1. Kjønnsfordeling Kjønnsfordeling pr seksjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon."

Transkript

1 Likestillingsrapportering Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Nedenfor følger rapport for Rapporten er hovedsakelig framstilt på bakgrunn av tall fra s- og personalsystemet Ansatt, pr Rapportsystemet har en rekke standardrapporter for denne type redegjørelse, men gir enkelte begrensninger slik at tallene i hovedsak referer til fast tilsatte medarbeidere. Fri rapportgenerator gir noe flere muligheter og er benyttet der det er mest hensiktsmessig. Lønns- og personalsystemet ble tatt i bruk høsten 2006, det er derfor ikke sammenligningstall fra tidligere år i denne rapporten. De kommunale foretakene og ØRR (revisjonen) er medregnet og Skåningsrud er medregnet i grunnskoleseksjonens tall. 1. Kjønnsfordeling Kjønnsfordeling pr seksjon. Kvinner %-andel Menn %-andel Totalt Hele kommunen , ,5 821 Grunnskole , ,1 258 Helse-og sosial , ,3 150 PRO ,8 10 5,2 193 PLU 11 64,7 6 35,3 17 Kultur 17 77,3 5 22,7 22 Bhg ,0 0 0,0 53 Servicesenteret 31 72, ,9 43 B.vern ,0 0 0,0 11 Eiendomsforetaket KF 37 63, ,2 58 Kommunalteknikk KF 2 12, ,5 16 Bingsfosshallen KF 1 33,3 2 66,7 3 Revisjonen (ØRR) 4 50,0 4 50,0 8 Likestillingsombudets rapport for 2006 viser at kjønnsfordelingen i kommunesektoren totalt er 76 % kvinner og 24 % menn og at det er liten endring fra år til år i denne fordelingen. Pr var det tilsatt 82,5 % kvinner og 17,5 % menn i Sørum kommune. (fast og vikarer), altså en noe større kvinneandel enn på landsplan i Det er størst kvinneandel i alle seksjoner så nær som Kommunalteknikk og Bingsfosshallen. ØRR har 50 % kvinner og 50 % menn. Barnehage- og barnevernsseksjonene er rene kvinneseksjoner, PRO følger deretter med nesten 95 % kvinner Kjønnsfordeling pr stillingstype. Stillingskode Stillings- Kvinner %- Menn %-andel Totalt betegnelse andel 6572 Assistent ,4 18 8, Sekretær 37 97,3 1 2, Hjelpepleier ,4 3 2, Renholder 19 90,5 2 9, Sykepleier 17 85,0 3 15, Lærer ** , , Fagarbeider 31 60, ,2 52 j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 1

2 7637 Ped.leder , Ingeniør 7 46,7 8 53, Konsulent 27 73, , Leder* 26 74, ,7 35 * Kode for leder benyttes for seksjons- og virksomhetsledere. Rådmann. øk.sjef og personal- og org.sjef er inkl. ** Lærer inkl. kodene 7961, lærer til og med 7966 lektor med tilleggsutdanning Tabellen viser samme forhold når en ser på ulike stillingstyper, kvinnene er i solid flertall i alle stillingstyper, bare ingeniører har en svak overvekt av menn. Fagarbeidere har en 60/40 % deling i favør av kvinner. Kvinner er i flertall også i lederstillinger, nesten 75 % kvinner mot ca 25 % menn. Tiltak: Det bør arbeides mot økt rekruttering av menn i de tradisjonelle kvinneyrkene i undervisning, pleie, omsorg, barnehage og administrasjon. 2. Kjønn og arbeidstid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Pr var det fast tilsatt 100 menn i 80,76 årsverk og 597 kvinner i 463,37 årsverk i Sørum kommune. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen er 78,07 %. Menn arbeider gjennomsnittlig i 80,76 % stilling, kvinner 77,62 % stilling Deltid. Stillingsprosent Kvinner Menn Totalt personer arbeider deltid i Sørum, 68 personer i stillingsstørrelse 0 39 %, 336 i stillingsprosent mellom 40 og 99. Kvinner er i flertall også her. Størst andel deltid er i PRO, helse og sosial/botjeneste og SFO. I arbeidsmiljøundersøkelsen 2007 ble det spurt om evt ufrivillig deltid/mulighet til å få en stillingsstørrelse som er tilpasset egne behov. Av 683 svar (total svarprosent 77) svarte 675 på spørsmålet. muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? 1 - Svært misfornøyd 25 3,7 % ,4 % ,7 % ,7 % ,5 % 6 - Svært fornøyd ,1 % 0 - Vet ikke 46 6,8 % Kilde: Bedrekommune.no/Arbeidsmiljøundersøkelsen personer, 14,6 % er ikke fullt ut fornøyd med sin stillingsstørrelse, (skåre 1-3) 529 personer 77,4 % var fornøyd, 46 personer vet ikke. Det er ikke mulig å ta ut tall på andel kvinner og menn i dette materialet. Ser man på hvor menn i deltidsstillinger arbeider, kan det være grunn til å anta at de har deltidsstillinger i tillegg til andre større stillinger hos annen arbeidsgiver eller i tillegg til studier. Det antas derfor at evt ufrivilling deltid er knyttet til kvinneyrker/kvinnearbeidsplasser. 9 personer fikk etter søknad økt sin stillingsstørrelse i PRO i j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 2

3 Tiltak: Ufrivillig deltid er trolig ikke et stort problem i Sørum, men det bør undersøkes og evt settes inn tiltak. 3. Kjønn og Gjennomsnitts Gj.snitts pr ansatt Kvinners i % av menns Gj.snitts pr årsverk Kvinners i % av menns Kvinner , ,74 Menn Totalt Tabellen viser at kvinner i Sørum i snitt tjener mellom 85 og 90 % av menns. Det kjønnsdelte kommunale arbeidsmarkedet er trolig årsaken, kvinner arbeider i lavtsyrkene, menn i yrker/stillinger med høyere. 3.2 Lønn fordelt på kjønn og stillingstyper. Gjennomsnitts, stillingstyper Snitt Snitt Snitt St.kode Still.betegnelse stillingstypen kvinner menn 6572 Assistent Fagarbeider Hjelpepleier Konsulent Lærer Kulturskolelærer Sykepleier Ingeniør Rådgiver Fagleder* Fagleder** Leder * Fagleder i SFO og PRO ** Fagleder/undervisningsinspektører Når man ser på knyttet til stillingstyper blir imidlertid bildet noe annerledes. I de fleste overnevnte stillingstyper ser det ut til at kvinner har høyere gjennomsnitts enn menn. Dette kan imidlertid skyldes alder, ansiennitet eller stillingsstørrelser og at de fleste kommunale stillinger følger minstesgarantien i HTA kap 4. I stillingsgrupper hvor fastsettes mer lokalt; konsulenter, rådgivere og ledere, ser det ut til at menn i gjennomsnitt har høyere enn kvinner. Tiltak: Før neste lokale soppgjør kan det være grunn til å gå gjennom kommunens sstruktur. 4. Kjønn og sykefravær. j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 3

4 Kommunens totale sykefravær i 2007 var på 7,8 %. Kvinners fravær var på 9,3% menns på 3,4 %. Det høyeste fraværet er på kvinnearbeidsplassene; barnehage, helse- og sosial og PRO. Det laveste i Kommunalteknikk KF, en mannsdominert arbeidsplass. Tiltak: kommunen er IA-kommune, har gode hjelpemidler for sykefraværsoppfølging i sitt kvalitetssystem, har tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret og kommunen er med i Kvalitetskommuneprosjektet med et seksjonsovergripende prosjekt som har formål å redusere sykefravær og uførepensjonering. Det er satt i verk et treningstiltak for grupper med høyt fravær og det arbeides med iverksetting av ulike andre tiltak i alle berørte virksomheter. 5. Kjønn og permisjonsuttak. 5.1 Bars og barnepassers sykdom. Årsakskode Beskrivelse Kvinner Dager Menn Dager 190 Barn og barnepassers sykdom 181 kvinner har tatt ut 592 permisjonsdager med årsak sykt barn eller syk barnepasser. 24 menn har tatt ut 88 dager. Det er ikke tall på antall personer som har barn i kommunens materiale og en kan derved ikke gi noen nærmere analyse av tallene, annet enn at det ser ut til å følge kjønnssammensetningen i kommunen Fødselspermisjoner/omsorgspermisjoner Årsakskode Beskrivelse Kvinner Menn Dager 410 Fødselsperm 100 % Fødselsperm 80 % Fedreperm 2 uker Fedrekvote 6 uker Tidskonto 90 % Utvidet omsorg barn Omsorgsperm med Når det gjelder permisjoner i fbm fødsel tar flest kvinner ut permisjon med 80 %, dvs lengre permisjon med lavere. Dvs familieinntekten kan være slik at kvinnene ikke tvinges til kortere permisjoner av økonomiske årsaker. En mann har tatt ut en andel av fødselspermisjonen, to har tatt ut to uker et permisjon i fbm fødsel og tre har tatt ut fedrekvote på seks uker. Det er ikke registrert i kommunen om menn er blitt fedre uten å ta ut de permisjonene de har rett til. Tidskontoordningen er lite brukt, bare en kvinne tar ut tidskonto med 90 %. Av fem personer med rett til utvidet omsorg for barn er det fire kvinner og en mann. Bare kvinner har tatt ut omsorgspermisjoner med. j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 4

5 5.3. Utdanningspermisjoner Årsakskode Beskrivelse Kvinner Dager Menn Dager 710 Utd.perm med Utd.perm uten 8 298* 780 Eksamen/lesedager * En permisjon for 3-årig fagutdanning Det er flest kvinner som har tatt ut ulike permisjoner i fbm utdanning. Det antas at dette følger av kjønnssammensetningen. 6. Kjønn og seniortiltak AFP Sørum kommune har en aktiv seniorpolitikk med formål å redusere antall personer som tar ut AFP. Kommunen har pr åtte personer i alderen år på AFP, alle kvinner, seks på 100 %, en på 62 % og en på 50 %. I aldersgruppen år er det 9 personer på AFP, to menn og syv kvinner. Det er syv på 100 %, en på 80 % og en på 23 %. I 2007 tok ingen nye personer ut AFP. 6.2 Kommunale ordninger Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØA) vedtok i januar 2007 mulighet for personer i 100 % stilling å jobbe 90 % med 100 %. 13 personer er registrert som benytter seg av dette tiltaket, ni kvinner og fire menn. Tiltak: Alle seniorordningene bør etter noe tid evalueres for å se effekter, også i likestillingsperspektiv. j/lpk/års og tertialrapportering/likestilling 5