LIKESTILLINGSRAPPORT 2011 MED HANDLINGSPLAN FOR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIKESTILLINGSRAPPORT 2011 MED HANDLINGSPLAN FOR 2012"

Transkript

1 LIKESTILLINGSRAPPORT 2011 MED HANDLINGSPLAN FOR 2012 Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 1

2 Innholdsfortegnelse: Innledning s 3 Rapport for 2011 s 3 Likestilling mellom kjønnene s 3 Kjønn og arbeidstid s 5 Kjønn og lønn s 7 Kjønn og sykefravær s 8 Kjønn og permisjonsuttak s 8 Seniortiltak s 9 Rekruttering og etnisk tilhørighet s 10 Mobbing, inkludering, varsling s 10 Nedsatt funksjonsevne s 12 Kompetanse s 12 Handlingsplan 2012 s 13 Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 2

3 Innledning. Lovgrunnlag, bakgrunn for rapportering. Alle norske arbeidsgivere har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten følger av arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Arbeidsgiver er pålagt både aktivitetsplikt og rapporteringsplikt. Aktivitetsplikten handler for eksempel om rekruttering, forfremmelse, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering. Rapporteringsplikten gjelder tilstand på likestilling, samt planlagte og gjennomførte tiltak på de tre grunnlagene kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Kommunenes rapporteringsplikt følger i tillegg av kommunelovens 48 (5) som stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Sørum kommune viderefører de fleste målene fra 2011 til Virksomhetene gis hovedansvaret for å gjennomføre tiltakene i planen. Kilder. Rapporten er fremstilt på bakgrunn av data fra lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM pr og opplysninger fra KLP. Rapportsystemet i HRM har en rekke standardrapporter for denne type redegjørelse. Der hvor det er satt sammen data spesielt for denne rapporten refereres det både til fast tilsatte medarbeidere og vikarer. De kommunale foretakene, IINR (det interkommunale innkjøpssamarbeidet) og ØRR (revisjonen) er medregnet i tabellene. Skåningsrud er medregnet i grunnskoleseksjonens tall. Rapport for Likestilling mellom kjønnene Kjønnsfordeling. Sørum, som alle andre kommuner har en overvekt av kvinner tilsatt, de fleste av forholdene som det rapporteres på i denne rapporten følger denne fordelingen. Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 3

4 Tabell 1.1. Kjønnsfordeling seksjonene, pr Kvinner %-andel Menn %-andel Totalt Grunnskole , ,2 330 Helse- og sosial PRO ,9 10 4,1 242 PLU 12 66,3 6 33,3 18 Kultur 19 63, ,6 30 Bhg Servicesenteret 33 67, ,6 49 B.vern Eiendomsforetaket KF 38 60, ,6 63 Kommunalteknikk KF 3 11, ,4 26 Bingsfosshallen KF 1 33,3 2 66,7 3 Revisjonen (ØRR) SUM , , Kilde: lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM. Fast tilsatte, lærlinger og vikarer pr Likestillingsombudet rapporterer at kjønnsfordelingen i kommunesektoren i 2010 er 78,6 % kvinner, en økning fra 2006 hvor det var 76 % kvinner. I 2011 var kvinneandelen i kommunesektoren 76,8 %. På landsbasis ser det ut til at andelen varierer noe, i Sørum har den vært jevnt stigende. Kjønnsfordelingen i 2011 var lik 2010 i Barnevernsseksjonen, Grunnskoleseksjonen, Bingsfosshallen og ØRR (revisjonen), den var økt med 4,7 % i Servicesenteret, (mannlige lærlinger) i de øvrige seksjonene gikk andelen menn ned slik at den totale nedgangen i antall menn er på 0,7 %. Det var 0,3 % økning i antall tilsatte menn i 2010, sammenlignet med Antall ansatte er økt i flere seksjoner, mest i grunnskoleseksjonen, helse- og sosial og PRO. Tabell 1.2. Kjønnsfordeling i % av tilsatte T År Kvinner Menn Pr ,1 15,9 Pr ,3 16,7 Pr ,1 17,0 Pr ,4 16,6 Kilde: lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM Det er størst kvinneandel i alle seksjoner, bare Kommunalteknikk og Bingsfosshallen har tilsatt flere menn enn kvinner. Barnehage- og barnevernsseksjonene er rene kvinneseksjoner, PRO følger deretter med nesten 96 % kvinner. Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 4

5 Tabell 1.3. Kjønnsfordeling pr stillingstype Stillingskode Stillingsbetegnelse Kvinner Menn 6572 Assistent Sekretær Fagarbeider Hjelpepleier Renholder Sykepleier * Undervisningspersonale /6709** Ped.leder/førskolelærer Vernepleier Ingeniør Konsulent Rådgiver Virksomhetsleder * er stillingskodene for undervisningspersonale ** 7637/6709 er både pedagogiske ledere og førskolelærere uten lederansvar Kilde: Kilde: lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM Tabellen viser samme forhold når en ser på ulike stillingstyper. Kvinnene er i flertall i alle stillingstyper, bare ingeniører har en overvekt av menn. Alle de øvrige yrkesgruppene har over 60 % kvinner. Sørum har en større kvinneandel (antall og årsverk) enn gjennomsnittet i kommune Norge. Det kan slå uheldig ut for menn i Sørum og kan virke negativt i forsøkene på å rekruttere menn til kvinneyrker. Arbeidet med aktiv rekruttering av underrepresentert kjønn har ligget noe nede i Det er behov for rekrutteringstiltak som kan øke andelen menn i kommunen. 2. Kjønn og arbeidstid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Tabell 2.1 Deltidsstillinger pr Stillingsprosent Kvinner Menn Totalt 1 19, , , , , SUM Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 5

6 Kilde: lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM Tabell 2.1. og 2.2. viser antall deltidsstillinger innenfor ulike prosentintervaller. Data i tabellen teller både personer med en deltidsstilling, personer som arbeider i to eller flere deltidsstillinger slik at samlet stillingsprosent f.eks blir 100 % og personer som arbeider i 100 % stilling, men hvor deler av stillingen lønnes over ulike kostnadssteder. Det er også ansatte deltidsstillinger i Sørum som har andre kommuner som sin hovedarbeidsgiver og i realiteten har 100 % stilling hos to arbeidsgivere. Tabellene må derfor ikke leses som et bilde på ufrivillig deltid. Det er ikke mulig å gi mer eksakte opplysninger pr prosentintervall ut fra rapportverktøyet i HRM. Tabell 2.2. Utvikling i deltidsstillinger ÅR 0-39,99 % 40 99,99 Antall totalt % Kilde: lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM Tabell 2.2. viser en økning i antall deltidsstillinger, både under og over 40 % stilling. De to største prosentgruppene for deltidsstillinger ligger imidlertid mellom 50 og 60 % stillinger og 80 og 90 %. All registrert deltid kan ikke betraktes som ufrivillig deltid. I fbm undersøkelsen om ufrivillig deltid i 2009 kom det fram at den foretrukne deltidsprosenten var ca 80 %. Størst andel deltid er i Helse og sosial/ttf, PRO/Sykehjemmet og SFO ene. Antall deltidsstillinger er økt og det er stillinger som er besatt av kvinner som er økt i 2011 sammenlignet med 2010, fra 490 til 532, antall deltidsstillinger som er besatt av menn er redusert fra 63 til Eventuelt ufrivillig deltid Det er ikke mulig å ta ut data på andel kvinner og menn i eventuell ufrivillig deltid fra HRM. Ser man imidlertid på hvor menn i deltidsstillinger arbeider, kan det være grunn til å anta at de har deltidsstillinger i tillegg til andre større stillinger hos annen arbeidsgiver eller i tillegg til studier. Det antas derfor at eventuell ufriviling deltid er knyttet til kvinneyrker/kvinnearbeidsplasser. Fra seksjonene meldes det om arbeid mot ufrivillig deltid i Helse- og sosial og PRO. Helse- og sosial: På aktivitetssenteret, i psykisk helsetjeneste og på NAV Sørum har alle den stillingsprosent de ønsker, slik er det også i stabstjenstene. TTF har det som tema i utviklingssamtaler og tar en vurdering hver gang en stilling blir ledig om det er fast ansatte som ønsker å gå opp i stilling og som har kompetanse til å løse Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 6

7 arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen. Det prioriteres også å lage turnuser hvor antall små stillinger blir redusert, f.eks ved bruk av lange vakter i helgene. Dette er enklest å få til i nye botjenester. Vedtak om utvidede tjenester medfører ofte til større stillinger og økte kostnader. Sørvald har to ansatte og Sørumsand helsestasjon har en ansatt som ønsker høyere stillingsbrøk. Dette er pt ikke løst, pga ledighet og kompetansekravet. På legevakten er det stadig utskiftinger på de minste stillingene fordi det er bistillinger, det jobbes med å opprettholde så store brøker som mulig der hvor det er hensiktsmessig for driften. PRO: Ved ledighet i store stillinger blir det foretatt en vurdering om personer som arbeider ufrivillig deltid kan få økt sin stillingsbrøk. Det må tas hensyn til at det er driftsmessig mulig å gjøre dette. I 2011 fikk 12 ansatte økt sine stillinger i løpet av året. Ved opprettelsen av ny demensenhet ved Sørvald bo og behandlingssenter ble det forsøkt å få flest mulig store stillingsbrøker. Blant annet er det i turnusen innarbeidet langvakter i helgene. Det er ikke rapportert fra de øvrige seksjonene om arbeid mot ufrivillig deltid i 2011, men i arbeidsmiljøundersøkelsen 2012 svarer 74,5 % at de er fornøyd med muligheten til å få en stillingsstørrelse som er tilpasset deres behov, ca 10 % svarer at de ikke vet hvilke muligheter de har. Ut fra dette kan en anta at problemet med ufrivillig deltid ikke er veldig stort. Det bør imidlertid arbeides videre med reduksjon. 3. Kjønn og lønn. Tabell 3.1. Lønn fordelt på kjønn og stillingstyper 2011 Gjennomsnittslønn, stillingstyper Snittlønn Snittlønn Snittlønn St. kode Still. betegnelse stillingstypen kvinner menn 6572 Assistent Fagarbeider Hjelpepleier Konsulent Undervisningspersonale Sykepleier Ingeniør Rådgiver Kilde: lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM Det er relevant å se på eventuelle lønnsforskjeller i henhold til stillingstyper. I flere av overnevnte stillingstyper ser det ut til at menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvinner, særlig i de tradisjonelle kvinneyrkene. Kvinnelige assistenter ser ut til å ha høyere snittlønn enn menn. Alle stillingene i tabell 3.1, fra assistent til sykepleier tilhører HTA kap 4 og er som sådan underlagt ansiennitetsbestemmelser. Det er derfor ikke mulig å si om ulikhetene er et utslag av ulik ansiennitet eller om det er reelle skjevheter. Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 7

8 I stillingsgruppen konsulent hvor det ikke er en tariffestet minstelønn har menn høyere snittlønn enn kvinner, dette kan ha sammenheng med tidligere bruk av stillingskoden, hvor den var mer knyttet til ansiennitet enn utdanning. Dette er nå i ferd med å endres slik at det vil stilles krav om høyskoleutdanning i konsulentstillingene og på den måten skapes et mer likt lønnsnivå for konsulentene uavhengig av kjønn. I stillingsgruppen ingeniører, hvor lønn fastsettes lokalt, har kvinner i gjennomsnitt høyere lønn enn menn. 4. Kjønn og sykefravær Kommunens totale sykefravær i 2011 var på 8,1 %, en økning på 0,72 prosentpoeng, sammenlignet med Kvinners fravær var på 8,9 % og menns på 5,6 %, en økning fra 2010 for begge kjønn. Det høyeste fraværet er på de tradisjonelle kvinnearbeidsplassene i helse, omsorg og undervisning. Det laveste i PLU, Bingsfosshallen KF og Kommunalteknikk KF. 5. Kjønn og permisjonsuttak. 5.1 Barns og barnepassers sykdom Årsakskode Beskrivelse Kvinner Dager Menn Dager 190 Barn og barnepassers sykdom Kilde: lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM Antall fraværsdager relatert til fraværskoden 190 er redusert fra 2010 til I 2011 tok 218 kvinner ut 633 dager og 31 menn ut 96 dager. I 2010 tok 215 kvinner ut 999 permisjonsdager og 40 menn 178 dager. Det er ikke tall på antall personer som har barn i kommunens datagrunnlag og en kan derved ikke gi noen nærmere analyse av tallene, annet enn at det ser ut til å følge kjønnssammensetningen i kommunen Fødselspermisjoner/omsorgspermisjoner Årsakskode Beskrivelse Kvinner Menn 410 Fødselsperm % lønn 415 Fødselsperm 7 80 % lønn 440 Fedreperm 1 2 uker 445 Fedrekvote 4 10 uker 150 Utvidet 0 0 omsorg barn 430 Omsorgsperm med lønn 0 3 Kilde: lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 8

9 Når det gjelder permisjoner i forbindelse med fødsel tok de fleste kvinnene ut permisjon med 100 % lønn, dvs kortere permisjon med full lønn. Dette er en endring fra 2010 da de fleste tok ut lengre permisjon med 80 % lønn. En mann har tatt ut to uker lønnet permisjon i forbindelse med fødsel og fire har tatt ut fedrekvote på ti uker. Kommunen har ingen ordning for å registrere om menn er blitt fedre uten å ta ut de permisjonene de har rett til. Tidskontoordningen har ikke vært benyttet i Sørum i 2009, 2010 eller Ingen har tatt ut permisjon i forbindelse med utvidet omsorg for barn. Når det gjelder omsorgspermisjon med lønn er det tre menn som har benyttet seg av denne ordningen. Da man ikke har data på antall barn i relevant alder hos de ansatte og barnas evt sykdom har man ikke muligheter til å vurdere disse dataene ut over at det ser ut til å følge kjønnsfordelingen i kommunen Utdanningspermisjoner Årsakskode Beskrivelse Kvinner Dager Menn Dager 710 Utd.perm med lønn Utd.perm uten lønn Eksamen/lesedager Kilde: lønns- og personalsystemet Visma enterprise HRM Det er fortsatt flest kvinner som har tatt ut ulike permisjoner i forbindelse med utdanning. Det antas at dette følger av kjønnssammensetningen. Antall personer som har hatt utdanningspermisjon med lønn økte fra 35 i 2009 til 44 i 2010 og antall dager med uttak av permisjon med lønn for kvinner økte fra til 236 til 557. Det er en nedgang både i antall personer som er registrert med utdanningspermisjoner i 2011 og antall dager utdanningspermisjon. 6. Seniortiltak 6.1. AFP Sørum kommunes seniorpolitikk har som formål å redusere antall personer som tar ut AFP. Pr er det fire medarbeidere som har gått av med AFP i aldersgruppen I aldersgruppen år har to medarbeidere gått av med AFP, det samme antallet som i Kommunale ordninger Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØA) vedtok i januar 2007 seniorpolitiske tiltak, slik at medarbeidere som har fylt 62 år og jobber i 100 % stilling, gis anledning til å jobbe 90 % med 100 % lønn. Formålet med seniortiltaket, er å motivere medarbeidere som ønsker å fortsette i arbeid framfor å velge tidligpensjonering. Dette samsvarer med IA-avtalens målsetning om Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 9

10 å øke yrkesaktivitet etter fylte 50 år. Tall fra lønnings og personalsystemet, viser at det var 31 medarbeidere i aldersgruppen år som hadde 100 % stilling i 2011, og dermed hadde mulighet til å inngå en slik avtale. Det er 21 av 31 (68 %) medarbeidere som har benyttet seg av dette tiltaket, fordelt på 12 kvinner og 9 menn. 7. Rekruttering og etnisk tilhørighet. Personer med annen etnisk bakgrunn søker seg i hovedsak til jobber innen renhold og i pleie- og omsorgssektoren. Særlig innen renhold er det jobbet bevisst med kulturforskjellene og å bygge opp forståelse av og mellom ulike kulturer. Renholdsavdelingen rekrutterer kvalifisert personale uavhengig av etnisk bakgrunn og har 8, 7 % ansatte med ikke-norsk etnisk bakgrunn. Stillingsannonser innen renhold har fått en mangfoldstekst og det følges opp med å kalle inn minst en kvalifisert person med ikke-norsk etnisk bakgrunn til intervjuer. Av hensyn til HMS og sikkerhet vedr bruk av kjemikalier er det satt et språkkrav i annonseteksten. Det oppfordres til å delta i gratis norskopplæringskurs arrangert av kommunenes voksenopplæring. Det rapporteres ikke fra seksjonene at det har vært arbeidet med denne problemstillingen i Mobbefrie og inkluderende arbeidsplasser. Mulighet for å varsle om kritikkverdige forhold. Den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar. 83 % av populasjonen besvarte undersøkelsen. I etterkant av arbeidsmiljøundersøkelsen utarbeider den enkelte virksomhet en handlingsplan innen 1. mai, blant annet innenfor de områdene som utpeker seg i arbeidsmiljøundersøkelsen. To områder må gis særlig oppmerksomhet selv ved små utslag; mobbing og evt diskriminering. Det er ellers viktig å undersøke hvordan de ansatte opplever muligheten til å varsle om kritikkverdige forhold. Mobbing. Det ble spurt: i hvilken grad er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing? (skåre1 = mye mobbing, skåre 6 = ingen mobbing) 1. Svært liten grad Antall Prosent Svært stor grad 0. Vet ikke Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 10

11 Skalaen deles i to, skåre 1-3 indikerer et opplevd nivå som ikke er akseptabelt. Skåre 4 oppleves som mindre alvorlig og skåre 5 og 6 som bra. I 2011 er det 83,2 % som gir skåre 5 og 6. Det er en forbedring fra 2010 hvor det var 74 % som ga skåre 5 og 6. Integrerende arbeidsplass. Det ble spurt: I hvilken grad er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? 1. Svært liten grad Antall Svært stor grad 0. Vet ikke Prosent I 2011 er det 74,7 % som gir skåre 5 og 6, det er en forbedring fra 2010 hvor det var 70,8% som ga skåre 5 og 6. Mulighet for varsling av kritikkverdige forhold. Det ble spurt: i hvilken grad er det lagt til rette for mulighet til at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 1. Svært liten grad Antall Prosent 6. Svært stor grad 0. Vet ikke I 2011 ga 70,2 % skåre 5 og 6. Det er en forbedring fra 2010 hvor 66,6 % ga skåre 5 og 6. Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 11

12 Selv om resultatene er bedret bør disse områdene holdes under kontinuerlig overvåking og det bør settes inn konkrete tiltak for å redusere mobbing, øke integrering mht kjønn, religion, etnisk tilhørighet osv og legge bedre til rette for varsling av kritikkverdige forhold. 9. Nedsatt funksjonsevne Kommunen er en IA-bedrift og har mål om at sykefraværet ikke skal være over 7 %. Det kan legges bedre til rette for omplasseringer og tilrettelagte arbeidsplasser. Det legges vekt på at publikumsarealene i kommunen skal være tilgjengelige også for personer med forflytningsproblemer. Bingsfosshallen er godt tilrettelagt med rullestolrampe med plass til to rullestoler i midtpartiet på galleriet. Det er lett adgang uten trapp for å komme seg inn i bygget eller i foajeen. Fra foajeen er det lett adgang uten trapp til publikumsgalleriet og til rullestolrampen for å se kino eller kulturarrangementer. Det er heis ned til underetasjen fra foajeen om man ønsker å delta i idretten på gulvet. Det er installert heis på Rådhuset. Det er ikke rapportert om andre forbedringer på området I 2010 ble det startet et nytt sykefraværsprosjekt, jfr kommunestyrevedtak. I begynnelsen av 2010 fattet Kommunestyret vedtak om at prosjektarbeid rettet mot å redusere sykefraværet i kommunen skulle videreføres. Sluttrapport pr viser at flere av målsettingene er nådd, det er utarbeidet retningslinjer for oppfølging av gravide medarbeidere, arbeidet i tilretteleggingsutvalget er fortsatt, ordningen med videreføring av samarbeidsmøtene med NAV fortsatte. De fleste av deltakervirksomhetene i prosjektet har arbeidet aktivt og målrettet med å iverksette tiltak rettet mot å øke nærværet og redusere sykefraværet hos sine medarbeidere. Det gjennomsnittlige sykefraværet for 2011 er 8,1 %, en økning fra 201 hvor det var 7,4 %. Målet om redusert sykefravær ble derved ikke nådd. 10. Kompetanse Det er varierende grad av kunnskap om aktivitets og rapporteringsplikten blant lederne i kommunen. Det er ikke rapportert om spesielle kompetansetiltak på dette området i Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 12

13 11. Handlingsplan 2012: Hovedmål for likestillingsarbeidet 2011 videreføres til 2012: Hovedmål: Sørum kommune vil jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering Kjønnsfordeling. Mål for 2011 videreføres til 2012: Det arbeides for å øke andel menn i de tradisjonelle kvinneyrkene; undervisning, pleie og omsorg, barnehage og administrasjon. Tiltak 2011 videreføres til 2012: 1. Oppfordre underrepresentert kjønn til å søke (i annonsering) 2. Virksomhetene skal gjennomføre begrenset positiv forskjellsbehandling (ved tilsetting) Kjønn og arbeidstid. Mål for 2011 videreføres til 2012: Andel ufrivillig deltid reduseres ytterligere. Tiltak 2011 videreføres til 2012: Det må arbeides ytterligere for å redusere andel ufrivillig deltid ved aktiv bruk av bestemmelsene i hovedtariffavtalen Kjønn og lønn Mål for 2011 videreføres til 2012: Likelønn vurderes ved all lønnsplassering. Tiltak 2011 videreføres til 2012: Før neste lokale lønnsoppgjør skal kommunens lønnsstruktur og bruk av stillingskode gjennomgås på nytt Kjønn og sykefravær. Mål for 2011 videreføres til 2012: Sykefraværet skal ikke være høyere enn 7 %. Nytt tiltak iverksettes fra 2012: Det iverksettes et nytt 3-årig prosjekt for å øke nærværet i virksomhetene. Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 13

14 11.5. Seniortiltak. Nytt mål for perioden : Øke reell pensjonsalder med et halvt år innen 2015: Tiltak i planperioden : Alle seniorordningene skal evalueres i løpet av perioden for å se effekter, også i likestillingsperspektiv. Ny seniorpolitikk implementeres i organisasjonen Rekruttering og etnisk tilhørighet. Mål for 2011 videreføres til 2012: Øke antall ansatte med ikke-norsk etnisk bakgrunn i hele organisasjonen. Tilsettinger skal foretas på bakgrunn av kvalifikasjoner, andre forhold skal være uvedkommende. Tiltak 2011 videreføres til 2012: Utlysningstekster på flere typer jobber skal ha en mangfoldstekst og det skal følges opp med å kalle inn minst en kvalifisert person med ikke-norsk etnisk bakgrunn til intervju Mobbefrie og inkluderende arbeidsplasser. Nytt mål for perioden : Kommunens arbeidsplasser skal være inkluderende og fri for mobbing. Det skal være gode muligheter for å varsle om kritikkverdige forhold. Nytt tiltak 2012: Virksomheter med skåre 1 3 på spørsmål om mobbing, diskriminering og varsling må ha tiltak mot dette i sin HMS-plan Nedsatt funksjonsevne. Nytt mål for perioden : Det settes i gang et nytt 3-årig prosjekt for å øke nærværet i virksomhetene. Nye tiltak 2012: Tiltak i det nye prosjektet fastsettes medio juni Arbeidet i tilretteleggingsutvalget fortsettes. Samarbeidet med lokalt NAV fortsettes Kompetanse. MÅL 2011 videreføres i 2012: Graden av kunnskap om aktivitets og rapporteringsplikten vedr likestilling og arbeid mot diskriminering økes i organisasjonen. Nytt tiltak 2012: Det gjennomføres informasjonsmøte for virksomhetslederne. Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 14

Sørum kommune vil jobbe aktivt, målretttet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Sørum kommune vil jobbe aktivt, målretttet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Likestillingsrapportering 2009. 1. Innledning. 1.1 Lovgrunnlag, bakgrunn for rapportering. Alle norske virksomheter (arbeidsgivere) har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 Konstituert Personal- og organisasjonssjef Ingvild Helene H. Syversten Sørum kommune Likestillingsrapport 2010 med handlingsplan for 2011 Side 1 Innhold

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2012 MED HANDLINGSPLAN 2013

LIKESTILLINGSRAPPORT 2012 MED HANDLINGSPLAN 2013 LIKESTILLINGSRAPPORT 2012 MED HANDLINGSPLAN 2013 INNHOLD INNLEDNING... 1 LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE... 1 KJØNN OG ARBEIDSTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 KJØNN OG SYKEFRAVÆR... 5 KJØNN OG PERMISJONSUTTAK...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/801 Saksbehandler: K-kode: 612 VERKSTEDGÅRDEN - FLYTTING AV SØRUM ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER HEL/AKT/GSVER

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Likestillings- og diskrimineringsombudet Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne Innhold Innledning... 3 Aktivitets- og redegjørelsesplikten...

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1108 5 RMR 30.11.2010 UTTALELSE I SAK OM OSLO KOMMUNES LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE Likestillings og diskrimineringsombudet viser til brev av 21.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Innhold 1. Bakgrunn...4 1.1 Aktivitets- og rapporteringsplikten...4 1.2 Hvorfor arbeide for likestilling?...5 2. Kriterier for

Detaljer

HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT 2014

HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT 2014 HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT 2014 Vedtatt 11.3.15 INNHOLD INNHOLD... 2 DEL 1 ARBEIDSMILJØUTVALGET... 3 Arbeidsmiljøutvalgets aktiviteter 2014... 3 Fakta om utvalget... 4 DEL 2 SYKEFRAVÆR OG PENSJON...

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

FORSVARSBYGG ÅRSRAPPORT VEDLEGG TIL. REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING

FORSVARSBYGG ÅRSRAPPORT VEDLEGG TIL.   REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING FORSVARSBYGG VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT 20 REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING 18 www.forsvarsbygg.no OPPFØLGING AV 1A I LIKESTILLINGSLOVEN Likestilling er et eget tema i Forsvarsbyggs kompetanseog lønnspolitikk

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Rapporteringsmal. etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Slik kan vi gjøre det på 1 2 3!

Rapporteringsmal. etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Slik kan vi gjøre det på 1 2 3! Rapporteringsmal etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Slik kan vi gjøre det på 1 2 3! Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering? Veiledende rapporteringsmal for medlemsforetakene i Arbeiderbevegelsens

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling til bedre redegjørelser for likestilling diskrimineringsombodet Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 Ark.: 490 Lnr.: 000939/08 Arkivsaksnr.: 08/00198 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2007 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 SAMMENDRAG:

Detaljer

FORSVARSBYGG LIKESTILLING. VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG REDEGJØRELSE FOR

FORSVARSBYGG LIKESTILLING.   VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG REDEGJØRELSE FOR FORSVARSBYGG REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING 20 VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG 17 www.forsvarsbygg.no Vårt mål er at arbeidsmiljøet i Forsvarsbygg skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling.

Detaljer

LIKESTILLING - et virkemiddel til

LIKESTILLING - et virkemiddel til Side 1 Et likestilt Norge sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Økt bolyst Inkludering Stedsutvikling Rekruttering Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING

REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING 2016 VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG OPPFØLGING AV 1A I LIKESTILLINGSLOVEN Forsvarsbyggs HR-politikk er førende for HR-tiltakene i virksomheten vår.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/15 Administrasjonsutvalget 14.04.2015 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/15 Administrasjonsutvalget 14.04.2015 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-13632/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 07.04.2015 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Oversikt over overtidsutbetaling i 2008 planområder.

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Oversikt over overtidsutbetaling i 2008 planområder. Ark.: 490 Lnr.: 947/09 Arkivsaksnr.: 09/138-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2008 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Oversikt over overtidsutbetaling i 2008 planområder.

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden 2014 2018 Vedatt i administrasjonsutvalget 04.12.2013 i sak 14/13 Formål med planen: Planen skal fremme

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/13 Sak 6/13 REFERATSAKER LIKESTILLINGSRAPPORT 2012

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Likestillings- og mangfoldsarbeid i Mandal kommune

Likestillings- og mangfoldsarbeid i Mandal kommune «Alle arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.» Likestillings- og diskrimineringsloven. Likestillings-

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Praktisk likestillingsarbeid Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Hva skal jeg snakke om? Aktivitets- og redegjørelsesplikten Likestillingsredegjørelsen som verktøy i et systematisk likestillingsarbeid. Diskrimineringsvurderingen

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Et likestilt Oppland

Et likestilt Oppland Et likestilt Oppland sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Bolyst Inkludering Rekruttering Stedsutvikling Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig av: Kjønn

Detaljer

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Hovedbudskap (mangelen på) likelønn er to ting Begge deler krever langsiktig, systematisk arbeid Lønnsgapet 14,2

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven

Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven Advokatene Christel Søreide og Eli Aasheim Oslo, 18. oktober 2018 2 Agenda 01 Oversikt over regelverket 02 Generelt om vern

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen/Arne Christian Ringen Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen/Arne Christian Ringen Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Trond Ruen/Arne Christian Ringen Arkiv: 032 18/2042-4 Dato: 24.05.2018 LØNNSDANNELSE OG LIKELØNN I LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg: Ingen Sammendrag: Rådmannen legger

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 2/10 Partsammensatt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 2017 Vedtatt i drifts- og tjenesteutvalg 14.06.17 1 1. Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 1.1. Utfordringsprofil

Detaljer

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Claus Jervell

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Claus Jervell Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven Claus Jervell Hovedbudskap Mangelen på likelønn kan defineres på to nivåer; samfunnsnivå individnivå Begge deler krever langsiktig, systematisk arbeid

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-16-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-16-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-16-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING Likestillings-

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold

Handlingsplan for likestilling og mangfold Handlingsplan for likestilling og mangfold 2012-2015 Sak11/3184. 29.11.2011/rai Handlingsplan for likestilling og mangfold er hoveddokumentet for likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet ved Høgskolen

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Kunngjøringstekster. Krav til innhold og juridiske konsekvenser. Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, Vi tar ansvar for sjøvegen

Kunngjøringstekster. Krav til innhold og juridiske konsekvenser. Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, Vi tar ansvar for sjøvegen Kunngjøringstekster Krav til innhold og juridiske konsekvenser Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, 8.9.2016 Stillingsannonse krav til innhold Hva en kunngjøring skal inneholde fremgår av personalreglementet

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Saken gjelder: Administrasjonen utarbeider en samlet årlig personalrapportering for virksomheten.

Saken gjelder: Administrasjonen utarbeider en samlet årlig personalrapportering for virksomheten. Dato: 29. april 2010 KFBGPA /10 Bergen Parkering KF Den samlede personalsituasjonen 2009 JOLA PAR-0704-200907833-3 Hva saken gjelder: DOKUMENTER I SAKEN 1. Stillingsoversikt 2009 (vedlegg 1) 2. Oversikt

Detaljer

Handlingsplan 2018 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2018 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2018 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 08.05.2018, PS 11/18 Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

VEA Likestillingsredegjørelse pr. 31.12.2010

VEA Likestillingsredegjørelse pr. 31.12.2010 1 VEA Likestillingsredegjørelse pr. 31.12.2010 Kjønnsfordeling på Vea totalt, samt på stillingsnivå Det er 37 ansatte som til sammen er 30,24 åv. Av dette 23 kvinner som til sammen er 18,25 åv. Kvinner

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.03.2012

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Statistikkpakken - Arendal kommune

Statistikkpakken - Arendal kommune Statistikkpakken - Arendal kommune Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Arendal kommune. Tall pr. 1.12.2016 og 1.12.2017 basert på KS' PAI-register. Kjønn Månedsfortjeneste

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 2015 2019 «Likestilling kommer ikke av seg selv» Vedtatt av kommunestyret den 22.juni 2015 Saksnr 39/15. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD s. 3 1.0 INNLEDNING

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Veileder. om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsog diskrimineringsområdet

Veileder. om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsog diskrimineringsområdet Veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsog diskrimineringsområdet 1. Innledning Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal jobbe aktivt,

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Likestilling i 64 kommuner. Likestillings- og diskrimineringsombudet har kontrollert kommunenes redegjørelser om likestilling for 2007

Likestilling i 64 kommuner. Likestillings- og diskrimineringsombudet har kontrollert kommunenes redegjørelser om likestilling for 2007 Likestilling i 64 kommuner har kontrollert kommunenes redegjørelser om likestilling for 2007 3 Kontroll av likestillingsredegjørelser Innhold Innledning 4 Ombudets rolle 5 Veiledning 6 Utvalg og omfang

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Likestilling - og mangfoldmelding Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget

Søgne kommune. Saksframlegg. Likestilling - og mangfoldmelding Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2017/242-19306/2017 Saksbehandler: Ada Elise Q. Nygård Dato: 24.04.2017 Saksframlegg Likestilling - og mangfoldmelding 2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/17 Rådet for

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

PS 09/9 Årsrapport 2008 - likestilling 2008/2534

PS 09/9 Årsrapport 2008 - likestilling 2008/2534 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Lik lønn for likt arbeid

Lik lønn for likt arbeid Lik lønn for likt arbeid Advokatfullmektig Merethe Berggaard 07.06.2018 67 000 000 visninger 50 000 nye følgere 3 100 000 reaksjoner Visninger i 84 land FAKTA Tekstet på 11 språk Lik lønn for likt arbeid

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Sørum kommunes lønnspolitikk

Sørum kommunes lønnspolitikk Sørum kommunes lønnspolitikk Vedtatt av Administrasjonsutvalget 15.08.01, sist revidert; ØA 09.06.2010 1 2 Innholdsfortegnelse: Innledning Sørum kommunes lønnspolitikk.... 4 DEL I.... 4 1. Mål... 4 2.

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-15-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-15-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-15-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: AMU Dato:. februar 8 Saksnr..: Saksbehandler: Avdeling for personalstøtte/ginakb Sykefraværsstatistikk for UiO - 7. Innledning UiOs IA-avtale for perioden -8 bygger på intensjonsavtalen

Detaljer