HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT 2014"

Transkript

1 HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT 2014 Vedtatt

2 INNHOLD INNHOLD... 2 DEL 1 ARBEIDSMILJØUTVALGET... 3 Arbeidsmiljøutvalgets aktiviteter Fakta om utvalget... 4 DEL 2 SYKEFRAVÆR OG PENSJON... 5 DEL 2 SKADER, VOLD, TRUSLER OG TRAKASSERING... 7 Skader på ansatte... 7 Skader på barn og elever... 7 Vold, trusler og trakassering... 8 DEL 4A LIKESTILLING... 9 Kommunenes aktivitets- og rapporteringsplikt... 9 Kjønnsfordeling Kjønn og lønn Uønsket deltid DEL 4B HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Resultater Mål Tiltak HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

3 DEL 1 ARBEIDSMILJØUTVALGET Arbeidsmiljøutvalgets aktiviteter 2014 Planprogram/plansaker 1/14 Botilbud Friggvegen - mulighet for selveierleiligheter 3/14 Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal: Ferdig behovsutredning og videre framdrift 4/14 Fjellbovegen barnehage med åpen barnehage: Ansattes medvirkning i planleggingsfasen av byggeprosjektet 20/14 Virksomhetsoverdragelse av Misjonshuset barnehage 21/14 Blaker bo- og omsorgssenter: Ansattes medvirkning i planleggingsfasen av byggeprosjektet 24/14 Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal: Ansattes medvirkning i planleggingsfasen av byggeprosjektet 31/14 Fjuk oppvekstsenter. Ferdig forprosjekt med kostnadskalkyle 32/14 Planprogram - kommunedelplan energi og klima Års- og tertialrapporter 7/14 HMS-rapport 2013 med IA-handlingsplan 2014 (inkludert årsrapport fra BHT) 8/14 Likestillingsrapport 2013 med handlingsplan /14 Sørum kommunes årsberetning for /14 Tertialrapport 1. tertial /14 Tertialrapport 2. tertial /14 Rapportering til AMU 2.tertial på personskader og ulykker og vold, trusler og trakassering Arbeidsgiverpolitikk 5/14 Fordeling av velferdsmidler /14 Ny IA-avtale - Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv 22/14 Endringsforslag - Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Annet 15/14 Minimumsstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune 23/14 Møteplan 2015 for de politiske utvalgene 25/14 Ny organisering av ressurser knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne 26/14 Evaluering av ny organisasjon og forholdet mellom rådmannskommunen og de kommunale foretakene 38/14 Julegave til humanitært formål 2014 HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

4 Fakta om utvalget Tabell 1. AMU-representanter 2014 Fast representant: Personlig vara: Funksjon Siri Gauthun Kielland Bård Gjestvang Arbeidsgiver Kari Gaalaas Roy Allan Hansen Arbeidsgiver Morgan Lervaag Tormod Dragland Arbeidsgiver Else Jørgensen - Arbeidsgiver Wenche Mjønerud Lillian Eid Fagforbundet Marthe Rostad Anne Berven Utdanningsforbundet Ingunn Servold Kjersti Nordli NITO/Akademikerne Roy Olav Uhlen Vegard Haug Hovedverneombud Kari Rønsen BHT - Bedriftshelsetjenesten Edvard Velsvik Bele - Verneleder Det ble avholdt 9 møter i Arbeidsmiljøutvalget i To møter ble avlyst på grunn av at det ikke var innmeldt saker. Marthe Rostad (Utdanningsforbundet) var leder i AMU i I 2015 er det derfor arbeidsgiversiden ved rådmannen som innehar ledervervet. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

5 DEL 2 SYKEFRAVÆR OG PENSJON Figur 1 viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune Sykefraværet i 2014 har gått ned med 0,3 prosent sammenliknet med 2013, men er 0,3 prosent høyere enn i Flertallet av virksomhetene med høyest fravær har deltatt/deltar i Nærværsprosjektet som har pågått siden Nærmere beskrivelser av fraværsutviklingen og resultater for disse virksomhetene vil bli beskrevet i prosjektets sluttrapport som ferdigstilles i 1. kvartal Figur 1. Oversikt over sykefraværet i Sørum kommune ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: Rapport fra kommunenes lønns- og personalsystem. SNITT Sørum ,1 9,7 9,7 8,8 8,8 7,9 5,7 6,4 7,5 8,0 7,9 7,8 8, ,6 9,7 9,6 9,5 8,8 7,5 5,0 6,3 6,9 7,9 8,5 8,3 8, ,3 9,0 7,9 7,2 7,1 7,2 5,4 5,8 7,3 7,6 9,1 10,4 7, ,8 10,0 10,0 8,5 8,4 7,7 6,0 6,1 7,9 7,5 6,8 9,0 8, ,6 8,5 7,7 7,2 7,6 7,5 5,1 5,3 6,9 7,5 8,3 8,4 7, ,8 9,6 10,1 9,0 9,5 8,3 6,4 7,2 8,5 9,3 9,2 8,1 8, ,4 9,6 8,6 8,4 7,1 7,3 4,7 5,1 6,4 7,6 9,7 9,7 7,9 Tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvordan sykefraværet på nasjonalt nivå er fordelt mellom ulike sektorer de siste årene (se figur 2). SSB har p.t. ikke offentliggjort tall for 4. kvartal 2014, men tallene fra de tre første kvartalene i 2014 indikerer at Sørum kommune har hatt et noe lavere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunal sektor. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

6 Figur 2. Kvartalsvis oversikt over sykefraværet i kommunal sektor ,4 8,7 8,7 8,2 9,5 8,7 9 9,3 8,6 7,8 8,2 8,7 9,2 8,2 8,3 8,3 9 7,9 8,1 8,8 9,5 8,9 8,3 7,8 7,8 8,0 8, Alle sektorer Statlig forvaltning Kommunal forvaltning Privat sektor og offentlige foretak Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell: 09040). Merk at tall for 4. kvartal 2014 ikke er offentlig gjort p.t. Tabell 2. Oversikt over pensjonsavganger i 2014 Totalt AFP AFP Alderspensjon Uføre-/attføringspensjon Antall avganger Hele avganger Delvise avganger Avganger - KLP Avganger - SPK Årsverk 24,8 1,5 2,9 6,7 13,7 Gjennomsnittsalder 57,9 62,4 65,5 65,8 51,6 Pensjonsalder (eks. uføre) 65, Som det fremkommer av tabell 2 har 18 arbeidstakere fått innvilget uførepensjon (helt eller delvis) i løpet av Hovedandelen av disse var arbeidstakere i tjenesteområdet Omsorg og Velferd. Til sammenlikning gikk 16 arbeidstakere over på denne typen ytelse i løpet av I 2014 var gjennomsnittsalderen ved uførepensjonering 51,6 år, til forskjell fra 48,4 år i Reduksjon og forebygging av uførepensjonering blant yngre arbeidstakere har vært en prioritert målsetting, blant annet gjennom kommunens Nærværsprosjekt. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

7 Når det gjelder ordinære pensjonsavganger (alderspensjon, avtalefestet pensjon) var gjennomsnittlig alder ved avgang 65 år for de 14 arbeidstakerne som gikk over på slike ytelser. I 2013 var gjennomsnittlig pensjonsalder 64,6 år. I 2014 er det registrert 4 nye senioravtaler om 90 % arbeid for 100 % lønn. DEL 2 SKADER, VOLD, TRUSLER OG TRAKASSERING Skader på ansatte Tabell 3. Meldte yrkesskader til kommunens forsikringsselskap År Meldte skader Erstatninger (KLP) TOTALT Tabell 3 viser at antallet meldte yrkesskader til kommunens forsikringsselskap var på samme nivå i 2014 som i To av skadetilfellene i 2014 har resultert i erstatninger (både estimerte og utbetalte) fra KLP. Kommunen har ikke oversikt over eventuelle erstatninger fra NAV for skadetilfellene. Arbeidsmiljøutvalget har mottatt tertialvis rapporter om antall registrerte personskader og arbeidsulykker i løpet av Skader på barn og elever Tabell 4. Meldte skader på barn og elever til kommunens forsikringsselskap År Meldte skader Erstatninger (KLP) TOTALT Tabell 4 viser en markant økning i antall meldte skader på barn og elever til kommunens forsikringsselskap i 2014 sammenliknet med Kun fem av skadene i 2014 har resultert i erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet. Dette kan tyde på at økningen i skademeldinger først og fremst gjenspeiler en lavere terskel for å melde skader, og et økt fokus på å dokumentere skadehendelser fra virksomhetenes side. Kommunen har ikke oversikt over eventuelle erstatninger fra HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

8 NAV for skadetilfellene. «Fall» og «støt/treff av gjenstand» er oppgitt som skadeårsak i flertallet av skadetilfellene. Vold, trusler og trakassering Tabell 5. Rapporterte tilfeller av vold, trusler og trakassering fra tjenestemottakere. Virksomhet/enhet Antall avvik Alvorlighetsgrad FAM NAV Sørum 7 Lav 1 Middels 3 Høy 3 OVE Bo- og avlastningstjenesten 79 Lav 13 Middels 30 Høy 36 OVE Demensenheten Sørvald 18 Lav 3 Middels 8 Høy 7 OVE Fjuk bofellesskap 9 Middels 8 Høy 1 OVE Hjemmebaserte tjenester 7 Lav 2 Middels 1 Høy 4 OVE Sørum sykehjem 6 Middels 4 Høy 2 UTD Bingsfoss ungdomsskole 8 Lav 1 Middels 5 Høy 2 UTD Fjuk skole 10 Lav 1 Middels 5 Høy 4 UTD Frogner skole 14 Lav 2 Middels 4 Høy 8 UTD Skåningsrud skole og ressurssenter 18 Lav 3 Middels 6 Høy 9 UTD Sørum skole 25 Lav 1 Middels 6 Høy 18 Tallene er hentet fra kommunens avvikssystem. Merk at virksomheter med under fire registrerte avvik i 2014 er utelatt av hensyn til personvern. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

9 Tabell 5 viser antall registrerte tilfeller hvor ansatte har blitt utsatt for vold, trusler og trakassering fra tjenestemottakere i løpet av 2014 (hentet fra kommunens avvikssystem). Totalt er det innrapportert 214 hendelser i 2014, som er en betydelig økning fra både 2013 (136) og 2012 (165). Den største økningen finner vi blant skolene, som samlet sett har registrert tre ganger så mange avvik i 2014 som i En sannsynlig årsak er økt fokus på å dokumentere slike hendelser ved bruk av avvikssystemet innenfor tjenesteområdet Utdanning. Samtidig synliggjør statistikken at skoleansatte opplever en betydelig grad av slike hendelser, og at flere av tilfellene er vurdert til å være av høy alvorlighetsgrad. Arbeidsmiljøutvalget har mottatt tertialvis rapporter om antall registrerte avvik knyttet til vold, trusler og trakassering i løpet av DEL 4A LIKESTILLING Kommunenes aktivitets- og rapporteringsplikt Alle arbeidsgivere har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten følger av arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskrimineringsloven om seksuell orientering. Arbeidsgiver er pålagt både aktivitetsplikt og rapporteringsplikt. Den lovbestemte aktivitetsplikten omhandler blant annet rekruttering, forfremmelse, lønns- og arbeidsforhold, og beskyttelse mot trakassering. Kommunenes rapporteringsplikt følger av kommunelovens 48 (5): «Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.» HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

10 Kjønnsfordeling Tabell 6. Kjønnsfordeling blant faste ansatte per KVINNER MENN TOTALT Antall Andel Antall Andel Antall Administrative avdelinger 60 71,4 % 24 28,6 % 84 Sørum kommunalteknikk KF 4 13,8 % 25 86,2 % 29 SK Eiendom 37 62,7 % 22 37,3 % 59 Familie og nærmiljø ,8 % 21 17,2 % 122 Omsorg og velferd ,5 % 37 8,5 % 433 Utdanning ,6 % 62 13,4 % 464 TOTALT ,0 % ,0 % 1191 Det er størst kvinneandel innenfor alle de tre tjenesteområdene, og kvinneandelen har økt noe i 2014 sammenliknet med Det er kun Sørum Kommunalteknikk KF som har tilsatt flere menn enn kvinner. Kjønnsfordelingen blant medarbeidere i Sørum kommune har vært relativt stabil de siste årene. (se tabell 7). Tabell 7. Utvikling - kjønnsfordeling blant medarbeidere i Sørum kommune. Tidspunkt Kvinner Menn Per ,1 % 15,9 % Per ,3 % 16,7 % Per ,1 % 17,0 % Per ,4 % 16,6 % Per ,6 % 17,5 % Per ,3 % 17,7 % Per ,0 % 16,0 % HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

11 Tabell 8. Kjønnsfordeling per stillingsgruppe per KVINNER MENN TOTALT Antall Andel Antall Andel Antall Fagarbeidere ,5 % 42 14,5 % 289 Assistenter ,2 % 27 10,8 % 249 Undervisningspersonale ,6 % 37 19,4 % 191 Sykepleier 63 95,5 % 3 4,5 % 66 Konsulent 40 90,9 % 4 9,1 % 44 Rådgiver 24 66,7 % 12 33,3 % 36 Pedagogisk leder 23 95,8 % 1 4,2 % 24 Renholder 19 86,4 % 3 13,6 % 22 Miljøterapeut % 0 0,0 % 16 Saksbehandler % 0 0,0 % 15 Ingeniør 5 38,5 % 8 61,5 % 13 Vernepleier 11 84,6 % 2 15,4 % 13 Enhetsledere/fagledere/arbeidsledere (kap 4) 49 81,7 % 11 18,3 % 60 Virksomhetsledere (kap 3) 33 67,3 % 16 32,7 % 49 Det er et flertall av kvinner i alle stillingsgrupper, med unntak av ingeniører (se tabell 8). Om lag 1/3 av rådgiverne og virksomhetslederne er menn. Kjønn og lønn Tabell 9. Gjennomsnittlig årslønn for stillinger med lokal lønnsdannelse fordelt på kjønn. KVINNER MENN GJENNOMSNITT Enhetsledere/fagledere/arbeidsledere (kap. 4) Virksomhetsledere (kap. 3) Ingeniører (kap. 5) Leger (kap. 5) Rådgivere (kap. 5) Tabell 9 viser at det i liten grad er kjønnsforskjeller i gjennomsnittslønn for de stillingstypene som har lokal lønnsfastsettelse i henhold til hovedtariffavtalen. Det kan imidlertid eksistere individuelle skjevheter og betydelige variasjoner i utdannings- og erfaringsnivå innenfor disse gruppene. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

12 Om lag 90 % av stillingene i Sørum kommune omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4. Disse stillingene får hovedandelen av sin lønn fastsatt gjennom sentrale forhandlinger, og har en lønnsutvikling som styres av ansiennitetsbestemmelser og minstelønnssatser. Uønsket deltid I april 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om uønsket deltid blant ansatte i tjenesteområdet Omsorg og velferd. Totalt var det 101 ansatte som besvarte undersøkelsen, hvilket utgjør om lag 1/3 av de deltidsansatte i dette tjenesteområdet. Det er rimelig å anta at et flertall av de som ikke deltok på undersøkelsen er tilfreds med sin nåværende stillingsstørrelse. Tabell 10. Antall respondenter med uønsket deltid fordelt på virksomhet. Virksomhet Respondenter Antall med uønsket deltid Blaker aldersheim 7 3 Bo- og avlastingstjenesten Demensenheten Sørvald 11 4 Fjuk bofellesskap 13 9 Hjemmebaserte tjenester 12 6 Sørum sykehjem Sørvald bo- og behandlingssenter 1 1 Tildelingsenheten 1 1 TOTALT De av respondentene som oppga uønsket deltid ble spurt om hvilke tiltak de selv vurderte som aktuelle for å øke sin nåværende stillingsprosent. Av de 56 som oppga uønsket deltid, var det 36 som kun vurderte det som aktuelt å øke sin nåværende stilling. De resterende var blant annet åpen for å ha flere arbeidssteder i kommunen, og/eller ta flere vakter med ubekvem arbeidstid. Resultatene fra undersøkelsen har blitt fulgt opp av virksomhetsledergruppen i Omsorg og velferd, hvor den enkelte leder har fått oversikt over ansatte med uønsket deltid og ansvar for å vurdere lokale tiltak for å øke stillingsstørrelser. Undersøkelsene utgjør samtidig et grunnlag for arbeidsgruppen som skal utrede fordeler og ulemper ved en eventuell etablering av vikarpool i Sørum kommune (arbeidet ble iverksatt i januar 2015). HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

13 DEL 4B HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Sørum kommune viderefører i hovedsak de overordnede målsettinger fra 2014 til Hovedansvaret for gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen ligger på virksomhetsnivå. Hovedmål for likestillingsarbeidet i Sørum kommune: «Sørum kommune skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.» Resultater 2014 «Likelønn» er innarbeidet som lønnskriterium i Sørum kommunes lønnspolitikk, og ble anvendt i de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført på høsten Det ble gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket deltid blant ansatte i tjenesteområdet Omsorg og velferd (se «Uønsket deltid»). Det er innarbeidet standard mangfoldstekst i Sørum kommunes maler for stillingsannonser. Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomgått i Lederforum, med særlig vekt på virksomhetsledernes ansvar for å følge opp skårer mellom 1-3 knyttet spørsmål om mobbing, diskriminering og varsling. Mål Kommunens arbeidsplasser skal være inkluderende og fri for mobbing. Det skal være gode muligheter for å varsle om kritikkverdige forhold. 2. Øke antallet ansatte med ikke-norsk etnisk bakgrunn i hele organisasjonen. Tilsettinger skal foretas på bakgrunn av kvalifikasjoner, andre forhold skal være uvedkommende. 3. Likelønn skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved lønnsforhandlinger og lønnsinnplassering. 4. Andelen av ufrivillig deltid reduseres ytterligere. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

14 Tiltak Virksomheter med skårer mellom 1-3 på spørsmål om mobbing, diskriminering og varsling må definere konkrete tiltak rettet mot dette i sin HMS-plan. 2. Virksomhetene skal gjennomføre begrenset positiv forskjellsbehandling ved tilsetting. 3. Virksomhetene anvender aktivt bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for å forebygge uønsket deltid. HMS- OG LIKESTILLINGSRAPPORT

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INKLUDERENDE ARBEIDSLIV... 1 Sykefravær... 1 Pensjon... 2 Handlingsplan for IA-avtalen 2014... 4 Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet...

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2012 MED HANDLINGSPLAN 2013

LIKESTILLINGSRAPPORT 2012 MED HANDLINGSPLAN 2013 LIKESTILLINGSRAPPORT 2012 MED HANDLINGSPLAN 2013 INNHOLD INNLEDNING... 1 LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE... 1 KJØNN OG ARBEIDSTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 KJØNN OG SYKEFRAVÆR... 5 KJØNN OG PERMISJONSUTTAK...

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Sørum kommune vil jobbe aktivt, målretttet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Sørum kommune vil jobbe aktivt, målretttet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Likestillingsrapportering 2009. 1. Innledning. 1.1 Lovgrunnlag, bakgrunn for rapportering. Alle norske virksomheter (arbeidsgivere) har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT FOR 2010

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT FOR 2010 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT FOR 2010 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen Innhold Inkluderende arbeidsliv... 1 Sykefraværsutvikling... 1 Tilretteleggingsutvalget...

Detaljer

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 Konstituert Personal- og organisasjonssjef Ingvild Helene H. Syversten Sørum kommune Likestillingsrapport 2010 med handlingsplan for 2011 Side 1 Innhold

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT FOR 2011

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT FOR 2011 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT FOR 2011 Utarbeidet av Edvard Velsvik Bele Rådgiver, Personal- og organisasjonsavdelingen 06.03.12 INNHOLD INKLUDERENDE ARBEIDSLIV... 1 Sykefraværsutvikling... 1 Tilretteleggingsutvalget...

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2011 MED HANDLINGSPLAN FOR 2012

LIKESTILLINGSRAPPORT 2011 MED HANDLINGSPLAN FOR 2012 LIKESTILLINGSRAPPORT 2011 MED HANDLINGSPLAN FOR 2012 Sørum kommune Likestillingsrapport 2011 med handlingsplan for 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s 3 Rapport for 2011 s 3 Likestilling mellom

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1108 5 RMR 30.11.2010 UTTALELSE I SAK OM OSLO KOMMUNES LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE Likestillings og diskrimineringsombudet viser til brev av 21.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/801 Saksbehandler: K-kode: 612 VERKSTEDGÅRDEN - FLYTTING AV SØRUM ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER HEL/AKT/GSVER

Detaljer

Rapporteringsmal. etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Slik kan vi gjøre det på 1 2 3!

Rapporteringsmal. etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Slik kan vi gjøre det på 1 2 3! Rapporteringsmal etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Slik kan vi gjøre det på 1 2 3! Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering? Veiledende rapporteringsmal for medlemsforetakene i Arbeiderbevegelsens

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE- OG MILJØARBEIDET I SØRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE- OG MILJØARBEIDET I SØRUM KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE- OG MILJØARBEIDET I SØRUM KOMMUNE Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2006 til og med 2009. Sykefraværet i 2009 har økt sammenlignet

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Innhold 1. Bakgrunn...4 1.1 Aktivitets- og rapporteringsplikten...4 1.2 Hvorfor arbeide for likestilling?...5 2. Kriterier for

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Likestillings- og diskrimineringsombudet Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne Innhold Innledning... 3 Aktivitets- og redegjørelsesplikten...

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Praktisk likestillingsarbeid Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Hva skal jeg snakke om? Aktivitets- og redegjørelsesplikten Likestillingsredegjørelsen som verktøy i et systematisk likestillingsarbeid. Diskrimineringsvurderingen

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/13 Sak 6/13 REFERATSAKER LIKESTILLINGSRAPPORT 2012

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling til bedre redegjørelser for likestilling diskrimineringsombodet Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

LIKESTILLING - et virkemiddel til

LIKESTILLING - et virkemiddel til Side 1 Et likestilt Norge sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Økt bolyst Inkludering Stedsutvikling Rekruttering Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING

REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING 2016 VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG OPPFØLGING AV 1A I LIKESTILLINGSLOVEN Forsvarsbyggs HR-politikk er førende for HR-tiltakene i virksomheten vår.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Hovedbudskap (mangelen på) likelønn er to ting Begge deler krever langsiktig, systematisk arbeid Lønnsgapet 14,2

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 12.03.2015, Kl. 12:00 Sakliste Saksnr. Saktittel 001/15 15/250 Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget for 2014 002/15

Detaljer

Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 2015 2019 «Likestilling kommer ikke av seg selv» Vedtatt av kommunestyret den 22.juni 2015 Saksnr 39/15. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD s. 3 1.0 INNLEDNING

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/15 Administrasjonsutvalget 14.04.2015 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/15 Administrasjonsutvalget 14.04.2015 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-13632/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 07.04.2015 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-15-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-15-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-15-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: Arkivkode: MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: Arkivkode: Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Claus Jervell

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Claus Jervell Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven Claus Jervell Hovedbudskap Mangelen på likelønn kan defineres på to nivåer; samfunnsnivå individnivå Begge deler krever langsiktig, systematisk arbeid

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

Et likestilt Oppland

Et likestilt Oppland Et likestilt Oppland sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Bolyst Inkludering Rekruttering Stedsutvikling Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig av: Kjønn

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-16-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-16-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1435-16-LCK 04.01.10 UTTALELSE I SAK OM FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTETS REDEGJØRELSE OM KJØNNSLIKESTILLING Likestillings-

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 Ark.: 490 Lnr.: 000939/08 Arkivsaksnr.: 08/00198 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2007 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 SAMMENDRAG:

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Vedlegg. Vedlegg I 150 Vedlegg II 150 Vedlegg III 151 Vedlegg IV 156 Vedlegg V 158

Vedlegg. Vedlegg I 150 Vedlegg II 150 Vedlegg III 151 Vedlegg IV 156 Vedlegg V 158 I 150 II 150 III 151 IV 156 V 158 I ansatte/årsverk i Trondheim kommune; fordelt på virksomhetsområde og kjønn, 2016* Virksomhetsområder kvinner Årsverk kvinner menn Årsverk menn totalt Årsverk totalt

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg. Møtedato: Møtetid: 12:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg. Møtedato: Møtetid: 12:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg Møtedato: 23.11.2016 Møtetid: 12:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 PBL OPPDRAGSGIVER: PBL RAPPORT NR: 1020228 RAPPORTENS TITTEL: ANSVARLIG KONSULENT: Lønnssammenlikning Astrid Nesland DATO: 29.08.2017 1020228 Lønnssammenlikning 2017

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg. Møtedato: Møtetid: 11:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg. Møtedato: Møtetid: 11:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg Møtedato: 21.09.2016 Møtetid: 11:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Ot.prp. nr. 6 ( )

Ot.prp. nr. 6 ( ) Ot.prp. nr. 6 (2001-2002) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema Saksfremlegg Saksnr.: 11/1620-1 Arkiv: 406 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: UØNSKET DELTID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: Kl. 09.00 12.00 Informasjon om sykefraværsprosjektet i Tronstua barnehage v/mariann Hagen SAKLISTE

Detaljer

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 Arbeidsmarkedet i dag og i fremtiden perspektiv og utfordringer 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 15. mars 2007 Ringsaker kommune 2 RINGSAKER ARBEIDSKRAFTBEHOVET KOMMUNE I KOMMUNESEKTOREN, ÅRLIG TIL 2010

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 3.11.16 Møtetid: 9: Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 1 31 eller 916 6 38. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer