Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold"

Transkript

1 Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold 1. Arbeidsgiverpolitikk Mål for lokal lønnspolitikk i VAM Tariffavtaler Overordnede lønnspolitiske kriterier Ved rekruttering/ansettelse i ledig stilling For å utvikle og beholde Utilsiktede skjevheter Likelønn iht. Likestillingslovens Annet Årlige forhandlinger om lønn Type forhandlinger Forhandlingsbestemmelser Tidsplan m.m. for lokale forhandlinger Kriterier for fastsetting av lokal lønn

2 1. Arbeidsgiverpolitikk Vest-Agder-museet IKS (VAM) er en kunnskapsvirksomhet, og de ansatte er gjennom sin kompetanse, arbeidsinnsats og motivasjon det viktigste redskap for å nå våre mål. Kommunenes Sentralforbund har definert arbeidsgiverpolitikk på følgende måte: "Med arbeidsgiverpolitikk forstår vi de verdier og holdninger og den praksis som arbeidsgiver legger til grunn og står for i sitt forhold til medarbeiderne. I det daglige arbeidet betyr dette å utnytte ressursene på en måte som tar vare på og frigjør den menneskelige energien." Personalpolitikk og lønnspolitikk, som sammen med retningslinjer for kompetanseutvikling, etikk m.m. utgjør virksomhetens arbeidsgiverpolitikk, er viktige virkemiddel for å motivere medarbeiderne til innsats, økt ansvar og arbeidsglede, for derigjennom å sikre kvalitativt gode tjenester og oppnå størst mulig effektivitet. For å lykkes i en stadig mer konkurranseutsatt virkelighet er det viktig at ledelsen gir de ansatte tydelige styringssignaler i form av virksomhetsplaner med definerte mål, og at det gis anledning til medvirkning og medbestemmelse i de kontinuerlige endringsprosessene som museet befinner seg i. Evnen til utvikling og nytenkning vil være avgjørende for museets framtid, og de ansattes kompetanse er sentrale i en lærende organisasjon. Å ta vare på og forvalte medarbeiderne på en slik måte at de ønsker å bli i organisasjonen og utvikle seg med den, er et overordnet mål for VAM. Vi skal også etterstrebe å være en inkluderende organisasjon som både arbeider aktivt i forhold til å hindre at det oppstår utstøtingsmekanismer i organisasjonen, og som legger til rette for at de ansatte får benyttet og utviklet sin kompetanse gjennom utfordrende arbeidsoppgaver. Slik skapes et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som også er med på å bidra til virksomhetens gode omdømme. En inkluderende organisasjon kjennetegnes ved mangfold og har som målsetting å ivareta og benytte alle medarbeidere på en god måte, uavhengig av blant annet alder, kjønn og etnisk bakgrunn. Ansatte og deres bidrag til virksomhetens måloppnåelse skal verdsettes. Dette må skje gjennom den lønns-, kompetanse- og karriereutvikling som VAM kan tilby. Ved siden av lønn er det flere andre elementer i en virksomhets arbeidsgiverpolitikk som kan bidra til å beholde og utvikle dagens medarbeidere og rekruttere ny, godt kvalifisert arbeidskraft. Eksempler på slike virkemiddel er: Medvirkning og medbestemmelse, blant annet gjennom desentralisering av myndighet Fleksible arbeidstidsordninger Relevante opplæringsplaner mulighet for karriere Fordeler/tilleggsytelser (eks. pensjons-/forsikringsordninger) Fokus på helse, miljø og sikkerhet og tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø Livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk Velferdstiltak Arbeidsgiver- og lønnspolitikken må utformes med basis i museets overordnede mål. Kriteriene i lønnsstrategien må sees i sammenheng med god måloppnåelse iht. utarbeidede virksomhetsplaner. De følgende retningslinjene for lønnspolitikk i VAM er utarbeidet i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Dokumentet "Personalhåndbok for Vest-Agder-museet IKS" gir nærmere detaljer om andre arbeidsgiverpolitiske virkemidler. 2

3 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk i VAM Lønnssystemet forutsetter en skriftlig nedfelt lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk. Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene og legge til rette for faglige karriereveier og utviklingsmuligheter. Den lønnspolitiske planen skal: Omfatte alle ansatte, slik at lønnsmessige forhold ikke skaper hindringer for samarbeid. Være mest mulig konkret og enkel å praktisere. Bygge på de bestemmelser som til enhver tid er fastlagt i gjeldende tariffavtaler. Endre seg i tråd med virksomhetens behov for å utvikle og forbedre sine tjenester. Medvirke til at lønn avspeiler den kompetanse og det ansvar den enkelte har. Sikre at ansatte i Vest-Agder-museet får mulighet til å påvirke egen lønn. Det skal lønne seg å øke sine kunnskaper og kompetanse, ta ansvar og gjøre en ekstra innsats. Medvirke til at samarbeidsvilje og ansvar for kollegers læring, trivsel og utvikling fremmes. Legge vekt på arbeidsmiljøet og oppfatningen av rettferdig fordeling. Gi troverdighet i lønnsfastsettelsen. Avspeile ønskede verdier og holdninger i VAM. Den lokale lønnspolitikken skal gi en strategi for hvordan det lokale handlingsrommet i lønnsspørsmål best kan benyttes. En konkret og tydelig lønnspolitikk skal medvirke til å gi den enkelte ansatte og leder trygghet for at lønnsspørsmål ikke blir behandlet vilkårlig og tilfeldig, og at de resultater vi oppnår gjennom drøftinger og årlige forhandlinger har sitt fotfeste i en felles plattform. I VAMs lønnspolitikk legger vi følgende definisjon til grunn: "Lønn er betaling for avtalt og utført arbeid med bakgrunn i tid, kompetanse og ansvar, og skal anerkjenne både innsats og resultater." Lønnspolitikken skal oppsummert ha som hovedformål å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere. Lønn skal være et virkemiddel som bidrar til å fokusere på det som fungerer godt i virksomheten for derigjennom å forsterke det. 1.2 Tariffavtaler Avtaler som gjelder for VAM: Hovedavtale/parallellavtale (del I av tariffavtalen) Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner (del II av tariffavtalen) også/heretter kalt Hovedtariffavtalen (HTA) Hovedavtalen/parallellavtalen er første del av alle tariffavtaler og er å regne for arbeidslivets "grunnlov" idet den regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte. Avlønning i Vest-Agder-museet reguleres gjennom Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner/hovedtariffavtalen (HTA), som er del to av tariffavtalen. HTA utarbeides etter sentrale tarifforhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og de sentrale arbeidstakerorganisasjonene. Lønnsstrategi i VAM og lokale forhandlinger er derfor knyttet til de føringer og det handlingsrommet HTA gir. Lønnsspørsmål er iht. HTA, med unntak av lønnsfastsettelse ved tilsetting, en forhandlingssak mellom partene (arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene). 3

4 2. Overordnede lønnspolitiske kriterier Lønnssystemet i Vest-Agder-museet tar utgangspunkt i en stillingsoversikt hvor det fremgår hva som er grunnlønn for de fleste stillingene. Oversikten baserer seg på en normering fastsatt i Hovedtariffavtalen eller det er lønnsplasseringer som er fastsatt gjennom lokale forhandlinger og vedtak. Stillingsoversikten finnes i vedlegg 1 til disse retningslinjene. Vest-Agder-museets ledelse/administrasjon ved direktør og administrasjonssjef er delegert myndighet til å fastsette og regulere lønn og gjennomføre lokale forhandlinger for alle stillinger i museet, med unntak av lederstillinger som er tatt ut på grunnlag av HTAs kap. 1.3 Lønn for ledere. For disse stillingene fastsettes lønn av VAMs styre eller den styret gir fullmakt. Følgende stillinger kommer inn under HTAs kap. 1.3: Direktør Administrasjonssjef Det er enighet mellom partene i VAM om at den lokale lønnsfastsettelsen/-vurderingen skal skje etter følgende kriterier: 2.1 Ved rekruttering/ansettelse i ledig stilling Administrasjonssjefen er delegert myndighet til å fastsette lønn ved ansettelse i ledig stilling. Senere regulering av lønn skal alltid skje via forhandlinger med tillitsvalgte. Ved tilsetting i ledig stilling skjer lønnsvurdering/-fastsettelse av administrasjonssjef i samråd med avdelingsleder/seksjonsleder. Det kan ikke avtales ordninger som bryter med eller er dårligere enn bestemmelsene i HTA. Før utlysning av ledig stilling skal tillitsvalgte for organisasjonen(e) i stillingens arbeidsområde orienteres om det lønnsalternativ/lønnsspenn stillingen vil bli utlyst med. De(n) tillitsvalgte kan innen tre dager kreve å få drøfte lønnsplasseringen. Lønnsfastsettelse ved tiltredelse skal vurderes ut ifra stillingens funksjon, arbeidsoppgaver og ansvarsområde, kompetansekrav, medarbeidernes utdanning og erfaring/ansiennitet. Lønnsnivå i forhold til sammenlignbare stillinger i virksomheten skal også medtas i vurderingen. Ledere skal avlønnes over minstelønn til de som de er satt til å lede. Ved vurdering av gjeldende lønnsplassering for stillinger og personer, jfr. stillingsoversikten, er det tatt hensyn til disse faktorene. Nyansatte etter omfattes ikke av lokal lønnsregulering det første året. 2.2 For å utvikle og beholde Lokale lønnsforhandlinger skal bidra til at ansatte ut fra en samlet vurdering av sin lønns- og arbeidssituasjon fortsatt velger VAM som sin arbeidsgiver. Lokal lønnsregulering skal bidra til at våre arbeidstakere ser mulighetene for lønnsutvikling på grunnlag av økt kompetanse og/eller økt ansvar, egeninnsats og bidrag til virksomhetens mål- og resultatoppnåelse. Ytelser og goder som kommer i tillegg til lønn vil også være viktige virkemiddel for å beholde ansatte i VAM. Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. 4

5 Se pkt. 3.4 for ytterligere konkretisering av kriterier for fastsetting av lokal lønn. 2.3 Utilsiktede skjevheter Lokal lønnsregulering kan benyttes til oppretting av utilsiktede skjevheter som over tid har oppstått innenfor deler av lønnsmassen eller mellom klart sammenlignbare stillinger. 2.4 Likelønn iht. Likestillingslovens 5 Partene skal i fellesskap forsikre seg om at de overordnede lønnspolitiske kriterier blir brukt på en kjønnsnøytral måte, slik at kvinner og menn vurderes på et likt grunnlag. Forhandlingspartene skal være bevisste på at de samlede prioriteringer ikke gir en lokal lønnsutvikling som medfører kjønnsmessige skjevheter som ikke kan forklares med stillingens innhold eller individuelle kriterier. 2.5 Annet Det er anledning til å gi midlertidige lønnstillegg for midlertidige oppgaver. Slike tillegg gis som tillegg til årslønn og vil automatisk falle bort ved bortfall av oppgaven. Vikarer og andre midlertidig ansatte skal sikres en generell lønnsutvikling tilsvarende sammenliknbare stillinger. For vikarer og midlertidig ansatte forhandles ikke lønn første året, deretter behandles de som andre ansatte, iht. AML Årlige forhandlinger om lønn VAM følger sentrale/lokale forhandlinger om lønn iht. HTA. 3.1 Type forhandlinger Forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene foregår på to nivå: a) Sentrale forhandlinger/hovedtariffoppgjør Sentrale forhandlinger foregår mellom de sentrale parter, dvs. arbeidsgiverorganisasjonen Virke på den ene siden og ansattes organisasjoner på den andre. I sentrale forhandlinger avklares: Tariffoppgjøret pr forhandlingsåret Avsetninger til justeringsoppgjør m/virkningstidspunkt Avsetninger av pott til lokale lønnsforhandlinger m/virkningstidspunkt b) Lokale forhandlinger Lokale forhandlinger skjer mellom partene lokalt. På arbeidsgiversiden utgjør VAMs ledelse/administrasjon ved direktør og administrasjonssjef den formelle tariffrettslige part i forhold til lov og avtaleverk med forhandlingsfullmakt i forhold til de sentrale parter. Arbeidstakerorganisasjonene er VAMs likeverdige part på arbeidstakersiden. Arbeidstakerorganisasjoner som er representert i de lokale forhandlingene i VAM er: Museumsansattes forening Fagforbundet Forskerforbundet 5

6 Tillitsvalgte/ansatte fra andre forbund kan utnevne en felles representant til forhandlingene eller la seg representere av en av de ovenfor nevnte organisasjonenes tillitsvalgte. 3.2 Forhandlingsbestemmelser Lønnsforhandlinger skal alltid skje med henvisning til en forhandlingsbestemmelse i sentral tariffavtale. a) Lokale drøftinger i forberedende møte I forkant av de lokale forhandlingene skal det gjennomføres et lønnspolitisk drøftingsmøte der partene legger det praktiske grunnlaget for gjennomføringen av forhandlingene og søker en felles plattform for hvordan de økonomiske midlene ved oppgjøret skal fordeles tatt i betraktning VAMs totale situasjon, vedtatt lokal lønnspolitikk og forhandlingsbestemmelsene i HTA. Partene skal drøfte, konkretisere og tilstrebe enighet om kriterier og gjennomføring av de lokale lønnsforhandlingene, samt samarbeide om utarbeidelse av statistisk datagrunnlag til bruk i de lokale lønnsforhandlingene. Forberedende møte gjennomføres alltid før lokale forhandlinger. Arbeidsgiver kaller inn til drøftingsmøtet og resultatene av drøftingene protokollføres. b) Lokale forhandlinger Når de sentrale parter har avsatt en viss andel av den økonomiske ramme eller pott til lokale forhandlinger, legger administrasjonen i forhandlingenes åpningsmøte fram forslag til fordeling av potten for arbeidstakerorganisasjonene, som utgangspunkt for forhandlingene. Arbeidsgiver har ansvar for å foreta lønnsvurdering av alle ansatte uavhengig av organisasjonstilhørighet. For å sikre likebehandling av ansatte i små og store arbeidstakerorganisasjoner gjelder følgende praksis: Ingen ansatte får forhandle lønn for seg selv med mindre dette er avtalt på forhånd med arbeidsgivers forhandlingspart. Alle krav om å forhandle om lønn skal fremmes gjennom den arbeidsorganisasjonen den ansatte er medlem eller representeres av. Arbeidstakerorganisasjonene forhandler samlet. Uorganiserte arbeidstakere får ikke forhandle. Krav må fremmes via lønnssamtale/ medarbeidersamtale med nærmeste overordnede. Lønnsforhandlinger skal foregå mellom den som er delegert forhandlingsansvaret og den ansattes tillitsvalgte, men mindre partene har blitt enige om noe annet. Tillitsvalgte eller ansatte som er tilknyttet en organisasjon som ikke har noen representant i forhandlingene, kan velge å la seg representere av en annen organisasjons tillitsvalgt. Lokale lønnsforhandlinger skal være hjemlet i HTAs bestemmelser eller i sentrale og lokale særavtaler. I forhandlingssaker er det målet at partene skal komme til enighet. Resultatene av forhandlingene protokollføres. Kommer partene ikke til enighet skrives det uenighetsprotokoll. Dersom enighet ikke oppnås fremkommer det i HTA hvorvidt hjemmelen for forhandlinger gir ankemulighet og derigjennom tvisteløsning eller ikke. En av partene kan eventuelt bringe uenigheten inn til ankebehandling etter tvistebestemmelsene i Hovedavtalen. 6

7 I VAM er partene i tillegg enige om at følgende skal gjelde ved lokal lønnsfastsettelse: Ved lokale lønnsforhandlinger enes partene i forkant om et minimumsbeløp for individuelle tillegg på årslønn. For deltidsansatte vil minimumsbeløpet tilsvare stillingsprosentens andel av det fastsatte beløp. Stillinger med samme stillingsbenevnelser er ofte ulike i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar. Det er likevel et hovedprinsipp at lønnsforskjellen mellom sammenlignbare stillinger skal kunne begrunnes ut fra stillingens innhold, den enkeltes kompetanse og de resultater som den enkelte oppnår i sin jobbutførelse. I de lokale lønnsforhandlinger vil arbeidsgiver ha et særskilt ansvar for å gjøre en samlet vurdering av det lønnsspennet som eksisterer mellom slike stillinger, og begrunne det. Lokale lønnsforhandlinger er forhandlinger om individuell lønn begrunnet med i hvilken grad den enkelte oppfyller gitte kriterier (se pkt. 3.4 under). Det forhandles ikke for hele stillingsgrupper gjennom de lokale forhandlingene, med mindre partene er enige om at det har oppstått utilsiktede skjevheter som begge parter må stå ansvarlige for. Ansatte som trer inn i arbeid etter svangerskapspermisjon eller langtidssykemeldte (eller andre med tilsvarende rettigheter i folketrygden) som kommer tilbake i arbeid skal sikres et personlig lønnstillegg minst tilsvarende gjennomsnittet av det som er gitt som individuelle tillegg i tilsvarende stilling. c) Særskilte forhandlinger/annen lønnsregulering Kriterier for særskilte forhandlinger følger av Hovedtariffavtalens kap. 10 pkt. 5. Slike forhandlinger kan finne sted utenom de årlige lønnsforhandlingene ved omgjøring av stillinger, alternativ lønnsplassering eller annen godtgjøring når det er: foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids-/og ansvarsområde en stillings arbeids-/og ansvarsområde er betydelig endret som følge av at arbeidstakeren i stillingen har fullført kompetansegivende etterutdanning foreligger særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifiserte arbeidstakere VAMs praksis for bruk av disse bestemmelsene er at endringer som beskrevet ovenfor må gjøre arbeidsoppgavene betydelig mer krevende og ansvarsfulle, og stille større krav til selvstendighet, eller iht. siste punkt brukes der arbeidstaker er meget vanskelig å rekruttere/erstatte. 3.3 Tidsplan m.m. for lokale forhandlinger Lokale lønnspolitiske drøftinger avholdes i forberedende møte primo september der tidsplan for forhandlingene drøftes. Forslag til tidsplan utarbeides av arbeidsgiver så tidlig som mulig. Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres snarest mulig etter at resultatet av det sentrale oppgjøret er vedtatt og senest innen den frist HTA til enhver tid setter. Frist for innsending av krav fastsettes i de lokale lønnspolitiske drøftingene. Første tilbud fra arbeidsgiver leveres ut i åpningsmøte der alle arbeidstakerorganisasjonene er representert. En samlet oversikt skal vise hver enkelt organisasjons andel av tilbudet. Første tilbud fra arbeidsgiver ligger på ca. 60 % av total pott/ramme, med mindre partene i drøftingsmøtet har blitt enige om noe annet. Dette gjelder tilbudet totalt per forhandlingsenhet. Samleoversikten skal også gi opplysninger om uorganiserte stillinger arbeidsgiver vurderer lønnsopprykk for. Avdelingsleder/nærmeste 7

8 overordnet må sikres direkte eller indirekte innflytelse på forhandlingene av lønn for sine ansatte gjennom innspill til fremlagt forslag. Frist for fullføring av forhandlingene fastsettes i de lokale lønnspolitiske drøftingene. Arbeidsgiver presenterer så snart som mulig etter forhandlingene samlet resultat per arbeidstakerorganisasjon. Dette er et felles resultat som begge parter er ansvarlig for. Arbeidstakerorganisasjonenen skriver under protokollen fra forhandlingene snarest mulig etter at partene er enige. Arbeidsgiver informerer de ansatte skriftlig om de individuelle resultatene av forhandlingene. Forhandlinger om lønn for direktør og administrasjonssjef gjennomføres en gang pr. år. Krav om forhandlinger på særlige grunnlag/annen lønnsregulering kan fremsettes på ethvert tidspunkt i løpet av året. Partene i lønnsforhandlingene forplikter seg til å følge de lover og det avtaleverk som til enhver tid regulerer behandlingen av opplysninger i denne sammenheng. Arbeidstakersiden har rett på innsyn når det ikke er mulig å utlevere lønnsopplysninger i anonymisert form på individnivå. Iht. personopplysningsloven 8 bokstav f) forutsettes at den tillitsvalgte underskriver en taushetserklæring før det gis innsyn. Opplysningene skal kun brukes i tilknytning til lønnsforhandlingssituasjoner. 3.4 Kriterier for fastsetting av lokal lønn For å sikre enhetlig praksis ifm. fastsetting av lønn i VAM, legges følgende hovedkriterier til grunn for vurderingen av den enkelte ansattes lønn: Kvalifikasjoner Funksjoner/ansvar Prestasjoner/individuell innsats De to første kriteriene er lette å observere og bør alltid være med i vurdering av ansattes lønn. Andre forhold krever større grad av personlig vurdering og er mer krevende å bruke som lønnsgrunnlag. Alle lønnstillegg skal kunne begrunnes og det skal være åpenhet rundt prosessen Kvalifikasjoner Utdanning og tilleggsutdanning Erfaring og realkompetanse Utvikling av egen kompetanse i tråd med tjenestens behov Kvalifikasjonslønn er tillegg for relevant kompetanse utover det som normalt kreves for den stillingen medarbeideren har. Når relevant tilleggsutdanning godkjennes gis et forholdsmessig tillegg i lønn. Utdanningen må være avtalt på forhånd. Tilleggene godkjennes i forbindelse med lokale forhandlinger Funksjoner/ansvar Eksempler på kriterier: Lederansvar (personalansvar, resultatansvar) Prosjektleder/prosjektdeltaker/faggruppeleder Veileder for kollega, student, lærling e.l. Særlige utfordringer i jobben/spesielle ulemper og/eller belastninger 8

9 Funksjonslønn er et tillegg for spesielle funksjoner eller særlig ansvar. Varig funksjonstillegg som knyttes til person går inn i vedkommendes ordinære lønn. Funksjonstillegg knyttet til midlertidige oppgaver/funksjoner gis for den perioden dette varer. Tildeling av nye funksjonstillegg skjer i forbindelse med årlige lokale forhandlinger Prestasjoner Kriterier som kan benyttes som grunnlag for vurdering av prestasjoner er: Resultatoppnåelse Arbeidskapasitet Kvalitet på utført arbeid Initiativ/engasjement Fleksibilitet/endringsvilje Serviceinnstilling (internt og eksternt) Aktiv samarbeidsevne Ledere vurderes i tillegg etter: Tydelighet på mål og resultater Informasjonsformidling Oppfølging og motivasjon av medarbeidere Når lønnstillegg basert på prestasjoner/innsats vurderes skal den ansattes nærmeste overordnede involveres i vurderingen. Nærmeste leder har best innsikt i den enkeltes arbeid og er den som best kan vurdere kvaliteten i det arbeidet som utføres i forhold til de forventninger eller bestillinger som er gitt den enkelte medarbeider eller tjenestested. Lederens vurdering må kunne beskrives og formidles til de(n) ansatte og til lederens overordnede og tillitsvalgte. Godkjent i møte mellom ledelsen (v/direktør og adm.sjef) og de tillitsvalgte i VAM 25. august

10 Vedlegg 1 Lønnskategorier i Vest-Agder-museet IKS: Stillingsbetegnelse Stillingskode Lønnsramme Lønnsspenn Region-/seksjonsleder 1211 Seksjonssjef Avdelingsleder 1407 Avdelingsleder Konservator 1010 Amanuensis LR Formidlingsansvarlig 0965 Lektor LR Museumsformidler/-pedagog 0963 Adjunkt med LR Designer Regnskapsansvarlig Museumsrådgiver opprykk 1434 Rådgiver Museumskonsulent 1408 Førstekonsulent LR Fotoleder 1104 Fotoleder Produksjonsleder Driftsleder Driftsbestyrer 1119 Formann 1137 Driftsleder Museumshåndverker 1118 Arbeidsleder 1120 Mester Ansatte i produksjon 1117 Fagarbeider LR Sekretær 1065 Konsulent LR Renholder 1130 Renholder LR

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Sørum kommunes lønnspolitikk

Sørum kommunes lønnspolitikk Sørum kommunes lønnspolitikk Vedtatt av Administrasjonsutvalget 15.08.01, sist revidert; ØA 09.06.2010 1 2 Innholdsfortegnelse: Innledning Sørum kommunes lønnspolitikk.... 4 DEL I.... 4 1. Mål... 4 2.

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert 23.05.13 Besøksadresse Office address Postadresse Postal address +47 22 82 46 00 Fax: +47 22 82 46 40 Nygård 1 Lillesand Postboks 93, 4791

Detaljer

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E Publisert: Januar 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk... 4 2 Bruk av lønnspolitikken... 4 3 Attraktive arbeidsplasser...

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2-1 Forhandlingsbestemmelser 2-2 Seniorpolitiske tiltak 2-3 Forhandlingsutvalg 2-4 Forhandlingsstruktur

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 (Vedtatt av Rådmannen 05.05.2014) Innhold 1 Lønnsfastsettelse i Mandal kommune... 2 1.1 Innledning... 2 1.2. Forhandlingssystemet... 2 1.2.1 Avtalestrukturen... 2

Detaljer

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse.

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse. Lønnspolitiske retningslinjer ved Universitetet i Stavanger Gjeldende fra 1. februar 2011 1. GENERELT De lønnspolitiske retningslinjene er en del av universitetets personalpolitikk. Målet for lønnspolitikken

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.08 sak 08/868 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Hovedmål: Lebesby kommune skal føre en lønnspolitikk

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 LOKALE FORHANDLINGER... 1 2.1 Forhandlingssteder... 1 2.2 Partsforhold... 1 2.3 Taushetsplikt... 1 2.4 Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Lønnspolitiskk - Ledergruppas forslag 16.juli INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE \ LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2004 Revidert av kommunestyre den 24. februar

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN. Godkjent av AMU , sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret , sak 15/33

LØNNSPOLITISK PLAN. Godkjent av AMU , sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret , sak 15/33 LØNNSPOLITISK PLAN Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/33 i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 MÅL FOR DEN LOKALE LØNNSPOLITIKKEN... 1 2. LØNNSPLASSERING

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB Utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene Forskerforbundet (UNIO) og Norsk tjenestemannslag (LO-stat). Godkjent av styret 11.02.14 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr.

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Lønnsdannelse Lønnsprosesser Personalpolitikk

Lønnsdannelse Lønnsprosesser Personalpolitikk Lønnsdannelse Lønnsprosesser Personalpolitikk FKT 20. mars 2013 Trygve Nøst, KS Bedrift Små bedrifter, særlige utfordringer Partene i bedriften: Arbeidsgiver: Daglig leder, styreleder Arbeidstaker: De

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Side 1 av 10 LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Innholdsfortegnelse 1. OVERORDNEDE MÅL OG PRINSIPPER... 2 1.1. Strategiplan for NHH... 2 1.2. Overordnede prinsipper for NHHs lønnspolitikk...

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE 2017-2020 Innhold Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnspolitikk... 1 Innledning og avgrensing... 2 Hovedutfordringer...

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

INTERNT NOTAT. Rådmannen. Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan. Innhold. KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken. KAPITTEL 2 Lønnsregulering

INTERNT NOTAT. Rådmannen. Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan. Innhold. KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken. KAPITTEL 2 Lønnsregulering INTERNT NOTAT Rådmannen Til: Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 520 &30 S.nr: 05/00121-008 Sbh: RL 09.06.2006 L.nr: 004998/05 Innhold KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken

Detaljer

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1017 /14 Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune INKV ESARK-0804-201300321-22 Hva saken gjelder: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

Kurs i lokale lønnsforhandlinger

Kurs i lokale lønnsforhandlinger Kurs i lokale lønnsforhandlinger Gardermoen 21. september og Bergen 22. september 2017 Mona Charlotte Sjødal Randi Moskvil Letmolie Kursets temaer Oversikt over HTAs bestemmelser om lokale forhandlinger

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Salgsfunksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5 nr. 6 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer