Byrådssak 1039 /17. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2017 ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 1039 /17. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2017 ESARK"

Transkript

1 Byrådssak 1039 /17 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2017 BMOL ESARK Hva saken gjelder: KS sender årlig ut et debattgrunnlag til medlemmene i forkant av strategikonferansen som holdes i fylkene. Debattgrunnlaget tar opp aktuelle problemstillinger for kommunesektoren, og reiser spørsmål som KS ønsker at kommunene skal svare på. Årets debatthefte tar opp problemstillinger som kan bli aktuelle i tariffoppgjøret Tariffoppgjøret er et mellomoppgjør, det vil si at det kun skal forhandles om lønnsreguleringer. Høsten 2017 utløper også flere sentrale særavtaler, og strategikonferansen og svar på debattheftet er kommunenes mulighet til å gi innspill til også disse forhandlingene. Debattgrunnlaget gir kommunen anledning til å sette aktuelle utfordringer på dagsorden, og gi uttrykk for sine anbefalinger overfor KS i tariff- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. I saksutredningen nedenfor redegjøres det kort for de tema KS tar opp, før det under hvert emne gis svar på de spørsmål KS stiller. KS Hordaland har satt frist for å komme med innspill til tirsdag den 31. januar. KS i fylket utarbeider så en sak, som etter fylkesstyrets behandling sendes til KS sentralt. De fylkesvise tilbakemeldingene på debattheftet danner grunnlag for sak til KS hovedstyre som vedtar forhandlingsmandatet. Bergen kommune sender også sitt innspill direkte til KS avdeling for arbeidsliv til orientering, i tillegg til at storbyenes administrative arbeidsgivernettverk i fellesskap sender et innspill. Som arbeidsgiverorganisasjon har KS fullmakt til å forhandle om tariffavtaler og lønn på vegne av medlemmene. KS er opptatt av å ha en godt forankret medlemspolitikk, for å ha en sikker forhandlingsposisjon under tarifforhandlingene, som kan bidra til et godt forhandlingsresultat for medlemmene. I tillegg til at kommunene oppfordres til å svare på spørsmålene i debattheftet, gir den årlige strategikonferansen anledning til å delta i diskusjoner og komme med tilbakemeldinger til KS. Årets strategikonferanse i Hordaland holdes den 18. og 19. februar på Stord. Debattheftet til KS ligger vedlagt denne sak. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter, del 2, 15 Personal- og arbeidsgiverfullmakter: Byrådet delegeres myndighet som kommunens arbeidsgiver og gis alle nødvendige fullmakter for å utøve denne funksjonen. Fullmakten avgrenses av saker/saksområder der slik myndighet etter lov skal ivaretas av andre organer eller der bystyret har gjort annet vedtak om annen saksgang. Byrådet ivaretar kommunens arbeidsgiverinteresser og tolker lov- og avtaleverk på arbeidslivets område. Byråden for finans, innovasjon og eiendom innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Bergen kommune gir innspill til KS som det går frem av saksutredningen. Dato: 31. januar 2017 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 1

2 Dag Inge Ulstein byråd for finans, innovasjon og eiendom Vedlegg: Debatthefte KS spør. Mellomoppgjøret

3 Saksutredning: I. Innledning Som arbeidsgiverorganisasjon har KS fullmakt til å forhandle om tariffavtaler og lønnsreguleringer på vegne av medlemmene. Det er hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatet. Til dette trenger hovedstyret en bred forankring hos medlemmene, gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune, og på de fylkesvise strategikonferansene som KS arrangerer. Strategikonferansene er viktige møteplasser for mandatprosessen i KS. At kommunesektoren står bak behov og prioriteringer gir KS en solid forhandlingsposisjon og grunnlag for å oppnå et godt forhandlingsresultat på vegne av medlemmene. Debattheftet for 2017 gir bakgrunnsinformasjon og tar opp viktige tema som kan bli aktuelle i tariffoppgjøret til våren og forhandlinger om særavtaler til høsten: -Sentralt lønnsoppgjør -Hovedavtalen -Særavtaler SFS 2305 Kommunelegeavtalen SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet SFS 2201 Særavtalen for barnehager, SFO og skole I tillegg til dette ber KS gjennom debattheftet om innspill til hvordan kommunene kan bidra til å få flere personer som i dag står utenfor arbeidslivet til å bli ansatt i kommuner og fylkeskommuner eller på annen måte til å komme i ordinært arbeid. Byrådet ivaretar kommunens arbeidsgiverinteresser og tolker lov- og avtaleverk på arbeidslivets område, jf. byrådets fullmakter del I tråd med dette gir byrådet innspill til KS slik det går frem av svarene på KS spørsmål i saksutredningen. II. Rammebetingelser KS forhandler med fire hovedsammenslutninger på vegne av landets fylkeskommuner og kommuner, med unntak av Oslo kommune som er eget tariffområde. Det er hovedstyret i KS som vedtar mandatet som danner grunnlaget for forhandlingene som KS administrasjon fører med LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne Kommune. Disse fire hovedsammenslutningene representerer i alt 39 arbeidstakerorganisasjoner. Fylkeskommunene og kommunene har gitt KS fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtaler på vegne av medlemmene. Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen skal vedtas gjennom uravstemning i fylkeskommunene og kommunene. Gjennom inntektspolitisk samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter, er den norske forhandlingsmodellen kjennetegnet ved koordinerte lønnsoppgjør. Det inntektspolitiske samarbeidet virker forpliktende på arbeidslivets parter og gir grunnlag for felles forståelse av de økonomiske rammebetingelser landet står overfor. Gjennom frontfagsmodellen, der partene i privat sektor (NHO og LO) forhandler først, legges det til grunn en forståelse av at lønnsveksten i Norge må tilpasses lønnsutviklingen i konkurranseutsatt industri og næringer. Frontfagsmodellen har bred tilslutning blant arbeidslivets parter. Hovedtariffavtalen inngås med en varighet på to år. Forhandlingene det året det ikke skal inngås ny hovedtariffavtale omtales som «mellomoppgjør». I et mellomoppgjør er det kun justeringer av fremforhandlet lønnsvekst som det kan forhandles om. I hovedoppgjøret i 2016 ble det fremforhandlet en årslønnsvekst for 2016 på 2,4 %. Det ble i tillegg avtalt en årslønnsvekst for 2017 på 2,2 %. Dersom tariffoppgjøret i frontfaget, eller andre vesentlige elementer, 3

4 gir grunnlag for høyere årslønnsvekst i kommunal sektor enn 2,2 % vil partene kunne forhandle frem ytterligere tillegg for III. Sentralt lønnsoppgjør SSB legger til grunn en forventing om en lønnsvekst i 2017 på 2,6 %. Det er allerede avtalt lønnstiltak for 2017 i vårt tariffområde på 2,2 %. Dette gjør at partene vil ha anslagsvis 0,4 % igjen til fordeling i årets tariffoppgjør. Årslønnsveksten i Norge var i 2014 på 3,1 %. Dette var den laveste nominelle lønnsveksten på 20 år. Nedgangen i nominell lønnsvekst fortsatte i 2015 og 2016, og forventes fortsatt lav i Den avtalte rammen på 2,2% for 2017 er avtalt fordelt slik: Overheng til ,9 % Anslag lønnsglidning ,2 % Sentrale lønnstillegg 2017* 0,8 % Pott til lokale forhandlinger 2017** 0,3 % *Virkningstidspunkt **Virkningstidspunkt Ca 90 % av arbeidstakerne i tariffområdet er omfattet av systemet med sentrale lønnsbestemmelser i hovedtariffavtalens kapittel 4. Det vil si at partene sentralt avtaler lønnstillegg og garantilønn for de ulike stillingsgruppene. Ved hovedoppgjørene settes det vanligvis også av en andel (pott) til fordeling gjennom lokale forhandlinger. For inneværende tariffperiode har partene blitt enige om at denne potten avsettes i andre år av avtaleperioden (2017). I disse forhandlingene kan kommunen utforme egne lønnspolitiske grep og prioritere arbeidstakergrupper som det er vanskelig å rekruttere, samt rette opp i uønskete skjevheter. For de øvrige 10 % av arbeidstakerne i tariffområdet er det kun lokale forhandlinger der tariffområdets økonomiske rammer danner det viktigste grunnlaget for forhandlingene. Kommunesektoren er arbeidskraftintensiv og tjenestene som leveres forutsetter høy kompetanse. Det er de senere årene rettet søkelys på kommunenes behov for å rekruttere tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i tiden som kommer. Både den sentrale lønnspolitikken, gjennom hovedtariffavtalens lønnssystem og lønnskriterier, og Bergen kommunes lokale lønnspolitikk, nedfelt i dokumentet Lønnspolitikk i Bergen kommune (vedtatt i byrådet i sak 1017/14), vektlegger betydningen av kompetanse. Et viktig element for de lønnstilleggene som er avtalt for 2017 er et forsinket virkningstidspunkt. De sentrale tilleggene gis pr. 1. august, mens de lokale tilleggene gis pr 1. september. Hensikten med dette er at et senere virkningstidspunkt gir mulighet for høyere kronetillegg uten at årslønnsveksten øker. Dette er et grep partene bruker dersom rammen er for lav til å gjøre de grep partene ønsker. Ulempen er at det skaper et høyere overheng inn i kommende års tariffoppgjør. Med dette grepet har partene allerede i 2017 brukt store deler av rammen for tariffoppgjøret i I tillegg kan et senere virkningstidspunkt, og dermed høyere datolønnsvekst, også medføre økt reguleringspremie for pensjon. KS spør: Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? Svar fra Bergen kommune: 4

5 Prinsipielt mener Bergen kommune at en skal tilstrebe å ha et virkningstidspunkt så tidlig som mulig. Dette gjør at en i mindre grad bruker av kommende års ramme, da et senere virkningstidspunkt gir økt overheng inn i kommende års forhandlinger. I tillegg kan et forsinket virkningstidspunkt virke inn på reguleringspremien for pensjon. De sentrale lønnstilleggene i tariffavtalen er for 2017 avtalt at skal ha virkning fra 1.8. Det vanlige har vært 1.5. Bergen kommune mener det vil være hensiktsmessig at en høyere disponibel ramme enn det som allerede er avtalt bør brukes til å flytte virkningstidspunktet nærmere 1.5. Det er de sentrale lønnstilleggene som gir størst utslag, og det gir derfor størst virkning å gjøre justeringer her. En økning av størrelsen på datolønnsveksten for lokale pottforhandlinger gir et større lokalt handlingsrom til å gjøre lokale lønnspolitiske grep. Det har vært sagt tidligere at en lokal pott bør ha en datolønnsvekst på minst 1 % dersom det skal være et hensiktsmessig handlingsrom. Endringer i det sentrale lønnssystemet, herunder relasjonsendringer mellom ulike grupper, gjør at behovet for lokale lønnspolitiske grep er betydelige. Dette kommer i tillegg til behov og ønske om å gjøre lokale grep knyttet til områder vi trenger rekruttering og ytterligere kompetanse. Dette er det viktigste argumentet for å øke datolønnsveksten. En økning av størrelsen på datolønnsvekst med sent virkningstidspunkt vil ytterligere øke overhenget inn i Dette er allerede betydelig slik det er foreløpig, og et ytterligere økt overheng vil kunne resultere i et minimalt handlingsrom i hovedoppgjøret i Dette vil kunne gjøre disse forhandlingene svært krevende, og gjøre muligheten for lønnspolitiske grep i 2018 minimale. I ytterste konsekvens vil det også kunne øke faren for konflikt i 2018 at partene ikke har lønnsmidler til å tilfredsstille ulike grupper. En fordel med å flytte virkningstidspunktet for den lokale potten er også at en da får samme virkningstidspunkt for hele tariffoppgjøret. Dette vil gjøre det lettere å se hele oppgjøret i sammenheng. Utsettelse av virkningstidspunkt får konsekvenser for årslønnsveksten i Den beregnes ut fra lønnsveksten fra 2016 totalt til 2017 totalt. Utsettelse av virkningstidspunkt innebærer derfor at tilleggene i prosent må bli høyere for at den avtalte gjennomsnittlige lønnsveksten i året skal bli den samme. Dette øker reguleringspremiene for pensjonsinnbetalingene da de beregnes ut fra datolønnsveksten og ikke ut fra årslønnsveksten. Etter en vurdering fordeler og ulemper med de ulike mulighetene mener Bergen kommune at en eventuell økt disponibel ramme bør fordeles slik: 1. Først flytte virkningstidspunkt for den sentrale delen av lønnsforhandlingene til 1. mai 2. Dersom det er ytterligere handlingsrom flyttes virkningstidspunktet for lokale forhandlinger til 1.8, eventuelt Ytterligere økning utover kostnadene ved flytting av virkningstidspunkt til 1. mai/1. august gjøres ved økning av datolønnsvekst for lokale forhandlinger utover 0,9 % IV. Hovedavtalen Hovedavtalen fikk ved en omfattende revisjon i 2002, et innhold og en form som partene siden har videreutviklet. Avtalen er i dag et godt utgangspunkt for samarbeid på alle nivåer og for utvikling av kvalitativt gode tjenester i Kommune-Norge. KS spør: Ser kommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall hvilke endringer? Bergen kommune sitt svar: De sentrale partene gjennomførte høsten 2016 en omfattende skolering for alle landets kommuner. Bergen kommune har planer om en intern skolering der målet er å nå alle enhetsledere og 5

6 plasstillitsvalgte. I tillegg har Bergen kommune utarbeidet et dokument som omhandler praktisering av Hovedavtalen spesielt og medbestemmelse og medvirkning generelt. Selv om det er elementer som vi nok hadde sett oss tjent med å endre, mener vi at partene er mest tjent med en prolongering. Hovedavtalen fungerer som et godt verktøy i dag. Vi mener at de utfordringer som finnes både sentralt, lokalt og på det enkelte tjenestested mer handler om praktisering av Hovedavtalen enn om avtaleteksten. En endring i avtalen vil kunne medføre at nye eller endrete elementer kan ta tid og energi vekk fra det vi mener er det viktigste, partenes ansvar for å praktisere intensjonene i Hovedavtalen. V. Sentrale særavtaler. Tre sentrale forbundsvise særavtaler utløper Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet og Særavtalen for barnehager, SFO og skole. Innbyggerne forventer at tjenestene innenfor helse- og utdanningsområdet er av høy kvalitet og avtalene må fungere som gode verktøy for å få dette til. God ledelse er også avgjørende for at ressursene som er til rådighet blir brukt best mulig. SFS 2305 Kommunelegeavtalen Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for fastlønte leger i hel- og deltidsstillinger for alle typer legearbeid i kommunehelsetjenesten. Arbeidstid og godtgjøring for legevaktslegene utgjør en sentral del av avtalen. Dette gjelder legevakt både på dagtid og utenfor ordinær åpningstid for så vel kommunale som interkommunale ordninger. SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet Tariffavtalen regulerer arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlinger om arbeidstid og arbeidsårets lengde, samt en rekke bestemmelser knyttet til årsrammer for undervisning, livsfasetiltak, tidsressurser m.m. SFS 2201 Særavtalen for barnehager, SFO og skole Avtalen regulerer blant annet planleggingstid og ledelsesressurser i barnehage, SFO og skole. Omfang av planleggingstid for pedagogene i barnehagen er regulert i særavtalen. Dagens avtale angir en minimumstid til planlegging for pedagogene (minst 4 timer) og omtaler hvordan planleggingstiden kan brukes og organiseres i den enkelte barnehage slik at arbeidet med barnegruppene blir best mulig. KS spør: Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I så fall hvilke endringer? Bergen kommune sitt svar: SFS 2201 Særavtalen for barnehager, SFO og skole Slik avtalen nå foreligger har Bergen kommune ingen ønsker om endring. Avtalen dekker godt de behovene vi som arbeidsgiver har innenfor feltet. Praktiseringen av pkt. 3.2 som gjelder minimumstid til planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter ol. for pedagoger, er fremdeles noe uavklart i vår organisasjon. Det vil derfor i samarbeid med Utdanningsforbundet bli gjennomført fellesskolering for styrere og tillitsvalgte våren Bergen kommune ønsker å medvirke til å finne gode praktiske løsninger på avtalen og vil følge opp erfaringene når vi nå etablerer en felles forståelse og helhetlig praktisering av avtalen i barnehagene. Det å innarbeide nye rutiner og arbeidsprosesser vil nødvendigvis ta tid i en stor organisasjon som vår. Bergen kommune ønsker derfor denne særavtalen prolongert. SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet 6

7 Bergen kommune er opptatt av kontinuerlig utviklings- og endringsarbeid i skolen. Samtidig er det viktig for oss at dette skjer i et tett samarbeid med våre medarbeidere. Bergen kommune erfarer at konflikten i 2015 rundt arbeidstidsordningen medførte et betydelig tap av tillit mellom partene. Dette er ikke en situasjon vi som arbeidsgiver ser oss tjent med. Bergen kommune ønsker derfor å legge til rette for at partene får ro og tid til å bygge opp igjen den nødvendige tilliten og oppfordrer KS til å være en positiv og aktiv part i dette. Med dette som utgangspunkt ønsker Bergen Kommune å prolongere avtalen slik den nå foreligger. Skolen er i kontinuerlig endring, og det pågår til enhver tid aktivt arbeid for å videreutvikle kvaliteten for elevene. Det vil være viktig at også særavtalen legger til rette for at kvaliteten i undervisningen er best mulig. Dersom partene sentralt ikke velger å prolongere avtalen, men heller opptar forhandlinger for å skape endringer, er Bergen kommune opptatt av at KS i sine krav foreslår endringer som bedrer kvaliteten for elevene og også legger forholdene enda bedre til rette for både skoleledere og lærere enn i dag. Aktørene i skolen, både sentralt, lokalt og på den enkelte skole må stadig utvikle måter å jobbe på som legger forholdene til rette for at lærerne kan bruke arbeidstiden sin til det beste for elevene. For Bergen kommune som arbeidsgiver vil det være viktig at det i fremtiden i enda større grad legges til rette for at lærerne kan være godt forberedt, og at denne forberedelsen kan skje både individuelt og i samarbeid med de andre lærerne. Skal samarbeid oppleves som nyttig må det også frigjøre tid slik at samarbeid ikke kommer i tillegg til det man ellers ville gjort, men dekker deler av behovet en ellers ville måtte planlegge selv. Eventuelle forhandlinger må baseres på tillit mellom partene sentralt, og legge til rette for godt samarbeid på den enkelte skole mellom skoleledelse og lærere og mellom rektor og tillitsvalgt. Eventuelle endringer i avtalen må få en enda tydeligere prioritering av for- og etterarbeid direkte knyttet til elevene i løpet av skoleåret. VI. Inkludering. Fra utenforskap til arbeid. Utenforskap er en samfunnsutfordring som må løses med ulike virkemidler. Kommunesektoren som arbeidsgivere kan gjennom rekruttering bidra til mer inkludering og mindre utenforskap, og på samme tid få tilgang til den arbeidskraften det er behov for. Kommuner og fylkeskommuner er inkluderende arbeidsgivere som ønsker å legge til rette for mangfold. KS mener at det må bli bedre sammenheng mellom arbeidskraftsbehov i kommunesektoren, utdanningstilbud på alle nivå og virkemiddelapparatet i NAV for å bidra til økt inkludering i arbeidslivet. Kommuner og fylkeskommuner har gjennom IA-avtalen forpliktet seg til å åpne opp for arbeidsutprøving av personer som står utenfor arbeidslivet. Mange virksomheter har arbeidspraksisplasser og gjør en stor innsats i å tilrettelegge for arbeidsutprøving. Det er likevel ikke slik at disse personene nødvendigvis blir ansatt i kommunesektoren. KS spør: 1. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 2. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb? Bergen kommune sitt svar: 7

8 1. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner? Vi opplever at de viktigste årsakene til at personer står utenfor arbeidslivet er at de har utfordringer knyttet til språk, helse og/eller kompetanse. Kvalifikasjonsprinsippet i hovedtariffavtalen er førende for våre ansettelser. Formuleringen «best kvalifisert» kan føre til at personer som i dag står utenfor yrkeslivet av ulike grunner, ikke blir vurdert til stillinger i kommunen. Her kan vi selv være flinkere til å se på alternative kvalifikasjoner til enkelte stillinger. I noen tilfeller vil det som kan ses på som en utfordring, også være en kvalifikasjon. Kan det å kunne flere språk være en kvalifikasjon på linje med det å kunne norsk godt? Kan det å ha helsemessige utfordringer være en kvalifikasjon, som i «medarbeider med brukererfaring»? Å utvikle en inkluderende kultur vil være et arbeid og en innsats som kan sammenlignes med å utvikle en heltidskultur: Det kan komme til å kreve litt av oss, både som mennesker og økonomisk. Med det mener vi for eksempel at vi i administrative stillinger, der man ofte ikke tar inn vikarer ved kortere fravær, kan ta inn vikar også i korte vikariater, selv om det kan være litt krevende med opplæring. Dette vil kreve litt av oss, men for samfunnet og for arbeidsplassen vil det være positivt på litt lenger sikt. 2. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb? NAV må være mer målrettet i formidlingen. I dag opplever vi at både kandidater og NAV kontakter kommunen med uspesifikke bestillinger «noe med kontor», «noe innen omsorg» der hverken kandidaten eller NAV kan svare på hvilken kompetanse/egenskaper kandidaten har som gjør vedkommende egnet til det aktuelle arbeidet. Det er for øvrig en viktig og riktig tanke at man bruker ordinære stillinger for å prøve ut arbeidsevne og for å kvalifisere mennesker inn i arbeidslivet. I dag er det slik at vi for eksempel på jobbmesser møter personer som har gått fra praksisplass til praksisplass i årevis, uten å komme ut i ordinært arbeid. Lønnstilskott er slik sett et viktig og riktig virkemiddel. I dag opererer NAV med mange forskjellige tilskuddsordninger. Dette bør det ryddes i, slik at det ikke blir så mange forskjellige ordninger. Ordningene må være lett tilgjengelige for arbeidsgiver og i særdeleshet kunne benyttes for kandidater som tas inn i ordinært arbeid. Et annet aspekt ved bistanden kan være å rette den mot de som skal ta imot personer som står utenfor arbeidslivet. I praksis vil dette være lokale ledere på arbeidsplassene i kommunen og den daglige kontakten vil være lagt til avdelingsledere og/eller kollegaer på arbeidsplassen. Mange vil vegre seg for å ta imot personer som står utenfor arbeidslivet fordi de mangler erfaring med hva det faktisk innebærer. NAV har i dag enkelte tiltak, for eksempel Veilednings- og oppfølgingslos, som følger tett opp også på eventuelle arbeidsplasser. Bergen kommune har i prosjektet «Orntli arbeid» ansatt koordinatorer, slik at når en arbeidsplass tar imot en person som står utenfor arbeidslivet, så skal denne få en kontaktperson som følger opp vedkommende (en periode) mot en liten kompensasjon. Det gis også et opplæringstilbud, i vårt tilfelle nettbasert, til de som skal være kontaktpersoner. 8

Saksbehandler: Geir Løchsen Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Geir Løchsen Saksnr.: 16/ Ås kommunes innspill til KS - debattheftet 2017 Saksbehandler: Geir Løchsen Saksnr.: 16/03950-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget 25.01.2017 Rådmannens innstilling: Ås kommune gir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtetid: 25.01.2017 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Sogn og Fjordane - strategikonferansen 9. februar 2017 Hege Mygland, avdelingsdirektør, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget KS Midt-Norge Deres ref. Vår ref. Dato 633/2017/512/8SBA 02.02.2017 Debatthefte KS - Mellomoppgjøret 2017 Åfjord formannskap i sak 2/2017 og Åfjord kommunestyre har i sak 9/2017

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Kjersti Myklebust, KS Forhandling Strategikonferansen i Nordland 28. februar 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hvem leverer de kommunale

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hvem leverer de kommunale tjenestene? Ulike avtaler hvem

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler KS strategikonferanse i Rogaland 14. februar 2017 Spesialrådgiver Karsten Langfeldt, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Både debattheftet fra KS og programmet for strategikonferansen følger som vedlegg til denne saken.

Både debattheftet fra KS og programmet for strategikonferansen følger som vedlegg til denne saken. Byrådssak 1027 /16 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2016 INKV ESARK-0304-201600609-1 Hva saken gjelder: KS sender årlig ut et debattgrunnlag til medlemmene i forkant av strategikonferansen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1017 /14 Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune INKV ESARK-0804-201300321-22 Hva saken gjelder: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 033 2008/3690-47 23.01.2017 Toril Bjerkeli Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Kommunestyret

Detaljer

Kommunene har frist den 20. januar for å sende sitt svar til KS Hordaland.

Kommunene har frist den 20. januar for å sende sitt svar til KS Hordaland. Byrådssak 1022 /14 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2014 INKV ESARK-0804-201300321-27 Hva saken gjelder: KS sender årlig et debatthefte til medlemskommunene, i forkant av strategikonferansen

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl. 16:00 på møterom Venn, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl. 16:00 på møterom Venn, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 02.02.2017 kl. 16:00 på møterom Venn, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/17: DEBATTHEFTE 2017 Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5.

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. Tariffoppgjør 2016 Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. KS spør Bratt start Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon Daglig

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Strategikonferansen i Buskerud, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab

Hovedtariffoppgjøret Strategikonferansen i Buskerud, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab Hovedtariffoppgjøret 2016 Strategikonferansen i Buskerud, 25.01.2016 Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS - største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor (og nest størst i Norge)

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Personalutvalget Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Personalutvalget

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Personalutvalget Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Personalutvalget HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Personalutvalget 2015-2019 Innkalling til møte i Personalutvalget 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus -

Detaljer

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? KS spør: Mellomoppgjøret 2017 1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? En eventuell endret disponibel ramme kan brukes på følgende måter: Øke potten til

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER MELLOMOPPGJØRET 2015 DEBATTGRUNNLAG

ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER MELLOMOPPGJØRET 2015 DEBATTGRUNNLAG ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER OG MELLOMOPPGJØRET 2015 DEBATTGRUNNLAG Til kommuner og fylkeskommuner KS formål er å sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser. God dialog med medlemmene er en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 99 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Vara møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post: Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2016 Tid: 10:00-10:15 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/217 Klassering: 512 Saksbehandler: Marit Hjøllo DEBATTHEFTET 2016 - UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg: Til

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Byrådssak 1052 /15. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2015 ESARK-0304-201435248-2

Byrådssak 1052 /15. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2015 ESARK-0304-201435248-2 Byrådssak 1052 /15 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2015 INKV ESARK-0304-201435248-2 Hva saken gjelder: KS sender årlig ut et debattgrunnlag til medlemmene, i forkant av strategikonferansen

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Sør-Trøndelag Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Hovedtariffavtalen - bestemmelsene

Detaljer

Mellomoppgjøret 2017, hovedoppgjøret 2018 med mer

Mellomoppgjøret 2017, hovedoppgjøret 2018 med mer HR/personalsjefnettverk Akershus og Østfold Mellomoppgjøret 2017, hovedoppgjøret 2018 med mer Kommunenes Hus 6. sept. 2017 Kjersti Myklebust og Karsten K. Langfeldt KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/3574-1 Dato: 20.05.2016 TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2016 URAVSTEMMING Vedlegg: KS rundskriv A/1-2016 med partenes anbefalte forhandlingsløsning:

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 09:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 09:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 25.11.2016 Tid: 09:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf. 77 02

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Debatthefte Strategikonferanse 2015

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Debatthefte Strategikonferanse 2015 Behandles i: Formannskapet KS STRATEGIKONFERANSE 2015 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Debatthefte Strategikonferanse 2015 F SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER KS arrangerer hvert år fylkesvis strategikonferanser.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 01.02.2017 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

D ebatth efte KS spør

D ebatth efte KS spør D ebatth efte KS spør Mellomoppgjøret 201 7 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities I nnhold Til kommunene og fylkeskommunene TIL KOMMUNER OG FYLKESKOMM

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Møte via Telefon og E-post, Adm.bygg Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11796/17 Arkivsaksnr.: 17/1966-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11796/17 Arkivsaksnr.: 17/1966-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 11796/17 Arkivsaksnr.: 17/1966-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KS DEBATTHEFTE 2018 Vedlegg: Debatthefte 2018 KS spør Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - SAMMENDRAG: I «Debattheftet

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/14 14/843 KS Strategikonferansen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i 2014 Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tema Utgangspunkt for tariff 2013 hovedvekt på KS- området Tariff 2013 resultat Mot tariff 2014

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret Strategikonferansen på Agder, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab

Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret Strategikonferansen på Agder, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret 2016 Strategikonferansen på Agder, 04.02.2016 Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS - største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor (og nest

Detaljer

HR nettverkskonferansen - KS BTV

HR nettverkskonferansen - KS BTV HR nettverkskonferansen - KS BTV Tariffoppgjøret 2018, Hovedavtalen, særavtaler og m.m. Quality Grand hotell 10. 11.2017 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Tariff 2014 og SFS 2213

Tariff 2014 og SFS 2213 Tariff 2014 og SFS 2213 Grunnlag for uravstemning 11.-18.juni 2014 Trond Arnesen, leder Utdanningsforbundet Balsfjord Meklerens forslag Nye minstelønnssatser pr. 1.5.2014 Tillegg pr. 1.5.2015 Nytt lønnssystem

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/438

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/438 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/438 Dato: 21.01.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Lisbet Nebb DEBATTHEFTE KS - LØNNSFORHANDLINGER 2016 Lenke til Debattheftet: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--ogavtaleverk/debatthefte-2016.pdf?id=33797

Detaljer

Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2016 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2016 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Debatthefte KS spør Hovedtariffoppgjøret 2016 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities INNHOLD FORORD 03 ARBEIDSGIVERORGANISASJONEN KS, MANDATPROSESSEN,

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 1 18. april 2013 kl. 10.30 Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kapittel 4, punkt 4.A.5 Regulering 2. avtaleår:

Detaljer

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 033 2008/3690-38 27.12.2015 Toril Bjerkeli Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver 04.02.2015

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele Hovedtariffavtalen (HTA) åpnes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Vestfold, 28. januar 2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Hovedtariffavtalen

Detaljer

BTV Arbeidsgiverkonferanse. 21. November 2014

BTV Arbeidsgiverkonferanse. 21. November 2014 BTV Arbeidsgiverkonferanse 21. November 2014 Agenda Nytt og aktuelt for vår målgruppe fra området arbeidsliv Utfordringsbildet - Tariff 2015 Nytt lønnssystem fra 1.5.2015 . Nytt og aktuelt Tariff 2014

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/112 Lnr.: 10296/16 Ark.: 510 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 03.02.2015 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Tariffoppgjøret 2016

Tariffoppgjøret 2016 Tariffoppgjøret 2016 KS er en arbeidsgiverorganisasjon hva betyr det? Partene og forhandlingsordningen 41 organisasjoner i 4 forhandlingssammenslutninger Likelydende tariffavtaler 02.12.2015 Hovedtariffavtalen

Detaljer

Innspill til KS sitt Debatthefte - Strategikonferanse 2015

Innspill til KS sitt Debatthefte - Strategikonferanse 2015 Saknr. 15/72-2 Saksbehandler: Geir Aalgaard Øyvind Hartvedt Innspill til KS sitt Debatthefte - Strategikonferanse 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet har følgende innspill til KS Strategikonferanse

Detaljer

Saksframlegg. KS Agder Strategikonferanse 2015 - politisk behandling av debatthefte

Saksframlegg. KS Agder Strategikonferanse 2015 - politisk behandling av debatthefte Søgne kommune Arkiv: Saksmappe: 2015/12-169/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.01.2015 Saksframlegg KS Agder Strategikonferanse 2015 - politisk behandling av debatthefte Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

Debattgrunnlag Kommuneforlaget

Debattgrunnlag Kommuneforlaget Invitasjon til dialog om Arbeidsgiverpolitiske utfordringer og Mellomoppgjøret 2015 Debattgrunnlag Kommuneforlaget Omslag: MacDama Omslagsbilde: Shutterstock Sats: MacDama Trykk: Merkur-Trykk as Mellomoppgjøret

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte Meklerens forslag Mål for dagen Grundig gjennomgang av både økonomi og arbeidstid. Gi alle tillitsvalgte et godt grunnlag for å svare på spørsmål og gjennomgå

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Rogaland, 3. februar2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Fra dagens program:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 24.01.2017 Møtestad: NAV - hovudinngangen Møtetid: 12:30 etter møtet i arbeidsmiljøutvalet (på same stad) Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr.

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Hordaland, 2. februar

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2011 KS tariffområde KRAV NR. 1 27. april 2011 kl. 12.00 Innledning Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kap. 4.A.4 Regulering 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv Hovedtariffavtalen - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/14 Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler:

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

Personalforum Møre og Romsdal

Personalforum Møre og Romsdal Personalforum Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandre, Molde 20. januar 2016 Karsten K. Langfeldt, KS Forhandling - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for alle Hovedtariffavtalen arbeidstakere i

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Formannskapssalen, Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 14:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/250 Klassering: 512 Saksbehandler: Karsten Saugestad DEBATTHEFTET 2015 - UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016?

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Strategikonferansen i Møre og Romsdal Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS

Detaljer

SFS 2201 arbeidstidsordninger for barnehager skolefritidsordninger skoler - familiebarnehager

SFS 2201 arbeidstidsordninger for barnehager skolefritidsordninger skoler - familiebarnehager SFS 2201 arbeidstidsordninger for barnehager skolefritidsordninger skoler - familiebarnehager Prosessen fram til kjennelsen 24.april 2013 KS, Delta og Utdanningsforbundet sier opp særavtalen med utløp

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt:

Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt: Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 02.02.2017 Tid: 16:00-17:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Medlem Asbjørn

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 TARIFF 2018 Til fylkeslagene Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 Våren 2018 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre prioriteringer og veivalg før kravene våre kan

Detaljer