Handlingsplan for IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse"

Transkript

1 Handlingsplan for IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykemeldt Ha fokus på det som er bra med min arbeidsplass. Hvorfor vil vi være på jobb? Jeg og mine arbeidskollegaer er opptatt av å skape et positivt arbeidsmiljø Vi vil ha trygge og tydelige leder som kjenner og møter sine ansatte Ha fokus på tilrettelegging. Tilretteleggeforhold for å øke sjansen for at ansatte fortsetter i opprinnelig jobb. Forhindre at der oppstår lange fraværsperioder Oppfølging/tilrettelegging bør være tema på alle personalmøter Sikre systematisk oppfølging og at oppfølgingen av de ansatte alltid er dokumentert Sikre at alle kjenner kommunens rutiner for oppfølging av sykmeldte. Rutinene for oppfølging av sykefravær må anvendes i den Tidsplan Jfr. tidsfrister som fremgår av kommunens rutiner for oppfølging av sykmeldte Ansvar Deltakere/støttefunksjon AMU, BHT, verneombud, tillitsvalgte, NAV Lokalt, NAV og NAV og NAV, Fastlege, samt andre eksterne samarbeidspartnere Kommentarer - Forebygge - Tilrettelegge - Oppfølging/dialog - Kartlegging av oppgaver - Risikoanalyse i avdelinger - Ergonomisk tilrettelegging - Arbeidsundersøkelse BHT - tiltak - vernerunder - tiltak - Medarbeiderundersøkelsen/ - medarbeidersamtaler - Rekruttering/Bemanningstiltak - God ledelse - Trivselstiltak/godt psykosos.miljø - Gravid i jobb samarbeid med jordmor - Igangsette forbedringsgruppe i avd. - Avventende/Åpen sykemelding - Tilpasse arbeidsoppgaver - Tekniske hjelpemidler - Opplæring til annet arbeid - Tilpasse arbeidstid - Tilpasse stillingsandel - Rullering/gode arbeidsrutiner - Samarbeid med lokale NAV-kontor - Samarbeid m/nav Arbeidslivssenter - Søke økonomisk støtte fra NAV (eks. søke tilretteleggingstilskudd) - Avventende/Åpen sykemelding - Oppfølgingsplan etter 4 ukers fravær - Dialogmøte 1 og 2 - Tett oppfølging (IA-samtaler) - Systematisk samarbeid mellom leder, ansatt, og aktuelle samarbeidspartnere - Dokumentere individuell tiltaksgjennomføringer - Samarbeidsmøter BHT 1

2 daglige oppfølgingen Viktig å bruke rutinene for oppfølging av gravide arbeidstakere. Forsøke å iverksette tilretteleggingstiltak slik at den gravide kan stå lenger i arbeid fremfor å gå ut i langtidsfravær. - samarbeid med lokale NAV-kontor og Arbeidslivssenter Vi vil fortsette å ha ekstra fokus på barnehager. Det er fortsatt høye fraværstall i barnehagene og det kreves tiltak for å redusere fraværstallene. BHT vil bli engasjert i forskjellige prosjekt 2014/2015 (nærmere omtalt under prosjekter). 2

3 Delmål 2.: Tilsette/ivareta arbeidstakere med redusert funksjonsevne Mål Være en viktig bidragsyter for å få folk i arbeid Tidsplan ved henvendelse fra samarbeidspartnere Ansvar Deltakere/støttefunksjon BHT, verneombud, tillitsvalgt, og eksterne samarbeidspartnere Kommentarer - omplassering/attføring - Tiltaksarrangør for eksterne personer som ønsker å komme i arbeid Omplassering/attføring Tilbakeføring til jobb Samarbeid mellom avdelinger internt i kommunen vedrørende utprøvingsplasser. Ansatte kan søke seg inn i kommunens stillingsbank NAV, Fastlege, og eksterne samarbeidspartnere - Samarbeid med avdelingene internt - Tilrettelegging og indiv. tilpasning - Opplæring - Dokumentert oppfølging - Ansettelse iht utlyste stillinger Tiltaksarrangør Felles samling for sykmeldte er et tiltak for å ha fokus på bedriftsintern attføring Bidra til at personer får yrkespraksis i kommunen slik at de kan komme seg tilbake i jobb eller få seg ny jobb. Kommunen har i dag flere personer på tiltaksplasser via NAV, både på skole/sfo, bygg og eiendom osv. Alle ledere i samarbeid med eksterne samarb.partnere NAV, Fastlege, og eksterne samarbeidspartnere - Tilrettelegging - Opplæring - Oppfølging - Ansettelse iht utlyste stillinger Delmål 3.: Øke gjennomsnittlig avgangsalder Mål Bedriften skal ivareta ansatte i ulike livsfaser Tidsplan Ansvar Deltakere Kommentarer - tilpasset arbeidsforhold etter behov (livsfaser) Seniorpolitikk Forhindre for tidlig avgang Igangsette seniortiltak som NAV, evt. Fastlege og - Kartlegging - Seniorsamtale (medarbeidersamtale) - Individuelle tilpasninger 3

4 motiverer ansatte å stå lenger i jobb. Avholde en seniorsamtale årlig. Ha fokus på den enkelte ansatt og verdstette deres erfaring og kompetanse. FORTELLE MEG AT JEG ER ØNSKET - Endre stillingsandel - Endre arbeidstid Livsfasepolitikk Vi skal være en inkluderende arbeidsgiver. Være en attraktiv arbeidsgiver Ha fokus på tiltak som er relevante for de forskjellige aldersgrupper, jfr. våre rutiner for oppfølging av gravide arbeidstakere. Erfaringer i 2011 tilsier at vi må bli flinkere til å tidlig iverksette tilretteleggingstiltak for den gravide arbeidstakeren. Kartlegging av fraværstall for gravide arbeidstakere, vil bli gjort for å avklare om tiltakene har virket etter hensikten. Ledere med, den ansatte, tillitsvalgte og Verneombud og - Omsorgspermisjon - Endre stillingsandel - Endre arbeidstid - Medarbeidersamtale Det er utarbeidet et «Fleksitidsreglement» som muliggjør en tilrettelegging av arbeidstiden for arbeidstakere som vil ha behov for det i sitt 4

5 arbeidsforhold. Viktig å kjenne sine medarbeidere og ha en tett kontakt/dialog mellom ansatt og leder. Informasjon/opplæring og prosjekter Felles samlinger for sykmeldte. Gjennomgang av rettigheter/plikter som sykmeldt Faste møter i IA gruppa IA dager Opplæring IA-arbeidet Mål Tidsplan Ansvar Deltakere Kommentarer Ansatte blir gjort oppmerksom på arbeidsgiver og ansattes ansvar i forbindelse med oppfølging av sykefravær Behov for andre tiltak og aktiviteter Øke kunnskaper og sette IA på dagsorden Øke kunnskapen om IAarbeide og den gode samtalen Annenhver måned Annenhver måned Kommunens IA kontakt kartlegger langtidsfravær og innkaller til møte. IA kontakt innkaller til møte. IA gruppa IA kontakt kommunen, NAV kontakt, BHT, ansattes representant + Hovedverneombud IA gruppa IA kontakt kommunen, NAV kontakt, BHT, ansattes representant + Hovedverneombud 1 gang årlig IA gruppa Ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud Etter behov BHT i samarbeid med NAV og andre samarbeidspartnere Evaluering av IA-avtale 1 gang i året sjef og IAgruppa og interne organisasjoner HTV, HVO, - Kartlegging - Tiltak /tilrettelegging - Omplasseringer - Tilrettelegging - Opplæring -Arbeidstrening- og Funksjonsevnevurdering - Nyheter/endringer NAV - Nyheter innen personalportalen - Rutiner IA-arbeidet - Internkontroll - Virkemidler fra NAV - Tiltak/tilrettelegging - Rutiner/dokumentasjon - Dialogmøter/oppfølging etter lover og retningslinjer - Den gode samtalen Avslutte et arbeidsforhold -gjennomgang av IAavtalen og anleggets IAarbeid 5

6 Prosjekter Et fortsatt fokus på forebygging/oppfølging knyttet til vold/trusler om vold/skader Durewallmodellen. En har nå to utdannede instruktører innen TMA + 10 veiledere. Egne utdannede instruktører vil medvirke til kontinuitet og intern kursing av ansatte. Barnehager Det er vedtatt ny overordnet HMS handlingsplan hvor en blant annet vil igangsette spesifikke tiltak i barnehager. En vil ha kursing i ergonomi og stressmestring i samarbeid med BHT i 2014 og Myk start Et mål er at barnehager kan starte hver arbeidsdag i sammen med barna med diverse bøy/tøy øvelser som en viktig oppvarming foran en krevende aktivitetsdag i barnehagen. Evalueringen av prosjektet, som er gjennomført ved Lagård 3ABC, i samarbeid med BHT, er positive og det er derfor ønskelig at dette opplegget også kan brukes HMS rådgiver + BHT IA kontakt + BHT 6

7 ved andre tjenesteområder som et forebyggende tiltak. Håndhygiene Har som målsetting å fokusere nærmere på temaet Håndhygiene, spesielt relatert til kommunens skole og barnehager. QM+ (internkontroll) En av satsingene for 2014 er å øke kompetansen i bruk av QM+, avviksregistreringer og et bedre fungerende internkontrollsystem. Gjennom økt fokus på internkontroll, kan vi ha klare gevinster når det gjelder å forebygge sykdom og skader. Avvikshåndtering gjennom QM+ og oppfølging av disse er helt avgjørende for å lykkes. Det betyr at både medarbeider må ha lavere terskel for avviksregistrering, samtidig som at ledere må følge opp/ melde avvik innen rimelig tid. Oppfølging/veiledning av ledere 2014/2015 (sykefraværsoppfølging) NAV kontakt Leif Inge Wikse vil tilby oppfølging/veiledning av HMS rådgiver + ledere IA kontakt + NAV 7

8 ledere innen K/O når det gjelder oppfølging av saker vedrørende sykefravær. Dette er et tilbud som er gitt til ledere i H/O med meget positive tilbakemeldinger. Tilretteleggingstilskudd I handlingsplanperioden må flere ledere bli oppfordret til å søke tilretteleggingstilskudd hos NAV. Her er det stort forbedringspotensial. NAV v/leif Inge Wikse og IA kontakt vil være pådrivere for at dette tiltaket benyttes oftere. IA i et livsfaseperspektiv Vi vil høsten 2014 se nærmere på våre seniorpolitiske retningslinjer + at en vil ha et økt fokus på temaet pensjon. Det er av avgjørende betydning at disse Handlingsmålene blir gjort kjent, og er et dokument som blir anvendt kontinuerlig som retningsgivende ved den enkelte driftsenhet. Dette er et ansvar som må gjelde for både ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud, at en har fokus på disse handlingsmålene, og er bevisst på hva dette vil innebære for sitt arbeidssted. IA kontakt Frode T. Lorentzen og kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter, Leif Inge Wikse vil ha et spesielt fokus på hvordan Handlingsmålene blir anvendt når de vil delta på møter ved de enkelte driftsenhetene i 2014/

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Sak 12-08 Vedlegg 3. Sluttrapport: LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK

Sak 12-08 Vedlegg 3. Sluttrapport: LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK Sak 12-08 Vedlegg 3 : LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål/målgruppe 3. Styring og organisering 4. Hvorfor seniorpolitikk? 5. Økonomi 6. Tiltak og erfaringer

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer