehandling levere stevning til Statens lønnsutvalg innen 3 uker etter at kravet om tvistebehandling er fremsatt (altså maksimalt 3 uker + 3 uker). Dersom forhandlingene er delegert til driftsenhet under forhandlingsstedet etter HTA punkt 2.2, avgjøres en eventuell tvist på virksomhetsnivå. Saken må fremmes innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet, og partene på forhandlingsstedet må behandle saken innen 14 dager etter at den er lagt frem. Hvis partene på forhandlingsstedet ikke kommer til enighet kan saken bringes inn for Statens lønnsutvalg etter ordinære regler i HTA Statens lønnsutvalg Statens lønnsutvalg består av tre nøytrale parter, og fire representanter fra henholdsvis arbeidsgiversiden og hovedsammenslutningene. Representantene fra partene har likt antall stemmer. I tillegg kan den enkelte organisasjon møte med en representant til i saker der de er berørte. Arbeidsgiver oppnevner da tilsvarende antall representanter. 8

11 6 Vedlegg 6.1 Veiledning til utfylling av kravskjema i staten Vær oppmerksom på at enkelte virksomheter har egne kravskjema de ønsker brukt for lettere å kunne systematisere innkomne krav. Som tillitsvalgt bør du undersøke dette før du deler ut dette skjemaet til medlemmer på din arbeidsplass. MOMENTLISTE VED BEGRUNNELSE AV KRAVET Følgende liste gir eksempler på aktuelle argumenter som kan benyttes ved utforming av kravene etter hva som passer. Husk å vurdere argumentene som brukes i forhold til hvilken forhandlingshjemmel det kreves etter. Aktuelle begrunnelser kan være: Erfaring Arbeidsinnsats Personlige resultater Personlige egnethet/samarbeidsevner Økt kompetanse Spesialistkompetanse Endrede arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde Arbeidsmarkedssituasjonen Lønnsmessige skjevheter i forhold til overordnete og underordnete sammenlignet med andre yrkesgrupper sammenlignet med andre fysioterapeuter generelt på arbeidsplassen Generell lønnsutvikling Eventuelle utilsiktede lønnsmessige skjevheter som følge av sentrale justeringer Eventuelle sentrale føringer Eventuelle lokale lønnspolitiske føringer Eventuelle anbefalinger fra NFF sentralt 9

12 6.2 Forslag til kravskjema etter Årlige forhandlinger Norsk Fysioterapeutforbund fremmer følgende lønnskrav etter Hovedtariffavtalen i staten Navn: Arbeidsgiver: Arbeidssted: Nåværende: Stillingsbetegnelse: Stillingskode: Lønnstrinn/ årslønn: Evt. tillegg: Tjenesteansiennitet: Stillingsandel (%): Begynte i nåværende stilling (dato): Tilsettingsforhold: Siste lønnsopprykk ved lokale forhandlinger (år): Evt. lønnsramme med alternativ: Fast: Midlertidig: Lønnskrav: Stillingsbetegnelse: Stillingskode (SKO): Lønnstrinn/årslønn: Begrunnelse: (se aktuell momentliste) Sted: Dato: Signatur: 10

13 6.3 Forslag til kravskjema etter Særlige grunnlag Norsk Fysioterapeutforbund fremmer følgende lønnskrav etter Hovedtariffavtalen i staten Navn: Arbeidsgiver: Arbeidssted: Nåværende: Stillingsbetegnelse: Stillingskode: Lønnstrinn/ årslønn: Evt. tillegg: Tjenesteansiennitet: Stillingsandel (%): Begynte i nåværende stilling (dato): Tilsettingsforhold: Siste lønnsopprykk ved lokale forhandlinger (år): Evt. lønnsramme med alternativ: Fast: Midlertidig: Lønnskrav: Stillingsbetegnelse: Stillingskode (SKO): Lønnstrinn/årslønn: Begrunnelse: (se aktuell momentliste) Gjelder for a: Viktig med forskjellen mellom tidligere stilling og nåværende stilling med hensyn til arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt fra når endringen skjedde. Sted: Dato: Signatur: 11

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Lokale forhandlinger i staten 2017

Lokale forhandlinger i staten 2017 Lokale forhandlinger i staten 2017 LOKALE FORHANDLINGER I STATEN 2017 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 3 2 LOKALE FORHANDLINGER... 3 2.1 Forhandlingssteder... 3 2.2 Partsforhold... 3 2.3 Etikk... 3 2.4 Lokal lønnspolitikk...4

Detaljer

Lokale forhandlinger i staten 2016

Lokale forhandlinger i staten 2016 Lokale forhandlinger i staten 2016 LOKALE FORHANDLINGER I STATEN 2016 INNHOLD: 1 Innledning... 3 2 Lokale forhandlinger... 3 2.1 Forhandlingssteder 3 2.2 Partsforhold 3 2.3 Etikk 3 2.4 Lokal lønnspolitikk

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Lokale forhandlinger i staten 2014

Lokale forhandlinger i staten 2014 Lokale forhandlinger i staten 2014 LOKALE FORHANDLINGER I STATEN 2014 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 3 2 LOKALE FORHANDLINGER... 3 2.1 Forhandlingssteder... 3 2.2 Partsforhold... 3 2.3 Etikk... 3 2.4 Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. SEPTEMBER 2012

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. SEPTEMBER 2012 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder Statsministerens kontor Riksrevisjonen i staten Deres referanse Vår referanse Dato 12/2126 02.07.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 Vedrørende: LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om lokale forhandlinger for 2014 til orientering Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER I 2016

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER I 2016 Statlige virksomheter Deres ref Vår ref Dato 16/3075-1 27.06.2016 HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016-30. APRIL 2018 - LOKALE FORHANDLINGER I 2016 I hovedtariffoppgjøret 2016 ble det inngått en avtale

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Kurs i lokale forhandlinger Hovedtariffavtalen i staten

Kurs i lokale forhandlinger Hovedtariffavtalen i staten Kurs i lokale forhandlinger Hovedtariffavtalen i staten Presentasjon av deltakerne Navn/ arbeidssted Virksomhet Antall ansatte Eget forhandlingssted eller ikke Fartstid som tillitsvalgt Deltatt i forhandlinger

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk E1 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJON S DEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref. Vår ref. Dato 200603447-/BWE 21.06.2007 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Modul I Raddison BLU Gardermoen Advokat/ spesialrådgiver Kristin Krogvold Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? En avtale mellom sentrale parter i statlig sektor Regulerer lønns-

Detaljer

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert 23.05.13 Besøksadresse Office address Postadresse Postal address +47 22 82 46 00 Fax: +47 22 82 46 40 Nygård 1 Lillesand Postboks 93, 4791

Detaljer

Personalavdelingen. Dekaner/stabsdirektører, tjenestemannsorganisasjonene

Personalavdelingen. Dekaner/stabsdirektører, tjenestemannsorganisasjonene NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Personalavdelingen Til: Fra: Dekaner/stabsdirektører, tjenestemannsorganisasjonene Personalsjefen Kopi til: Gjelder: Rammebetingelser lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering.

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering. US-SAK NR: 6/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG:PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1605 Orientering etter lokalt

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten (HTA)

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Hovedtariffavtalen i staten (HTA) Hovedtemaer 1. Lønnsdannelse i staten 2. Andre rettigheter etter hovedtariffavtalen 3. Stillingskoder og lønnsplaner

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

TIPSHEFTE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I STAT

TIPSHEFTE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I STAT TIPSHEFTE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I STAT 2014 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. ØKONOMISKE RESULTATET FRA HOVEDTARIFFOPPGJØRET... 4 2. LOKALE FORHANDLINGSBESTEMMELSER.... 4 2.1 ÅRLIGE FORHANDLINGER

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016 TIL 30. APRIL 2018 LOKALE FORHANDLINGER I 2017

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016 TIL 30. APRIL 2018 LOKALE FORHANDLINGER I 2017 Forhandlingsstedene i staten Deres ref Vår ref 17/1755-27 Dato 30. juni 2017 HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016 TIL 30. APRIL 2018 LOKALE FORHANDLINGER I 2017 I mellomoppgjøret 2017 er det avtalt

Detaljer

Planleggings- og samordningsdepartementet. 1. Grunnlaget for tvistebehandling 1.1

Planleggings- og samordningsdepartementet. 1. Grunnlaget for tvistebehandling 1.1 Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1997-17 Lokale forhandlinger - tvistebehandling DET KONGELIGE PLANLEGGINGS- OG SAMORDNINGSDEPARTEMENT ARBEIDSGIVERAVDELINGEN Arbeidsgiveravdelingen

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten (HTA)

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Hovedtariffavtalen i staten (HTA) Hovedtemaer 1. Lønnsdannelse i staten 2. Andre rettigheter etter hovedtariffavtalen 3. Stillingskoder og lønnsplaner

Detaljer

Veileder til lokale lønnsforhandlinger i staten 2016

Veileder til lokale lønnsforhandlinger i staten 2016 Veileder til lokale lønnsforhandlinger i staten 2016 NTLs veileder til lokale lønnsforhandlinger Innhold 1 Kort om forhandlingssystemet i staten 2 Hovedtariffavtalens bestemmelser om lokale forhandlinger

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER PR

RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER PR 2 Vedlegg RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER PR. 01.07.2008 1. FORMELT GRUNNLAG Oslo kommune og forhandlingssammenslutningene sentralt viser til pkt. 4 i Riksmeglingsmannens møtebok av 24.05.2008

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

TIPS TIL LOKALE FORHANDLINGER

TIPS TIL LOKALE FORHANDLINGER Forhandlingshefte Lederen har ordet: Innhold: Leder... 3 BFs lønnspolitikk slår fast at bibliotekarer skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse, funksjon

Detaljer

S T Y R E S A K # 26/16 STYREMØTET DEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016

S T Y R E S A K # 26/16 STYREMØTET DEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 S T Y R E S A K # 26/16 STYREMØTET DEN 20.09.16 Vedrørende: LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 Forslag til vedtak: 1. Det settes av en ramme på kr. 200.000 til forhandlinger for ledernivået under øverste leder.

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål I 2017 er det forhandlinger i alle kapitler i KS-avtalen. Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Vedlagt følger noen råd og tips med teknisk/praktiske grep for tillitsvalgte som trenger råd forut for og under de lokale forhandlingene.

Vedlagt følger noen råd og tips med teknisk/praktiske grep for tillitsvalgte som trenger råd forut for og under de lokale forhandlingene. Til avdelingene i NTL Sentralforvaltningen 12. september 2012 De lokale lønnsforhandlingene 2012 - noen råd og tips Vedlagt følger noen råd og tips med teknisk/praktiske grep for tillitsvalgte som trenger

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

LØNNSPOLITIKK FOR KRIMINALOMSORGEN (gjeldende fra )

LØNNSPOLITIKK FOR KRIMINALOMSORGEN (gjeldende fra ) LØNNSPOLITIKK FOR KRIMINALOMSORGEN (gjeldende fra 16.09.2016) 1 Forord I forbindelse med lønnsoppgjøret i staten for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018 ble forhandlingsfullmakten samlet på et sted

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013 Regional lønnspolitikk Vedtatt i HA-møte 0 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Målsetting 3 3. Utviklingssamtaler 3 4. Lønnsfastsettelse 4 4.1. Tilsetting 5 4.1.1 Vurdering av lønnsfastsettelsen etter

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Lokale forhandlinger Hovedtemaer 1. Rammer for lokale forhandlinger 2. Lokal lønnspolitikk 3. Forhandlingsregler årlige lokale forhandlinger 4. Kravsutforming 5. Etter

Detaljer

Under arbeid i Samarbeidsutvalget. Delt ut til ledergruppa Lokal lønnspolitikk

Under arbeid i Samarbeidsutvalget. Delt ut til ledergruppa Lokal lønnspolitikk Under arbeid i Samarbeidsutvalget. Delt ut til ledergruppa 21.08.2012. Lokal lønnspolitikk Lokal lønnspolitikk/drøftet i Samarbeidsutvalget 22. mai 2007 og 1. april 2008 Innledning... 3 Formål og intensjoner...

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

VEILEDER LOKALE FORHANDLINGER HUK-AVTALENE

VEILEDER LOKALE FORHANDLINGER HUK-AVTALENE VEILEDER LOKALE FORHANDLINGER HUK-AVTALENE KAP. 1 Innledning KAP. 2 Generell informasjon om lokale forhandlinger Generelt om forhandlinger Hva er lokale forhandlinger? Lokale forhandlinger på særskilt

Detaljer

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Dato: 12.05 2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

Kurs i lokale lønnsforhandlinger

Kurs i lokale lønnsforhandlinger Kurs i lokale lønnsforhandlinger Gardermoen 21. september og Bergen 22. september 2017 Mona Charlotte Sjødal Randi Moskvil Letmolie Kursets temaer Oversikt over HTAs bestemmelser om lokale forhandlinger

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten 1 Foto: istock.com/nanisimova Hovedavtalen i staten - innhold Del 1 Medbestemmelse Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte 29.08.16 Tidsplan for drøftingsmøte Kl. 12.00: Felles innledning for kapittel 3 og kapittel 5. Ca. kl. 13.00: Kriterier og føringer kapittel 5 Ca.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Side 1 av 10 LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Innholdsfortegnelse 1. OVERORDNEDE MÅL OG PRINSIPPER... 2 1.1. Strategiplan for NHH... 2 1.2. Overordnede prinsipper for NHHs lønnspolitikk...

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold 1. Arbeidsgiverpolitikk... 2 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk i VAM... 3 1.2 Tariffavtaler... 3 2. Overordnede lønnspolitiske kriterier... 4 2.1 Ved rekruttering/ansettelse

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger pr 01.09.2014

Lokale lønnsforhandlinger pr 01.09.2014 Side 1 av 8 Lokale lønnsforhandlinger pr 01.09.2014 Ved tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 ble de sentrale partene enige om å avsette noe av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter kapittel 4,

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE Modell for lokale lønnsforhandlinger.

ELVERUM KOMMUNE Modell for lokale lønnsforhandlinger. ELVERUM KOMMUNE Modell for lokale lønnsforhandlinger. Omfatter forhandlingskapittel 3.4.2, 4.A.1 og 5.2. GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER. 1. Ny lokal forhandlingsmodell skal ivareta forutsetningen om reelle

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Tariffoppgjøret Uravstemning Staten informasjonsmateriell og stemmeblankett

Tariffoppgjøret Uravstemning Staten informasjonsmateriell og stemmeblankett Tariffoppgjøret 2016 Uravstemning Staten informasjonsmateriell og stemmeblankett Si din mening. Bruk stemmeseddelen! Merk deg ditt forbunds stemmefrist! LO Stat - Møllergata 10, 0179 Oslo - Telefon: 23

Detaljer

REFERAT. Linda Methi. Til stede fra YS-k: (Meldte forfall )

REFERAT. Linda Methi. Til stede fra YS-k: (Meldte forfall ) REFERAT Den 13.06.2014 bie det avholdt møte mellom Oslo kommune på den ene side og forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, Akademikerne-k og YS-k på den annen side vedrørende Oslo kommunes retningslinjer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

FORHANDLINGSTEKNIKK INTRODUKSJON

FORHANDLINGSTEKNIKK INTRODUKSJON FORHANDLINGSTEKNIKK INTRODUKSJON Anette Bjørlin Basma, advokat Nina Bergsted, advokatfullmektig Holmen fjordhotell, 11. 13. mars 2015 1 Oversikt disposisjon 1. Grunnleggende begreper 2. Forberedelsesfasen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse.

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse. Lønnspolitiske retningslinjer ved Universitetet i Stavanger Gjeldende fra 1. februar 2011 1. GENERELT De lønnspolitiske retningslinjene er en del av universitetets personalpolitikk. Målet for lønnspolitikken

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt i forhandlingsmøte 29.04.13 med endringer fastsatt i forhandlingsmøte 10.03.14 1. Formål Den lokale lønnspolitikken for Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Tariffnotat Spekter 4/ mai 2016

Tariffnotat Spekter 4/ mai 2016 Tariffnotat Spekter 4/2016 23. mai 2016 Lokale forhandlinger på B-delsnivå med virkning 1. juli Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i helseforetakene/ Lovisenberg de nærmeste ukene med avslutning

Detaljer