Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere"

Transkript

1 Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet bygger vi på vedtakene som ble fattet på landsmøtet I tillegg ønsker vi å samle innspill fra hele organisasjonen. Vi setter derfor i gang en prosess der alle skal få mulighet til å bli hørt gjennom deltakelse i diskusjoner på klubbmøter på arbeidsplassen og andre møteplasser i organisasjonen. Sentralstyret har foreslått noen veivalg og prioriteringer som vi gjerne vil ha din tilbakemelding på. Du vil finne både et felles spørsmål og ulike spørsmål til ansatte i kommune og i PBL-A nedenfor. I tillegg stiller vi deg noen generelle spørsmål, og svarene du gir på disse kan tenkes å være relevante både for de sentrale tarifforhandlingene og for Utdanningsforbundets arbeid for din medlemsgruppe lokalt. Vi håper flest mulig deltar i denne prosessen og gir uttrykk for meninger på klubbmøter og medlemsmøter. Det er på disse møtene du kan gi dine svar og komme med innspill. Målet er å få gode diskusjoner og meningsbrytning i hele organisasjonen, og til slutt: Et solid grunnlag for å utforme kravene i vårens oppgjør. 1 / 6

2 Utdanning skal lønne seg Utdanningsforbundet er opptatt av at lønnsforskjellene i samfunnet ikke skal bli for store. Innenfor offentlig sektor er imidlertid lønnsforskjellene blitt så små at du får liten lønnsmessig uttelling for å jobbe i stillinger som krever høyere utdanning. Lønnsnivået for ansatte med høyere utdanning er vesentlig høyere i privat sektor. Det medfører at det blir utfordrende for kommunale og private barnehager å rekruttere, utvikle og beholde ansatte med høy kompetanse. Sentralstyret vil videreføre arbeidet for et høyere lønnsnivå for ved å øke den sentralt fastsatte lønnsforskjellen mellom stillinger med utdanning på fagarbeidernivå og stillinger med krav om høyere utdanning. Dette arbeidet skal gjøres i en situasjon der andre fagforeninger har interesse av å redusere lønnsforskjellene. Sentralstyret mener at Utdanningsforbundet fortsatt skal prioritere å øke det sentralt fastsatte lønnsnivået for gjennom større lønnsforskjell mellom fagarbeidere og. 2 / 6

3 Generelle spørsmål Hva mener du er den viktigste forutsetningen for at du skal ha mulighet til å videreutvikle deg og fortsatt ønske å arbeide som barnehagelærer? Beskriv den aller viktigste forutsetningen eller endringen som du mener Utdanningsforbundet må arbeide med på de ulike nivåene som er angitt i kulepunktene under. Vær så konkret som mulig, og tenk gjennom både hva du selv mener du må gjøre og hva du mener andre ledd i organisasjonen må gjøre. Hva må du gjøre i din arbeidshverdag? Hva må klubben gjøre på din arbeidsplass? Hva må lokallaget gjøre i din kommune? Hva må organisasjonen gjøre på nasjonalt nivå? 1) BARNEHAGELÆRERE I TARIFFOMRÅDET OSLO KOMMUNE Krav om sentrale justeringer Lønnsforhandlingene i kommune kan handle om totalt tre deler: sentrale tillegg på lønnstabellen, sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. Utdanningsforbundet har i senere hovedtariffoppgjør særlig vektlagt krav om prosentvise tillegg på lønnstabellen og justeringer til prioriterte grupper. Justeringsforhandlinger gir mulighet til å gi lønnstillegg til noen utvalgte stillingstyper. Det kan gjøres ved at man hever lønnen til alle i en type stilling, eller til alle som har en viss ansiennitet, for eksempel 10 år, i en type stilling. Justeringer er en målrettet måte å løfte utvalgte typer stillinger på. Erfaringene fra de siste oppgjørene tilsier at det er vanskelig å få gjennomslag for å avsette økonomiske midler til slike justeringer. 3 / 6

4 Sentralstyret ønsker likevel å prioritere justeringsforhandlinger høyt, for når vi lykkes, sikrer denne tilnærmingen god uttelling for utdanning og kompetanse. Det å få satt av penger til justeringer er også med på å gjøre den lokale potten mindre og sikre at det fordeles mer lønn sentralt. Sentralstyret mener at det vil være viktig å fremme krav om justeringer ved kommende oppgjør. Lønn for tilleggsutdanning Barnehagelærere i de kommunale barnehagene i lønnes etter stilling, ikke etter utdannelse. Man har ikke et kompetanselønnssystem, slik man har i skolen. I kommunes tariffavtale er det ingen sentrale bestemmelser som i tilstrekkelig grad sikrer lønnsmessig uttelling for videreutdanning. Slike bestemmelser er etter sentralstyrets oppfatning nødvendige. Erfaringen fra både sentrale og lokale forhandlinger viser at det er mange medlemmer som ikke har fått lønnstillegg for sin videreutdanning. I den sentrale avtalen må det derfor etableres bestemmelser som sikrer at barnehagelærerne får bedre uttelling for utdanning og kompetanse. Slike sentrale bestemmelser vil også gjøre det lettere å følge opp krav om lønnsmessig uttelling for videreutdanning lokalt, hvis det blir avsatt lokal pott. Sentralstyret mener at det må jobbes for bedre bestemmelser for at som tar tilleggsutdanning/videreutdanning skal få større lønnsmessig uttelling både sentralt og lokalt. Bedre kriterier for lokale tillegg Utdanningsforbundet jobber for sentral lønnsdannelse. kommune har imidlertid gjennomført lokale forhandlinger for barnehagene siden begynnelsen av 90-tallet. Utdanningsforbundet jobber for å unngå at 4 / 6

5 disse lokale forhandlingene skal bidra til uønskede lønnsforskjeller og lønnstillegg basert på resultat- og prestasjonsvurdering. Kriterier for lønnsdannelse skal understøtte profesjonsrollen og yrkeslang profesjonskvalifisering og medvirke til kvalitet i barnehage og skole. I tillegg skal kriteriene bidra til å styrke mulighetene for å rekruttere og beholde personell. Dagens kriterier for lokale forhandlinger ivaretar ikke dette, og det må utarbeides kriterier som i større grad samsvarer med yrkesrollen og bidrar til kvalitetsutvikling. Sentralstyret mener at det må arbeides for å utvikle kriterier for lokale tillegg som i større grad samsvarer med yrkesrollen og bidrar til kvalitetsutvikling. 2) BARNEHAGELÆRERE I PBL-A-OMRÅDET Lønnsvekst som i tariffområdene KS og kommune For private barnehager som er medlem av PBL-A, er det avtalt et lønnssystem som er særlig tilpasset barnehager og som ikke er basert på at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. Dette lønnssystemet inneholder sentralt fastsatte lønnsstiger for, pedagogiske ledere og med spesialutdanning, samt minstelønnssatser for styrere. Dette er et system som både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er tilfreds med. Erfaringene fra de senere års tariffoppgjør viser at minstelønnssatsene i PBL-A har økt noe mindre enn den gjennomsnittlige lønnsveksten for 5 / 6

6 og pedagogiske ledere i tariffområdene KS og kommune. svarende utvikling ser vi for med spesialutdanning, selv om lønnsveksten er mer ujevn for disse gruppene i kommune. I PBL-A er det mange som ikke har fått tilstrekkelig lønnstillegg for sin spesialutdanning. For at lønnsutviklingen for våre medlemmer i PBL-A-området skal holde følge med lønnsveksten for våre medlemmer i barnehagene i KS og kommune, mener sentralstyret at det er viktig å prioritere pedagogiske ledere og med spesialutdanning i de sentrale forhandlingene i PBL-A-området. Sentralstyret mener at Utdanningsforbundet i de sentrale forhandlingene i PBL-A-området skal prioritere pedagogiske ledere og med spesialutdanning. Lokale lønnstillegg Det store behovet for i Norge innebærer at det mange steder er konkurranse om barnehagelærerne. Med utgangspunkt i det arbeidsmarkedet som i dag gjelder for, mener sentralstyret at det bør legges bedre til rette for lokale lønnstillegg fra arbeidsgiver i den enkelte barnehage, for eksempel ved tilsetting, endring i stillingen eller tilleggsutdanning. Slike lønnstillegg skal ikke forutsette at det sentralt settes av særskilte lønnsmidler til fordeling lokalt. Sentralstyret mener at det bør legges bedre til rette for lokale lønnstillegg, for eksempel ved tilsetting, endring i stillingen eller økt kompetanse. 6 / 6