LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET"

Transkript

1 LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider

2 INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer for lønnsplassering 5.1 Objektiv vurdering 5.2 Individuell vurdering 5.3 Ledere på neste ledernivå 6. Lønnsfastsetting ved nytilsetting 7. Generelt om lokale lønnsforhandlinger i Kystverket 7.1 Forhandlingssted 7.2 Virkemidler 7.3 Overordnede føringer 7.4 Framsettelse av lønnskrav 7.5 Forhandlere 7.6 Protokoll 7.7 Konfidensialitet 7.8 Iverksetting 7.9 Evaluering Vedlegg 1: Forhandlinger etter HTA pkt Vedlegg 2: Forhandlinger etter HTA pkt Vedlegg 3: Forhandlinger etter HTA pkt Vedlegg 4: Prosedyre for vurdering etter HTA Vedlegg 5: Om utlysing av stillinger i Kystverket (gjelder ikke lederstillinger, jfr. 7 i Personalreglementet) Side 2 av 10 sider

3 1. Innledning Kystverkets lokale lønnspolitikk: er en del av statens lønnspolitikk og avgrenses til en hver tid av overliggende regelverk springer ut av Kystverkets overordnede visjon, mål, strategi og arbeidsgiverpolitikk skal være et dynamisk virkemiddel i en kontinuerlig og helhetlig prosess for å videreutvikle, styrke og forbedre Kystverket evalueres fortløpende og revideres ved behov skal være førende for lønnsfastsettelse ved tilsetting og lokale lønnsjusteringer 2. Mål Sammen med øvrige personalpolitiske virkemidler skal lønn benyttes for å: nå de mål og visjoner som er vedtatt for Kystverkets virksomhet rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere oppnå kompetanseutvikling og fleksibilitet motivere til høy produktivitet og effektivitet på alle nivåer skape en kvalitativt bedre tjenesteproduksjon 3. Generelt om lønn Den enkelte medarbeiders lønn skal avspeile vedkommendes formalkompetanse og realkompetanse. Nytilsattes lønn skal tilpasses etatens lønnsnivå, men Kystverkets behov for særlig viktig spisskompetanse kan også tas hensyn til. Alle medarbeidere i Kystverket skal sikres en rettferdig lønnsutvikling som tar hensyn til lønnsutviklingen i arbeidslivet. 4. Lønn og likestilling Kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. 5. Hovedfaktorer for lønnsplassering Lønnsplassering bygger på: en objektiv vurdering av stillingens plassering og innhold (se punkt 5.1.) en individuell vurdering av arbeidstakeren (se punkt 5.2.) 5.1 Objektiv vurdering Den enkelte stillings lønn skal avspeile stillingens arbeidsoppgaver, ansvar og kompetansekrav. 5.2 Individuell vurdering Den individuelle vurderingen skal bygge på en konkret vurdering av en medarbeiders individuelle ferdigheter og resultatoppnåelse. Følgende forhold skal bl. a. vektlegges: arbeidsresultater og produktivitet ut over det som kan forventes i stillingen økning av realkompetanse som har betydning for jobbutførelse etter-/videreutdanning som har betydning for jobbutførelse utvikling av arbeidsoppgaver/initiativ/nyskaping grad av selvstendighet og samarbeidsevne evne og vilje til å arbeide i team og prosjekter interne og eksterne verv (styre, råd og utvalg i Kystverket eller som Kystverket sin representant) verv i tjenestemannsorganisasjoner omstillingsevne serviceinnstilling Side 3 av 10 sider

4 5.3 Ledere på neste ledernivå Som leder på neste ledernivå (jfr. HTA 2.3.3) regnes ledere som rapporterer direkte til kystdirektøren. Andre medarbeidere kan også bli behandlet etter denne prosedyre. Disse defineres i forberedende møte. 6. Lønnsfastsetting ved nytilsetting Ved nytilsetting innhentes opplysninger og vurderinger fra den avdeling/enhet stillingen tilhører. Ved nytilsetting i stilling med lønnsramme brukes normalt grunnstigen (alternativ 1). Ved tilsetting i stilling med direkte innplassering skal det før utlysning vurderes hvilken del av lønnsspennet stillingen skal utlyses i. Ved innplasseringen skal det tas hensyn til følgende (se også vedlegg 5): tilsvarende stillinger med samme eller sammenlignbart arbeidsområde faglige og personlige kvalifikasjoner dokumentert kompetanse og praksis markedssituasjonen Tjenestemannsorganisasjonenes medinnflytelse og drøftingsrett er hjemlet i HTA pkt og HA Ved prøvetidens utløp eller senest 12 måneder etter tilsetting, eller ved overgang fra midlertidig til fast stilling, kan arbeidsgiver vurdere lønnsplasseringen på nytt innenfor stillingens lønnsalternativer. (se vedlegg 4). 7. Generelt om lokale lønnsforhandlinger i Kystverket Lokale lønnsforhandlinger i Kystverket skjer innenfor rammene av sentrale retningslinjer og avtaleverk. Lokale lønnsforhandlinger er regulert i Hovedtariffavtalen. Representantene fra arbeidsgiveren og fra arbeidstakerorganisasjonene møter som likeverdige parter og har et felles ansvar for en grundig, forsvarlig og effektiv gjennomføring av forhandlingene. Kystverkets ledere og de tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene har et felles ansvar for å sikre god kvalitet på alle lønnskrav som skal til behandling, herunder plikt til å informere arbeidstakerne om gjeldende regelverk, samt prioritere kravene. 7.1 Forhandlingssted Forhandlingssted følger av Hovedtariffavtalen. Stabsdirektør for personal og organisasjonsutvikling fører lokale lønnsforhandlinger for alle medarbeidere i virksomheten, med mindre annet er bestemt på overordnet nivå. 7.2 Virkemidler Regler om virkemidler ved lokale lønnsforhandlinger er gitt i Hovedtariffavtalen. Lokale lønnsforhandlinger kan omfatte endring, forenkling og samordning av særavtaler. Lokale lønnsforhandlinger etter HTA pkt , vesentlige endringer m.m., skal skje ved behov, men bør avgrenses til en eller to ganger pr år (se vedlegg 2). Lokale lønnsforhandlinger etter HTA pkt , rekruttere og beholde, gjøres etter en forenklet prosedyre (se vedlegg 3). Virkningstidspunktet for lønnsendringer etter HTA punkt og er gjenstand for forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene, men normalt settes dette til den første i måneden etter forhandlingene. 7.3 Overordnede føringer Ved lokale lønnsforhandlinger i Kystverket skal det legges vekt på følgende forhold (i ikke prioritert rekkefølge): forhold omtalt i punkt 5 ovenfor sentrale føringer aktuelle føringer fra kystdirektøren arbeidsmarkedsmessige forhold fjerne uønskede lønnsmessige skjevheter Side 4 av 10 sider

5 Lønnsøkning gjennom lokale lønnsforhandlinger skal normalt ikke skje for medarbeidere som pr. virkningsdato for forhandlingene har vært tilsatt mindre enn 12 måneder. Eventuell lønnsøkning til en fast ansatt medarbeider som vikarierer i annen stilling, vurderes på bakgrunn av forholdene i vedkommendes faste stilling og skal gjelde den faste stillingen. 7.4 Framsettelse av lønnskrav Lønnskrav kan fremsettes av begge parter: forhandlingsberettigede organisasjoner leverer krav på vegne av sine medlemmer arbeidsgiver foreslår lønnsendring på vegne av alle tilsatte (uavhengig av organisasjonstilhørighet) Driftsenhetene fremmer sine forslag samlet gjennom Hovedkontoret, mens organisasjonene fremmer sine prioriterte krav direkte til Hovedkontoret (se vedlegg 1). 7.5 Forhandlere Senest to uker før forhandlingsmøtet skal partene meddele hverandre navn på sine forhandlere. 7.6 Protokoll Protokoll fra forhandlingene skal utformes og underskrives ved avslutningen av siste forhandlingsmøte, jfr. tj.tl. 9 og HTA pkt En forhandler som ikke er til stede ved møtets avslutning, skal gi skriftlig fullmakt til en stedfortreder som skriver under protokollen på vegne av forhandleren. Arbeidsgiver sender partene kopi av underskrevet protokoll. 7.7 Informasjon fra lønnsforhandlinger og om forhandlingsresultatet Opplysninger som fremkommer i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud skal behandles konfidensielt av både arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Når forhandlingsresultatet foreligger formidles det på følgende måte: 1. arbeidsgiver melder resultatet pr. brev til den enkelte som har fått endret lønn/stillingskode 2. arbeidstakerorganisasjonene gir generell informasjon om forhandlingsresultatet og kan informere om lønnsendringer innenfor egen medlemsgruppe 7.8 Iverksetting Iverksetting av forhandlingsresultatet skal skje så snart som det er praktisk mulig etter avslutningen av forhandlingsmøtet. 7.9 Evaluering Hovedkontoret skal sammen med arbeidstakerorganisasjonene sørge for evaluering av de lokale lønnsforhandlingene senest tre måneder etter avsluttede forhandlinger. Side 5 av 10 sider

6 Vedlegg 1: Forhandlinger etter HTA pkt Senest en måned etter at FAD (Fornyings- og administrasjonsdepartementet) har sendt brev til forhandlingsstedene om gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger, skal Hovedkontoret sende arbeidstakerorganisasjonene invitasjon og saksliste til forberedende møte. I det forberedende møtet distribuerer arbeidsgiver lister som viser opplysninger om tilsatte, nåværende lønnsplassering og lønnsutvikling for minimum 3 siste år. Distribuerte lister skal tilfredsstille minstekravene gitt sentralt mht slike lister, jfr SPH Utlevering av lønnsopplysninger om tjenestemenn i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. I forberedende møte skal bl.a. følgende forhold drøftes: 1. lønnspolitiske hovedutfordringer 2. økonomisk ramme 3. sentrale føringer 4. lokale føringer 5. forhandlingsmodell 6. fordeling på grupper og/eller til individuelle forhandlinger 7. arbeidsgiver delegasjon 8. tjenestemannsorganisasjonenes delegasjon 9. neste ledernivå 10. listemateriell 11. konfidensialitet 12. plan for gjennomføring av forhandlingene Arbeidstakerorganisasjonenes og arbeidsgivers frist for å fremsette krav er normalt 3 uker etter det forberedende møte. Et lønnskrav bør som et minimum inneholde følgende opplysninger og dokumentasjoner: stillingsinnehaverens navn, tjenestested, stillingskode, stillingsbenevnelse, lønn og tilleggsytelser (lønnstrinn, lønnsplan, innplasseringsalternativ) stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde og andre relevante omstendigheter på kravtidspunktet (legg ved dokumentasjon) arbeidsoppgaver og ansvarsområde som tidligere lå til stillingen og andre relevante omstendigheter mht tidligere lønnsfastsettelse informasjon om kravstillerens kvalifikasjoner og opplysninger om jobbutførelse o.l. kav til ny innplassering (lønnstrinn, lønnsplan, innplasseringsalternativ, stillingskode, stillingsbenevnelse) argumentasjon for kravet Mht grupper av arbeidstakere som har krav med sammenfallende begrunnelse, kan det leveres kollektive krav/begrunnelser. Det kan også angis planlagt rekkefølge og tidsplan for kravenes behandling i forhandlingsmøtet. For å sikre at det føres reelle forhandlinger, skal arbeidsgivers første tilbud normalt ikke omfatte mer enn % av midlene i forhandlingspotten. Dersom Kystverket ønsker å skyte inn midler i forhandlingspotten, i tillegg til sentralt avsatte midler, skal beløpet gjøres kjent før forhandlingene starter (normalt på forberedende møte ). Ved forhandlinger etter HTA pkt , dekker arbeidsgiver kostnader til reise og opphold for en person pr. forbund. Side 6 av 10 sider

7 Vedlegg 2: Forhandlinger etter HTA Forhandlinger iht. HTA skjer etter behov, normalt 1 til 2 ganger pr. år. Krav kan fremsettes hele året og Hovedkontoret gir svar innen 2 uker med angivelse av forventet forhandlingstidspunkt. Krav iht. Hovedtariffavtalen pkt bør som et minimum inneholde følgende opplysninger og dokumentasjoner: stillingsinnehaverens navn, tjenestested, stillingskode, stillingsbenevnelse, lønn og tilleggsytelser (lønnstrinn, lønnsplan, innplasseringsalternativ) stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde og andre relevante omstendigheter på kravtidspunktet (legg ved dokumentasjon) arbeidsoppgaver og ansvarsområde som tidligere lå til stillingen og andre relevante omstendigheter rundt lønnsfastsettelse (vedlagt kunngjøringstekst, stillingsbeskrivelse og lignende dokumenter) vurdering av endringenes omfang vurdering av om nye/endrede arbeidsoppgaver/ansvar ligger på et kvalitativt høyere nivå vurdering av om stillingens endringer har ført til et misforhold mellom de nye/endrede arbeidsoppgaver/ansvar og den faktiske lønnsplassering i forhold til sammenlignbare stillinger/funksjoner krav til ny innplassering (lønnstrinn, lønnsplan, innplasseringsalternativ, stillingskode, stillingsbenevnelse) argumentasjon for kravet arbeidstakerorganisasjonens vurdering av kravet og dokumentasjonen Mht grupper av arbeidstakere som har krav med sammenfallende begrunnelse, kan det leveres kollektive krav/begrunnelser. Hovedkontoret registrerer alle krav som mottas, og innhenter driftsenhetenes vurdering og uttalelse. Driftsenhetens uttalelse skal bygge på innspill fra linjeledere/gruppeledere. Arbeidsgiver kunngjør forhandlingsmøtet etter Hovedtariffavtalen punkt ved utsendelse av et brev med relevant informasjon og aktuelle datoer. Brevet skal omtale bl.a. følgende: fremdriftsplan for forhandlingsprosessen, med dato for forhandlingsmøtet forhandlingene omfatter kun krav framsatt senest 2 uker før forhandlingstidspunkt liste over krav fra arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene vedlegges evt. aktuelle problemstillinger mht. innholdet av reglene sammenholdt med pågående prosjekter, endringsprosesser, omstilling og omorganisering evt. nyheter og endringer mht. innholdet av reglene, nye uttalelser fra Statens lønnsutvalg etc. det kan også angis planlagt rekkefølge og tidsplan for kravenes behandling i forhandlingsmøtet. Side 7 av 10 sider

8 Vedlegg 3: Forhandlinger etter HTA Forhandlinger etter HTA rekruttere og beholde må avvikles raskt. Krav om forhandling etter denne prosedyre meldes til stabsenhet for personal og organisasjonsutvikling. Hovedkontoret registrerer alle krav og innhenter driftsenhetenes vurdering og uttalelse. Driftsenhetens uttalelse skal bygge på innspill fra linjeledere/gruppeledere. På arbeidsgiversiden er det stabsenhet for personal og organisasjonsutvikling som fremmer krav etter denne prosedyre. Krav iht. Hovedtariffavtalen pkt bør som et minimum inneholde følgende opplysninger og dokumentasjoner: stillingsinnehaverens navn, tjenestested, stillingskode, stillingsbenevnelse, lønn og tilleggsytelser (lønnstrinn, lønnsplan, innplasseringsalternativ) stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde og andre relevante omstendigheter på kravtidspunktet der det foreligger tilbud om annen jobb skal dokumentasjon om dette framlegges konsekvensvurdering av situasjonen hvis den ansatte slutter krav til ny innplassering (lønnstrinn, lønnsplan, innplasseringsalternativ, stillingskode, stillingsbenevnelse) Hovedkontoret lager en skriftlig presentasjon av saken, og denne sendes ut sammen med en skriftlig innkalling til møte. Det normale er telefonmøte. I møtet skal det føres reelle forhandlinger med en representant for Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), en representant for Landsorganisasjonen (LO) og en representant for Akademikerne. Arbeidsgiver stiller med maksimum tre representanter. Møtet utvides med representant for NITO eller UNIO hvis saken gjelder et av deres medlemmer. Hvis ikke vil disse organisasjonene, sammen med de øvrige, få tilsendt informasjon om resultatet i etterkant. Ved uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud, og det settes opp protokoll fra møtet. Side 8 av 10 sider

9 Vedlegg 4: Prosedyre for vurdering etter HTA Ved prøvetidens utløp eller senest 12 måneder etter tilsetting, eller ved overgang fra midlertidig til fast stilling, kan arbeidsgiver vurdere lønnsplasseringen på nytt innenfor stillingens lønnsalternativer (jfr. HTA ). I denne sammenheng er arbeidsgiver å forstå som regiondirektør eller rederisjef, og denne tar sin avgjørelse etter anbefaling fra vedkommende tilsattes nærmeste leder. Gjelder saken en tilsatt ved Hovedkontoret tas avgjørelsen av medarbeiderens nærmeste leder. Kystdirektøren beslutter i saker som gjelder regiondirektør, rederisjef, avdelingsdirektør eller enhetsleder ved Hovedkontoret. Regelen skal i Kystverket kun brukes i kombinasjon med prøvetid, og også da kun komme til anvendelse i spesielle tilfeller. Ved bruk må den enkelte leder, gjennom tilsettingsprosess og prøvetidsperiode, være oppmerksom på det virkemiddel denne paragrafen i Hovedtariffavtalen er, og de begrensninger som ligger i den. Begrensningene er som følger: Ved framforhandling av stillinger, og i drøftinger av utlysingstekst, blir det bestemt hvilken stillingskode (eventuelt alternative stillingskoder) og hvilket lønnsspenn (eller del av lønnsspenn) stillingen skal utlyses i. Ved tilsetting skal nærmeste leder gjøre sine vurderinger og fastsette hvilket lønnstrinn den nytilsatte skal ha innenfor dette lønnsspenn (eller del av lønnsspenn). Arbeidsgiver kan ved prøvetidens utløp eller senest 12 måneder etter tilsetting, eller ved overgang fra midlertidig til fast stilling, vurdere lønnsplasseringen på nytt innenfor stillingens lønnsalternativer. Som hovedregel kan nærmeste leder anbefale inntil to lønnstrinn økning i forhold til lønnen vedkommende ble tilsatt i. Dersom situasjonen krever ny lønnsinnplassering utover to lønnstrinn, skal dette forhandles av partene etter samme prosedyre og vilkår som forhandlinger etter HTA (se vedlegg 3). Dersom stillingen ble utlyst i flere alternativer i en lønnsramme vil det på samme måte kunne gis inn til to alternativer bedre så lenge det er innenfor de alternativ stillingen ble utlyst i. Virkningstidspunkt for en slik lønnsendring skal være den 1. i måneden etter beslutning om lønnsendring. Utenom disse begrensningene må ønske om eventuell lønnsøkning enten behandles i ordinære lønnsforhandlinger etter HTA 2.3.3, eller mer spesielt etter HTA Side 9 av 10 sider

10 Vedlegg 5: Om utlysing av stillinger i Kystverket (gjelder ikke lederstillinger, jfr. 7 i Personalreglementet) Ved utlysing av stillinger i Kystverket skal utlysingen: 1. ha en beskrivende tittel 2. beskrive de alternative stillingskoder Som en hovedregel skal ikke stillingene lyses ut i en stillingskode og/eller i hele spennet som følger stillingskodene i lønnsplanen. Den bør utlyses i et spenn som avspeiler det Kystverket reelt avlønner denne type stillinger i. Stillingene kan gjerne utlyses i mer enn en stillingskode, og i et såpass bredt lønnsspenn at det kan gjøres reelle vurderinger av kode- og lønnsplassering ved tilsetting. Lønnsplassering skal sammen med den øvrige utlysingstekst settes opp i samråd med arbeidstakers representanter i tilsettingsråd. I helt spesielle tilfeller kan formuleringen: Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes brukes i utlysingsteksten. Dette gjøres i tilfelle etter avtale med stabsenhet for personal og organisasjonsutvikling. Side 10 av 10 sider

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark Lokal Lønnspolitikk NAV i Hedmark Innhold 1 Formålet med lønnspolitikken:... 3 2 Utfordringer de nærmeste år.... 3 3 Rekruttere... 4 3.1 Behovsanalyse... 5 3.2 Tillitsvalgtes og leders rolle ved utlysning...

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013 Regional lønnspolitikk Vedtatt i HA-møte 0 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Målsetting 3 3. Utviklingssamtaler 3 4. Lønnsfastsettelse 4 4.1. Tilsetting 5 4.1.1 Vurdering av lønnsfastsettelsen etter

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB Utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene Forskerforbundet (UNIO) og Norsk tjenestemannslag (LO-stat). Godkjent av styret 11.02.14 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 Vedrørende: LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om lokale forhandlinger for 2014 til orientering Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE 1. INNLEDNING I tråd med hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.1 har partene ved BR utviklet en lønnspolitikk som en felles plattform for hvordan lønn skal brukes

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v.

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Dato: 05.07.2010 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE Sauherad kommune Side 1 av 9 LØNNSPOLITISK Sauherad kommune Side 2 av 9 LØNNSPOLITISK FORORD Lønnspolitisk plattform inngår som et av flere element i Sauherad kommunes

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.1.Generelt 1.2.Målsetting 2.LØNN VED TILSETTING 2.1. Utlysningstekst 2.2.Rammer for lønnsfastsettelse

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten (HTA)

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Hovedtariffavtalen i staten (HTA) Hovedtemaer 1. Lønnsdannelse i staten 2. Andre rettigheter etter hovedtariffavtalen 3. Stillingskoder og lønnsplaner

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Retningslinjerfor gjennomføring av regional lønnspolitikk

Retningslinjerfor gjennomføring av regional lønnspolitikk Skatt Øst Sist revidert 20. august 2012 Retningslinjerfor gjennomføring av regional lønnspolitikk i Skatt Øst - I rekrutiere 1.1) FORMÅL.3 Forholdet mellom sentrale og lokale Irhandlinger.3 1.1 De sentrale

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold Innhold Innhold...- 1-1 Referanser...- 2-2 Rammer for dokumentet...- 2-2.1 Parter...- 2-2.2 Gyldighet og evaluering...- 2-2.3 Omfang og avgrensning...- 2-2.4 Hensikt...- 2-3 Sjøforsvarets lønnsprinsipper...

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Lokale forhandlinger Hovedtemaer 1. Rammer for lokale forhandlinger 2. Lokal lønnspolitikk 3. Forhandlingsregler årlige lokale forhandlinger 4. Kravsutforming 5. Etter

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole 1. Generelle lønnspolitiske prinsipper 2. Kunstneriske og vitenskapelige stillinger 3. Stipendiatstillinger 4. Lederstillinger 5. Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE. inngått mellom. Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen.

TILPASNINGSAVTALE. inngått mellom. Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen. 1 TILPASNINGSAVTALE inngått mellom Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen. MEDBESTEMMELSE 1 Formål og intensjoner ( jf. Hovedavtalens 1) Tilpasningsavtalen skal utfylle Hovedavtalen

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 24.11.2011 www.vfk.no 1 LØNNSPOLITIKK VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Generelt Lønnspolitikken er en viktig del av arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001 Oslo kommune By rådet, Rundskriv 48 /2001 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 199502501-174 bedriftene Arkivkode: 052.2 Fra: Byrådsavdeling for service-og Utsendt dato: 20.12.2001 organisasjonsutvikling

Detaljer

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~ PROTOKOLL 16.11.07 og 14.12.07 ble det avholdt forhandlingsmøter om inngåelse av revidert omstillingsavtale for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene ble enige om vedlagte avtale av 14.12.07. Hans-Jørgen

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Skatt Sør

Lokal lønnspolitikk for Skatt Sør Lokal lønnspolitikk for Skatt Sør 28.01.2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Evaluering av lønnspolitikken... 3 1.2 Kjennskap til lokal lønnspolitikk... 3 2. Mål for lønnspolitikken... 3 3.

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk E1 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJON S DEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref. Vår ref. Dato 200603447-/BWE 21.06.2007 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

Endringsprosesser på arbeidsplassen

Endringsprosesser på arbeidsplassen Endringsprosesser på arbeidsplassen 17. september 2009 Rådgiver, Stig Morten Frøiland Personal og organisasjonsavdelingen Sammendragslysbilde 1. Endringsprosesser på arbeidsplassen 2. Hva er omstilling

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

OMSTILLINGSHÅNDBOK. Veileder ved innplassering av ansatte 17.12.08. Fusjonsprosess mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø.

OMSTILLINGSHÅNDBOK. Veileder ved innplassering av ansatte 17.12.08. Fusjonsprosess mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø. OMSTILLINGSHÅNDBOK Veileder ved innplassering av ansatte 17.12.08 Fusjonsprosess mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø Side - 1 av 16 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRING AV BEGREPER I OMSTILLINGSAVTALEN...

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

De lokale føringer og handlingsplan for lokale lønnsforhandlinger høsten 2010 tas til etterretning.

De lokale føringer og handlingsplan for lokale lønnsforhandlinger høsten 2010 tas til etterretning. US-SAK NR: 135 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TOM OLE JOHANSEN, CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR: 2010/1095 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH)

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) US-REFERATSAK NR: 112E/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: ANNE MARIE BJØRKENG

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga Omstillingsavtalen Fellesmøte for administrasjonen 25. juni 2008 Formål sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD Høgskolen i Østfold OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD 1 OM AVTALEN Denne avtale er inngått mellom Høgskolen i Østfold og hovedorganisasjonene ved høgskolen: LO, YS, Akademikerne

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR INNHOLD 1 MÅL OG PREMISSER FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Overordnet målsetning for lokal lønnspolitikk... 2 2 Lønnssystemet i staten... 3 2.1 Ansvarsfordeling

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

Lønnspolitisk dokument Del i Lonnspolitikk 1.1 Innledning

Lønnspolitisk dokument Del i Lonnspolitikk 1.1 Innledning KULTURRAD ET Arts Council Norway Lønnspolitisk dokument Del i Lonnspolitikk 1.1 Innledning Lønn for ansatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn Omstillingsavtale Denne avtalen er inngått mellom Kunnskapsdepartementet og..(de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjonene), jf. Hovedavtalen i staten 2 nr 2. (Dette gjelder hvis omstillingen

Detaljer

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Innholdsfortegnelse Del 1 Rammer for omstilling... 3 1. Innledning... 3 2. Avtaleparter... 3 3. Formål... 3 4. Definisjon...

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-17 Sentrale forhandlinger pr. 1. august 2002 - endringer i lønnsplasseringer Dato: 04.07.2002 Til:Statsforvaltningen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Planleggings- og samordningsdepartementet. 1. Grunnlaget for tvistebehandling 1.1

Planleggings- og samordningsdepartementet. 1. Grunnlaget for tvistebehandling 1.1 Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1997-17 Lokale forhandlinger - tvistebehandling DET KONGELIGE PLANLEGGINGS- OG SAMORDNINGSDEPARTEMENT ARBEIDSGIVERAVDELINGEN Arbeidsgiveravdelingen

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE til Statens Hovedavtale 2013 2015

TILPASNINGSAVTALE til Statens Hovedavtale 2013 2015 TILPASNINGSAVTALE til Statens Hovedavtale 2013 2015 Behandlet/forhandlingstidspunkt: 04.06.2013 Virketid til: 31.12.2015 Avtalen blir forlenget med ett år om gangen dersom ikke ny avtale er inngått INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer