Tariffguide for nybegynnere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tariffguide for nybegynnere"

Transkript

1 Tariffguide for nybegynnere

2 2

3 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet innføring til deg som er fersk i spørsmål om lønn og tariff. Utdanningsforbundet har over medlemmer i hele utdanningssystemet. Vi arbeider for å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønn og arbeidsvilkår og i spørsmål om vår profesjon og utdanningspolitikk. Arbeidet vårt knyttet til barnehage, skole og høyere utdanning er med på å forme morgendagens samfunn. Som profesjon stiller vi tydelige krav til politikere, arbeidsgivere og skole- og barnehageeiere om saker på våre fagområder som inkluderer gode lønns- og arbeidsvilkår. Å arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår er en prioritert oppgave for Utdanningsforbundet. Og det er viktig at du og medlemmene har kunnskap om lønn, tariffavtaler og lønnsoppgjør. Har du spørsmål, kan den tillitsvalgte på arbeidsplassen eller i lokallaget hjelpe deg. 3

4 Du skal ha ordnede lønns- og arbeidsforhold En tariffavtale gir deg rettigheter knyttet til lønn og arbeidsvilkår. Lønns- og arbeidsvilkår er dels regulert gjennom lover, dels gjennom tariffavtaler. De viktigste lovene som omhandler dine rettigheter som arbeidstaker, er arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven. Du kan lese mer om lover og forskrifter på Har du tariffavtale? De fleste av Utdanningsforbundets medlemmer omfattes av en tariffavtale én avtale for hvert av våre tariffområder. Tariffavtalen består av en hovedavtale og en hovedtariffavtale. Hovedavtalen omhandler i hovedsak medbestemmelse, rettigheter og plikter for den tillitsvalgte og permisjonsregler. Den regulerer ikke lønn. Hovedavtalen gjelder som regel for fire år (av gangen). Hovedtariffavtalen regulerer i hovedsak forhold som omfatter lønn, arbeidsvilkår, pensjon og forsikringsordninger. Hvilken tariffavtale som gjelder for deg, avhenger av hvor du arbeider. Les mer om tariffavtaler på Særavtaler. En tariffavtale kan ha flere særavtaler. I Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) er det to typer særavtaler: Sentral generell særavtale (SGS) som gjelder alle ansatte. Og sentral forbundsvis særavtale (SFS) som gjelder for enkelte sektorer, yrkesgrupper o.l., for eksempel særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet. Uten tariffavtale? Alle våre medlemmer omfattes ikke av en tariffavtale. Men det er en målsetting for Utdanningsforbundet å sikre at alle medlemmer skal være det. Vi jobber derfor hele tiden for at det skal skje. Hvis du jobber i en virksomhet som ikke har tariffavtale, ber vi deg ta kontakt med fylkeslaget. På nettsiden vår kan du sjekke om du har tariffavtale. Du kan lese mer i disse brosjyrene Arbeider du i en privat skole? Har skolen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage? Har barnehagen tariffavtale? 4

5 Hva er et lønnsoppgjør? Det gjennomføres lønnsoppgjør hvert år, vanligvis innen utgangen av april. Det er hovedoppgjør og mellomoppgjør annet hvert år. Hovedoppgjøret er det mest omfattende. Hovedlønnsoppgjør Hovedtariffavtalen gjelder vanligvis for to år. Ved et hovedlønnsoppgjør forhandles det om alle elementene i hovedtariffavtalen (overenskomsten), for eksempel lønn, pensjon og fellesbestemmelser. Mellomoppgjør Et mellomoppgjør gjennomføres året mellom to hovedlønnsoppgjør. Her forhandles det i hovedsak om lønn for det andre avtaleåret. Disse forhandlingene føres vanligvis med bakgrunn i pris- og lønnsutviklingen første avtaleåret, og hvordan denne utvikler seg det andre avtaleåret. 5

6 Noen vanlige tariffbegrep I tariffsammenheng er det noen begreper som går igjen. Det er: Ramma Ramma for lønnsoppgjøret er den totale kostnaden for oppgjøret. I ramma kan det ligge generelle lønnstillegg (se s. 7), tillegg til spesielle grupper og bedring av fellesbestemmelser. Det blir også beregnet overheng (se s. 7) og glidning (se s. 7) som er en del av ramma. Deler av lønnsramma kan også avsettes til lokale forhandlinger (se s. 12). Hva ligger til grunn for ramma? Ramma er basert på flere komponenter, blant annet legger regjeringen ofte sterke føringer for rammene for lønnsoppgjørene i statsbudsjettet. Norges Bank vedtar styringsrenten og legger dermed føringer for norsk økonomi. I tillegg ligger tall fra Teknisk beregningsutvalg for oppgjørene (TBU) til grunn for beregning av den økonomiske ramma. De senere årene har også flere fagorganisasjoner hatt en finger med i spillet med blant annet solidaritetsalternativet som innebærer moderate lønnskrav. Det betyr at partene på forhånd er enige om et mål eller ramme for hvor dyrt lønnsoppgjøret skal bli dvs. en prosentvis kostnadsramme som man skal holde seg innenfor i oppgjøret. 6

7 For å bli enige om hva dette grunnlaget skal være, må partene finne ut hva overhenget blir og hva som antas å bli lokal lønnsglidning. Trekker man dette fra ramma, finner man ut hva som er igjen til lønnstillegg og andre avtaleforbedringer i oppgjøret. Frontfagmodellen bygger på at norsk økonomi på lang sikt er tjent med at lønnsveksten holdes innenfor rammene som konkurranseutsatt industri (frontfagene) kan tåle. Lønnsoppgjøret gjennomføres derfor først i industrien mellom LO og NHO, og utfallet av disse forhandlingene er retningsgivende for de andre tariffområdene. Blant annet i offentlig sektor, der bl.a. Unio er forhandlingspart (se også s. 9). I offentlig sektor krever Unio at det skal forhandles etter en utvidet frontfagmodell som innebærer at lønnsutviklingen til industriarbeideren skal telle med, i tillegg til lønnsutviklingen til industrifunksjonæren. I tillegg må det være rom for justeringer i relative lønninger. Generelt tillegg Det generelle tillegget er et lønnstillegg som gis til alle. Det kan gis som kronetillegg, eller prosenttillegg eller en kombinasjon av disse. Lønnsglidning Lønnsglidningen er forskjellen mellom den totale lønnsøkningen i en bestemt periode og tariffmessige avtalte lønnstillegg i samme periode. Det gjelder for eksempel ansiennitetsopprykk eller personlig tillegg ved tilsetting. Størrelsen på lønnsglidningen varierer. Lønnsoverheng Overhenget er forskjellen mellom lønnsnivået du har ved utgangen av et kalenderår og gjennomsnittslønnen det samme året, dvs. lønnen i desember minus gjennomsnittlig månedslønn for kalenderåret. Tillegg som gis sent på året gir større overheng. Ved beregning av overhenget opererer man med kalenderår, mens tariffperioden vanligvis er 1. mai til 30. april. 7

8 Tariffområder Utdanningsforbundets medlemmer tilhører ulike tariffområder. Hvert tariffområde har egne tariffavtaler. De ulike områdene er: KS som omfatter bl.a. undervisningspersonale, skoleledere og mange ansatte i kommunale barnehager, med unntak av ansatte i Oslo kommune. KS-bedrift omfatter kommunale foretak og noen private virksomheter som er medlem i KS-bedrift. Oslo kommune er et eget tariffområde, og omfatter undervisningspersonale, skoleledere og mange kommunalt barnehageansatte i Oslo kommune. Staten omfatter bl.a. ansatte på høgskoler og universitet, kompetansesentra og statlig administrasjon. Spekter omfatter ansatte som arbeider i helseforetak, Lovisenberg diakonale sykehus og studentsamskipnader. Virke (tidligere HSH), hovedorganisasjonen for handel og tjenesteytende næringer i Norge, omfatter ansatte i private barnehager og skoler som er medlem av Virke. Kirkelig arbeidsgiverforening (KA) omfatter ansatte i private barnehager og andre kirkeansatte som er medlem i KA. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) omfatter ansatte i private barnehager som er medlem i PBL. FUS AS omfatter ansatte i private barnehager som eies av Trygge Barnehager. På våre nettsider finner du mer informasjon om de største tariffområdene og de ulike tariffavtalene. Tariffavtale? Vet du om arbeidsplassen din har tariffavtale? Det kan du sjekke på 8

9 Unios rolle i lønnsforhandlingene Utdanningsforbundet er med i hovedorganisasjonen Unio som omfatter 12 fagforbund om lag medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler Utdanningsforbundet gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene. Forhandlingsutvalgene i Unio forhandler med ulike arbeidsgivere avhengig av hvilket avtaleområde medlemmene tilhører. KS (kommunesektorens interesseog arbeidsgiverorganisasjon), Oslo kommune og staten er eksempel på noen forhandlingsmotparter. Ledere med flere roller Under lønnsoppgjøret fungerer Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied, også som leder av Unios forhandlingsutvalg på KS-området. Det innebærer at hun er forhandlingsleder for samtlige medlemmer på KS-området i Unio, som i tillegg til undervisningspersonale og førskolelærere i kommunene, også omfatter kommunalt ansatte sykepleiere m.fl. I tariffsammenheng er hun altså forhandlingsleder og talsperson for både lærere og sykepleiere i kommunal sektor. Du kan lese mer på Les mer om krav i Tariffoppjøret skritt for skritt (se s. 11). 9

10 Våre forhandlingsmotparter KS representerer landets kommuner med unntak av Oslo kommune som er eget tariffområde. Utdanningsforbundet forhandler gjennom Unio med KS, som er den største forhandlingsmotparten til Unio. I Oslo kommune forhandler Unio direkte med Oslo kommune. Staten representerer de statlige institusjonene. I privat sektor forhandler Utdanningsforbundet gjennom Unio med Spekter, med Virke og med KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon). For de fleste medlemmene som jobber i private barnehager, forhandler Utdanningsforbundet direkte med Private Barnehagers Landsforbund Arbeidsgiverseksjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og FUS. I tillegg flere private skoler og barnehager. Noen medlemmer har en arbeidsgiver som ikke er med i en arbeidsgiverorganisasjon eller som har inngått tariffavtale med Utdanningsforbundet. Vi forhandler også med slike enkeltstående virksomheter/ bedrifter som ikke er medlem av en arbeidsgiverforening. Disse forhandler Utdanningsforbundet direkte med, og ikke gjennom Unio. Les mer i avsnittet Tariffområder (se s. 8). 10

11 Lønnsoppgjøret skritt for skritt Tariffavtale oppsigelse En tariffavtale er en avtale mellom to parter, en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver- eller arbeidsgiverforening om lønn og ansattes rettigheter i arbeidsforholdet. Vanligvis gjelder en tariffavtale for to år. Fristen for å si opp denne står i avtalen. Forhandlingene om ny avtale kalles tarifforhandlinger. Det er dette som er et tariffoppgjør. Kravene Før tarifforhandlingene starter forbereder partene sine krav. Utdanningsforbundet legger fram våre krav for Unio, og styret i Unio vedtar overordnede krav for sine medlemsforbund. Det enkelte forhandlingsutvalg i Unio vedtar endelige krav. Forhandlingsutvalgene er sammensatt av representanter fra de forskjellige fagforbundene som Unio representerer, bl.a. Utdanningsforbundet. Kravene blir så lagt fram for motparten/arbeidsgiver eksempler er KS og Oslo kommune. Se også Unios rolle i lønnsforhandlingene (se s. 9). Forhandlingene Tarifforhandlingene føres enten sentralt, lokalt eller som en kombinasjon av disse. Bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger kan du lese i Hovedtariffavtalen på de ulike tariffområdene. Sentrale forhandlinger Sentrale forhandlinger føres sentralt. Disse forhandlingene dreier seg om endring av lønna/minstelønna/lønnstabellen, for eksempel det generelle tillegget (se s. 7) og eventuelt endringer i sosiale bestemmelser. Sentrale justeringsforhandlinger dreier seg om endring av lønnsstiger og lønnsrammer. Disse forhandlingene gjennomføres primært i staten. Lokale forhandlinger Lokale forhandlinger forhandles lokalt, f.eks. i kommunen. Disse forhandlingene, som skjer lokalt, er en del av det totale lønnsoppgjøret, og føres dersom det er avsatt en pott av rammen til disse forhandlingene. 11

12 I lokale forhandlinger er det partene lokalt som utvikler en egen lønnspolitikk som legges til grunn for forhandlinger og fastsetting av lønn. Partene skal finne en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Du kan lese mer om forhandlingene på Brudd og plassoppsigelse Dersom avstanden mellom arbeidstakernes krav og arbeidsgivers tilbud er for stor, blir det brudd i forhandlingene. Et forhandlingsbrudd medfører plassoppsigelse. Det er en kollektiv oppsigelse av medlemmenes arbeidsavtaler og et varsel om at de ansatte vil gå til streik fra en bestemt dato. Riksmekleren (tidligere Riksmeklingsmannen) skal varsles om plassoppsigelser. Mekling Ved forhandlingsbrudd vil mekleren (tidligere meklingsmannen) etter en viss tid kalle inn partene til mekling. Mekleren legger fram forslag til ny tariffavtale. Dette kalles et meklingsforslag, eller Riksmeklerens skisse. En streik skal ikke starte før mekling er forsøkt. Det er grunnregelen i både arbeidstvistloven og tjenestetvistloven. 12

13 Lønnsnemnd Dersom partene ikke blir enige i meklingen, kan de bli enige om å la konflikten bli avgjort av en frivillig lønnsnemnd. Hvis det ikke skjer, kan Stortinget vedta en særlov om at konflikten skal avgjøres av tvungen lønnsnemnd. Resultatet av tvungen lønnsnemnd er endelig og kan ikke overprøves. Konflikt/streik og lockout Dersom partene ikke blir enige ved mekling og saken ikke bringes inn for lønnsnemnd, blir det konflikt/streik. Arbeidstakerne legger da ned arbeidet. Retten til å streike er en grunnleggende rett de ansatte har. Arbeidsgiver kan igjen stenge arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen. Det kalles lockout. Vanligvis ender en konflikt med at Riksmekleren innkaller til ny mekling når det er grunnlag for det. Fører meklingen fram, avsluttes konflikten. Vedtak om lønnsnemd kan skje etter at en konflikt har pågått en tid. Ny tariffavtale En ny tariffavtale kommer i stand på tre måter 1. Partene kan bli enige under forhandlingene. Et anbefalt forslag til ny tariffavtale blir da sendt ut til uravstemning blant medlemmene dersom organisasjonen deres bruker uravstemning. Blir forslaget vedtatt, gjelder den nye avtalen fra utløpet av den gamle. Blir forslaget forkastet, må partene forhandle videre, eller varsle plassoppsigelse slik at det blir mekling. 2. Er forhandlingene gått til mekling, kan Riksmekleren framsette et forslag. Forslaget blir først behandlet av partene sentralt, som bestemmer om de vil anbefale forslaget for medlemmene. Så går det ut til uravstemning i de organisasjonene som benytter det. Blir forslaget forkastet, blir det konflikt. 3. En frivillig eller tvungen lønnsnemnd kan gjøre vedtak om innholdet i tariffavtalen. Dette vedtaket er endelig og kan ikke overprøves eller sendes på uravstemning. Uravstemning Uravstemning er en avstemning over et anbefalt forhandlings- eller meklingsresultat. Ved uravstemning i et forhandlings-/tariffområde får det enkelte medlem i tariffområdet anledning til å si ja eller nei til et anbefalt forhandlingsresultat. Det gjelder dersom dette forbundet benytter uravstemning. Det er ulike rutiner for uravstemning på de ulike tariffområdene. Det kan du lese mer om på På nettsiden finner du også en oversikt over lønnsoppgjøret skritt for skritt. 13

14 Om lønn og lønnsplassering Minstelønn og lønnsplassering Hva har du krav på å få i lønn, og hva kan du forvente å få? Lønnsplassering er basert på to faktorer; lønn etter utdanning/kompetanse (dvs. at det er krav om utdanning til stillingen), eller lønn etter stilling. Lønn etter kompetanse hører inn under kapittel 4C i avtaleverket. I KS hører lønn etter stilling inn under kapittel 4B. f.eks. barnehagen, mens ansatte i skolen tilhører kap. 4C. Stilling som for eksempel pedagogisk leder i barnehage, har krav til utdanning. Utdanningen avgjør hvilken minstelønn, eller nedre lønnsgrense, du skal ha. En oversikt over hvilken mistelønn du skal ha, finner du under den tariffavtalen du tilhører på Mange har lønnstillegg utover minstelønn. Når lønnen fastsettes skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, ansvar som er knyttet til stillingen og den ansattes kompetanse. Pedagogisk leder skal ha høyere lønn enn en førskolelærer. Hvor mye, avgjøres lokalt. Du finner mer om dette på Om likelønn Vanligvis bruker vi begrepet likelønn om lik lønn for kvinner og menn i arbeidslivet. Men det brukes også om lik lønn for arbeid av lik verdi, lik lønn for likt arbeid og lik lønn ut fra utdanning, kompetanse og ansvar. Flere ord og uttrykk Du finner flere ord og uttrykk på 14

15 Er du riktig registrert? For at Utdanningsforbundet best mulig skal kunne ivareta dine interesser i lønnsoppgjøret, er det viktig at du er riktig registrert i vårt medlemsregister. Dine opplysninger kan du sjekke ved å logge deg inn på Min side. Vi ber deg sjekke opplysninger om: y arbeidsplass y kontingenten, betaler du det du skal? Sjekk lønnsslippen. y stillingstittel/-kode og lønnsopplysninger y privatadresse og e-postadresse Du kan eventuelt sende skjema for medlemsmelding som du finner på Skjemaet sendes eller Utdanningsforbundet, Pb 9191 Grønland, 0134 OSLO eller på faks Har du spørsmål, kan du ta kontakt med den tillitsvalgte lokalt eller medlemsregisteret på e-post, eller telefon tastevalg 3. 15

16 Revidert mars 2014 Foto: Ole Walter Jacobsen og Utdanninigsforbundet facebook.com/utdanningsforbundet twitter.com/utdanningsf utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo tel fax

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer