Lønnsplassering Sykepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsplassering Sykepleiere"

Transkript

1 Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten

2 LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN

3 FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har utarbeidet en oversikt over lønnsplassering for hovedgrupper av stillinger (besatt) for (av) sykepleiere i tariffområdene Spekter-helse, kommunal sektor (KS), Oslo kommune og Staten. SPEKTER-HELSE Spesialisthelsetjenesten opererer med et minstelønnssystem. Dette innebærer at partene sentralt kun avtaler en garantert minstelønn for enkelte grunnstillinger og at det ikke eksisterer noen grense oppad for lønnens størrelse. I Spekter-helse er det avtalt minstelønnsnivåer for grunnstillingene sykepleier og spesialsykepleier/jordmor ved henholdsvis,, og års ansiennitet. De nye minstelønnsatsene gjelder fra. mai. Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene. NSF lokalt i det enkelte helseforetak kan ha inngått avtale om minstelønnsplassering for ledere eller bedre sikringsbestemmelser. KS-OMRÅDET (alle kommuner med unntak av Oslo kommune) Tariffområdet KS omfatter nå arbeidstakere som har sitt ansettelsesforhold i kommunene og fylkeskommunene. De aller fleste av våre medlemmer er ansatt i kommunehelsetjenesten. Stillingene har sentralt kun fastsatt minimumsavlønninger. Dette innebærer at partene sentralt kun avtaler en garantert minstelønn for enkelte hovedstillinger. Det eksisterer ingen øvre grense for lønnens størrelse. I KS er det fra. mai avtalt nye minstelønnssatser for nedenstående hovedstillinger : St. kode Sykepleier St. kode Spesialsykepleier St. kode Helsesøster

4 Stillingskode Klinisk spesialist i sykepleie lønnes minimum tilsvarende stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning (Spesialsykepleier) Til hver hovedstilling er det knyttet en rekke rapporteringsbenevnelser som er garantert samme minstelønn som hovedstillingen. Eksempler på rapporteringsbenevnelser til Sykepleier er: Hjemmesykepleier, Bedriftssykepleier, m.fl. Til hver stillingskode kan det også opprettes avansementstillinger, såkalte «romertall I», stillinger. Disse skal lønnes høyere enn grunnstillingen. Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene, men lønn for avdelingssykepleier og andre lederstillinger i hovedtariffavtalens (HTA) kapittel avtales i den enkelte kommune. Det er dog inntatt en bestemmelse i HTA kap B, pkt.. som sier at: «Ledere som er tildelt vesentlige lederfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold». OSLO KOMMUNE I forbindelse med tariffoppgjøret per.. ble lønnstabellen endret ved at hvert lønnstrinn fikk økt verdi. Lønnsrammene er uendret. Lønnstabellen er fortsatt en nettolønnstabell, hvor pensjonspremie og avgift til OU-midler ( kroner per år) allerede er fratrukket. For å kunne sammenligne Oslo kommunes lønnssatser med andre tariffområder, må man oppjustere for pensjonstrekket på % ved å dividere lønnen i Oslo med og multiplisere med. I andre tariffområder gjøres dette først på lønnsslippen. Avtale om stabiliseringstillegg for sykepleierspesifikke stillingskoder gir i tillegg til lønnsramme/lønnstrinnsplasseringen kr,- (bydeler og andre) etter års ansiennitet i Oslo kommune. Tillegget øker til kr.,- etter års ansien nitet i Oslo kommune. Sykepleierspesifikke lederstillinger får kr,- etter års ansiennitet i Oslo kommune. Grunnplasseringer: stillingskode Sykepleier er innplassert i lønnsramme. Hvis du har fire års lønnsansiennitet, skal du minst ha lønnstrinn. Ved å gå inn på lønnstabellen ser du at dette tilsvarer kr. per år. Har du fire års ansien- nitet i Oslo kommune får du i tillegg kr.,- per år jfr. avtale om stabiliseringstillegg. Grunnplassering for stillingskodene Spesialutdannet sykepleier, Helsesøster og Jordmor er i lønnsramme. Hvis du har års lønnsansiennitet, skal du minst ha lønnstrinn som i lønnstabellen tilsvarer kr per år. Husk at spesialsykepleiere i psykiatri og geriatri avlønnes et lønnsrammealternativ høyere enn de øvrige spesialsykepleierne. Har du års ansiennitet i Oslo kommune får du kr.,- per år i tillegg jfr. avtale om stabiliseringstillegg. Ved godkjenning som klinisk spesialist skal sykepleiere i stillingskode sykepleier, spesialutdannet sykepleier, helsesøster og jordmor minst ha to lønnsrammealternativer mer enn han/hun hadde før godkjenningen, se overenskomsten del C- Særbestemmelser mellom Oslo kommune og NSF. STATEN Lønnsrammene i staten er ikke endret. Hovedlønnstabellen ble endret med virkning fra. mai. Tilleggene ble gitt som et stigende kronebeløp, ltr. kr til og med ltr. kr. Fra ltr. ble det gitt et prosenttillegg på, prosent. Ny detaljert hovedlønnstabell for arbeidstakere i staten, jfr punkt.. Lønnsrammene for noen av stillingene i staten finner en under pkt.. staten.

5 INNHOLD. SPEKTER HELSE Lønnsplassering for sykepleier i Spekter Helse Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor i Spekter Helse KS-OMRÅDET Lønnsplassering for sykepleier i KS Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor/helsesøster i KS..... Lønnsplassering for stillinger med krav om mastergrad Lønnsplassering for ledere i KS Lønnsplassering for noen stillinger i skoleverket i KS Hjelpetabell for beregning av lønn (utdrag) OSLO KOMMUNE Lønnsplassering for sykepleier i Oslo Kommune Lønnsplassering for ledere og andre direkte plasserte sykepleier stillinger i Oslo Kommune Lønnsinnplassering for alle stillingskoder Lønnsplassering for undervisningsstillinger i Oslo Kommune... Lønnstabell for arbeidstakere i Oslo Kommune STATEN Lønnsplassering for sykepleiere i staten Lønnsplassering for leder stillinger i staten Lønnsplassering for andre stillinger i staten Høgskoler i staten Staten Universiteter Lønnstabell for arbeidstakere i staten

6 . SPEKTER HELSE I Overenskomsten mellom Spekter og NSF for tariffperioden. mai -. april finnes ikke en tradisjonell lønnstabell, verken i kapittel IV eller som vedlegg. Under tariffområdet KS pkt. finnes eksempel på en hjelpetabell, som kan benyttes også i tariffområdet Spekter Helse.. Lønnsplassering for sykepleier i Spekter - Helse Sykepleier MINSTELØNN PR... Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år. Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor i Spekter Spesialsykepleier/ Jordmor MINSTELØNN PR... Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år. Lønnsplassering for ledere i Spekter Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene. MINSTELØNN PR... Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år. Lønnsplassering for ledere i KS Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene. Lønn for avdelingssykepleier og andre lederstillinger i HTA kap fastsettes i den enkelte kommune. Det er dog inntatt en sikringsbestemmelse i HTA kap pkt.b som sikrer at ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold.. Lønnsplassering for noen stillinger i skoleverket i KS Lærer MINSTELØNN PR.... KS-OMRÅDET. Lønnsplassering for sykepleier i KS Sykepleier Sykepleier I, Bedriftssykepleier, Klin.spes. i sykepleie, Fagutviklings sykepleier, Hjemmesykepleier, Hygienesykepleier Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år Adjunkt MINSTELØNN PR... Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år Adjunkt med tilleggsutdanning MINSTELØNN PR... Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år. Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor/helsesøster i KS Spesialsykepleier/ Helsesøster. (Jordmor *) Spesialsykepleier I, Fagutviklingsykepleier, Geriatrisksykepleier, Onko logisk sykepleier, Psykiatrisksykepleier, Helsesøster I *) Stillingskoden for Jordmor er fra. mai overført til HTA kap. uten sentral minstelønn. De som var tilsatt i st.kode Jordmor pr, kan etter eget ønske fortsatt være i HTA kap. og følge minstelønn for spesialsykepleier. MINSTELØNN PR... Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år Lektor MINSTELØNN PR... Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år Lektor med tilleggsutdanning MINSTELØNN PR... MINSTELØNN PR.,. Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE. Lønnsplassering for stillinger med krav om mastergrad Stillinger med krav om mastergrad Ans.fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år Ans. fra år LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

7 . Hjelpetabell for beregning av lønn (utdrag) I tariffområdet KS pkt. finnes eksempel på en hjelpetabell, som kan benyttes også i tariffområdet Brutto Brutto grunn grunnlønn lønn Timelønn Timelønn Timelønn pr år pr mnd.t/u.t/u.t/u Overtidsgodtgjøring % %,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE (. forts) Brutto Brutto grunn grunnlønn lønn Timelønn Timelønn Timelønn pr år pr mnd.t/u.t/u.t/u Overtidsgodtgjøring % %,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

8 (. forts) Brutto Brutto grunn grunnlønn lønn Timelønn Timelønn Timelønn pr år pr mnd.t/u.t/u.t/u Overtidsgodtgjøring % %,% (. forts) Brutto Brutto grunn grunnlønn lønn Timelønn Timelønn Timelønn pr år pr mnd.t/u.t/u.t/u Overtidsgodtgjøring % %,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

9 (. forts) Brutto Brutto grunn grunnlønn lønn Timelønn Timelønn Timelønn pr år pr mnd.t/u.t/u.t/u Overtidsgodtgjøring % %,% (. forts) Brutto Brutto grunn grunnlønn lønn Timelønn Timelønn Timelønn pr år pr mnd.t/u.t/u.t/u Overtidsgodtgjøring % %,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

10 (. forts) Brutto Brutto grunn grunnlønn lønn Timelønn Timelønn Timelønn pr år pr mnd.t/u.t/u.t/u Overtidsgodtgjøring % %,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Stk. Spesialutdannet sykepleier Stk. Helsesøster Stk. Jordmor LØNNSRAMME Innen geriatri og psykiatri avlønnes lønnsrammealternativ i tillegg.,,,,,,,,,,,,,, Ans,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. OSLO KOMMUNE. Lønnsplassering for sykepleier i Oslo Kommune Stk. Sykepleier LØNNSRAMME Ans LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

11 . Lønnsplassering for ledere og andre direkte plasserte syke pleier stillinger i Oslo Kommune Stk. Assisterende avdelingssykepleier LØNNSRAMME Ans Stk. Ledende spesialsykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Stk. Opplæringssykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Stk. Overhelsesøster Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Stk. Oversykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Stk. Sykepleierkonsulent Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Stk. Sjefsykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Lønnsinnplassering for alle stillingskoder Stk. Assisterende oversykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Stk. Avdelingsjordmor Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Stk. Avdelingssykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Stk. Avdelingshelsesøster Minstelønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn Topplønn lønnsrammealternativ, lønnstrinn LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

12 Adjunkt med opprykk. Lønnsplassering for undervisningsstillinger i Oslo Kommune Lærer, morsmålslærer LØNNSRAMME LØNNSRAMME Ans Adjunkt Ans Lektor LØNNSRAMME LØNNSRAMME Ans LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE Ans LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

13 . STATEN Lektor med opprykk LØNNSRAMME Ans. Lønnstabell for arbeidstakere i Oslo kommune per.. Eks. OU-fond (kr ) Ltr Kroner Ltr Kroner Ltr Kroner Ltr Kroner LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE. Lønnsplassering for sykepleiere i staten Sykepleier Lønnsram nr. me alt. - Lønnsansiennitet: - Lønnstrinn Spesialutdannet sykepleier Lønnsram nr. me alt. Lønnsansiennitet: Lønnstrinn. Lønnsplassering for leder stillinger i staten Avdelingssykepleier St.kode Stillingsbetegnelse Avdelingssykepleier Direkte plassert stilling Stillingsbetegnelse Oversykepleier Direkte plassert stilling Stillingsbetegnelse Fylkessykepleier Direkte plassert stilling Oversykepleier St.kode Fylkessykepleier St.kode LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

14 . Lønnsplassering for andre stillinger i staten Bedriftssykepleier. Staten Universiteter Førsteamanuensis og Førstekolelektor St.kode Stillingsbetegnelse Direkte plassert stilling Bedriftssykepleier. Høgskoler i staten Høgskolelærer/øvningslærer Lønns ramme nr. alt. Lønnsansiennitet: Lønnstrinn Lønns ramme nr. alt. Lønnsansiennitet: Lønnstrinn Høgskolelektor Lønns ramme nr. alt. LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE Lønnsansiennitet: Lønnstrinn LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

15 . Lønnstabell for arbeidstakere i staten fra.. Lønns trinn - Brutto lønn pr. år Brutto lønn pr. mnd.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE Pens jons Netto lønn inn skudd pr. mnd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Over tids godt gjørelse pr. mnd %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % natt tids kompen sasjon,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Brutto Brutto Lønns - lønn pr. lønn pr. Pens jons Netto lønn trinn år mnd. inn skudd pr. mnd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Over tids godt gjørelse pr. mnd %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % natt tids kompen sasjon,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bruttolønn inklusiv avgift på kr, pr år til OU-midler Bruttolønn eksklusiv avgift på kr, pr år til OU-midler Folketrygdens grunnbeløp pr.. er regulert til kr Jf fellesbestemmelsens nr Jf fellesbestemmelsens nr LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE

16

17 Tollbugt. Postboks Sentrum, Oslo Tlf Faks Concorde Design. Utgitt juni. Opplag NORSK SYKEPLEIERFORBUND