HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014"

Transkript

1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014

2 INNHOLD INKLUDERENDE ARBEIDSLIV... 1 Sykefravær... 1 Pensjon... 2 Handlingsplan for IA-avtalen Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet... 4 Delmål 2 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne... 4 Delmål 3 Økt yrkesaktivitet blant seniorer... 5 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN... 5 SKADER PÅ ANSATTE... 6 SKADER PÅ BARN OG ELEVER... 6 VOLD, TRUSLER OG TRAKASSERING... 7 PERSONALTEAMET... 8 ARBEIDSMILJØUTVALGET OG VERNETJENESTEN... 9 Sakliste for AMU Velferdsmidler Årsrapport fra Hovedverneombudet... 10

3 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Sykefravær Figur 1 viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune Sykefraværet i 2013 har gått opp med 0,6 prosent sammenliknet med Til tross for oppgangen viser kommunens sykefraværsrapporter at flere virksomheter med høyt sykefravær har redusert sitt fravær i 2014, herunder flere av deltakervirksomhetene i Nærværsprosjektet. Figur 1. Oversikt over sykefraværet i Sørum kommune Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ,6 9,7 9,6 9,5 8,8 7,5 5 6,3 6,9 7,9 8,5 8,3 8, ,3 9,0 7,9 7,2 7,1 7,2 5,4 5,8 7,3 7,6 9,1 10,4 7, , ,5 8,4 7,7 6 6,1 7,9 7,5 6,8 9 8, ,6 8,5 7,7 7,2 7,6 7,5 5,1 5,3 6,9 7,5 8,3 8,4 7, ,8 9,6 10,1 9 9,5 8,3 6,4 7,2 8,5 9,3 9,2 8,1 8, ,4 9,6 8,6 8,4 7,1 7,3 4,7 5,1 6,4 7,6 9,7 9,7 7,9 Kilde: Månedlige sykefraværsrapporter hentet fra kommunenes lønns- og personalsystem Tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvordan sykefraværet på nasjonalt nivå er fordelt mellom ulike sektorer de siste årene (se figur 2). SSB har p.t. ikke offentliggjort tall for 4. kvartal 2013, men tallene fra de tre første kvartalene i 2013 indikerer at Sørum kommune har hatt et noe høyere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunal sektor. Figur 2. Kvartalsvis oversikt over sykefraværet i kommunal sektor SNITT Sørum ,4 8,7 8,2 8,7 9,5 8,7 9 9,3 8,6 7,8 8,2 8,7 9,2 8,2 8,3 8,3 9 7,9 8,1 8,8 9,5 7,8 7, Alle sektorer Statlig forvaltning Kommunal forvaltning Privat sektor og offentlige foretak Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell: 09040). Merk at tall for 4. kvartal 2013 ikke er offentlig gjort p.t. 1

4 Pensjon Som det fremkommer av tabell 1 har 16 arbeidstakere gått over på uførepensjon (helt eller delvis) i løpet av Til sammenlikning gikk 23 arbeidstakere over på denne typen ytelse i løpet av I tillegg til en nedgang i antallet uføre-/attførepensjoner viser tallene for 2 at gjennomsnittsalderen ved uførepensjonering var 48,4 år, til forskjell fra 46,3 år i Reduksjon og forebygging av uførepensjonering blant yngre arbeidstakere har vært en prioritert målsetting, blant annet gjennom Nærværsprosjektet som ble iverksatt i Tabell 1. Oversikt over pensjonsavganger i 2013 Totalt AFP AFP Alderspensjon Uføre/attføring Antall avganger Hele avganger Delvise avganger Avganger - KLP Avganger - SPK Årsverk 23,6 5,8 1,3 6,8 9,7 Gjennomsnittsalder 57,9 63,6 65,6 65,2 48,4 Pensjonsalder (ekskl. uføre) 64, Når det gjelder ordinære pensjonsavganger (alderspensjon, avtalefestet pensjon) ser vi at gjennomsnittlig alder ved avgang er 64,6 år for de 21 arbeidstakerne som gikk over på slike ytelser i I 2012 var gjennomsnittlig pensjonsalder 64,9 år. I 2013 er det registrert 3 nye senioravtaler om 90 % arbeid for 100 % lønn. Tabell 2. Avtalefestet pensjon - spesifisert oversikt Pensjonsstart Pensjonsalder Opprinnelig % % gått av Arbeidssted , Blaker aldersheim ,2 54,4 54 Frogner skole , Haugtun skole ,0 74,67 74,67 Hjemmebaserte tjenester , NAV Sørum , NAV Sørum , PP-tjenesten ,8 62,31 62,31 Renholdsservice , Rådmannens ledergruppe , Skåningsrud skole og res , Skåningsrud skole og res. 2

5 Tabell 3. Alderspensjon - spesifisert oversikt Pensjonsstart Pensjonsalder Opprinnelig % % gått av Arbeidssted , BAT - Bekkedroga , Blaker aldersheim ,0 91,19 91 Blaker aldersheim , Byggservice ,6 83,6 83,6 Demensenheten Sørvald Frogner skole , Helsestasjonen- og skolehtj , Hjemmebaserte tjenester , Sørum sykehjem Tabell 4 viser at hovedandelen av nye uføre-/attføringspensjonister i løpet av 2013 er arbeidstakere innenfor tjenesteområdet Omsorg og velferd. I 2012 var det flest nye uførepensjonister innenfor tjenesteområdet Utdanning. Tabell 4. Uføre-/attføringspensjon spesifisert oversikt Pensjonsstart Pensjonsalder Opprinnelig % % gått av Arbeidssted , FAM , OVE , OVE , OVE , OVE , OVE , OVE ,6 79,35 79,35 OVE , OVE , OVE , OVE , SKE , SKE , UTD , UTD ,7 52,03 52 UTD 3

6 Handlingsplan for IA-avtalen 2014 Ved å forplikte seg til samarbeid med NAV Arbeidslivssenter får kommunen rettigheter som er forbeholdt IA-virksomheter. Dette innebærer blant annet: Egen kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter som bistår med både råd og veiledning, samt aktiv deltakelse i oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid Tilretteleggingstilskudd fra NAV Honorar til bedriftshelsetjenesten Utvidet bruk av egenmelding Disse rettighetene har hatt stor betydning for Sørum kommunes HMS-arbeid de siste årene. I det følgende beskrives planlagte handlingsområder for 2014 knyttet til IA-avtalens tre delmål. Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet Målsettinger og tiltak rettet mot delmål 1 i IA-avtalen er direkte knyttet til arbeidet i det pågående Nærværsprosjektet i kommunen. For nærmere beskrivelser av gjennomførte og planlagte aktiviteter og tiltak vises det til Nærværsprosjektets årsrapport for Overordnede målsettinger Nærværet i kommunen økes til 93 % eller høyere i løpet av prosjektperioden Langtidsfravær over 16 dager under 4,5 % av tapte dagsverk Korttidsfravær 1-16 dager under 2,5 % av tapte dagsverk Svangerskapsrelatert fravær (stå fire uker lengere) Årlig antall medarbeidere under 50 år som går av med uførepensjon (unge uførepensjonister): 10 eller lavere Den oppnådde økningen i nærværsnivået opprettholdes også etter at prosjektet er sluttført Planlagte opplæringstiltak for deltakervirksomheter/enheter våren 2014 Tilretteleggingsplikt og styringsrett 1 års sykemelding Hva nå? «Sees i morgen» - Grunnkurs «Sees i morgen» - Fordypningskurs i kriser og stressmestring Mangfoldsarbeid flerkulturelt arbeidsmiljø Planlagt opplæring for enhetsledere våren/høsten 2014 To dagers opplæring i «Den viktige samtalen» enhetsledere Delmål 2 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Sørum kommune viderefører målsettingen om å ha minst 5 personer på arbeidspraksis gjennom NAV i løpet av Virksomhetene samarbeider med aktuelt NAV-kontor for 4

7 å vurdere aktuelle tiltaksordninger knyttet til Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne og for å sikre riktig oppfølging av praksiskandidatene. Delmål 3 Økt yrkesaktivitet blant seniorer Øke reell pensjonsalder i kommunen (avganger pga. uføre-/attføringspensjon ikke medregnet) til 65,5 år innen ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar-februar Svarprosenten var 79 % (950 respondenter) sammenliknet med 74 % i 2013, 78 % i 2012, 82 % i 2011, 80 % i 2010, 83 % i 2009 og 81 % i Alle ledere med personalansvar har fått tilgang til resultatene for alle virksomheter/enheter i kommunen gjennom en egen lederrapport. Tilsvarende rapport oversendes arbeidsmiljøutvalget og økonomi- og administrasjonsutvalget. I tillegg har alle medarbeidere fått tilgang til resultatene for egen virksomhet via Ansattportalen. Årets resultater viser en fortsatt høy gjennomsnittlig tilfredshet sammenliknet med tidligere år (4,7 i snitt på en skala fra 1-6). Sammenliknet med fjoråret er det dimensjonene tilfredshet med nærmeste leder, og tilfredshet knyttet til mulighetene for faglig og personlig utvikling som har økt på overordnet nivå. Den gjennomsnittlige tilfredsheten knyttet til fysiske arbeidsforhold, overordnet ledelse og oppfølging av medarbeidersamtaler har gått noe ned siden forrige undersøkelse. Det er imidlertid store variasjoner mellom virksomhetene. Tabell 5. Overordnede resultater fra Arbeidsmiljøundersøkelsen

8 SKADER PÅ ANSATTE Tabell 6. Skader på ansatte registrert i virksomhetenes skadelogger for 2013 Virksomhet/enhet Registrerte skader på ansatte Skåningsrud skole og ressurssenter 2 Botjenesten Sørvald 1 1 Sennerud barnehage 1 Fjuk bofellesskap 1 Sørum sykehjem 3 Sørum aktivitetssenter 6 Botjenesten Sørvald 2 6 Botjenesten Brattli 1 Idrettsparken barnehage 2 Frogner skole 5 Botjenesten Sennerud 3 Sørumsand skole 1 Sørum legevakt 1 Bingsfoss ungdomsskole 1 TOTALT: 34 Det er registrert 34 skader på ansatte i virksomhetenes skadelogger for I 2012 var det registrert 59 skader. 8 av de registrerte skadene på ansatte i 2013 er meldt til kommunens forsikringsselskap. SKADER PÅ BARN OG ELEVER Tabell 7. Skader på barn og elever registrert i virksomhetenes skadelogger for 2013 Virksomhet Registrerte skader på barn/elever Frogner barnehage 21 Sennerud barnehage 17 Nordli barnehage 1 Haugtun skole 10 Fjuk skole 3 Idrettsparken barnehage 31 Frogner skole 29 Sørumsand skole 39 Bingsfoss ungdomsskole 8 TOTALT: 159 Det er registrert 159 skader på barn og elever i virksomhetenes skadelogger for I 2012 var det registrert 166 skader Seks av de registrerte skadene på barn og elever i 2013 er meldt til kommunens forsikringsselskap. 6

9 VOLD, TRUSLER OG TRAKASSERING Tabell 8 gir oversikt over innrapporterte tilfeller av vold, trakassering og trusler fra tjenestemottakere i virksomhetene. Totalt er det innrapportert 136 hendelser i 2013, en liten nedgang fra 2012 da det ble meldt 165 avvik innenfor dette området. Tabell 8. Rapporterte tilfeller av vold, trusler og trakassering fra tjenestemottakere 7

10 PERSONALTEAMET I 2013 er det registrert 911 henvendelser til Personalteamet vedrørende personalforvaltning, arbeidsgiverpolitikk, sykefraværsoppfølging, pensjon, forsikring, yrkesskader, permisjoner, arbeidstid med mer. I tillegg til rådgivning har personalteamet ansvar for sykefraværsrapporter, HMS-rapporter og arbeidsmiljøundersøkelsen. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle verktøy og hjelpemidler som gjør det enklere for ledere å følge opp sine medarbeidere og utvikle sitt arbeidsmiljø. Figur 3 gir en oversikt over fordelinger av henvendelser som Personalteamet mottok i oppstartsperioden. Kunnskap om hvilke type problemstillinger som ledere og medarbeidere ofte opplever benyttes som grunnlag for kompetansetiltak og informasjonsarbeid. Figur 3. Henvendelser per e-post til Personalteamet i 2013 Kategori JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES TOTALT Arbeidstid Ferie Forsikring HMS og arbeidsmiljø Kurs Lønn og forhandlinger NAV Pensjon Permisjon Personalsaker Statistikk og rapporter Sykefravær og tilrettelegging Tilsetting og oppsigelse TOTALT

11 ARBEIDSMILJØUTVALGET OG VERNETJENESTEN Sakliste for AMU /13 Opprettelse av nytt verneområde Byggservice - Håndverk 2/13 Forslag til nytt arbeidsreglement 3/13 Strategisk kompetanseutviklingsplan med tiltaksplan /13 Fremtidig plassering av kommunal barnehage i Blakerområdet 5/13 Terminalbriller 6/13 HMS-rapport 2012 med IA-handlingsplan /13 Fordeling av velferdsmidler /13 Sørum kommunes årsberetning for /13 Likestillingsrapport 2012 med handlingsplan /13 Lønnspolitikken i Sørum kommune 11/13 Prosjekt Driftssentralen - Forprosjekt 12/13 Økonomiplan Sørum kommunalteknikk KF 13/13 Økonomiplan Sørum kommunale eiendomsselskap KF 14/13 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021) 15/13 Tertialrapport 1. tertial /13 Prosjektorganisering av kommunens byggeprosjekt 17/13 Prinsipielle spørsmål: Grunnlag for prosjektmandat for byggeprosjekt Fjuk oppvekstsenter. 18/13 Prinsipielle spørsmål: Grunnlag for prosjektmandat Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal 19/13 Trepartsamarbeid 20/13 Prosjektmandat byggeprosjekt sykehjem i Blaker 21/13 Prosjektmandat for Fjellbovegen barnehage 22/13 Prosjektmandat byggeprosjekt Friggvegen botilbud 23/13 Møteplan 2014 for de politiske utvalgene 24/13 Prinsipielle spørsmål - Grunnlag for prosjektmandat byggeprosjekt Vesterskaun 1-10 skole 25/13 Forslag til nye etiske retningslinjer - Etikkplakat med veileder 26/13 Retningslinjer for bruk av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 27/13 Årsbudsjett Sørum kommune 28/13 Årsbudsjett Sørum kommunale eiendomsselskap KF 29/13 Årsbudsjett Sørum kommunalteknikk KF 30/13 Årsbudsjett Sørum kommune 31/13 Årsbudsjett Sørum kommunale eiendomsselskap KF 32/13 Årsbudsjett Sørum kommunalteknikk KF 33/13 Organisering av kommunens byggeprosjekt 34/13 Julegave til humanitært formål /13 Tertialrapport 2. tertial /13 Verneombud - Renholdsservice 9

12 Velferdsmidler 2013 Arbeidsmiljøutvalget vedtok følgende fordeling av velferdsmidler for 2013: Formål Sum Søknad Sørum bedriftsidrettslag 0,- Julegave til humanitært formål ,- Juletrefesten ,- TOTALT ,- Overskytende kr settes av til eventuell storsamling i Årsrapport fra Hovedverneombudet 2013 begynte med deltakelse i mange styre- og prosjektmøter, men i løpet av året ble kommunens prosjektorganisering endret slik at HVO i mindre grad har deltatt direkte i styrings- og prosjektgrupper. Som et resultat av arbeidet med prosjekt Friggveien har HVO deltatt på befaringer til lignende prosjekter i andre kommuner, noe som har medført læringsutbytte. HVO deltok på arbeidsmiljøkonferanse i regi av Utdanningsforbundet i februar og 7. Mars deltok HVO på en større konferanse for vernetjenesten i regi av Fagforbundet. HVO var bidragsyter i kommunens 40-timers kurs for nye verneombud og ledere som ble gjennomført i mars Deltatt ved tilsyn fra Arbeidstilsynet i Omsorg og Velferd. Utover dette har året vært preget av ordinær oppgaver for HVO som deltakelse i arbeidsmiljøutvalget, møter i vernetjenesten og arbeid med henvendelser fra virksomhetene. 10

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer