Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK"

Transkript

1 Byrådssak 1017 /14 Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune INKV ESARK Hva saken gjelder: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk arbeidslivstradisjon er sterke partsinteresser og omfattende avtaleregulering. Det er derfor en begrenset handlefrihet i lønnspolitikken. Samtidig utgjør lønn og sosiale kostnader ca 55 % av kommunens (bykassens) brutto driftsbudsjett. For å sikre en best mulig anvendelse av kommunens ressurser, er det viktig at kommunen har en aktivt formulert lønnspolitikk. Arenaer for lønnspolitikk Lønnspolitikken foregår på en sentral arena hvor KS, som kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, har fullmakt til å forestå forhandlinger og inngå bindende tariffavtaler. Bergen kommune gir innspill til KS gjennom storbynettverket på politisk nivå og et eget arbeidsgiverutvalg for storbyene på administrativt nivå. Her drøftes ulike arbeidsgiverpolitiske problemstillinger, også spørsmål av tariffpolitisk karakter. Med utgangspunkt i debatthefte fra KS, behandler byrådet vanligvis en sak forut for de sentrale tarifforhandlingene, hvor aktuelle tariffpolitiske problemstillinger drøftes og hvor kommunen gir innspill til KS. Byråden for finans, eiendom og eierskap vil om kort tid legge frem en sak for byrådet med utgangspunkt i debattheftet for Lønnspolitikken utspiller seg også på en lokal arena i kommunene, gjennom forhandlinger mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner med forhandlingsrett, samt gjennom arbeidsgivers lønnsfastsettelse av nyansatte. Pr i dag er det 30 arbeidstakerorganisasjoner med forhandlingsrett overfor Bergen kommune. I følge hovedtariffavtalen (HTA) skal det utarbeides en lokal lønnspolitikk som gjøres kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken (HTAs kapittel 3.2). Dokument Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune I denne saken legger byråden for finans, eiendom og eierskap frem et lønnspolitisk dokument som svarer på kommunens behov for og hovedtariffavtalens krav om en lokal lønnspolitikk. Dokumentet følger som vedlegg 1 til saken. Det er arbeidsgivers dokument, utarbeidet for at ansatte skal kunne forstå hva som virker inn på lønnsdannelsen og hva som kjennetegner Bergen kommunes overordnete lønnspolitikk. Dokumentet belyser hvordan den enkelte ansatte kan være med å påvirke sin lønnsutvikling. Det er ment å bidra til større forutsigbarhet for både arbeidsgivers representanter og arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte i lokale lønnsforhandlinger, ved at retningen for kommunens langsiktige lønnspolitikk skisseres. Lønn som reflekterer og stimulerer til kompetanse trekkes frem som et hovedtema i det nye lønnspolitiske dokumentet. Kompetanse ses i sammenheng med kvalitet på tjenestene; Bergen kommune skal levere tjenester av høy kvalitet og lønnspolitikken skal bygge opp under dette. Det fremheves at Bergen kommune er avhengig av kompetente og dyktige ledere på alle organisasjonsnivå, og at lønnspolitikken i så stor grad som mulig må bygge opp under god ledelse. 1

2 Dokumentet trekker opp noen hovedutfordringer for lønnspolitikken som innebærer visse dilemmaer. Blant annet kan rekruttere- og beholdeutfordringer for noen yrkesgrupper/utdanninger medføre at det oppstår større lønnsforskjeller enn det som har vært vanlig, både innad i avdelinger og mellom avdelingene. Det har over mange år vært et sterkt søkelys på likestilling i lønnspolitikken. Det lønnspolitiske dokumentet slår fast at det jevnlig skal analyseres hvordan lønnsutviklingen er for henholdsvis kvinner og menn. Den sterke vekten på kompetanse i lønnspolitikken forventes å ha positive konsekvenser for likestilling mellom kjønnene. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune er utarbeidet av byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap, i dialog med de øvrige byrådsavdelingene, kommunale foretak og bystyrets kontor, og under medvirkning fra arbeidstakerorganisasjonene. Høsten 2013 er det gjennomført drøftinger med organisasjonene om dokumentets formål, form og innhold. En partssammensatt arbeidsgruppe har hatt en mer inngående diskusjon om de emner og problemstillinger dokumentet belyser. Det er gitt anledning til å komme med høringsinnspill. Tilbakemeldingene i drøftingsmøtene, og innspillene som er mottatt, tyder på at arbeidstakerorganisasjonene er positive til dokumentet som nå foreligger. En uttalt oppfatning fra flere er at dokumentet bidrar til å tydeliggjøre rammebetingelser og skape større forutsigbarhet i lønnspolitikken. Beslutningsmyndighet Byrådet har delegert fullmakt til byråden for finans, eiendom og eierskap til å bestemme føringer og prioriteringer for lønnsarbeidet i kommunen, og til å gi bindende tolkinger av lov og avtaleverk på arbeidslivets område. Byråden gir mandat og gjennomfører forhandlinger i henhold til avtaleverkets bestemmelser 1 og er lønnsfastsettende myndighet. Saker av viktig og prinsipiell betydning skal legges frem for byrådet for beslutning. Dokumentet Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune er langt på vei en innføring i forhold som gjelder ut fra avtaleverket, og slik sett av beskrivende og informerende karakter. I så henseende anses det å ligge innenfor fullmakten til byråden for finans, eiendom og eierskap å utforme et slikt dokument. Samtidig legger dokumentet noen føringer for den videre lønnspolitikken av overordnet art. Dokumentet er slik sett av prinsipiell karakter. Byråden for finans, eiendom og eierskap legger derfor dokumentet frem for behandling i byrådet. Det ligger til finansbyrådens fullmakter å foreta fremtidige revisjoner, med mindre slike revisjoner angir en ny retning i lønnspolitikken. System for konsernpolitikk lønn Samtidig med at det lønnspolitiske dokumentet er utarbeidet, har Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap presentert et system for hvordan lønn kan brukes i forhold til å rekruttere og beholde, i medarbeiderutvikling og likestilling (System for konsernpolitikk lønn ). Dette er et svar på resultatkrav i rullert HR-strategi (bystyresak ), med utgangspunkt i utfordringsbildet som er tegnet i vedtatt politikkdokumentet om lønn (vedlegg til HR-strategien). Systemet sammenstiller en rekke påbegynte og planlagte aktiviteter og prosesser på lønnsområdet. Disse tiltakene presenteres i vedlegg 2 til denne saken. Som nytt tiltak vurderes det hvorvidt fullmakt til å foreta lønnsplassering ved ansettelse bør delegeres til byrådsavdelingene. I dag ligger lønns- og forhandlingsfullmaktene sentralt i byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Eventuell delegasjon av fullmakt til å fastsette lønn behandles gjennom egen sak til byrådet. Vedtakskompetanse: Byrådets fagkompetanse. Jf. Byrådets fullmakter 15 Personal- og arbeidsgiverfullmakter. 1 Byrådet gir mandat og gjennomfører lønnsforhandlinger for toppledere etter avtaleverket. 2

3 Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Bergen kommune legger som arbeidsgiver dokumentet Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune til grunn for den lokale lønnspolitikken som utøves i kommunen. Dato: 7. januar 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: 1. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune (lønnspolitisk dokument) 2. System for konsernpolitikk lønn (Tiltak i HR-strategi) 3

4 Saksutredning: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk arbeidslivstradisjon er sterke partsinteresser og omfattende avtaleregulering. Det er derfor en begrenset handlefrihet i lønnspolitikken. Samtidig utgjør lønn og sosiale kostnader ca 55 % av kommunens (bykassens) brutto driftsbudsjett. For å sikre en best mulig anvendelse av kommunens ressurser, er det viktig at kommunen har en aktivt formulert lønnspolitikk. Gjennom denne saken legger byråden for finans, eiendom og eierskap frem et lønnspolitisk dokument for Bergen kommune, som innenfor de rammer avtaleverket gir, formulerer en lokal lønnspolitikk for Bergen kommune. Dokumentet følger som vedlegg 1 til saken og omtales også i saksutredningens pkt 1. Når en arbeider med lokal lønnspolitikk, er det viktig å ha klart for seg at lønnspolitikken foregår både på en sentral arena, hvor KS har fullmakt til å forestå forhandlinger og inngå bindende tariffavtaler for kommunene, i tillegg til den lokale arenaen, der både det sentrale avtaleverket, byrådets politiske grunnlag og HR-strategien for Bergen kommune legger føringer. For å sette dokumentet Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune inn i sin rette kontekst, gis det i saksutredningens pkt 2 og 3 derfor en nærmere omtale av noen forhold på henholdsvis den sentrale og den lokale arenaen for lønnspolitikk. I saksutredningens pkt 2 utdypes det hvordan byrådet gjennom egne saker gir innspill i forbindelse med sentrale tarifforhandlinger. I punkt 3 gis det en beskrivelse av kravene som stilles til den lokale lønnspolitikken gjennom hovedtariffavtalen (HTA) og føringer som er lagt gjennom byrådets politiske grunnlag og HR-strategiens politikkdokument om lønn. I saksutredningens pkt. 4 gis en vurdering av beslutningsmyndighet (vedtakskompetanse). 1. Lønnspolitisk dokument for Bergen kommune Historikk Byrådet vedtok i februar 2003 for første gang et lønnspolitisk dokument for Bergen kommune (byrådssak Lønnspolitisk plattform for Bergen kommune lønnspolitisk dokument). Dokumentet fra 2003 ble, i likhet med det nye dokumentet som nå legges frem, utarbeidet i dialog med representanter for kommunens virksomheter og arbeidstakerorganisasjoner. Da som nå var dokumentet likevel arbeidsgivers dokument. Flere av problemstillingene som tas opp i det nye dokumentet om Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ble tatt opp allerede i dokumentet av Lønnspolitikk som støtter opp under kommunens mål, en likestilt lønnspolitikk og rekruttere- /beholde ansatte er tema som går igjen i begge dokumentene. Dokumentet fra 2003 er til tross for dette et utgått dokument; både utfordringsbildet og lokale lønnspolitiske prioriteringer har utviklet seg siden da. Det er kommet nye føringer både gjennom avtaleverket og politiske saker i Bergen kommune. Det lønnspolitiske dokumentet fra 2003 ble skrevet med partene (ledere og tillitsvalgte) som den primære målgruppen, mens det nye dokumentet er utformet med tanke på å gjøre lønnspolitikken kjent og forståelig også for de ansatte. Nytt dokument Det nye dokumentet Lokal lønnspolitikk for Bergen kommune har som siktemål at ansatte skal kunne forstå hva som virker inn på lønnsdannelsen og hva som kjennetegner Bergen kommunes overordnete lønnspolitikk. Dokumentet skal bidra til forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i 4

5 henhold til lønnspolitikken; det belyser hvem som bestemmer hva og på hvilke måter den enkelte ansatte kan være med å påvirke sin lønnsutvikling. Dokumentet er også ment å bidra til større forutsigbarhet for arbeidsgivers representanter og arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte forut for lønnsforhandlinger, ved at det trekkes opp noen linjer for kommunens langsiktige lønnspolitikk. Lønn som reflekterer og stimulerer til kompetanse trekkes frem som et hovedtema i det nye lønnspolitiske dokumentet. Kompetanse ses i sammenheng med kvalitet på tjenestene; Bergen kommune skal levere tjenester av høy kvalitet og lønnspolitikken skal bygge opp under dette. Det fremheves at Bergen kommune er avhengig av kompetente og dyktige ledere på alle organisasjonsnivå, og at lønnspolitikken i så stor grad som mulig må bygge opp under god ledelse. Dokumentet trekker opp hovedutfordringer for lønnspolitikken som også innebærer dilemmaer, herunder rekruttere- og beholdeutfordringer for noen yrkesgrupper/utdanninger, som medfører større lønnsforskjeller innad i avdelinger og mellom avdelinger. Det har over mange år vært et sterkt søkelys på likestilling i lønnspolitikken. Det lønnspolitiske dokumentet slår fast at det jevnlig skal analyseres hvordan lønnsutviklingen er for henholdsvis kvinner og menn. Den sterke vekten på kompetanse i lønnspolitikken forventes å ha positive konsekvenser for likestilling mellom kjønnene. Prosess Dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i hovedtariffavtalens krav til en lokal lønnspolitikk. Det er utarbeidet i dialog med de øvrige byrådsavdelingene, kommunale foretak og bystyrets kontor, og under medvirkning fra arbeidstakerorganisasjonene. Det er gjennomført drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene om dokumentets formål, form og innhold. En partssammensatt arbeidsgruppe har hatt en grundigere diskusjon om emnene og problemstillingene dokumentet belyser. Tilbakemeldinger i drøftingsmøtene og innspill underveis tyder på at arbeidstakerorganisasjonene er fornøyd med prosessen. Selv om ikke alle arbeidstakerorganisasjonene vil være enig i alt som står i dokumentet, er det fra organisasjonene gitt uttrykk for en oppfatning av at dokumentet vil bidra til tydeligere rammebetingelser og større forutsigbarhet i den lokale lønnspolitikken. Mottatte høringsinnspill underbygger organisasjonenes positive holdning til at det er utarbeidet et nytt dokument om lokal lønnspolitikk for Bergen kommune. Distribusjon og bruk Dokumentet Lokal lønnspolitikk for Bergen kommune vil få en hensiktsmessig layout og skal via kommunens nettsider gjøres tilgjengelig for alle ansatte i kommunen. Overfor ledere og tillitsvalgte vil det foretas en aktiv distribusjon av dokumentet i løpet av våren Dokumentet vil med det kunne benyttes ved lokale forhandlinger i Utfordringer konkretiseres og prioriteringer signaliseres, gjennom egne lønnspolitiske drøftinger partene i mellom, forut for forhandlingene. 2. Sentral arena for lønnspolitikk Dokumentet Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune søker å forklare hvordan lønnsdannelsen finner sted, herunder at det finnes både en sentral og en lokal arena for forhandlinger. Det er gjennom de sentrale tarifforhandlingene de sterkeste føringene på lønnspolitikken legges. Gjennom sentrale tarifforhandlinger fremforhandles den økonomiske rammen for lønnsoppgjørene, og lønns- og stillingsstrukturen utformes. Det avtales en rekke fellesbestemmelser og det inngås særavtaler med betydning for blant annet organisering av arbeidstid og tilleggslønn. 5

6 87 % av de ansatte i Bergen kommune er i stillinger som får det aller meste av sin lønnsregulering foretatt gjennom sentrale forhandlinger. Dette gjelder blant annet de store gruppene av tjenesteytende stillinger innenfor helse og omsorg og barnehage og skole. Innspill i forbindelse med Sentrale tarifforhandlinger Bergen kommune gir innspill til KS gjennom storbynettverket på politisk nivå og i et eget arbeidsgiverutvalg for storbyene på administrativt nivå. Her drøftes ulike arbeidsgiverpolitiske problemstillinger, også spørsmål av tariffpolitisak karakter. Som medlem i arbeidsgivervirksomheten i KS, har kommunen mulighet til å gi innspill til tariffoppgjørene gjennom deltakelse på den årlige strategikonferansen i Hordaland, og gjennom svar på spørsmål i debattheftet som KS sender ut til medlemmene. 2 Gjennom en egen byrådssak gir Bergen kommune tilbakemeldinger til KS om hva som etter byrådets syn vil være viktige og riktige prioriteringer i forestående sentrale forhandlinger. Byråden for finans, eiendom og eierskap vil om kort tid legge frem en sak for byrådet med utgangspunkt i debattheftet for I innspillene som er gitt de senere årene har byrådet blant annet vært opptatt av at oppgjørene gjennomføres innenfor ansvarlig økonomiske ramme, samtidig som disponibel økonomisk ramme må sikre at kommunesektoren ikke får større problemer med å rekruttere og beholde arbeidskraft sett i forhold til andre tariffområder. Byrådet har vært opptatt av at kommunen som arbeidsgiver må kunne fremstå som attraktiv nok til at den klarer å løse sine fremtidige oppgaver. Lønn til høyskoleutdannete grupper i helse- og omsorg og barnehage- og skole er blant områdene som er trukket frem. Dette er store kvinnedominerte sektorområder, hvor det ut fra overordnete estimater anslås å bli mangel på arbeidskraft i fremtiden. Bergen kommune uttrykker sitt syn på resultatet av tariffoppgjøret når KS sender dette til uravstemning blant sine medlemmer. 3. Lokal arena for lønnspolitikk Lokale forhandlinger Lønnspolitikken utspiller seg også på en lokal arena gjennom forhandlinger mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner med forhandlingsrett. Pr i dag er det 30 arbeidstakerorganisasjoner med forhandlingsrett overfor Bergen kommune. 13 % av de ansatte i Bergen kommune er i stillinger som får hele sin lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger. Dette gjelder i hovedsak akademiker- og lederstillinger, samt noen andre selvstendige stillinger. Ved avklaring av den økonomiske rammen for de lokale lønnsoppgjørene, tas det hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet for øvrig. Så fremt partene i sentrale oppgjør blir enige om det, gjennomføres det også lokale forhandlinger innenfor et nærmere bestemt handlingsrom (det avsettes en pott), for stillinger som hovedsakelig har sentral lønnsdannelse. Lokale forhandlinger for disse stillingene, må ses i sammenheng med det som er fremforhandlet gjennom det sentrale oppgjøret. Lønnsfastsettelse ved nyansettelse Lokal lønnspolitikk utøves videre ved arbeidsgivers lønnsfastsettelse av nyansatte, og gjennom arbeidsgivers administrative vedtak om lønnsnivåer og ansiennitetsstiger. (Administrative vedtak blir gjerne truffet for å etablere nye lønnsnivåer etter lokale forhandlinger for større stillingsgrupper. Dette har betydning ved nyrekruttering). 2 I 2013 ble det ikke sendt ut debatthefte fra KS, siden oppgjøret var et mellomoppgjør med svært begrenset ramme/handlefrihet. 6

7 Hovedtariffavtalens krav om lokal lønnspolitikk Hovedtariffavtalen (HTA), som fremforhandles sentralt, legger rammebetingelser for og føringer på det handlingsrommet lokale parter har når lokal lønnspolitikk skal utformes og utøves. I følge HTA skal det utarbeides en lokal lønnspolitikk som gjøres kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til denne lønnspolitikken (HTAs kapittel 3.2). Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Lønnspolitikken skal i følge HTA bidra til å motivere til kompetanseutvikling; motivere til mer heltid; beholde, utvikle og rekruttere ansatte; samt sikre kvalitativt gode tjenester. Dette er temaer som partene i Bergen kommune jevnlig har på dagsorden, både gjennom drøftinger og pågående utviklingsarbeid, i konkrete enkeltsaker og i forhandlinger. Det gjennomføres i tråd med HTAs bestemmelser årlige lønnspolitiske drøftingsmøter mellom partene i Bergen kommune (HTA kap ). Her drøfter partene utfordringer og signaliserer prioriteringer for årets lønnsforhandlinger. Byrådets politiske grunnlag Byrådet uttrykker i det politiske grunnlaget for videreføring av Bergensbyrådet (oktober 2011) at byrådet vil benytte virkemidler som individuelle lønnsforhandlinger der dette er tjenlig, og åpne for individuelle lønnsforhandlinger for skoleledere. Mange ansatte i kommunen, som er i selvstendige og ledende stillinger, har individuell avlønning. De fleste ansatte tilhører likevel grupper som følger sentralt og lokalt fastsatte lønnsnivåer/ansiennitetsstiger. Byrådet søker å realisere sin ambisjon om individuelle lønnstillegg i lønnsforhandlinger der dette vurderes som hensiktsmessig og innenfor avtaleverkets handlingsrom. HR-strategi og konsernpolitikk lønn I vedlegg til rullert HR-strategi for Bergen kommune (bystyresak ), som handler om lønn, formuleres følgende mål for kommunens lønnspolitikk: I Bergen kommune skal lønn reflektere ansvar, kompetanse, kompleksitet, innsats og resultater sett i forhold til kommunens og avdelingens mål. Lønnspolitikken skal bidra til å sikre arbeidskraft og kompetanse i tråd med kommunens behov fremme og ivareta likestilling gjøre Bergen kommune til en attraktiv arbeidsplass Det slås fast at lønnspolitikken skal ta utgangspunkt i kommunens mål, utfordringer og behov, og vil rettes mot individ, stillinger eller grupper. Som svar på resultatkrav i HR-strategien for har Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap administrativt utformet et system for hvordan lønn kan brukes i forhold til å rekruttere og beholde, i medarbeiderutvikling og likestilling (System for konsernpolitikk lønn ). Dette er en systematisering og sammenstilling av flere påbegynte og planlagte aktiviteter og prosesser på lønnsområdet. Oversikt over disse tiltakene følger som vedlegg 2 til denne saken. Systemet er drøftet med hovedsammenslutningene og diskutert med de øvrige byrådsavdelingene. Som nytt tiltak vurderes det hvorvidt fullmakt til å foreta lønnsplassering ved ansettelse bør delegeres til byrådsavdelingene. Eventuell delegasjon av fullmakt til å fastsette lønn vil behandles gjennom egen sak til byrådet. 7

8 4. Beslutningsmyndighet (vedtakskompetanse) Byrådet har delegert fullmakt til byråden for finans, eiendom og eierskap til å bestemme føringer og prioriteringer for lønnsarbeidet i kommunen, og til å gi bindende tolkinger av lov og avtaleverk på arbeidslivets område. Byråden gir mandat og gjennomfører forhandlinger i henhold til avtaleverkets bestemmelser 3 og er lønnsfastsettende myndighet. Saker av viktig og prinsipiell betydning skal legges frem for byrådet for beslutning. Dokumentet Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune er langt på vei en innføring i forhold som gjelder ut fra avtaleverket, og er slik sett av beskrivende og informerende karakter. I så henseende anses det å ligge innenfor fullmakten til byråden for finans, eiendom og eierskap å utforme et slikt dokument. Samtidig legger dokumentet noen føringer for den videre lønnspolitikken av overordnet art. Dokumentet kan slik sett sies å være av prinsipiell karakter. Byråden for finans, eiendom og eierskap legger derfor dokumentet frem for behandling i byrådet. Det ligger til finansbyrådens fullmakter å foreta fremtidige revisjoner, med mindre slike revisjoner angir en ny retning i lønnspolitikken. 3 Byrådet gir mandat og gjennomfører lønnsforhandlinger for toppledere etter avtaleverket. 8

Byrådssak 1181 /14. Videreutvikling av lokal lønnspolitikk - delegasjon av lønnsfullmakt ESARK

Byrådssak 1181 /14. Videreutvikling av lokal lønnspolitikk - delegasjon av lønnsfullmakt ESARK Byrådssak 1181 /14 Videreutvikling av lokal lønnspolitikk - delegasjon av lønnsfullmakt INKV ESARK-0804-201300321-10 Hva saken gjelder: I denne saken foreslås det at byrådet delegerer fullmakten til å

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE Saksnr: 201300321-20 Saksbehandler: INKV Delarkiv: ESARK-0804 LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1. Om dokumentet 2. Innledning 3. Sentrale og lokale stillingsbestemmelser 4. På

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Kommunene har frist den 20. januar for å sende sitt svar til KS Hordaland.

Kommunene har frist den 20. januar for å sende sitt svar til KS Hordaland. Byrådssak 1022 /14 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2014 INKV ESARK-0804-201300321-27 Hva saken gjelder: KS sender årlig et debatthefte til medlemskommunene, i forkant av strategikonferansen

Detaljer

Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune

Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune Lokal lønnspolitikk hos Lunner kommune En orientering til ledere og medarbeidere august 2017 Side 1 av 14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lokal lønnspolitikk... 3 3. Lønn og hovedtariffavtalen... 4 3.1 HTA

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune

Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune Vedtatt i byrådssak 1017/14 16. januar 2014. Revidert utgave 1. mai 2016 Hovedtariffavtalens kapittel 3.2 «Lokal lønnspolitikk» forutsetter at det utarbeides en lokal

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Byrådssak 1039 /17. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2017 ESARK

Byrådssak 1039 /17. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2017 ESARK Byrådssak 1039 /17 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2017 BMOL ESARK-0304-201631911-4 Hva saken gjelder: KS sender årlig ut et debattgrunnlag til medlemmene i forkant av strategikonferansen

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/5995 Klassering: 515 Saksbehandler: Karsten Saugestad LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere Byrådssak 1575 /13 Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere SISS ESARK-0717-201303311-17 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune, behandlet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E Publisert: Januar 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk... 4 2 Bruk av lønnspolitikken... 4 3 Attraktive arbeidsplasser...

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall meldes til sekretariatet på mail Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Forfall meldes til sekretariatet på mail Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2016 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Forfall meldes til sekretariatet på mail sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument Foto: istockphoto Lønnspolitisk dokument 2013-2016 Innhold Innledning... 1 1. Overordnet... 1 2. Lokale forhandlinger... 1 2.1 Generelle årlige forhandlinger... 2 2.2 Særskilte forhandlinger... 3 2.3 Forhandlinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

KR 42/16 Oslo, oktober 2016

KR 42/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 42/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 13/14, KM 19/16, KR 09/16, AGU 1/15, AGU 10/16 og AGU 13/16 Arkivsak: 16/349-5 (16/30047) Saksdokumenter: Mandat Arbeidsgiverutvalget

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Byrådssak 1052 /15. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2015 ESARK-0304-201435248-2

Byrådssak 1052 /15. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2015 ESARK-0304-201435248-2 Byrådssak 1052 /15 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2015 INKV ESARK-0304-201435248-2 Hva saken gjelder: KS sender årlig ut et debattgrunnlag til medlemmene, i forkant av strategikonferansen

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Sogn og Fjordane - strategikonferansen 9. februar 2017 Hege Mygland, avdelingsdirektør, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

Lønnspolitisk plan - revidering - møte hovedsammenslutningene og arbeidsgiver

Lønnspolitisk plan - revidering - møte hovedsammenslutningene og arbeidsgiver Notat til oppfølging HR-kontoret Arbeidstakerorganisasjoner i Bodø kommune Avdelingene i Bodø kommune Dato:...14.02.2017 Saksbehandler:...Ann-Elisabeth Rystad Telefon direkte:...75 55 50 42 Deres ref.:...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/217 Klassering: 512 Saksbehandler: Marit Hjøllo DEBATTHEFTET 2016 - UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg: Til

Detaljer

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 (Vedtatt av Rådmannen 05.05.2014) Innhold 1 Lønnsfastsettelse i Mandal kommune... 2 1.1 Innledning... 2 1.2. Forhandlingssystemet... 2 1.2.1 Avtalestrukturen... 2

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Møte via Telefon og E-post, Adm.bygg Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Arbeidsgiverrollen Folkevalgtopplæring

Arbeidsgiverrollen Folkevalgtopplæring Arbeidsgiverrollen 18.1.08 Folkevalgtopplæring Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk i Tjøme kommune er summen av de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver (politisk og administrativt)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5.

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. Tariffoppgjør 2016 Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. KS spør Bratt start Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon Daglig

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte

Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte Lokale forhandlinger 2016 lønnspolitisk drøftingsmøte 29.08.16 Tidsplan for drøftingsmøte Kl. 12.00: Felles innledning for kapittel 3 og kapittel 5. Ca. kl. 13.00: Kriterier og føringer kapittel 5 Ca.

Detaljer

KR 24/16 Asker, juni 2016

KR 24/16 Asker, juni 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 24/16 Asker, 7.-8. juni 2016 Referanser: KM 13/14, 19/16, KR 09/16 og AGU 1/15 Arkivsak: 16/349-4 JRF (16/18305) Saksdokumenter: Mandat for Arbeidsgiverutvalget Sammendrag

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Retningslinjer for bruk av åremålsstillinger i Bergen kommune. Prinsipper for ordning med retrettstillinger.

Retningslinjer for bruk av åremålsstillinger i Bergen kommune. Prinsipper for ordning med retrettstillinger. Byrådssak 1149 /16 Retningslinjer for bruk av åremålsstillinger i Bergen kommune. Prinsipper for ordning med retrettstillinger. INKV ESARK-0719-201529742-3 Hva saken gjelder: I denne saken legges det frem

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler KS strategikonferanse i Rogaland 14. februar 2017 Spesialrådgiver Karsten Langfeldt, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Forskerforbundets lønnspolitikk

Forskerforbundets lønnspolitikk kunnskap gir vekst Forskerforbundets lønnspolitikk Aktuelle momenter til meningsutveksling Hvorfor utarbeide en skriftlig lønnspolitikk? For å gi Forskerforbundets tillitsvalgte og medlemmer en bedre forståelse

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE 2017-2020 Innhold Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnspolitikk... 1 Innledning og avgrensing... 2 Hovedutfordringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Saksbehandler: Geir Løchsen Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Geir Løchsen Saksnr.: 16/ Ås kommunes innspill til KS - debattheftet 2017 Saksbehandler: Geir Løchsen Saksnr.: 16/03950-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget 25.01.2017 Rådmannens innstilling: Ås kommune gir

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hvem leverer de kommunale tjenestene? Ulike avtaler hvem

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

LEDERAVTALE OG LEDERSAMTALE LEDERLØNN OG RESULTATVURDERING

LEDERAVTALE OG LEDERSAMTALE LEDERLØNN OG RESULTATVURDERING LEDERAVTALE OG LEDERSAMTALE LEDERLØNN OG RESULTATVURDERING FAKTA OM KIRKEVERGER 60 % menn, 40 % kvinner Høy gjennomsnittsalder nærmere 55 år Kvinner overrepresentert i deltidsstillinger og i små fellesråd.

Detaljer