HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT 2014"

Transkript

1 HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT 2014 Vedtatt

2 INNHOLD INNHOLD... 2 DEL 1 ARBEIDSMILJØUTVALGET... 3 Arbeidsmiljøutvalgets aktiviteter Fakta om utvalget... 4 DEL 2 SYKEFRAVÆR OG PENSJON... 5 DEL 2 SKADER, VOLD, TRUSLER OG TRAKASSERING... 7 Skader på ansatte... 7 Skader på barn og elever... 7 Vold, trusler og trakassering... 8 DEL 4A LIKESTILLING... 9 Kommunenes aktivitets- og rapporteringsplikt... 9 Kjønnsfordeling Kjønn og lønn Uønsket deltid DEL 4B HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Resultater Mål Tiltak HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

3 DEL 1 ARBEIDSMILJØUTVALGET Arbeidsmiljøutvalgets aktiviteter 2014 Planprogram/plansaker 1/14 Botilbud Friggvegen - mulighet for selveierleiligheter 3/14 Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal: Ferdig behovsutredning og videre framdrift 4/14 Fjellbovegen barnehage med åpen barnehage: Ansattes medvirkning i planleggingsfasen av byggeprosjektet 20/14 Virksomhetsoverdragelse av Misjonshuset barnehage 21/14 Blaker bo- og omsorgssenter: Ansattes medvirkning i planleggingsfasen av byggeprosjektet 24/14 Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal: Ansattes medvirkning i planleggingsfasen av byggeprosjektet 31/14 Fjuk oppvekstsenter. Ferdig forprosjekt med kostnadskalkyle 32/14 Planprogram - kommunedelplan energi og klima Års- og tertialrapporter 7/14 HMS-rapport 2013 med IA-handlingsplan 2014 (inkludert årsrapport fra BHT) 8/14 Likestillingsrapport 2013 med handlingsplan /14 Sørum kommunes årsberetning for /14 Tertialrapport 1. tertial /14 Tertialrapport 2. tertial /14 Rapportering til AMU 2.tertial på personskader og ulykker og vold, trusler og trakassering Arbeidsgiverpolitikk 5/14 Fordeling av velferdsmidler /14 Ny IA-avtale - Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv 22/14 Endringsforslag - Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Annet 15/14 Minimumsstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune 23/14 Møteplan 2015 for de politiske utvalgene 25/14 Ny organisering av ressurser knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne 26/14 Evaluering av ny organisasjon og forholdet mellom rådmannskommunen og de kommunale foretakene 38/14 Julegave til humanitært formål 2014 HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

4 Fakta om utvalget Tabell 1. AMU-representanter 2014 Fast representant: Personlig vara: Funksjon Siri Gauthun Kielland Bård Gjestvang Arbeidsgiver Kari Gaalaas Roy Allan Hansen Arbeidsgiver Morgan Lervaag Tormod Dragland Arbeidsgiver Else Jørgensen - Arbeidsgiver Wenche Mjønerud Lillian Eid Fagforbundet Marthe Rostad Anne Berven Utdanningsforbundet Ingunn Servold Kjersti Nordli NITO/Akademikerne Roy Olav Uhlen Vegard Haug Hovedverneombud Kari Rønsen BHT - Bedriftshelsetjenesten Edvard Velsvik Bele - Verneleder Det ble avholdt 9 møter i Arbeidsmiljøutvalget i To møter ble avlyst på grunn av at det ikke var innmeldt saker. Marthe Rostad (Utdanningsforbundet) var leder i AMU i I 2015 er det derfor arbeidsgiversiden ved rådmannen som innehar ledervervet. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

5 DEL 2 SYKEFRAVÆR OG PENSJON Figur 1 viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune Sykefraværet i 2014 har gått ned med 0,3 prosent sammenliknet med 2013, men er 0,3 prosent høyere enn i Flertallet av virksomhetene med høyest fravær har deltatt/deltar i Nærværsprosjektet som har pågått siden Nærmere beskrivelser av fraværsutviklingen og resultater for disse virksomhetene vil bli beskrevet i prosjektets sluttrapport som ferdigstilles i 1. kvartal Figur 1. Oversikt over sykefraværet i Sørum kommune ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: Rapport fra kommunenes lønns- og personalsystem. SNITT Sørum ,1 9,7 9,7 8,8 8,8 7,9 5,7 6,4 7,5 8,0 7,9 7,8 8, ,6 9,7 9,6 9,5 8,8 7,5 5,0 6,3 6,9 7,9 8,5 8,3 8, ,3 9,0 7,9 7,2 7,1 7,2 5,4 5,8 7,3 7,6 9,1 10,4 7, ,8 10,0 10,0 8,5 8,4 7,7 6,0 6,1 7,9 7,5 6,8 9,0 8, ,6 8,5 7,7 7,2 7,6 7,5 5,1 5,3 6,9 7,5 8,3 8,4 7, ,8 9,6 10,1 9,0 9,5 8,3 6,4 7,2 8,5 9,3 9,2 8,1 8, ,4 9,6 8,6 8,4 7,1 7,3 4,7 5,1 6,4 7,6 9,7 9,7 7,9 Tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvordan sykefraværet på nasjonalt nivå er fordelt mellom ulike sektorer de siste årene (se figur 2). SSB har p.t. ikke offentliggjort tall for 4. kvartal 2014, men tallene fra de tre første kvartalene i 2014 indikerer at Sørum kommune har hatt et noe lavere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunal sektor. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

6 Figur 2. Kvartalsvis oversikt over sykefraværet i kommunal sektor ,4 8,7 8,7 8,2 9,5 8,7 9 9,3 8,6 7,8 8,2 8,7 9,2 8,2 8,3 8,3 9 7,9 8,1 8,8 9,5 8,9 8,3 7,8 7,8 8,0 8, Alle sektorer Statlig forvaltning Kommunal forvaltning Privat sektor og offentlige foretak Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell: 09040). Merk at tall for 4. kvartal 2014 ikke er offentlig gjort p.t. Tabell 2. Oversikt over pensjonsavganger i 2014 Totalt AFP AFP Alderspensjon Uføre-/attføringspensjon Antall avganger Hele avganger Delvise avganger Avganger - KLP Avganger - SPK Årsverk 24,8 1,5 2,9 6,7 13,7 Gjennomsnittsalder 57,9 62,4 65,5 65,8 51,6 Pensjonsalder (eks. uføre) 65, Som det fremkommer av tabell 2 har 18 arbeidstakere fått innvilget uførepensjon (helt eller delvis) i løpet av Hovedandelen av disse var arbeidstakere i tjenesteområdet Omsorg og Velferd. Til sammenlikning gikk 16 arbeidstakere over på denne typen ytelse i løpet av I 2014 var gjennomsnittsalderen ved uførepensjonering 51,6 år, til forskjell fra 48,4 år i Reduksjon og forebygging av uførepensjonering blant yngre arbeidstakere har vært en prioritert målsetting, blant annet gjennom kommunens Nærværsprosjekt. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

7 Når det gjelder ordinære pensjonsavganger (alderspensjon, avtalefestet pensjon) var gjennomsnittlig alder ved avgang 65 år for de 14 arbeidstakerne som gikk over på slike ytelser. I 2013 var gjennomsnittlig pensjonsalder 64,6 år. I 2014 er det registrert 4 nye senioravtaler om 90 % arbeid for 100 % lønn. DEL 2 SKADER, VOLD, TRUSLER OG TRAKASSERING Skader på ansatte Tabell 3. Meldte yrkesskader til kommunens forsikringsselskap År Meldte skader Erstatninger (KLP) TOTALT Tabell 3 viser at antallet meldte yrkesskader til kommunens forsikringsselskap var på samme nivå i 2014 som i To av skadetilfellene i 2014 har resultert i erstatninger (både estimerte og utbetalte) fra KLP. Kommunen har ikke oversikt over eventuelle erstatninger fra NAV for skadetilfellene. Arbeidsmiljøutvalget har mottatt tertialvis rapporter om antall registrerte personskader og arbeidsulykker i løpet av Skader på barn og elever Tabell 4. Meldte skader på barn og elever til kommunens forsikringsselskap År Meldte skader Erstatninger (KLP) TOTALT Tabell 4 viser en markant økning i antall meldte skader på barn og elever til kommunens forsikringsselskap i 2014 sammenliknet med Kun fem av skadene i 2014 har resultert i erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet. Dette kan tyde på at økningen i skademeldinger først og fremst gjenspeiler en lavere terskel for å melde skader, og et økt fokus på å dokumentere skadehendelser fra virksomhetenes side. Kommunen har ikke oversikt over eventuelle erstatninger fra HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

8 NAV for skadetilfellene. «Fall» og «støt/treff av gjenstand» er oppgitt som skadeårsak i flertallet av skadetilfellene. Vold, trusler og trakassering Tabell 5. Rapporterte tilfeller av vold, trusler og trakassering fra tjenestemottakere. Virksomhet/enhet Antall avvik Alvorlighetsgrad FAM NAV Sørum 7 Lav 1 Middels 3 Høy 3 OVE Bo- og avlastningstjenesten 79 Lav 13 Middels 30 Høy 36 OVE Demensenheten Sørvald 18 Lav 3 Middels 8 Høy 7 OVE Fjuk bofellesskap 9 Middels 8 Høy 1 OVE Hjemmebaserte tjenester 7 Lav 2 Middels 1 Høy 4 OVE Sørum sykehjem 6 Middels 4 Høy 2 UTD Bingsfoss ungdomsskole 8 Lav 1 Middels 5 Høy 2 UTD Fjuk skole 10 Lav 1 Middels 5 Høy 4 UTD Frogner skole 14 Lav 2 Middels 4 Høy 8 UTD Skåningsrud skole og ressurssenter 18 Lav 3 Middels 6 Høy 9 UTD Sørum skole 25 Lav 1 Middels 6 Høy 18 Tallene er hentet fra kommunens avvikssystem. Merk at virksomheter med under fire registrerte avvik i 2014 er utelatt av hensyn til personvern. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

9 Tabell 5 viser antall registrerte tilfeller hvor ansatte har blitt utsatt for vold, trusler og trakassering fra tjenestemottakere i løpet av 2014 (hentet fra kommunens avvikssystem). Totalt er det innrapportert 214 hendelser i 2014, som er en betydelig økning fra både 2013 (136) og 2012 (165). Den største økningen finner vi blant skolene, som samlet sett har registrert tre ganger så mange avvik i 2014 som i En sannsynlig årsak er økt fokus på å dokumentere slike hendelser ved bruk av avvikssystemet innenfor tjenesteområdet Utdanning. Samtidig synliggjør statistikken at skoleansatte opplever en betydelig grad av slike hendelser, og at flere av tilfellene er vurdert til å være av høy alvorlighetsgrad. Arbeidsmiljøutvalget har mottatt tertialvis rapporter om antall registrerte avvik knyttet til vold, trusler og trakassering i løpet av DEL 4A LIKESTILLING Kommunenes aktivitets- og rapporteringsplikt Alle arbeidsgivere har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten følger av arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskrimineringsloven om seksuell orientering. Arbeidsgiver er pålagt både aktivitetsplikt og rapporteringsplikt. Den lovbestemte aktivitetsplikten omhandler blant annet rekruttering, forfremmelse, lønns- og arbeidsforhold, og beskyttelse mot trakassering. Kommunenes rapporteringsplikt følger av kommunelovens 48 (5): «Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.» HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

10 Kjønnsfordeling Tabell 6. Kjønnsfordeling blant faste ansatte per KVINNER MENN TOTALT Antall Andel Antall Andel Antall Administrative avdelinger 60 71,4 % 24 28,6 % 84 Sørum kommunalteknikk KF 4 13,8 % 25 86,2 % 29 SK Eiendom 37 62,7 % 22 37,3 % 59 Familie og nærmiljø ,8 % 21 17,2 % 122 Omsorg og velferd ,5 % 37 8,5 % 433 Utdanning ,6 % 62 13,4 % 464 TOTALT ,0 % ,0 % 1191 Det er størst kvinneandel innenfor alle de tre tjenesteområdene, og kvinneandelen har økt noe i 2014 sammenliknet med Det er kun Sørum Kommunalteknikk KF som har tilsatt flere menn enn kvinner. Kjønnsfordelingen blant medarbeidere i Sørum kommune har vært relativt stabil de siste årene. (se tabell 7). Tabell 7. Utvikling - kjønnsfordeling blant medarbeidere i Sørum kommune. Tidspunkt Kvinner Menn Per ,1 % 15,9 % Per ,3 % 16,7 % Per ,1 % 17,0 % Per ,4 % 16,6 % Per ,6 % 17,5 % Per ,3 % 17,7 % Per ,0 % 16,0 % HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

11 Tabell 8. Kjønnsfordeling per stillingsgruppe per KVINNER MENN TOTALT Antall Andel Antall Andel Antall Fagarbeidere ,5 % 42 14,5 % 289 Assistenter ,2 % 27 10,8 % 249 Undervisningspersonale ,6 % 37 19,4 % 191 Sykepleier 63 95,5 % 3 4,5 % 66 Konsulent 40 90,9 % 4 9,1 % 44 Rådgiver 24 66,7 % 12 33,3 % 36 Pedagogisk leder 23 95,8 % 1 4,2 % 24 Renholder 19 86,4 % 3 13,6 % 22 Miljøterapeut % 0 0,0 % 16 Saksbehandler % 0 0,0 % 15 Ingeniør 5 38,5 % 8 61,5 % 13 Vernepleier 11 84,6 % 2 15,4 % 13 Enhetsledere/fagledere/arbeidsledere (kap 4) 49 81,7 % 11 18,3 % 60 Virksomhetsledere (kap 3) 33 67,3 % 16 32,7 % 49 Det er et flertall av kvinner i alle stillingsgrupper, med unntak av ingeniører (se tabell 8). Om lag 1/3 av rådgiverne og virksomhetslederne er menn. Kjønn og lønn Tabell 9. Gjennomsnittlig årslønn for stillinger med lokal lønnsdannelse fordelt på kjønn. KVINNER MENN GJENNOMSNITT Enhetsledere/fagledere/arbeidsledere (kap. 4) Virksomhetsledere (kap. 3) Ingeniører (kap. 5) Leger (kap. 5) Rådgivere (kap. 5) Tabell 9 viser at det i liten grad er kjønnsforskjeller i gjennomsnittslønn for de stillingstypene som har lokal lønnsfastsettelse i henhold til hovedtariffavtalen. Det kan imidlertid eksistere individuelle skjevheter og betydelige variasjoner i utdannings- og erfaringsnivå innenfor disse gruppene. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

12 Om lag 90 % av stillingene i Sørum kommune omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4. Disse stillingene får hovedandelen av sin lønn fastsatt gjennom sentrale forhandlinger, og har en lønnsutvikling som styres av ansiennitetsbestemmelser og minstelønnssatser. Uønsket deltid I april 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om uønsket deltid blant ansatte i tjenesteområdet Omsorg og velferd. Totalt var det 101 ansatte som besvarte undersøkelsen, hvilket utgjør om lag 1/3 av de deltidsansatte i dette tjenesteområdet. Det er rimelig å anta at et flertall av de som ikke deltok på undersøkelsen er tilfreds med sin nåværende stillingsstørrelse. Tabell 10. Antall respondenter med uønsket deltid fordelt på virksomhet. Virksomhet Respondenter Antall med uønsket deltid Blaker aldersheim 7 3 Bo- og avlastingstjenesten Demensenheten Sørvald 11 4 Fjuk bofellesskap 13 9 Hjemmebaserte tjenester 12 6 Sørum sykehjem Sørvald bo- og behandlingssenter 1 1 Tildelingsenheten 1 1 TOTALT De av respondentene som oppga uønsket deltid ble spurt om hvilke tiltak de selv vurderte som aktuelle for å øke sin nåværende stillingsprosent. Av de 56 som oppga uønsket deltid, var det 36 som kun vurderte det som aktuelt å øke sin nåværende stilling. De resterende var blant annet åpen for å ha flere arbeidssteder i kommunen, og/eller ta flere vakter med ubekvem arbeidstid. Resultatene fra undersøkelsen har blitt fulgt opp av virksomhetsledergruppen i Omsorg og velferd, hvor den enkelte leder har fått oversikt over ansatte med uønsket deltid og ansvar for å vurdere lokale tiltak for å øke stillingsstørrelser. Undersøkelsene utgjør samtidig et grunnlag for arbeidsgruppen som skal utrede fordeler og ulemper ved en eventuell etablering av vikarpool i Sørum kommune (arbeidet ble iverksatt i januar 2015). HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

13 DEL 4B HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Sørum kommune viderefører i hovedsak de overordnede målsettinger fra 2014 til Hovedansvaret for gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen ligger på virksomhetsnivå. Hovedmål for likestillingsarbeidet i Sørum kommune: «Sørum kommune skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.» Resultater 2014 «Likelønn» er innarbeidet som lønnskriterium i Sørum kommunes lønnspolitikk, og ble anvendt i de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført på høsten Det ble gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket deltid blant ansatte i tjenesteområdet Omsorg og velferd (se «Uønsket deltid»). Det er innarbeidet standard mangfoldstekst i Sørum kommunes maler for stillingsannonser. Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomgått i Lederforum, med særlig vekt på virksomhetsledernes ansvar for å følge opp skårer mellom 1-3 knyttet spørsmål om mobbing, diskriminering og varsling. Mål Kommunens arbeidsplasser skal være inkluderende og fri for mobbing. Det skal være gode muligheter for å varsle om kritikkverdige forhold. 2. Øke antallet ansatte med ikke-norsk etnisk bakgrunn i hele organisasjonen. Tilsettinger skal foretas på bakgrunn av kvalifikasjoner, andre forhold skal være uvedkommende. 3. Likelønn skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved lønnsforhandlinger og lønnsinnplassering. 4. Andelen av ufrivillig deltid reduseres ytterligere. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

14 Tiltak Virksomheter med skårer mellom 1-3 på spørsmål om mobbing, diskriminering og varsling må definere konkrete tiltak rettet mot dette i sin HMS-plan. 2. Virksomhetene skal gjennomføre begrenset positiv forskjellsbehandling ved tilsetting. 3. Virksomhetene anvender aktivt bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for å forebygge uønsket deltid. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INKLUDERENDE ARBEIDSLIV... 1 Sykefravær... 1 Pensjon... 2 Handlingsplan for IA-avtalen 2014... 4 Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet...

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 Konstituert Personal- og organisasjonssjef Ingvild Helene H. Syversten Sørum kommune Likestillingsrapport 2010 med handlingsplan for 2011 Side 1 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Innhold 1. Bakgrunn...4 1.1 Aktivitets- og rapporteringsplikten...4 1.2 Hvorfor arbeide for likestilling?...5 2. Kriterier for

Detaljer

Likestillingsplan 2012. Vedtatt av Gran kommunestyre 29.03.12

Likestillingsplan 2012. Vedtatt av Gran kommunestyre 29.03.12 Likestillingsplan 2012 Vedtatt av Gran kommunestyre 29.03.12 (Planen er utarbeidet for 2011, og tallene er hentet fra 2010.) Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks

Detaljer

Sykefravær. Forebygging, tiltak og oppfølging Hjemmetjenesten

Sykefravær. Forebygging, tiltak og oppfølging Hjemmetjenesten Sykefravær Forebygging, tiltak og oppfølging Hjemmetjenesten Selbu kommune Mai 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden januar 2010

Detaljer

Sykefravær. Forebygging, tiltak og oppfølging Hjemmetjenesten

Sykefravær. Forebygging, tiltak og oppfølging Hjemmetjenesten Sykefravær Forebygging, tiltak og oppfølging Hjemmetjenesten Selbu kommune Mai 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden januar 2010

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SAKSLISTE. Kontrollutvalgets medlemmer

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SAKSLISTE. Kontrollutvalgets medlemmer KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Sollie Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Trivsel, mangfold og likestilling i tre teknologibedrifter Goro Ree-Lindstad Olav Skipnes

Trivsel, mangfold og likestilling i tre teknologibedrifter Goro Ree-Lindstad Olav Skipnes Rapport 2011 Trivsel, mangfold og likestilling i tre teknologibedrifter Goro Ree-Lindstad Olav Skipnes Forord Kvinneuniversitetet/Likestillingssenteret har siden 2004 engasjert seg i problemstillinger

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling til bedre redegjørelser for likestilling diskrimineringsombodet Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord... 3 OVERORDNET... 4 Organisasjonen vår... 4 Organisasjonsmodell... 4 Menneskelige ressurser... 4 Personalstatistikk...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Nærværsledelse - forebygging av sykefravær

Nærværsledelse - forebygging av sykefravær Nærværsledelse - forebygging av sykefravær Malvik kommune Mai 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar - mai 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning ANDEBU KOMMUNE Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON... 3 2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG VURDERING... 3 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 4. ORGANISERING... 6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Plan for likestilling og mangfold Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten

Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten Oslo kommune Rapport 15/2009 Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten 2 0 0 9 - integritet og verdiskaping Rapport 15/2009 Tidligere publikasjoner fra i Oslo 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging

Detaljer