Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune"

Transkript

1 Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s Behovet for en overordnet lønnspolitikk s Målsettinger s Strategier s Prinsipper og kriterier s Lønnstillegg kompetanse s Andre lønnstillegg s Lederlønn s Ramme for lokalt fastsatt lønn s. 7 Vedlegg 1: Prosedyrer og retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger 2

3 1. Innledning Føringene og prinsippene for kommunens lønnspolitikk vedtas av Formannskapet etter innstilling fra Administrasjonsutvalget. Lønnspolitikken skal bidra til å realisere kommunens overordnede mål, og det skal derfor være en tydelig sammenheng mellom den lokale lønnspolitikken og kommunens overordnete målsetting. Gjennom føringene og prinsippene for lønnspolitikken synliggjøres arbeidsgivers langsiktige lønnspolitiske mål, samtidig som de danner grunnlaget for de årlige lokale lønnsforhandlingene. Hovedtariffavtalen (HTA) kapitel 3 (Generelle lønns- og stillingsbestemmelser), kapitel 4 (Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser) og kapitel 5 (Lokale lønns- og stillingsbestemmelser) danner grunnlaget for lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune. Avtalen åpner for en stor lokal frihet i lønnsdannelsen med bl.a. mulighet for å hensynta stillingens kompleksitet og den enkelte arbeidstakers kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse, jfr. HTA kapitel 3 (3.4.0, 3.4.1, 3.4.2, og 3.5), kapitel 4 (4.A.1, 4.A.2, 4.A.3 og 4.A.4) og kapitel 5 (5.0, 5.2, 5.3 og 5.4). HTA kapitel 4 inneholder bestemmelser om sentralt fastsatt minstelønn for flere grupper av kommunens arbeidstakere, mens for andre grupper av stillinger er det ikke inngått sentral avtale om minstelønn. Disse stillingenes lønn fastsettes kun gjennom lokale forhandlinger, jfr. likevel bestemmelsene i HTA kapitel 3 og 5. I HTA kapitel 3.2 Lokal lønnspolitikk forutsettes det at det eksisterer en lokal lønnspolitikk som skal være kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver skal regelmessig ta initiativ til revidering av lokal lønnspolitikk. Kommunen har følgende muligheter for lønnsstyring/lønnsfastsetting: Ved tilsetting Ved lokale forhandlinger Ved særskilte forhandlinger, jfr. HTA 4.A.2 Beholde og rekruttere arbeidstakere, HTA 4.A.3 2. Behovet for en overordnet lønnspolitikk Kommunens lønnspolitikk omhandler og regulerer den del av kommunens belønningssystemer som gjelder økonomisk kompensasjon og ytelser til medarbeiderne. Det stilles stadig større krav til økt kompetanse og effektivitet også i kommunene. Gjennom et fleksibelt lønnssystem, helhetlige og presise føringer og prinsipper for lønnspolitikken og strategien ved de lokale lønnsforhandlingene, har kommunen et godt personalpolitisk virkemiddel til å kunne oppnå kompetanseheving og effektivitet. 3

4 3. Målsettinger Overordnet målsetting Lønnspolitikken skal være en sentral og tydelig del av Midtre Gauldal kommunes arbeidsgiverstrategi. Lønn er et sentralt virkemiddel når det gjelder å gi de ansatte anerkjennelse for innsats. Det er derfor viktig å sikre en helhetlig og strategisk utvikling og styring av lønnspolitikken. Lønnspolitikken må ses i sammenheng med de tjenester kommunen skal yte den skal underbygge og stimulere til et vellykket møte mellom innbyggerne og kommunens ansatte. I dette ligger at god personalpolitikk fører til tjenesteutvikling i en serviceorganisasjon. I tillegg skal alle ledere vurderes i forhold til sitt lederskap. Det er viktig at alle ansatte vet og erfarer at det er mulig å påvirke sin egen jobbsituasjon og sin egen lønnsutvikling. Lønnspolitiske mål Midtre Gauldal kommune: rekrutterer, beholder og utvikler dyktige medarbeidere på alle plan i organisasjonen gir medarbeiderne en lønn som står i forhold til: - stillingens ansvar, oppgaver og myndighet - medarbeidernes helhetlige kompetanse (kvalifikasjoner, erfaring, ferdigheter og holdninger) sett i forhold til kommunens behov - medarbeidernes innsats og resultatoppnåelse i forhold til avtalte vurderingskriterier og mål - kreativitet og løsningsfokus - kvalitet på utførte tjenester har interne lønnssystemer som: - bygger på hovedtariffavtalens bestemmelser - fremmer likelønn mellom kvinner og menn - er enkle å forstå og administrere - gir ønsket lønnsdifferensiering - gir forutsigbar lønn 4. Strategier For å nå målsettingene for lønnspolitikken er følgende veivalg gjort/strategier valgt: 1. Midtre Gauldal kommune skal til enhver tid ha et lønnsnivå innenfor de ulike stillingskategoriene som er konkurransedyktig med sammenlignbare virksomheter. Dette gjelder spesielt på områder der det er stor konkurranse om arbeidskraften. 4

5 2. Noe av lønnsdannelsen vil alltid skje ved bruk av skjønn. Vilkår for vellykket bruk av skjønn i lønnsdannelsen er god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 3. Det legges vekt på at arbeidstaker utøver aktivt medarbeiderskap og bygger sin yrkesutøvelse på de verdier og holdninger Midtre Gauldal kommune som organisasjon står for. 4. Normalt skal en leders grunnlønn være høyere enn medarbeidere som lederen har linjeansvar for. 5. Personlige tillegg kan i helt spesielle tilfeller medføre at medarbeidere oppnår høyere lønn enn sin leder som følge av unik kompetanse som kommunen har spesielt behov for eller andre kriterier. 6. Lønnsnivået skal være kjønnsnøytralt for sammenlignbare stillingsgrupper. 7. Langsiktig videreutdanning/fagutvikling vektlegges når den er relevant for medarbeidernes yrkesutøvelse og Midtre Gauldal kommune har behov for denne kompetansen. I enkelte tilfeller kan tilbud om videreutdanning/fagutvikling inngå som en del av belønningssystemet. 8. Medarbeider med fagbrev skal ha fagarbeiderlønn når fagbrevet er relevant i forhold til vedkommendes arbeidsoppgaver eller kommunen har vært med på å initiere og/ eller betale fagutdanningen. 9. Det administrative forhandlingsutvalget skal ha tett samhandling og dialog med enhetslederne og rådmannen både før og under årlige lønnsvurderinger og forhandlinger. Enhetslederne/avdelingslederne skal minst en gang i året ha en samtale med de ansatte om innsats og resultatoppnåelse sett i forhold til kommunens forventninger og krav. Enhetsledernes/avdelingsledernes vurderinger ved lokale lønnsforhandlinger skal være gjenkjennelig ut fra en forutgående utviklingssamtale. 10. Dersom en medarbeider ber om en lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. 5. Prinsipper og kriterier I lønnsutviklingen/lønnsforhandlingene vil følgende prinsipper og kriterier bli vektlagt: 5a. Rette opp lønnsmessige skjevheter 5b.Stillingens ansvarsområde 5c. Kompleksitet* 5d. Markedssituasjonen/rekrutteringsmulighet 5e. Kvalifikasjoner (formell utdanning) 5f. Erfaring/ansiennitet 5g. Likelønn mellom kvinner og menn 5h. Personalansvar 5

6 5i. Faglig ansvar 5j. Økonomisk ansvar 5k. Selvstendighet i arbeidssituasjonen/grad av myndiggjøring 5l. Medarbeiderskap 5m. Grad av måloppnåelse i forhold til kommunens/enhetens/avdelingens mål 5n. Egen prestasjon i forhold til måloppnåelse 5o. Kvalitetsbevissthet/nøyaktighet 5p. Utvist servicegrad/samarbeidsvilje/fleksibilitet 5q. Kommunikasjon med leder, kollegaer og brukere * Kompleksitet kan måles etter: ansvarsområder, lovverk, skjønnsutøvelsen, graden av problemløsning som kreves når en oppgave ikke har en oppskrift for løsning (kreativitet), fokus på bruker/opinion/berørte parter, ansvar for mennesker, ansvar for økonomiske og materielle ressurser. Det er en forutsetning at ovennevnte kriterier og prinsipper er gjenstand for dialog og vurdering i medarbeider-/ledersamtalen slik at forhandlingsutvalget får et gjennomarbeidet vurderingsgrunnlag til forhandlingene. For ledere i kapitel og skal forhandlingene ta utgangspunkt i ett eller flere av følgende kriterier: 5q. Endret ansvarsområde 5r. Oppnådde resultater i forhold til enhetens/avdelingens mål 5s. Utøvelse av lederskap 5t. Betydelige organisatoriske endringer 5u. Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft Ledere omfattet av kapitel og skal være sikret en lønnsutvikling i tariffperioden (jfr. HTA kap ). 6 Lønnstillegg for kompetanse Lønnstillegg for kompetanse fastsettes på to måter: 1. Gjennom automatisk tariffestet opprykk/regulering (opprykk i lønnsrammen). 2. Gjennom individuell vurdering i tilknytning til de årlige lønnsforhandlingene. I Midtre Gauldal foregår altså forhandlinger i henhold til HTA pkt. 4.A.1 og 4.A.4 normalt samtidig (hvert annet år, og partallsår). Det kan kun gis lønnstillegg for kompetanse som er relevant for stillingen; spesial-, tilleggs- eller videreutdanning skal være avklart med arbeidsgiver og i samsvar med arbeidsgivers kompetansebehov for stillingen eller arbeidsområdet. Dersom det ikke er avklart med arbeidsgiver i forkant med dokumentasjon fra et referat/avtale vil en ikke automatisk kunne påregne å få lønnsmessig uttelling. 3. Normer for lønnstillegg for relevant formell høgskole-/universitetsutdanning (tillegg til 6

7 sentralt fastsatt minstelønn for stillingen, jfr. Hovedtariffavtalen): 6a. kr for etter-/videreutdanning - 60 studiepoeng 6b. kr for etter-/videreutdanning 45 studiepoeng 6c. kr for etter-/videreutdanning 30 studiepoeng 6d. kr for etter-/videreutdanning, begrenset nedad til 15 studiepoeng 4. Normer for lønnstillegg for relevant etter- og videreutdanning for fagarbeidere (på forhånd godkjent av leder): kr for utdanning som tilsvarer 3 mnd. studium kr for utdanning som tilsvarer 6 mnd. studium kr for utdanning som tilsvarer 9 mnd. studium kr for utdanning som tilsvarer 12 mnd. studium 5. Annen relevant kompetanse, studier/kurs/annet som ikke er studiepoengbasert vurderes individuelt. Realkompetanse som er relevant og i bruk i yrkesutøvelsen vurderes individuelt. Realkompetanse defineres i denne sammenheng i henhold til KS, B-rundskriv 15/08: Realkompetanse i denne sammenheng handler om kunnskap, ferdigheter og holdninger den enkelte besitter og som ikke er dokumentert. Elementer kan være; o Faglig kompetanse: å kunne utføre oppgaver/funksjoner på en faglig tilfredsstillende måte. o Administrativ kompetanse: å kunne veilede, motivere kollegaer/medarbeidere, organisere ressurser, osv. o Personlig kompetanse: personlige egenskaper som for eksempel fleksibilitet, lærevillighet, løsningsorientert, osv. o Sosial kompetanse: samarbeidsferdigheter, kommunikasjonsferdigheter, osv. 6. En person som tilbys en stilling med lavere utdanningskrav enn egen utdanning og som velger å takke ja på de vilkår som framkommer i arbeidsavtalen, gis ikke lønn etter utdanning. 7. Når ny lønn når opp i høyere stillings lønnsnivå, utløses ikke automatisk nytt kompetansetillegg. 8. Midler til kompensasjon for kompetanse tas i utgangspunktet fra lokal pott ved hovedtariffoppgjørene. Dersom behovet er større enn en viss prosent av potten, kan en bli enig om avtrapping med føring om å ta resten ved neste oppgjør. Prosenten avtales mellom partene under lønnspolitiske drøftingsmøter (jfr. HTA 3.2.1). For å sikre forutsigbarhet og økonomisk styring settes virkningstidspunktet til 1. mai i forhandlingsåret. 9. Midtre Gauldal kommune kan ta i bruk særskilte tiltak for rekruttering til stillinger der det er mangel på kompetente søkere. 7

8 7 Andre lønnstillegg 7.1 Personlige tillegg Dette er lokale tillegg gitt på bakgrunn av individuell vurdering. 7.2 Oppgave-/ansvarstillegg Dette er lokale tillegg som er tidsavgrenset og som kan gis som stimulerings-/utviklingstiltak og/eller effektiviseringstiltak. 7.3 Funksjonstillegg Dette er tillegg gitt for spesielle funksjoner. Kan være tariffestet sentralt eller framforhandles lokalt. 8 Lederlønn Ved fastsetting av lønn for ledere tilhørende kapitel 3 i HTA skal de prinsipper og føringer som er vedtatt gjennom dette dokumentet legges til grunn. Et viktig grunnlag er også den årlige lederavtalen som angir avtalte mål og spesielle tiltak/oppgaver for virksomheten det enkelte år. 9 Ramme for lokalt fastsatt lønn i kapitel 3 og 5 Ved beregning av den økonomiske rammen for de lokale lønnsforhandlingene for kapitel 3 og 5 tas utgangspunkt i gjennomsnittlig årslønnsvekst /rammen for kapitel 4. Denne rammen skal imidlertid ikke betraktes som absolutt eller rigid; det vil være mulig å gå utover denne rammen dersom vurderinger i henhold til føringene og prinsippene i dette dokumentet gir grunnlag for det. Prosedyrer for gjennomføring av lokale forhandlinger framgår i eget vedlegg til dette dokumentet. 8

9 Vedlegg 1 Prosedyrer og retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger etter HTA kapitel 3, 4 og 5 I dette vedlegget beskrives de prosedyrer som skal følges for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger i Midtre Gauldal kommune. Myndighet til å føre forhandlinger Rådmannen er delegert myndighet til å føre lokale lønnsforhandlinger for alle kommunalt ansatte og for alle kapitelområder i HTA. Et forhandlingsutvalg bestående av tre av medarbeiderne i organisasjons- og personalavdelingen, deriblant assisterende rådmann, fører forhandlinger etter HTA kapitel 4. A.1, 5.2 og 5.3. Forhandlingsutvalget i samråd med aktuell enhetsleder fører forhandling etter 4.A.2 og 3 og 5.3 inntil kr Rådmannen fører forhandliger etter HTA kapitel 3.4 (enhetsledere, avdelingsledere i rådmannens stab og assisterende rådmann). Formannskapet er delegert myndighet til å forhandle om og fastsette rådmannens lønn. Dette skjer i henhold til kommunens delegasjonsreglement og Hovedtariffavtalens punkt 3.4.1). Vedtatt lønnspolitikk som basis for partene Overordnede føringer og prinsipper for lønnspolitikken i Midtre Gauldal danner utgangspunkt for krav, vurderinger og tilbud. Hvilke kriterier som skal vektlegges spesielt ved forhandlinger det enkelte år skal drøftes med organisasjonene i lønnspolitisk drøftingsmøte. Sentrale føringer må følges opp, og nye vurderingskriterier kan komme opp. God forhandlingsskikk Midtre Gauldal kommune vil følge intensjonene i god forhandlingsskikk. Under forhandlingene skal både arbeidsgiver og representanter for ansatte omtale de ansattes kvalifikasjoner, ansvar og oppgaver så korrekt og presist som mulig. Om nødvendig må tilleggsinformasjon/dokumentasjon innhentes under forhandlingene. Lønnspolitisk drøftingsmøte I henhold til HTA kapitel skal det holdes lønnspolitisk drøftingsmøte. Deltakere er rådmannen, medlemmene i forhandlingsutvalget og representanter for organisasjonene. Hovedmålsettingen med det lønnspolitiske drøftingsmøtet er å komme frem til hvilke prioriteringer som skal legges til grunn for disponering av potten det enkelte år. Videre drøftes følgende: Framdriftsplan for hele forhandlingsforløpet 9

10 Oppnevning av beregningsutvalg og frist for når potten skal være beregnet. Potten bør være beregnet senest 14 dager etter møtet Lønnsoversikt m.m. som organisasjonene skal få Eventuelle forhandlinger etter sammenslutningsmodellen Behandling av uorganiserte Kriterier og prinsipper som skal vektlegges særskilt pro rata fordeling Håndtering av anke I Midtre Gauldal er det arbeidsgiver som underretter den enkelte arbeidstaker om resultatet av lønnsforhandlingene. Gjennomføring av lokale forhandlinger etter pkt 4.A.1 Partene lokalt nedsetter et beregningsutvalg bestående av 1 representant fra arbeidsgiver og to representanter fra organisasjonene som er omfattet av forhandlingene etter pkt 4.A.1. Organisasjoner som lokalt har færre enn 10 medlemmer kan bruke representanter fra regionalt nivå. Partene avtaler tidspunkt for oversendelse av krav fra arbeidstakerorganisasjonene til arbeidsgiver. Kravene skal være begrunnet og prioritert. Partene avtaler tidspunkt for og rekkefølgen i forhandlingene. Organisasjonene kan enkeltvis ikke fremme krav som overstiger pottens størrelse (realistiske krav). Organisasjonene gis enkeltvis, eller samlet om dette avtales, anledning til å begrunne sine krav før arbeidsgiver legger frem første tilbud. Første tilbud bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver og ikke omfatte for stor del av den samlede potten (helst ikke over 60 %). Tilbudet skal også omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte arbeidstakere. Det gjennomføres en forhandlingsrunde med organisasjonene før det gis ytterligere tilbud. Organisasjonene skal holdes informert om tilbud som gis underveis. Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått oversikt over samlet bruk av potten. Gjennomføring av forhandlinger HTA kapitel 4.A.2 Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt under pkt. 4.A.1 og 4.A. 3 ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller 10

11 annen godtgjøring innenfor HTAs bestemmelser ved: betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer betydelige endringer i en stillings arbeids og ansvarsområde betydelige endringer i arbeids og ansvarsområdet som en følge av at arbeidstakeren har fullført kompetansegivende videreutdanning Virkningstidspunkt for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen fant sted. Det skal relativt store endringer til i arbeids- og ansvarsområdet for at det er aktuelt med tillegg etter denne forhandlingshjemmelen. Gjennomføring av forhandlinger etter HTA kapitel 4.A.3 I de tilfeller det er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale om endret lønnsplassering for den enkelte arbeidstaker. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Forhandlinger etter dette kapitlet kan gjennomføres ved behov hele året, og en må være innstilt på å kunne gjennomføre forhandlingene raskt når dette er nødvendig. Dersom dette skulle gjelde hele grupper må sak fremmes for Kommunestyret for å finne budsjettmessig dekning. Gjennomføring av forhandlinger etter HTA kapitel og lederavlønning I Midtre Gauldal kommune er følgende omfattet av disse forhandlingene: - assisterende rådmann - avdelingslederne i rådmannens stab - enhetslederne Forhandlinger/vurderinger av lederlønninger foretas en gang hvert år, og vanligvis med arbeidstakers organisasjon. Dersom arbeidstaker ikke er organisert skal rådmannen, ut fra gitte kriterier i HTA, vurdere lønnsnivå og eventuelt fatte vedtak om lønnsjustering. Virkningstidspunktet er det angjeldende/inneværende år. Eventuell lønnsjustering gjøres kjent for ansatterepresentanter som møter i administrasjonsutvalget. Tvister på bakgrunn av forhandlinger etter HTA kapitel kan ikke ankes. Tvister på bakgrunn av forhandlinger etter HTA kapitel kan ankes. Gjennomføring av forhandlinger etter HTA kapitel 5 Lønnsforhandlinger for ansatte i kapitel 5 foregår i sin helhet lokalt. Forhandlinger etter kapitel 5.2 skal gjennomføres årlig og innen 1. oktober om ikke annet avtales. Virkningstidspunkt er angjeldende/inneværende år. 11

12 Avlønning av hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt Arbeidstakere som etter Hovedavtalens del B 3-3 er innvilget hel permisjon avlønnes med minimum kr 398,100,- (pr ) uten tilståelse av eventuelle tillegg. Avlønningen er pensjonsgivende og vurderes etter drøftinger en gang i året. Tidspunkt for vurderingen avtales på lønnspolitiske drøftingsmøte. Lønnstillegg for grupper Utgangspunktet i lokale lønnsforhandlinger er at lønnstillegg gjelder som personlige tillegg for navngitte ansatte om ikke noe annet avtales. Det er likevel anledning til å la tillegg gjelde for grupper/flere stillinger. Lønnstillegg for ansatte som ikke har lagt inn krav eller som ikke er prioritert av organisasjonene Arbeidsgiver skal gjøre selvstendige vurderinger av hvilke arbeidstakere som bør få lønnsøkning og bringe dette inn i forhandlingene uavhengig av organisasjonenes vurderinger. Organisasjonenes forhandlere representerer de tilsatte som er organisert, og de vurderingene og prioriteringene disse gjør skal tillegges vekt. Det er viktig at det ikke blir gjort urett i forhold til arbeidstakere som er tilbakeholdne med å legge inn krav og uorganiserte. Uorganiserte I forhold til uorganiserte forholder kommunen seg til rundskriv fra KS nr 43/97 og 50/97: Den lønnsmasse uorganiserte arbeidstakere representerer skal inngå i beregningen av den lokale potten. Eventuelle lønnstillegg gitt til uorganiserte vil således også belastes potten. KS minner om at det ikke skal forhandles for uorganiserte arbeidstakere. Dersom arbeidsgiver etter en konkret vurdering ønsker å disponere noe av potten til lønnstillegg for uorganiserte, skal det informeres om dette til organisasjonene. En har tidligere avtalt som en rettesnor at det i utgangspunktet ikke skal gis mer til uorganiserte enn hva som er bidratt med inn i potten. KS understreker at arbeidsgiver har et særskilt ansvar for å påse at uorganiserte arbeidstakere ikke blir vurdert på annen måte enn organiserte når den lokale potten skal disponeres/forhandles om. Egen protokoll skal utarbeides for forhandlinger etter HTA kapitel 4.A.1 og deltakende organisasjoner skal signere på at de er blitt gjort kjent med eventuelle tillegg. Offentlig innsyn i lønnsforhold I Midtre Gauldal kommune er de ansattes lønn offentlig tilgjengelig informasjon. Det er viktig med åpenhet omkring dette slik at ikke misforståelser og mistillit oppstår, men bakgrunnen for innplassering er ikke offentlig informasjon. 12

13 Lønnskrav og -tilbud er unntatt for offentligheten. Alle parter har taushetsplikt om krav og tilbud som blir lagt fram under forhandlingene. Det er resultatet av forhandlingene som skal gjøres kjent, eller være tilgjengelig. Rullering av «Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune, Overordnede føringer og prinsipper» Innen utgangen av juni hvert år skal en i samråd med hovedtillitsvalgte drøfte behovet for å revidere innholdet i dette dokumentet. 13

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: 346, Midtre Gauldal rådhus Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Revidert utgave, mai -2016 Innholdsfortegnelse; INNHOLDSFORTEGNELSE;...2 1. INNLEDNING...3 2. MÅL...4 3. FORBEREDELSER TIL LOKALE FORHANDLINGER...4 3.1 DRØFTINGSMØTER...4

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE Sauherad kommune Side 1 av 9 LØNNSPOLITISK Sauherad kommune Side 2 av 9 LØNNSPOLITISK FORORD Lønnspolitisk plattform inngår som et av flere element i Sauherad kommunes

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016 Innholdsoversikt 1. Innledning.. side 2 2. Lønn som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel... side 2 3. Lønnspolitisk målsetting i Vestvågøy kommune side 3 4. Lønnsfastsettelse i Vestvågøy kommune prinsipper

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.1.Generelt 1.2.Målsetting 2.LØNN VED TILSETTING 2.1. Utlysningstekst 2.2.Rammer for lønnsfastsettelse

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark Lokal Lønnspolitikk NAV i Hedmark Innhold 1 Formålet med lønnspolitikken:... 3 2 Utfordringer de nærmeste år.... 3 3 Rekruttere... 4 3.1 Behovsanalyse... 5 3.2 Tillitsvalgtes og leders rolle ved utlysning...

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE 1. INNLEDNING I tråd med hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.1 har partene ved BR utviklet en lønnspolitikk som en felles plattform for hvordan lønn skal brukes

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BJUGN KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BJUGN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BJUGN KOMMUNE 2014-2015 Innholdsfortegnelse;... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. INNHOLDSFORTEGNELSE;...2 1. INNLEDNING...3 2. MÅL...5 3. FORBEREDELSER TIL LOKALE FORHANDLINGER...5

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

RULLERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2012 og 2013

RULLERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2012 og 2013 RULLERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2012 og 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.9.2012 Innhold Vedtatt i ADM-utvalget 5.9.2012... 1 Innhold... 2 INNLEDNING... 5 Arbeidsgiverpolitisk

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 24.11.2011 www.vfk.no 1 LØNNSPOLITIKK VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Generelt Lønnspolitikken er en viktig del av arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalg Tvedestrand kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 26.08.2014 Tid: 14:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013 Regional lønnspolitikk Vedtatt i HA-møte 0 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Målsetting 3 3. Utviklingssamtaler 3 4. Lønnsfastsettelse 4 4.1. Tilsetting 5 4.1.1 Vurdering av lønnsfastsettelsen etter

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Lønnspolitisk plan 2012-2015

Lønnspolitisk plan 2012-2015 Lønnspolitisk plan 2012-2015 1. Innledning Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av mer lokal lønnsdannelse. Dette gir større rom for lokale løsninger og tilpasninger, og det gir arbeidsgiver

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes skriftlig til sekretariatet, sek@ringerike.kommune.no SAKSLISTE NR 2

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes skriftlig til sekretariatet, sek@ringerike.kommune.no SAKSLISTE NR 2 Ringerike kommune Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2016 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes skriftlig til sekretariatet, sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer kunnskap gir vekst Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer Hovedavtalen 22 Kompetanseutvikling 1. Ledelsen

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 V E L K O M M E N Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Nytt sentralt lønnssystem fra 1. mai 2015 LUNSJ Parallelle seminarer Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Prosess

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB Utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene Forskerforbundet (UNIO) og Norsk tjenestemannslag (LO-stat). Godkjent av styret 11.02.14 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 Vedtatt av Vadsø bystyre. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Lønnspolitisk plattform i Modum kommune

Lønnspolitisk plattform i Modum kommune Lønnspolitisk plattform i Modum kommune Gjeldende for perioden xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx Behandlet i partsammensatt utvalg xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 3 1.1 Kapittel 3.. 3 1.2 Kapittel

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 5/2013 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset. Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 5/2013 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset. Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 5/2013 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2015 Dokument nr.: 15/00727-3 Arkivkode: 0 Dato: 02.06.2015 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Lokale forhandlinger Hovedtemaer 1. Rammer for lokale forhandlinger 2. Lokal lønnspolitikk 3. Forhandlingsregler årlige lokale forhandlinger 4. Kravsutforming 5. Etter

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.08 sak 08/868 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Hovedmål: Lebesby kommune skal føre en lønnspolitikk

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten (HTA)

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Hovedtariffavtalen i staten (HTA) Hovedtemaer 1. Lønnsdannelse i staten 2. Andre rettigheter etter hovedtariffavtalen 3. Stillingskoder og lønnsplaner

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer