Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving"

Transkript

1 Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende arbeidsliv. Den kommende planen om likestilling, inkludering og mangfold for Bergen kommune (under utarbeidelse) vil også gi retning på dette feltet. Tilbud om praksisplasser er et av flere tiltak/virkemiddel for en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Ved å tilby praksisplasser gis personer i målgruppen en forutsigbar og trygg mulighet for å komme tilbake til arbeidslivet. Praksisplassene omfatter både arbeidspraksis og IA-plasser. Tilrettelegging av disse plassene er et virkemiddel i arbeidet med å øke sysselsetting av personer med redusert arbeidsevne og andre grupper med utfordringer på arbeidsmarkedet. Arbeidspraksis = arbeidsrettet tiltak i ordinær virksomhet for personer som har behov for å prøve ut sine muligheter på arbeidsmarkedet, få arbeidserfaring og dermed styrke sine muligheter til å komme i arbeid. IA-plass = et tilbud til personer som har et arbeidsforhold, men som trenger utprøving eller arbeidstrening hos en annen arbeidsgiver, eller personer uten arbeidsforhold som har behov for å prøve ut arbeidsevnen i ordinært arbeid. Formål/hensikt: Formålet med en praksisplass er å gi et tilbud til personer som har et arbeidsforhold, men som trenger utprøving eller arbeidstrening hos en annen arbeidsgiver, eller personer uten arbeidsforhold som har behov for å prøve ut arbeidsevnen. Arbeidstrening i ordinært arbeidsliv er det beste virkemiddel for å komme i arbeid. Det viktigste er at kandidaten får anledning til å prøve seg, og dermed høste verdifull arbeidserfaring under trygge og forutsigbare forhold. Det er viktig å vite hva man vil med den enkelte praksisplass og om det eventuelt kan føre til noe annet. Å ha en praksisplasskandidat er ikke utelukkende ekstra arbeidskraft, men vil og medføre ekstraarbeid i form av tett og god oppfølging. Bergen kommune har som arbeidsgiver ingen forpliktelse til å ansette personen som har en praksisplass. Imidlertid er det svært viktig at praksisplassen skal være meningsfull og ha et mål. Målsetning med retningslinjene: Retningslinjene skal sørge for god praksis, kvalitet og likhet i oppfølgingen av praksisplasskandidater knyttet til inkluderende arbeidsliv. Retningslinjene skal være til faglig støtte for ledere eller andre ansatte som har tett oppfølging av praksisplasskandidater. Innsøking og målgruppe: NAV avklarer om praksisplass er en aktuell ordning for den enkelte. Praksisplasskandidat får ytelser fra NAV etter gjeldene regelverk, og vil dermed ikke være lønnsmottaker hos Bergen kommune i praksisplassperioden. Å tilby en praksisplass innebærer ingen binding eller kostnad for arbeidsgiver utover praksisperioden. Aktuelle praksisplasskandidater kan komme direkte fra NAV eller via en arbeidsmarkedsbedrift. De kan også komme fra andre instanser. I slike tilfeller kan det være fornuftig å opprette kontakt med NAV

2 vedrørende praksisforholdet. Ved forespørsler om praksisplass skal det tas direkte kontakt med leder for den enkelte enhet. Enheter som ønsker å ta imot praksisplasskandidater kan kontakte NAV lokalt. Fortrinnsvis bør henvendelsen gå til Bergen kommunes egne kontaktpersoner i NAV lokalt, jfr. HRnett. Roller i oppfølging av praksisplasskandidater Leder: Det er den enkelte leder som vurderer og avgjør om det kan tilbys praksisplass i hvert enkelt tilfelle. Forventningsavklaring: Leder må, som i enhver ansettelsesprosess, være ærlig på hvilke krav som stilles og hvilke forutsetninger som gjelder. Det er dermed viktig å avklare hva leder og arbeidsstedet kan tilby praksisplasskandidaten og samtidig være tydelig på hva som forventes av vedkommende. Leder må legge forholdene best mulig til rette for at vedkommende skal lykkes. Hyppige tilbakemeldinger og oppfølging gjør at begge parter alltid vet hvor man står. Ærlighet er viktig og man skal aldri love for mye Kartlegging: Før oppstart er det viktig å avklare hvilke arbeidsoppgaver kandidaten skal utføre. Praksisplasskandidaten vil bli en del av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, det kan derfor være hensiktsmessig at leder har en samtale med praksisplasskandidaten før oppstart for å få mest mulig kjennskap til og kunnskap om personen. Se vedlagte mal for avklaringssamtale. En praksisplass kan i noen tilfeller medføre at en kandidat tilbys fast ansettelse og en tidlig innhenting av referanser kan være aktuelt i tilfeller der dette fremstår som en fremtidig løsning. Er personen som er i praksisplass aktuell for en fast stilling, må ordinær intervjurunde og ny referanse innhentes. Taushetserklæring: Praksisplasskandidater må signere taushetserklæring. Praksisavtale Når tjenestestedet ønsker å tilby en praksisplass skal en praksisavtale inngås mellom leder ved det aktuelle tjenestestedet og praksisplasskandidaten. Se vedlagte mal for praksisavtale. Kontaktperson: På det enkelte arbeidssted skal det utpekes en person som får i oppgave å være kandidatens kontaktperson på arbeidsstedet. Kontaktpersonen, enten leder eller en kollega, har et særskilt ansvar for å ivareta praksiskandidaten i den daglige oppfølging. Dersom kontaktperson er en kollega, bør leder og kontaktperson ha en tett og god dialog, slik at praksiskandidaten får hyppige tilbakemeldinger og dermed gode forutsetninger for å lykkes.

3 Forsikringsordning: Personer som Bergen kommune tar inn i praksisplass vil uten behov for ytterligere registrering være dekket av Bergen kommune sin forsikring ihht. «Lov om yrkesskade». Hvis det skulle oppstå en forsikringsskade skal vanlige skjema sendes NAV Forsikringsselskap og bedriftshelsetjenesten i HRseksjonen, jfr. HR-nett. Organisering: Som hovedregel skal praksisplasser gå via NAV. Opprettelse av praksisplasser gjøres av leder for det enkelte tjenestested i samarbeid med NAV eller eventuelt virksomheter som opptrer på vegne av NAV. Antall praksisplasser som opprettes ved det enkelte tjenestested innrapporteres årlig. På konsernnivå har HR-seksjonen ansvar for en årlig revidering av retningslinjene. HR-bemanning fungerer som veiledende instans for ledere i spørsmål knyttet til praksisplasser. Rapportering: Hvert enkelt tjenestested skal årlig rapportere antall praksisplasser til Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Innrapportering skal fortrinnsvis være før overgang til nytt kalenderår. Rapportering : HR-sjefen legger til rette for årlig innrapportering. Vedlegg: Avklaringssamtale og praksisavtale

4 Avklaringssamtale for praksisplasskandidat Start samtalen med å fortelle litt om eget arbeidssted om muligheter og begrensninger. Deretter fortell om hvilke oppgaver som tenkes gitt til kandidaten. Få tilbakemelding fra kandidaten på om dette er i samsvar med forventninger til praksisplassen. Aktuelle spørsmål for samtalen kan være: Hva ønsker du å oppnå med dette praksisoppholdet? Er det noen begrensninger eller behov for tilpasninger? Hvilke erfaringer fra tidligere arbeid eller utdanning kan du bruke i denne praksisen? Hvorfor og hvordan? Hvordan vil du være med å bidra til et godt arbeidsmiljø?

5 Avtale om praksisplass Navn: Fødselsdato: Adresse: Telefon: Epostadresse: Det er inngått avtale om arbeidspraksis mellom Bergen kommune og.navn..avtalen er midlertidig og gjelder i perioden: Arbeidssted: Kontaktperson: Arbeidstid ved oppstart: Arbeidsoppgaver: Tidspunkt for midtveisevaluering: Praksisplasskandidat er ikke arbeidstaker etter definisjonen i arbeidsmiljøloven (jfr. 1-6), men skal likevel anses som arbeidstaker i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1-13, kapittel 18 og Praksisplasskandidaten er dekket gjennom Bergen kommunes yrkesskadeforsikring i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring, uten behov for ytterligere registrering. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid, miljø og sikkerhet gjelder. Lovreglene om kontrakts vern gjelder ikke, men det anbefales en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager. Praksisplasskandidat mottar ytelser fra NAV i praksisperioden. Det ytes ikke lønn fra Bergen kommune. Fravær må varsles samme dag til kontaktperson. Egenmelding kan brukes fra oppstart innenfor det omfanget som gjelder for ordinære arbeidstakere i Bergen kommune. Praksisplasskandidater må rette seg etter instruks og reglement som gjelder i Bergen kommune og det lokale arbeidsstedet. Praksisplasskandidat

6

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune Rapport fra arbeidsgruppen mai 2013. I de senere årene er det

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer