Både debattheftet fra KS og programmet for strategikonferansen følger som vedlegg til denne saken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Både debattheftet fra KS og programmet for strategikonferansen følger som vedlegg til denne saken."

Transkript

1 Byrådssak 1027 /16 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2016 INKV ESARK Hva saken gjelder: KS sender årlig ut et debattgrunnlag til medlemmene i forkant av strategikonferansen som holdes i fylkene. Debattgrunnlaget tar opp aktuelle problemstillinger for kommunesektoren, og reiser spørsmål som KS ønsker at kommunene skal svare på. Årets debatthefte tar opp problemstillinger som kan bli aktuelle i tariffoppgjøret Tariffoppgjøret er et hovedoppgjør, det vil si at det skal forhandles både om lønnsreguleringer og hovedtariffavtalens bestemmelser. Debattgrunnlaget gir kommunen anledning til å sette aktuelle utfordringer på dagsorden, og gi uttrykk for sine anbefalinger overfor KS i tariff- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. I saksutredningen nedenfor redegjøres det kort for de tema KS tar opp, før det under hvert emne gis svar på de spørsmål KS stiller. KS Hordaland har satt frist for å komme med innspill til tirsdag den 26. januar. Det er imidlertid klarert med leder for KS Hordaland at Bergen kommune kan sende sitt svar torsdag den 28. januar, etter byrådets behandling av saken. KS i fylket utarbeider så en sak, som etter fylkesstyrets behandling sendes til KS sentralt. De fylkesvise tilbakemeldingene på debattheftet danner grunnlag for sak til KS hovedstyre som vedtar forhandlingsmandatet. Bergen kommune sender også sitt innspill direkte til KS avdeling for arbeidsliv til orientering, i tillegg til at storbyenes administrative arbeidsgivernettverk i fellesskap sender et innspill. Som arbeidsgiverorganisasjon har KS fullmakt til å forhandle om tariffavtaler og lønn på vegne av medlemmene. KS er opptatt av å ha en godt forankret medlemspolitikk, for å ha en sikker forhandlingsposisjon under tarifforhandlingene, som kan bidra til et godt forhandlingsresultat for medlemmene. I tillegg til at kommunene oppfordres til å svare på spørsmålene i debattheftet, gir den årlige strategikonferansen anledning til å delta i diskusjoner og komme med tilbakemeldinger til KS. Årets strategikonferanse i Hordaland holdes den 2. og 3. februar i Ullensvang. I tillegg til tariff- og arbeidsgiverpolitiske problemstillinger settes inntektssystemet og temaet enslige mindreårige flyktninger på dagsorden. Både debattheftet fra KS og programmet for strategikonferansen følger som vedlegg til denne saken. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter, del 2, 15 Personal- og arbeidsgiverfullmakter: Byrådet delegeres myndighet som kommunens arbeidsgiver og gis alle nødvendige fullmakter for å utøve denne funksjonen. Fullmakten avgrenses av saker/saksområder der slik myndighet etter lov skal ivaretas av andre organer eller der bystyret har gjort annet vedtak om annen saksgang. Byrådet ivaretar kommunens arbeidsgiverinteresser og tolker lov- og avtaleverk på arbeidslivets område. Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Bergen kommune gir innspill til KS som det går frem av saksutredningen. 1

2 Dato: 19. januar 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Dag Inge Ulstein byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Debatthefte KS Spør. Hovedtariffoppgjøret 2016 Program Strategikonferansen i Hordaland 2016 Innspill til utkast til rapport om nye pensjonsordninger i offentlig sektor av desember

3 Saksutredning: I. Innledning Som arbeidsgiverorganisasjon har KS fullmakt til å forhandle om tariffavtaler og lønnsreguleringer på vegne av medlemmene. Det er hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatet. Til dette trenger hovedstyret en bred forankring hos medlemmene, gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune, og på de fylkesvise strategikonferansene som KS arrangerer. Strategikonferansene er viktige møteplasser for mandatprosessen i KS. At kommunesektoren står bak behov og prioriteringer gir KS en solid forhandlingsposisjon og grunnlag for å oppnå et godt forhandlingsresultat på vegne av medlemmene. Debattheftet for 2016 gir bakgrunnsinformasjon og tar opp viktige tema som kan bli aktuelle i tariffoppgjøret til våren: - Sentralt lønnsoppgjør - Heltidskultur - Sykelønn og nærvær - Offentlig tjenestepensjon - Særavtalene Byrådet ivaretar kommunens arbeidsgiverinteresser og tolker lov- og avtaleverk på arbeidslivets område, jf. byrådets fullmakter del I tråd med dette gir byrådet innspill til KS slik det går frem av svarene på KS spørsmål i saksutredningens kapittel III- VII. Innledningsvis i hvert kapittel, redegjøres det kort for tematikken med utgangspunkt i KS debatthefte. Aller først, i kapittel II som handler om rammebetingelser, redegjøres det kort for forhandlingssystem, det inntektspolitiske samarbeidet i Norge samt økonomiske anslag og forutsetninger for oppgjøret i II. Rammebetingelser KS forhandler med fire hovedsammenslutninger på vegne av landets fylkeskommuner og kommuner, med unntak av Oslo kommune som er eget tariffområde. Det er hovedstyret i KS som vedtar mandatet som danner grunnlaget for forhandlingene som KS administrasjon fører med LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne Kommune. Disse fire hovedsammenslutningene representerer i alt 39 arbeidstakerorganisasjoner. Fylkeskommunene og kommunene har gitt KS fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtaler på vegne av medlemmene. Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen skal vedtas gjennom uravstemning i fylkeskommunene og kommunene. Gjennom inntektspolitisk samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter, er den norske forhandlingsmodellen kjennetegnet ved koordinerte lønnsoppgjør. Det inntektspolitiske samarbeidet virker forpliktende på arbeidslivets parter og gir grunnlag for felles forståelse av de økonomiske rammebetingelser landet står overfor. Gjennom frontfagsmodellen, der partene i privat sektor (NHO og LO) forhandler først, legges det til grunn en forståelse av at lønnsveksten i Norge må tilpasses lønnsutviklingen i konkurranseutsatt industri og næringer. Frontfagsmodellen har bred tilslutning blant arbeidslivets parter. III. Sentralt lønnsoppgjør Årslønnsveksten i Norge har vært på rundt 4 prosent pr år i perioden I 2014 falt veksten til 3,1 %. Dette var den laveste nominelle lønnsveksten på 20 år, og reallønnsveksten var på 1 prosent. Økningen i arbeidsledigheten bidrar til at SSB regner med en enda lavere lønnsvekst for 2015 og 2016 Reallønnsveksten ligger an til å bli 0,6 prosent for 2015, og kan i følge SSB komme til å bli svakt negativ 3

4 i (Jf. SSBs artikkel Konjunkturtendensene til Norge og utlandet publisert på ssb.no den 3. desember 2015). KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet arbeide for at det i 2016 blir gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør, og legger til grunn at partene i kommunal sektor forholder seg til den økonomiske rammen i frontfaget ved lønnsoppgjøret i Lavt overheng fra 2015 (foreløpig anslått til vel 0,6 prosent for stillinger i hovedtariffavtalens kapittel 4) gir ventelig et visst handlingsrom. Ca 90 % av arbeidstakerne i tariffområdet er omfattet av systemet med sentrale lønnsbestemmelser i hovedtariffavtalens kapittel 4. Det vil si at partene sentralt avtaler lønnstillegg og garantilønn for de ulike stillingsgruppene. Ved hovedoppgjørene settes det vanligvis også av en andel (pott) til fordeling gjennom lokale forhandlinger. I disse forhandlingene kan kommunen utforme egne lønnspolitiske grep og prioritere arbeidstakergrupper som det er vanskelig å rekruttere, samt rette opp i uønskete skjevheter. Kommunesektoren er arbeidskraftintensiv og tjenestene som leveres forutsetter høy kompetanse. Det er de senere årene rettet søkelys på kommunenes behov for å rekruttere tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i tiden som kommer. Både den sentrale lønnspolitikken, gjennom hovedtariffavtalens lønnssystem og lønnskriterier, og Bergen kommunes lokale lønnspolitikk, nedfelt i dokumentet Lønnspolitikk i Bergen kommune (vedtatt i byrådet i sak 1017/14), vektlegger betydningen av kompetanse. KS spør medlemmene: 1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres? 2. Hvilke stillingsgrupper bør eventuelt prioriteres ved sentrale tillegg? 3. Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet? Svar fra Bergen kommune: 1. Siden det er forventet et oppgjør med en svært begrenset økonomisk ramme, er det ekstra viktig å se alle elementer i oppgjøret i sammenheng. Innføringen av nytt lønnssystem ved hovedtariffoppgjøret i 2014 med virkning fra , har resultert i at lokale lønnspolitiske grep, som var gjort for å fremme rekruttering av visse grupper, er svekket. Det er viktig at kommunene ved oppgjøret i 2016 får en lokal pott som er stor nok til at det går an å ta nye lønnspolitiske grep lokalt på områder hvor der er særlige utfordringer med å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft, samt rette opp uønskete skjevheter etter implementeringen av det nye lønnssystemet lokalt i kommunen. Hvor stort dette handlingsrommet må være, avhenger av hvilke andre elementer som blir prioritert og som får gjennomslag i det sentrale oppgjøret. Et mål i forhandlingene bør for KS være å overføre mellomledere med lederbeføyelser (avdelingsledere etc) fra hovedtariffavtalens kapittel 4 til et nytt kapittel med lokal lønnsdannelse. At mellomlederne får sin lønnsutvikling ivaretatt lokalt, vil løse utfordringen med at lokale parter må bruke en uforholdsmessig stor andel av lokal pott til å gjenopprette relasjoner for ledere og rette opp skjevheter etter sentrale tillegg som er gitt i kapittel 4 B og 4 C. Overføring av mellomlederne til et nytt kapittel vil ha som resultat at lederne kan ivaretas på en bedre måte, samtidig som en større del av den lokale potten i kapittel 4 kan anvendes til lokale lønnspolitiske tiltak i tråd kommunenes utfordringer. 2. Det bør gis et prosentvist generelt tillegg til alle i hovedtariffavtalens kapittel 4. Det er viktig at lønnsoppgjørene i offentlig sektor bidrar til gode tjenester og høy produktivitet. Hvis det skal gjøres noe med spesielle stillingsgrupper, må høyskolegruppene, hvor kommunen står overfor de største utfordringene med å rekruttere og beholde, prioriteres. At kompetanse må vektlegges og høyskolegruppene bør prioriteres, har vært spilt inn fra Bergen kommune og 4

5 storbyene forut for tariffoppgjørene de senere årene, og gjelder med enda større tyngde ved dette hovedtariffoppgjøret. I hovedtariffoppgjøret i 2008 ble det innført en sikringsbestemmelse for arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet, som innebærer at ufaglærte ansatte med 20 års ansiennitet skal ha lønnsvekst tilsvarende den prosentvise endringen av folketrygdens grunnbeløp. Sikringsbestemmelsen var innført som et lavlønnsgrep i sin tid. Når bestemmelsen nå har fått virke i 8 år, mener Bergen kommune at KS og partene bør vurdere bestemmelsens effekter og kostnader sammen med øvrige elementer i lønnsoppgjøret. Det må vurderes om det sammenpressete lønnsnivået, som følger av sikringsbestemmelsens automatikk, er et ønsket resultat av de sentrale forhandlingene. Etter Bergen kommunes syn medfører bestemmelsen at det blir for liten uttelling for de øvrige gruppene, spesielt høgskolegruppene, da kostnadene ved sikringsbestemmelsen tar av oppgjørets ramme. 3. Det er viktig at det ved årets hovedoppgjør avsettes en lokal pott som er tilstrekkelig til at det er rom for å utøve lokal lønnspolitikk. Se svar på spørsmål 1. IV. Heltidskultur Den høye andelen av ansatte som jobber deltid er en utfordring for kommunene, og det ligger et arbeidskraftpotensiale i å redusere denne andelen. I september 2015 undertegnet KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund Det store heltidsvalget 2015, en forsterket innsats for å nå målet om en kommunesektor basert på hele stillinger. Det er bred enighet om at heltidskulturen må bygges lokalt i kommunene. Partene påpeker likevel at hovedtariffoppgjøret 2016 kan gi et positivt bidrag, for eksempel ved å revidere retningslinjene i Hovedtariffavtalens vedlegg 2 (Lokale rammebetingelser for redusert bruk av uønsket deltid). KS spør medlemmene: 4. Hvordan kan Hovedtariffavtalen bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur? Svar fra Bergen kommune: 4. Bergen kommune er glad for at partene sentralt vil legge til rette for en heltidskultur i kommunesektoren. Vi er enig i at løsningene må finnes lokalt, men er opptatt av at også sentrale bestemmelser må stimulere til større stillinger. I en årrekke har Bergen kommune prøvd ut alternative arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren. Både på arbeidsgiversiden og på arbeidstakersiden besitter kommunen derfor en vesentlig erfaring og kunnskap om forholdet mellom arbeidstidsordninger og heltid/deltids-problematikken. Spørsmålet om lengden på vakter og antall helgevakter, står sentralt når helse- og omsorgssektoren arbeider for flere heltidsstillinger. Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 støtter vi partenes forslag om å revidere at hovedtariffavtalens vedlegg 2, slik at dette kan bli et enda skarpere hjelpemiddel i arbeidet med å etablere en heltidskultur i kommunene. For å gjøre det attraktivt å jobbe mer i helg i helse- og omsorgssektoren, mener vi imidlertid at det er behov for enda mer målrettete og konkrete tiltak. Økt helgetillegg ved vakter ut over hver tredje helg i helse- og omsorgssektoren, er et slikt målrettet tiltak. For å gjøre tiltaket treffsikkert, bør det ikke inngå som en generell bestemmelse i Hovedtariffavtalens kapittel 1 (fellesbestemmelsene), men inngå i sentral forbundsvis særavtale (SFS 2301). 5

6 V. Sykelønn og nærvær KS viser i debattheftet til at de samlede kostnadene for sykefravær i kommunal sektor er på 22 milliarder i året. Av dette betaler kommuner og fylkeskommuner 12 milliarder, mens folketrygden dekker 10 milliarder. Hvert prosentpoengs nedgang i sykefraværet sparer samfunnet for omtrent 2,2 milliarder. Hovedtariffavtalen gir arbeidstakere rett til sykepenger i flere tilfeller enn det som følger av folketrygdloven. Samtidig kan det være vanskelig å tolke sammenhengen mellom lov og avtaleverk. Hovedtariffavtalen sikrer arbeidstakerne full lønn og feriepengeopptjening ved sykdom, i ett år. Ytelsen etter folketrygden er begrenset til 6 G og arbeidstaker har kun rett til feriepenger på grunnlag av 48 dager. Etter folketrygdloven beregnes sykepenger ut fra et historisk grunnlag. KS spør medlemmene: 5. Er det behov for endringer i hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket? 6. Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær? I så fall hvilke? Svar fra Bergen kommune: 5. Bergen kommune anbefaler ikke å svekke rettighetene etter Hovedtariffavtalen når det gjelder sykelønn. Imidlertid ser vi at det kan være uklarheter knyttet til enkelte bestemmelser. Vi vil peke på spesielt ett forhold: Fellesbestemmelsenes Omfang/lønnens størrelse: «.En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at vedkommende sist fikk lønn under sykdom, får ny rett til lønn under sykdom». Denne ordlyden forutsetter at man etter sykdom har gjeninntrådt i sin fulle stilling. Hva dette innebærer kan oppfattes som uklart. Punktet bør ses på og klargjøres. Vi ser også at enkelte bestemmelser i Hovedtariffavtalen medfører høyere utgifter til sykelønn for kommunene enn refusjonene fra folketrygden gir i inntekter. Fellesbestemmelsene Retten til sykelønn gir arbeidstakere i kommunesektoren rett til lønn under sykdom fra første arbeidsdag. Folketrygdloven har vilkår om at arbeidstaker må ha vært i arbeid i fire uker før vedkommende har rett på sykelønn. At den tariffestete ordningen ikke stiller et tilsvarende inngangsvilkår, kan medføre en forpliktelse for kommunen til å betale full lønn i inn til ett år, uten at kommunen mottar noe refusjon fra folketrygden. Fellesbestemmelsen Egenmelding/legeærklæring: Mens folketrygden beregner sykelønn ved å se bakover på den lønnen arbeidstakeren har hatt (sykepenger beregnes ut fra et historisk grunnlag), gir tariffavtalen rett til sykelønn i henhold til den lønnen som i følge tariffbestemmelser og forhandlinger gjelder fremover. Det vil si at den ansatte får uttelling for tillegg gitt i lønnsforhandlinger og ved ansiennitetsopprykk i sykemeldingsperioden. Dette gir i mange tilfeller en høyere lønnsutbetaling for kommunen enn grunnlaget som refusjonen fra folketrygden er beregnete ut fra. Vi anbefaler likevel ikke at det gjøres svekkelser i tariffestete sykelønnsbestemmelser uten at partene har hatt en grundigere gjennomgang av konsekvensene av dette. 6. Se svar på spørsmål 5. 6

7 VI. Offentlig tjenestepensjon Pensjon er ventet å bli et tema i hovedtariffoppgjøret i KS ser muligheter for tilpasninger i offentlig tjenestepensjon og AFP som kan gi fordeler for både kommunene, arbeidstakerne og samfunnet. Regjeringen har startet arbeid med å utrede mulige endringer. Arbeidet med pensjonsreformen startet i Målet med reformen var å sikre bærekraftige velferdsordninger ved å begrense den fremtidige kostnadsveksten i folketrygden, og å legge til rette for økte skatteinntekter ved å få arbeidstakerne til å stå lenger i arbeid (arbeidslinjen). Levealdersjustering av pensjonen er innført som et virkemiddel for å redusere kostnadsveksten i folketrygden. At den fremtidige pensjonsytelsen blir høyere ved å utsette pensjoneringstidspunktet, ventes å føre til at folk blir værende lenger i arbeid. Ved forhandlingene i offentlig sektor i 2009 ble partene enig om at økende levealder ikke skal øke den samlete forventete livstidspensjonen, og det ble avtalt nye regler for årlig regulering av pensjoner under utbetaling, begge deler i tråd med Stortingets pensjonsvedtak. Gode offentlige pensjonsordninger er et viktig rekrutteringsgrunnlag for kommunene. Det er nødvendig med ytterligere tilpasninger av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP dersom pensjon fortsatt skal være det. Inntekt og pensjon bør kunne kombineres uten avkortning av pensjonsytelsen også i offentlig sektor. Det bør også bli bedre muligheter for å kompensere for levealdersjusteringen. KS målsettinger for tilpasningene er at de: - gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne - bidrar til å begrense kostnadsveksten - gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeidslinjen - bygger på de samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden - legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor - sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor Det har lenge vært tilnærmet like pensjonsregler i stat og kommune. Dette har vært sett som ønskelig av både kommunene, staten og arbeidstakerorganisasjonene og er formalisert gjennom forskrift og overføringsavtalen som forutsetter en felles pensjonsordning. KS mener dette bør videreføres. Pensjon var også tema i KS debatthefte i 2015, og ble gjennomgått på strategikonferansene i fjor. En sammenfatning av fylkesmøtenes uttalelser viser at en ny pensjonsordning bør bygge på følgende prinsipper: - offentlig ansatte skal hvert år tjene opp pensjonsrettigheter fra første krone. Dette sikrer bl.a. at også personer med lave stillingsstørrelser opparbeider pensjonsrettigheter. En ordning hvor en forlater sluttlønnsprinsippet gir større forutsigbarhet hva gjelder kostnader for arbeidsgiver. - tjenestepensjonen skal, som alderspensjon i folketrygden, kunne tas ut fra fylte 62 år. Senere uttak gir høyere årlig pensjon - arbeid og pensjon skal kunne kombineres fritt uten avkortning - pensjonen beregnes som en nettoytelse og kommer i tillegg til ytelsene fra folketrygden, dvs. at de kompliserte samordningsreglene elimineres KS Spør 7. Er denne gjennomgangen av pensjon i tråd med kommunens/fylkeskommunens synspunkt? 7

8 Svar fra Bergen kommune: Bergen kommune ga i desember 2015 et innspill til KS vedrørende rapportutkast fra en arbeidsgruppe nedsatt av sosial- og arbeidsdepartementet. Gruppen utreder forslag til ny offentlig tjenestepensjon. Innspillet ble fremmet som et faglig innspill, og ble gitt av kommunaldirektøren for finans og eierskap, i det en svært kort tidsfrist ikke ga rom for politisk behandling i byråd. Arbeidsgruppen i Arbeids- og sosialdepartementet har på kort tid foretatt et omfattende arbeid om et krevende tema. Innspillet til KS følger i sin helhet som vedlegg til saken. Vi gjentar vår konklusjon fra innspillet til KS av desember 2015 her: Oppdraget som arbeidsgruppen fikk, var individrettet. Pensjonsordningens utgifter blir kun en konsekvens av pensjonsordningen. Rapportens forutsetninger innebærer en noe dyrere pensjonsordning enn dagens ordning. Årsaken til dette finnes i dagens systemsvakheter. For å rette opp dette er det i hovedsak tre kostnadsøkende tiltak: Økonomiske incentiver til utsatt pensjonering Livsvarig AFP Styrke pensjonsordningen for framtidige arbeidstakere samt for yngre arbeidstakere. Det er vanskelig å innarbeide nytt pensjonsregelverk uten at samordningsregler og individuell garanti er klarlagt. (Se f. eks hovedtariffavtalen kapittel ). Størrelsen på ytelsene i pensjonsordningen inngår i tarifforhandlingene, og samordningsreglene inngår i vedtektene for gjeldende pensjonsordning, se f. eks 1-3. (Vedtektene er vedlegg 5 til Hovedtariffavtalen.) Samordningsregler og individuell garanti behøver avklaring. Først etter slik avklaring er det grunnlag for forhandling av størrelse på ytelsene. Usikkerheten er størst på arbeidsgiversiden for samordningsregler innebærer en fordeling av utgifter mellom folketrygd og pensjonsordning. Kapittel 12 i rapporten gir ikke et brukbart grunnlag for vurdering siden samordningsregler og garantibestemmelser mangler samt at 1945 kullet er benyttet som beregningsgrunnlag. Skissene i kapittel 12 viser at pensjonsordningene styrkes for mange grupper og at folketrygden tar denne belastningen. Konklusjonen er imidlertid usikker. Rapporten har som premiss at dagens pensjonsordning må styrkes for yngre arbeidstakere og for fremtidige arbeidstakere. Dagens pensjonsordning er derfor ikke et reelt sammenligningsgrunnlag. Vi ber KS være særlig oppmerksom på disse forholdene slik at omleggingen av pensjonsordningene ikke svekker grunnlaget for tjenesteproduksjon i kommunene. Byrådet vil i tillegg understreke betydningen av at pensjonsreglene må være tilnærmet like i stat, fylkeskommune, kommune og helseforetak. Det er viktig at KS har en offensiv holdning overfor staten i dialogen om utviklingen av pensjonsordningen. VII. Særavtalene I tillegg til Hovedtariffavtalen er det inngått 16 ulike sentrale særavtaler. 13 av disse har utløp og planlegges reforhandlet høsten

9 KS Spør 8. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2016? I så fall hvilke endringer? Svar fra Bergen kommune - SFS (sentral forbundsvis særavtale) 2201, som gjelder for ansatte i barnehager, skolefritidsordninger, skoler og familiebarnehager, er reforhandlet høsten Avtalen er videreført for Fagforbundet, Delta, Skolenes Landsforbund, FO, MFO og Skolelederforbundet. Utdanningsforbundet aksepterte ikke tilbudet om videreføring for ett år. Utdanningsforbundet har krevd at minst fire timer i gjennomsnitt pr uke skal disponeres av den enkelte barnehagelærer til for- og etterarbeid, og at det i tillegg avsettes minst to timer pr uke til faglig samarbeid mellom barnehagelærerne. Uenigheten skal behandles i sentral nemnd våren Bergen kommune ser det som positivt med noe ubunden tid til for- og etterarbeid for barnehagelærerne, For Bergen kommune er tillitsbasert ledelse, viktigheten av arbeidstakers fleksibilitet og økt fokus på pedagogisk innhold og kvalitet i barnehagene sentralt. Samtidig ser vi, med bakgrunn i nevnte mål om mer kvalitet og pedagogisk innhold i barnehagene, et økende behov for faglig samarbeid under pedagogisk ledelse. Bergen kommune mener dagens avtale fungerer godt, hvor deler av tiden er disponert til felles faglig samarbeid og deler av tiden til ubunden tid til for- og etterarbeid. Vi mener derfor at vi vil kunne forvalte dette på en god måte også i fortsettelsen med en prolongering av dagens avtale. Samtidig stiller vi oss ikke avvisende til en avtale innenfor dagens fire timer, der det spesifiseres hvor mye tid som skal være på arbeidsplassen og hvor mye tid som skal være ubunden. - SFS 2301 vedrørende helsetjenester mv. bør vurderes revidert. Avtalen bør om mulig gis et innhold som gjør at den svarer bedre på sentrale utfordringer helse- og omsorgssektoren i dag står overfor, jf vårt svar på spørsmål 4. 9

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 99 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Vara møter

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Kommunene har frist den 20. januar for å sende sitt svar til KS Hordaland.

Kommunene har frist den 20. januar for å sende sitt svar til KS Hordaland. Byrådssak 1022 /14 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2014 INKV ESARK-0804-201300321-27 Hva saken gjelder: KS sender årlig et debatthefte til medlemskommunene, i forkant av strategikonferansen

Detaljer

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr.

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Hordaland, 2. februar

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Rogaland, 3. februar2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Fra dagens program:

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016?

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Strategikonferansen i Møre og Romsdal Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS

Detaljer

Debattgrunnlag Kommuneforlaget

Debattgrunnlag Kommuneforlaget Invitasjon til dialog om Arbeidsgiverpolitiske utfordringer og Mellomoppgjøret 2015 Debattgrunnlag Kommuneforlaget Omslag: MacDama Omslagsbilde: Shutterstock Sats: MacDama Trykk: Merkur-Trykk as Mellomoppgjøret

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/14 14/843 KS Strategikonferansen

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 13.01.2016 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 13.01.2016 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 13.01.2016 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/16: DEBATTHEFTE 2016 Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr

Detaljer

Tariff 2016. Kommentar frå Bergen kommune - ved forhandlingsleiar Bjarne M. Olsvold. Bjarne Mohn Olsvold - forhandlingsleder

Tariff 2016. Kommentar frå Bergen kommune - ved forhandlingsleiar Bjarne M. Olsvold. Bjarne Mohn Olsvold - forhandlingsleder Tariff 2016 Kommentar frå Bergen kommune - ved forhandlingsleiar Bjarne M. Olsvold Samfunnsansvar Offentlig sektor vs privat sektor Tariffavtalene i offentlig sektor generelt (og KS spesielt) gir arbeidstakerne

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Byrådssak 1039 /17. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2017 ESARK

Byrådssak 1039 /17. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2017 ESARK Byrådssak 1039 /17 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2017 BMOL ESARK-0304-201631911-4 Hva saken gjelder: KS sender årlig ut et debattgrunnlag til medlemmene i forkant av strategikonferansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post: Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2016 Tid: 10:00-10:15 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 03.02.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Strategikonferansen i Buskerud, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab

Hovedtariffoppgjøret Strategikonferansen i Buskerud, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab Hovedtariffoppgjøret 2016 Strategikonferansen i Buskerud, 25.01.2016 Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS - største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor (og nest størst i Norge)

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Sør-Trøndelag Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Hovedtariffavtalen - bestemmelsene

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/438

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/438 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/438 Dato: 21.01.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Lisbet Nebb DEBATTHEFTE KS - LØNNSFORHANDLINGER 2016 Lenke til Debattheftet: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--ogavtaleverk/debatthefte-2016.pdf?id=33797

Detaljer

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen Offentlig pensjon Torfinn Thomassen Agenda/disposisjon 1 2 3 4 5 Pensjon på agendaen Hvorfor er pensjonsreform både nødvendig og viktig? Ny alderspensjon i Folketrygden og ny AFP i privat sektor ASD rapporten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/217 Klassering: 512 Saksbehandler: Marit Hjøllo DEBATTHEFTET 2016 - UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg: Til

Detaljer

Innkalling av Partssamansett utval. Sak 001/16-003/16 ligg til PSU etter HA del B 4. Resten av sakene ligg til PSU som fast utval under kommunestyret.

Innkalling av Partssamansett utval. Sak 001/16-003/16 ligg til PSU etter HA del B 4. Resten av sakene ligg til PSU som fast utval under kommunestyret. Fedje kommune Innkalling av Partssamansett utval Møtedato: 08.01.2016 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna, Fedje fleirbrukshall Møtetid: 14:00-16:00 Sak 001/16-003/16 ligg til PSU etter HA del B 4. Resten av

Detaljer

Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2016 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2016 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Debatthefte KS spør Hovedtariffoppgjøret 2016 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities INNHOLD FORORD 03 ARBEIDSGIVERORGANISASJONEN KS, MANDATPROSESSEN,

Detaljer

Personalforum Møre og Romsdal

Personalforum Møre og Romsdal Personalforum Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandre, Molde 20. januar 2016 Karsten K. Langfeldt, KS Forhandling - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for alle Hovedtariffavtalen arbeidstakere i

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv Hovedtariffavtalen - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Vestfold, 28. januar 2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Hovedtariffavtalen

Detaljer

Innspill til KS sitt Debatthefte - Strategikonferanse 2015

Innspill til KS sitt Debatthefte - Strategikonferanse 2015 Saknr. 15/72-2 Saksbehandler: Geir Aalgaard Øyvind Hartvedt Innspill til KS sitt Debatthefte - Strategikonferanse 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet har følgende innspill til KS Strategikonferanse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Debatthefte Strategikonferanse 2015

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Debatthefte Strategikonferanse 2015 Behandles i: Formannskapet KS STRATEGIKONFERANSE 2015 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Debatthefte Strategikonferanse 2015 F SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER KS arrangerer hvert år fylkesvis strategikonferanser.

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Kjersti Myklebust, KS Forhandling Strategikonferansen i Nordland 28. februar 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hvem leverer de kommunale

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Sogn og Fjordane - strategikonferansen 9. februar 2017 Hege Mygland, avdelingsdirektør, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Personalsjefnettverk Akershus

Personalsjefnettverk Akershus Personalsjefnettverk Akershus Kommunenes Hus, 8. desember 2015 Karsten K. Langfeldt, KS Forhandling Utfordringsbildet Lønnsoppgjøret Svakere reallønnsvekst og lavere økonomisk ramme Sektorens rekrutteringsbehov

Detaljer

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: 11.02.2016 kl. 13:00 Sted: Royal Garden Hotel, Trondheim Røde saker Til stede: 44 delegater Forfall: Fra administrasjonen: Ole Gunnar Kjøsnes SAKLISTE Fylkesmøte i Sør-Trøndelag

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe:2014/206-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014 Utvalg Namsos formannskap Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11796/17 Arkivsaksnr.: 17/1966-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11796/17 Arkivsaksnr.: 17/1966-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 11796/17 Arkivsaksnr.: 17/1966-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KS DEBATTHEFTE 2018 Vedlegg: Debatthefte 2018 KS spør Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - SAMMENDRAG: I «Debattheftet

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2011 KS tariffområde KRAV NR. 1 27. april 2011 kl. 12.00 Innledning Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kap. 4.A.4 Regulering 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER MELLOMOPPGJØRET 2015 DEBATTGRUNNLAG

ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER MELLOMOPPGJØRET 2015 DEBATTGRUNNLAG ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER OG MELLOMOPPGJØRET 2015 DEBATTGRUNNLAG Til kommuner og fylkeskommuner KS formål er å sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser. God dialog med medlemmene er en

Detaljer

Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret Strategikonferansen på Agder, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab

Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret Strategikonferansen på Agder, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret 2016 Strategikonferansen på Agder, 04.02.2016 Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS - største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor (og nest

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler KS strategikonferanse i Rogaland 14. februar 2017 Spesialrådgiver Karsten Langfeldt, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

KS Debatthefte 2016 1

KS Debatthefte 2016 1 1 KS Debatthefte 2016 Arbeidsgiverorganisasjonen KS, mandatprosessen, medlemmene og partene Viste du at «Medlemmene er bundet av gjeldende tariffavtaler og er forpliktet til å fastsette lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hvem leverer de kommunale tjenestene? Ulike avtaler hvem

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 033 2008/3690-38 27.12.2015 Toril Bjerkeli Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver 04.02.2015

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Østfold, 2. mars 2016 Karsten K. Langfeldt, KS Forhandling KS nest største arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Pensjon til offentlig ansatte

Pensjon til offentlig ansatte Arbeids- og sosialdepartementet Pensjon til offentlig ansatte Frokostmøte Pareto Pensions 19. januar 2016 Roar Bergan Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Møte via Telefon og E-post, Adm.bygg Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

KS - Debatthefte 2016, høringsuttalelse fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

KS - Debatthefte 2016, høringsuttalelse fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/10178-3 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg KS - Debatthefte 2016, høringsuttalelse fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Dok. 1 27.04.11 1. Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Kommune (YS-K) redegjør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/250 Klassering: 512 Saksbehandler: Karsten Saugestad DEBATTHEFTET 2015 - UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Lederen. Med hilsen Tore Eugen Kvalheim.

Lederen. Med hilsen Tore Eugen Kvalheim. Tariffhefte- til inntekstoppgjøret 2008 1 Lederen Lønnsveksten i Norge påvirkes av mange faktorer. Som del av en global økonomi, blir vi stadig mer sårbar for svingninger i internasjonal økonomi og merker

Detaljer

Byrådssak 1052 /15. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2015 ESARK-0304-201435248-2

Byrådssak 1052 /15. Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2015 ESARK-0304-201435248-2 Byrådssak 1052 /15 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2015 INKV ESARK-0304-201435248-2 Hva saken gjelder: KS sender årlig ut et debattgrunnlag til medlemmene, i forkant av strategikonferansen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

fl/_...y r,..._ i* 45;..a nei,1:

fl/_...y r,..._ i* 45;..a nei,1: RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Tynset (informasjon om møtested vil komme) Møtedato: 11.02.2016 Tid: Ca. kl. 12.30 (møtet starter etter kurs om inntektssystemet) :år ' Sc **

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

FOLKEVALGTES GODTGJØRING JF GJELDENDE REGLEMENT

FOLKEVALGTES GODTGJØRING JF GJELDENDE REGLEMENT Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 02.02.2016 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1017 /14 Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune INKV ESARK-0804-201300321-22 Hva saken gjelder: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk

Detaljer

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei. Arbeidsdepartementet Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.: Medlemsnr.: Horingssvar: Høring - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget LØRENSKOG KOMMUNE Tid: 15.04.2008 kl 16.30 Sted: Rom 230, rådhuset Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 40 16. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 15/143-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 15/143-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 15/143-1 Dato: 09.01.2015 INNSPILL TIL KS STRATEGIKONFERANSE 2015 - ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER OG MELLOMOPPGJØRET Utrykt vedlegg: http://www.ks.no/pagefiles/66468/debatthefte%202015.pdf?epslanguage=no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

Årets mellomoppgjør og planer for tariffoppgjøret HR-nettverkskonferansen KS BTV, 8. juni 2017

Årets mellomoppgjør og planer for tariffoppgjøret HR-nettverkskonferansen KS BTV, 8. juni 2017 Årets mellomoppgjør og planer for tariffoppgjøret 2018 HR-nettverkskonferansen KS BTV, 8. juni 2017 agenda 2017 Mellomoppgjøret Litt om lønnssystemet kap 4 versus kap 3 / 5 Andre forhandlinger i 2017 2018

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.01.2016 Tid: 09:00 13:40 Til stede: 9 representanter. Pål Sverre Fikse og Trine Reitan fikk permisjon

Detaljer

Tariffoppgjøret 2016

Tariffoppgjøret 2016 Tariffoppgjøret 2016 KS er en arbeidsgiverorganisasjon hva betyr det? Partene og forhandlingsordningen 41 organisasjoner i 4 forhandlingssammenslutninger Likelydende tariffavtaler 02.12.2015 Hovedtariffavtalen

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2015 Dokument nr.: 15/00727-3 Arkivkode: 0 Dato: 02.06.2015 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris.

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Daåpma, Kommunehuset Dato: 13.01.2016 Tidspunkt: Fra 17:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin Arne

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam

Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam 2 Agenda Pensjonsreformen Offentlig tjenestepensjon etter 2009 Utviklingen i privat sektor En ny offentlig

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Formannskapssalen, Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012 Kolbjørg Ødegaard Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Unio

Detaljer

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Aktuelle pensjonspolitiske tema for Fagforbundet Pensjonsreformen så langt Ny uføretrygd Pensjon i privat sektor Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag Pensjonspolitisk

Detaljer

Saksframlegg. KS Agder Strategikonferanse 2015 - politisk behandling av debatthefte

Saksframlegg. KS Agder Strategikonferanse 2015 - politisk behandling av debatthefte Søgne kommune Arkiv: Saksmappe: 2015/12-169/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.01.2015 Saksframlegg KS Agder Strategikonferanse 2015 - politisk behandling av debatthefte Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Til debatt. Strategikonferansene 2008. Til debatt Strategikonferansene 2008

Til debatt. Strategikonferansene 2008. Til debatt Strategikonferansene 2008 17447 Til debatt OMS 16-11-07 08:23 Side 1 Til debatt Strategikonferansene 2008 KS inviterer hvert år til en debatt i landets kommuner og fylkeskommuner omkring de viktigste spørsmålene vi arbeider med.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 03.02.2015 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Inntektsoppgjøret Parat tariffkonferanse 3. mars

Inntektsoppgjøret Parat tariffkonferanse 3. mars Inntektsoppgjøret 2014 Parat tariffkonferanse 3. mars Hva er nytt i år? Regjeringsskiftet Nye aktører leder forhandlingene (NHO, LO, Fagforbundet, Unio i staten) Holden III Usikkerhet om utviklingen i

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5.

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. Tariffoppgjør 2016 Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. KS spør Bratt start Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon Daglig

Detaljer

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager mellom KS og Fagforbundet Musikernes Fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund FO Delta

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele Hovedtariffavtalen (HTA) åpnes

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer