Tall og fakta om sykepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tall og fakta om sykepleiere"

Transkript

1 Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresse Tall og fakta om sykepleiere Statistikk 213 Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner

2 INNHOLD Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 1 5. Aldersfordeling Arbeidstid Utdanning av sykepleiere ved høgskole og universitet Sykefravær Lønn minsteavlønning Lønn gjennomsnittslønn Lønn likelønn Pensjon 34 Statistikk 213 3

3 Utvikling i medlemstall TALL PR. 1. JANUAR 213 Kilde: NSFs medlemsregister YRKESAKTIVE 1. MEDLEMSTALL I NSF OG UNIO STUDENTER TOTALT ,7 % 6, % 3,5 % ,8 % 25,5 % 24,9 % Antall medlemmer i de fem største tariffområdene TALL PR. 1. JANUAR 213 Kilde: NSFs medlemsregister Antall medlemmer TALL PR. 1. JANUAR 213 Kilde: NSFs medlemsregister YRKESAKTIVE STUDENTER PENSJONISTER ANDRE IKKE YRKESAKTIVE TOTALT Antall Andel av total 75,5 % 11,9 % 7, % 5,7 % 1, % SPEKTER - HELSE KS STAT OSLO KOMMUNE VIRKE ANDRE OMR. TOTALT Y RKESAKTIVE TOTALT Antall Endring ,6 % 5, % 4,3 % 6, % 1,8 % 6,9 % 2,7 % 3,5 % Oslo kommune 3% Virke Stat 2% Spekter Helse 51 % KS 4 % Totalt Yrkesaktive Studenter Pensjonister Andre ikke yrkesaktive Ekskl. Lovisenberg Statistikk Statistikk 213 5

4 Medlemmer i Unio-organisasjonene TALL PR. 1. JANUAR 213 Kilde: Unio YRKESAKTIVE MEDLEMMER MEDLEMSORGANISASJON TOTALT ENDRING SISTE ÅR Utdanningsforbundet ,1 % MEDLEMSORGANISASJON PBLA KA SPEKTER LOVISENBERG SPEKTER ØVRIGE ØVRIGE OMR. 74 % Utdanningsforbundet ANDEL AV UNIOS MEDL. KVINNE ANDEL 49 % PRIVAT Norsk forbund ,6 % 31 % 92 % Norsk forbund Politiets Fellesforbund ,9 % 4 % 38 % Politiets Fellesforbund 139 Forskerforbundet , % 6 % 51 % Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Det norske maskinistforbund 3 37 Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet Norsk Radiografforbund Presteforeningen Det norske Diakonforbund Skatterevisorenes Forening Norsk Fysioterapeutforbund ,4 % 3 % 77 % Det norske maskinistforbund % Norsk Ergoterapeutforbund ,3 % 1 % 92 % Akademikerforbundet ,1 % 1 % 64 % Norsk Radiografforbund % 75 % Presteforeningen ,3 % 1 % 23 % Det norske Diakonforbund 486-2,8 % % 6 % Skatterevisorenes Forening 553 1,5 % % 49 % SUM ,8 % 1 % 75 % SUM YRKESAKTIVE MEDLEMMER MEDLEMSORGANISASJON Utdanningsforbundet Norsk forbund Politiets Fellesforbund Forskerforbundet YRKESAKTIVE MEDLEMMER KS SPEKTERHELSE STAT OSLO KOMMUNE VIRKE NHO IKKE YRKESAKTIVE SELVST. NÆRINGSDRIVENDE YRKESAKTIVE U/ANS. FORHOLD SUM YRKESAKTIVE STUDE N TER ANDRE Utdanningsforbundet Norsk forbund Politiets Fellesforbund MEDLEMSORGANISASJON Norsk Fysioterapeutforbund Forskerforbundet Det norske maskinistforbund Norsk Fysioterapeutforbund Det norske maskinistforbund Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet Norsk Radiografforbund Presteforeningen Det norske Diakonforbund Skatterevisorenes Forening SUM Akademikerforbundet Norsk Radiografforbund Presteforeningen Det norske Diakonforbund Skatterevisorenes Forening SUM Tall ikke tilgjengelig Ekskl. Lovisenberg Tall ikke tilgjengelig Statistikk Statistikk 213 7

5 2. NÆRINGSTILHØRIGHET 3. ARBEIDSSTYRKESTATUS TALL PR. 4. KVARTAL 212 TALL PR. 4. KVARTAL 212 e, helsesøstre og jordmødre (15 74 år). e, helsesøstre og jordmødre (15 74 år). Kilde: SSB Helse- og sosialpersonell, 12. juni 213; tab Kilde: SSB Helse- og sosialpersonell, 12. juni 213; tab. 913 ANTALL PERSONER ANDEL Helse- og sosialtjenester % I offentlig administrasjon % I undervisning % Utleie av arbeidskraft % I andre næringer enn nevnt ovenfor % Sum sysselsatte % Sum sysselsatte og ikke-sysselsatte SYSSELSATTE og jordmor Sum I ALT STAKERE SELVSTENDIG NÆRINGS DRIVENDE ARBEIDS LEDIGE UTENFOR ARBEIDS STYRKEN Sysselsatte omfatter også de med midlertidig fravær grunnet sykdom, lønnet permisjon o.l. Utenfor arbeidsstyrken NB: TALL PR. 4. KVARTAL 211 nye tall ikke tilgjengelig da heftet gikk i trykken e, helsesøstre og jordmødre (15 85 år). Kilde: SSB Helse- og sosialpersonell, 9. oktober 212; tab % og jordmor I ALT ALDERS PENSJON, INKL. AFP ARBEIDS AVKLARING, UFØREPENSJON, GJENLEVENDEPENSJON UNDER U T DANNING KONTANTSTØTTE UOPPGITT Sum Informasjon om AFP er bare komplett for privat sektor og Spekter. Helse- og sosial tjenester 3% 1% 6% Offentlig admini strasjon Undervisning Utleie av arbeidskraft Andre Statistikk Statistikk 213 9

6 4. INNVANDREDE OG IKKE-BOSATTE 5. ALDERSFORDELING TALL PR. 4. KVARTAL 212 TALL PR. 4. KVARTAL 212 Innvandrede og ikke-bosatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre (15-74 år) sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. e, helsesøstre og jordmødre etter næring (hovedarbeidsforhold) Kilde: Spesialbestilling fra SSB Kilde: SSB Helse- og sosialpersonell, 12. juni 213; tab. 6 ANDEL INNENFOR HVERT ALDERSSPENN ANDEL ANDEL ANT. I ALT < 25 ÅR 25 ÅR 3 39 ÅR 4 49 ÅR 5 59 ÅR 6 65 ÅR > 65 ÅR GJ.SNITTLIG ALDER % 1% 27% 28% 23% 7% 2% 43 ANTALL ENDRING Danmark 55 6,2 % 6% 6%,6 %,6 % Finland 553-1,6 % 6% 6%,7 %,6 % Jordmødre 544 % 1% 3% 38% 1 5% 51 Sverige ,8 % 2 2 2,5 % 2,6 % e % 27% 22% 6% 2% 43 Tyskland 62 1,1 % 7% 7%,7 %,7 % Helsesøstre 3 27 % % 19% 31% 3 13% 2% 49 Spesia list helse tjenesten % 26% 25% 7% 1% 43 Øvrige EU-/EØS-land, USA, Canada, Australia, New Zealand Europa utenom EU og EØS ,3 % 19% 19% 2, % 2,1 % , % 8% 8%,8 %,9 % Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania ekskl. Australia og New Zealand ,3 % 3% 31% 3,1 % 3,3 % Totalt ,2 % 1% 1% 1,4 % 1,8 % Andel av innvandrede og ikke-bosatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre sysselsatt i helse- og sosialtjenester. Andel av alle sykepleiere, helsesøstre og jordmødre sysselsatt i helse- og sosialtjenester. SSBs definisjon på «innvandrer»: «Personer som er født i utlandet av to uten landsk fødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge» Kommune (helse/sosial) Jordmødre % 2 28% 31% 3% 47 e % 25% 2 7% 1% 43 Helsesøstre 459 % 1% 15% 27% 37% 15% 5% >65 år år år år år år 1 <25 år 5 Statistikk Kommune (helse/sosial) Spesialist helsetjenesten Statistikk

7 «Heltid» og «deltid» KOMMUNE (HELSE/SOSIAL) SPESIALISTHELSETJENESTEN «HELTID» «DELTID» «HELTID» «DELTID» 35,5 T/UKE ELLER MER MINDRE ENN 35,5 T/UKE 35,5 T/UKE ELLER MER MINDRE ENN 35,5 T/UKE 22 43,6 % 56,4 % 51,6 % 48,4 % 23 43,2 % 56,8 % 52,4 % 47,6 % Avtalt ukentlig arbeidstid 24 42,2 % 57,8 % 51,8 % 48,2 % e, helsesøstre og jordmødre etter næring (hovedarbeidsforhold) ,4 % 58,6 % 49,9 % 5,1 % Kilde: Spesialbestilling fra SSB 26 42,3 % 57,7 % 49,2 % 5,8 % 27 42,8 % 57,2 % 48,1 % 51,9 % 28 44,2 % 55,8 % 48,6 % 51,4 % 44,3 % 55,7 % 48,8 % 51,2 % ,3 % 48,2 % 51,8 % ,6 % 56,4 % 48,9 % 51,1 % ,2 % 55,8 % 49,7 % 5,3 % 6. ARBEIDSTID ÅR Det er ikke skilt mellom de som har redusert arbeidstid pga. turnusarbeid og de som har ordinær 37,5 timers uke. Noen av de som blir registrert som deltid skulle dermed har blitt registrert som heltid og omvendt. Avtalt arbeidstid TALL PR. 4. KVARTAL 212 Kommune (helse/sosial) Brudd i tidsserien f.o.m. 28, da uttrekket under «Spesialisthelsetjenesten» omfatter noen flere stillinger (i 28 ca. 9). Den største forskjellen er at ansatte ved selve RHF-ene (regionale helseforetak) er inkludert og dette førte til at andelen heltidsansatte i 28 økte med,4 prosentenheter. «HELTID» «DELTID» ANTALL I ALT 35,5 T/UKE ELLER MER MINDRE ENN 35,5 T/UKE 1-14 TIMER TIMER «DELTID» 2- TIMER 3-35 TIMER % 5% 1% 26% 15% Jordmødre % 68% 8% 21% 22% 18% e % 55% 5% 9% 27% 1 Helsesøstre % 57% 1% 17% 27% Spesialisthelsetjenesten % 5% 5% 7% 25% 13% Jordmødre % 65% 7% 35% e % 5% 7% 25% 13% % 51% 5% 1% 26% 1% % 53% 5% 8% 26% 1 Helsesøstre Totalt Antall stillinger og årsverk Tallene gjelder de faktiske stillingskodene og må ikke sammenliknes med de foregående tallene for arbeidstid, som viste tall etter utdanning. Det er heller ikke fullt sam svar mellom tariffområdene som tabellene under gjelder, og SSBs næringsinndeling som de foregående tallene gjaldt. Spekter Helse TALL PR. 1. NOVEMBER 212 Kilde: Spekter-rapport STILLINGER ÅRSVERK Spesial sykepleier Sum/snitt Statistikk ANDEL DELTIDSSTILLINGER GJ.SNITTLIG STILLINGSSTR. GJ.SNITT STILLINGSSTR. DELTIDSSTILLINGER % 7% 58% % 8% 62% 57% % 66% % 7 Statistikk

8 Kommunal sektor TALL PR. 1. DESEMBER 212 Kilde: KS Lønns- og personalstatistikk 212, tab. 7 og 8 STILLINGER PERSONER ÅRSVERK ANDEL DELTIDSSTILLINGER % % % 7. UTDANNING AV SYKEPLEIERE VED HØGSKOLE OG UNIVERSITET % Antall studenter som er tatt opp til sykepleierutdanningen og antall ferdige kandidater % Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) (utført av Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste [NSD] på vegne av Kunnskapsdepartementet) Sum/snitt (stillingene over) GJ.SNITTLIG STILLINGSSTR. GJ.SNITTLIG SYSSELSETTING PR. PERSON DELTIDS STILLINGER 71% 76% % 82% % 79% % 68% 431 Sum/snitt (stillingene over) 72% 77% Inklusiv Oslo kommune ANTALL TATT OPP TIL STUDIET ÅRSTALL TOTALT ANDEL MENN ANTALL FERDIGE KANDIDATER TOTALT ANDEL MENN TOTALT ANDEL MENN 213 Ikke tilgjengelig ennå Ikke tilgjengelig ennå % % 3 4 9% % % 4 8 1% % % % % % % % Doktorgrader er ikke med i tallene. Sum høst og vår Høst, bortsett fra 213 (vår) Statistikk ANTALL REGISTRERTE STUDENTER Statistikk

9 Sykefravær etter kjønn Kilde: SSBs sykefraværsstatistikk og spesialbestilling fra NSF til SSB 1 % 9% 8% 7% 6% 5% 3% 2% 1% % 8. SYKEFRAVÆR Legemeldt sykefravær TALL PR. 4. KVARTAL 212 Legemeldte sykefraværsdager i prosent av avtalte dagsverk. e, helsesøstre og jordmødre 4. kvartal det enkelte år. Kilde: SSB: tab. 795 og spesialbestilling fra SSB ,3 % 6,4 % 7,3 % 7,5 % 7,3 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 6,9 % 7,3 % Primærhelsetj. 1 % 1,5 % 7,8 % Alle sykepleiere 8,6 % 9,2 % 7, % 9,2 % 8,8 % 9, % 9, % 9,3 % 8,9 % 8,3 % 8,5 % 8,1 % 8,1 % 8, % 8,3 % 8,3 % 8,1 % 7,6 % 7,9 % 5,8 % 5,8 % 5,9 % 6, % 6,4 % 6, % 5,4 % 5,6 % 7,4 % 5,5 % 8,7 % 8,2 % 7,3 % 5,8 % 5,2 % 4,2 % 5,5 % Mannlige sykepleiere Menn i befolkningen Kvinnelige sykepleiere Kvinner i befolkningen Spesialisthelsetj. 7,6 % Alle arbeidstakere 7,1 % 8,9 % Legemeldt sykefravær blant Unios medlemsgrupper TALL PR. 4. KVARTAL 212 Legemeldte sykefraværsdager i prosent av avtalte dagsverk. Kilde: Unio (SSB-bestilling) 12 % 1 % POLITI FYSIO TERAPEUTER ERGO T ERAPEUTER SYKE PLEIERE SKOLELEDERE UNDERVISNINGSPERSONELL I alt 3,6 % 4,6 % 6,4 % 7,8 % 5,9 % 7, % 6% Menn 2,9 % 2,9 % 4,9 % 5,1 % 3,9 % 4,7 % Kvinner 5,5 % 5,1 % 6,6 % 8,1 % 6,8 % 8,1 % 8% 2% % Spesialisthelsetjenesten Primærhelsetjenesten Alle sykepleiere Alle arbeidstakere FØRSKOLELÆRERE PRESTER FORSKERE GJ.SNITT UNIOS GRUPPER ALLE ARBEIDS TAKERE I alt 8,5 % 4,7 % 2,8 % 6,5 5,6 Menn 5,1 % 3,5 % 1,5 % 3,7 4,2 Kvinner 8,1 % 8,1 % 4,7 % 7,5 7,3 Den relativt markante nedgangen fra antas å delvis skyldes IA-avtalen, som dreier sykefraværet over fra legemeldt til egenmeldt. Avvikende tall for sykepleier i fht. forrige tabell skyldes forskjellig uttrekk (hhv. sektor og næring). Statistikk Statistikk

10 Oslo kommune TALL PR. 1. MAI 213 Laveste mulige regulativlønn Oslo kommune har et tilnærmet normallønnssystem. I et normallønnssystem er alle lønnssatser fra bunn til topp for samtlige stillinger fastsatt i tariffavtale/overenskomst etter ansiennitet. Et normallønnssystem innholder sentralt fastsatte lønnsrammer, lønnsspenn og sentralt fastsatt lønnstabell. For å sammenligne Oslo kommunes lønnssatser med andre tariffområder, må man oppjustere for pensjonstrekket på 2 prosent ved å dividere lønnen i Oslo med 98 og multiplisere med 1. I de øvrige tariffområdene gjøres dette trekket først ved lønnsutbetaling. 9. MINSTEAVING Spekter-Helse TALL PR. 1. MAI 213 Sentralt fastsatte minstelønner. Stillingskode 58. Lønnsrammer S ANSIENNITET Et minste lønnssystem er et lønnssystem hvor tariff avtalen kun angir minimumssatser. Slike minimumssatser kan være for den enkelte stilling eller samlet for flere grupper av stillinger. Det er ikke noe lønnstak i slike systemer. Det kan fastsettes høyere minstelønnssatser, og satser for andre stillinger, lokalt. Kroner S ANSIENNITET Kroner ÅR 4 ÅR 8 ÅR 1 ÅR /jordmor S ANSIENNITET KS TALL PR. 1. MAI 213 Kroner ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR ÅR ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 1 ÅR ÅR 13 ÅR 14 ÅR 15 ÅR 16 ÅR Sentralt fastsatte minstelønner. KRAV TIL UTDANNING ÅR 4 ÅR 8 ÅR 1 ÅR 16 ÅR Uten særskilt krav til utdanning Fagarbeiderutd./tilsvarende Høgskoleutdanning Høgskoleutd. og ytterligere spesialutd Mastergrad Lærer Adjunkt Adjunkt m/till Lektor Lektor m/till Stabiliseringstillegg på kroner 11,- kommer i tillegg etter 4 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. Stabiliseringstillegget øker til kroner 15,- etter 12 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. Arbeidstakere med 2 års ansiennitet eller mer skal ikke ha lavere grunnlønn enn 35 7 i 1 % stilling. Statistikk Statistikk

11 Staten // Stillingskode 59/6/61. Lønnsrammer S ANSIENNITET Kroner TALL PR. 1. MAI 213 Laveste mulige regulativlønn ÅR 2 ÅR 4 ÅR 9 ÅR 1 ÅR 12 ÅR 15 ÅR 16 ÅR Staten har et tilnærmet normallønnssystem. I et normallønnssystem er alle lønnssatser fra bunn til topp for samtlige stillinger fastsatt i tariffavtale/overenskomst etter ansiennitet. Et normallønnssystem innholder sentralt fastsatte lønnsrammer, lønnsspenn og sentralt fastsatt lønnstabell. Som i et minstelønnssystem kan man likevel ha ulik lønn i samme stilling med samme ansiennitet, men de ulike alternativene er fastsatt på forhånd. e i psykiatri og geriatri avlønnes ett lønnsrammealternativ høyere enn øvrige spesialsykepleiere Stabiliseringstillegg på kroner 11,- kommer i tillegg etter 4 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. Stabiliseringstillegget øker til kroner 15,- etter 12 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. HELSE Assisterende avdelingssykepleier Stillingskode 136. Lønnsrammer ūū SANSIENNITET ÅR 2 ÅR 4 ÅR 8 ÅR 12 ÅR 15 ÅR 16 ÅR Kroner Stillingskode 87. Lønnsramme 15 S ANSIEN N ITET ÅR Lønns trinn Regula tivlønn 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 9 ÅR 1 ÅR 11 ÅR 14 ÅR 16 ÅR Ledere i sykepleierspesifikke stillingskoder får kroner 7,- i tillegg etter 12 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. Stillinger i lønnsspenn/direkte innplasserte stillinger (uten automatisk ansiennitetsopprykk) STILLINGSKODE OG BENEVNELSE LAVESTE STRINN KRONER HØYESTE STRINN ūū stillingskode 81. lønnsramme 18 KRONER SANSIENNITET Ass. oversykepleier Avdelingsjordmor ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 14 ÅR 16 ÅR 24 ÅR Regulativlønn Avdelingssykepleier Avdelingshelsesøster Ledende spes.sykepl Opplæringssykepleier Overhelsesøster Oversykepleier Regulativlønn konsulent Sjefssykepleier Ledere i sykepleierspesifikke stillingskoder får kroner 7,- i tillegg etter 12 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. ÅR ūū Avdelingssykepleier: Stillingskode 816. Spenn MINSTE REGULATIV ūū Oversykepleier Stillingskode 82. Spenn MINSTE REGULATIV Regulativlønn Statistikk HØYESTE REGULATIV HØYESTE REGULATIV Statistikk

12 HØYSKOLE/UNIVERSITET ūū Høyskolelærer Stillingskode 17. Lønnsramme 23 SANSIENNITET ÅR 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 8 ÅR ÅR 1 ÅR 16 ÅR 2 ÅR 24 ÅR 28 ÅR Regulativlønn SANSIENNITET Regulativlønn Stillingskode 18. lønnsramme 25 S ANSIENNITET ÅR 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 9 ÅR 1 ÅR 12 ÅR 14 ÅR 16 ÅR Regulativlønn ūū Førsteamanuensis og førstelektor Stillingskode 111 og stillingskode begge lønnsramme 24 S ANSIENNITET Regulativlønn Spekter-Helse TALL PR. 1. NOVEMBER 212 Kilde: Spekters statistikkrapporter og beregningsfil fra Spekter (gjelder ledere) Avtalt lønn er grunnlønn og faste tillegg, men ikke ubekvemstillegg. Månedsfortjeneste er avtalt lønn og ubekvemstillegg, men ikke overtid. Vekst fra samme dato året før. ūū Høyskolelektor 1. GJENNOMSNITTS ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 9 ÅR 11 ÅR ÅRSVERK AVTALT AVTALT FORTJ ,1% ,9% ,8% ,5% ,2% ,2% Avdelingssykepleier Leder sykepleierpers Gjelder kun NSFs medlemmer. Endring av lønnsbegrep og stor endring i antall årsverk gjør det usikkert å operere med tall for lederes lønnsvekst. Grunnlønn (inkluderer enkelte tillegg, men færre enn avtalt lønn). Avtalt lønn historikk Avtalt lønn er grunnlønn og faste tillegg, men ikke ubekvemstillegg AVTALT AVTALT AVTALT ,4 % ,4 % ,3 % ,3 % ,3 % ,1 % AVTALT AVTALT AVTALT ,5 % ,2 % ,2 % ,8 % , % ,5 % ,5 % ,6 % Statistikk Statistikk

13 Månedsfortjeneste12 - historikk Grunnlønn historikk Månedsfortjeneste er avtalt lønn og ubekvemstillegg, men ikke overtid Grunnlønn er lønn inklusive enkelte tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg) ,4 % ,8 % ,1 % , % ,8 % ,7 % ,3 % ,9 % ,9 % ,1 % ,5 % ,4 % , % ,4 % , % ,4 % ,5 % ,6 % ,4 % ,6 % ,5 % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) , % ,4 % Leder i kap. 4 (kode 7451) ,2 % ,5 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,6 % ,4 % HELSE ÅRSVERK FORTJ ,5 % ,9 % ,8 % ,4 % ,6 % ,6 % ,5 % ,9 % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) ,5 % ,9 % Leder i kap. 4 (kode 7451) ,6 % ,4 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,2 % ,3 % ,2 % , % ,1 % ,8 % , % ,1 % ,1 % ,1 % ,4 % ,8 % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) ,5 % ,7 % ,5 % Leder i kap. 4 (kode 7451) ,8 % ,3 % ,5 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,2 % ,5 % ,4 % Feil i statistikken pr er årsaken til at enkelte tall mangler. Tallene for ledere gjelder kun de med sykepleierutdanning i kommunens helse- og sosialtjenester. Tallene for ledere gjelder kun de med sykepleierutdanning i kommunens helse- og sosialtjenester. Henvisningen til kapittel (kap.) for lederne refererer til hovedtariffavtalens inndeling. Statistikk Grunnlønn er lønn inklusive enkelte tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg). Månedsfortjeneste er avtalt lønn og ubekvemstillegg, men ikke overtid. Vekst fra samme dato året før KS TALL PR. 1. DESEMBER 212 Kilde: TBSK-rapportene; tab a og KS PAI-statistikk; tab. 2a 28 Statistikk

14 Månedsfortjeneste historikk SKOLEVERKET Kilde: TBSK-rapportene; tab a og KS PAI-statistikk; tab. 2a Månedsfortjeneste er grunnlønn og faste og variable tillegg (men ikke overtid) Lærer ,6 % ,9 % ,9 % ,7 % ,5 % ,8 % ,6 % 5,2 % ,7 % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) ,8 % ,8 % Leder i kap. 4 (kode 7451) ,2 % ,3 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,4 % ,5 % 21 ÅRSVERK FORTJ , % ,3 % Adjunkt ,1 % ,4 % Adjunkt m/till , % ,3 % Lektor ,2 % ,3 % Lektor m/till ,1 % ,5 % Avd.leder i kap. 4 (kode 7954) ,2 % ,6 % ,5 % ,4 % Rektor i kap. 3 (kode 9951) Tallene for avdelingsleder og rektor gjelder kun de med lærer- eller adjunktutdanning i skole/undervisning. Det er færre enn 4 årsverk rektorer i kap. 4 (stillingskode 7951) med lærer-/adjunktutdanning og de er derfor utelatt i kildematerialet. Avd.leder er en forkortelse for «Avdelingsleder/Undervisningsinspektør/Fagleder». Henvisningen til kapittel (kap.) refererer til hovedtariffavtalens inndeling. Grunnlønn historikk 211 Grunnlønn er lønn inklusive noen faste tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg) ,3 % ,6 % ,8 % ,2 % ,1 % ,4 % ,3 % ,1 % , % ,3 % Lærer ,6 % ,4 % 2,5 % Adjunkt ,7 % ,4 % 3,6 % Adjunkt m/till ,2 % ,7 % ,8 % , % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) ,9 % ,9 % ,4 % Lektor Leder i kap. 4 (kode 7451) Lektor m/till ,8 % ,4 % ,3 % ,2 % Avd.leder i kap. 4 (kode7954) ,7 % 468 6,3 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,1 % ,4 % ,3 % Rektor i kap. 4 (kode7951) ,4 % ,4 % Rektor i kap. 3 (kode9951) ,5 % Lærer ,1 % , % ,9 % Adjunkt ,1 % ,9 % ,9 % Feil i statistikken pr er årsaken til at enkelte tall mangler. Tallene for ledere gjelder kun de med sykepleierutdanning i kommunens helse- og sosialtjenester Adjunkt m/till , % ,2 % ,1 % Lektor ,9 % ,3 % ,5 % Lektor m/till ,9 % ,7 % ,8 % Avd.leder kap. 4 (kode7954) ,5 % , % ,4 % Rektor i kap. 4 (kode7951) ,6 % ,6 % ,4 % Rektor i kap. 3 (kode9951) ,3 % ,4 % ,3 % Tallene for avdelingsleder og rektor gjelder kun de med lærer- eller adjunktutdanning i skole/undervisning. Statistikk Statistikk

15 Oslo kommune Månedsfortjeneste historikk Månedsfortjeneste er grunnlønn og faste og variable tillegg (men ikke overtid) Lærer Adjunkt Adjunkt m/till. 28 3,3 % ,4 % ,5 % ,5 % ,1 % ,7 % Endringer i antall årsverk har for enkelte grupper stor innvirkningen på lønnsveksten. Vekst fra samme dato året før. Lektor ,5 % ,2 % Lektor m/till ,8 % ,4 % Avd.leder i kap. 4 (kode 7954) ,6 % ,8 % ,5 % Spesialutdannet sykepleier , % Rektor i kap. 4 (kode 7951) Rektor i kap. 3 (kode 9951) ,3 % Lærer ,8 % For å sammenligne Oslo kommunes lønnssatser med andre tariffområder, må man oppjustere for pensjonstrekket på 2 prosent ved å dividere lønnen i Oslo med 98 og multiplisere med 1. I de øvrige tariffområdene gjøres dette trekket først ved lønnsutbetaling. TALL PR. 1. JANUAR 213 Det er kun tatt med tall for stillinger med mer enn 1 årsverk. I de fleste stillingsgruppene som er inkludert er antall årsverk likevel så lavt at tallene må brukes med et visst forbehold. 211 ÅRSVERK REGULATIV REG. FORTJ ,8 % , % ,6 % ,2 % ,2 % ,3 % Avdelingssykepleier ,9 % , % Avdelingshelsesøster ,4 % ,4 % 4,9 % , % Opplæringssykepleier ,1 % ,5 % Adjunkt ,7 % ,9 % , % Oversykepleier ,1 % Adjunkt m/till ,7 % ,2 % ,3 % konsulent ,7 % ,2 % Lektor ,3 % ,3 % ,9 % Ass. avdelingssykepleier ,5 % ,1 % Lektor m/till ,3 % ,5 % ,2 % Avd.leder i kap. 4 (kode 7954) ,4 % ,9 % ,3 % Rektor i kap. 4 (kode 7951) ,4 % ,6 % ,3 % Rektor i kap. 3 (kode 9951) ,2 % ,3 % ,3 % Regulativlønn historikk Regulativlønn er lønn inklusive enkelte tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg). 27 REG. REG ,4 % ,2 % Spesialutdannet sykepleier ,9 % Tallene for avdelingsleder og rektor gjelder kun de med lærer- eller adjunktutdanning i skole/undervisning. Statistikk REG , % ,5 % ,7 % ,4 % Avdelingssykepleier ,4 % , % Avdelingshelsesøster ,5 % Opplæringssykepleier ,3 % ,8 % 14,5 % Oversykepleier ,5 % konsulent ,4 % ,8 % Ass. avdelingssykepleier ,6 % ,6 % Statistikk 213

16 21 REG. 211 REG. Staten 212 REG , % ,5 % ,1 % Spesialutdannet sykepleier ,4 % ,8 % ,7 % ,5 % ,2 % ,5 % ,6 % Avdelingssykepleier ,7 % ,2 % ,9 % Avdelingshelsesøster , % ,8 % ,9 % Opplæringssykepleier ,8 % ,1 % Oversykepleier ,4 % ,2 % ,1 % konsulent ,1 % ,2 % ,4 % Ass. avdelingssykepleier ,6 % ,9 % TALL PR. 1. OKTOBER 212 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) tab. 3.5 Regulativlønn er lønn inklusive enkelte tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg) Månedsfortjeneste er avtalt lønn og ubekvemstillegg, men ikke overtid Vekst fra samme dato året før HELSE Det er kun tatt med tall for stillinger med mer enn 1 årsverk. I de fleste stillingsgruppene som er inkludert er antall årsverk likevel så lavt at tallene må brukes med et visst forbehold. Bruttolønn/månedsfortjeneste - historikk Månedsfortjeneste er regulativlønn og faste og variable tillegg (men ikke overtid) ÅRSVERK REGULATIV REG. FORTJ ,9 % ,2 % ,4 % ,9 % Avdelingssykepleier ,7 % ,7 % REGULATIV REG. FORTJ. FORTJ. FORTJ. FORTJ ,9 % ,8 % Spesialutdannet sykepleier ,1 % ,4 % ,2 % , % ,4 % Høgskolelærer ,9 % ,4 % ,7 % ,4 % , % , % HØYSKOLE/UNIVERSITET ÅRSVERK Avdelingssykepleier ,1 % , % Høgskolelektor Avdelingshelsesøster ,5 % ,6 % Førsteamanuensis Opplæringssykepleier ,5 % ,1 % Førstelektor Oversykepleier ,4 % ,1 % konsulent ,4 % ,3 % Ass avdelingssykepleier ,2 % ,1 % FORTJ. FORTJ. FORTJ ,5 % ,3 % ,1 % Spesialutdannet sykepleier ,5 % ,1 % ,8 % ,3 % ,1 % ,4 % ,3 % Avdelingssykepleier ,6 % , % ,2 % Avdelingshelsesøster ,4 % ,6 % ,1 % Opplæringssykepleier ,9 % ,4 % ,9 % Oversykepleier ,1 % ,3 % ,3 % konsulent ,6 % ,4 % Ass avdelingssykepleier ,5 % ,8 % ,4 % Statistikk Statistikk

17 Lønn etter næring og utdanningsnivå Kilde: TBU Etter inntektsoppgjørene 213; tabell LIKE GRUNNSKOLE FAGUTD. V IDEREGÅENDE SKOLE T.O.M. 4 ÅRS HØYERE U TDANNING MER ENN 4 ÅRS HØYERE U TDANNING Industri i alt Kommune/fylkeskommune i alt Helseforetak Staten HELTIDSANSATTE PR. 1. SEPT./OKT./DES. 212 Godkjent fagbrev/svenneprøve eller teknisk fagskole. Kvinners lønn som andel av menns lønn, og kvinneandel, etter utdanningsnivå Kilde: SSB: tab. 857 UTDANNINGSNIVÅ ANDEL AV MENNS ANDEL KVINNER Grunnskole 9,9 % 35 % Videregående skole 84,7 % 34 % T.o.m. 4 års høyere utdanning 8,5 % 55 % Mer enn 4 års høyere utdanning 81,5 % 43 % 8 7 Industri i alt Kommune/fylkeskommune i alt Helseforetak Staten % 6 % 4 5 % 9 % 4 % 8 % 8,5 % 3 % Andel kvinner Andel av menns lønn 55 % % 7 % 1 % Grunnskole Videregående skole T.o.m. 4 års høyere utdanning Andel av menns lønn Statistikk Mer enn 4 års høyere utdanning 1 Grunnskole Fagutd. videregående skole T.o.m. 4 års høyere utdanning Andel kvinner Statistikk Mer enn 4 års høyere utdanning

18 12. PENSJON Pensjonstype NB: TALL PR. 4. KVARTAL 211 nye tall ikke tilgjengelig da heftet gikk i trykken e, helsesøstre og jordmødre (15-85 år) Kilde: SSBs Helse- og sosialpersonell 13. juni 212; tab. 1 ARBEIDSAVKLARING, UFØREPENSJON, GJENLEVENDEPENSJON og jordmor ALDERSPENSJON, INKL. AFP Sum Informasjon om AFP er bare komplett for privat sektor og Spekter. Gjennomsnittlig pensjoneringsalder i ordningen Kilde: KLP Alderspensjon og AFP , 63,6 64,1 63,8 63,4 63,4 Uførepensjon 49,6 48,5 48,1 48,4 48,3 48,2 Totalt 55,1 55,1 54,9 54,8 54,9 55, Alderspensjon og AFP 63,9 63,9 64,1 64, Uførepensjon 49,5 49,1 49,4 49,4 Totalt 55,9 55,6 56,4 56,3 Statistikk

19 Ombrekking: Concorde Design NORSK SYKEPLEIERFORBUND Tollbugt. 22 Postboks 456, Sentrum, 14 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Internett:

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell. 2004/2 Notater 2004

Notater. Tonje M. Köber. Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell. 2004/2 Notater 2004 2004/2 Notater 2004 Tonje M. Köber Notater Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 06.01 og 03.02 Sammendrag I prosjektet

Detaljer

OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2009

OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Foreløpig utgave) OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2009 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2009 1

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8 2008/8 Notater Tonje M. Köber Notater Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Oppsummering av mellomoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 24. juni 2013 Forord Beregningsutvalget la 18.

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet (Oppdatert 26. juni 2014) ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni

Detaljer

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 N o t a t 002 / 2 0 1 0 Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk

Detaljer

Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. 2005/35 Rapporter Reports

Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. 2005/35 Rapporter Reports 2005/35 Rapporter Reports Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni 2014 Forord Beregningsutvalget

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 3/2010 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 2 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne RAPPORT 2004:3 Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997 2001 ISF 2004 Rapport 2004:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Hvor jobber førskolelærere og lærere?

Hvor jobber førskolelærere og lærere? Utdanning 2005 Tonje Köber, Terje Risberg og Inger Texmon, SSB Innledning Vi presenterer her en oversikt over arbeidsmarkedet for førskolelærere og lærere, som først og fremst er basert på funn i administrative

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Januar 2012. Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri

Januar 2012. Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri Januar 2012 Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri Page pull out lorem ipsum feu facin vel iril in ulput iriurem at amcommy

Detaljer

Likelønn i staten hovedtariffoppgjøret 2010. Rapport fra partsammensatt arbeidsgruppe

Likelønn i staten hovedtariffoppgjøret 2010. Rapport fra partsammensatt arbeidsgruppe Likelønn i staten hovedtariffoppgjøret 2010 Rapport fra partsammensatt arbeidsgruppe Innholdsfortegnelse Bakgrunn:... 3 Grunnlaget for arbeidet... 4 Likelønn... 4 Likelønnskommisjonens tilnærming... 4

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003 Forskerforbundet: 2003 Skriftserien nr 3/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i privat sektor gjennomfører forbundet årlig en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

Utviklingen for leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten

Utviklingen for leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten Rapport IS-2252 Utviklingen for leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten Rapport 2014 Publikasjonens tittel: Utviklingen for leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Kristine Nergaard. Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data

Kristine Nergaard. Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Kristine Nergaard Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Kristine Nergaard Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Fafo-notat 2009:20 Fafo 2009 ISSN 0804-5135

Detaljer

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Rapporter 2009/9 Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Bibliotekaren. Lønn og lokale forhandlinger. Nr 8 - August - 2012. Deltid, sykefravær og livsfaser. Kunnskapsutvikling

Bibliotekaren. Lønn og lokale forhandlinger. Nr 8 - August - 2012. Deltid, sykefravær og livsfaser. Kunnskapsutvikling Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 8 - August - 2012 Lønn og lokale forhandlinger Deltid, sykefravær og livsfaser Kunnskapsutvikling i praksisfellesskap Brukerstyrt akkvisisjon av e-bøker

Detaljer