Hovedtariffavtalen i Staten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtariffavtalen i Staten"

Transkript

1 Hovedtariffavtalen i Staten Modul I Raddison BLU Gardermoen Advokat/ spesialrådgiver Kristin Krogvold

2 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? En avtale mellom sentrale parter i statlig sektor Regulerer lønns- og arbeidsvilkår Regulerer samspillet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsvilkår og lønnsforhandlinger

3 Innhold Sentrale bestemmelser kap 1 o Til bruk i det sentrale lønnsoppgjøret Lokale bestemmelser kap 2 o Lokale kjøreregler, til bruk ved lokale forhandlinger lønnsforhandlinger mv. o Lokale tillitsvalgte og lokal arbeidsgiver Fellesbestemmelser kap 3 o Arbeidsvilkår o Arbeidstid, permisjon, omorganisering, lønnsinnplassering mv

4 Innhold forts Pensjon Diverse Varighet Protokolltilførsler 4 vedlegg: Lønnsplanhefte Lokale forhandlingssteder Intensjonserklæring om omstilling under trygghet Pensjonsgivende variable tillegg

5 Sentrale forhandlinger 1. AVTALEÅR (hovedoppgjør) 2. AVTALEÅR (mellomoppgjør) Streikerett Alle elementer i avtalen forhandles Ingen føringer på forhånd Det forhandles hovedsaklig om lønn Kan ha vært avtalt føringer

6 Sentrale parter

7 Sentrale forhandlinger Parter Staten v/ AD vs. LO/UNIO/YS og Akademikerne Prosessen I Legeforeningen (tillitsvalgtes rolle) I Akademikerne Oppstart sentrale forhandlinger Mekling Ny avtale eller streik Rikslønnsnemnda

8 STATENS LØNNSSYSTEM

9 Fire hovedelementer Hovedlønnstabellen Sentrale justeringsforhandlinger Lokale forhandlinger Særavtaler

10 LOKALE FORHANDLINGER 1. Forberedelse 2. Forberedende møte med arbeidsgiver 3. Kravutforming, oversendelse og prosess 4. Forhandlingene 5. Sluttfase: Brudd / aksept

11 Hvorfor er forberedelse viktig? Salg av virkelighetsbildet Troverdighet Trygghet i forhandlingssituasjonen Strategi og forankring Riktige prioriteringer

12 Hva kan gjøres i forberedelsesfasen? Etablere forhandlingsdelegasjon / forhandlingsansvarlig Få oversikt over medlemmene Historikk, tallgrunnlag og statistikk Alliansepartnere God kunnskap om forhandlingssystemet

13 Lokal lønnspolitikk (2.3.1) Statens lønnssystem forutsetter en lokal lønnspolitikk Felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes, og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendige for å nå virksomhetens mål.

14 Akademikernes lønnspolitikk Desentralisert og markedsbasert lønnsdannelse, hvor lønnsforhandlinger skjer nærmest mulig egen arbeidsplass Differensiering, ut fra utdannelse, kompetanse, kunnskap, innsats og ansvar Uttelling for utdanning og kompetanse, både med hensyn til begynnerlønn og for den videre karriereutvikling Kunnskap, kompetanse, innsats og ansvar (faglig og administrativt), som grunnlag for lønnsutvikling og lønnsdannelse

15 Akademikernes lønnspolitikk forts. Lønn skal være et aktivt personalpolitisk virkemiddel Offentlig sektor må ha mulighet til å bruke lønnssystemet på en slik måte at den kan rekruttere og beholde kvalifisert personell Offentlige virksomheter må gis større handlefrihet i lokale lønnsforhandlinger

16 Kap 2:Lokale bestemmelser Lokale parter (pkt. 2.1) Forhandlingsregler (pkt. 2.2) Lokale forhandlinger (pkt. 2.3)

17 Hvem er de lokale parter? (pkt. 2.1) Arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted Hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner / underavdelinger av disse Kan velge å opptre som hovedsammenslutning Lønner det seg å forhandle etter hovedsammenslutningsmodellen?

18 Hvem deltar i lokale forhandlinger? (pkt ) Hovedregel: Lokal arbeidsgiver og tillitsvalgte Unntaksvis kan arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte på høyere nivå være til stede Motparten på høyere nivå må varsles

19 Forhandlingshjemler Pkt Årlige forhandlinger Særskilte forhandlinger

20 2.3.3 Lokale forhandlinger Skal føres i virksomheten / forhandlingsstedet dersom en av nedenfor nevnte betingelser er oppfylt: a) det sentralt er avsatt midler fra den økonomiske rammen til lokale forhandlinger b) Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler fra virksomheten

21 2.3.4 Særlige grunnlag nr. 1 a Vesentlige endringer nr. 2 Rekruttere eller beholde Belønne ekstraordinær arbeidsinnsats nr. 3 Kjønnsavhengige lønnsforskjeller

22 Viktig ved Krav på særskilt grunnlag skal holdes adskilt fra ordinære forhandlinger Midlene tas fra virksomhetens budsjett Mulig å avtale faste tider for forhandling Nyttig med stillingsbeskrivelse før og etter

23 2.3.8 Tilsetting i ledig stilling mv. Punkt 1 før utlysning orienteres om lønnsplassering «kan drøfte»neste administrative ledd avgjøre Punkt 2 tas hensyn til likelønn Punkt 3 Arbeidsgiver kan inntil 12 måneder etter tilsetting, og ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer. NB! Viktig endring i 2012: Tillitsvalgte orienteres årlig om bruken av bestemmelsen.

24 Forhandlingsforløp (pkt 2.2) Krav (2.2.1) Frist (2.2.2) Gjennomføring (2.2.4) Utsettelse og avslutning (2.2.5) Protokoll (2.2.6) Tvist (2.3.9)

25 Forberedende møte med arbeidsgiver (pkt ) Forhandlingsgrunnlag, pottens størrelse, likestilling/likelønn mv. Avklaring av hvilke statistikker og lønnsopplysninger som arbeidsgiver skal legge frem under forhandlingene Kravfrister og møteplan skal avtales Hovedsammenslutningsmodellen? Gjensidig kravutveksling? Lederstillingene? Referat fra møtet

26 Kravutforming, oversendelse og prosess Innhente og prioritere krav Strategi og rolleavklaring Oversende krav må fremsettes skriftlig [2.2.1] - «med forbehold om nye og endrede krav» Gjennomgang av tilbud (om det leveres på forhånd)

27 Virkemidler a) Endringer innenfor lønnsrammen b) Endringer innenfor lønnsspennet c) Omgjøring av stillingskode d) Avtale minstelønn e) Opprette og endre særavtaler f) Tilstå tilleggsansiennitet g) Fast eller tidsavgrenset tillegg etter B-tabellen h) Fast eller tidsavgrenset kronetillegg i) Grupper

28 Gjennomføring av forhandlingene HTA prosessbestemmelsen Gjelder når ikke annet er avtalt Utfylles og tolkes i lys av god forhandlingsskikk

29 Forhandlingenes forløp i praksis Arbeidsgiver innkaller og innleder forhandlingene Møte med forhandlingsdelegasjonen bruk tilstrekkelig tid Nytt møte med arbeidsgiver Sluttfasen Enighet eller brudd

30 Sluttfasen: Brudd / aksept? Hvorfor bryter vi? Presse motparten til å gi mer? Markere oss? Protest mot prosessen? Det er organisasjonspolitisk nødvendig? Tror en tvistebehandling vil gi mer penger? Har vi noe å tape på et brudd? Kan vi oppnå det vi ønsker på en annen måte? Enighet: Skriver protokoll!

31 Brudd Hva skjer nå? Tvist HTA og tjtl. 28, 29 og 30 Tidsforløp - brudd / bruddprotokoll - innen 3 uker varsel til partene - innen 3 uker (6 uker fra brudd) stevning sendes - behandles så snart som mulig/senest innen en måned NB! Avtaleresultatet mellom de av partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før voldgiftsorganets kjennelse foreligger.

32 Hva er Statens lønnsutvalg? Tvungen voldgift Fredsplikten (tjtl. 20(3)) skaper behov for alternativ tvisteløsning Interessetvister og rettstvister

33 Sammensetning Medlem Leder Medlem LO-S YS-S A-S UNIO (NITO) (NFF) S T A T (E) (N)

34 Videre lesing Forhandlingsordningen i staten Personalhandbok- 2010/6Forhandlingsordningen-i-staten/ Tvistebehandling 7-PMer/PM Lokale-forhandlinger--- tvistebehandling/

35 Definisjoner Lønn hovedlønn + tilleggstabellen Lønnsplan o Oversikt over stillingene i en yrkesgruppe og stillingenes lønns- og opprykksregler Stillingskode og stillingsbetegnelse o Kode angir stillingens kategori sammenholdt med betegnelse angivelse av type stilling Lønnstabell o Angir lønnsnivå

36 Lønnsramme og lønnsspenn Lønnsramme-innplassering innebærer automatisk ansiennitetsopprykk Lønnsspenn inneholder ikke automatiske lønnsopprykk Tjenestetidsregler Tjenesteansiennitet kan ha noe å si for innplassering lønnsmessig Tilleggsansiennitet Godskrivingsregler Vedr beregning av tjenesteansiennitet ved tilsetting

37 Fellesbestemmelsene Kapittel 3 Innplassering - husk lønnssamtalen! Arbeidstid - 7, 13-16, utfylling og presisering av aml Innenlandsreiser - 8 Lønnsutbetaling - 9 Lønn ved overgang til annen stilling - 10 praktisk aktuelt særlig ved omstillinger/ omorganiseringer hovedregel beholder lønn som personlig ordning

38 Lønn under sykdom/ permisjon mv - 11, o Full lønn Stedfortredertjeneste - 12 o Plikt til å overta stilling o Rett til høyere stillings lønn o Minimum en uke Velferdspermisjon - 22 o Inntil 12 arbeidsdager med lønn fastsettes ofte nærmere i personalreglement Ytelser ved dødsfall, yrkesskade - 23 og 24

39 Annet Kapittel 4 pensjon Kapittel 5 diverse o Boliglån fra statens pensjonskasse o Kompetanseutvikling- punkt 5.6! o Omstilling og effektivisering i staten: Omstillingsavtale og omstillingsveileder o Seniorpolitiske tiltak o Seniordager åtte dager per kalenderår Kapittel 6 avtalefestet ferie o Femte ferieuke

40 Hva forhandles det om sentralt? Arbeidsvilkår - Arbeidstid - Pensjon - Lønn under sykdom - Permisjoner - Med mer. Lønn - Den økonomiske rammen for oppgjøret - Fordelingen av den økonomiske rammen

41 Fordelingen av lønnstilleggene

42 Resultat A-tabellen i % 2009, 2010 og ,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0, ,01 0,

43 Hva ønsker Akademikerne? Nytt forhandlingssystem Den økonomiske rammen fremforhandles sentralt all økonomi ut lokalt - til KOLLEKTIVE LOKALE FORHANDLINGER

44 Hva blir virksomhetens/ tillitsvalgtes oppgave? De lokale parter skal ta seg av den økonomiske fordelingen og kan benytte alle virkemidler o Generelle tillegg o Gruppejusteringer o Individuelle tillegg Viktig å sikre alle arbeidstakere en reallønnsvekst!

45 Hva vil endringen innebære for tillitsvalgte? Større innflytelse og mer ansvar Det blir mer penger å forhandle om Det blir forhåpentligvis lettere å gjennomføre målene i den lokale lønnspolitikken Lettere å synliggjøre medlemmenes kompetanse og oppleve å kunne bidra til økt lønn for medlemmene

46 Hva vil endring innebære for medlemmet? Sannsynlighet for lønnsøkning blir større Mulighet for større innflytelse på egen lønnsfastsettelse Bli sett og satt pris på av sin lokale arbeidsgiver Lettere å forholde seg til lokal lønnspolitikk og bruke lønnssamtalen som et aktivt middel på veien mot «riktig lønn for utført arbeid»

47 Hvordan kan dere som tillitsvalgte jobbe? Påvirke arbeidsgiver Gi sekretariatene tilbakemeldinger om utfordringene dere har i egen virksomhet Bevisstgjøre egne medlemmer Være aktive i kravsutforming fra virksomheten

48 Gode argumenter Mer lokal styring av lønn Dere som vet hvilke utfordringer dere har i egen virksomhet, vil kunne gjøre noe med dette Reell bruk av virksomhetens lønns- og personalpolitikk Reell medbestemmelse for tillitsvalgte bedriftsdemokrati Lønnssamtalen kan benyttes på en konstruktiv måte og følges opp! Den enkelte ansatte kan bli sett og belønnet av egen arbeidsgiver Kollektive, lokale forhandlinger alle må sikres en lønnsøkning

49 Oppsummering HTA gjelder alle statlige arbeidstakere Hovedsakelig lønn, men også sosiale bestemmelser, arbeidstid, pensjon mv. Nyttige hjelpemidler - HTA - Brosjyre om lønnssamtale - Statens personalhåndbok - Veileder i omstillingsprosesser - Mal omstillingsavtale - Omstillingstillitsvalgt fra Akademikerne

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 FORORD Årets tariffoppgjør i staten for perioden 1. mai 2012 til og med 30. april 2014, mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 FORORD Hovedtariffavtalen (HTA)

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen. i staten

Hovedtariffavtalen. i staten www.lomedia.no Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon: 23 06 10 51 Telefaks: 22 42 00 75 Internett: www.lostat.no E-post: lostat@lostat.no Med lønnsplanhefte

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 46 Forord Stortinget samtykket den 18. juni 2008 i at det med virkning fra 1. mai 2008 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE på den ene side og STATEN vi KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET på den annen side vedrørende

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016 Landsoverenskomst for høyskoler 1. mai 2014 30. april 2016 Design: LO Media 2015 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2010 - kl 15.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for høyskoler 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 1 8. april 2010 - kl 10.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått med

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2000-07 Lønnsregulering for offentlige tjenestemenn m.fl. fra 1. mai 2000 Dato 2000.06.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2012 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2012 KLOKKEN 15:00 1. LØNN a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,7 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2012, dog minst

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer