Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV"

Transkript

1 Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV

2 Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din side» nav.no kan du registrere selv Bistand på arbeidsplass for å beholde jobb Standard innsats Situasjonsbestemt innsats, kortere kvalifisering /jobbsøk Behov for arbeidsevnevurdering, hvis mulig nedsatt arbeidsevne, behov for AAP /aktivitetsplan /oppfølging NAV, Side 2

3 Arbeidsevnevurdering Vurdere i hvilken grad arbeidsevne er nedsatt Muligheter for å beholde /skaffe arbeid Avklare behov for bistand for å komme i arbeid Med utgangspunkt i brukers egenvurdering Kartlegging av: Individforhold (personens ressurser og utfordringer ift. arbeid) Omgivelsesforhold (krav /muligheter i arbeidsliv/dagligliv) Mål: Kartlegge og styrke (bevisstgjøre) arbeidsevne NAV, Side 3

4 Individforhold Arbeidserfaring Utdanning /kompetanse Interesser og fritid Personlige muligheter og utfordringer Sosiale og materielle forhold Helse NAV, Side 4

5 Arbeidserfaring «Yrkesanamnese» Trivdes med /ikke trivdes med Skille på oppgaver og miljøforhold Mestring; Erfaringer og læring Fått brukt ressurser /sterke sider Hvorfor sluttet /skiftet jobb? Hvor mange /lange arbeidsforhold? Eventuelle konflikter, støtte eller mangel på støtte Eventuelle perioder uten arbeid /aktivitet NAV, Side 5

6 Utdanning og kompetanse Trivdes med Mestret Faglig og sosialt Erfaringer og læring Støtte (foreldre/skole/andre), bistand, tilrettelegging Årsak til opphold, avslutning NAV, Side 6

7 Interesser og fritid Hva motiverer meg? Yrkesinteresser (drøm, spennende, engasjerende, mestrer) Yrkesverdier (hva gir mening, betyr noe, bidra med) Hva motiverer deg på fritiden, hva engasjerer du deg i? Hvordan kan mine sterke sider brukes i arbeidslivet? Personlighet, evner, ferdigheter, erfaringer Hva er realistisk? Helse eller andre forhold det må tas hensyn til? NAV, Side 7

8 Personlige muligheter og utfordringer Hva er mine sterke sider? Hvordan best få utnyttes sine ressurser i arbeidslivet Hva påvirker mulighetene til å skaffe /beholde jobb? Fleksibilitet, omstillingsevne Relasjonelle /sosiale ferdigheter Selvstendighet Stabilitet (avtaler, arbeidstempo, produksjon) Organiseringsevne (planlegge, fullføre mm.) Oppmerksomhet, konsentrasjon, innlæringsevne Eventuelle utfordringer? Hvordan mestre disse best mulig? Behov for tilrettelegging, bistand? NAV, Side 8

9 Sosiale og materielle forhold Økonomi Boforhold Sosialt nettverk /aktivitet Bistand /tilrettelegging som kan bidra til økt livskvalitet og arbeidsfunksjon NAV, Side 9

10 Helse Basert på medisinske utredninger Egen vurdering av helse /funksjon Fokus på funksjon, ikke diagnose Hva kan man gjøre på tross av sine helseplager? Hva kan bidra til bedre mestring av helse og arbeid? Hvordan kan yrkesrettet aktivitet bidra positivt /negativt ift. helse /funksjon? NAV, Side 10

11 Omgivelsesforhold Arbeidslivsforhold Hva finnes av relevante stillinger? Krav til kompetanse, personlig egnethet og helse ift. individforhold Dagliglivsforhold Omsorgsoppgaver Familieforhold Mulighet for mobilitet Hvordan påvirker dette reelle yrkesmuligheter? Ved å matche individforhold og omgivelsesforhold er målet å komme fram til realistisk plan / arbeidsmål NAV, Side 11

12 NAV Arbeidsrådgivning sin rolle Spesialenhet med supplerende kompetanse innen arbeidspsykologi og spesialpedagogikk Veiledning, kartlegging og endringsarbeid med tanke på arbeidsfunksjon Bistå brukere med: Psykiske vansker Fysisk funksjonsnedsettelse Uavklarte og sammensatte helseplager Sosial mistilpasning og rusproblem Kognitive utfordringer Utviklings- atferdsforstyrrelser (eks. Autismespekteret, ADHD,ADD, utviklingshemmede) NAV, Side 12

13 Hva skal ARK bidra med? Kartlegging og veiledning: Ressurser, erfaringer, motivasjon, støtte, kontroll, aktivitet kognitiv funksjon Lærevansker, lese-/skrive-/tallforståelse mm. Psykisk helse, rus, sammensatte vansker Karriereveiledning, yrkes- interesser/verdier mm. Personlige egenskaper Mål: Innsikt i egne ressurser og forutsetninger med tanke på konkrete arbeidsmuligheter /aktivitet. Hva fremmer og hemmer yrkesdeltagelse? Økt mestringstro og arbeidshåp Bedre sykdomsforståelse og mestring Anbefale bruker og NAV om videre tiltak og oppfølging NAV, Side 13

14 Karriereutvikling Grad av karriereutvikling /yrkesvalgmodenhet (Crites, J.O. 1978) Karrierevalginnhold: Yrkesvalgrealisme (evner, personlighet, interesser) Match mellom yrkesvalg og evner/anlegg Match personlighet og jobbkrav Match mellom yrkesvalg og interesser /trivsel Yrkesvalgstabilitet (over tid, nivå og felt) Valg /ønsker forandrer seg over tid Valg /ønsker varierer mellom svært ulike arbeidsfelt Valg /ønsker varierer i vanskelighetsgrad /utdanningskrav NAV, Side 14

15 Karriereutvikling Yrkesvalgprosess: Yrkesvalgkompetanse: Hvor godt du kjenner egne evner, ferdigheter? Hvor god kunnskap du har om arbeidsliv, jobbkrav? Velge et yrkesmål ved å kombinere kunnskap om seg selv og arbeidslivet Planleggingsevne, hva må gjøres for å nå et yrkesmål? Yrkesvalgholdninger: Sikkerhet/stabil beslutning: Hvor ofte endres mening/yrkesønske? Orienteringsevne: Innsikt i jobbkrav, oppgave eller lyst orientert? Kompromisstaging: Evnen til å inngå kompromiss mellom egne behov og realiteten NAV, Side 15

16 Tiltak i NAV Vurderes ut fra den enkeltes behov Hensiktsmessig og nødvendig Vil også være avhengig av politiske føringer og økonomi NAV, Side 16

17 Opplæring og AMO-kurs Mangler kompetanse for å skaffe egnet arbeid Arbeidsmarkedsopplæring Yrkesrettede kurs, eks, truckfører Jobb og muligheter Det hele menneske Ordinært utdanningssytem NAV, Side 17

18 Lønnstilskudd Tidsbegrenset lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for å få ordinært arbeid. Du får ordinær lønn og fast ansettelse i hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din i en begrenset periode. Både private og offentlige virksomheter kan få tidsbegrenset lønnstilskudd. søker arbeid, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. NAV, Side 18

19 Arbeidspraksis Kartlegge om du kan mestre en bestemt type jobb Gir erfaring /referanse ift. å søke annet arbeid. I samarbeid med arbeidsgiver utarbeide en opplæringsplan Målsetting Arbeidsoppgaver som skal prøves Arbeidsgiver skal utpeke kontaktperson som har hovedansvaret for oppfølgingen i tiltaksperioden Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Prøve ut arbeidsevnen Ulike typer oppgaver Arbeidsbelastning Behov for veiledning /tilrettelegging NAV, Side 19

20 Arbeidsmarkedsbedrifter (AMB) Opplæring /kompetanseheving Arbeidstrening /arbeidsutprøving Karriereveiledning Bistand til jobbsøking Utprøving hos andre arbeidsgivere Avklaring av arbeidsevne Overgang til ordinært arbeid NAV, Side 20

21 Tilretteleggingsgaranti Arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse Fast kontaktperson på NAV Garanti for oppfølging av bruker mot jobb Oppfølging og veiledning av arbeidsgiver Oppfølging og tilrettelegging i konkret arbeidssituasjon Vurdere behov for mentor, lønnstilskudd mm. Tilretteleggingstilskudd NAV, Side 21

22 Mentor Mentor er et tilskudd for å frikjøpe en kollega på arbeidsplassen din eller en medstudent ved utdanningsstedet ditt. Mentoren kan gi deg ekstra bistand på jobb eller under utdanning støttet av NAV. Mentor er for deg som trenger praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter arbeidspraksis i ordinær virksomhet opplæring i form av ordinær utdanning tidsbegrenset lønnstilskudd tidsubegrenset lønnstilskudd NAV, Side 22

23 Oppfølging Tiltak som for deg som trenger personlig hjelp til å skaffe eller beholde arbeid som passer for deg. Behov for mer oppfølging enn det NAV kan tilby opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter jobbsøking Tilrettelegging av arbeidssituasjonen NAV, Side 23

24 Arbeid med bistand Arbeid med bistand er et tiltak som skal hjelpe deg til å få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. personlig tilrettelegger som med utgangspunkt i behovene og interessene dine kan hjelpe deg med å finne en jobb du mestrer og trives i. kartlegging av kompetansen din bistand til å finne egnet arbeidsplass oppfølging i startfasen av et nytt arbeidsforhold tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen forhandlinger med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsforhold NAV, Side 24

25 Avklaring Avklaring er et tilbud til deg som er usikker på hva du kan jobbe med, for eksempel fordi du har fått dårligere helse eller har vært lenge ute av arbeidslivet. Avklaring kan også tilby ekstra bistand til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen din. bistand eller tilrettelegging for at du kan delta i arbeidslivet kompetansen din og mulighetene dine Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver arbeidsutprøving NAV, Side 25

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene Ny sjanse Tips fra Ny sjanse-prosjektene Hva er Ny sjanse? Forsøksvirksomhet som ble startet i 2005 Kvalifiseringsprogram for innvandrere som er langtidsledige Modellert etter Introduksjonsprogrammet Kommuner

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser

Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser - en kunnskapsoversikt av Ingrid Rusnes AFI-notat 2/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S OCCASIONAL PAPERS

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer