OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90"

Transkript

1 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter og plikter i forhold til egen læring Opphør av kontrakt/avtale Rettigheter og plikter som arbeidstaker Side 2 Side 4 Sykefravær i læretiden Heving av kontrakt Svangerskapspermisjon Forsikring Verdiskapning Pensjon Arbeidstid Lønn Bruk av lærling ved fravær på enheten Opplæringsring Ubekvemstillegg Lærling/lærekandidat på NAV-midler Bruk av lærling i vikariat RETNINGSLINJER ANG. LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER I VENNES

2 Det sentrale regelverk vedr. lærlinger og lærekanditater i arbeidslivet er: Opplæringsloven m/forskrift Arbeidsmiljøloven og øvrige lover og forskrifter Ferieloven Hovedtariffavtalen, kap. 6 Vennesla Kommunes personalpolitiske retningslinjer Retningslinjer for fagopplæring i Vennesla Kommune Lærling Videregående opplæring av lærlinger skal etter Kunnskapsløftet foregå i form av en toårig teoriutdannelse og en ett- eller toårig lærekontrakt mellom lærlingen og en lærebedrift. (Vennesla Kommune). Læretiden avsluttes med en praktisk fag- /svenneprøve. Lærekandidat Dersom målet er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, kan en inngå opplæringskontrakt med Vennesla Kommune og oppnå et kompetansebevis. Hvis det i løpet av læretiden viser seg at en likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra yrkesopplæringsnemnda, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål. Lærekontrakt/opplæringskontrakt og arbeidsavtale Det skal inngås skriftlig lærekontrakt med lærlingen/lærekandidaten ved oppstart av læreforholdet. Kontrakten skal godkjennes av Fylkeskommunen. I tillegg skal Vennesla Kommune inngå en skriftlig arbeidsavtale med lærlingen/lærekandidaten om midlertidig tilsetting i læreperioden. Opplæringsringen er ansvarlig for dette på vegne av Vennesla Kommune. Lærlinger inngår en lærekontrakt og lærekandidater inngår en opplæringskontrakt. Lærlingens/lærekandidatens rettigheter og plikter i forhold til egen læring Lærlingen/lærekandidaten har i læretiden rett til opplæring i samsvar med opplæringslova og i forhold til avtalt læreplan og lærekontrakt. Det enkelte lærestedet skal følge opp dette i samarbeid med opplæringsringen. Lærlingen/lærekandidaten har plikt til å delta aktivt i opplæringen og har ansvar for egen læring. Lærlingens/lærekandidatens rettigheter og plikter som arbeidstaker Lærlingen/lærekandidaten er å betrakte som en ordinær arbeidstaker i Vennesla Kommune. Lærlingen/lærekandidaten har de samme rettigheter og plikter som øvrige ansatte, med unntak av opphør av arbeids-/læreforholdet. Lærlingen/lærekandidaten skal utføre ordinært arbeid i samsvar med inngått arbeidsavtale. Imidlertid stilles ikke de samme kravene til produksjon/verdiskapning som øvrige ansatte. 1

3 Sykefravær i læretiden Lærlingen/lærekandidaten melder sykefravær til enhet i samsvar med arbeidsgivers retningslinjer. Ved sykefravær skal lærlingen/lærekandidaten følges opp i samsvar med kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Opplæringsringen skal kontaktes ved fravær utover en måned for å vurdere om lærekontrakten skal forlenges. Ved hyppige kortidsfravær som har betydning for progresjon i lærlingen/lærekandidaten opplæring, skal dette også meddeles opplæringsringen. Det legges inn avbrudd i læretiden dersom fraværet fortsetter sammenhengende utover 2 måneder. Svangerskapspermisjon Lærlingen/lærekandidaten har samme rettigheter og plikter som øvrige ansatte i Vennesla Kommune. De gis rett til sykelønn og fødsels-/adopsjonspenger etter kap. 1 8 med beregningsgrunnlag i aktuell lønnsprosent når tilfellet oppstår. Hovedtariffavtalen Kap Krav til lærlingens verdiskapning Læretiden i bedrift deles inn i 50% opplæring og 50% verdiskaping. Med verdiskapning menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapingstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. Lønn for lærekandidater fastsettes lokalt i hvert enkelt tilfelle etter drøftinger med de tillitsvalgte. Lærlingen/lærekandidaten kan delvis gå inn i ordinær grunnbemanning. Enhetsleder avgjør eventuell innplassering i turnusplan/bemanningsplan i samråd med veileder, tillitsvalgt og lærlingen/lærekandidated. Det er i denne sammenheng viktig å ta hensyn til lærlingens/lærekandidatens individuelle forutsetninger og utfordringer på enheten. Arbeidstid Lærlingen/lærekandidaten skal følge lærestedets arbeidstider eller oppsatt turnus. Lærlinger/lærekandidater under 18 år skal ikke arbeide i tidsrommet fra kl til Lærlinger/lærekandidater over 18 år kan arbeide overtid. Da er det de samme regler som gjelder for lærlinger/lærekandidater vedrørende overtid som for andre ansatte. Bruk av lærling/lærekandidater ved fravær på enheten Ved fravær kan enhetsleder unnlate å sette inn vikar for en sykemeldt arbeidstaker dersom lærlingen/lærekandidaten har tilstrekkelig kompetanse. Rett til ubekvemstillegg Lærlinger/lærekandidater skal ha utbetalt ubekvemstillegg i samsvar med Hovedtariffavtalens bestemmelser. Dette utføres på den enkelte enhet. Lærlinger som går inn i et vikariat Lærlinger/lærekandidater vikarierer ikke for andre ansatte selv om de utfører mange av oppgavene til den som er fraværende. Dersom en lærling/lærekandidat likevel går inn i et vikariat, skal Opplæringsringen kontaktes og lærlingen/lærekandidaten innvilges permisjon fra lære- /opplæringskontrakten. 2

4 Dersom lærlingen/lærekandidaten går inn i et vikariat, skal dette lønnes etter reglene i Hovedtariffavtalen og med utgangspunkt i den kompetanse vedkommende faktisk har. Læring, veiledning og refleksjon i læreperioden Lærlingen/lærekandidaten skal ha en instruktør som sammen med enhetsleder har det overordnede ansvar for opplæringen på enheten. Dersom instruktøren er fraværende fra enheten ut over en måned, skal enhetsleder utpeke en annen instruktør som kan ivareta lærlingens/lærekandidatens krav om og behov for veiledning i fraværsperioden. Alle ansatte på enheten har ansvar for å bidra til opplæring av lærlingen/lærekandidaten. Enhetsleder og instruktør er ansvarlig for å formidle dette til de øvrige på enheten. Lærlingen/lærekandidaten skal minimum ha 1 time hver uke til avtalt veiledning sammen med instruktøren. Instruktøren må sette seg ned med lærlingen/lærekandidaten i arbeidstiden, og kolleger må akseptere at det er en del av instruktørens pålagte arbeid. I tilleg skal kandidaten ha nødvendig tid til å jobbe med opplæringsboka. Arbeidsstedet plikter å tilrettelegge for at instruktøren kan få tid til å fylle sine oppgaver. Dette innebærer også at instruktøren må få fri ved samlinger og opplæring i forhold til vervet som instruktør. Faglig leder/instruktør har ansvar for å sende kopier av opplæringsplan og halvårsvurderinger til arkiv/personalavdeling samt til Opplæringsringen. Fag- eller svenneprøven Fag- eller svenneprøven består av en teoretisk og en praktisk del. I de aller fleste fag er lærlingen ferdig med den teoretiske delen når eksamen er avlagt i Vg2 i skolen. Den teoretiske delen av fag- eller svenneprøven må som regel være bestått før en kan avlegge den praktiske delen. Den praktiske prøven består av en planleggingsdel, en gjennomføringsdel, en vurderingsdel og en dokumentasjonsdel. Hvis en ikke består den praktiske prøven, kan ny prøve avlegges. Vennesla Kommune skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til ny prøve avlegges. Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått». Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er bestått og levere dokumentet til Opplæringsringen Sør. Kompetanseprøve Som lærekandidat, skal en ved slutten av kontraktstiden, gå opp til en kompetanseprøve som skal vise det nivået opplæringen har ført fram til. En kompetanseprøve er en prøve på et lavere nivå enn fag-/svenneprøven og en skal prøves i forhold til de målene som er fastsatt for opplæringen. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått». Det er lærekandidatens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er bestått og levere dokumentet til Opplæringsringen Sør. Opphør av lærekontrakt/opplæringskontrakt og arbeidsavtale Lærekontrakten/opplæringskontrakten og arbeidsavtalen tidfester når arbeids/læreforholdet opphører. Fagprøven gjennomføres normalt på slutten av 3

5 læretiden, men senest to måneder etter opphør av lærekontrakten/opplæringskontrakten. Arbeids-/læreforholdet opphører uavhengig av om fagprøven blir bestått. Heving av lærekontrakt Lærekontrakten/opplæringskontrakten kan heves dersom det er uenighet mellom lærling/lærekandidat og Vennesla Kommune v/opplæringsringen om dette. Dersom en av partene ønsker å heve lærekontrakten/opplæringskontrakten før læretidens utløp, må dette skje i samsvar med opplæringsloven bestemmelser. Forsikring Lærlinger/lærekandidater er omfattet av kommunens gruppelivsforsikring. Pensjon Lærlinger/lærekandidater omfattes ikke av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning (KLP) Avlønning Vennesla Kommune har valgt å lønne sine lærlinger med 50% av fagarbeiderlønn i hele læretiden. Lønn for lærekandidater fastsettes lokalt i hvert enkelt tilfelle etter drøftinger med de tillitsvalgte. Opplæringsringen De fleste bedrifter/kommuner som tar inn lærlinger/lærekandidater, er medlem av et opplæringskontor eller opplæringsring. Den som søker læreplass, skal søke til Opplæringsringen Sør, og vil bli henvist av opplæringskontorets leder for å komme til et ordinært intervju med personalkonsulent, fagansvarlig og tillitsvalgte til stede. Lærlinger/lærekanditater på NAV-midler Vennesla Kommune har anledning til å ta inn ekstra lærlinger/lærekanditater utenom det ordinære inntaket. For å inngå en lærlingkontrakt/opplæringskontrakt med Vennesla Kommune, er kravet at den enkelte har hatt alle fellesfagene i tillegg til programfagene og bestått eksamen. Det må deretter foretas en kompetansevurdering før det blir aktuelt å inngå kontrakt. Det må i tillegg foreligge en bekreftelse fra NAV som utbetaler stønad i hele opplæringstiden. Stønaden de får fra NAV forutsetter at det ikke samtidig utbetales noen form for lønn, inkludert tillegg for kveld etc. Vennesla Kommune kan søke Fylkeskommunen om tilskudd til ekstra veiledning for lærlinger/lærekandidater med spesielle behov. Det er daglig leder v/opplæringsringen Sør som sender søknad til Fylkeskommunen på vegne av Vennesla Kommune. Søknadsfristen er 1. oktober. Kate L. Joreid er kontaktperson og koordinerer alt av lærlingkontrakter/opplæringskontrakter. Ingen kontrakter skal igangsettes før de er klarert med Kate L. Joreid. 4

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.

ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Irene Lunde SAKSMAPPE: 2014/2008 ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 417 Saksmappe: 2013/2540-30906/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/13

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Styresaknr. 32/06 REF: 2002/100022 LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven),

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II.

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet.

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet. Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 mellom FUS AS og Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Forord... 5 HOVEDAVTALEN... 7 1 Avtalens

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer