Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008"

Transkript

1 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

2 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet med forgående år. Tallene for 2008 er imidlertid ikke sammenlignbare med tallene for , på grunn av skifte av lønns/personal system, samt at tallene i det gamle lønns/ og personal systemet ikke var vektet for antall tilsatte pr. seksjon og viser derved noe lavere fravær enn det faktiske. Oversikt over sykefraværsutviklingen i perioden Tabell 1 Årstall Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt ,6 8,6 8,3 7,9 7 6,8 5,5 6,2 7,9 7,6 9,4 8,9 7, ,9 10, 7 8,8 7,7 7,6 7,4 7,5 6,5 7,8 7,3 6,86 6,86 7, ,1 6,7 6,2 5,9 6,0 10,0 4,3 5,0 7,9 6,9 7,9 6,3 6, ,4 9,6 8,60 8,40 7,10 7,30 4,70 5,10 6,40 7,60 9,70 9,70 7,88 * Kilde- tallene er hentet fra rapport i lønns/og personalsystemet. Tiltak som er iverksatt for å øke nærværet og redusere fraværet. Sørum kommune deltar i det landsomfattende kvalitetskommuneprogrammet med nærværsfaktorprosjekt Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du?. Prosjektet ble startet i 2007 og avsluttes i Hovedmålet med prosjektet Iverksette tiltak for å redusere langtidssykefraværet og antall nye uførepensjonister i Sørum kommune med 20 %. Tabellen over viser at sykefraværet i 2008 er i gjennomsnitt på 7,88. Målet er å redusere sykefraværet til 6, 25 %, innen prosjektets slutt den Følgende tiltak gjennomført for å redusere sykefraværet; Det er iverksatt tiltak i de virksomhetene som har lavest nærværsfaktor. I hovedsak innenfor seksjonene, PRO og en barnehage. Noen av virksomhetene har laget sine egne prosjekt som støtter opp under hovedprosjektet. Hjemmetjenesten har avholdt inspirasjonsseminar på kveldstid, impulsive gåturer i arbeidstiden, samt fått innvilget tilretteleggingstilskudd for backup stoler, som er i bruk daglig og bidrar til å styrke ryggmuskelaturen Sykehjemmet har dannet et sangkor som har fått tilretteleggingstilskudd fra Nav til dirigent. Koret vil fortsette et halvt år til, fordi det har vært så vellykket. De har blant annet underholdt politikerne i Sørum kommune De10 virksomhetene med lavest nærvær fikk tilbud om å delta i et treningsopplegg på treningsstudio, som gikk over et halvt år. 75 medarbeidere meldte seg på. Kostnadene ble delt 50/ 50 mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Treningsopplegget har ikke medført reduksjon i sykefraværet i de virksomhetene som deltok. Det var hovedsakelig ansatte som ikke var sykemeldte som benyttet seg av tilbudet 2

3 Redusere antall røykere med 60 %. Det ble forslått totalt røykeforbud i kommunen i Dette ble nedstemt i AMU. Det har blitt gjennomført røykeavvenningskurs i 2008, hvor det var 12 deltakere som meldte seg på og gjennomførte kurset. Ingen klarte å slutte og røyke Seniorsaken - LO aktuelt har laget en reportasje i forhold til Sørum kommunen sin seniorpolitikk og intervjuet en senior, i desember 2008 Gjennomført nettverkssamling med kommunene i vår pulje. Besøk av Kommunal og regionaldepartementet og presentert sykefraværsprosjektet Utviklet nye rutiner for oppfølging av sykemeldte og AKAN i november 2008 Opprettet et tilretteleggingsutvalg som skal gi råd til leder og medarbeider sammen i konkrete saker når det gjelder, tilrettelegging for medarbeider som har fått redusert arbeidsevne, på egen arbeidsplass, gi råd når det gjelder annen tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevnet, bistå arbeidsgiver i å drive opplærings- og informasjonsarbeid knyttet til tilrettelegging. AKAN -arbeidet AKAN arbeidet i Sørum kommune er revitalisert. Det er utarbeidet nye retningslinjer. Sykepleier, Erna Forset er oppnevnt til ny AKAN -kontakt. Det er meldt om en AKAN-sak i 2008, som er tilsvarende 2007 nivået. På dette punktet er det hevet over enhver tvil at det er en underrapportering. Med rundt 900 medarbeidere så er det lite sannsynlig at ingen sliter med en eller annen form for rusproblematikk. Oversikt over nye tilfeller av uføre/ attføring i 2008 Tabellen nedenfor viser at syv medarbeidere har fått innvilget uføre /attføring i 2008, med mulighet for tilbakeføring til arbeidet. Sammenlignet med 2007 var det bare tre medarbeidere som fikk innvilget 100 % uføre/attføring. I 2008 fikk to medarbeidere innvilget permanent uførepensjon og er helt ute av arbeidslivet, mens det er en medarbeider har fått innvilget tidsbegrenset uførepensjon, med mulighet for å tilbakeføres til arbeidslivet på sikt. En medarbeider har fått innvilget delvis uføre/attføring, i 2008, mens det i 2007 var fire medarbeidere som ble innvilget delvis uføre/attføring. Oversikt over medarbeidere som er innvilget 100 % uførepensjon Tabell 2 Fødselsår Antall Seksjon PRO KLP KLP/SPK Status PRO KLP Permanent uførpensjon Grunnskole SPK Servicesenteret KLP PRO KLP PRO Tidsbegrenset uførepensjon KLP KLP PLU KLP KLP Permanent uførepensjon Totalt 10 3

4 Oversikt over medarbeidere som er innvilget delvis uførepensjon Tabell 3 Fødselsår % uføre Seksjon KLP/SPK ,89/39,78 PRO KLP Totalt 1 AFP Målsettingen om at 90 % av de som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år er ikke nådd. I 2008 er det er det seks medarbeidere i aldersgruppen år som har gått av med AFP, mens det er tre medarbeidere som har tatt ut delvis AFP. Dette utgjør til sammen 7,2 årsverk. I 2009 er det 50 medarbeidere i aldersgruppen år som har mulighet til å gå av med AFP. I denne gruppen er det fire medarbeidere som hittil har søkt om å gå av med AFP, samt at en gikk av med permanent uførepensjon i En har søkt om å gå av med ordinær alderspensjon (sykepleierordning). Oversikt over medarbeidere som er gått av med avtalefestet pensjon i aldersgruppen år Tabell 4 Fødselsår Opprinnelig stilling % % gått av I arbeid Seksjon KLP/SPK % 100 % - Grunnskole KLP % 100 % - Grunnskole KLP ,62 40 % 30,24 KLP % 40 % 60 Kultur KLP % 100 % - PRO KLP % 100 % - Barnehage KLP % 100 % - Servicesenteret KLP % 40 % 60 Grunnskole SPK % 100 % - Grunnskole SPK Totalt 7,20 Oversikt over medarbeidere som er gått av med Avtalefestet pensjon i aldersgruppen år Den andre delen av målsettingen er at at 50 % av de som fyller 65 år skal stå i arbeid frem til fylte 67 år. I henhold til tall fra KLP er det er totalt fem medarbeidere som mottar AFP i aldersgruppen år. Sørum kommune har registrert at en medarbeider har gått av med AFP i 2008, samt at fire medarbeidere har gått av med AFP -tidligere og har som følge av alder kommet i aldersgruppen år i I 2009 er det 23 medarbeidere som kan søke om AFP/ pensjon. Tabell 5 Fødselsår % I arbeid Seksjon KLP/SPK % - KLP Totalt 1 4

5 Oversikt over medarbeidere som er gått av med alderspensjon Det er totalt 18 stykker som har gått av med alderspensjon i I henhold til tall fra KLP er det 12 stykker som har gått av med såkalt oppsatte pensjonsrettigheter. Det betyr at arbeidstakere som har vært ansatt i Sørum kommune og sluttet, kan ha rett på å få oppsatt pensjon senere. Betingelsene for rett til oppsatt pensjon er at samlet medlemstid, inkludert tidligere medlemsperioder, er minst 3 faktiske år. 6 stykker har gått av med ordinær alderspensjon. Tabellen nedenfor viser fordelingen innen for de ulike seksjonene. Tabell 6 Fødselsår Seksjon 1941 Servicesenteret KLP 1941 Sosial og Helse KLP 1941 Østre Romerike revisjonsdistrikt KLP 1941 Grunnskole KLP 1941 Barnehage KLP Totalt 6 KLP/SPK Alder for uttak av ulike pensjoner Når vi sammenligner alder for uttak av ulike typer pensjoner/ytelser med alle kommunene som er tilsluttet KLP og Akershus kommuner ser vi at det Sørum kommune ligger høyest i følgende aldersgruppene 0-19, 20-24,35-39, og år. Det er bekymringsfullt at medarbeidere i de yngste aldersgruppene ikke klarer å stå i arbeidslivet. Tabell 7 5

6 Meldte skader på ansatte/yrkesskader Tabellen nedenfor viser virksomhetene som har meldt om yrkesskader/yrkessykdommer i Det er totalt meldt om 36 yrkesskader /yrkessykdommer i 2008, mens det i 2007 ikke ble meldt om noen yrkesskader/yrkessykdommer. Tabell 8 Seksjon Virksomhet Antall skader Pro Grunnskole Sørum sykehjem Skåningsrud skole og ressurssenter i 2008 Sykemel dt 3 Er skjema RTV A sendt til NAV Meldt via persog org avd Nei Ja Grunnskole Sørumsand Ja Ja Botjenesten Bekkedroga 1 * 2007 Fulgt opp i virksomhete n Ja Ja Barnehage SEinendom Renholdsse ervice Sk Einendom Renholdsse ervice Idrettsparken barnehage Biblioteket Frogner Bingsfoss ungdomsskole Botjenesten Brattli Ja 1 Nei Ja Ja Ja 1 (skjedde i 2007) 13 Nei Ja (2009) Ja Grunnskole Frogner skole 1 Ja Ja Nei Nei Servicesent eret Botjenesten Sennerud 2 1 Ja 1Nei Ja Ja Ja Økonomi 1 Ja Ja Ja Ja PRO Fjuk bofellesskap 1 Ja Ja Ja PRO Hjemmetjenest en 2 Nei Nei Ja Ja Totalt 36 medarbeidere 6

7 *2007 = 14 skader som ikke er meldt tidligere Meldte skader på barn Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke virksomheter som har meldt inn skader på barn pr Det er meldt om 141 skader i Ingen av skadene er alvorlige. Tabell 9 Seksjon Virksomhet Antall skader i 2008 Er lege/ tannlege kontaktet Er skjema RTV A sendt til NAV Barnehage Idrettsparken 8 Grunnskole Frogner Ja Fulgt opp i virksomheten Grunnskole Vesterskaun Grunnskole Fjuk 3 2 Grunnskole Melvold 7 Grunnskole Sørumsand 10 9 Ja Ja Barnehage Frogner 81 Ingen alvorlige skader Barnehage Nordli 6 Ingen alvorlige skader Totalt 141 Ja Oversikt over trusler/vold/trakassering I 2008 har trusler, vold og trakassering jevnlig blitt rapportert til AMU. Tabellen nedenfor viser hvilke virksomheter som er mest utsatt, samt om det er mest av trusler vold eller trakassering. Det er skolene og Fjuk bofellesskap som skiller seg ut. Om skolene generelt er flinkere til rapportere, eller faktisk er mer utsatt for trusler, vold og trakassering en andre seksjoner er uvisst. Videre viser tabellen at det er 32 medarbeidere som har rapportert om vold, 3 har rapportert om trakassering og 1 har rapportert om trusler. Dersom medarbeidere blir utsatt for trusler, vold og trakassering er det viktig at det blir tatt på alvor. Den enkelte virksomhet bør har rutiner i forhold til hvordan man ivaretar den enkelte medarbeider i etterkant av slike hendelser. Tabell 10 Seksjon Virksomhet Trusler vold Trakassering Fulgt opp i virksomheten Grunnskole Haugtun 5 Grunnskole Sørum 2 1 Grunnskole Bingsfoss 2 4 Ja Grunnskole Sørumsand 1 Ja 7

8 Barnehage rapportert Bekkedroga 1 Sennerud 1 Sørum Arbeids og Aktivitetssente r 2 PRO Bekkefaret 1 2 Hjemmetjenest en 2 PRO Fjuk bofellesskap 15 Satt inn ekstrabemanning Totalt AMUs vedtak om bruk av velferdsmidler Avholdt sommerfest kr Psykologiavtalen kr Sørum bil kr Julegave til humanitært formål kr Vannhull kr Udisponert kr Saker som har vært til behandling i AMU Budsjett 2009 Sørum kommune Budsjett 2009 Bingfosshallen KF Budsjett 2009 Sørum kommunalteknikk Budsjett 2009 Sørum kommunale eiendomsselskap Revitalisering i Kommunens AKAN arbeid Strategisk kompetanseplan IKT- strategiplan Julegave til humanitært formål Endringer i sykefraværsoppfølging Endringer i varslingsrutinene i Kvalitetssystemets prosess AKAN utvalg og Akan-kontakt Endringer i verneområdene 8

9 Verneområde Verkstedsgården Årsrapport for verne og miljøarbeid i Sørum kommune Rullering av Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Rullering av Strategisk kompetanseplan Fordeling av velferdsmidler 2008 Innføring av røykeforbud i arbeidstiden Helseundersøkelse Det har ikke blitt foretatt helseundersøkelse i Arbeidsmiljøkurs Det ble avholdt Arbeidsmiljøkurs grunnopplæring i arbeidsmiljø for 11 nye verneombud og en leder som ikke hadde gjennomført kurset tidligere. Andre tiltak Det har blitt gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse. Med bakgrunn i denne undersøkelsen utarbeidet den enkelte seksjon og virksomhet sin HMS-plan. Undersøkelsen viste et godt resultat. Medarbeiderne er godt fornøyd med og stolt av sin arbeidsplass. Sørumsand Rådgiver, Ingvild Syversten, 9

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INKLUDERENDE ARBEIDSLIV... 1 Sykefravær... 1 Pensjon... 2 Handlingsplan for IA-avtalen 2014... 4 Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet...

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011 NOTAT Vår ref. 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / Dato: 07.11.2011 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Fremstillingen av sakens bakgrunn er basert på partenes skriftlige redegjørelser

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Søgne kommune 30. januar -14 Monica Nordnes Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. VISJON OG OVERORDNEDE MÅL FOR AVDELINGEN... 4 3. OM ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 4 3.1 ÅRSVERK

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer