Tall og fakta om sykepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tall og fakta om sykepleiere"

Transkript

1 Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresse Tall og fakta om sykepleiere Statistikk 213 Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner

2 INNHOLD Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 1 5. Aldersfordeling Arbeidstid Utdanning av sykepleiere ved høgskole og universitet Sykefravær Lønn minsteavlønning Lønn gjennomsnittslønn Lønn likelønn Pensjon 34 Statistikk 213 3

3 Utvikling i medlemstall TALL PR. 1. JANUAR 213 Kilde: NSFs medlemsregister YRKESAKTIVE 1. MEDLEMSTALL I NSF OG UNIO STUDENTER TOTALT ,7 % 6, % 3,5 % ,8 % 25,5 % 24,9 % Antall medlemmer i de fem største tariffområdene TALL PR. 1. JANUAR 213 Kilde: NSFs medlemsregister Antall medlemmer TALL PR. 1. JANUAR 213 Kilde: NSFs medlemsregister YRKESAKTIVE STUDENTER PENSJONISTER ANDRE IKKE YRKESAKTIVE TOTALT Antall Andel av total 75,5 % 11,9 % 7, % 5,7 % 1, % SPEKTER - HELSE KS STAT OSLO KOMMUNE VIRKE ANDRE OMR. TOTALT Y RKESAKTIVE TOTALT Antall Endring ,6 % 5, % 4,3 % 6, % 1,8 % 6,9 % 2,7 % 3,5 % Oslo kommune 3% Virke Stat 2% Spekter Helse 51 % KS 4 % Totalt Yrkesaktive Studenter Pensjonister Andre ikke yrkesaktive Ekskl. Lovisenberg Statistikk Statistikk 213 5

4 Medlemmer i Unio-organisasjonene TALL PR. 1. JANUAR 213 Kilde: Unio YRKESAKTIVE MEDLEMMER MEDLEMSORGANISASJON TOTALT ENDRING SISTE ÅR Utdanningsforbundet ,1 % MEDLEMSORGANISASJON PBLA KA SPEKTER LOVISENBERG SPEKTER ØVRIGE ØVRIGE OMR. 74 % Utdanningsforbundet ANDEL AV UNIOS MEDL. KVINNE ANDEL 49 % PRIVAT Norsk forbund ,6 % 31 % 92 % Norsk forbund Politiets Fellesforbund ,9 % 4 % 38 % Politiets Fellesforbund 139 Forskerforbundet , % 6 % 51 % Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Det norske maskinistforbund 3 37 Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet Norsk Radiografforbund Presteforeningen Det norske Diakonforbund Skatterevisorenes Forening Norsk Fysioterapeutforbund ,4 % 3 % 77 % Det norske maskinistforbund % Norsk Ergoterapeutforbund ,3 % 1 % 92 % Akademikerforbundet ,1 % 1 % 64 % Norsk Radiografforbund % 75 % Presteforeningen ,3 % 1 % 23 % Det norske Diakonforbund 486-2,8 % % 6 % Skatterevisorenes Forening 553 1,5 % % 49 % SUM ,8 % 1 % 75 % SUM YRKESAKTIVE MEDLEMMER MEDLEMSORGANISASJON Utdanningsforbundet Norsk forbund Politiets Fellesforbund Forskerforbundet YRKESAKTIVE MEDLEMMER KS SPEKTERHELSE STAT OSLO KOMMUNE VIRKE NHO IKKE YRKESAKTIVE SELVST. NÆRINGSDRIVENDE YRKESAKTIVE U/ANS. FORHOLD SUM YRKESAKTIVE STUDE N TER ANDRE Utdanningsforbundet Norsk forbund Politiets Fellesforbund MEDLEMSORGANISASJON Norsk Fysioterapeutforbund Forskerforbundet Det norske maskinistforbund Norsk Fysioterapeutforbund Det norske maskinistforbund Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet Norsk Radiografforbund Presteforeningen Det norske Diakonforbund Skatterevisorenes Forening SUM Akademikerforbundet Norsk Radiografforbund Presteforeningen Det norske Diakonforbund Skatterevisorenes Forening SUM Tall ikke tilgjengelig Ekskl. Lovisenberg Tall ikke tilgjengelig Statistikk Statistikk 213 7

5 2. NÆRINGSTILHØRIGHET 3. ARBEIDSSTYRKESTATUS TALL PR. 4. KVARTAL 212 TALL PR. 4. KVARTAL 212 e, helsesøstre og jordmødre (15 74 år). e, helsesøstre og jordmødre (15 74 år). Kilde: SSB Helse- og sosialpersonell, 12. juni 213; tab Kilde: SSB Helse- og sosialpersonell, 12. juni 213; tab. 913 ANTALL PERSONER ANDEL Helse- og sosialtjenester % I offentlig administrasjon % I undervisning % Utleie av arbeidskraft % I andre næringer enn nevnt ovenfor % Sum sysselsatte % Sum sysselsatte og ikke-sysselsatte SYSSELSATTE og jordmor Sum I ALT STAKERE SELVSTENDIG NÆRINGS DRIVENDE ARBEIDS LEDIGE UTENFOR ARBEIDS STYRKEN Sysselsatte omfatter også de med midlertidig fravær grunnet sykdom, lønnet permisjon o.l. Utenfor arbeidsstyrken NB: TALL PR. 4. KVARTAL 211 nye tall ikke tilgjengelig da heftet gikk i trykken e, helsesøstre og jordmødre (15 85 år). Kilde: SSB Helse- og sosialpersonell, 9. oktober 212; tab % og jordmor I ALT ALDERS PENSJON, INKL. AFP ARBEIDS AVKLARING, UFØREPENSJON, GJENLEVENDEPENSJON UNDER U T DANNING KONTANTSTØTTE UOPPGITT Sum Informasjon om AFP er bare komplett for privat sektor og Spekter. Helse- og sosial tjenester 3% 1% 6% Offentlig admini strasjon Undervisning Utleie av arbeidskraft Andre Statistikk Statistikk 213 9

6 4. INNVANDREDE OG IKKE-BOSATTE 5. ALDERSFORDELING TALL PR. 4. KVARTAL 212 TALL PR. 4. KVARTAL 212 Innvandrede og ikke-bosatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre (15-74 år) sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. e, helsesøstre og jordmødre etter næring (hovedarbeidsforhold) Kilde: Spesialbestilling fra SSB Kilde: SSB Helse- og sosialpersonell, 12. juni 213; tab. 6 ANDEL INNENFOR HVERT ALDERSSPENN ANDEL ANDEL ANT. I ALT < 25 ÅR 25 ÅR 3 39 ÅR 4 49 ÅR 5 59 ÅR 6 65 ÅR > 65 ÅR GJ.SNITTLIG ALDER % 1% 27% 28% 23% 7% 2% 43 ANTALL ENDRING Danmark 55 6,2 % 6% 6%,6 %,6 % Finland 553-1,6 % 6% 6%,7 %,6 % Jordmødre 544 % 1% 3% 38% 1 5% 51 Sverige ,8 % 2 2 2,5 % 2,6 % e % 27% 22% 6% 2% 43 Tyskland 62 1,1 % 7% 7%,7 %,7 % Helsesøstre 3 27 % % 19% 31% 3 13% 2% 49 Spesia list helse tjenesten % 26% 25% 7% 1% 43 Øvrige EU-/EØS-land, USA, Canada, Australia, New Zealand Europa utenom EU og EØS ,3 % 19% 19% 2, % 2,1 % , % 8% 8%,8 %,9 % Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania ekskl. Australia og New Zealand ,3 % 3% 31% 3,1 % 3,3 % Totalt ,2 % 1% 1% 1,4 % 1,8 % Andel av innvandrede og ikke-bosatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre sysselsatt i helse- og sosialtjenester. Andel av alle sykepleiere, helsesøstre og jordmødre sysselsatt i helse- og sosialtjenester. SSBs definisjon på «innvandrer»: «Personer som er født i utlandet av to uten landsk fødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge» Kommune (helse/sosial) Jordmødre % 2 28% 31% 3% 47 e % 25% 2 7% 1% 43 Helsesøstre 459 % 1% 15% 27% 37% 15% 5% >65 år år år år år år 1 <25 år 5 Statistikk Kommune (helse/sosial) Spesialist helsetjenesten Statistikk

7 «Heltid» og «deltid» KOMMUNE (HELSE/SOSIAL) SPESIALISTHELSETJENESTEN «HELTID» «DELTID» «HELTID» «DELTID» 35,5 T/UKE ELLER MER MINDRE ENN 35,5 T/UKE 35,5 T/UKE ELLER MER MINDRE ENN 35,5 T/UKE 22 43,6 % 56,4 % 51,6 % 48,4 % 23 43,2 % 56,8 % 52,4 % 47,6 % Avtalt ukentlig arbeidstid 24 42,2 % 57,8 % 51,8 % 48,2 % e, helsesøstre og jordmødre etter næring (hovedarbeidsforhold) ,4 % 58,6 % 49,9 % 5,1 % Kilde: Spesialbestilling fra SSB 26 42,3 % 57,7 % 49,2 % 5,8 % 27 42,8 % 57,2 % 48,1 % 51,9 % 28 44,2 % 55,8 % 48,6 % 51,4 % 44,3 % 55,7 % 48,8 % 51,2 % ,3 % 48,2 % 51,8 % ,6 % 56,4 % 48,9 % 51,1 % ,2 % 55,8 % 49,7 % 5,3 % 6. ARBEIDSTID ÅR Det er ikke skilt mellom de som har redusert arbeidstid pga. turnusarbeid og de som har ordinær 37,5 timers uke. Noen av de som blir registrert som deltid skulle dermed har blitt registrert som heltid og omvendt. Avtalt arbeidstid TALL PR. 4. KVARTAL 212 Kommune (helse/sosial) Brudd i tidsserien f.o.m. 28, da uttrekket under «Spesialisthelsetjenesten» omfatter noen flere stillinger (i 28 ca. 9). Den største forskjellen er at ansatte ved selve RHF-ene (regionale helseforetak) er inkludert og dette førte til at andelen heltidsansatte i 28 økte med,4 prosentenheter. «HELTID» «DELTID» ANTALL I ALT 35,5 T/UKE ELLER MER MINDRE ENN 35,5 T/UKE 1-14 TIMER TIMER «DELTID» 2- TIMER 3-35 TIMER % 5% 1% 26% 15% Jordmødre % 68% 8% 21% 22% 18% e % 55% 5% 9% 27% 1 Helsesøstre % 57% 1% 17% 27% Spesialisthelsetjenesten % 5% 5% 7% 25% 13% Jordmødre % 65% 7% 35% e % 5% 7% 25% 13% % 51% 5% 1% 26% 1% % 53% 5% 8% 26% 1 Helsesøstre Totalt Antall stillinger og årsverk Tallene gjelder de faktiske stillingskodene og må ikke sammenliknes med de foregående tallene for arbeidstid, som viste tall etter utdanning. Det er heller ikke fullt sam svar mellom tariffområdene som tabellene under gjelder, og SSBs næringsinndeling som de foregående tallene gjaldt. Spekter Helse TALL PR. 1. NOVEMBER 212 Kilde: Spekter-rapport STILLINGER ÅRSVERK Spesial sykepleier Sum/snitt Statistikk ANDEL DELTIDSSTILLINGER GJ.SNITTLIG STILLINGSSTR. GJ.SNITT STILLINGSSTR. DELTIDSSTILLINGER % 7% 58% % 8% 62% 57% % 66% % 7 Statistikk

8 Kommunal sektor TALL PR. 1. DESEMBER 212 Kilde: KS Lønns- og personalstatistikk 212, tab. 7 og 8 STILLINGER PERSONER ÅRSVERK ANDEL DELTIDSSTILLINGER % % % 7. UTDANNING AV SYKEPLEIERE VED HØGSKOLE OG UNIVERSITET % Antall studenter som er tatt opp til sykepleierutdanningen og antall ferdige kandidater % Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) (utført av Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste [NSD] på vegne av Kunnskapsdepartementet) Sum/snitt (stillingene over) GJ.SNITTLIG STILLINGSSTR. GJ.SNITTLIG SYSSELSETTING PR. PERSON DELTIDS STILLINGER 71% 76% % 82% % 79% % 68% 431 Sum/snitt (stillingene over) 72% 77% Inklusiv Oslo kommune ANTALL TATT OPP TIL STUDIET ÅRSTALL TOTALT ANDEL MENN ANTALL FERDIGE KANDIDATER TOTALT ANDEL MENN TOTALT ANDEL MENN 213 Ikke tilgjengelig ennå Ikke tilgjengelig ennå % % 3 4 9% % % 4 8 1% % % % % % % % Doktorgrader er ikke med i tallene. Sum høst og vår Høst, bortsett fra 213 (vår) Statistikk ANTALL REGISTRERTE STUDENTER Statistikk

9 Sykefravær etter kjønn Kilde: SSBs sykefraværsstatistikk og spesialbestilling fra NSF til SSB 1 % 9% 8% 7% 6% 5% 3% 2% 1% % 8. SYKEFRAVÆR Legemeldt sykefravær TALL PR. 4. KVARTAL 212 Legemeldte sykefraværsdager i prosent av avtalte dagsverk. e, helsesøstre og jordmødre 4. kvartal det enkelte år. Kilde: SSB: tab. 795 og spesialbestilling fra SSB ,3 % 6,4 % 7,3 % 7,5 % 7,3 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 6,9 % 7,3 % Primærhelsetj. 1 % 1,5 % 7,8 % Alle sykepleiere 8,6 % 9,2 % 7, % 9,2 % 8,8 % 9, % 9, % 9,3 % 8,9 % 8,3 % 8,5 % 8,1 % 8,1 % 8, % 8,3 % 8,3 % 8,1 % 7,6 % 7,9 % 5,8 % 5,8 % 5,9 % 6, % 6,4 % 6, % 5,4 % 5,6 % 7,4 % 5,5 % 8,7 % 8,2 % 7,3 % 5,8 % 5,2 % 4,2 % 5,5 % Mannlige sykepleiere Menn i befolkningen Kvinnelige sykepleiere Kvinner i befolkningen Spesialisthelsetj. 7,6 % Alle arbeidstakere 7,1 % 8,9 % Legemeldt sykefravær blant Unios medlemsgrupper TALL PR. 4. KVARTAL 212 Legemeldte sykefraværsdager i prosent av avtalte dagsverk. Kilde: Unio (SSB-bestilling) 12 % 1 % POLITI FYSIO TERAPEUTER ERGO T ERAPEUTER SYKE PLEIERE SKOLELEDERE UNDERVISNINGSPERSONELL I alt 3,6 % 4,6 % 6,4 % 7,8 % 5,9 % 7, % 6% Menn 2,9 % 2,9 % 4,9 % 5,1 % 3,9 % 4,7 % Kvinner 5,5 % 5,1 % 6,6 % 8,1 % 6,8 % 8,1 % 8% 2% % Spesialisthelsetjenesten Primærhelsetjenesten Alle sykepleiere Alle arbeidstakere FØRSKOLELÆRERE PRESTER FORSKERE GJ.SNITT UNIOS GRUPPER ALLE ARBEIDS TAKERE I alt 8,5 % 4,7 % 2,8 % 6,5 5,6 Menn 5,1 % 3,5 % 1,5 % 3,7 4,2 Kvinner 8,1 % 8,1 % 4,7 % 7,5 7,3 Den relativt markante nedgangen fra antas å delvis skyldes IA-avtalen, som dreier sykefraværet over fra legemeldt til egenmeldt. Avvikende tall for sykepleier i fht. forrige tabell skyldes forskjellig uttrekk (hhv. sektor og næring). Statistikk Statistikk

10 Oslo kommune TALL PR. 1. MAI 213 Laveste mulige regulativlønn Oslo kommune har et tilnærmet normallønnssystem. I et normallønnssystem er alle lønnssatser fra bunn til topp for samtlige stillinger fastsatt i tariffavtale/overenskomst etter ansiennitet. Et normallønnssystem innholder sentralt fastsatte lønnsrammer, lønnsspenn og sentralt fastsatt lønnstabell. For å sammenligne Oslo kommunes lønnssatser med andre tariffområder, må man oppjustere for pensjonstrekket på 2 prosent ved å dividere lønnen i Oslo med 98 og multiplisere med 1. I de øvrige tariffområdene gjøres dette trekket først ved lønnsutbetaling. 9. MINSTEAVING Spekter-Helse TALL PR. 1. MAI 213 Sentralt fastsatte minstelønner. Stillingskode 58. Lønnsrammer S ANSIENNITET Et minste lønnssystem er et lønnssystem hvor tariff avtalen kun angir minimumssatser. Slike minimumssatser kan være for den enkelte stilling eller samlet for flere grupper av stillinger. Det er ikke noe lønnstak i slike systemer. Det kan fastsettes høyere minstelønnssatser, og satser for andre stillinger, lokalt. Kroner S ANSIENNITET Kroner ÅR 4 ÅR 8 ÅR 1 ÅR /jordmor S ANSIENNITET KS TALL PR. 1. MAI 213 Kroner ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR ÅR ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 1 ÅR ÅR 13 ÅR 14 ÅR 15 ÅR 16 ÅR Sentralt fastsatte minstelønner. KRAV TIL UTDANNING ÅR 4 ÅR 8 ÅR 1 ÅR 16 ÅR Uten særskilt krav til utdanning Fagarbeiderutd./tilsvarende Høgskoleutdanning Høgskoleutd. og ytterligere spesialutd Mastergrad Lærer Adjunkt Adjunkt m/till Lektor Lektor m/till Stabiliseringstillegg på kroner 11,- kommer i tillegg etter 4 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. Stabiliseringstillegget øker til kroner 15,- etter 12 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. Arbeidstakere med 2 års ansiennitet eller mer skal ikke ha lavere grunnlønn enn 35 7 i 1 % stilling. Statistikk Statistikk

11 Staten // Stillingskode 59/6/61. Lønnsrammer S ANSIENNITET Kroner TALL PR. 1. MAI 213 Laveste mulige regulativlønn ÅR 2 ÅR 4 ÅR 9 ÅR 1 ÅR 12 ÅR 15 ÅR 16 ÅR Staten har et tilnærmet normallønnssystem. I et normallønnssystem er alle lønnssatser fra bunn til topp for samtlige stillinger fastsatt i tariffavtale/overenskomst etter ansiennitet. Et normallønnssystem innholder sentralt fastsatte lønnsrammer, lønnsspenn og sentralt fastsatt lønnstabell. Som i et minstelønnssystem kan man likevel ha ulik lønn i samme stilling med samme ansiennitet, men de ulike alternativene er fastsatt på forhånd. e i psykiatri og geriatri avlønnes ett lønnsrammealternativ høyere enn øvrige spesialsykepleiere Stabiliseringstillegg på kroner 11,- kommer i tillegg etter 4 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. Stabiliseringstillegget øker til kroner 15,- etter 12 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. HELSE Assisterende avdelingssykepleier Stillingskode 136. Lønnsrammer ūū SANSIENNITET ÅR 2 ÅR 4 ÅR 8 ÅR 12 ÅR 15 ÅR 16 ÅR Kroner Stillingskode 87. Lønnsramme 15 S ANSIEN N ITET ÅR Lønns trinn Regula tivlønn 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 9 ÅR 1 ÅR 11 ÅR 14 ÅR 16 ÅR Ledere i sykepleierspesifikke stillingskoder får kroner 7,- i tillegg etter 12 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. Stillinger i lønnsspenn/direkte innplasserte stillinger (uten automatisk ansiennitetsopprykk) STILLINGSKODE OG BENEVNELSE LAVESTE STRINN KRONER HØYESTE STRINN ūū stillingskode 81. lønnsramme 18 KRONER SANSIENNITET Ass. oversykepleier Avdelingsjordmor ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 14 ÅR 16 ÅR 24 ÅR Regulativlønn Avdelingssykepleier Avdelingshelsesøster Ledende spes.sykepl Opplæringssykepleier Overhelsesøster Oversykepleier Regulativlønn konsulent Sjefssykepleier Ledere i sykepleierspesifikke stillingskoder får kroner 7,- i tillegg etter 12 års tjenesteansiennitet i Oslo kommune. ÅR ūū Avdelingssykepleier: Stillingskode 816. Spenn MINSTE REGULATIV ūū Oversykepleier Stillingskode 82. Spenn MINSTE REGULATIV Regulativlønn Statistikk HØYESTE REGULATIV HØYESTE REGULATIV Statistikk

12 HØYSKOLE/UNIVERSITET ūū Høyskolelærer Stillingskode 17. Lønnsramme 23 SANSIENNITET ÅR 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 8 ÅR ÅR 1 ÅR 16 ÅR 2 ÅR 24 ÅR 28 ÅR Regulativlønn SANSIENNITET Regulativlønn Stillingskode 18. lønnsramme 25 S ANSIENNITET ÅR 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 9 ÅR 1 ÅR 12 ÅR 14 ÅR 16 ÅR Regulativlønn ūū Førsteamanuensis og førstelektor Stillingskode 111 og stillingskode begge lønnsramme 24 S ANSIENNITET Regulativlønn Spekter-Helse TALL PR. 1. NOVEMBER 212 Kilde: Spekters statistikkrapporter og beregningsfil fra Spekter (gjelder ledere) Avtalt lønn er grunnlønn og faste tillegg, men ikke ubekvemstillegg. Månedsfortjeneste er avtalt lønn og ubekvemstillegg, men ikke overtid. Vekst fra samme dato året før. ūū Høyskolelektor 1. GJENNOMSNITTS ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 9 ÅR 11 ÅR ÅRSVERK AVTALT AVTALT FORTJ ,1% ,9% ,8% ,5% ,2% ,2% Avdelingssykepleier Leder sykepleierpers Gjelder kun NSFs medlemmer. Endring av lønnsbegrep og stor endring i antall årsverk gjør det usikkert å operere med tall for lederes lønnsvekst. Grunnlønn (inkluderer enkelte tillegg, men færre enn avtalt lønn). Avtalt lønn historikk Avtalt lønn er grunnlønn og faste tillegg, men ikke ubekvemstillegg AVTALT AVTALT AVTALT ,4 % ,4 % ,3 % ,3 % ,3 % ,1 % AVTALT AVTALT AVTALT ,5 % ,2 % ,2 % ,8 % , % ,5 % ,5 % ,6 % Statistikk Statistikk

13 Månedsfortjeneste12 - historikk Grunnlønn historikk Månedsfortjeneste er avtalt lønn og ubekvemstillegg, men ikke overtid Grunnlønn er lønn inklusive enkelte tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg) ,4 % ,8 % ,1 % , % ,8 % ,7 % ,3 % ,9 % ,9 % ,1 % ,5 % ,4 % , % ,4 % , % ,4 % ,5 % ,6 % ,4 % ,6 % ,5 % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) , % ,4 % Leder i kap. 4 (kode 7451) ,2 % ,5 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,6 % ,4 % HELSE ÅRSVERK FORTJ ,5 % ,9 % ,8 % ,4 % ,6 % ,6 % ,5 % ,9 % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) ,5 % ,9 % Leder i kap. 4 (kode 7451) ,6 % ,4 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,2 % ,3 % ,2 % , % ,1 % ,8 % , % ,1 % ,1 % ,1 % ,4 % ,8 % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) ,5 % ,7 % ,5 % Leder i kap. 4 (kode 7451) ,8 % ,3 % ,5 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,2 % ,5 % ,4 % Feil i statistikken pr er årsaken til at enkelte tall mangler. Tallene for ledere gjelder kun de med sykepleierutdanning i kommunens helse- og sosialtjenester. Tallene for ledere gjelder kun de med sykepleierutdanning i kommunens helse- og sosialtjenester. Henvisningen til kapittel (kap.) for lederne refererer til hovedtariffavtalens inndeling. Statistikk Grunnlønn er lønn inklusive enkelte tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg). Månedsfortjeneste er avtalt lønn og ubekvemstillegg, men ikke overtid. Vekst fra samme dato året før KS TALL PR. 1. DESEMBER 212 Kilde: TBSK-rapportene; tab a og KS PAI-statistikk; tab. 2a 28 Statistikk

14 Månedsfortjeneste historikk SKOLEVERKET Kilde: TBSK-rapportene; tab a og KS PAI-statistikk; tab. 2a Månedsfortjeneste er grunnlønn og faste og variable tillegg (men ikke overtid) Lærer ,6 % ,9 % ,9 % ,7 % ,5 % ,8 % ,6 % 5,2 % ,7 % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) ,8 % ,8 % Leder i kap. 4 (kode 7451) ,2 % ,3 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,4 % ,5 % 21 ÅRSVERK FORTJ , % ,3 % Adjunkt ,1 % ,4 % Adjunkt m/till , % ,3 % Lektor ,2 % ,3 % Lektor m/till ,1 % ,5 % Avd.leder i kap. 4 (kode 7954) ,2 % ,6 % ,5 % ,4 % Rektor i kap. 3 (kode 9951) Tallene for avdelingsleder og rektor gjelder kun de med lærer- eller adjunktutdanning i skole/undervisning. Det er færre enn 4 årsverk rektorer i kap. 4 (stillingskode 7951) med lærer-/adjunktutdanning og de er derfor utelatt i kildematerialet. Avd.leder er en forkortelse for «Avdelingsleder/Undervisningsinspektør/Fagleder». Henvisningen til kapittel (kap.) refererer til hovedtariffavtalens inndeling. Grunnlønn historikk 211 Grunnlønn er lønn inklusive noen faste tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg) ,3 % ,6 % ,8 % ,2 % ,1 % ,4 % ,3 % ,1 % , % ,3 % Lærer ,6 % ,4 % 2,5 % Adjunkt ,7 % ,4 % 3,6 % Adjunkt m/till ,2 % ,7 % ,8 % , % Fagleder i kap. 4 (kode 7453) ,9 % ,9 % ,4 % Lektor Leder i kap. 4 (kode 7451) Lektor m/till ,8 % ,4 % ,3 % ,2 % Avd.leder i kap. 4 (kode7954) ,7 % 468 6,3 % Leder i kap. 3 (kode 9451) ,1 % ,4 % ,3 % Rektor i kap. 4 (kode7951) ,4 % ,4 % Rektor i kap. 3 (kode9951) ,5 % Lærer ,1 % , % ,9 % Adjunkt ,1 % ,9 % ,9 % Feil i statistikken pr er årsaken til at enkelte tall mangler. Tallene for ledere gjelder kun de med sykepleierutdanning i kommunens helse- og sosialtjenester Adjunkt m/till , % ,2 % ,1 % Lektor ,9 % ,3 % ,5 % Lektor m/till ,9 % ,7 % ,8 % Avd.leder kap. 4 (kode7954) ,5 % , % ,4 % Rektor i kap. 4 (kode7951) ,6 % ,6 % ,4 % Rektor i kap. 3 (kode9951) ,3 % ,4 % ,3 % Tallene for avdelingsleder og rektor gjelder kun de med lærer- eller adjunktutdanning i skole/undervisning. Statistikk Statistikk

15 Oslo kommune Månedsfortjeneste historikk Månedsfortjeneste er grunnlønn og faste og variable tillegg (men ikke overtid) Lærer Adjunkt Adjunkt m/till. 28 3,3 % ,4 % ,5 % ,5 % ,1 % ,7 % Endringer i antall årsverk har for enkelte grupper stor innvirkningen på lønnsveksten. Vekst fra samme dato året før. Lektor ,5 % ,2 % Lektor m/till ,8 % ,4 % Avd.leder i kap. 4 (kode 7954) ,6 % ,8 % ,5 % Spesialutdannet sykepleier , % Rektor i kap. 4 (kode 7951) Rektor i kap. 3 (kode 9951) ,3 % Lærer ,8 % For å sammenligne Oslo kommunes lønnssatser med andre tariffområder, må man oppjustere for pensjonstrekket på 2 prosent ved å dividere lønnen i Oslo med 98 og multiplisere med 1. I de øvrige tariffområdene gjøres dette trekket først ved lønnsutbetaling. TALL PR. 1. JANUAR 213 Det er kun tatt med tall for stillinger med mer enn 1 årsverk. I de fleste stillingsgruppene som er inkludert er antall årsverk likevel så lavt at tallene må brukes med et visst forbehold. 211 ÅRSVERK REGULATIV REG. FORTJ ,8 % , % ,6 % ,2 % ,2 % ,3 % Avdelingssykepleier ,9 % , % Avdelingshelsesøster ,4 % ,4 % 4,9 % , % Opplæringssykepleier ,1 % ,5 % Adjunkt ,7 % ,9 % , % Oversykepleier ,1 % Adjunkt m/till ,7 % ,2 % ,3 % konsulent ,7 % ,2 % Lektor ,3 % ,3 % ,9 % Ass. avdelingssykepleier ,5 % ,1 % Lektor m/till ,3 % ,5 % ,2 % Avd.leder i kap. 4 (kode 7954) ,4 % ,9 % ,3 % Rektor i kap. 4 (kode 7951) ,4 % ,6 % ,3 % Rektor i kap. 3 (kode 9951) ,2 % ,3 % ,3 % Regulativlønn historikk Regulativlønn er lønn inklusive enkelte tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg). 27 REG. REG ,4 % ,2 % Spesialutdannet sykepleier ,9 % Tallene for avdelingsleder og rektor gjelder kun de med lærer- eller adjunktutdanning i skole/undervisning. Statistikk REG , % ,5 % ,7 % ,4 % Avdelingssykepleier ,4 % , % Avdelingshelsesøster ,5 % Opplæringssykepleier ,3 % ,8 % 14,5 % Oversykepleier ,5 % konsulent ,4 % ,8 % Ass. avdelingssykepleier ,6 % ,6 % Statistikk 213

16 21 REG. 211 REG. Staten 212 REG , % ,5 % ,1 % Spesialutdannet sykepleier ,4 % ,8 % ,7 % ,5 % ,2 % ,5 % ,6 % Avdelingssykepleier ,7 % ,2 % ,9 % Avdelingshelsesøster , % ,8 % ,9 % Opplæringssykepleier ,8 % ,1 % Oversykepleier ,4 % ,2 % ,1 % konsulent ,1 % ,2 % ,4 % Ass. avdelingssykepleier ,6 % ,9 % TALL PR. 1. OKTOBER 212 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) tab. 3.5 Regulativlønn er lønn inklusive enkelte tillegg (f.eks. funksjonstillegg og kompetansetillegg) Månedsfortjeneste er avtalt lønn og ubekvemstillegg, men ikke overtid Vekst fra samme dato året før HELSE Det er kun tatt med tall for stillinger med mer enn 1 årsverk. I de fleste stillingsgruppene som er inkludert er antall årsverk likevel så lavt at tallene må brukes med et visst forbehold. Bruttolønn/månedsfortjeneste - historikk Månedsfortjeneste er regulativlønn og faste og variable tillegg (men ikke overtid) ÅRSVERK REGULATIV REG. FORTJ ,9 % ,2 % ,4 % ,9 % Avdelingssykepleier ,7 % ,7 % REGULATIV REG. FORTJ. FORTJ. FORTJ. FORTJ ,9 % ,8 % Spesialutdannet sykepleier ,1 % ,4 % ,2 % , % ,4 % Høgskolelærer ,9 % ,4 % ,7 % ,4 % , % , % HØYSKOLE/UNIVERSITET ÅRSVERK Avdelingssykepleier ,1 % , % Høgskolelektor Avdelingshelsesøster ,5 % ,6 % Førsteamanuensis Opplæringssykepleier ,5 % ,1 % Førstelektor Oversykepleier ,4 % ,1 % konsulent ,4 % ,3 % Ass avdelingssykepleier ,2 % ,1 % FORTJ. FORTJ. FORTJ ,5 % ,3 % ,1 % Spesialutdannet sykepleier ,5 % ,1 % ,8 % ,3 % ,1 % ,4 % ,3 % Avdelingssykepleier ,6 % , % ,2 % Avdelingshelsesøster ,4 % ,6 % ,1 % Opplæringssykepleier ,9 % ,4 % ,9 % Oversykepleier ,1 % ,3 % ,3 % konsulent ,6 % ,4 % Ass avdelingssykepleier ,5 % ,8 % ,4 % Statistikk Statistikk

17 Lønn etter næring og utdanningsnivå Kilde: TBU Etter inntektsoppgjørene 213; tabell LIKE GRUNNSKOLE FAGUTD. V IDEREGÅENDE SKOLE T.O.M. 4 ÅRS HØYERE U TDANNING MER ENN 4 ÅRS HØYERE U TDANNING Industri i alt Kommune/fylkeskommune i alt Helseforetak Staten HELTIDSANSATTE PR. 1. SEPT./OKT./DES. 212 Godkjent fagbrev/svenneprøve eller teknisk fagskole. Kvinners lønn som andel av menns lønn, og kvinneandel, etter utdanningsnivå Kilde: SSB: tab. 857 UTDANNINGSNIVÅ ANDEL AV MENNS ANDEL KVINNER Grunnskole 9,9 % 35 % Videregående skole 84,7 % 34 % T.o.m. 4 års høyere utdanning 8,5 % 55 % Mer enn 4 års høyere utdanning 81,5 % 43 % 8 7 Industri i alt Kommune/fylkeskommune i alt Helseforetak Staten % 6 % 4 5 % 9 % 4 % 8 % 8,5 % 3 % Andel kvinner Andel av menns lønn 55 % % 7 % 1 % Grunnskole Videregående skole T.o.m. 4 års høyere utdanning Andel av menns lønn Statistikk Mer enn 4 års høyere utdanning 1 Grunnskole Fagutd. videregående skole T.o.m. 4 års høyere utdanning Andel kvinner Statistikk Mer enn 4 års høyere utdanning

18 12. PENSJON Pensjonstype NB: TALL PR. 4. KVARTAL 211 nye tall ikke tilgjengelig da heftet gikk i trykken e, helsesøstre og jordmødre (15-85 år) Kilde: SSBs Helse- og sosialpersonell 13. juni 212; tab. 1 ARBEIDSAVKLARING, UFØREPENSJON, GJENLEVENDEPENSJON og jordmor ALDERSPENSJON, INKL. AFP Sum Informasjon om AFP er bare komplett for privat sektor og Spekter. Gjennomsnittlig pensjoneringsalder i ordningen Kilde: KLP Alderspensjon og AFP , 63,6 64,1 63,8 63,4 63,4 Uførepensjon 49,6 48,5 48,1 48,4 48,3 48,2 Totalt 55,1 55,1 54,9 54,8 54,9 55, Alderspensjon og AFP 63,9 63,9 64,1 64, Uførepensjon 49,5 49,1 49,4 49,4 Totalt 55,9 55,6 56,4 56,3 Statistikk

19 Ombrekking: Concorde Design NORSK SYKEPLEIERFORBUND Tollbugt. 22 Postboks 456, Sentrum, 14 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Internett:

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2011 Innhold 2011 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2012 Innhold 2012 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

STATISTIKK SYKEPLEIERKONGRESSEN 2008

STATISTIKK SYKEPLEIERKONGRESSEN 2008 STATISTIKK SYKEPLEIERKONGRESSEN 2008 1 NSF - ET FORBUND I STERK VEKST 1.1 MEDLEMMER FORDELT ETTER TYPE MEDLEMSSKAP PR 1.1.2004 OG 1.1.2008 Yrkesaktive Studenter Pensjonister Ikke yrkesaktive Totalt 01-01-08

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere. ilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

Tall og fakta om sykepleiere. ilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort ilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser il appliseringer der det kreves ger og brevark. Ensfarget

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Innhold Forord 4 Spekter-helse 4 KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune) 4 Oslo kommune

Detaljer

4.1 Antall studenter som er tatt opp ved sykepleier utdanningen og antall ferdige kandidater... 14

4.1 Antall studenter som er tatt opp ved sykepleier utdanningen og antall ferdige kandidater... 14 StatistikK 2010 2 INNHOLD 1. Medlemstall 4 1.1 Antall medlemmer etter medlemskapstype.............................. 4 1.2 Vekst i medlemstall 2005-2010................................... 5 1.3 Antall medlemmer

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012 Kolbjørg Ødegaard Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Unio

Detaljer

Si din mening om Lønnsoppgjøret!

Si din mening om Lønnsoppgjøret! 1 Si din mening om Lønnsoppgjøret! Tariffperioden 2014 2016 2 Forbundsstyret ønsker tariffkonferansenes anbefaling til følgende spørsmål: Spørsmål til debatt: Hva bør det legges størst vekt på sentrale

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Gruppe

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune 1 Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3 28. april kl. 10.00 2 I Generelt Unio konkretiserer med dette sine økonomiske kravene. Unio viser til Oslo kommune sine krav/tilbud

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting Kristine Nergaard og Espen Løken Deltid og undersysselsetting 1 Tema og datagrunnlag Fagforbundet har bedt Fafo om å framskaffe data om deltidsarbeid, undersysselsetting og midlertidig ansettelse innen

Detaljer

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015 ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS RTG 5. Januar 2015 Bakgrunn for det nye lønnssystemet Bakgrunn for det nye lønnssystemet Partene nedsatte i 2012 et partssammensatt utvalg som skulle fortsette

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Tariff 2016 Hordaland 2016

Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff-temaer i 2016 Lønn Pensjon Arbeidstid Fellesbestemmelser/sosiale bestemmelser? s2 Akkumulert årslønnsvekst 2006-2015 (10 år) Kommune Årslønnsvekst i % (månedsfortjeneste)

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Del I: Del II: Hovedavtalen mellom NHO og NSF Generelle bestemmelser Bl.a. ansettelsesvilkår, arbeidstid, lønnsbestemmelser Bilag til del II:

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå Sysselsatte på korttidsopphold Christoffer Berge 29.11.07 Statistisk sentralbyrå Arbeidsinnvandrere på korttidsopphold Hvem er de? Hvordan fanges de opp i statistikken? Tilknytning til Norge Selvstendig

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 V E L K O M M E N Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Nytt sentralt lønnssystem fra 1. mai 2015 LUNSJ Parallelle seminarer Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Prosess

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold PROTOKOLL År 2014, den 22. og 29. september ble det i rådhuset holdt forhandlingsmøte mellom Trondheim kommune ved Rådmannen og Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund,

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 Ark.: 490 Lnr.: 000939/08 Arkivsaksnr.: 08/00198 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2007 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 SAMMENDRAG:

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

Det «lønner» seg å være mann

Det «lønner» seg å være mann Det «lønner» seg å være mann Kvinner tjener 85 kroner for hver 00-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Fakta Anne-Kari Brattens foredrag på Senter for profesjonsstudier, HiOA den 5. desember 2013

Fakta Anne-Kari Brattens foredrag på Senter for profesjonsstudier, HiOA den 5. desember 2013 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med nesten 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE www.spekter.no Notat

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår 46 KAP 6 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Lønns- og arbeidsvilkår Lønn er en av flere viktige faktorer som har betydning for å beholde og rekruttere medarbeidere. Tall fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT B-rundskriv nr: 9/2010 Saksnr: 10/00377-7 Arkivkode: 510 Dato: 5.7.2010 Saksbehandler: KS Forhandling og tariff Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

Blir korttidsinnvandrerne i Norge?

Blir korttidsinnvandrerne i Norge? Økonomiske analyser 2/2011 Christoffer Berge Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Dette gjelder særlig i korttidsinnvandringen, det vil si lønnstakere

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Oslo kommune krav II Hovedtariffoppgjøret 2016

Oslo kommune krav II Hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo kommune krav II Hovedtariffoppgjøret 2016 Onsdag 20. april 2016 kl. 10.00 1 Unio viser til krav 1 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Krav om endringer i Overenskomsten Del

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

Effekter av pensjonsreformen

Effekter av pensjonsreformen Effekter av pensjonsreformen Møte i Pensjonsforum 15. juni 2012 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Hva vet vi hittil om effekten av pensjonsreformen: Hvor

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 de fire største byene ) - (Store kommuner utenom Kommunenummer Kommunenavn

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Lønn i bergensskolen pr , kap 4C

Lønn i bergensskolen pr , kap 4C Tariffoppgjøret 21 Lønn i bergensskolen pr 1.8.21, kap 4C Hvilke tillegg ble gitt ved tariffoppgjøret 21? 1.6.21: Generelt tillegg på 1,15 % av den enkeltes grunnlønn (basislønn i Bergen) pr 1.6.21. 1.7.21:

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 13 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 1.1.13 Utvikling i sykefraværet I tredje

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer