Likestillingsrapportering 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likestillingsrapportering 2008"

Transkript

1 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Nedenfor følger rapport for Rapporten er framstilt på bakgrunn av tall fra lønns- og personalsystemet Ansatt, pr og opplysninger fra KLP. Rapportsystemet har en rekke standardrapporter for denne type redegjørelse, men gir enkelte begrensninger slik at tallene i hovedsak referer til fast tilsatte medarbeidere. De kommunale foretakene og ØRR (revisjonen) er medregnet og Skåningsrud er medregnet i grunnskoleseksjonens tall. Sørum, som alle andre kommuner har en overvekt av kvinner tilsatt, de fleste av forholdene som det her rapporteres på følger denne fordelingen. 1. Kjønnsfordeling Kjønnsfordeling pr seksjon. Kvinner %-andel Menn %-andel Totalt Grunnskole , ,4 278 Helse-og sosial , ,4 156 PRO ,8 10 5,2 193 PLU 10 62,5 6 37,5 16 Kultur 17 63, ,0 27 Bhg ,0 0 0,0 65 Servicesenteret 23 88,5 3 11,5 26 B.vern ,0 0 0,0 12 Eiendomsforetaket KF 39 65, ,0 60 Kommunalteknikk KF 2 10, ,5 19 Bingsfosshallen KF 1 33,3 2 66,7 3 Revisjonen (ØRR) 3 42,9 4 57,1 7 SUM , ,9 862 Likestillingsombudets rapport for 2006 viser at kjønnsfordelingen i kommunesektoren totalt er 76 % kvinner og 24 % menn og at det er liten endring fra år til år i denne fordelingen. Kvinneandelen i Sørum ligger over dette og har økt fra 2007 til Pr var det tilsatt 84,1 % kvinner og 15,9 % menn, mot 82,5 og 17,5 % i Det er størst kvinneandel i alle seksjoner så nær som Kommunalteknikk, Bingsfosshallen og ØRR. Barnehage- og barnevernsseksjonene er rene kvinneseksjoner, PRO følger deretter med nesten 95 % kvinner Kjønnsfordeling pr stillingstype. Stillings-kode Stillings- Kvinner %-andel Menn %-andel Totalt betegnelse 6572 Assistent ,9 13 7,1 182 j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 1

2 6863 Sekretær 32 97,0 1 3, Hjelpepleier ,2 3 2, Renholder 22 91,7 2 8, Sykepleier 18 90,0 2 10, Lærer ** , , Fagarbeider 32 60, , Ped.leder ,0 0 0, Ingeniør 4 33,3 8 66, Konsulent 28 80,0 7 20, Leder* 26 59, ,9 44 * Kode for leder benyttes for seksjons- og virksomhetsledere. Rådmann. øk.sjef og personal- og org.sjef er inkl. ** Lærer inkl. kodene 7961, lærer til og med 7966 lektor med tilleggsutdanning Tabellen viser samme forhold når en ser på ulike stillingstyper, kvinnene er i solid flertall i alle stillingstyper, bare ingeniører har en overvekt av menn. Fagarbeidere og ledere har en 60/40 % deling i favør av kvinner, de øvrige yrkene har over 80 % kvinner. Tiltak: Det bør arbeides mot økt rekruttering av menn i de tradisjonelle kvinneyrkene i undervisning, pleie, omsorg, barnehage og administrasjon. Det antas at lønn er en sterk faktor i et slikt rekrutteringsarbeid. 2. Kjønn og arbeidstid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Pr var det fast tilsatt 100 menn i 80,76 årsverk og 597 kvinner i 463,37 årsverk i Sørum kommune. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen er 78,07 %. Menn arbeider gjennomsnittlig i 80,76 % stilling, kvinner 77,62 % stilling Deltid. Stillingsprosent Kvinner Menn Totalt SUM personer arbeidet deltid i Sørum i 2008 mot 404 i 2007, 98 personer i stillingsstørrelse 0 39 %, mot 68 i mot 336 i stillingsprosent mellom 40 og 99. Den største økningen har vært i stillinger under 39 %, kvinner er i flertall, men antall menn i små stillinger har økt mer enn antall kvinner, fra 9 i 2007 til 20 i Størst andel deltid er i PRO, Helse og sosial/botjeneste og SFO. I arbeidsmiljøundersøkelsen ble det spurt om evt ufrivillig deltid/mulighet til å få en stillingsstørrelse som er tilpasset egne behov. Av 790 som svarte på undersøkelsen svarte 788 på spørsmålet Evt ufrivillig deltid. I den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen blir det spurt om grad av fornøydhet med stillingsstørrelse. Dette kan romme noe ufrivillig deltid. j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 2

3 muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? 1 - Svært liten grad 22 2,8 % ,3 % ,3 % ,9 % ,5 % 6 - Svært stor grad ,8 % 0 - Vet ikke 98 12,4 % Kilde: Bedrekommune.no/Arbeidsmiljøundersøkelsen personer, 12,4 % er ikke fullt ut fornøyd med sin stillingsstørrelse, (skåre 1-3) 592 personer 75,2 % var fornøyd, (skåre 4-6) 98 personer vet ikke. Det er ikke mulig å ta ut tall på andel kvinner og menn i dette materialet. Ser man på hvor menn i deltidsstillinger arbeider, kan det være grunn til å anta at de har deltidsstillinger i tillegg til andre større stillinger hos annen arbeidsgiver eller i tillegg til studier. Det antas derfor at evt ufrivilling deltid er knyttet til kvinneyrker/kvinnearbeidsplasser. Tiltak: Det er nedsatt et sammensatt utvalg for å finne fram tiltiltak mot uønsket deltid. 3. Kjønn og lønn Lønn fordelt på kjønn og stillingstyper Gjennomsnittslønn, stillingstyper Snittlønn Snittlønn Snittlønn St. kode Still. betegnelse stillingstypen kvinner menn 6572 Assistent Fagarbeider Hjelpepleier Konsulent Lærer Sykepleier Ingeniør Rådgiver Det er relevant å se på lønn i hht stillingstyper. I de fleste overnevnte stillingstyper ser det ut til at kvinner har høyere gjennomsnittslønn enn menn. Dette kan imidlertid skyldes alder, ansiennitet eller stillingsstørrelser og at de fleste kommunale stillinger følger minstelønnsgarantien i HTA kap 4. I stillingsgrupper hvor lønn fastsettes mer lokalt; konsulenter og rådgivere, ser det ut til at menn i gjennomsnitt har høyere lønn enn kvinner. Det er kvinner med ingeniørutdanning i kommunen, men de jobber ikke i stilling med kode 8084, det er derved ikke relevant å sammenligne dem med menn i den stillingskoden. Tiltak: Før neste lokale lønnsoppgjør kan det være grunn til å gå gjennom kommunens lønnsstruktur. 4. Kjønn og sykefravær. Kommunens totale sykefravær i 2008 var på 7,88 %, litt høyere enn 2007 og Kvinners fravær var på 10,7 %. Menns fravær var på 5 %. Det høyeste fraværet er på j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 3

4 kvinnearbeidsplassene; Pro, barnehage og helse- og sosial. Det laveste i revisjonen, PLU og kulturseksjonen. Tiltak: kommunen er IA-kommune, har gode hjelpemidler for sykefraværsoppfølging i sitt kvalitetssystem, har tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret og kommunen er med i Kvalitetskommuneprosjektet med et seksjonsovergripende prosjekt som har formål å redusere sykefravær og uførepensjonering. 5. Kjønn og permisjonsuttak. 5.1 Bars og barnepassers sykdom. Årsakskode Beskrivelse Kvinner Dager Menn Dager 190 Barn og barnepassers sykdom kvinner har tatt ut 588 permisjonsdager med årsak sykt barn eller syk barnepasser. 21 menn har tatt ut 64 dager. Det er tatt ut 28 færre dager i 2008 enn i Det er ikke tall på antall personer som har barn i kommunens datagrunnlag og en kan derved ikke gi noen nærmere analyse av tallene, annet enn at det ser ut til å følge kjønnssammensetningen i kommunen Fødselspermisjoner/omsorgspermisjoner Årsakskode Beskrivelse Kvinner Menn 410 Fødselsperm 100 % lønn Fødselsperm 80 % lønn Fedreperm 2 uker Fedrekvote 6 uker Tidskonto 90 % lønn 150 Utvidet omsorg barn Omsorgsperm med lønn 4 1 Når det gjelder permisjoner i fbm fødsel tar flest kvinner ut permisjon med 80 % lønn, dvs lengre permisjon med lavere lønn. Det kan skyldes at familieinntekten kan være slik at kvinnene ikke tvinges til kortere permisjoner av økonomiske årsaker. En mann har tatt ut en andel av fødselspermisjonen, to har tatt ut to uker lønnet permisjon i fbm fødsel og tre har tatt ut fedrekvote på seks uker. Det er ikke registrert i kommunen om menn er blitt fedre uten å ta ut de permisjonene de har rett til. Tidskontoordningen har ikke vært benyttet i Sørum i j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 4

5 Av fem personer med rett til utvidet omsorg for barn er det to kvinner. Bare kvinner har tatt ut omsorgspermisjoner med lønn Utdanningspermisjoner Årsakskode Beskrivelse Kvinner Dager Menn Dager 710 Utd.perm med lønn 730 Utd.perm uten 4 29 lønn 780 Eksamen/lesedager Det er flest kvinner som har tatt ut ulike permisjoner i fbm utdanning. Det antas at dette følger av kjønnssammensetningen. Antall personer som har hatt utdanningspermisjon med lønn er økt fra 30 til 40 og antall dager er økt fra 117 til 240. Tiltak: Ordningene med tidskonto og lignende kan gjøre bedre kjent i organisasjonen. 7. Kjønn og seniortiltak AFP Sørum kommune har en aktiv seniorpolitikk med formål å redusere antall personer som tar ut AFP. Kommunen har pr totalt 19 personer på hel eller delvis AFP, 10 personer i alderen år på AFP, 8 kvinner og 2 menn. I aldersgruppen år er det 9 personer på AFP, alle kvinner. Ved utgangen av 2007 var det totalt 8 personer på AFP. 7.2 Kommunale ordninger Økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A) vedtok i januar 2007 mulighet for personer i 100 % stilling å jobbe 90 % med 100 % lønn. 16 personer er registrert å benytte seg av dette tiltaket i 2008, 8 kvinner og 8 menn. Tiltak: Alle seniorordningene skal evalueres i løpet av 2009 for å se effekter, også i likestillingsperspektiv. j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 5